หน้าหลัก
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
|
ใบรายงานตัวเข้าศึกษา
Officer Zone
#1537: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการผลิตเภสัช คณะเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 7) ประจำปีการศึกษา 2560

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

สิ่งที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องปฏิบัติ (ตามลำดับ)

1. รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่งานทะเบียนและประมวลผล

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ประกาศพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [51.65 KB]
#1536: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2560

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

สิ่งที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องปฏิบัติ (ตามลำดับ)

1. รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่งานทะเบียนและประมวลผล

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [37.53 KB]
รายชื่อโควตาภาคอีสาน [30.49 KB]
รายชื่อโควตาภาคอื่น [29.80 KB]
#1517: โครงการแนะนำหลักสูตรและวิธีการรับเข้าศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการแนะนำหลักสูตรและวิธีการรับเข้าศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร และจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยมีวัน เวลา และกำหนดการ ดังนี้

 

 

 

 

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
กำหนดการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา [165.09 KB]
Date : Aug'23 2017   01:29:37
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.144.33.92
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.