ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร และโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร
ในการพัฒนาร้านยาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2555

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร และโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรในการพัฒนาร้านยาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2555 เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร และโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรในการพัฒนาร้านยาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2555 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการทดสอบข้อเขียนทางวิชาการ ในวันที่ 7 เมษายน 2555 ณ. อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เวลา 09.00-15.30 น. ดังมีรายละเอียดกำหนดการทดสอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หากพ้นกำหนดแล้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสอบคัดเลือกตามขั้นตอนต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2555

(รองศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้อเขียน โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร
คณะ : คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เภสัชศาสตรบัณฑิต
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 106491 นางสาว ปิยะพร ภิญโญ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
2 106499 นางสาว วรางคณา ค่ำคูณ* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
3 106896 นางสาว รุจิรา วงษาพรหม* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
4 106947 นาย ธนวัต สารจันทร์* จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
5 107081 นาย พีระศักดิ์ ทองนาค* คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
6 107086 นางสาว พิชญสุดา เชิดสกุล* เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
7 107226 นาย ปัฐวี ลับโกษา* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
8 107238 นางสาว เมธาวี กองแก้ว* ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
9 107415 นางสาว ปวีณา ลาภมาก* อาเวมารีอา อุบลราชธานี
10 107724 นางสาว ธิดารัตน์ แก้วกู่* ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
11 108355 นางสาว เพ็ญนภา คำแสงดี* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
12 108432 นางสาว จุฑารัตน์ ประเสริฐ* บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
13 108435 นางสาว กรกนก จิรภาสดิษย์* ดาราสมุทร ชลบุรี
14 108437 นางสาว กรพินธุ์ แร่ทอง* นารีนุกูล อุบลราชธานี
15 108439 นางสาว เอมพร บัวทองจันทร์* พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
16 108448 นาย ชุมแพ สมบูรณ์* หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
17 108458 นางสาว วิลาสินี ชุมพล ขามแก่นนคร ขอนแก่น
18 108465 นางสาว หทัยภัทร วงท้าว* ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
19 108470 นางสาว สุรีรัตน์ รัตนหงษา* น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
20 108487 นางสาว นวพร ฉัตรวิริยะเจริญ* สิรินธร สุรินทร์
21 108491 นางสาว กัญญ์ชิตา เคนเหลื่อม* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
22 108499 นางสาว วริสราภรณ์ ลุนศรี* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
23 108502 นาย จักรพงษ์ น้อยสีภูมิ* สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
24 108506 นาย ฐาปนะ ญานศิริ* กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
25 108507 นางสาว ผกามาศ แก้วบุญ* ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
26 108511 นางสาว สุวนันท์ พันธ์เลิศ* ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
27 108529 นางสาว เมษา อุทธา* นารีนุกูล อุบลราชธานี
28 108538 นางสาว จุรีย์พร แก้วเลิศ* กัลยาณวัตร ขอนแก่น
29 108539 นางสาว พรจรินทร์ เขียวค้า* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
30 108543 นางสาว เจนจิรา แก้วพินิจ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
31 108544 นางสาว พิมพ์ชนาถ สายมาหา* มารีย์วิทยา นครราชสีมา
32 108546 นางสาว วันวิสาข์ บุญมาศ* นารีนุกูล อุบลราชธานี
33 108550 นางสาว จุฑาภรณ์ ไปนาน* มุกดาหาร มุกดาหาร
34 108553 นางสาว นัฐภรณ์ ปัททุม* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
35 108554 นางสาว ธนาพร สถานพงศ์* นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
36 108555 นางสาว ธันยพัฒน์ วิลาสพิทยาเลิศ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
37 108557 นางสาว หัทยา แสงใส* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
38 108563 นาย ฉัตรกาญจน์ โง้วธนะวัฒน์* บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
39 108569 นางสาว วรวรรณ ธารนาถ* เสนา พระนครศรีอยุธยา
40 108574 นางสาว ชมพูนุช แสงเพ็ง* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
41 108576 นางสาว ประนอม นรทัต* กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
42 108579 นางสาว ยศวดี ระติเดช* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
43 108585 นาย สันติภาพ พึ่งอ่ำ* โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
44 108587 นางสาว พิมลวรรณ ลีชาคำ* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
45 108594 นางสาว จุฑารัตน์ วงศ์ใหญ่* นารีนุกูล อุบลราชธานี
46 108595 นางสาว อารีวรรณ เดชหาญ* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
47 108600 นาย จารุพัสตร์ เฉลยบุญ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
48 108602 นางสาว ชื่นชนก วรธงไชย* รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
49 108607 นางสาว วรัญญา ลายหงษ์* ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
50 108614 นางสาว นภาพันธ์ ใจปานแก่น* สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
51 108615 นางสาว หนึ่งฤดี สุขศรี* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
52 108616 นางสาว โชติกานต์ อุ่นโรจน์* สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยม ขอนแก่น
53 108619 นางสาว วิภาภรณ์ อัศวนิยม* นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร
54 108623 นาย ชยังกูร เรืองปราชญ์* สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี
55 108624 นาย ธนภัทร์ พิมพบุตร* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
56 108627 นางสาว เมวดี จันทะนันท์* เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
57 108644 นางสาว กัญญ์ชิสา เพียรกสิโภคิน* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
58 108645 นาย ยศกร เหมือดเขื่อนขันธ์* เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
59 108648 นางสาว ปริชาติ จันทะมาศ* สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
60 108649 นางสาว ภารวี ละอองทอง* สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
61 108654 นาย ธนาธิป หนูปัทยา* สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
62 108658 นาย วิชชากร ไชยรัตน์* เมยวดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด
63 108661 นางสาว ธนาทิพ ก้อนแพง* เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
64 108663 นางสาว เบญจรัตน์ ราชกิจกำธร* สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
65 108670 นางสาว สุธาศิณี ศรีรอด* สะเดา สงขลา
66 108672 นางสาว กนกวรรณ อ่ำอ่อน* ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
67 108675 นางสาว สาวิตรี ศรีงาม* เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี
68 108678 นางสาว ธนัชญา แสนบุญ* สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
69 108683 นางสาว ณัฐวดี สาธร* เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
70 108689 นางสาว วัชรี ศิลป์ประเสริฐ* สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
71 108692 นางสาว จิดาภา พันธุ์วรรณ์* นางรอง บุรีรัมย์
72 108694 นางสาว กมลชนก ยะหัตตะ* รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
73 108695 นาย ณภัทร โปร่งทอง* จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
74 108696 นางสาว ชวิศา โพนสาลี* อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
75 108697 นางสาว ชารีดา วงศ์กิตติธร* มุกดาหาร มุกดาหาร
76 108709 นางสาว ซูไฮลา บากา* ดารุสสาลาม นราธิวาส
77 108710 นางสาว อภิญยา หนูพริ้ม* พัทลุง พัทลุง
78 108711 นางสาว บังอร สีดาน้อย* ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
79 108715 นางสาว กมลลักษณ์ ใจองอาจ* สิรินธร สุรินทร์
80 108717 นางสาว รัชฎาภรณ์ อยู่สุข* เมืองศรีเทพ เพชรบูรณ์
81 108721 นางสาว ศศิธร สาคร*   สิงห์บุรี
82 108725 นาย ศลานันท์ จันทรศิริ* ผดุงนารี มหาสารคาม
83 108726 นางสาว ฟาตีนี แมะเราะ* ดารุสสาลาม นราธิวาส
84 108729 นางสาว อรอนงค์ อินทร์โสม* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
85 108730 นางสาว ณัฐกานต์ โพธิ์หอม* นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
86 108759 นางสาว มณีนุช ศรีสมุทร* น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
87 108761 นางสาว เบญจมาศ สีดาทอง* ศรีสงครามวิทยา เลย
88 108764 นางสาว สุทธิดา สามารถ* กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
89 108769 นางสาว สุนทรีย์ ร่มเย็น* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
90 108773 นาย ศุภชัย บุ้งทอง* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
91 108777 นางสาว นัชชากร คามวุฒิ* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
92 108780 นางสาว น้ำฝน พรมชาติ* โนนปูนวิทยาคม ศรีสะเกษ
93 108781 นางสาว สรารัตน์ แก้วประพาฬ* บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี
94 108799 นางสาว กนกวรรณ หาญชัย* สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
95 108801 นางสาว จริยาพร สุดาเดช* พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
96 108805 นาย ภาณุพงศ์ สอนดี*   ลพบุรี
97 108813 นางสาว จิราภรณ์ ขยันงาน* มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
98 108815 นางสาว อริยา มีธนามันต์* เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
99 108824 นางสาว ธณัฐฐา ปิ่นแก้ว* ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
100 108829 นางสาว อรุณี ประทุมทอง* ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
101 108831 นางสาว มณีฉาย ปะกังพลัง* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
102 108849 นางสาว รัศวรรณ ดำขำ* เทศบาล 4 วัดเมืองใหม่ ลพบุรี
103 108853 นางสาว จิริยา ทะบันแดน* กันทรวิชัย มหาสารคาม
104 108855 นางสาว รุจิรา วิเศษวงษา* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
105 108857 นางสาว ภัทรษร พรมทอง* ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
106 108866 นางสาว สุพัตรา มาครอง* บึงกาฬ หนองคาย
107 108870 นางสาว เรณุกา จันทะวงษ์* โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
108 108876 นางสาว ธัญลักษณ์ สมคะเณย์* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
109 108880 นาย จีระศักดิ์ ขอบคัน* วิสุทธิ์วิทยากร ลำปาง
110 108889 นางสาว จุฑารัตน์ ทองศรี* นาด้วงวิทยา เลย
111 108898 นาย ไพฑูรย์ เขียวสุข* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
112 108899 นางสาว จิรารัตน์ ปะกิโถ* วาปีปทุม มหาสารคาม
113 108937 นางสาว ประภัสสร โคตรพรม* มุกดาหาร มุกดาหาร
114 108943 นางสาว แคทลียา ใกล้กลาง* สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา
115 108946 นางสาว จุฑามาศ พิสสมัย* บัวขาว กาฬสินธุ์
116 108955 นางสาว ณิชกมล อังศุธนมาลี* สตรีอ่างทอง อ่างทอง
117 108957 นางสาว พิมพิไลย สีลาโคตร* โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
118 108961 นาย ริยะดิษฐ์ ศรีสร้อย* บัวขาว กาฬสินธุ์
119 108966 นางสาว สาลิณี ศรีปลัดกอง* โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
120 108969 นางสาว ปุณยาพร บุญประดิษฐ์* วินิตศึกษา ลพบุรี
121 108973 นางสาว ปุณยาพร จันทร์อบ* ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
122 108980 นางสาว กวินทรา สุภักดี* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
123 108994 นางสาว ธนพร อรัญโสด* โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
124 109002 นางสาว ภัสศร สระแสง* ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
125 109004 นางสาว ณัฐณิชา เพียรประเสริฐกุล* สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
126 109023 นางสาว อรัญญา ดีพรม* ห้วยยอด ตรัง
127 109027 นางสาว ยามีละ มะเซ็ง* ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา
128 109046 นางสาว นิศาชล พลรักษา* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
129 109049 นางสาว ณัฐธิดา ขันธิวัตร* ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
130 109050 นางสาว ณิชา งวงช้าง* ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
131 109061 นางสาว ปาริชาติ แพงกิ่ง* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
132 109067 นางสาว นันทิยา สีชมภู* ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
133 109077 นางสาว พัทธ์ธีรา รัตนพันธุ์* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
134 109079 นางสาว ปภาวี เหล่าน้อย* เลิงนกทา ยโสธร
135 109090 นางสาว ชนัญญา วงศ์สายเชื้อ* สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
136 109091 นางสาว ธนัญญา นำภา* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
137 109101 นางสาว ณภัฏจรี โสภิณ* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
138 109102 นางสาว สิรินาถ เลิศศรี* นารีนุกูล อุบลราชธานี
139 109103 นางสาว เสาวลักษณ์ สายสมบูรณ์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
140 109111 นางสาว ปิ่น อังวิทิต* ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
141 109112 นางสาว พิจิตรา รักชน* โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
142 109113 นางสาว ฐิติชญาน์ สุศิริภัทรพงศ์* พระหฤทัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
143 109114 นางสาว ธิดาวรรณ ขันโอฬาร* กมลาไสย กาฬสินธุ์
144 109137 นางสาว ชนาภัทร พรมอ่วม* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
145 109138 นางสาว ธันยมัย มูลมณี* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
146 109141 นางสาว ณัฐกานต์ ศิรินาค* สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
147 109142 นางสาว เพียรทาน ดลสุข* นารีนุกูล อุบลราชธานี
148 109145 นางสาว พรธิดา บูรณสุขสมบัติ* ราชินีบูรณะ นครปฐม
149 109152 นางสาว ขวัญธิดา นิ่มนวล* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
150 109171 นางสาว ฐิติมา ธาตุดี* สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
151 109219 นางสาว กมลกานต์ กรุณา* มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
152 109222 นางสาว มธุรส ภู่บุบผา* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
153 109224 นางสาว วรนุช สวงโท* สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
154 109242 นางสาว กำไลทิพย์ ไชยชมภู* สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
155 109243 นางสาว วรรณนิภา ชมภูชา* พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
156 109245 นางสาว ธนิชกานต์ อิฐรัตน์* สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
157 109249 นางสาว กมลชณัฐ พรหมบุตร* พนาศึกษา อำนาจเจริญ
158 109253 นางสาว ปิยวรรณ นาแฉล้ม* เหล่ากลางวิทยาคม กาฬสินธุ์
159 109258 นางสาว ปณิดา กุลยะ* นครพนมวิทยาคม นครพนม
160 109261 นาย ศราวุฒิ ปลื้มใจ* ศรีตระกูลวิทยา ศรีสะเกษ
161 109265 นางสาว เบญจพร สุราอามาตย์* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
162 109267 นางสาว พิชญ์สินี ทองคุณ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
163 109275 นางสาว วารีทิพย์ หะโท* น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
164 109285 นางสาว กานต์ธิดา บุญทิม* โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
165 109298 นางสาว ณัฐวิภา สมมูล* ร่องคำ กาฬสินธุ์
166 109299 นางสาว ธรรมกมล พุทธคุณ* มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
167 109308 นางสาว สุดารัตน์ คำภิภาค* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
168 109310 นางสาว ปิยะพร ทาละลัย* กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
169 109351 นางสาว ประภาพร วัลมาลี* สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี
170 109371 นาย เอกภพ สุดาจันทร์* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
171 109380 นางสาว ดารุณี ดาวแก้ว* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
172 109409 นางสาว ศศิธร แสงสว่างสัจกุล* ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
173 109415 นาย สิรภพ องอาจ* แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
174 109437 นาย อธิปพงศ์ บุญญกิจ* โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
175 109444 นางสาว เจนสุดา สิงห์ชัย* สุรวิทยาคาร สุรินทร์
176 109445 นางสาว ปัจธร แสวงสุข* สิรินธร สุรินทร์
177 109449 นางสาว สุเพ็ญทิพย์ ทิพจรูญ* โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
178 109455 นางสาว จุรีรัตน์ บุตรกันหา* สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
179 109462 นาย จักริน จรุงโรจน์รัศมี* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
180 109465 นาย อิทธิ องค์เอี่ยม* สายธรรมจันทร์ ราชบุรี
181 109467 นางสาว พิจิตรา พิศชวนชม* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
182 109471 นางสาว พรกมล กุฎโพธิ์* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
183 109481 นาย กฤตภาส ศรีน้อย* มารีย์วิทยา นครราชสีมา
184 109487 นางสาว มนัสนันท์ หงษ์จินดาเกตุ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
185 109489 นางสาว ศุทธินี หวังดี* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
186 109493 นางสาว ธัญลักษณ์ คำดี* ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
187 109502 นางสาว มัชฌิมาพร ส่องแสง* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
188 109527 นางสาว สุนันทิณี บำรุงพงษ์* ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
189 109534 นางสาว มธุรส ไพรเจริญ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
190 109553 นางสาว อัจฉริยา หวายเครือ* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
191 109571 นางสาว กัญญารัตน์ บุญธรรม* ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
192 109572 นางสาว อรอนงค์ ชนิดไทย* สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
193 109576 นางสาว อัญชนา ทองจรัส* กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
194 109604 นางสาว ปกิิตตา ทรงศรี* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
195 109614 นางสาว อสมา แก้วสุพรรณ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
196 109624 นางสาว กนกพร อิฐรัตน์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
197 109626 นางสาว จุฑารัตน์ เดชโคตร* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
198 109629 นาย พีรภัทร บุญเวียง* ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์
199 109638 นางสาว ปวิตรา บุญชรัสมิ์* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
200 109639 นาย วรุฒ ปัญญาที* อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
201 109651 นางสาว ชลวรรณ กุลชัยสวัสดิ์* บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
202 109663 นางสาว ณัฐณิชา สมณา* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
203 109666 นางสาว นิสาชล ศรีสุวรรณ์* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
204 109686 นาย ฐิรวัฒน์ แสงสุข* เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
205 109692 นางสาว เกสรา เจียมจับเล่ห์* พิมายวิทยา นครราชสีมา
206 109693 นางสาว ยุภาพร บัวแก้ว* ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
207 109699 นางสาว วิภาวี นามพลแสน* เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
208 109714 นางสาว ศุภรัตน์ จันทร์สด* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
209 109719 นางสาว ฑิชาพร บุญประสิทธิ์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
210 109723 นาย ธนภัทร นาคะ* เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
211 109726 นางสาว ฉัตธิยา จันทร์นวน* สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
212 109728 นาย ศิรคุณ คำปวน* เสริมงามวิทยาคม ลำปาง
213 109745 นางสาว ชมพูนุท พงษ์สุทธิ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
214 109755 นาย ภควัตร มานะบุตร* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
215 109760 นาย กรวรรธน์ ไชยสาร* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
216 109775 นางสาว นิชา ลี้พล* มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร
217 109782 นางสาว มนชยา วงศ์อาษา* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
218 109784 นางสาว กรองกาญจน์ ทองมาศ* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
219 109786 นางสาว ปวีณา ถินสถิตย์* กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
220 109787 นางสาว ชนนิกานต์ คารศรี* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
221 109801 นางสาว รัชฎาภรณ์ ปางชาติ* เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
222 109802 นางสาว ภัทรสินี ภูวงศ์* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
223 109803 นางสาว วันอังคาร พูลศรี* จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
224 109815 นางสาว บุญทิพย์ บุญราศรี* สงวนหญิง สุพรรณบุรี
225 109827 นาย จาตุรงค์ จันเทศ* ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
226 109836 นางสาว เสาวภา กาญบุตร* กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
227 109837 นางสาว ชลธิชา ทรวงประโคน* ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
228 109838 นางสาว สกุลรัตน์ จึงมั่นคง* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
229 109841 นางสาว ธัญญารัตน์ สมุติรัมย์* มัธยมบักดองวิทยา ศรีสะเกษ
230 109842 นาย ธีรวุฒิ วิชัยโย* มัธยมบักดองวิทยา ศรีสะเกษ
231 109850 นางสาว ปภาวดี หริรักษ์วงศ์* ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
232 109852 นางสาว สายใจ เรืองศรี* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
233 109855 นางสาว ธนัดดา พลเยี่ยม* กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
234 109876 นางสาว สุชาดา มูลอินทร์* สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
235 109888 นางสาว รฐา ไชยสิงห์ ขามแก่นนคร ขอนแก่น
236 109890 นาย รณกร สิงห์คง* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
237 109930 นางสาว วาคาบะ เทราดา* ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี
238 109950 นางสาว กฤษณา ไวไธสง* ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์
239 109965 นางสาว กฤษณา คุณศรีเมฆ* สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
240 109976 นางสาว ชื่นกุศล ชลธี* สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
241 109977 นาย นรากานต์ คุณศรีเมฆ* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
242 110002 นางสาว เปรมสินี พรสินธุเศรษฐ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
243 110012 นาย ภมรพล บุญมา* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
244 110015 นาย กฤษณ์ ศรีสุวรรณ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
245 110028 นางสาว ปริษา ช่วงไธสง* ประทาย นครราชสีมา
246 110032 นางสาว ฉัตรสุดา เขาทอง* ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
247 110035 นางสาว วิชุดา บุญเฟรือง* มัธยมบักดองวิทยา ศรีสะเกษ
248 110044 นางสาว กรรณิการ์ มูลสาร* ทรายมูลวิทยา ยโสธร
249 110064 นางสาว มาริษา พรหมเมตตา* ภูเขียว ชัยภูมิ
250 110067 นางสาว นันธิยา จังมีโคตร* อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
251 110069 นางสาว พิชชาพร แสนขาว* เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
252 110075 นางสาว อัฉรารักษ์ น้ำมะลิ* ศรีราชา ชลบุรี
253 110088 นาย เอกราช พาชัย* อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
254 110089 นางสาว ฐิตินันท์ จันทร์สว่าง* ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
255 110104 นางสาว พิไลพร ถวิลการ* กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
256 110109 นางสาว ศยามล บรรยง* กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
257 110115 นางสาว ขนิษฐา จันชนะ* เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
258 110122 นาย ศตายุ ยาท้าว* กัลยาณวัตร ขอนแก่น
259 110126 นางสาว ชนิกานต์ มัธยมนันท์* กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
260 110135 นาย สัตยา ศรีมูล* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
261 110141 นางสาว ชลธิชา ศาลาสุข* เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
262 110144 นางสาว ศศิรัญญา นิลเพชร* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
263 110146 นางสาว สุชีราวรรณ สีทากุลเศรษฐ์* เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
264 110158 นางสาว กานต์ตริน ศรีสุวรรณ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
265 110165 นางสาว กมลทิพย์ ขันชะลี* เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
266 110166 นางสาว ศิรดา ทองสวัสดิ์* เมืองคง นครราชสีมา
267 110169 นางสาว จุฑารัตน์ รุ่งเรืองศรี* ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
268 110181 นางสาว วรพรรณ วสุเรืองโรจน์* ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
269 110186 นางสาว วิภาวี แตงสี* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
270 110191 นาย ชาติสยาม นาสูง* เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
271 110192 นาย กฤษฎา สายทองยนต์* โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
272 110194 นางสาว นาทีพร ทองโยง* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
273 110195 นางสาว กมลชนก ทิพย์สิงห์* กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
274 110201 นางสาว จิรายุวัฒน์ สุขสนอง* สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
275 110202 นางสาว กนกวรรณ พงษ์แก้ว* นารีนุกูล อุบลราชธานี
276 110206 นางสาว ธวัลรัตน์ พนมเขต* จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
277 110208 นางสาว นารีรัตน์ บุตรแขก* หนองทะเลวิทยา กระบี่
278 110209 นางสาว จิตราภรณ์ หารสุโพธิ์* ศรีราชา ชลบุรี
279 110210 นางสาว ศิริลักษณ์ สายทองสุข* สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร
280 110215 นางสาว โชครัศมิ์ หาธร* ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
281 110221 นางสาว ชนินาถ ศรีกฤษณรัตน์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
282 110225 นางสาว ณัฐญา วงค์จำปา* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
283 110231 นางสาว ดรุวรรณ เทพเสถียร* คลองยางประชานุสรณ์ กระบี่
284 110232 นางสาว ประดิษฐา ดวงเดช* สุรนารีวิทยา ๒ นครราชสีมา
285 110233 นางสาว อนุสรา นัดทะยาย* สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
286 110237 นางสาว ปาริชาติ สมตั้ง* สังขะ สุรินทร์
287 110244 นางสาว เบญจพร เข็มเพชร* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
288 110246 นาย สรายุทธ ขันธะ* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
289 110252 นางสาว ธารารัตน์ วันทะวงษ์* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
290 110261 นางสาว เพ็ญพิชชา สุริยะจันทร์* สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
291 110263 นางสาว อัมรินทร์ วรรัตน์ ณ อยุธยา* เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี
292 110264 นาย เชาวลิต แจ่มพิจิตร* โนนคำวิทยา กาฬสินธุ์
293 110266 นางสาว ผกามาศ เมณเสน* บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
294 110269 นางสาว วริศรา เนื่องศรี* อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา
295 110271 นาย ธนาศักดิ์ สำรวมจิต* สุรวิทยาคาร สุรินทร์
296 110273 นาย มนัส แสงชาติ* ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
297 110277 นางสาว รัตนาภา เกษตรสินธุ์* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
298 110280 นาย เภสัชกร สุภาจันทร์* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
299 110289 นางสาว ปัณฑิตา บัลลังค์* โนนปูนวิทยาคม ศรีสะเกษ
300 110296 นาย จิรวัฒน์ ยืนยิ่ง* นารีนุกูล อุบลราชธานี
301 110300 นางสาว สุมิตรา ศรีพิชัย* กำแพง ศรีสะเกษ
302 110301 นางสาว สุพัตรา ผลประสาท* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
303 110304 นางสาว สกาวรัตน์ สินสเวศ* นารีนุกูล อุบลราชธานี
304 110309 นางสาว ธันยมัย ฉายสุริยา* สิรินธร สุรินทร์
305 110311 นางสาว อัจฉราภรณ์ สิงห์ทอง* ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์
306 110314 นางสาว รุ่งทิวา ลอยประโคน* เสิงสาง นครราชสีมา
307 110318 นางสาว มินทกุล อุ่นใจ* ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
308 110327 นางสาว เบญจมาภรณ์ ทองวิเศษ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
309 110329 นางสาว นันทิชา สมปรารถนา* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
310 110335 นาย สิทธิกร นาสะกาด* พิมายวิทยา นครราชสีมา
311 110337 นางสาว ขนิษฐา ชัยศิลา* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
312 110338 นางสาว ปริยฉัตร สัสดี* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
313 110339 นางสาว พรสุภัทรา ชวนอาจ* บึงกาฬ หนองคาย
314 110340 นางสาว กนกอร สิงทิศ* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
315 110344 นางสาว ภัทรามาศ ดาสันทัด* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
316 110349 นางสาว นุชฤทัย บุญประชม* ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
317 110352 นางสาว วิภา บุษมงคล* กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
318 110353 นางสาว น้ำทอง ชำนิจ* ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
319 110356 นางสาว ปัญชรี ราชเสนา* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
320 110373 นางสาว ธนาภา สุขแสงรัตน์* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
321 110379 นางสาว วรรณชนก ขามช่วง* กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
322 110381 นางสาว นุสบา ชุปวา* อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
323 110388 นางสาว นฤทัย รุกขะเสรณีย์* เทศบาล 4 วัดเมืองใหม่ ลพบุรี
324 110393 นางสาว กีรติ เคนสุโพธิ์* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
325 110398 นางสาว จุฬาลักษณ์ ดำพะธิก* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
326 110400 นางสาว กรรณิกา ศิริมา* ศรีสงครามวิทยา เลย
327 110408 นางสาว อภิพัสวี วัฒนพิทักษ์* ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
328 110413 นางสาว กชกร ดวงภักดีรัมย์* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
329 110414 นาย วัชรพล สาระกูล* บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
330 110421 นางสาว ศุภนิดา ภู่แสวง* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
331 110431 นาย ภัทรพล สารผล* มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
332 110433 นางสาว ณัฐธญา จุลตี่* สิงห์บุรี สิงห์บุรี
333 110436 นางสาว สุวภัทร สุขุมจรัสโรจน์* เมืองคง นครราชสีมา
334 110441 นางสาว จตุพร ประสารพันธ์* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
335 110443 นางสาว วิภาวี เหล่าก้อนคำ* ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
336 110448 นางสาว วรรณภัทร กิจสาลี* สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
337 110453 นางสาว ชลิดา พงษาเทศ* บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
338 110454 นาย สิทธิศักดิ์ ทองทำ* เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
339 110455 นางสาว ธิติสุดา คำบุดดา* มารีย์วิทยา นครราชสีมา
340 110456 นางสาว ศิริพร หมายมั่น* เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
341 110482 นางสาว จิราพร ดำพะธิก* ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
342 110483 นางสาว ณัฐฺธิดา วิชัย* เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
343 110484 นางสาว สุจิตรา สุนทรชัย* ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
344 110490 นางสาว วัสยา พรมภิภักดิ์* ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
345 110491 นางสาว วิไลวรรณ จำปากุล* ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
346 110494 นางสาว ศุภรัตน์ สายสุพันธุ์* เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
347 110495 นางสาว ณัฐิยกานติ์ คนมาก* เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
348 110503 นาย วิศิษฏ์ ศาสตร์สูงเนิน* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
349 110504 นางสาว ณัฐนิชา ขันโสม* ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
350 110506 นางสาว ชัญญานุช อินทร์ติยะ* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
351 110507 นางสาว สุภาพร ปัญญาบุตร* ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ศรีสะเกษ
352 110512 นางสาว เรวดี ภูประสิทธิ์* เดชอุดม อุบลราชธานี
353 110516 นางสาว ศิริลักษณ์ พูลมงคล* อรัญประเทศ สระแก้ว
354 110517 นางสาว ธันธิชา โต๊ะทอง* พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
355 110521 นางสาว ภาวิณี ฤทธิหาร* โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
356 110522 นาย ณัฐนนท์ อ่ำกร่าง* ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
357 110524 นางสาว ศิรินันท์ บุญเสริม* ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
358 110526 นางสาว ขวัญฤดี รัตนะ* มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
359 110528 นางสาว สุนทรีย์ ทะยานรัมย์* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
360 110530 นาย วิทยา ทองหล่อ* อ่างศิลา อุบลราชธานี
361 110533 นางสาว ชนากานต์ แก้วกนก* ตาพระยา สระแก้ว
362 110538 นางสาว นิตยา พิมสร* ภูหลวงวิทยา เลย
363 110542 นางสาว เอื้องบุญ หมู่ทอง* ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
364 110553 นางสาว ปัฐน์ธินันต์ ไชยมูล* ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี
365 110572 นาย กฤตนัย บุญเฮี๊ยะ* เซกา หนองคาย
366 110575 นาย อภินันท์ เชื้อนิจ* มัธยมยางสีสุราช มหาสารคาม
367 110576 นางสาว จินตพร ชนม์นิภา ดิเรกโภค* ภูเขียว ชัยภูมิ
368 110580 นางสาว กชกร พันธโคตร์* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
369 110583 นางสาว ชนนิกานต์ ฉ่ำเมืองปักษ์* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
370 110591 นางสาว ภัทราภรณ์ ปัญญาทิพย์* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
371 110592 นางสาว ณราญา โขมะพัฒน์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
372 110601 นางสาว ลลิตภัทร ศรีชัยเชิด* กมลาไสย กาฬสินธุ์
373 110602 นาย ภาวิณญ์ ไชยานุกูล* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
374 110604 นางสาว วราภรณ์ เขตประทุม* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
375 110606 นางสาว สุกัญญา วิรุฬหธีระสรรค์* นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี
376 110608 นางสาว ปรียาพร ภูกองไชย* โซ่พิสัยพิทยาคม หนองคาย
377 110609 นางสาว วัลวิภา วิจิตรจันทร์* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
378 110612 นางสาว กานต์สุดา ปัญญานาค* สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
379 110614 นางสาว เพ็ชรี ราศรี* ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
380 110615 นางสาว กุลภัทรา เอี่ยมกระจ่าง* จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก
381 110620 นางสาว กนกวรรณ ครองยุทธ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
382 110624 นางสาว พรทิพย์ อดกลั้น* กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
383 110625 นางสาว ศิริพร สาธุภาค* เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
384 110627 นาย ปิยะ ทองมา* สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
385 110629 นางสาว วรรณา โส้สมัน* มูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี
386 110631 นาย ชาญวิทย์ ศรีสิงห์* บรบือ มหาสารคาม
387 110639 นางสาว อังคณางค์ กลิ่นกุหลาบ* อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง
388 110643 นางสาว ขวัญชนก แสนขาว* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
389 110649 นางสาว อรอุมา กำแพงจีน* นารีนุกูล อุบลราชธานี
390 110650 นางสาว นุชรินทร์ ศิลาคำ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
391 110652 นาง น้ำค้าง สิทธิมากานท์* อรัญประเทศ สระแก้ว
392 110657 นางสาว อรกานต์ รุ่งโรจน์* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
393 110660 นางสาว เนตรนภา แพงสาร* สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
394 110661 นางสาว ศรีสว่าง สุพันธ์* ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
395 110662 นาย ธนกฤต คำแสงทอง* บึงกาฬ หนองคาย
396 110664 นาย วิศรุต บรรลือ* กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
397 110669 นางสาว นฤมล พันธ์ทอง* คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
398 110673 นาย ภานุพงศ์ บุญประคม* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
399 110679 นาย ณัฐสิทธิ์ อนุศาสนนันท์* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
400 110685 นางสาว สุปราณี กาบอ้อย* เมืองเชียงราย เชียงราย
401 110686 นางสาว จันทิมา บุตรโพธิ์* ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
402 110691 นางสาว สกุลรัตน์ แสงสะโส* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
403 110692 นางสาว ประภัทรสร พลภักดี* นอร์ทอิสเทิร์นวิทยาลัย บุรีรัมย์
404 110700 นางสาว รมย์ธีรา พรมมาลา* ยางหล่อวิทยาคาร หนองบัวลำภู
405 110704 นางสาว สุปรีญา เถียงเชียงขวาง* พะทายพิทยาคม นครพนม
406 110710 นางสาว วนัสญา อาจวิชัย* หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
407 110713 นางสาว วิภาภรณ์ สืบสิงห์* นารีนุกูล อุบลราชธานี
408 110714 นางสาว ลักษมณ โทบุดดี* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
409 110715 นางสาว ณัฐวดี อัฐนาค* บัวขาว กาฬสินธุ์
410 110716 นางสาว กุลภัสสร์ พงษ์บริบูรณ์* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
411 110718 นางสาว อรฤทัย ภูภักดี* ลำปาววิทยาคม กาฬสินธุ์
412 110720 นางสาว อรัญรัตน์ คุณแขวน* เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
413 110721 นาย ภัทรดนัย วันลักษณ์* สุรวิทยาคาร สุรินทร์
414 110722 นางสาว สุธีธิดา เสียงล้ำ* เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
415 110724 นางสาว วรารัตน์ แวดล้อม* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
416 110727 นาย ธนากร วรพันธุ์* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
417 110729 นางสาว จิตติมา ก้อนสูงเนิน* บุญวัฒนา นครราชสีมา
418 110731 นางสาว วิมลรัตน์ ตุ่ยไชย* อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
419 110732 นาย ถิรวัฒน์ แก้วกมลรัตน์* ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
420 110733 นาย ขันติคุณ พลสระคู* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
421 110737 นางสาว สุชาดา ดวงพรม* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
422 110742 นางสาว ธัญลักษณ์ สมบัติใหม่* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
423 110750 นางสาว สุธัชสรา ปิ่นละออ* อ่างศิลา อุบลราชธานี
424 110751 นางสาว ติวราณี สายสุด* นารีนุกูล อุบลราชธานี
425 110753 นางสาว ธนัชชา ผ่องโต* อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง
426 110757 นางสาว ขวัญชนก โคตรชมภู* ถ่อนวิทยา หนองคาย
427 110759 นางสาว อัจฉราภรณ์ สาภิราช* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
428 110760 นางสาว พจนารถ จันทน์วัฒนวงษ์* บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
429 110761 นางสาว สาวิตรี จันสม* บ้านไผ่ ขอนแก่น
430 110763 นางสาว สิรีรัตน์ นัักบุญ* เซนต์เมรี่ อุดรธานี
431 110764 นาย กิตติคุณ เสาร์สูง* ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
432 110765 นางสาว เกตุมณี พรหมลิ* พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
433 110766 นางสาว จุฬาลักษณ์ มานิจสิน* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
434 110768 นางสาว ศิริลักษณ์ กันธรรม* เลยพิทยาคม เลย
435 110771 นางสาว ชนัญญา มะนู* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
436 110773 นางสาว ปาริฉัตร พรสุวรรณ* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
437 110774 นางสาว วิจิตรา คมใส* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
438 110776 นางสาว ปภาวี เมธีสวัสดิ์กุล* สูงเนิน นครราชสีมา
439 110780 นางสาว เจิดจรัส ลิ้มละมัย* นารีนุกูล อุบลราชธานี
440 110781 นางสาว นิปัทม์ คงนา* อุดมดรุณี สุโขทัย
441 110783 นาย ณัฐพงศ์ สาไชย* สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
442 110786 นางสาว ชุติมา ทองอ้ม* ชลบุรีสุขบท ชลบุรี
443 110789 นางสาว ศกุณา ยศวิจิตร* สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
444 110792 นางสาว ปิยวรรณ ฑิมัจฉา* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
445 110795 นางสาว ปัญชลี บุญทอง* นางรอง บุรีรัมย์
446 110802 นาย ภานุพงศ์ เพิ่มขึ้น* บัวขาว กาฬสินธุ์
447 110803 นางสาว เสาวลักษณ์ ต้องตา* กมลาไสย กาฬสินธุ์
448 110804 นางสาว ณิชนันทน์ พันธ์เสถียร* บัวขาว กาฬสินธุ์
449 110809 นางสาว ศศิประภา เหมะนัค* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
450 110812 นางสาว ศุภนิดา สายจันดี* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
451 110813 นางสาว ภัทรกันย์ ธุระพระ* สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น
452 110814 นางสาว ชะตาบุญ ศรีนอก* มุกดาหาร มุกดาหาร
453 110816 นางสาว กนกวรรณ เครือสุวรรณ* สิรินธร สุรินทร์
454 110820 นางสาว เทียบดาว หมีโชติ* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
455 110821 นางสาว สุจิตราภรณ์ อุทกโยธะ* จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
456 110824 นางสาว ชุติมา หัวนิล* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
457 110825 นางสาว พิชญ์สินี บุดดีเสาร์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
458 110827 นางสาว วันดีพร แก้ววัน* สุรวิทยาคาร สุรินทร์
459 110828 นางสาว นฤมล สระทองยอด* โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร
460 110832 นาย เจษฎากร คำมุงคุณ* อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
461 110833 นางสาว สุธีรา บุบผาชาติ* จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
462 110835 นาย ชวัลวิทย์ เทียนจันทร์* เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
463 110839 นางสาว ศุจินันท์ เกียรติศรีอุบล* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
464 110843 นางสาว คุณากร ลืออดุลย์* สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
465 110845 นางสาว วีนัส อรรคธรรม* นาจะหลวย อุบลราชธานี
466 110846 นางสาว กิตติพร หนูอยู่* อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง
467 110850 นางสาว ภาณุการ์ มลาวัลย์* ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
468 110851 นางสาว ชนิกานต์ มโนธรรมสถิต* สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยม ขอนแก่น
469 110853 นางสาว คคนางค์ รัชอินทร์* มุกดาหาร มุกดาหาร
470 110854 นางสาว ปุญญิศา กมล* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
471 110856 นางสาว อรอุมา โกศัลวัฒน์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
472 110859 นางสาว ทรรศมน วินัยโกศล* ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
473 110867 นางสาว สิริกร สุภารัตน์* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
474 110868 นางสาว ธันยธร หนองหารพิทักษ์* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
475 110869 นางสาว นันทิยา มูลหา* บุญวัฒนา นครราชสีมา
476 110872 นางสาว ไพลิน คันธภูมิ* ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
477 110878 นางสาว มณีรัตน์ หล้าหา* ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
478 110882 นางสาว ภศุดา เมคัน* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
479 110885 นางสาว แพร ดาวจันทร์* ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
480 110892 นางสาว กัลยาณี ศรีจันทร์* เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
481 110895 นางสาว พชรวรรณฐ์ เอมรัตน์* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
482 110901 นาย จารุวัฒน์ ทิพย์สุข* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
483 110904 นางสาว หทัยทิพย์ บุญมา* ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
484 110905 นางสาว พิมพิกา นัดกล้า* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
485 110906 นางสาว บาหยัน โคตรพรมศรี* ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
486 110909 นางสาว สุธาริณี กัณหาสุระ*   สกลนคร
487 110912 นางสาว ธนัชชา งามจัตุรัส* มารีย์วิทยา นครราชสีมา
488 110913 นางสาว ลดาวัลย์ ฮามสมพันธ์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
489 110920 นางสาว ชัญญานุช ถนัดค้า* สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
490 110957 นางสาว ธัญญารัตน์ ชูจันทร์* ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
491 110959 นางสาว อาภัสรา สนิทรักษา* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
492 110963 นางสาว ณัฐณิชา สุขณะล้ำ* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
493 110964 นางสาว ธิติยา เลี้ยงผ่องพันธุ์* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
494 110967 นางสาว นภัทร บุญกระโทก* สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยม ขอนแก่น
495 110968 นางสาว จารุวรรณ มีเพียร* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
496 110973 นาย คุณานนต์ โรจนหิรัณย์* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
497 110975 นางสาว จิราวรรณ หล้าศรี* ราษีไศล ศรีสะเกษ
498 110979 นาย ตระการ พรมสำลี* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
499 110981 นางสาว อภิชญา จำปาวงค์* ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
500 110983 นางสาว ภาวินี สลางสิงห์* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
501 110990 นาย ฤชากร เคยชัยภูมิ* ภูเขียว ชัยภูมิ
502 110992 นางสาว ณัฐธิดา พลไชย* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
503 110998 นางสาว รสวลีย์ ธรรมสาร* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
504 111001 นาย ธนรัตน์ แก้วประสิทธิ์* อัสสัมชัญ นครราชสีมา นครราชสีมา
505 111017 นาย วิษณุวัตร สุวรรณราช* เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
506 111020 นางสาว จันทร์จิรา พละเดช* กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
507 111021 นางสาว จิรานันท์ ภูลสวัสดิ์* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
508 111022 นางสาว พัณณ์ชิตา จารุวรเศรษฐ์เดชา* บุญวัฒนา นครราชสีมา
509 111032 นางสาว ชิดชนก คูณสวัสดิ์* เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
510 111038 นาย ณัฐวิทย์ คงดี* ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
511 111041 นางสาว ณิชาภัทร บุญเฉลียว* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
512 111042 นางสาว ชนกนันท์ สมในใจ* สุรวิทยาคาร สุรินทร์
513 111051 นางสาว ปมิตา วงษ์ประเสริฐ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
514 111056 นางสาว วันวิสาข์ พลสยาม* ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
515 111059 นาย ปิยภูมิ ศรีชาย* เลยพิทยาคม เลย
516 111061 นางสาว ทิพย์วารี ทองนำ* จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
517 111062 นางสาว ฉันชนก สูรย์ศร* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
518 111065 นางสาว พิมพ์ชนก ศิริทอง* สิรินธร สุรินทร์
519 111076 นางสาว สาลักษณ์ แท่นแก้ว* สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
520 111077 นางสาว พีริยา อารีรัตน์* สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยม ขอนแก่น
521 111082 นางสาว วทัญญา กนกศิลป์* สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยม ขอนแก่น
522 111083 นางสาว จริยา คำสมหมาย* กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
523 111085 นางสาว สิรินาถ นวสุขจินดา* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
524 111092 นาย กรกช ตระกูลจึง* ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
525 111104 นางสาว อวัสดา อุตศาสตร์* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
526 111116 นางสาว ศุภสุตา เนยสูงเนิน* อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
527 111123 นางสาว พรพรรษา ธนสีลังกูร* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
528 111127 นางสาว ศศินิภา กาสี* นามะเขือพัฒนศึกษา กาฬสินธุ์
529 111132 นาย คุณภัทร ขันที* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
530 111133 นางสาว ภณิดา โพธิ์จันทร์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
531 111134 นางสาว พัชริดา ศรีเข้ม* นารีนุกูล อุบลราชธานี
532 111138 นางสาว เกตุวดี เภสัชชะ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
533 111141 นางสาว วิมลศิริ สุวรรณธีระกิจ* สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยม ขอนแก่น
534 111142 นางสาว กมลรส กำแพงนิล* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
535 111161 นางสาว สุดารัตน์ สายยศ* สิรินธร สุรินทร์
536 111162 นาย ปุญญฤทธิ์ วิทยอุดม* สุรวิทยาคาร สุรินทร์
537 111170 นาย พงษ์ศธร จงจินากูล* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
538 111171 นางสาว พัชรา โพยนอก* ลำทะเมนไชยพิทยาคม นครราชสีมา
539 111174 นาย เอกราช ทาสี* เซกา หนองคาย
540 111187 นาย สุรพงศ์ มีชัย* จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
541 111188 นางสาว นันทพัทธ์ ศิริโท* เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
542 111198 นาย กอปรเกียรติ บุญแสน* นครขอนแก่น ขอนแก่น
543 111199 นางสาว เบญจวรรณ บุ้งกระโทก* โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
544 111201 นางสาว ณัฐฐากรณ์ เสนาฤทธิ์* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
545 111203 นางสาว พราวพิมล อุดม* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
546 111210 นางสาว เปรมนภา งอกนาวัง* แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
547 111213 นางสาว ชนนิกานต์ ศรีวิลัย* เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
548 111216 นาย อัสวัฒน์ ไถวศิลป์* บัวขาว กาฬสินธุ์
549 111218 นางสาว ชลธิชา ไชยเวช* สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
550 111224 นางสาว สาริณี ไกรจันดา* สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
551 111227 นางสาว หนึ่งฤทัย โมระดา* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
552 111228 นางสาว ธนิตา ภูราชพล* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
553 111229 นางสาว เจนจิรา ชาติมนตรี* คำป่าหลายสรรพวิทย์ มุกดาหาร
554 111233 นางสาว มะลิวรรณ์ ชายทวีป* เมืองกลางประชานุกูล ยโสธร
555 111241 นางสาว ศศิภรณ์ สารแสง* ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
556 111246 นางสาว ขนิษฐา กำหัวเรือ* ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
557 111247 นางสาว อัศนี ภูโคกยาง* ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
558 111249 นางสาว อนิลธิตา เหล่าพรประเสริฐ* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
559 111251 นางสาว อัจฉรา จันทองแท้* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
560 111255 นางสาว จิตราพันธุ์ นาทองไชย* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
561 111256 นางสาว อัจฉรียา โกมาลย์* เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
562 111257 นางสาว มณียา ครองสนั่น* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
563 111259 นางสาว เยาวลักษณ์ มาหลิน* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
564 111261 นางสาว ณิลินดา บุญกาญจน์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
565 111264 นางสาว ปัทมวรรณ กันยุวา* ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
566 111265 นางสาว พาชุดา เบญจพิชญ์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
567 111267 นางสาว นาตยา วรรณการ* สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
568 111274 นาย อภิสิทธิ์ แสนแสง* ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
569 111276 นางสาว รุจิรัตน์ อรุโณ* สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
570 111284 นาย ธนบดี บึงกาญจนา* บึงกาฬ หนองคาย
571 111293 นาย ธราเทพ วีระกุล* สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
572 111298 นางสาว ธิษะนา บุญศักดิ์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
573 111301 นางสาว สาริณี สาระคู* สุรวิทยาคาร สุรินทร์
574 111302 นาย ธนากร พิศงาม* สุรวิทยาคาร สุรินทร์
575 111303 นางสาว ปรางค์แก้ว แก้วอุดร* สุรวิทยาคาร สุรินทร์
576 111304 นางสาว ภัทรียา แก้วเมืองกลาง* ภูเขียว ชัยภูมิ
577 111309 นางสาว พนิดา มูลพลงาม* สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
578 111312 นาย ชัชนันท์ ปู่แก้ว* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
579 111317 นางสาว สิทธิภรณ์ ราชบุรมย์* จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
580 111320 นางสาว มนัสชนก เจริญผล* อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง
581 111322 นางสาว นพนิต จันหอม* ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
582 111324 นางสาว ธัญญารัตน์ ทราบจังหรีด* ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
583 111325 นางสาว ฐิติพร กริชพิทักษ์เงิน* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
584 111326 นางสาว พัดชา สงครามยศ* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
585 111330 นางสาว กรรณกฤษ นุชแม้น* วัชรวิทยา กำแพงเพชร
586 111331 นางสาว ปัณฑิตา ขามธาตุ* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
587 111338 นางสาว วิลาวัณย์ กันทบุตร* แม่แจ่ม เชียงใหม่
588 111340 นางสาว นภัสวรรณ บุญผง* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
589 111342 นางสาว บุณรดา สามารถ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
590 111350 นางสาว ปิยภรณ์ คำมงคุณ* ภูหลวงวิทยา เลย
591 111351 นางสาว ประกายแสง วงค์ดวง* ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
592 111368 นางสาว สุธาวี ศุภวัชโรบล* แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
593 111377 นางสาว ศิริวรรณ สมบูรณ์* นารีนุกูล อุบลราชธานี
594 111382 นางสาว ชวาลา บัวหอม* ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
595 111387 นาย ธนวัฒน์ บุ้งทอง* เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
596 111394 นางสาว อารีรัตน์ มาศรี* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
597 111397 นาย ยุทธวีร์ หยุดรัตน์* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
598 111400 นางสาว นันทิยา พุฒธาอามาตย์* บึงกาฬ หนองคาย
599 111401 นางสาว ธาราติยากร จรัสสุริยสกุล* ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
600 111410 นางสาว ฤทัยรัตน์ เย็นวัฒนา* บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
601 111412 นาย พงศธร วิลัยศร* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
602 111413 นางสาว ฉัตรกมล ดวงศรี* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
603 111418 นาย ศุภณัฐ กันตะนา* นารีนุกูล อุบลราชธานี
604 111421 นางสาว นฏกร นันทวงศ์* สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
605 111422 นางสาว ปริณดา นาคดี* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
606 111423 นางสาว โสภิดา วงค์ศรีชา* สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
607 111424 นางสาว ประภัสสร ศุภเลิศ* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
608 111426 นางสาว กนกกาญจน์ สำโรงแสง* สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
609 111433 นางสาว วราลี ลิตา* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
610 111437 นางสาว วัชราภรณ์ แจ่มพงษ์* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
611 111439 นางสาว อังคณา บรรดาศักดิ์* รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
612 111441 นางสาว ชญาดา สร้อยชมภู* สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
613 111446 นาย วรรณพงษ์ วงศ์คำจันทร์* นาแกพิทยาคม นครพนม
614 111448 นางสาว นลิณทิพย์ คุณเวียน* สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
615 111450 นางสาว พิมพิไล กระแสงสิงห์* ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
616 111452 นางสาว กนกอร เนตรคุณ* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
617 111453 นางสาว นิชดา สุขกมล* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
618 111454 นางสาว ชญานี ทองคำ* นารีนุกูล อุบลราชธานี
619 111455 นางสาว อรวรรณ พวงปัญญา* เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
620 111456 นางสาว ฉัตรสุรีย์ อำไพ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
621 111459 นางสาว สุรัสฎาพร พุ่มจันทร์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
622 111460 นางสาว กนกวรรณ เลาหวงศ์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
623 111463 นางสาว ดลชนก พิมพ์พันธ์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
624 111465 นาย สิรวัชร ปัดทา* เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
625 111466 นาย สันติภาพ กวีกรณ์* อาเวมารีอา อุบลราชธานี
626 111468 นางสาว กมลชนก มานะพิมพ์* ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
627 111472 นางสาว ชุติกาญจน์ โพธิรัชต์* สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยม ขอนแก่น
628 111475 นางสาว เกษร มีเเก้ว* ศรีไผทสมันต์ สุรินทร์
629 111476 นางสาว งามตา ถุนาพรรณ์* ศรีไผทสมันต์ สุรินทร์
630 111478 นางสาว อรนุช ปิยะวัฒนกุล* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
631 111479 นางสาว นฤมล เอื้อกูลวราวัตร* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
632 111480 นางสาว อนุสรา สังแสวง* พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
633 111481 นาย ชัยวิตร พัวเพิ่มพูลศิริ* เดชอุดม อุบลราชธานี
634 111482 นางสาว อลิศรา ทิณพัฒน์* ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
635 111489 นาย ภูมิ เมืองโคตร* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
636 111490 นางสาว อโณทิพย์ จำรูญทิพวรรณ* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
637 111492 นางสาว ธัญลักษณ์ เรียงทอง* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
638 111496 นาย อรรคสิทธิ์ มุระดา* นารีนุกูล อุบลราชธานี
639 111497 นาย จรัสพงษ์ ภู่ทอง* พิมายวิทยา นครราชสีมา
640 111498 นางสาว สมจิตร วงภูธร* บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
641 111499 นางสาว นุชวรา จันทร์สุริย์* ศรียาภัย ชุมพร
642 111500 นางสาว นิสารัตน์ ปูธิรัตน์* บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
643 111501 นาย ปกครอง รัตนพลที* กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
644 111504 นางสาว บุญญานี ใจสูงเนิน* เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
645 111506 นางสาว พิชญนันท์ จันทรา* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
646 111509 นางสาว สุทิษา ขาวศรีจาน* ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
647 111512 นางสาว มนัสนันท์ กลิ้งกลางดอน* อัสสัมชัญ นครราชสีมา นครราชสีมา
648 111516 นางสาว พัชรา ศรีสุวัฒน์* ผดุงนารี มหาสารคาม
649 111517 นางสาว ศุภมาส ประภาสัย* ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
650 111518 นางสาว ชฎารัชต์ วอศิริ* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
651 111519 นางสาว จารุวรรณ อรรคบุตร* เมืองกลางประชานุกูล ยโสธร
652 111520 นางสาว สุภาพร เอกทินวัฒน์* สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
653 111521 นางสาว มาลินี โคตรภูเวียง* หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
654 111524 นางสาว ชนาทิพย์ เผ่าเพ็ง* สิรินธร สุรินทร์
655 111525 นางสาว ขวัญธิชา บัวเพชร* นารีนุกูล อุบลราชธานี
656 111526 นาย วรวิทย์ วิเศษวุฒิ* น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
657 111528 นางสาว นุสรา พรมพั้ว* หนองนาคำวิทยาคม ขอนแก่น
658 111531 นางสาว กนกภรณ์ สมบัติมาก* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
659 111534 นางสาว เอื้องฟ้า มงคลสุภา* นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
660 111535 นางสาว พิชชาพร อินธิราช* สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
661 111539 นางสาว ภัทรวรรณ มูลแก่น* สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
662 111540 นาย ทัศนะ ศรีสุราษฎร์* ชาติตระการวิทยา พิษณุโลก
663 111542 นางสาว พิมพ์พรรณ พละสิงห์* ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
664 111543 นางสาว อภัสนันท์ ปัญญา* กมลาไสย กาฬสินธุ์
665 111544 นางสาว เกศราภรณ์ เชิดวงศ์* พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี
666 111546 นางสาว มาลินี ศิลาคม* บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
667 111547 นางสาว ภันทิลา พลเยี่ยม* บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
668 111552 นางสาว จุฑามาศ บุญศร* ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
669 111553 นางสาว วิลัยภรณ์ ศรีสมาน* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
670 111555 นาย วรุตม์ กาญจนกัณห์* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
671 111558 นางสาว สิรินธารณ์ วระไวย์* กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
672 111559 นาย กฤษฎา บุญสถิตย์* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
673 111562 นาย ธนารักษ์ ฉายประดับ* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
674 111564 นางสาว สุภัตรา ฝ้ายเทศ* ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
675 111566 นางสาว ณัฐธิดา บุญกอ* นารีนุกูล อุบลราชธานี
676 111568 นางสาว ชุติมา สุขวัฒน์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
677 111569 นางสาว ดลนภา หรี่อินทร์* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
678 111570 นางสาว ธิติมา พูนประโคน* ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
679 111571 นาย สุชน อุทัยชิต* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
680 111572 นาย วรัญญู ไตรรักษ์* กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
681 111574 นาย ศรุฒ หลักเขต* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
682 111578 นางสาว พีระฉัตร วีระพันธ์* อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
683 111583 นางสาว กัญญ์วรา ฆ้องนอก* เนินสง่าวิทยา ชัยภูมิ
684 111585 นางสาว ศศิรฎา โพธีร์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
685 111587 นาย พิชัยวุฒิ สุทธิพันธ์* เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
686 111588 นางสาว ณัฐชา โพยนอก* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
687 111589 นาย คมกฤช บุญโสม* เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
688 111590 นางสาว นุศรา อินธิแสง* โพนพิทยาคม สกลนคร
689 111593 นางสาว สุภาพร อาจภักดี* อาจสามารถวิทยา ร้อยเอ็ด
690 111596 นางสาว นิโลบล ลาธิโน* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
691 111597 นางสาว ชิดชนก ดวงแก้ว* เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
692 111599 นางสาว ปานชีวัน คงสิม* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
693 111600 นางสาว อัฉราพร อุดมรักษ์* โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
694 111601 นางสาว วิชุดา สุ่ยรัมย์* สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
695 111602 นางสาว กนกนิภา สุขอ้วน* ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
696 111603 นางสาว วิไลวรรณ หงษ์ฉลาด* วารินชำราบ อุบลราชธานี
697 111606 นาย วรากร แก้วไทรหงวน* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
698 111609 นางสาว เนตรชนิกา บัวจูม* อาเวมารีอา อุบลราชธานี
699 111616 นางสาว ศุภนิดา สิงห์เงิน* เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
700 111617 นาย ณัฐภัทร เปรมไกรสร* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
701 111619 นางสาว อทิตยา สุระเเสง* กมลาไสย กาฬสินธุ์
702 111621 นาย ภูฟ้า ฉัตรสุวรรณ* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
703 111630 นางสาว ศิริพร พุ่มพวง* กำแพง ศรีสะเกษ
704 111633 นางสาว ฉัตรชนก แสงสีดา* นารีนุกูล อุบลราชธานี
705 111638 นางสาว บงกชพร บุราญศาล* สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
706 111656 นางสาว ปรางกนก ตั้งชารี* สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
707 111661 นาย ณัฏฐ์พงศ์ สุขีรัตน์* กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
708 111665 นางสาว ฑิฆัมพร สิเนหะวัฒนะ* มุกดาหาร มุกดาหาร
709 111666 นาย กฤษณพงศ์ จันผาย* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
710 111667 นางสาว ศุภราวรรณ จันทร์ทวี* ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์
711 111668 นางสาว นวพร จันทร์ศิริ* กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
712 111669 นาย ภานุกร เสนาไทย* พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
713 111671 นางสาว สิริรัตน์ กังวานรัตนกุล* มารีย์วิทยา นครราชสีมา
714 111673 นางสาว สุภาวดี สุริโย* เมยวดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด
715 111674 นางสาว สราลี ศรีสะอาด* รัตนบุรี สุรินทร์
716 111676 นางสาว นริศรา อ่อนหวาน* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
717 111678 นางสาว พัชราภรณ์ วงษ์ศรีแก้ว* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
718 111680 นางสาว ยุวรรณดา พลคะชา* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
719 111681 นาง รพีพร ทองบุญมา* สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
720 111692 นาย พุฒิพงศ์ จรรยา* เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย
721 111698 นางสาว ศิรภัสร์ โคตรสีวงษ์* กัลยาณวัตร ขอนแก่น
722 111700 นางสาว อัญชลี คำมี* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
723 111710 นางสาว วนิดา ติดดี* บ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา กาฬสินธุ์
724 111712 นาย ณฐกร เิ่พิ่มขึ้น* สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
725 111716 นาย ทศพร จันทเมธิ* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
726 111718 นาย อัครพงษ์ เวียงรัตน์* สุรวิทยาคาร สุรินทร์
727 111720 นางสาว ถิรประภา ศรีละวรรณ* พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
728 111721 นาย วรพล แสงศรี* สุรวิทยาคาร สุรินทร์
729 111722 นางสาว นิศาชล ไร่เหนือ* ปทุมวิไล ปทุมธานี
730 111724 นางสาว ชฎาภรณ์ นวจองพันธ์* นารีนุกูล อุบลราชธานี
731 111728 นาย อรรถพล คนเพียร* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
732 111729 นางสาว เกษราภรณ์ นามมุลตรีปัดตา* ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
733 111730 นางสาว ธนยพร กุลวงษ์* สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
734 111731 นาย ทศพล โพธิ์พระทอง* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
735 111733 นางสาว รุจิราภรณ์ บุตอัง* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
736 111734 นางสาว พัชนก พวงพิลา* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
737 111735 นางสาว ปัทมา เปล่งสันเทียะ* สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร
738 111736 นางสาว รัชดาพร บุญคง* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
739 111737 นางสาว วีรยา วัชรศิริพงศ์* สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
740 111739 นางสาว ชุติธร เจริญผิว* สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร
741 111740 นางสาว ปณิตตา ทองพันชั่ง* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
742 111742 นางสาว ปรัชญาภรณ์ อรุณดี* สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
743 111743 นางสาว รุจิรา ใหญ่รัมย์* จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
744 111744 นางสาว พรปวีณ์ วรดิฐสกุลชัย* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
745 111747 นาย พิพัฒน์พงศ์ ทองทวิง* เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
746 111749 นางสาว กานต์ธิดา ยันตะพันธ์* จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
747 111750 นางสาว วิชุดา ยศวิบูลย์* สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
748 111751 นางสาว สุกัญญา จตุเทน* สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
749 111753 นางสาว ศศิธร ผ่องแผ้ว* วังไม้แดงพิทยาคม นครราชสีมา
750 111756 นางสาว ศิริวรรณ ประพรม* บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
751 111761 นางสาว จารุวรรณ สารพล* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
752 111765 นาย อัคเณศ แพ่งโยธา* ชะอวด นครศรีธรรมราช
753 111767 นาย สาธิต ปิยารัมย์* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
754 111768 นาย เกียรติพงศ์ แก้วลาด* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
755 111769 นางสาว ธนพร เทพพิทักษ์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
756 111775 นางสาว จุฬารัตน์ ริมโพธิ์เงิน* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
757 111779 นางสาว ชลธิชา เย็นฉ่ำ* สุนทรภู่พิทยา ระยอง
758 111780 นางสาว วรรณิดา สารีรัตน์* สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
759 111784 นางสาว อุษณี ภักดีสาร* สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
760 111785 นางสาว เบญจวัฒน์ สุวรรณมาลย์* สตรีนนทบุรี นนทบุรี
761 111792 นาย วิศิษฏ์ ประตาทะยัง* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
762 111793 นางสาว ธิดารัตน์ ตาลพันธุ์* ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ยโสธร
763 111794 นางสาว ปพิชญา แนบกลาง* พิมายวิทยา นครราชสีมา
764 111795 นางสาว สุพัฒน์ตรา สุนันท์* เขาชะเมาวิทยา ระยอง
765 111796 นาย ภัทรพงศ์ เสียงหวาน* คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร
766 111798 นาย เดบิต โสพสิงห์* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
767 111802 นาย วัชระ เอกตาแสง* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
768 111803 นางสาว มาริสา ประสงค์สุข* เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
769 111804 นางสาว ปริยานุช พาหะซา* ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา
770 111809 นางสาว ชวนพิศ วงษ์จันทร์* กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
771 111810 นางสาว เสาวลักษณ์ สังข์สน* นครพนมวิทยาคม นครพนม
772 111811 นาย เจตพงศ์ สดสุข* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
773 111812 นางสาว วิสาชล แสนภักดี* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
774 111816 นาย ณัฐวุฒิ วงศ์เวชวิวัฒน์* สระบุรีวิทยาคม สระบุรี
775 111817 นางสาว ชุติมา พลศรีเมือง* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
776 111820 นางสาว ปิยะธิดา กุตเสนา* สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
777 111823 นางสาว ณัฐณิช อังควณิช* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
778 111824 นางสาว ธนาภรณ์ นาคสมบูรณ์* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
779 111827 นางสาว ฟ้าอุษา จันทร* สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
780 111830 นางสาว เรณุกา แสนท้าว* บัวขาว กาฬสินธุ์
781 111831 นางสาว พรพิมล สาแก้ว* ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
782 111833 นาย ผณินทรา นาคร้าย* พิมายวิทยา นครราชสีมา
783 111834 นางสาว ทิพย์วาณี ธัญญะวัน* เลยพิทยาคม เลย
784 111838 นางสาว ชนิสรา ศรีทาสร้อย* เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
785 111839 นางสาว หญิง ตันอุดม* หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์
786 111845 นางสาว พรกนก เจริญดี* หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
787 111850 นางสาว จันทร์เพ็ญ พงพันนา* สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
788 111851 นางสาว กัญชลา วังมุข* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
789 111853 นางสาว โชติรส ศรัทธาพันธ์* เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
790 111857 นางสาว สุทธาธิณี ป่าโพธิ์ชัย* กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
791 111858 นางสาว นารีรัตน์ วันเห่า* ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
792 111859 นาย ณภัทร สอนเสริม* ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
793 111861 นางสาว มริสา ศรีสุยงค์* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
794 111870 นางสาว นุชจรี ศรีวะสุทธิ์* กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
795 111871 นางสาว เสาวลักษณ์ ไชยชาญ* ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
796 111875 นางสาว ธัญลักษณ์ ศรีคุณ* ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี
797 111879 นางสาว อรวรรยา ภิรมย์ไกรภักดิ์* สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยม ขอนแก่น
798 111880 นางสาว ธีราภรณ์ โสมี* ประทาย นครราชสีมา
799 111882 นางสาว จิราวรรณ สร้อยแสง* ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์
800 111883 นางสาว เจนจิรา กลิ่นบัว* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
801 111885 นางสาว ศิริวรรณ สาระการ* อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
802 111886 นางสาว สุพิชชา สุนทรักษ์* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
803 111887 นางสาว ศิรดา วีระกิตตินันทน์* สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
804 111889 นางสาว ษริดา ยนต์วิลาศ* บัวขาว กาฬสินธุ์
805 111891 นางสาว อารีวรรณ แทนศิริ* เซนต์โยเซฟท่าแร่ สกลนคร
806 111893 นางสาว อันธิกา พาชอบ* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
807 111894 นางสาว กฤติยา โยธาวุธ* เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
808 111896 นางสาว อภัสรา กุลนันทน์ทิวัตถ์* มุกดาหาร มุกดาหาร
809 111899 นางสาว ภาสิตา หาสุข* สิรินธร สุรินทร์
810 111900 นาย สหเทพ เสงี่ยมศักดิ์* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
811 111903 นางสาว ขวัญฤดี นนทะสร* ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ศรีสะเกษ
812 111905 นางสาว ปรียาณี ชูศรี* สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช
813 111906 นางสาว พิชญาดา ปรางค์ทอง* กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี
814 111908 นางสาว ชนิดา อัศพิมพ์* เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต
815 111913 นางสาว กัณธิมา ชาเหลา* เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
816 111914 นางสาว นัยนา ร่มซ้าย* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
817 111918 นางสาว สุชาดา พรมภักษา* สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
818 111919 นางสาว ปาริชาติ มีมูล* ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
819 111920 นางสาว กัญญารัตน์ อุทรักษ์* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
820 111922 นางสาว ศุจีภรณ์ ชัยช่วย* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
821 111926 นาย จิระทรัพย์สิน เศรษฐการ* จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
822 111927 นางสาว ปัญญพร วรรณพงศ์สถิต* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
823 111929 นางสาว อลิสา แซ่ลี้* มารีย์วิทยา นครราชสีมา
824 111931 นางสาว ชนรดี เจริญราษฎร์* นครพนมวิทยาคม นครพนม
825 111933 นางสาว รัชนีกร ประทุมพิมพ์* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
826 111935 นางสาว อรนิภา เมี้ยนมิตร* นางรอง บุรีรัมย์
827 111936 นาย ภคพงษ์ ศรีชนะ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
828 111939 นางสาว ณิชกมล แซ่เฮง* ชลบุรีสุขบท ชลบุรี
829 111940 นางสาว นริศา เพียรภูเขา* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
830 111942 นางสาว ชวิศา สุริยะงาม* สิรินธร สุรินทร์
831 111943 นาย ปรุฬห์วิทย์ สพานทอง* สุรวิทยาคาร สุรินทร์
832 111945 นางสาว สาธิยา สีหนาท* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
833 111947 นางสาว เพ็ญนภา ทองสลับ* เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
834 111948 นางสาว ณัฏฐิริณีย์ นัดดาศรี* ห้องสอนศึกษา แม่ฮ่องสอน
835 111949 นางสาว สร้อยฟ้า พรมสุ้ย* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
836 111950 นางสาว ปรียาภรณ์ วุฒิอุดมพงศ์* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
837 111951 นางสาว จินตหรา ผ่องแผ้ว* หนองแวงวิทยาคม มุกดาหาร
838 111953 นาย รังสรรค์ ศิริวงษ์ขันธ์* เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
839 111955 นางสาว น้ำทิพย์ พิมพ์วาปี* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
840 111956 นางสาว ศรทิพย์ พรมทองดี* หนองสวรรค์วิทยาคาร หนองบัวลำภู
841 111962 นางสาว ศุภากร บุญเอนก* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
842 111963 นางสาว จิตสุภา ไพรเขียว* กัลยาณวัตร ขอนแก่น
843 111965 นาย พงษ์วิษณุ เนตรวงค์* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
844 111969 นางสาว จิราทิพย์ วรรคคี* คำป่าหลายสรรพวิทย์ มุกดาหาร
845 111970 นางสาว สุวิมล เพิกชัยภูมิ* ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
846 111971 นาย กิตติศักดิ์ จันเรือง* กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
847 111973 นางสาว อัฎฐพร ดอนโอฬาร* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
848 111974 นางสาว จตุพร ฤกษ์ตระกูล* ปากช่อง นครราชสีมา
849 111975 นางสาว ปิยะประภา ปิยะวัฒนพงศ์* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
850 111979 นางสาว พรทิพย์ วิลามาศ* เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
851 111980 นางสาว กัญญาพัชร อินทรพาณิชย์* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
852 111982 นางสาว เกศสุดา สุริยะ* นาจะหลวย อุบลราชธานี
853 111984 นาย ฐิติวัลค์ ดีได้ดี* สุรวิทยาคาร สุรินทร์
854 111988 นาย อภิสิทธิ์ ภูมิเพ็ง* กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
855 111989 นาย วงศ์วิวัฒน์ บุตรอุดม* เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
856 111992 นางสาว สิริขวัญ อาจวิชัย* หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
857 111996 นางสาว สาวิตรี อนุเวช* ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
858 111997 นาย คมกริช ประทัง* ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
859 112006 นางสาว ณัชชา เนินทราย* อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
860 112008 นาย จักราวุธ ศรีระวัตร* หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
861 112012 นางสาว วาสนา กิติลาภ* เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
862 112014 นาย สรวัฒน์ ฮาบสุวรรณ* โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา
863 112015 นางสาว รัชฎาภรณ์ เชื้อเพชร* สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
864 112017 นาย พิศาล จุลทัศน์* ห้วยข่าพิทยาคม อุบลราชธานี
865 112018 นาย ไตรรัตน์ แสนทวีสุข* ห้วยข่าพิทยาคม อุบลราชธานี
866 112022 นางสาว ธัญวรัตน์ มีชัย* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
867 112029 นาย ภูมิพัฒน์ ล้นเหลือ* ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
868 112031 นางสาว สกลสุภา ศรีขวา* เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
869 112035 นางสาว อรทัย อินทะบุญศรี* เลยพิทยาคม เลย
870 112037 นางสาว กาญจนา คำมูล* นารีนุกูล อุบลราชธานี
871 112038 นาย อาทิตย์ ประจันทร์นวล* หนองหินวิทยาคม เลย
872 112044 นาย ภราดร คงใจ* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
873 112045 นางสาว จันทนา ศรีพราว* กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
874 112046 นางสาว พัชรา รุ่งก่อน* พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
875 112047 นางสาว เพชราภรณ์ พันธุลี* นาจะหลวย อุบลราชธานี
876 112048 นางสาว วลีพร แก้วเลิศ* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
877 112049 นางสาว สุธิดา บุญเมือง* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
878 112052 นางสาว จิราพร ชายแก้ว* มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
879 112061 นางสาว บัณฑิตา ทุมสงคราม* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
880 112062 นาย เชาว์วัฒน์ จาตุรันต์เรืองศรี* ระยองวิทยาคม ระยอง
881 112065 นางสาว ปรมาภรณ์ มุ่งหมาย* เดชอุดม อุบลราชธานี
882 112068 นางสาว อรวี แก้วประเสริฐ* สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
883 112071 นาย ปฏิภาณ สังข์ชัย* สุรวิทยาคาร สุรินทร์
884 112074 นาย อาวดล เขจรรักษ์* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
885 112076 นางสาว อภิญญา หงษ์คงคา* เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
886 112077 นางสาว วรัญญา พรมศิริ* สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
887 112078 นาย ณัฐปคัลภ์ ซินเม* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
888 112082 นางสาว ศิริวรรณ ดื่มโชค* วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์
889 112083 นางสาว ชญาภา สุวรรณโกฏ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
890 112086 นางสาว พิณโพยม เห็มสัตย์* ร่องคำ กาฬสินธุ์
891 112087 นางสาว สาวิตรี ศรีวิเศษ* สิรินธร สุรินทร์
892 112093 นางสาว อภิญญา ศรีสุข* พังโคนวิทยาคม สกลนคร
893 112094 นางสาว พชรพรรณ ปลุกใจ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
894 112095 นางสาว เกศสุดา ไตรสูงเนิน* ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
895 112098 นางสาว ทิพวรรณ สกุลโพน* บัวขาว กาฬสินธุ์
896 112102 นางสาว อภิรดี ไชยวารี* บัวขาว กาฬสินธุ์
897 112104 นางสาว เยาวนันท์ ปานใจนาม* ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
898 112105 นางสาว ฉัตรธิดา ศรีภู่* ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
899 112107 นางสาว ยุวดี เพ็งพาทย์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
900 112121 นางสาว สุธาวัลย์ โกพลรัตน์* เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
901 112122 นาย จิรวัฒน์ ขจรไชยกูล* จ่านกร้อง พิษณุโลก
902 112126 นางสาว ณัฐญา แบบอย่าง* สนมวิทยาคาร สุรินทร์
903 112128 นางสาว อารียา ปิติสุวรรณรัตน์* นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่
904 112130 นางสาว หฤทัย แก้วสันเทียะ* อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
905 112131 นางสาว สุดารัตน์ รังวิจี* กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
906 112139 นางสาว ศิริประภา ชูทอง* พิจิตรพิทยาคม พิจิตร
907 112143 นางสาว ปิยนุช คำเหลา* ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
908 112144 นางสาว ปิยาภรณ์ ธรรมสาร* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
909 112146 นางสาว ทัศวรรณ แพงสีทา* อาจสามารถวิทยา ร้อยเอ็ด
910 112148 นางสาว กัญญาณี กันล้อม* ภูเขียว ชัยภูมิ
911 112158 นาย กฤชา จันทร์สวี* สวีวิทยา ชุมพร
912 112159 นางสาว พัชรภรณ์ อสิพงษ์* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
913 112160 นางสาว วารุณี กองคำ* สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
914 112162 นาย ปัญญา เที่ยงธรรม* เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
915 112168 นาย กันทรากร คำหอมกุล* มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม
916 112170 นางสาว เบญจวรรณ จำปานนท์* ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
917 112177 นางสาว พชรพรรณ ทัศบุตร* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
918 112181 นางสาว พลอยไพลิน กาญจนวงกต* สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
919 112184 นางสาว วิภาดา ภัทรคุณ* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
920 112188 นาย สามารถ พิมพามี* เดชอุดม อุบลราชธานี
921 112189 นางสาว มยุรฉัตร วงศ์อยู่* สุนทรภู่พิทยา ระยอง
922 112196 นางสาว นิศาชล ศิลโรจน์* จัตุรัสวิทยาคาร ชัยภูมิ
923 112197 นางสาว พนิตนันท์ วาสนาดี* พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
924 112199 นาย วันเฉลิม วงศ์สุวรรณ* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
925 112204 นางสาว สุนีย์ เสนาหมื่น* ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
926 112207 นางสาว นรินทร์ วงศ์สุวรรณ* ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
927 112216 นาย ชวไวทย์ เกลียววงศ์* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
928 112217 นาย พัฒนายุ มลิกรอง* สุรวิทยาคาร สุรินทร์
929 112218 นางสาว ชนาธิป กองคำ* กัลยาณวัตร ขอนแก่น
930 112219 นาย เอกฤทธิ์ กลมเกลียว* ราษีไศล ศรีสะเกษ
931 112221 นางสาว จิตรลดา การันต์* ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
932 112222 นางสาว วีรยา บุญอนันต์* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
933 112223 นางสาว ภาวิดา จันทพันธ์* ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
934 112224 นางสาว พรศุภางค์ หนองม่วง* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
935 112225 นางสาว ศศิปภา ศรีแก้ว* ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
936 112226 นางสาว ปริศนา ศรีทอง* เลยพิทยาคม เลย
937 112227 นาย กฤษดา ทินราด* บัวขาว กาฬสินธุ์
938 112229 นางสาว เกตน์สิริ ดาเหลา* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
939 112230 นางสาว ศิริสกุล สันตะวงศ์* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
940 112231 นาย สถาพร กองธรรม* เซกา หนองคาย
941 112235 นางสาว สุธิดา สอนสืบ* มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
942 112236 นางสาว หนึ่งฤทัย ภัทรดำรงค์* ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ
943 112237 นาย พิชยดนย์ สาจันทร์* ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
944 112238 นาย พงศ์ภัค ครบอยู่* สุรวิทยาคาร สุรินทร์
945 112239 นางสาว ปิยธิดา คุณวันดี* ชนบทศึกษา ขอนแก่น
946 112240 นางสาว สิริรัตน์ พรหมชุลี* เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
947 112241 นางสาว วราภรณ์ นามราช* สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
948 112245 นางสาว ยุวดี ศิริเขตร์* ประสาธน์ราษฎร์บำรุง นครศรีธรรมราช
949 112246 นางสาว รุ่งนภา ยาไชยบุญเรือง* หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
950 112247 นางสาว ธนัญญา สุดโสม* สิรินธร สุรินทร์
951 112250 นาย ปริญญา ภูเมฆ* สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
952 112258 นางสาว ศิริรัตน์ ขันติวงศ์* กันทรอมวิทยาคม ศรีสะเกษ
953 112270 นางสาว สุดาภรณ์ จินะ* นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย
954 112271 นางสาว ปวรรณรัช พันธ์บุตร* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
955 112276 นางสาว จิติมา กลนาม* หนองสวรรค์วิทยาคาร หนองบัวลำภู
956 112278 นาย อานุภาพ บุญจันทร์เชย* เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
957 112281 นาย สุรศักดิ์ แก้วคำไสย์* สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
958 112282 นางสาว สมคณงค์ เอกพันธ์* บัวขาว กาฬสินธุ์
959 112284 นาย พงศธร กองทุน* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
960 112285 นางสาว วรัญญา ทองล้วน* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
961 112286 นางสาว ชุตินันท์ ชัยมีแรง* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
962 112288 นางสาว นิตยาภรณ์ พรหมประดิษฐ์* โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
963 112289 นางสาว ฉัตรนภา ภานุสถิตย์* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
964 112292 นางสาว ธิติมาพร บัวลอย* ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
965 112297 นาย กรวิชญ์ กิตติพงศ์พิทยา* เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
966 112300 นางสาว ประภัสสร คำป้อง* เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
967 112307 นางสาว พจนา ชอบธรรม* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
968 112308 นางสาว ดวงกมล หงิมดี* สิงห์บุรี สิงห์บุรี
969 112312 นาย พงษ์ศิลป์ วิญญูวิทวัส* เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
970 112313 นางสาว ดาราพร คะตะโคตร์* โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
971 112315 นางสาว รมย์รวินท์ ประสงใด* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
972 112318 นางสาว ฉัตรยาภา มิระสิงห์* กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
973 112320 นางสาว สุพัตรา พลางวัล* ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี
974 112324 นางสาว สุวิกาญจน์ ยอดนครจง* บุญวัฒนา นครราชสีมา
975 112327 นางสาว เกษรี อุดม* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
976 112329 นางสาว วราลักษณ์ รัศมี* สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
977 112330 นาย ธนาวุฒิ จันทร์ครบ* สุรวิทยาคาร สุรินทร์
978 112332 นางสาว ชลิดา กุลมะโฮง* ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
979 112333 นางสาว สุพรรษา ชาคะริเวช* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
980 112335 นาย ธวาทิตย์ ทองทับ* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
981 112337 นางสาว กนกวรรณ งามนัก* สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
982 112341 นางสาว ฐิติรัตน์ โกศัลวัฒน์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
983 112344 นางสาว ธัญวรรณ ใจดี* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
984 112345 นางสาว กมลชนก เกื้อเกต* มอ. วิทยานุสรณ์ สงขลา
985 112346 นางสาว พลอยพัชรา คำชมภู* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
986 112348 นาย เจนณรงค์ พลแสน* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
987 112350 นาย เฉลิมเกียรติ มงคลชู* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
988 112355 นางสาว รัตติยากร คำมะสอน* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
989 112357 นางสาว อรณีย์ ฤทธิ์สยอง* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
990 112358 นางสาว จันทิฎา พุทธา* นาแกพิทยาคม นครพนม
991 112360 นางสาว วรัญญา แก่นตาเนียม* กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
992 112361 นางสาว ปันรตา วงศ์กระสันต์* สิรินธร สุรินทร์
993 112367 นาย ปฏิภาณ เสียงใส* คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
994 112373 นางสาว จรรยพร ทานนท์* หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์
995 112374 นาย สันติสุข รุกขชาติ* พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
996 112375 นางสาว จิรัชยา ปัญญะพงษ์* กมลาไสย กาฬสินธุ์
997 112376 นางสาว ณัฐรดี มีจำนงค์* ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
998 112377 นางสาว กฤติยา ดวงตะวงษ์* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
999 112379 นางสาว อภิชญา ศรีขาว* ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1000 112380 นางสาว ปัทมา ยะภักดี* บ้านข่าพิทยาคม นครพนม
1001 112383 นาย ธัชนนท์ พ่วงพัชรกุล* เตรียมทหาร นครนายก
1002 112384 นางสาว กุลพิชา มณีรัมย์* เมืองแกพิทยาคม บุรีรัมย์
1003 112387 นางสาว มนพร ศรีสะอาด* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
1004 112391 นางสาว อารยา สุภสร* สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
1005 112398 นาย พงศกร ตะไก่แก้ว* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
1006 112399 นางสาว เยาวลักษณ์ บุญร่วม* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
1007 112405 นางสาว ภัทราภรณ์ โสวะภาสน์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1008 112410 นางสาว ปิยะวรรณ สุศีลสัมพันธ์* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
1009 112411 นางสาว ณัฐรฎา จันทะโคตร* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
1010 112416 นางสาว วัลลี อุ้มเชื้อ* ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
1011 112417 นางสาว จุติพร ร่วมใจ* สตรีนนทบุรี นนทบุรี
1012 112418 นางสาว นิชกานต์ คงวัฒนานนท์* สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยม ขอนแก่น
1013 112419 นางสาว กัลยา เฮ้าจันทร์* สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
1014 112421 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ พรมมา* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1015 112423 นางสาว ศุทธหทัย สงสุแก* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
1016 112425 นาย สมบูรณ์ ธยาธรรม* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
1017 112427 นางสาว อัจจิมา เสมดี* อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
1018 112433 นางสาว ศิรินทิพย์ รินลา* นารีนุกูล อุบลราชธานี
1019 112434 นางสาว กัญจิรา สายเชื้อ* สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
1020 112435 นางสาว อัจฉรา วจนะศิริ* เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
1021 112437 นาย พงษ์พัฒน์ พงษ์วิเศษ* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
1022 112438 นางสาว มินตรา จันธิดา* จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก
1023 112439 นางสาว กานต์ธิดา เชื่อมั่น* หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์
1024 112443 นางสาว ภัทรสุดา พันธ์หินกอง* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
1025 112445 นางสาว ชนากานต์ ร่มศรี* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
1026 112446 นางสาว ชุติมณฑน์ จันทร์ตรี* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
1027 112449 นางสาว ชลลัดดา ดรบัณฑิต* ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
1028 112450 นางสาว กลิ่นสุคนธ์ สายยศ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1029 112452 นางสาว ลัดดาวรรณ์ วิชาชัย* กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
1030 112453 นางสาว ธารินี นามวงษ์* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
1031 112454 นางสาว ศศิประภา ไกยกิจ* นาจะหลวย อุบลราชธานี
1032 112460 นางสาว สุนันทา ยำรัมย์* สตึก บุรีรัมย์
1033 112461 นางสาว พรธิดา วรรณคำ* ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
1034 112466 นาย ตรินัยน์ ไชยลาภ* สุรวิทยาคาร สุรินทร์
1035 112468 นางสาว เอมอัชนา โรจนาวรรณ* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
1036 112470 นาย จิรวัฒน์ ชูวา* สุรวิทยาคาร สุรินทร์
1037 112471 นางสาว สุนิสา พันธ์เพ็ง* นารีนุกูล อุบลราชธานี
1038 112474 นางสาว วนิดา แพงจ่าย* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
1039 112476 นางสาว จริญญา จันยุคันโท* เมืองแกพิทยาคม บุรีรัมย์
1040 112479 นางสาว สาวิกา ภูเขียว* ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
1041 112481 นาย คธาวุฒิ สุระมรรคา* ยูงทองพิทยาคม อุดรธานี
1042 112483 นางสาว กนกพร วรรณพงศ์* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
1043 112484 นางสาว ศิริยา พ่อลา* จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
1044 112488 นางสาว รัตติยา จันดาหาร* จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
1045 112489 นางสาว ธนัตตา สุภสร* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
1046 112491 นาย อภิสิทธิ์ พนัส* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
1047 112494 นางสาว มลฤดี นาราศรี* จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
1048 112500 นาย ธนวันต์ ทิพยาลัย* อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
1049 112502 นางสาว ยุวดี ศรีนารักษ์* ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
1050 112503 นางสาว อภิญญา ครึ่งมี* สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
1051 112505 นางสาว อัจฉราภรณ์ เหล่าโก้ก* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1052 112506 นางสาว ธิดารัตน์ ศิริมาศกูล* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
1053 112508 นางสาว กาญจนา บรรจงปรุ* ภูเขียว ชัยภูมิ
1054 112510 นางสาว ทัณฑิมา สารทอง* เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
1055 112512 นางสาว กิติยาพร ไกรศร* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
1056 112515 นาย พิชชา สวัสดิ์ตระกูล* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1057 112517 นางสาว อาทิตยา อาจวิชัย* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
1058 112520 นาย ภาสกร พลเขตต์* นารีนุกูล อุบลราชธานี
1059 112523 นางสาว ศิริกุล วิบูลย์อรรถ* สุรวิทยาคาร สุรินทร์
1060 112524 นางสาว อักษิพร ศิลป์สอน* จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล
1061 112526 นางสาว สุพัตรา ฝาสันเทียะ* สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
1062 112531 นางสาว อังคณา บุญทวี* สิรินธร สุรินทร์
1063 112533 นางสาว รัตนาภรณ์ สุริยะโยธิน* บัวขาว กาฬสินธุ์
1064 112535 นางสาว พรพรรณ์ เมืองโคตร* มุกดาหาร มุกดาหาร
1065 112536 นางสาว สุวพีร์ มนตรีโพธิ์* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
1066 112537 นาย วีรชน ชิณมาตย์* อำนาจเจริญพิทยาคม อำนาจเจริญ
1067 112538 นาย สุทธิพงษ์ มนไธสง* หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
1068 112539 นางสาว สานฝัน อุ่นชัย* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
1069 112540 นางสาว สุประวีณ์ พรมหญ้าคา* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
1070 112544 นาย ธนาธิป ยางงาม* สิรินธร สุรินทร์
1071 112548 นางสาว พัชราวัลย์ จันทร์แจ่มภพ* นางรอง บุรีรัมย์
1072 112551 นางสาว วชิรญาณ์ รัตนวงษา* สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
1073 112558 นางสาว วีระธิดา ทินราช* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
1074 112559 นางสาว ภาวิณี ดอนอินทร์* เลยพิทยาคม เลย
1075 112561 นางสาว วิรัลพัชร กาญจินะ* เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา
1076 112563 นางสาว จุฑารัตน์ สุดาทิพย์* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
1077 112565 นางสาว สุพัฒตรา กงแก้ว* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
1078 112566 นาย จิรวัฒน์ ศรีเทพ* ห้วยยอด ตรัง
1079 112568 นาย วีรวิทย์ ทันแล้ว* จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
1080 112574 นางสาว ประภัสสร มะคำ* เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
1081 112576 นางสาว ฐาปนีย์ แสนใจ* นารีนุกูล อุบลราชธานี
1082 112578 นาย โฆษิต โลสันตา* เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
1083 112580 นาย อดิศักดิ์ อุปชิตวาน* เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
1084 112581 นางสาว นิภัทรา พูลพันธ์* มารีย์วิทยา นครราชสีมา
1085 112582 นางสาว จารุวรรณ พลศักดิ์เดช* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
1086 112589 นาย โภณพัฒน์ รอนกระโทก* สะแกราชธวัชศึกษา นครราชสีมา
1087 112590 นางสาว อัจฉราภรณ์ คุณุรัตน์* ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
1088 112591 นางสาว จิราพร วรรณชาติ* ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
1089 112594 นางสาว ชมพูนุท ร่มวาปี* เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
1090 112596 นางสาว รุจิเรข ยอดสะเทิ้น* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
1091 112597 นาย วิศรุต เทพรังศิริกุล* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1092 112600 นางสาว ปนิทัสน์ ไชยหะนาม* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
1093 112601 นางสาว สุกัญญา บุญเจริญ* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
1094 112602 นางสาว พัชราวัลย์ ลีลา* กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
1095 112604 นางสาว เกศินี วาบสูงเนิน* นางรอง บุรีรัมย์
1096 112610 นางสาว เสาวลักษณ์ นนทะบุตร* สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
1097 112623 นางสาว เมทินี โคตรสมบัติ* จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา