หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
สมัครเพิ่ม
|
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
Officer Zone
#1022: คำแนะนำในการค้นหาใบสมัครและใบชำระเงิน
ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557
คำแนะนำการค้นหาเลขที่สมัคร [680.19 KB]
คำแนะนำในการสั่งพิมพ์ใบสมัคร และแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล [980.12 KB]
#1019: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนโควตาวิธีรับตรงพื้นที่ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคมในทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ในสังกัดคณะ/หลักสูตรต่างๆ จำนวน 2,434 คน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

กำหนดการ : 

- กำหนดการรับสมัคร   1 - 30 ตุลาคม  2557 

- ชำระเงินค่าสมัคร       2 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 

- สอบสัมภาษณ์           10 พฤศจิกายน 2557

- ประกาศผล               14 พฤศจิกายน 2557

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์    14 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
ประกาศรับสมัครโควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ [2.83 MB]
#1017: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสบัณฑิต)

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน 36 คน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

กำหนดการ : 

- กำหนดการรับสมัคร   1 - 30 พฤศจิกายน  2557 

- ชำระเงินค่าสมัคร       2 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 

- สอบสัมภาษณ์           20 มกราคม 2558

- ประกาศผล               23 มกราคม 2558

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์    26 - 30 มกราคม 2558

 

หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องนำส่งชุดเอกสารการสมัครมายังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ในปฏิทินการคัดเลือกฯ (ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2557)

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
ประกาศรับสมัครโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสบัณฑิต) [597.93 KB]
#1018: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โควตานักเรียนเรียนดีชนบท

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในสังกัดสถานศึกษาในพื้นที่ชนบท ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคมในพื้นที่ชนบท โดยวิธีรับตรง โควตานักเรียนเรียนดีชนบท ในสังกัดคณะ/หลักสูตรต่างๆ จำนวน 348 คน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

กำหนดการ : 

- กำหนดการรับสมัคร   17 - 30 กันยายน  2557 

- ชำระเงินค่าสมัคร       17 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557 

- สอบสัมภาษณ์           13 ตุลาคม 2557

- ประกาศผล               17 ตุลาคม 2557

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์    17 - 30 ตุลาคม 2557

 

หมายเหตุ : 

ผู้สมัครจะต้องนำส่งชุดเอกสารการสมัครมายังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติด้วย  การตรวจสอบที่สำคัญ ได้แก่  ผู้สมัครจะต้องอยู่ในลำดับที่ร้อยละ 20 ของสายชั้น  โดย download แบบฟอร์มลำดับของผลการเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด เสนอโรงเรียนต้นสังกัดเพื่อพิจารณาลงนามรับรองและนำส่งชุดเอกสารการสมัครภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย ฯ กำหนดไว้ในปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
ประกาสรับสมัครโควตานักเรียนเรียนดีชนบท [622.31 KB]
หนังสือรับรองการจัดลำดับผลการเรียน [35.01 KB]
#1020: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคมในทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ในสังกัดคณะ/หลักสูตรต่างๆ จำนวน 213 คน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

กำหนดการ : 

- กำหนดการรับสมัคร   17 - 30 กันยายน  2557 

- ชำระเงินค่าสมัคร       17 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557 

- สอบสัมภาษณ์           13 ตุลาคม 2557

- ประกาศผล               17 ตุลาคม 2557

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์    17 - 30 ตุลาคม 2557

 

 

หมายเหตุ 

1) ผู้สมัครโปรดตรวจสอบหลักเกณฑ์การรับสมัครก่อนทำการสมัครด้วยตนเอง อาทิเช่น

- เกรดเฉลี่ยสะสม  เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ที่ต้องผ่าน

-คุณสมบัติเฉพาะโควตาที่เลือกสมัครที่ต้องมี เช่น คุณสมบัติด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

2) ผู้สมัครจะต้องนำส่งชุดเอกสารการสมัครมายังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามโควตาที่สมัครด้วย

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
ประกาสรับสมัครโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ [3.52 MB]
Date : Oct'02 2014   11:21:34
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.82.117.121
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.