หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
สมัครเพิ่ม
|
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
|
ใบรายงานตัวเข้าศึกษา
Officer Zone
#1357: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Admission ประจำปีการศึกษา 2559

ให้ห้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2559 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
คณะพยาบาลศาสตร์ [156.74 KB]
คณะเภสัชศาสตร์ [368.38 KB]
วิทยาลัยแทพยศาสตร์และการสาธารณสุข [360.54 KB]
คณะนิติศาสตร์ [481.86 KB]
คณะรัฐศาสตร์ [555.57 KB]
คณะศิลปศาสตร์ [1.62 MB]
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม [264.45 KB]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ [836.06 KB]
คณะวิทยาศาสตร์ [1.55 MB]
คณะเกษตรศาสตร์ [38.10 KB]
คณะบริหารศาสตร์ [1.21 MB]
#1331: ข้อมูลผู้สมัครที่ใบสมัครไม่สมบูรณ์ โปรดติดต่อกลับมหาวิทยาลัยโดยด่วนที่สุด

รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา : 2559   ครั้งที่ : 8
ข้อมูลไม่สมบูรณ์ : ไม่ได้เลือก ประเภทโควตา / คณะ / สาขาวิชา

No เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล ErrType
1 305023 นางสาว สุทธิดา ปะมาคะเต ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
2 305044 นางสาว ขนิษฐา จันทะแจ่ม ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
3 305053 นางสาว กนกวรรณ ณ อุบล ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
#1353: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22-30 มิถุนายน 2559 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา [257.29 KB]
#1355: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วิธีรับตรงตามพิ้นที่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ.6ปี) คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

ให้ห้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา [85.58 KB]
#1354: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับตรงทั่วไป หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ให้ห้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22-30 มิถุนายน 2559 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา [69.10 KB]
#1352: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22-30 มิถุนายน 2559 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [45.79 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ [109.50 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ [184.76 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะบริหารศาสตร์ [201.72 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะนิติศาสตร์ [113.32 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ [57.94 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะรัฐศาสตร์ [226.35 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข [94.65 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะศิลปศาสตร์ [180.21 KB]
#1351: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2) เพิ่มเติม
ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ปวส.) [53.27 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ [53.35 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ [22.33 KB]
#1350: ประกาศรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3)


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3)  ระหว่างวันที่ 16-25 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จำนวน 750 คน


ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559
เอกสารประกาศการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3) [431.89 KB]
ขั้นตอนการสมัคร [1.86 MB]
#1341: ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559

 

 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล โทร 045-353118-9 ในวันและเวลาราชการ

 

 

ตอบรับเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม

 

https://docs.google.com/a/ubu.ac.th/forms/d/1VdIjdIMuKU8L4txQa7fUJI6EYM3jujxy4L_pkNnj89Q/viewform?c=0&w=1

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเรียงตามรายชื่อ [572.51 KB]
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเรียงตามกลุ่มและเรียงตามรายชื่อ [572.55 KB]
กำหนดการกลุ่มที่ 1 [131.21 KB]
กำหนดการกลุ่มที่ 2 [120.89 KB]
กำหนดการกลุ่มที่ 3 [128.59 KB]
กำหนดการกลุ่มที่ 4 [129.36 KB]
#1323: รับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)

หาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2) จำนวน 1625 คน ระบบจะเปิดการรับสมัคร 12 เมษายน ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

 

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา (ครั้งที่ 2) [753.47 KB]
ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ [1.86 MB]
#1314: รับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง โควตาโครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 70 คน  ะบบจะเปิดการรับสมัคร 2 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
ประกาศรับสมัครโครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 [303.03 KB]
ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ [1.86 MB]
#1304: คำแนะนำในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

นักศึกษาใหม่โปรดปฏิบัติตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักศึกษาสามารถบันทึกทะเบียนประวัติได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559 เท่านั้น

 

**หมายเหตุ 1. การกรอกผลการเรียนในใบรายงานตัวใช้ผลการเรียน 6 ภาค ที่จบการศึกษาแล้วเท่านั้น (และไม่รวมโอเน็ต)

                 2. หากกรอกข้อมูลในใบรายงานตัวผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้ในวันรายงานตัวเท่านั้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลในใบรายงานตัวให้ถูกต้องก่อนลงมือบันทึก 

                 3. ในวันรายงานตัว ไม่ได้มีกิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง 

                 4. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เช็มขัด เข็มกลัด เนคไท ฯลฯ สามารถดำเนินการซื้อได้ที่สำนักงานทรัพย์สินฯ หรือโรงอาหารกลาง 2 ได้ โดยจะเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

            

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559
คำแนะนำในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 [1.56 MB]
รายละเอียดการจองหอพักในมหาวิทยาลัย [181.55 KB]
ระเบียบการแต่งการนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [928.81 KB]
ปฏิทินนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 [266.57 KB]
Date : Jun'25 2016   05:12:11
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.198.7.89
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.