หน้าหลัก
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
|
ใบรายงานตัวเข้าศึกษา
Officer Zone
#1504: กำหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/วิทยาลัย กำหนดการสอบสัมภาษณ์
ใบตรวจร่างกาย ใบรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
คณะเกษตรศาสตร์ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ใบตรวจร่างกาย  
คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ใบตรวจร่างกาย  
คณะเภสัชศาสตร์ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ใบตรวจร่างกาย ใบรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ใบตรวจร่างกาย  
คณะศิลปศาสตร์ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ใบตรวจร่างกาย  
คณะบริหารศาสตร์ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ใบตรวจร่างกาย  
คณะนิติศาสตร์ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ใบตรวจร่างกาย  
คณะรัฐศาสตร์ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ใบตรวจร่างกาย  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ใบตรวจร่างกาย  
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ใบตรวจร่างกาย

 

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560
#1502: ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [203.36 KB]
#1501: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ และกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

ขอให้นักศึกษาผู้มีรายชื่อเข้ารายงานตัว ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ และหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวนี้แล้วถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษา

ประกาศโดย: กฤษณา เสียงใส   เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ปี 2560 [216.78 KB]
รายชื่อคณะเกษตรศาสตร์ [144.75 KB]
รายชื่อคณะนิติศาสตร์ [134.65 KB]
รายชื่อคณะบริหารศาสตร์ [133.88 KB]
รายชื่อคณะเภสัชศาสตร์ [103.28 KB]
รายชื่อคณะรัฐศาสตร์ [113.33 KB]
รายชื่อคณะวิทยาศาสตร์ [172.58 KB]
รายชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ [174.19 KB]
รายชื่อคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ [102.29 KB]
รายชื่อคณะศิลปศาสตร์ [172.21 KB]
รายชื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข [115.55 KB]
#1492: ประกาศรับสมัคร โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัคร โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา  ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,440 คน โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา www.entry.ubu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในเอกสารประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 045-353223-4 , 045-353120 - 2

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ประกาศรับสมัครฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [489.52 KB]
เอกสารคำแนะนำในการสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2560 [485.05 KB]
#1486: ประกาศการบันทึกทะเบียนประวัติในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาใหม่โปรดปฏิบัติตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักศึกษาสามารถบันทึกทะเบียนประวัติได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2560 เท่านั้น

 

**หมายเหตุ 1. การกรอกผลการเรียนในใบรายงานตัวใช้ผลการเรียน 6 ภาค ที่จบการศึกษาแล้วเท่านั้น (และไม่รวมโอเน็ต)

                 2. หากกรอกข้อมูลในใบรายงานตัวผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้ในวันรายงานตัวเท่านั้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลในใบรายงานตัวให้ถูกต้องก่อนลงมือบันทึก 

                 3. ในวันรายงานตัว ไม่ได้มีกิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง 

                 4. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เช็มขัด เข็มกลัด เนคไท ฯลฯ สามารถดำเนินการซื้อได้ที่สำนักงานทรัพย์สินฯ หรือโรงอาหารกลาง 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-0087066

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ 2560 [1.33 MB]
Date : Jun'24 2017   15:33:09
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 107.22.61.99
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.