หน้าหลัก
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
|
ใบรายงานตัวเข้าศึกษา
Officer Zone
#1168: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปีการศึกษา 2558

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ธนาคารกรุงไทย และไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2558 เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป  

 

หมายเหตุ**ผู้ที่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องนำส่งสำเนาการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสามารถส่งทางโทรสาร 045-353119 หรือ scan ส่งเข้าอีเมลล์ entry.ubu@gmail.com (ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 น.)

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปีการศึกษา 2558 [251.69 KB]
#1167: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2558

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ธนาคารกรุงไทย และไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป  

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2558 [197.70 KB]
#1169: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาเด็กดีมีที่เรียน หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2558

ด้วย หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) ในสังกัดหลักสูตรต่างๆ จำนวน 160 คน ดังประกาศที่แนบท้ายนี้

 

กำหนดการ:

กำหนดการรับสมัคร   1 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร       1 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์     6 กรกฏาคม  พ.ศ. 2558

สอบสัมภาษณ์        9 กรกฏาคม  พ.ศ. 2558

- ประกาศผล              15 กรกฏาคม  พ.ศ. 2558

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์     15 - 24  กรกฏาคม  พ.ศ. 2558

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
ประกาศรับสมัคร โควตาเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2555(เพิ่มเติม) [424.70 KB]
หนังสือรับรองการทำความดี [269.94 KB]
#1166: ปฎิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

ให้นักศึกษาใหม่ที่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558  เรียบร้อยแล้ว ศึกษารายละเอียดคำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในรายการที่สำคัญ ได้แก่

- การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

- การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

 

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [259.75 KB]
#1162: ร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรียนเชิญคณะครูอาจารย์ นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ปกครอง หรือผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ภายในงานพบกับการออกบูทประชาสัมพันธ์มจากมหาวิทยาลัยทั้งรัฐบาลและเอกชน กว่า 90 สถาบัน พร้อมรับเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย 

 

หมายเหตุ** สำหรับสถานศึกษาที่สนใจนำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิรรศการ สามารถตอบรับผ่านเว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/~inforeducation/infoedu/ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 นี้เท่านั้น 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
หนังสือเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ (เฉพาะโรงเรียนเท่านั้น) [159.14 KB]
#1152: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ รายชื่อตามเอกสารแนบ ตรวจสอบรายชื่อเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์และหลักสูตรแพทย์แพทยศาสตร์ จะมีประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมในภายหลัง 

ประกาศโดย: กฤษณา เสียงใส   เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
คณะเกษตรศาสตร์๋ [126.59 KB]
คณะนิติศาสตร์ [165.45 KB]
คณะบริหารศาสตร์ [273.94 KB]
คณะเภสัชศาสตร์ [75.73 KB]
คณะรัฐศาสตร์ [133.90 KB]
คณะวิทยาศาสตร์ [93.08 KB]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ [222.06 KB]
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ [76.17 KB]
คณะศิลปศาสตร์ [144.38 KB]
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข [90.71 KB]
กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมฯ [140.21 KB]
#1150: กำหนดการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)

กำหนดการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์) 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
กำหนดการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์) [85.78 KB]
#1141: คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558

ให้นักศึกษาใหม่ที่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558  เรียบร้อยแล้ว ศึกษารายละเอียดคำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในรายการที่สำคัญ ได้แก่

- การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

- การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

- การพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน

- การรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาใหม่

 

หมายเหตุ  กำหนดการดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 และปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา และกำหนดการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง อีกครั้ง อนึ่ง ข้อมูลกำหนดการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลีี่ยนแปลงตามประกาศ/กำหนดการของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตามความเหมาะสมต่อไป

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
คำแนะนำนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 [1.91 MB]
#1138: ขอแจ้งหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ให้บริการตอบข้อมูล ข้อซักถาม ของงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน) งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา จึงขอแจ้งว่าท่านสามารถติดต่อและสอบถามข้อมูล ได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์  045-353120094-2949133 , 098-227-5590 เท่านั้น  หากติดต่อไปหมายเลขอื่น ขอความอนุเคราะห์โอนสายมายังหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น เพื่อให้ผู้ขอรับบริการได้รับข้อมูลจากหน่วยงานผู้ให้บริการโดยตรง หรือ ส่งข้อคำถามมายัง email : entry.ubu@gmail.com หรือ Page งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

 

หมายเหตุ :

1) เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเบอร์ติดต่อข้อมูลหลายหน่วยงาน บางครั้งการรับสายที่มีการตัดโอนโดยระบบอัตโนมัติ อาจทำให้ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษาได้โดยตรง  ดังนั้น  โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์ ว่าเป็นบุคลากรของ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หรือไม่ (รายนาม ดังนี้ คุณกฤษณา ธีระพงศ์ อภิสิทธิ์ ภีรติ จักรพงศ์ บดินทร์ เดือนดารา และวิชชุดา) เพื่อให้ท่านได้รับทราบข้อมูล ถูกต้อง รวดเร็ว ตาม ต้องการ 

2) หมายเลขโทรศัพท์ ที่ขอความกรุณางดการติดต่อเพื่อให้ผู้รับบริการของหน่วยงานดังกล่าวได้ใช้หมายเลขเพื่อให้บริการนักศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น มีดังนี้ 

    เบอร์โทรภายใน 045-353121 , 045-353131 ของสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งให้ข้อมูลด้านงานหลักสูตร TQF การพัฒนาอาจารย์และภารกิจที่เกี่ยวข้อง  

    - เบอร์โทรภายใน 045-353117,045-3531119  และเบอร์มือถือ 088-7036558 และ 088-7034661 ของงานทะเบียนนักศึกษา กองบริการการศึกษา ซึ่งให้บริการนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ในชั้นปีที่ 1-4 (เฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน ที่รับเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ขึ้นไป และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเท่านั้น ซึ่งมีจำนวนมาก (สามารถใช้บริการได้ภายหลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ภายหลังจากวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558 แล้ว โดยตอบข้อคำถามเฉพาะเรื่องการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม ถอนรายวิชา กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง) 

  

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
#1124: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โควตาโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ.6ปี) ตามโครงการพิเศษเพื่อผลิดเภสัชกร ปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน ดังประกาศที่แนบท้ายนี้

 

 กำหนดการ:

กำหนดการรับสมัคร   1 เมษายน – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร       1 เมษายน – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์     20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สัมภาษณ์และตรวจตาบอดสี        25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

- ประกาศผล              29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์     1 -  4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
ประกาศรับสมัครโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร [604.79 KB]
Date : May'29 2015   02:55:33
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.158.167.59
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.