หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
สมัครเพิ่ม
|
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
Officer Zone
#1152: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ รายชื่อตามเอกสารแนบ ตรวจสอบรายชื่อเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์และหลักสูตรแพทย์แพทยศาสตร์ จะมีประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมในภายหลัง 

ประกาศโดย: กฤษณา เสียงใส   เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
คณะเกษตรศาสตร์๋ [126.59 KB]
คณะนิติศาสตร์ [165.45 KB]
คณะบริหารศาสตร์ [273.94 KB]
คณะเภสัชศาสตร์ [75.73 KB]
คณะรัฐศาสตร์ [133.90 KB]
คณะวิทยาศาสตร์ [93.08 KB]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ [222.06 KB]
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ [76.17 KB]
คณะศิลปศาสตร์ [144.38 KB]
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข [90.71 KB]
#1151: เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 )

               เนื่องด้วยการประชุมของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

              ในการนี้งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษาจึงขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา โควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 10 ,โควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่มจังหวัดที่อยู่นอกเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 10 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ) จากเดิมประกาศรายชื่อ วันที่ 4 พฤษภาคม 2558  ขอเลื่อนเป็น วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.0 น. เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
#1150: กำหนดการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)

กำหนดการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์) 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
กำหนดการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์) [85.78 KB]
#1141: คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558

ให้นักศึกษาใหม่ที่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558  เรียบร้อยแล้ว ศึกษารายละเอียดคำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในรายการที่สำคัญ ได้แก่

- การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

- การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

- การพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน

- การรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาใหม่

 

หมายเหตุ  กำหนดการดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 และปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา และกำหนดการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง อีกครั้ง อนึ่ง ข้อมูลกำหนดการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลีี่ยนแปลงตามประกาศ/กำหนดการของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตามความเหมาะสมต่อไป

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
คำแนะนำนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 [1.91 MB]
#1139: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาเด็กดีมีที่เรียน หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2558

ด้วย หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ในสังกัดหลักสูตรต่างๆ จำนวน 210 คน ดังประกาศที่แนบท้ายนี้

 

 กำหนดการ:

กำหนดการรับสมัคร   16 เมษายน – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร       16 เมษายน – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์     20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สอบสัมภาษณ์        25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

- ประกาศผล              29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์     1 -  5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 


ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558
ประกาศรับสมัครโควตาเด็กดีมีที่เรียน [432.88 KB]
ใบสมัครโควตาเด็กดีมีที่เรียน [42.71 KB]
#1138: ขอแจ้งหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ให้บริการตอบข้อมูล ข้อซักถาม ของงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน) งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา จึงขอแจ้งว่าท่านสามารถติดต่อและสอบถามข้อมูล ได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์  045-353120 , 045-288391 , 045-353223  เท่านั้น  หากติดต่อไปหมายเลขอื่น ขอความอนุเคราะห์โอนสายมายังหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น เพื่อให้ผู้ขอรับบริการได้รับข้อมูลจากหน่วยงานผู้ให้บริการโดยตรง หรือ ส่งข้อคำถามมายัง email : entry.ubu@gmail.com หรือ Page งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

 

*** เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเบอร์ติดต่อข้อมูลหลายหน่วยงาน บางครั้งการรับสายที่มีการตัดโอนโดยระบบอัตโนมัติ อาจทำให้ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษาได้โดยตรง  ดังนั้น  โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์ ว่าเป็นบุคลากรของ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หรือไม่ (รายนาม ดังนี้ คุณกฤษณา ธีระพงศ์ อภิสิทธิ์ ภีรติ จักรพงศ์ บดินทร์ เดือนดารา และวิชชุดา) เพื่อให้ท่านได้รับทราบข้อมูล ถูกต้อง รวดเร็ว ตาม ต้องการ *** 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
#1124: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โควตาโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ.6ปี) ตามโครงการพิเศษเพื่อผลิดเภสัชกร ปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน ดังประกาศที่แนบท้ายนี้

 

 กำหนดการ:

กำหนดการรับสมัคร   1 เมษายน – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร       1 เมษายน – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์     20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สัมภาษณ์และตรวจตาบอดสี        25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

- ประกาศผล              29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์     1 -  4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
ประกาศรับสมัครโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร [604.79 KB]
Date : May'05 2015   03:06:46
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.166.122.69
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.