หน้าหลัก
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
|
ใบรายงานตัวเข้าศึกษา
Officer Zone
#1012: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 9) 2557

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสั่งพิมพ์และนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 30 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสละสิทธิ์จากการเข้าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

หมายเหตุ ผู้ที่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการส่ง fax เอกสารการชำระเงินมาที่ หมายเลข 045-288391 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสละสิทธิ์จากการเข้าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 9) [50.80 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในเครือข่ายสุขภาพ 10 จังหวัด [24.90 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นอกเครือข่ายสุขภาพ 10 จังหวัด [22.97 KB]
#1011: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงทั่วไป(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2557

ให้ผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ download แบบฟอร์มชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงไทย พร้อมนำส่งหลักฐานที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกาษา อาคารบริหาร (หลังเก่า) ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือส่งทางโทรสาร 045-288391 045-353119 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557  เพื่อกำหนดรหัสนักศึกษาและกรอกประวัตินักศึกษา

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
ประกาศรับสมัครโควตารับตรงทั่วไป (เพ่ิมเติม) [48.59 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอนผลการเรียน) [16.59 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร สาขาการจัดการธูรกิจ [16.53 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร สาขาบัญชี [16.46 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ [13.11 KB]
#1006: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 8) 2557

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 8) 2557

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสั่งพิมพ์และนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฏาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสละสิทธิ์จากการเข้าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

หมายเหตุ ผู้ที่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการส่ง fax เอกสารการชำระเงินมาที่ หมายเลข 045-353119 ภายในวันที่ 27 กรกฏาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสละสิทธิ์จากการเข้าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 7) 2557 [50.76 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในเครือข่ายสุขภาพ 10 จังหวัด [17.39 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นอกเครือข่ายสุขภาพ 10 จังหวัด [18.53 KB]
#1005: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตารับตรงทั่วไป (เพ่ิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2557

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  โควตารับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม) ศึกษา รายละเอียดกำหนดการสอบสัมภาษณ์ตามสาขาวิชาที่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตารับตรงทั่วไป (เพ่ิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2557 [91.90 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ [84.08 KB]
รายละเอียดสอบสัมภาษณ์คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอนผลการเรียน) [95.13 KB]
รายละเอียดสอบสัมภาษณ์ หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร [132.56 KB]
ใบรับแพทย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [47.55 KB]
#912: ประกาศขอบเขตขอบเขตการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557
รายละเอียดประกาศ โปรดศึกษาเพิมเติม [154.92 KB]
#908: คำแนะนำในการกรอกประวัตินักศึกษา รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศ พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

เพื่อให้การเตรียมตัวสำหรับการกรอกประวัตินักศึกษา รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศ พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ได้รวบรวมคำแนะนำที่สำคัญสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม/ดำเนินการผ่านระบบตามขั้นตอนและช่วงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดไว้โดยสังเขป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ โปรดศึกษาเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร 045-353120 , 045-353122 , 045-353224 หรือ email : entry.ubu@gmail.com

หมายเหตุ  กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โปรดศึกษาปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศใช้อีกครั้ง

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
คำแนะนำนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 [1.96 MB]
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 [223.47 KB]
ขั้นตอนการจองหอพักนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 [509.49 KB]
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 [76.11 KB]
Date : Jul'31 2014   04:14:40
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.211.213.10
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.