หน้าหลัก
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
Officer Zone
#1421: ประกาศรับสมัคร โควตารับตรงทั่วไป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง : ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง : ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 คน โดยสมัครผ่านระบบคัดเลือกในวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
ประกาศรับสมัครฯ [420.48 KB]
#1422: ประกาศรับสมัคร โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 36 คน โดยสมัครผ่านระบบคัดเลือกในวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

**หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติมายังมหาวิทยาลัย โดยมี 2 วิธิ ดังนี้

1.นำส่งชุดเอกสารทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559)                    

   2.นำส่งเอกสารด้วยตนเองภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 (โปรดนำส่งในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

 

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
ประกาสรับสมัครฯ [762.75 KB]
ตัวอย่างเอกสารใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา) [80.91 KB]
ตัวอย่างเอกสารใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา) [92.82 KB]
#1420: ประกาศรับสมัคร โควตาพื้นที่ และโควตาโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ. 6 ปี) คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ และโควตาโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ. 6 ปี) คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 73 คน โดยสมัครผ่านระบบคัดเลือกในวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559


ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

**หมายเหตุ ผู้สมัครประเภทโควตาโอลิมปิกวิชาการจะต้องส่งเอกสารเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติมายังมหาวิทยาลัย ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 หรือ นำส่งด้วยตนเองภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 (โปรดนำส่งในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559
ประกาศรับสมัครฯ [704.88 KB]
#1412: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2560

ให้ห้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2559 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัย [46.04 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ [25.53 KB]
คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [694.38 KB]
#1409: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาโครงการความร่วมมือโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2560

ให้ห้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2559 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัย [46.04 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ [42.37 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ [22.77 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ [21.07 KB]
คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [694.38 KB]
#1415: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตากีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

ให้ห้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2559 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัย [46.04 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะบริหารศาสตร์ [61.59 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ [84.10 KB]
คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [694.38 KB]
#1411: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

ให้ห้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2559 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัย [46.04 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ [61.98 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ [28.21 KB]
คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [694.38 KB]
#1414: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตารักษ์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

ให้ห้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2559 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัย [46.04 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้าศึกษาโควตารักษ์เกษตร [132.20 KB]
คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [694.38 KB]
#1413: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาเพราะพันธุ์ปัญญา ประจำปีการศึกษา 2560

ให้ห้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2559 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัย [46.04 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ [108.07 KB]
คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [694.38 KB]
#1416: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตานักเรียนเรียนดีชนบท ประจำปีการศึกษา 2560

ให้ห้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2559 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัย [46.04 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ [109.85 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษานิติศาสตร์ [58.50 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะบริหารศาสตร์ [328.67 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารัฐศาสตร์ [86.39 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ [392.01 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ [113.16 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ [45.65 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข [130.05 KB]
คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [694.38 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มใช้คะแนน ubuacat [21.02 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะศิลปศาสตร์ [234.60 KB]
#1410: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

ให้ห้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2559 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัย [46.04 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะบริหารศาสตร์ [63.34 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ [46.60 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข [65.71 KB]
คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [694.38 KB]
#1408: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

ให้ห้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2559 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัย [47.71 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ [126.34 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์ [38.48 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะบริหารศาสตร์ [204.24 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะรัฐศาสตร์ [89.58 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ [259.44 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ [50.62 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข [114.71 KB]
คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [694.38 KB]
#1403: ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอประชาสัมพันธ์คุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ กำหนดการของการรับสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.entry.ubu.ac.th หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โทร 045-353926 หรือ งานรับเข้าศึกษา โทร 045-353120, 045-353122 และ 045-353223

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559
รายละเอียดคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือก [398.50 KB]
Date : Oct'23 2016   00:51:44
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.161.210.75
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.