หน้าหลัก
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
Officer Zone
#1447: ประกาศรับสมัคร โครงการพิเศษ หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการพิเศษ หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 70 คน โดยสมัครผ่านระบบคัดเลือกในวันที่ 17 เมษายน ถึง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560
ประกาศรับสมัครฯ [1.37 MB]
#1446: ขยายวันนำส่งเอกสารการสมัครโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปี 2560 (เฉพาะผู้ที่เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขยายวันนำส่งเอกสารการสมัครโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปี 2560 (เฉพาะผู้ที่เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์) ขอให้ผู้สมัครที่เอกสารไม่สมบูรณ์ นำส่งเอกสารเพิ่มเติมด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 12 -19 มกราคม พ.ศ. 2560 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30  น. ที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)

 ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบเอกสารการสมัครที่ต้องนำส่งเพิ่มเติม ตามรายละเอียดคำแนะนำในการตรวจสอบเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 045-353223-4 , 045-353120 - 2

ประกาศโดย: กฤษณา เสียงใส   เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560
ประกาศขอขยายวันการนำส่งชุดเอกสาร โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปี 2560 [206.17 KB]
รายชื่อผู้สมัครที่เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ [766.45 KB]
คำแนะนำในการตรวจสอบการส่งเอกสาร โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท [433.35 KB]
#1422: ประกาศรับสมัคร โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 36 คน โดยสมัครผ่านระบบคัดเลือกในวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

**หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติมายังมหาวิทยาลัย โดยมี 2 วิธิ ดังนี้

1.นำส่งชุดเอกสารทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559)                    

   2.นำส่งเอกสารด้วยตนเองภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 (โปรดนำส่งในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

 

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
ประกาศรับสมัครฯ [762.75 KB]
ตัวอย่างเอกสารใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา) [80.91 KB]
ตัวอย่างเอกสารใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา) [92.82 KB]
เอกสารคำแนะนำในการสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2560 [1.40 MB]
#1439: Ubon Ratchathani University invites international students to make an Application for academic year 2017

   Ubon Ratchathani University invites international students to make an Application for academic year 2017.There are 216 positions available.Submit your application with required document either in person at the of International Relations,Ubon Ratchathani University or by email on intercoop@ubu.ac.th. form can be download at www.ubu.ac.th/en Application is tobe made between 15 NOV. 2016 to 20 FEB. 2017

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559
Ubon Ratchathani University Announcement [214.99 KB]
#1438: ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 216 คน โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.ubu.ac.th/en หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559
ประกาศรับสมัครฯ [247.05 KB]
#1389: คําแนะนําในการตรวจสอบขอมูลผูสมัคร กรณีไมไดสั่งพิมพใบชําระเงิน หรือตองการพิมพใบสมัคร คัดเลือกฯ 2560

 

คําแนะนําในการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร และกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้สั่งพิมพ์

ใบชําระเงิน หรือผู้สมัครต้องการพิมพ์ใบสมัครคัดเลือกฯ 2560 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559
คําแนะนําในการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครฯ [389.01 KB]
#1432: ประกาศรับสมัคร โควตาพื้นที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 80 คน โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในเอกสารประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
เอกสารประกาศรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 [531.28 KB]
เอกสารคำแนะนำในการสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2560 [1.40 MB]
Date : Jan'17 2017   02:12:09
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.145.232.99
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.