ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2554

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 10 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 เสร็จสิ้นแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2554 โดยให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 มกราคม 2554 ดังมีรายชื่อและกำหนดการแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หากพ้นกำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2553

(รองศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาศิลปวัฒนธรรม
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : จุลชีววิทยา
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 40735 นางสาว อริสรา ขันทองดี ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร
2 42374 นางสาว สุนิสา บัวโรย เชียงใหม่ประชานุสรรณ์ ร้อยเอ็ด
3 59840 นางสาว สุพัตรา โพธิ์ขาว นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
4 61002 นางสาว วลัยพร นามวี นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาศิลปวัฒนธรรม
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เคมี
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 41651 นางสาว ภัทราภรณ์ พวงศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
2 55257 นาย วีระยุทธ บาลจบ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาศิลปวัฒนธรรม
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ฟิสิกส์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 44745 นาย ทศวิทย์ เส้นเศษ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาศิลปวัฒนธรรม
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 63310 นาย สงกรานต์ สอนศรี นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาศิลปวัฒนธรรม
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 47666 นางสาว สุมาลี ตระการจันทร์ ละทายวิทยา ศรีสะเกษ
2 52472 นาย นันทวุฒิ ยอดขำ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาศิลปวัฒนธรรม
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 55261 นาย สุทธิวัฒน์ อนุวงศ์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
2 55513 นางสาว ตีรณา บุญแจ่ม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
3 55879 นาย วิทวัฒน์ คำเกาะ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
4 59379 นาย สุชิต ศรีมงคล ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาศิลปวัฒนธรรม
คณะ : คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เภสัชศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 55574 นางสาว ยุวดี ยามดี สตึก บุรีรัมย์
2 65153 นางสาว ญาณิศา พงศ์กาสอ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาศิลปวัฒนธรรม
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 43672 นางสาว ทิวาพร สังขวัน โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
2 43871 นางสาว สุกัญญา จูมะณีย์ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาศิลปวัฒนธรรม
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการการโรงแรม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 60108 นาย อภิชัย จันทรสะโร คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาศิลปวัฒนธรรม
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การบัญชี
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 43594 นางสาว จิรายุ นีระมนต์ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
2 55491 นางสาว จุฑามาส เทพวงษา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
3 61679 นางสาว กนกวรรณ พับตา นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
4 63270 นางสาว เครือแก้ว ใจแก้ว เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาศิลปวัฒนธรรม
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ)
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 44516 นางสาว ธิดารัตน์ สมฤทธิ์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาศิลปวัฒนธรรม
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 44540 นางสาว ศรีสุดา สายสร้อย นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาศิลปวัฒนธรรม
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการการตลาด
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 51280 นาย สุธิวัส จันทร์แก้ว สว่างแดนดิน สกลนคร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาศิลปวัฒนธรรม
คณะ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สาขาวิชา/หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39207 นางสาว กุมารี ฝ่ายเทศ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
2 40610 นางสาว ลักขณา ผิวเหลือง ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
3 42144 นางสาว ศิริภรณ์ ทิพชัย เชียงใหม่ประชานุสรรณ์ ร้อยเอ็ด
4 43061 นางสาว ปัทมาวรรณ วังคะฮาต คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
5 44123 นาย ฤทธิไกร แสนยายนต์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
6 45204 นางสาว ปวีณา ไชยสุพัฒน์ ห้วยผึ้งพิทยา กาฬสินธุ์
7 46975 นางสาว อธิปัตย์ หลักคำ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
8 47055 นางสาว เมรี ธรรมอาดูล เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อุบลราชธานี
9 51012 นางสาว รังสิยา ศรีมหันต์ ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา
10 51411 นาย พิทักษ์ ทิตสุวรรณ บ้านผือพิทยาสรรค์ อุดรธานี
11 53060 นางสาว ชมัยพร ขาเรรัมย์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
12 55248 นาย เสกข์ ศรีสิงห์พันธุ์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
13 57473 นางสาว ดวงฤทัย บุญสินชัย หนองพอกวิทยา ร้อยเอ็ด
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาศิลปวัฒนธรรม
คณะ : คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : นิติศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 47233 นางสาว ไพลิน ผลกระโทก โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาศิลปวัฒนธรรม
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การปกครอง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 49436 นาย วิวัฒนชัย ไชยพิมพา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
2 52639 นางสาว พรสิริ ภูลสวัสดิ์ นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
3 57203 นาย สุเมธ ศรีสิงห์ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา