หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
สมัครเพิ่ม
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
|
ใบรายงานตัวเข้าศึกษา
Officer Zone
#1006: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 8) 2557

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 8) 2557

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสั่งพิมพ์และนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฏาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสละสิทธิ์จากการเข้าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

หมายเหตุ ผู้ที่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการส่ง fax เอกสารการชำระเงินมาที่ หมายเลข 045-353119 ภายในวันที่ 27 กรกฏาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสละสิทธิ์จากการเข้าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 7) 2557 [50.76 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในเครือข่ายสุขภาพ 10 จังหวัด [17.39 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นอกเครือข่ายสุขภาพ 10 จังหวัด [18.53 KB]
#1005: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตารับตรงทั่วไป (เพ่ิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2557

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  โควตารับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม) ศึกษา รายละเอียดกำหนดการสอบสัมภาษณ์ตามสาขาวิชาที่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตารับตรงทั่วไป (เพ่ิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2557 [91.90 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ [84.08 KB]
รายละเอียดสอบสัมภาษณ์คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอนผลการเรียน) [95.13 KB]
รายละเอียดสอบสัมภาษณ์ หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร [132.56 KB]
ใบรับแพทย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [47.55 KB]
#1003: รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 40 คน โดยไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฏาคม 2557 นี้เท่านั้น

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
ประกาศรับสมัคร โควตารับตรงทั่วไป (เพ่ิมเติม) ครั้งที่ 2 [312.66 KB]
#1004: รายชื่อผู้ยังไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions)

หากผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบประสงค์ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ติดต่องานรับเข้าศึกษาภายในวันที่ 25 กรกฏาคม 2557 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
รายชื่อผู้ไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2557 [244.23 KB]
#1002: ปฎิทินการรายงานตัวและกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ 2557 (รหัส 57)
ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ปฎิทินการรายงานตัวและกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ 2557 (รหัส 57) [2.09 MB]
#1000: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 7) 2557

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสั่งพิมพ์และนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18-23 กรกฏาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสละสิทธิ์จากการเข้าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

หมายเหตุ ผู้ที่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการส่ง fax เอกสารการชำระเงินมาที่ หมายเลข 045-353119 ภายในวันที่ 23 กรกฏาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสละสิทธิ์จากการเข้าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต [50.58 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่มในเครือข่าย [18.92 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่มนอกเครือข่าย [20.21 KB]
#1001: ประกาศรับสมัคร โควตารับตรงทั่วไป (เพ่ิมเติม) ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรับสมัคร โควตารับตรงเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตารับตรงทั่วไป (เพ่ิมเติม) ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 18-23  กรกฎาคม 2557 ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์ (เทียบโอนผลการเรียน) และหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสิ้น  185 คน 

กำหนดการรับสมัคร 

1. เปิดรับสมัคร  วันที่ 18- 23 กรกฏาคม 2557

2. ชำระเงินค่าสมัคร   วันที่  18 -  24 กรกฏาคม 2557

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 กรกฏาคม 2557

4. สอบสัมภาษณ์/ข้อเขียน   วันที่ 26 กรกฏาคม 2557

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2557

6. ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา   วันที่ 28 - 29 กรกฏาคม 2557

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ประกาศรับสมัครโควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
ประกาศรับสมัครโควตารับตรงทั่วไป (เพ่ิมเติม) [444.46 KB]
#965: ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ (กำหนดรหัสวันที่ 13 มิถุนายน 2557)

ให้นักศึกษาใหม่ ที่มีรหัสนักศึกษา ดังเอกสารแนบ ดำเนินการบันทึกทะเบียนประวัติ ภายในวันที่ 14 กรกรฏาคม 2557 แล้วสั่งพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 28 กรกรฏาคม 2557 ณ อาคารเรียนรวม 5 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557
รหัสนักศึกษาใหม่ (กำหนดรหัสวันที่ 13 มิถุนายน 2557) [976.87 KB]
คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่และการบันทึกทะเบียนประวัติ ปีการศึกษา 2557 [1.96 MB]
#912: ประกาศขอบเขตขอบเขตการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557
รายละเอียดประกาศ โปรดศึกษาเพิมเติม [154.92 KB]
#908: คำแนะนำในการกรอกประวัตินักศึกษา รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศ พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

เพื่อให้การเตรียมตัวสำหรับการกรอกประวัตินักศึกษา รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศ พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ได้รวบรวมคำแนะนำที่สำคัญสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม/ดำเนินการผ่านระบบตามขั้นตอนและช่วงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดไว้โดยสังเขป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ โปรดศึกษาเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร 045-353120 , 045-353122 , 045-353224 หรือ email : entry.ubu@gmail.com

หมายเหตุ  กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โปรดศึกษาปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศใช้อีกครั้ง

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
คำแนะนำนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 [1.96 MB]
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 [223.47 KB]
ขั้นตอนการจองหอพักนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 [509.49 KB]
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 [76.11 KB]
Date : Jul'25 2014   07:37:46
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.83.230.41
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.