หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
สมัครเพิ่ม
|
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
Officer Zone
#1110: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลระดับวิชาชีพตอบสนองนโยบายพัฒนาประเทศจากการปฎิรูประบบสุขภาพของประเทศ จำนวน  85 คน 

จำนวนรับ 85 คน  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

โควตากลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเครือข่ายบริการสุขภาพ 10 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร และอำนาจเจริญ จำนวน 60  คน

โควตากลุ่มจังหวัดทีอยู่นอกเขตเครือข่ายบริการสุขภาพ 10 จำนวน 15 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธ์ุ บึงกาฬ และจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 25  คน  

 

 กำหนดการ:

กำหนดการรับสมัคร   2 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร       3 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์     9 เมษายน พ.ศ. 2558

สอบสัมภาษณ์         20 เมษายน พ.ศ. 2558

- ประกาศผล              24 เมษายน พ.ศ. 2558

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์     24 -  30 เมษายน พ.ศ. 2558 

 

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
ประกาศรับสมัครหลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต [445.74 KB]
#1109: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการผลิดบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่เรียนดีทั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตชนบทและในเขตเมืองของพื้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั้งในเขตชนบทและในเขตเมืองได้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จำนวน  50 คน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

 กำหนดการ:

กำหนดการรับสมัคร   2 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร       3 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์     3 เมษายน พ.ศ. 2558

- สอบสัมภาษณ์   9 เมษายน พ.ศ. 2558

-ประกาศผล              9 เมษายน พ.ศ. 2558

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์     10 -  24 เมษายน พ.ศ. 2558 

 

 

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
ประกาศรับสมัครการผลิดบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก [509.51 KB]
#1108: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่ม ปวส) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558  โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัครดังนี้

 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ รับจำนวน 40 คน

หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 30  คน

 

กำหนดการ:

กำหนดการรับสมัคร   2 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร       3 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์     9 เมษายน พ.ศ. 2558

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์         20 เมษายน พ.ศ. 2558

- ประกาศผล              24 เมษายน พ.ศ. 2558

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์     24 -  30 เมษายน พ.ศ. 2558 

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
ประกาศรับสมัครหลักสุูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ [423.93 KB]
#1112: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โควตาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โควตาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน  910 คน  ดังประกาศที่แนบท้ายนี้

ใช้ผลการเรียน (GPAX 6 ภาคเรียน)

 กำหนดการ:

กำหนดการรับสมัคร   2 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร       3 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์     9 เมษายน พ.ศ. 2558

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์         20 เมษายน พ.ศ. 2558

- ประกาศผล              24 เมษายน พ.ศ. 2558

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์     24 -  30 เมษายน พ.ศ. 2558 

 

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
ประกาศรับสมัครโควตาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา [903.59 KB]
#1105: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยวิธีรับตรงทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยวิธีรับตรงทั่วไป กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กำหนดการ : 

- กำหนดการรับสมัคร   2 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

- ชำระเงินค่าสมัคร       3 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2558

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์     9 เมษายน พ.ศ. 2558

- สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์         20 เมษายน พ.ศ. 2558

- ประกาศผล              24 เมษายน พ.ศ. 2558

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์     24 -  30 เมษายน พ.ศ. 2558 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรับสมัครโควตารับตรงทั่วไป กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) [453.81 KB]
#1070: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558

ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าพักในหอพักนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 12 มกราคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 หากนักศึกษาสนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา โทรศัพท์ 045-353089 , 045-353061 ทั้งนี้สามารถสมัครเข้าหอพักผ่านระบบรับสมัครเข้าหอพักที่ www.ubu.ac.th/web/pnr  

ประกาศโดย: กฤษณา เสียงใส   เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 [628.24 KB]
Date : Mar'04 2015   03:15:44
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.204.179.32
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.