หน้าหลัก
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
Officer Zone
#1091: คำแนะแนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาโครงการผลิตแแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน  ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ธนาคารกรุงไทย และไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2558  พร้อมนำส่งหลักฐานการชำระเงินและหนังสือยินยอมการส่งรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยตนเอง ที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 1 สามารถศึกษาขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  ได้ตามเอกสารแนบ

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [52.05 KB]
หนังสือขอสละสทธิ์การเข้าศึกษา โควตาโครงการผลิตแแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท [46.80 KB]
หนังสือยินยอมการส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา [47.91 KB]
#1090: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2558 [333.33 KB]
#1088: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2558

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ธนาคารกรุงไทย และไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 16-30 มกราคม 2558 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ [89.09 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ [88.19 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะศิลปศาสตร์ [110.06 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะบริหารศาสตร์ [149.84 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข [56.91 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะนิติศาสตร์ [56.39 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะรัฐศาสตร์ [90.94 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร [70.22 KB]
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ [48.07 KB]
#1086: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงพื้นที่บริการ อีสาน ภาคอื่น และโควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ธนาคารกรุงไทย และไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 16-30 มกราคม 2558 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรงพื้นที่คณะเภสัชศาสตร์ [835.49 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาโอลิมปิกวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ [21.86 KB]
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตารับตรงตามพื้นที่ [48.27 KB]
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาโอลิมปิกวิชาการ [44.64 KB]
#1087: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2558

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ธนาคารกรุงไทย และไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 16-30 มกราคม 2558 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ [247.50 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ [609.33 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ [722.63 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะศิลปศาสตร์ [424.59 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข [325.01 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะบริหารศาสตร์ [716.12 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะศิลปประยุกต์ [65.22 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะนิติศาสตร์ [304.57 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะรัฐศาสตร์ [453.57 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร [44.06 KB]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาโควตารับตรงทั่วไป [42.56 KB]
#1089: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป โควตาพื้นที่คณะเภสัชศาสตร์ และโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2558

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน  ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ธนาคารกรุงไทย และไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 16-30 มกราคม 2558  โดยสามารถดูขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามเอกสารแนบ

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [53.05 KB]
วิธียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [1.50 MB]
#1070: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558

ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าพักในหอพักนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 12 มกราคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 หากนักศึกษาสนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา โทรศัพท์ 045-353089 , 045-353061 ทั้งนี้สามารถสมัครเข้าหอพักผ่านระบบรับสมัครเข้าหอพักที่ www.ubu.ac.th/web/pnr  

ประกาศโดย: กฤษณา เสียงใส   เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 [628.24 KB]
Date : Jan'26 2015   21:23:35
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.145.161.33
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.