หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
Officer Zone
#1389: คําแนะนําในการตรวจสอบขอมูลผูสมัคร กรณีไมไดสั่งพิมพใบชําระเงิน หรือตองการพิมพใบสมัคร คัดเลือกฯ 2560

 

คําแนะนําในการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร และกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้สั่งพิมพ์

ใบชําระเงิน หรือผู้สมัครต้องการพิมพ์ใบสมัครคัดเลือกฯ 2560 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559
คําแนะนําในการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครฯ [389.01 KB]
#1431: ข้อแนะนำในการตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 

การตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

 

1. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการนำส่งเอกสารการสมัครได้เฉพาะโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) และโควตาโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ.6 ปี) คณะเภสัชศาสตร์ เท่านั้น

 

2. กรณีผู้สมัครได้สมัครโควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์, โควตาพื้นที่ คณะพยาบาลศาสตร์, โควตารับตรงทั่วไป, และโควตารับตรงทั่วไป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัครไม่ต้องนำส่งเอกสารในการสมัคร

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ข้อแนะนำในการตรวจสอบการส่งเอกสาร [433.35 KB]
#1433: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560

 ให้ห้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2559 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

 

โควตาพื้นที่อีสาน โควตาภาคอื่น
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.คณะเกษตรศาสตร์ 1.คณะเกษตรศาสตร์  
2.คณะวิทยาศาสตร์ 2.คณะวิทยาศาสตร์
3.คณะวิทยาศาสตร์ (UBU ACAT) 3.คณะวิทยาศาสตร์ (UBU ACAT)
4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.คณะวิศวกรรมศาสตร์
5.คณะศิลปศาสตร์ 5.คณะศิลปศาสตร์
6.คณะบริหารศาสตร์ 6.คณะบริหารศาสตร์
   
7.วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 7.วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   
8.คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8.คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
9.คณะนิติศาสตร์ 9.คณะนิติศาสตร์
10.คณะรัฐศาสตร์ 10.คณะรัฐศาสตร์

 

โปรดคลิก..คำแนะนำในการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา...

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
#1432: ประกาศรับสมัคร โควตาพื้นที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 80 คน โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในเอกสารประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
เอกสารประกาศรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 [531.28 KB]
เอกสารคำแนะนำในการสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2560 [1.40 MB]
#1425: ประกาศรับสมัคร โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน1,369 คน โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครฯ ผ่านทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา www.entry.ubu.ac.th ในวันที่ 1 พฤสจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559
เอกสารประกาศรับสมัคร โควตารับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2560 [1.08 MB]
เอกสารคำแนะนำในการสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2560 [1.40 MB]
#1421: ประกาศรับสมัคร โควตารับตรงทั่วไป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง : ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง : ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 คน โดยสมัครผ่านระบบคัดเลือกในวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
ประกาศรับสมัครฯ [420.85 KB]
เอกสารคำแนะนำในการสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2560 [1.40 MB]
#1422: ประกาศรับสมัคร โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 36 คน โดยสมัครผ่านระบบคัดเลือกในวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

**หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติมายังมหาวิทยาลัย โดยมี 2 วิธิ ดังนี้

1.นำส่งชุดเอกสารทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559)                    

   2.นำส่งเอกสารด้วยตนเองภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 (โปรดนำส่งในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

 

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
ประกาศรับสมัครฯ [762.75 KB]
ตัวอย่างเอกสารใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา) [80.91 KB]
ตัวอย่างเอกสารใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา) [92.82 KB]
เอกสารคำแนะนำในการสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2560 [1.40 MB]
#1420: ประกาศรับสมัคร โควตาพื้นที่ และโควตาโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ. 6 ปี) คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ และโควตาโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ. 6 ปี) คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 73 คน โดยสมัครผ่านระบบคัดเลือกในวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559


ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

**หมายเหตุ ผู้สมัครประเภทโควตาโอลิมปิกวิชาการจะต้องส่งเอกสารเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติมายังมหาวิทยาลัย ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 หรือ นำส่งด้วยตนเองภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 (โปรดนำส่งในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559
ประกาศรับสมัครฯ [704.88 KB]
เอกสารคำแนะนำในการสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2560 [1.40 MB]
#1403: ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอประชาสัมพันธ์คุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ กำหนดการของการรับสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.entry.ubu.ac.th หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โทร 045-353926 หรือ งานรับเข้าศึกษา โทร 045-353120, 045-353122 และ 045-353223

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559
รายละเอียดคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือก [398.50 KB]
Date : Dec'04 2016   06:49:07
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.158.167.137
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.