หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
Officer Zone
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2566
 • วิธีการรับบุคคลเข้าศึกษา
 • การทดสอบข้อเขียนทางวิชาการ
 • โควตาทุนช้างเผือก และ โควตานักเรียนเรียนดีมีภาวะความเป็นผู้นำฯ (คณะนิติศาสตร์)
 • ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
 • โควตาทุนช้างเผือก และโควตานักเรียนเรียนดีมีภาวะความเป็นผู้นำฯ
 • ประเภทรับตรงตามพื้นที่บริการ พื้นที่อีสานและพื้นที่ภาคอื่น
 • โควตาโอลิมปิกวิชาการ โควตากีฬา โควตาศิลปวัฒนธรรม และโควตารักษ์เกษตร
 • โควตาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
 • โควตาโครงการเรียนล่วงหน้า โควตาโครงการมหาวิทยาลัย โรงเรียนและชุมชน โควตาโควตาส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และโควตาโครงการพิเศษ
 • การใช้คะแนน GAT / PAT ของ สทศ. ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • คุณสมบัติทั่วไป
 • คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละประเภทการรับ
 • คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/สาขาวิชา
 • 1. คณะวิทยาศาสตร์
 • 2. คณะเกษตรศาสตร์
 • 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • 4. คณะศิลปศาสตร์
 • 5. คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะบริหารศาสตร์
 • 6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 • 7. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
 • 8. คณะนิติศาสตร์ และ คณะรัฐศาสตร์
 • ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (สำหรับสถานศึกษาและผู้สมัคร)
 • การรับสมัคร
 • วิธีการและเกณฑ์การตัดสินคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
 • การสอบสัมภาษณ์
 • การดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 • การรายงานตัวเข้าศึกษาและรับทุนการศึกษา
 • การสละสิทธิ์เข้าศึกษาและการตัดสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โดยวิธีรับผ่านส่วนกลาง (Admissions)
 • ภาคผนวก
 • ตารางองค์ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ตามพื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น)
 • ตารางองค์ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับผ่านส่วนกลาง
 • จำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2554
 • จำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง
 • จำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงตามโควตา
 • ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 • การให้บริการด้านหอพักนักศึกษา
 • สวัสดิการนักศึกษา
 • หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
  งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
  e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
  © Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.