ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2553

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553 เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2553 ในคณะ/สาขาวิชาต่างๆ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามวิธีการ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนด ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 - 23 พฤษภาคม 2553 หากพ้นกำหนดแล้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ส่วนผู้สอบได้ลำดับสำรอง ให้ดำเนินการจองสิทธิ์ลำดับสำรอง ในช่วงวันเวลาเดียวกัน เพื่อเรียกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2553

(รองศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โควตาโครงการพิเศษ
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ
1 36727 นาย ประจักษ์ ศรีโวหะ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  
2 36751 นางสาว จิระภา มาหาร จันทรุเบกษาอนุสรณ์  
3 36759 นางสาว เกศรินทร์ ใจยาว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี  
4 36768 นาย สุริยัน ศรีโวหะ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  
5 36769 นาย ทิวา แสนศิลา วัดหนองแวงวิทยา  
6 36772 นาย สนั่น พุทธาบุญ วัดหนองแวงวิทยา  
7 36784 นางสาว ประภัทรสร พลภักดี นอร์ทอิสเทิร์นวิทยาลัย  
8 36811 นาย ศุภชัย จำปาเทศ นาจะหลวย  
9 36828 นาย ภาณุพงศ์ บุญคง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  
10 36836 นาย นัฐวุฒิ ทราวุธ ภูเขียว  
11 36843 นางสาว อังสุภา บุญถูก สมเด็จพระญาณสังวร  
12 36846 นาย ก้องภพ ศักดิ์ศรีทิวา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองอุบลราชธานี  
13 36849 นาย วิเชษฐ์ อุตพันธ์ ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  
14 36873 นาย อนันต์ฉัตร สร้อยคำ เบ็ญจะมะมหาราช  
15 36877 นาย ไกรฤกษ์ กนกหงษ์ ราชสีมาวิทยาลัย  
16 36882 นาย จักรกฤษณ์ พุดแดง โนนสวางประชาสรรค์  
17 36894 นาย มารุพงศ์ พุทธนานนท์ เบ็ญจะมะมหาราช  
18 36910 นาย สุรัตน์ จันทร์รุ่งโรจน์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี  
19 36920 นาย วรวิทย์ ดวนใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  
20 36924 นางสาว วรรณปจีย์ บุญถูก คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  
21 36936 นาย กฤษฎา อุดมสันติ์ วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน  
22 36951 นางสาว มัลลิกา เดชะคำภู อัสสัมชัญอุบลราชธานี  
23 36955 นาย อัมรินทร์ สั่งดี วารินชำราบ  
24 36982 นางสาว พรวิภา ปวงสุข นาวังศึกษาวิช  
25 36983 นาย ศัพติวัฒ เลื่อมใส นารีนุกูล  
26 36984 นาย ธนศักดิ์ มากดี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  
27 36985 นาย สิทธิโชค บุญทรง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี  
28 36986 นาย อภินันท์ บรรทะโก นาจะหลวย  
29 36992 นาย เอกลักษณ์ ประสมศรี วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
30 36994 นาย จำลอง เกศกุล เทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  
31 36999 นาย คทาวุธ จารุการ เบ็ญจะมะมหาราช  
32 37000 นาย อภินันท์ ท้าวมตรี เมืองพลพิทยาคม  
33 37014 นาย วิศรุจน์ สัตย์ธรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  
34 37018 นาย ศุภฤทธิ์ พันพิพัฒน์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  
35 37019 นาย ปโยธร นาโสก มุกดาหาร  
36 37021 นาย อดิศักดิ์ ปัดถา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  
37 37023 นาย อักษรศิลป์ กอทอง ธาตุพนม  
38 37036 นาย ณัฐพงษ์ แสนโสม นวมินทราชูทิศ อีสาน  
39 37056 นาย พจน์ ลาสา นารีนุกูล  
40 37058 นางสาว พจมาน ปราบภัย กันทรลักษ์วิทยา  
41 37060 นาย ธนกฤษณ์ ชัยเรืองรัชต์ นารีนุกูล  
42 37063 นาย ภควัต ไตรยวงค์ คำชะอีวิทยาคาร  
43 37068 นาย ธีรวัฒน์ บุญทศ ยโสธรพิทยาคม  
44 37070 นาย ชวนัส อุทาพันธ์ มัธยมตระการพืชผล  
45 37072 นาย อภิวัฒน์ กันหาบุตร ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอตระการพืชผล  
46 37073 นาย กิติศักดิ์ โสภาณเวช นารีนุกูล 2  
47 37080 นาย ศุภสิทธิ์ แสนวงษ์ ราชสีมาวิทยาลัย  
48 37085 นาย พิพัฒน์ แก้วมุงคุณ สกลราชวิทยานุกูล  
49 37087 นาย สุธีระ ทองเหมือน วัดเขมาภิรตาราม  
50 37089 นาย อดิศร สังกษัตริย์ เบ็ญจะมะมหาราช  
51 37091 นาย สิทธิเดช โล้กูลประกิจ สุรวิทยาคาร  
52 37096 นาย ชวกร สุคันธรัต สิรินธร  
53 37097 นาย พลกฤษณ์ บุตรสิงห์ ปากช่อง  
54 37098 นาย ศุภกฤต พรมดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  
55 37101 นาย ทวีวุฒิ สิทธิธรรม นารีนุกูล  
56 37103 นาย ทศพล นักผูก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  
57 37110 นาย เสฎฐวุฒิ ภูธรโยธิน อัสสัมชัญอุบลราชธานี  
58 37111 นาย ธีรศักดิ์ เจริญเชาว์ อาเวมารีอา  
59 37124 นางสาว ศศิวิมล ซุยกระเดื่อง เบ็ญจะมะมหาราช  
60 37128 นาย จีรศักดิ์ พิมล กมลาไสย  
61 37138 นาย ณัฐพล ทองล้ำ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  
62 37141 นาย อธิป สาระ นารีนุกูล  
63 37143 นาย กิตติชัย คำมรรค วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  
64 37160 นาย เจษฎา สัตย์ศรี วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  
65 37162 นาย สุรัตน์ ราชฐาน เรณูนครวิทยานุกูล  
66 37190 นาย ชาญณรงค์ ลาพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  
67 37211 นาย เลิศฤทธิ์ ทองหล่อ นาแกพิทยาคม  
68 37214 นาย วันชัย ชื่นอุรา ไกรภักดีวิทยาคม  
69 37216 นาย รัจชะวัจฬิ์ วิเศษหมื่น วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  
70 37242 นางสาว บุษบา ทารักษ์ นารีนุกูล  
71 37257 นางสาว อุไรวรรณ ศรีโยยา ห้วยขะยุงวิทยา  
72 37266 นาย พนมศักดิ์ แซ่จึง ศรีสะเกษวิทยาลัย  
73 37272 นาย ศิระศักดิ์ กุมขุนทด ราชสีมาวิทยาลัย  
74 37276 นาย พัชระ แสงเพชร บัวขาว  
75 37291 นางสาว มณฑวรรณ ทองกลม นารีนุกูล  
76 37297 นางสาว เรือนขวัญ อ่างแก้ว ลือคำหาญวารินชำราบ  
77 37304 นาย ศักดิ์ระพี นวนกนก ร่องคำ  
78 37341 นาย อรรถพล ทุมประเสน ปิยะมหาราชาลัย  
79 37358 นางสาว กมลพิมพ์ เกษมสินธุ์ บ้านข่าพิทยาคม  
80 37361 นาย พรมรินทร์ พันสนิท ชุมแพศึกษา  
81 37370 นางสาว อัจฉรา เพ็งพินิจ ห้วยจริงวิทยา  
82 37377 นาย ธนวัฒน์ เลิบไธสง ศรีสะเกษวิทยาลัย  
83 37381 นาย บัญชา นามวัน ศรีสะเกษวิทยาลัย  
84 37383 นางสาว ชนิดา วงษาพรหม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  
85 37388 นาย ศุภกิตติ์ สุขศรี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  
86 37391 นางสาว นิตยา อุปัชฌาย์ ลือคำหาญวารินชำราบ  
87 37392 นางสาว วรรณิภา ดุจดา พิบูลมังสาหาร  
88 37393 นาย ภัทราวุธ มีคม มหิศราธิบดี  
89 37398 นาย อลงกรณ์ อินทริกาานนท์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  
90 37406 นาย ณัฐพงศ์ ประกอบแสง เบ็ญจะมะมหาราช  
91 37407 นาย อนุชิต สุมังคะ สกลราชวิทยานุกูล  
92 37408 นาย ศฤงคาร สารปัญญา เบ็ญจะมะมหาราช  
93 37414 นาย วิชชากร เชื้อโชติ เบ็ญจะมะมหาราช  
หมายเหตุ: * ผู้ที่สอบได้ตัวจริง รายชื่อเรียงตามเลขที่สมัคร ส่วนผู้ที่สอบได้ลำดับสำรอง รายชื่อเรียงตามลำดับที่สอบได้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โควตาโครงการพิเศษ
คณะ : คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : นิติศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ
1 36711 นาย ชาญชัย ุชุมเสน เบ็ญจะมะมหาราช  
2 36715 นาย อภิชาติ จันทร์หาญ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  
3 36716 นางสาว พัชรียา ศรีนิลก์ คูเมืองวิทยาคม  
4 36735 นางสาว ทัชชานันทม์ สิมาฉายา เบ็ญจะมะมหาราช  
5 36766 นางสาว นฤมล ศิลา อาเวมารีอา  
6 36781 นางสาว ศิริลักษณ์ ตรียาวณิชย์ ลือคำหาญวารินชำราบ  
7 36788 นางสาว นิศาชล เมืองเหนือ เบ็ญจะมะมหาราช  
8 36789 นาย ลิขิต ใจเอื้อ เบ็ญจะมะมหาราช  
9 36795 นาย ธีระวัฒน์ ทองธีรภาพ อำนาจเจริญ  
10 36797 วิภาวดี พัฒนปรีดาพันธุ์ เชียงคาน  
11 36807 นางสาว จริยา หริคำภา รัตนบุรี  
12 36814 นางสาว อัญชัญ ชลัมพุช อาเวมารีอา  
13 36815 นางสาว ประภัสสร มณีวรรณ กันทรลักษ์วิทยา  
14 36827 นางสาว ชญานี จำรูญประดิษฐ์กุล มุกดาหาร  
15 36832 นางสาว ดาวเรือง เชื้อจำพร แก้งเหนือพิทยาคม  
16 36838 นางสาว ณัฐนันท์ พรหมพิทักษ์กุล นารีนุกูล  
17 36842 นางสาว สาวิตรี เหมะธุลิน เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
18 36844 นาย ชิตษณุ ชุมโกมล อาเวมารีอา  
19 36854 นาย ฐิติพงษ์ ปัจจารี ฝางชนูปถัมภ์  
20 36869 นางสาว ทัศนี เรืองไพรี ร่มเกล้า บุรีรัมย์  
21 36883 นางสาว สุกฤตา ศรีโกศล มัธยมตระการพืชผล  
22 36913 นาย สรวัชร เงินยวด อัสสัมชัญอุบลราชธานี  
23 36930 นางสาว สุวัฒนา สุพิพัฒน์มงคล สกลนครพัฒนศึกษา  
24 36932 นางสาว ปรางค์ศิริ เฟื่องยศ สตรีสิริเกศ  
25 36934 นางสาว ปรารถนา ตอเสนา สตรีศึกษา  
26 36963 นาย อนุสรณ์ สังกะเพศ อำนาจเจริญ  
27 36965 นางสาว สุธาสินี บุญพอ อัสสัมชัญอุบลราชธานี  
28 36966 นาย ณัฐวุฒิ อินทร์ธรรม สตรีสิริเกศ  
29 36970 นาย ชิดชัย อ่อนแช่ม อัสสัมชัญอุบลราชธานี  
30 36997 นางสาว หนึ่งฤทัย ปีบกระโทก บุญวัฒนา  
31 37004 นางสาว สุพัตรา อุตสาหะ ศรีสะเกษวิทยาลัย  
32 37011 นางสาว สุธิมา จันทะศิลา ศรีสะเกษวิทยาลัย  
33 37015 นาย ณัฐพล โคตะถา วิจิตราพิทยา  
34 37017 นาย อรรถพล คงสิงห์ ศีขรภูมิพิสัย  
35 37027 นางสาว จิตราพร นิกุล มัธยมตระการพืชผล  
36 37037 นาย วุฒิชัย ธรรมปัต เลิงนกทา  
37 37038 นางสาว ภิญาลักษณ์ พาหา ศรีสะเกษวิทยาลัย  
38 37045 นาย นครินทร์ นามแก้ว ยโสธรพิทยาสรรค์  
39 37047 นางสาว ทรรศิกานต์ โชติกเสถียร นารีนุกูล  
40 37064 นาย จัตุรถากรณ์ คล้ายทอง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
41 37109 นางสาว ภัทรียา สายสมาน นารีนุกูล  
42 37112 นาย ธนพัฒน์ ชาวงษ์ นารีนุกูล  
43 37119 นาย วิษณุ พุ่มทอง อาเวมารีอา  
44 37126 นางสาว เพ็ญธนา พงษ์เหล่าขำ กันทรลักษ์วิทยา  
45 37127 นาย นิรันดร์ แก้วขันโท บัวงามวิทยา  
46 37129 นาย จอมศักดิ์ ชาวมูล บึงมะลูวิทยา  
47 37132 นางสาว ปิยาภรณ์ นาพงษ์ กุสุมาลย์วิทยาคม  
48 37144 นางสาว นิตยา ชนะมินทร์ สายธารวิทยา  
49 37154 นางสาว อุบล วงษา บุณฑริกวิทยาคาร  
50 37157 นางสาว ปนัดดา คงดี แสลงโทนพิทยาคม  
51 37158 นางสาว มลพกาล สิมมาทอง ศรีเมืองวิทยาคาร  
52 37172 นางสาว สายชล กันเทพา กันทรลักษ์วิทยา  
53 37187 นางสาว ดาราฉาย วรรณสิงห์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์  
54 37208 นาย นิรันดร์ คูณทอง ศรีเมืองวิทยาคาร  
55 37233 นางสาว ปรียนันท์ พร้อมพรชัย เบ็ญจะมะมหาราช  
56 37235 นางสาว ดนุดา ณ กาฬสินธุ์ เบ็ญจะมะมหาราช  
57 37236 นาย ธีรพล เพิ่มพูน สุรวิทยาคาร  
58 37241 นางสาว เนตรนภิส นิยมศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  
59 37243 นาย นพรัตน์ มณีกุลจิตรประศาสน์ สตรีสิริเกศ  
60 37250 นาย ธัชนนท์ ศรไชย เบ็ญจะมะมหาราช  
61 37255 นางสาว มณีรัตน์ จักษุดำ นารีนุกูล  
62 37267 นาย วีระยุทธ ศรีมาชัย มัธยมตระการพืชผล  
63 37279 นาย ธนพล อาจจุฬา บุรีรัมย์พิทยาคม  
64 37286 นางสาว พิมพ์ทิพย์ พิมหนู เบ็ญจะมะมหาราช  
65 37294 นาย ธนบัตร แสไพศาล ขอนแก่นวิทยายน  
66 37298 นางสาว วิภารัตน์ รัตนวัน สตรีสิริเกศ  
67 37308 นางสาว วิมลจันทร์ นักร้อง ยโสธรพิทยาสรรค์  
68 37317 นางสาว ณัฐวรา ใจกล้า สุรวิทยาคาร  
69 37323 นางสาว ทัศนา โทพิลา นารีนุกูล  
70 37325 นางสาว รสา คูสกุลวัฒน จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  
71 37326 นาย อภิชาติ วิริยะพันธ์ อำนาจเจริญ  
72 37334 นางสาว สุภาวดี อุดมชาติ ลือคำหาญวารินชำราบ  
73 37337 นางสาว สุภาพร ทองเสน จตุรภูมิพิทยาคาร  
74 37345 นางสาว นิภัทรา ศรไชยญาติ เบ็ญจะมะมหาราช  
75 37347 นางสาว ศุภวรรณ เทียมทัศน์ นารีนุกูล  
76 37367 นาย ธนพล เปี่ยมรุ่งเรือง นารีนุกูล  
77 37368 นางสาว สุดารัตน์ จันทะโส เดชอุดม  
78 37378 นาย ศรประสิทธิ์ ตามบุญ น้ำขุ่นวิทยา  
79 37380 นาย สยุมภู ฉัตรวงศ์สกุล นารีนุกูล  
80 37384 นาย ณัฐวุฒิ เกษมทาง นารีนุกูล  
81 37385 นาย ภาณุวัฒน์ ไชยชิต ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี  
82 37386 นาย ภูริวัชร์ ภูสิงห์ นารีนุกูล  
83 37387 นางสาว วาริชา โพธิพันธ์ กันทรลักษ์วิทยา  
84 37402 นาย กล้าณรงค์ สีดา นวมินทราชูทิศ อีสาน  
85 37415 นาย อนุวัฒน์ พระกะธรรม บุณฑริกวิทยาคาร  
86 37422 นางสาว จิราภรณ์ พลแก้ว ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์  
87 37423 นางสาว เพียงอัมพร ศรีสุรนารถ บุรีรัมย์พิทยาคม  
88 37424 นาย พรชัย ครองยุติ เขื่องในพิทยาคาร  


ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบได้ลำดับสำรอง
โควตาโครงการพิเศษ
คณะ : คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : นิติศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ
1 36885 นาย พงศ์ภัค สิมมา กันทรลักษ์วิทยา สำรองลำดับที่ 1
2 36761 นางสาว รัญชิดา ปัญญา ไพรบึงวิทยาคม สำรองลำดับที่ 2
3 37007 นาย คมสัน สามัญ สตรีสิริเกศ สำรองลำดับที่ 3
4 37130 นาย ประภาส พิมพกัณฑ์ อาเวมารีอา สำรองลำดับที่ 4
5 37198 นาย พลังพล วงศาโรจน์ โพธาวัฒนาเสนี สำรองลำดับที่ 5
6 37114 นางสาว อารีรัตน์ พรมทา อัสสัมชัญอุบลราชธานี สำรองลำดับที่ 6
7 37069 นาย เทวัญ จันทร์สม บุรีรัมย์พิทยาคม สำรองลำดับที่ 7
8 37329 นาย อิศราพงศ์ ยุกตะนันทน์ นารีนุกูล สำรองลำดับที่ 8
9 36732 นาย วาทวิท ศรีสอน นารีนุกูล สำรองลำดับที่ 9
10 36817 นาย รัฐฐาธิป กาญจนเสน ขุนหาญวิทยาสรรค์ สำรองลำดับที่ 10
11 37413 นาย ชนะภพ แก้วศรี นารีนุกูล สำรองลำดับที่ 11
12 37136 นาย อัครเศรษฐ์ จัยสิน เบ็ญจะมะมหาราช สำรองลำดับที่ 12
หมายเหตุ: * ผู้ที่สอบได้ตัวจริง รายชื่อเรียงตามเลขที่สมัคร ส่วนผู้ที่สอบได้ลำดับสำรอง รายชื่อเรียงตามลำดับที่สอบได้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โควตาโครงการพิเศษ
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ)
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ
1 36725 นางสาว ประภาพร กุมภิโร บัวงามวิทยา  
2 36745 นางสาว สุทธาสินี เสียงล้ำ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
3 36891 นางสาว สุจิตรา ลูกคำ อัสสัมชัญอุบลราชธานี  
4 36937 นางสาว จารุวรรณ บุตรสัมฤทธิ์ ขุนหาญวิทยาสรรค์  
5 36952 นางสาว เบญจวรรณ ทำเนาว์ มัธยมวัดใหม่กรงทอง  
6 36957 นางสาว ปวีณา มีชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  
7 36990 นาย นันทพงษ์ ลักขนัติ พังเคนพิทยา  
8 37048 นาย อมรศักดิ์ ประสมทอง ทุ่งศรีอุดม  
9 37053 นางสาว ประกายศรี ถ้ำกลาง โคกกะเทียมวิทยาลัย  
10 37161 นางสาว ปิยานุช ไหว้ครู นาจิกพิทยาคม  
11 37240 นางสาว ปุณญณุช แก้ววิเชียร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
12 37256 นางสาว วชิราภรณ์ ผุยอ่อน ลือคำหาญวารินชำราบ  
13 37280 นาย กฤชกนก ไร่วิบูลย์ อนุกูลนารี  
14 37379 นางสาว ขนิษฐา ชุมใหญ่ อัสสัมชัญอุบลราชธานี  


ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบได้ลำดับสำรอง
โควตาโครงการพิเศษ
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ)
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ
1 36754 นางสาว อารีรัตน์ สีมาคำ นารีนุกูล สำรองลำดับที่ 1
2 37292 นาย สุรศักดิ์ บุญศรี กันทรลักษ์วิทยา สำรองลำดับที่ 2
3 37319 นาย อุเทน ใจมั่น กันทรลักษ์วิทยา สำรองลำดับที่ 3
4 37156 นางสาว นุจรี เพียรมุ่งงาน บุรีรัมย์พิทยาคม สำรองลำดับที่ 4
5 37042 นาย สะท้าน บุญโชติ บุรีรัมย์พิทยาคม สำรองลำดับที่ 5
6 36977 นางสาว ปนัดดา วิเศษ กันทรลักษ์วิทยา สำรองลำดับที่ 6
7 36853 นางสาว วิไลวรรณ แก้วกำไร กันทรลักษ์วิทยา สำรองลำดับที่ 7
8 36995 นาย ประครอง พาพะหม โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สำรองลำดับที่ 8
9 37316 นางสาว รัตนา โสนทอง สิรินธร สำรองลำดับที่ 9
10 37262 นางสาว ชลิตตา จตุลาเพศ เดชอุดม สำรองลำดับที่ 10
หมายเหตุ: * ผู้ที่สอบได้ตัวจริง รายชื่อเรียงตามเลขที่สมัคร ส่วนผู้ที่สอบได้ลำดับสำรอง รายชื่อเรียงตามลำดับที่สอบได้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โควตาโครงการพิเศษ
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การปกครอง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ
1 36790 นางสาว สุรัติยา ทองตื้อ บุณฑริกวิทยาคาร  
2 36822 นาย นวพล นิสวงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย  
3 36889 นาย ศักดิ์ทิพย์ ศรีเทียน หนองคายวิทยาคาร  
4 36908 นางสาว นุชธิดา โหรัมย์ กำแพง  
5 36926 นางสาว วาสินี รัตนา สตรีสิริเกศ  
6 36953 นาย กัมปนาท ราชรินทร์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี  
7 36989 นางสาว อัมพิกา รูปแก้ว ขุขันธ์  
8 37046 นาย อรรคนิรุตติ์ บุญเต็ม กันทรลักษ์วิทยา  
9 37067 นาย อุกฤษฎ์ ลาพานิช กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  
10 37106 นางสาว ณัฏฐิกา สุนทรา ยโสธรพิทยาคม  
11 37135 นาย นันทวุฒิ สุภาพรม อำนาจเจริญ  
12 37251 นางสาว วัชราภรณ์ โสรเนตร ศรีสะเกษวิทยาลัย  
13 37264 นางสาว สิริมา มูลภา เบ็ญจะมะมหาราช  
14 37269 นาย กิตติพงศ์ สร้อยนาก สุรวิทยาคาร  
15 37373 นาย พลวัฒน์ ศรีใส อำนาจเจริญ  


ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบได้ลำดับสำรอง
โควตาโครงการพิเศษ
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การปกครอง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ
1 36839 นาย วีรยุทธ แก้วสุข เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี สำรองลำดับที่ 1
2 37328 นาย อุทิศ มูลสาร เลิงนกทา สำรองลำดับที่ 2
3 37116 นาย พลภัทร์ พลตื้อ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี สำรองลำดับที่ 3
4 37150 นางสาว วรรณนิดา ทองพิมพ์ มัธยมตระการพืชผล สำรองลำดับที่ 4
5 37237 นาย ปิยะวัฒน์ ลอยลม เบ็ญจะมะมหาราช สำรองลำดับที่ 5
6 36907 นางสาว อังสุมาลี ศุภศร ราษีไศล สำรองลำดับที่ 6
7 37238 นาย ชาธิป สุจิบาล เบ็ญจะมะมหาราช สำรองลำดับที่ 7
8 37065 นางสาว วราภา ศรีเนตร อัสสัมชัญอุบลราชธานี สำรองลำดับที่ 8
9 37342 นางสาว เบญจมาศ ศาลาทอง ลือคำหาญวารินชำราบ สำรองลำดับที่ 9
10 37372 นางสาว มุทิตา วงศ์ราษฏร์ เบ็ญจะมะมหาราช สำรองลำดับที่ 10
หมายเหตุ: * ผู้ที่สอบได้ตัวจริง รายชื่อเรียงตามเลขที่สมัคร ส่วนผู้ที่สอบได้ลำดับสำรอง รายชื่อเรียงตามลำดับที่สอบได้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โควตาโครงการพิเศษ
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ
1 36714 นาย กิตติวัฒน์ จันทร์ลือชัย พิบูลมังสาหาร  
2 36738 นางสาว ธีรวรรณ เชิงสะอาด โคกล่ามพิทยาคม  
3 36791 นาย ศิวนัฐ กุระนาม นารีนุกูล  
4 36796 นาย วีระวัฒน์ โพธิพันธ์ อำนาจเจริญ  
5 36809 นาย โอภาส ชาญเดช หว้านใหญ่วิทยา  
6 36863 นาย เศรษฐวัชร์ นนท์พันธุกุล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ  
7 36950 นางสาว ทิวาภรณ์ บัวยืน ตาลสุมพัฒนา  
8 37061 นางสาว รัตติกาล ทอนมาตย์ กุดชุมวิทยาคม  
9 37081 นางสาว ธิตินันท์ ส่งสุข เขื่องในพิทยาคาร  
10 37083 นางสาว อภิญญา ศรีสุข อำนาจเจริญ  
11 37131 นางสาว กัญญารัตน์ นันสูงเนิน อาเวมารีอา  
12 37219 นางสาว ปัทมา ศรีลาชัย ขุขันธ์  
13 37252 นางสาว นัฐญาณี เงินขาว เบ็ญจะมะมหาราช  
14 37313 นาย ปกรณ์วิชญ์ เสนาะ ศรีสะเกษวิทยาลัย  
15 37363 นางสาว จันทร์จิรา เพียะวงศ์ บุณฑริกวิทยาคาร  


ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบได้ลำดับสำรอง
โควตาโครงการพิเศษ
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ
1 37044 นางสาว นันทิดา เนตชาติ วิจิตราพิทยา สำรองลำดับที่ 1
2 37259 นาย สุกรี เกษมสิงห์ ลือคำหาญวารินชำราบ สำรองลำดับที่ 2
3 37309 นางสาว สิริพรรณ เผ่ากัณหา ปิยะมหาราชาลัย สำรองลำดับที่ 3
4 37295 นางสาว นิตยา ธรรมปัตย์ เลิงนกทา สำรองลำดับที่ 4
5 37404 นาย ชาญวิทย์ บุญคุ้ม มหาชนะชัยวิทยาคม สำรองลำดับที่ 5
6 37382 นางสาว นาตยา นามบุตร มัธยมตระการพืชผล สำรองลำดับที่ 6
7 37364 นางสาว จริยา ศรีมูล สตรีสิริเกศ สำรองลำดับที่ 7
8 37352 นางสาว อารีรัตน์ แสงสุวรรณ ธาตุพนม สำรองลำดับที่ 8
9 36801 นาย มานัด วังคีรี คอนสาวิทยา สำรองลำดับที่ 9
10 37051 นาย นฤนาท หวังกูล อาเวมารีอา สำรองลำดับที่ 10
หมายเหตุ: * ผู้ที่สอบได้ตัวจริง รายชื่อเรียงตามเลขที่สมัคร ส่วนผู้ที่สอบได้ลำดับสำรอง รายชื่อเรียงตามลำดับที่สอบได้