หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
สมัครเพิ่ม
|
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
Officer Zone
#1062: การนำส่งชุดเอกสารประกอบการสมัคร โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และโควตาโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2558

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

     1.1 ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัคร www.entry.ubu.ac.th

     1.2 สำเนาใบปพ. 5 ภาค (ไม่รับเอกสารแยกภาคเรียน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     1.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

     1.5 สำเนาเอกสารการชำระเงินค่าสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. โครงการโอลิมปิกวิชาการ

     2.1 ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัคร www.entry.ubu.ac.th

     2.2 สำเนาใบปพ. 5 ภาค (ไม่รับเอกสารแยกภาคเรียน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

     2.5 สำเนาเอกสารการชำระเงินค่าสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     2.6 สำเนาหลักฐานการผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการตามที่หลักสูตรกำหนด

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
#1061: การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 234 คน เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 24 พฤศจิกายน - 5 ธัันวาคม 2557

 

คุณสมบัติทั่วไป  

      1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2557

     2. จะต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเภทวิธีรับตรงอื่นๆ แล้ว

     3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ในระดับสถานศึกษา  ระดับเขตการศึกษา  หรือระดับจังหวัด

2.          4 ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4-6) หรือเทียบเท่า จำนวน 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 

      5. ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวน 7 แห่ง (ดังเอกสารแนบ)

     6. ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาในข้อ ให้เข้าร่วมโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 โควตาส่งเสริม ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม      

 

 

**หมายเหตุ ผู้สมัครที่กำลังศึกษา สายศิลป์ หากประสงค์สมัครคณะนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ต้องเลือกสมัคร "โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม (สายศิลป์) "

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2558 [11.58 MB]
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ ระดับสถานศึกษาพิจารณา [328.91 KB]
#1057: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาเรียนดีชนบท โควตากีฬา โควตาศิลปวัฒนธรรม (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ธนาคารกรุงไทย และไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โควตาเรียนดีชนบท (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [665.06 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โควตากีฬา และโควตาศิลปวัฒนธรรม(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [610.55 KB]
#1060: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่บริการ พืันที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น (เฉพาะหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์)

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ธนาคารกรุงไทย และไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โควตาพื้นที่บริการ [789.92 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โควตาพื้นที่อีสาน [531.43 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โควตาพื้นที่ภาคอื่น [363.92 KB]
คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [1.50 MB]
#1055: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน พื้นที่ภาคอื่น และโครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2558

 

ให้ผู้รายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่าง วันที่ 19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 ที่ธนาคารกรุงไทย และไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป

 

หมายเหตุ** หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [294.94 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาพืันที่บริการ [5.66 MB]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่บริการ(เฉพาะคณะนิติศาสตร์ และ คณะรัฐศาสตร์) สำหรับสายศิลป์ [478.57 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาพืันที่อีสาน [1.29 MB]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่อีสาน(เฉพาะคณะนิติศาสตร์ และ คณะรัฐศาสตร์) สำหรับสายศิลป์ [381.48 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาพืันที่ภาคอื่น [396.45 KB]
ประกาศผลรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ภาคอื่น(เฉพาะคณะนิติศาสตร์ และ คณะรัฐศาสตร์) สำหรับสายศิลป์ [361.44 KB]
ประกาศผลรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [535.77 KB]
คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [1.50 MB]
#1047: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง โควตานักเรียนเรียนดีชนบท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
โควตานักเรียนเรียนดีชนบท เพิ่มเติม [1.11 MB]
#1045: การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนโควตารับตรงทั่วไป ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคมในทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ในสังกัดคณะ/หลักสูตรต่างๆ จำนวน 723 คน มีรายละเอียด

กำหนดการ : 

- กำหนดการรับสมัคร   4 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

- ชำระเงินค่าสมัคร       5 พฤศจิกายน–3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  7 มกราคม พ.ศ. 2558

- สอบสัมภาษณ์           12 มกราคม พ.ศ. 2558

- ประกาศผล               16 มกราคม พ.ศ.2558

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์     30 มกราคม พ.ศ.2558 


 

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
โควตารับตรงทั่วไป [3.26 MB]
#1046: การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ 2558 (เพิ่มเติม) สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม จำนวนรวมทั้งสิ้น 5 คน รายละเอียด  ดังเอกสารแนบ

 กำหนดการ : 

- กำหนดการรับสมัคร   4 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

- ชำระเงินค่าสมัคร       พฤศจิกายน–3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  มกราคม พ.ศ.2558

- สอบสัมภาษณ์           12 มกราคม พ.ศ.2558

- ประกาศผล               16 มกราคม พ.ศ.2558

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์     30 มกราคม พ.ศ.2558 

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ 2558 (เพิ่มเติม) [2.10 MB]
#1048: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โควตารับตรงตามพื้นที่และโควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(ภบ. 6 ปี) ตามโควตารับตรงตามพื้นที่และโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กำหนดการ : 

- กำหนดการรับสมัคร   5 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

- ชำระเงินค่าสมัคร       6 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

-  เฉพาะผู้สมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ จะต้องนำส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2557  หากประทับตราไปรษณีย์หลังกำหนด มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับชุดเอกสารการสมัครทุกกรณี

   (หากประสงค์จะนำส่งด้วยตนเอง สามารถนำส่งได้ด้วยตนเองภายในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  มกราคม พ.ศ.2558

- สอบสัมภาษณ์           12 มกราคม พ.ศ.2558

- ประกาศผล               16 มกราคม พ.ศ.2558

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์     30 มกราคม พ.ศ.2558 

 

หมายเหตุ ***(เฉพาะผู้สมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ เท่านั้น ที่ต้องส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ) ผู้สมัครคณะเภสัชศาสตร์ ประเภทพื้นที่ไม่ต้องส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ


ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
โควตารับตรงตามพื้นที่และโควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ [2.36 MB]
#1019: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนโควตาวิธีรับตรงพื้นที่ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคมในทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ในสังกัดคณะ/หลักสูตรต่างๆ จำนวน 2,434 คน (ใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน) กรณีนักเรียนที่สมัครเสร็จแล้ว แต่กรอกผลการเรียนเป็น 4 ภาคเรียน ให้นักเรียนแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ที่เมนูแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล

 

กำหนดการ : 

- กำหนดการรับสมัคร   1 - 30 ตุลาคม  2557 

- ชำระเงินค่าสมัคร       2 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  5 พฤศจิกายน 2557

- สอบสัมภาษณ์           10 พฤศจิกายน 2557

- ประกาศผล               14 พฤศจิกายน 2557

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์    14 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
ประกาศรับสมัครโควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ [2.95 MB]
#1017: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสบัณฑิต)

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน 36 คน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

กำหนดการ : 

- กำหนดการรับสมัคร   1 - 30 พฤศจิกายน  2557 

- ชำระเงินค่าสมัคร       2 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 

- สอบสัมภาษณ์           20 มกราคม 2558

- ประกาศผล               23 มกราคม 2558

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์    26 - 30 มกราคม 2558

 

หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องนำส่งชุดเอกสารการสมัครมายังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ในปฏิทินการคัดเลือกฯ (ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2557)  กรณีนำส่งด้วยตนเอง นำส่งได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

 

 

- ชุดเอกสารการสมัคร จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. ใบสมัคร

2. สำเนาใบทะเบียนผลการ(ปพ.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) หรือเทียบเท่าจำนวน 5 ภาคเรียน (แสดงทั้ง 5 ภาคเรียน ไม่รับ เอกสารแยกภาคเรียน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
ประกาศรับสมัครโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสบัณฑิต) [2.81 MB]
Date : Nov'27 2014   04:10:07
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.211.68.132
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.