หน้าหลัก
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
Officer Zone
#1069: การยืนยันผลการเรียน (GPAX) 5 ภาคเรียน

สำหรับผู้ที่สมัคร โควตาพื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน พื้นที่ภาคอื่น (หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต) โอลิมปิกวิชาการ (หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต) รับตรงทั่วไป โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ (เพิ่มเติม)คณะวิทยาศาสตร์ โควตาโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพื่อชาวชนบท สถานศึกษาไม่ต้องรับรองผลการเรียน เพราะมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบจากผลการเรียนที่นักเรียนนำมาในวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557
#1068: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เพิ่มเติม)

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย และไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15-30 ธันวาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และภาคอื่น(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [298.78 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาพื้นที่บริการ ในเขต (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [1.63 MB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาพื้นที่บริการ นอกเขต (เพิ่มเติมคร้ังที่ 1) [1.70 MB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาพื้นที่อีสาน (เพิ่มเติมคร้ังที่ 1) [1.10 MB]
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาโครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [535.46 KB]
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาเรียนดีชนบท (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) [1.20 MB]
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ [1.50 MB]
#1067: ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติโควตาผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2557

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ที่ปรากฏสถานะ การส่งเอกสารว่า "ส่งเอกสารไม่ครบ" สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง หรือทางโทรสาร 045-353119 และ 045-353122 (แฟกส์อัตโนมัติ)ได้จนถึง วันพฤหัสบดี ที่ 25 ธ.ค. 2557 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป

 

หากประสงค์ส่งเอกสารด้วยตนเอง โปรดติดต่อในวันและเวลาราชการ 

 

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2557 [363.98 KB]
รายชื่อการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ [789.17 KB]
#1017: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสบัณฑิต)

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน 36 คน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

กำหนดการ : 

- กำหนดการรับสมัคร   1 - 30 พฤศจิกายน  2557 

- ชำระเงินค่าสมัคร       2 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 

- สอบสัมภาษณ์           20 มกราคม 2558

- ประกาศผล               23 มกราคม 2558

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์    26 - 30 มกราคม 2558

 

หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องนำส่งชุดเอกสารการสมัครมายังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ในปฏิทินการคัดเลือกฯ (ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2557)  กรณีนำส่งด้วยตนเอง นำส่งได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

 

 

- ชุดเอกสารการสมัคร จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. ใบสมัคร

2. สำเนาใบทะเบียนผลการ(ปพ.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) หรือเทียบเท่าจำนวน 5 ภาคเรียน (แสดงทั้ง 5 ภาคเรียน ไม่รับ เอกสารแยกภาคเรียน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
ประกาศรับสมัครโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสบัณฑิต) [2.81 MB]
Date : Dec'22 2014   19:38:38
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.145.183.169
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.