ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษ
โควตารับตรงทั่วไป สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) โครงการวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
และโควตารับตรงทั่วไป วิทยาเขตมุกดาหาร
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา 2555

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2555 เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษ โควตารับตรงทั่วไป สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และโควตารับตรงทั่วไป วิทยาเขตมุกดาหาร ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2555 ในคณะ/สาขาวิชาต่างๆ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2555 ณ. คณะ ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ยกเว้น ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ณ คณะที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หากพ้นกำหนดแล้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสอบคัดเลือกฯ
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555

(รองศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาโครงการพิเศษ
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 112937 นางสาว ดาริกา เดชารัตนชาติ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
2 113569 นาย พชร คำแก้ว* เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
3 113805 นางสาว นริศรา ศาสตร์ปรีชาชาญ* อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
4 114098 นาย อมรเทพ เพชรวิสัย* จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
5 114478 นาย อุรุพงศ์ เทศนา* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
6 114590 นางสาว ฐิติกา อินทร์เหลา* นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์
7 114883 นาย ณฐปภพ วอทอง* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
8 115035 นาย อนุสรณ์ ดวงแสงฤทธิ์* วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
9 115068 นาย วีระกิตติ์ สืบศรี* ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
10 115069 นาย สุรเกียรติ กรมเมือง* ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
11 115124 นางสาว นิลุบล แดนดี* มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
12 115189 นาย ปิยะวุฒิ พิมพกรรณ* ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
13 115213 นาย วรจักร ผลแก้ว* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
14 115239 นาย วีรศักดิ์ บุญแน่น* สังขะ สุรินทร์
15 115245 นางสาว ศิราภรณ์ พะวงค์* น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
16 115284 นาย ชลวัฒน์ พลังคาม* วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
17 115359 นางสาว วิสาชล คำภักดี* ร่องคำ กาฬสินธุ์
18 115476 นาย ดนัย โคตะพงษ์* ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
19 115510 นางสาว อาริสา สุนทร* วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์
20 115563 นาย ภาคภูมิ สืบภา* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
21 115629 นาย อธิก พิมพ์พันธ์* วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
22 115656 นาย ไกรวุฒิ เพชรนาวี* วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
23 115697 นาย จิรวัฒน์ พรมลี* วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
24 115738 นาย บุญฤทธิ์ หอมหวล* เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
25 115743 นาย กฤษณรงค์ บัตรสูงเนิน* นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
26 115778 นางสาว นฤพร เข็มเพชร* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
27 115787 นาย กิตตินันท์ ทองวิจิตร* สุรวิทยาคาร สุรินทร์
28 115866 นางสาว ประวัสดา ละครราช* ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
29 115888 นาย พชร ผดุงกิจ* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
30 115902 นาย ธีรดนย์ ไชยโย* กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
31 115935 นาย ธีระชัย ชูชื้น* หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
32 115969 นาย วิทวัส ขันทอง* นารีนุกูล อุบลราชธานี
33 116019 นาย สุทธิเกียรติ ทวีวุฒิ* นารีนุกูล อุบลราชธานี
34 116025 นาย ทรงพล สายเสมา* วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
35 116037 นาย บุริศร์ สาขา* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
36 116072 นาย กิติศักดิ์ หลักศิลป์* ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
37 116093 นาย นิติกร เจนสระคู* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
38 116135 นางสาว อภิชญา หาระสาร* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
39 116153 นาย ธิติศักดิ์ กัญมาสา* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
40 116169 นาย สิทธิกร วันทนียกุล* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
41 116189 นาย นพกร ถนอมเสียง* สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น
42 116223 นาย ประทับ เหลือวิชา* เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย อ.บุณฑริก อุบลราชธานี
43 116293 นาย ศุำภกิตติ์ แจ่มสุวรรณ* สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยม ขอนแก่น
44 116347 นางสาว ศิริโสภา ลาดบาศรี* นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
45 116351 นาย สมานชัย พงษาปาน* กำแพง ศรีสะเกษ
46 116356 นางสาว จันจิรา สระแก้ว* ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
47 116379 นาย วัฒนพงษ์ บุญยืน* พังโคนวิทยาคม สกลนคร
48 116396 นางสาว มริสา ซุนสง่า* โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
49 116399 นาย ภัทรพลภัทริดา วงษาพรหม* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
50 116459 นาย ณัชพล อุยยะพัฒน์* วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
51 116462 นาย พงศธร มูลสถาน* เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย
52 116463 นาย มนัส แสงชาติ* ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
53 116468 นาย นนทกร หนูหงษ์* บึงกาฬ หนองคาย
54 116488 นาย ม่านฟ้า สามารถ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
55 116527 นาย ประจักษ์ สีมันตะ* มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
56 116554 นาย เกษมสันต์ เหมือนจิต* ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
57 116559 นาย ก้องภพ ศักดิ์ศรีทิวา* ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
58 116569 นาย กฤษณะ สีหะวงษ์* ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
59 116612 นาย ฤทธิรงค์ บุตรพันธ์* ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
60 116614 นาย โยธิน ทาระบุตร* วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
61 116615 นางสาว ยุวรี ฤทธิ์มนตรี* กมลาไสย กาฬสินธุ์
62 116678 นาย ชญตว์ พิมพ์บุญมา* นารีนุกูล อุบลราชธานี
63 116680 นางสาว นันทิยา แก้วนิล* ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา
64 116705 นางสาว มลิวรรณ นาดี* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
65 116731 นาย ธนพงศ์ พลศักดิ์* วัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ
66 116742 นาย ทศพล โพธิ์พระทอง* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
67 116862 นาย ภู่ริวิทย์ ปรือปรัง* ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ศรีสะเกษ
68 116884 นาย อภิสิทธิ์ ไชยฤทธิ์* สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
69 116922 นางสาว กรรณิการ์ ดวงคำ* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
70 117011 นาย ดุษฎี โสภา* เดชอุดม อุบลราชธานี
71 117016 นาย นฤเบศร์ คำอู* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
72 117031 นาย กิตติกรณ์ พงษ์พิทักษ์* วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
73 117115 นาย บัณฑิต แดงโสภา* มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
74 117138 นางสาว ปิยพร สุวรรณเรือง* สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
75 117145 นางสาว สุนิษา บุญเชิญ* เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
76 117148 นาย ไตรลักษณ์ ดวงจันทร์* นารีนุกูล อุบลราชธานี
77 117155 นาย วิสุทธิชัย ประไพตระกูล* บำเหน็จณรงค์วิทยาคม ชัยภูมิ
78 117174 นาย ธีรยุทธ กล้ายุทธ* วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
79 117191 นาย จาตุรงค์ ทองหิน* คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
80 117214 นาย พีรวัฒน์ สายภา* นารีนุกูล อุบลราชธานี
81 117223 นาย ธีระพงษ์ ศรียากรณ์* วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
82 117231 นาย สมิทธ์ แช่มชื่น* หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
83 117237 นางสาว เกศินี วาบสูงเนิน* นางรอง บุรีรัมย์
84 117242 นาย พัฒนศักดิ์ อันพิมพ์* บัวขาว กาฬสินธุ์
85 117243 นาย พรมรินทร์ พันสนิท* ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
86 117273 นางสาว วิไลลักษณ์ มะณีสา* อุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น
87 117312 นาย วรชัย อุดมศิลป์* วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
88 117330 นาย ไกรศร เพ็ญศรี* เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
89 117333 นาย พีระพล ปริมา* กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
90 117346 นาย ยุทธพงษ์ โลมะบัน* ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
91 117362 นาย สรศักดิ์ พุทธรักษา* นารีนุกูล อุบลราชธานี
92 117376 นาย นราทิพย์ บุญสุภา* นารีนุกูล อุบลราชธานี
93 117430 นางสาว ขวัญชนก ย่าพรหม* สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาโครงการพิเศษ
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ)
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 114187 นาย ภานุวัฒน์ พื้นผา* พนาศึกษา อำนาจเจริญ
2 115169 นางสาว อังคณา อินทศร* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
3 115607 นางสาว ณัฐธยาภรณ์ สมดี* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
4 115646 นาย ไพโรจน์ ไตรแก้ว* พนาศึกษา อำนาจเจริญ
5 115875 นางสาว นัฐญา บุญตา* เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
6 116326 นาย ธีระพงษ์ ขาวฟอง* ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
7 116410 นาย ธีระวุฒิ สิงห์คำ* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
8 116422 นาย จตุภูมิ พันผง* เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
9 116435 นางสาว ฐิติกานต์ บุษมงคล* เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
10 116603 นาย เชนทร์ณฤทธิ์ สุวรรณรัตน์* อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
11 116608 นางสาว เจนจิรา พันพา* อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
12 116616 นางสาว สิริมา ธนะวงศ์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
13 116618 นางสาว ธารีพร ปานพุ่ม* วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
14 116777 นาย สิบทิศ โกติรัมย์* อาเวมารีอา อุบลราชธานี
15 116816 นาย ดนัย แสงสว่าง* อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
16 116939 นางสาว กนกพร อุพลรัมย์* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
17 117291 นาย พีรศักดิ์ แสนสบาย* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
18 117368 นาย ตุลาการ ยิ่งลาภ* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาโครงการพิเศษ
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การปกครอง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 113553 นาย พงษ์เจริญ คำทา* สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
2 114391 นางสาว ปริญญรัตน์ วินทะไชย* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
3 115355 นาย เลิศพิสิฐ บุญตาราษฎร์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
4 115537 นาย กฤษฎา ธานี* นารีนุกูล อุบลราชธานี
5 115562 นาย พลเทพ มลสิน* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
6 116030 นางสาว ธนาวดี นาหัวนิล* นารีนุกูล อุบลราชธานี
7 116155 นาย วันเฉลิม วงศ์สุวรรณ* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
8 116264 นางสาว เทพธิดา ขันจันทา* โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
9 116272 นาย ธาณุวัฒย์ จันทร์สด* โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
10 116318 นางสาว อมรลักษณ์ ชาลี* ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
11 116329 นางสาว จิรภา กุระจินดา* ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
12 116353 นางสาว ประภัสสร แสวงพันธ์* ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
13 116380 นาย ณัฐวุฒิ เกษมทาง* นารีนุกูล อุบลราชธานี
14 116382 นาย อุทัย โทตะกูล* ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
15 116434 นางสาว สุทธิดา กาญจนศรี* นารีนุกูล อุบลราชธานี
16 116513 นางสาว วิจิตรา ประทุมชาติ* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
17 116530 นางสาว นัฐญา บุญตา* เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
18 116600 นางสาว จุฑารัตน์ วันชูเชิด* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
19 116663 นางสาว ณัฐวิกา ทรงพิลัย* วชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม เชียงใหม่
20 116676 นาย นพ ศึกสงคราม* นารีนุกูล อุบลราชธานี
21 116725 นาย เศรษฐกิจ บัวงาม* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
22 116726 นาย ทวีชัย ไตรพรม* สังขะ สุรินทร์
23 116734 นางสาว สุกัญญา การุณ* ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
24 116806 นางสาว สุปราณี สิงห์คูณ* ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
25 116827 นาย พิชยนนท์ หอมนวล* สุรวิทยาคาร สุรินทร์
26 116947 นางสาว สุธิดา ภาคภูมิ* ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
27 116971 นางสาว วรกมล มูลอินทร์* สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
28 117032 นางสาว ปวีณา ฝางแก้ว* สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
29 117035 นางสาว สุธาทิพย์ ขำเอนก* หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
30 117057 นางสาว สุภาวดี ซื้อค้า* ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
31 117065 นาย มังกร โสตถิวัฒนานนท์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
32 117073 นาย สิทธิศักดิ์ ไสยสิทธิ์* อุเทนพัฒนา นครพนม
33 117166 นางสาว สุชาดา บุตรภักดี* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
34 117230 นาย อาทิตย์ สุทธิสิงห์* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
35 117254 นางสาว ปิยชนก ทิพย์เนตร* นครสวรรค์ นครสวรรค์
36 117279 นางสาว จีระภา สีแสง* บัวงามวิทยา อุบลราชธานี
37 117289 นางสาว วรรณกานต์ ม่วงอ่อน* เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
38 117297 นาย สุพจน์ พูลเพิ่ม* ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
39 117321 นางสาว พรนภา รุจิยาปนนท์* สิรินธร สุรินทร์
40 117350 นางสาว อษรศรี ชาวลำเนา* ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาโครงการพิเศษ
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 112923 นางสาว ฐิติกานต์ บุษมงคล* เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
2 113645 นางสาว อมรวรรณ พันคะชะ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
3 114330 นาย ศักรินทร์ อาษาดี* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
4 115304 นางสาว อมรรัตน์ มนต์ขลัง* คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
5 115423 นางสาว อรวรา ยันบัวบาน* ตาพระยา สระแก้ว
6 115499 นาย สิทธิพล ใจน้อย* ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
7 115987 นางสาว ยุภาพร พิมพาพันธ์* คูซอดประชาสรรค์ ศรีสะเกษ
8 116340 นางสาว ฐิติภรณ์ นามบุญเรือง* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
9 116417 นาย สุทธิศักดิ์ เนาวงศ์* กัลยาณวัตร ขอนแก่น
10 116498 นางสาว นุชนภา ผิวขำ* เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
11 116503 นางสาว พัชรปรียา สายแวว* เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
12 116506 นางสาว พิศมัย ทับทิมหิน* เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
13 116510 นางสาว เกษรา งามเนตร* อาเวมารีอา อุบลราชธานี
14 116511 นางสาว ฐิติพร แสงตะวัน* อาเวมารีอา อุบลราชธานี
15 116547 นางสาว กนกชนม์ ศรีใส* อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
16 116573 นางสาว วารุณี ยอมพันธ์* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
17 116576 นางสาว อาภาภรณ์ เมาลิชาติ* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
18 116628 นาย อนันตชัย แก้วกล้า* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
19 116687 นางสาว สุนันทิวา ดรุณพันธ์* ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
20 116774 นางสาว สาลินี อบรม* หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
21 116785 นางสาว จิราพร แทนศรี* ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
22 116888 นางสาว เพราะฟ้า สอนสัญ* นารีนุกูล อุบลราชธานี
23 116916 นางสาว ศิริกาญจน์ เหลือศิริ* กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
24 116951 นางสาว ศศินา มืดนนท์* บัวใหญ่พิทยาคม ขอนแก่น
25 116980 นาย ปิยะเชษฐ์ มูลสิน* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
26 117071 นางสาว เพชรรัตน์ เข็มเพชร* นารีนุกูล อุบลราชธานี
27 117126 นาย จักรพันธ์ เกื้อทาน* ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
28 117161 นางสาว สุภาพร ปลื้มจิตร* หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
29 117213 นาย กุศะพงศ์ อินทร์สำราญ* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
30 117235 นาย วิทวัส สุชาตะประคัลภ์* วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
31 117360 นางสาว ปิยะรัตน์ โสมประโคน* สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา