หน้าหลัก
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
|
ใบรายงานตัวเข้าศึกษา
Officer Zone
#1187: การเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 มีดังนี้

1. ชุดลำรองสุขภาพ (เสื้อมีแขน กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น) ตลอดโครงการการ

2. เอกสารที่เกี่ยวกับนักศึกษา เช่น บัตรประชาชน บัตรประกันสุขภาพ 

3. ยารักษาโรคส่วนตัว 

4. อุปกรณ์ที่นอน เช่น ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ฯลฯ

ประกาศโดย: พรรณราย วงษ์พันเสือ   เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558
#1119: ขอเชิญนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 11 ถึง 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้ที่สำคัญและจำเป็น พร้อมทั้งทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ ให้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558

ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการผ่านระบบเตรียมความพร้อมฯ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นี้ ดังมีรายละเอียดตาม กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ฯ เพื่อสรุปข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สามารถตอบรับเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~inforeducation/preacad/

 

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558
#1184: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร (เพิ่มเติมครั้งที่2) ปีการศึกษา 2558

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ธนาคารกรุงไทย และไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร(เพิ่มเติมครั้งที่2) [88.73 KB]
#1186: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรงโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่3  หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 30  คน (ใช้ GPAX,GPA ในการคัดเลือก) มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

กำหนดการ: 

กำหนดการรับสมัคร   26 มิถุนายน - 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร       27 มิถุนายน - 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์    13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สอบสัมภาษณ์        15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

- ประกาศผล           17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์     17-20 กรกฎาคม 2558

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
ประกาศรับสมัครหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [336.45 KB]
#1185: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน

กำหนดการ: 

กำหนดการรับสมัคร   26 มิถุนายน - 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร       27 มิถุนายน - 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์    11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สอบสัมภาษณ์        23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

- ประกาศผล           27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์     27-29 กรกฎาคม 2558

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
ประกาศรับสมัครหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ [393.98 KB]
#1166: ปฎิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

ให้นักศึกษาใหม่ที่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558  เรียบร้อยแล้ว ศึกษารายละเอียดคำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในรายการที่สำคัญ ได้แก่

- การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

- การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

 

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [259.75 KB]
#1150: กำหนดการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)

กำหนดการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์) 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
กำหนดการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์) [85.78 KB]
#1141: คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558

ให้นักศึกษาใหม่ที่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558  เรียบร้อยแล้ว ศึกษารายละเอียดคำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในรายการที่สำคัญ ได้แก่

- การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

- การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

- การพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน

- การรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาใหม่

 

หมายเหตุ  กำหนดการดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 และปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา และกำหนดการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง อีกครั้ง อนึ่ง ข้อมูลกำหนดการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลีี่ยนแปลงตามประกาศ/กำหนดการของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตามความเหมาะสมต่อไป

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
คำแนะนำนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 [1.91 MB]
#1138: ขอแจ้งหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ให้บริการตอบข้อมูล ข้อซักถาม ของงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน) งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา จึงขอแจ้งว่าท่านสามารถติดต่อและสอบถามข้อมูล ได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์  045-353120098-227-5590 เท่านั้น  หากติดต่อไปหมายเลขอื่น ขอความอนุเคราะห์โอนสายมายังหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น เพื่อให้ผู้ขอรับบริการได้รับข้อมูลจากหน่วยงานผู้ให้บริการโดยตรง หรือ ส่งข้อคำถามมายัง email : entry.ubu@gmail.com หรือ Page งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

 

หมายเหตุ :

1) เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเบอร์ติดต่อข้อมูลหลายหน่วยงาน บางครั้งการรับสายที่มีการตัดโอนโดยระบบอัตโนมัติ อาจทำให้ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษาได้โดยตรง  ดังนั้น  โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์ ว่าเป็นบุคลากรของ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หรือไม่ (รายนาม ดังนี้ คุณกฤษณา ธีระพงศ์ อภิสิทธิ์ ภีรติ จักรพงศ์ บดินทร์ เดือนดารา และวิชชุดา) เพื่อให้ท่านได้รับทราบข้อมูล ถูกต้อง รวดเร็ว ตาม ต้องการ 

2) หมายเลขโทรศัพท์ ที่ขอความกรุณางดการติดต่อเพื่อให้ผู้รับบริการของหน่วยงานดังกล่าวได้ใช้หมายเลขเพื่อให้บริการนักศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น มีดังนี้ 

    เบอร์โทรภายใน 045-353121 , 045-353131 ของสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งให้ข้อมูลด้านงานหลักสูตร TQF การพัฒนาอาจารย์และภารกิจที่เกี่ยวข้อง  

    - เบอร์โทรภายใน 045-353117,045-3531119  และเบอร์มือถือ 088-7036558 และ 088-7034661 ของงานทะเบียนนักศึกษา กองบริการการศึกษา ซึ่งให้บริการนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ในชั้นปีที่ 1-4 (เฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน ที่รับเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ขึ้นไป และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเท่านั้น ซึ่งมีจำนวนมาก (สามารถใช้บริการได้ภายหลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ภายหลังจากวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558 แล้ว โดยตอบข้อคำถามเฉพาะเรื่องการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม ถอนรายวิชา กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง) 

  

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
Date : Jul'01 2015   06:59:29
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.166.198.6
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.