ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง โควตาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เสร็จสิ้นแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2556 และให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนด ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2555 หากพ้นกำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะถือว่า สละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเรียกผู้มีรายชื่อในอันดับสำรองมายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามอันดับต่อไป ดังมีรายชื่อ ขั้นตอน และกำหนดการในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

(รองศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โควตาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
คณะ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สาขาวิชา/หลักสูตร : แพทยศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ
1 118291 นาย รัชชานนท์ เต็มใจ ยโสธรพิทยาคม  
2 118354 นางสาว สิริกาญจน์ ศิริโสภาพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช  
3 118812 นางสาว พรธีรา พันธุ์ตา เบ็ญจะมะมหาราช  
4 119730 นางสาว จิราพร ภูดอนตอง ยโสธรพิทยาคม  
5 119815 นาย ฤชายุช์ วรรณจู กันทรลักษ์วิทยา  
6 120058 นาย ปริญ ชมพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช  
7 121278 นางสาว ณัฐนรี ประสานทอง เบ็ญจะมะมหาราช  
8 121329 นางสาว นวรัตน์ เกียรติอรุณ เบ็ญจะมะมหาราช  
9 121897 นางสาว ณัฏฐิดา กันทะพันธ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย  
10 122127 นาย ศรัณย์ นิติศิริ สตรีสิริเกศ  
11 122217 นางสาว พรนภา ชนารี นารีนุกูล  
12 122377 นาย ขจรภพ อุตมัง เบ็ญจะมะมหาราช  
13 122682 นาย ฐิตานนท์ จึงเจริญนรสุข ศรีสะเกษวิทยาลัย  
14 124206 นางสาว สิริกานต์ บุญชื่น ศรีสะเกษวิทยาลัย  
15 124950 นาย ฎฬัณ มิตรมาตร เบ็ญจะมะมหาราช  
16 126787 นาย ปวัน จันทร์รุ่งโรจน์ เบ็ญจะมะมหาราช  
17 127676 นางสาว กชกร ธาราวดี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  
18 127816 นางสาว สุดาสมร สอนหอม ศรีสะเกษวิทยาลัย  
19 128094 นาย อภิวิทย์ ใจเอื้อ อำนาจเจริญ  
20 128694 นางสาว ชญานี พงษ์พุ่ม เบ็ญจะมะมหาราช  
21 128794 นางสาว กานต์พิชชา ไชยมงคล ยโสธรพิทยาคม  
22 129020 นาย อภิศักดิ์ เทพสมบัติ นารีนุกูล  
23 129228 นางสาว ธัญรัตน์ พุ่มเทียน เบ็ญจะมะมหาราช  
24 129728 นางสาว สุชาดา รุ่งชลชวลิต เบ็ญจะมะมหาราช  
25 129778 นาย วิษณุ สีนุ อำนาจเจริญ  
26 129978 นางสาว ภูริตา ทองพันชั่ง ศรีสะเกษวิทยาลัย  
27 131063 นางสาว มัลลิกา อาบุญงาม อำนาจเจริญ  
28 133476 นางสาว ปิยรัตน์ สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช  
29 133480 นางสาว วิภาลักษณ์ ฐิติสมบูรณ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย  
30 133969 นาย คชพล สุดประโคนเขต เบ็ญจะมะมหาราช  
31 134802 นางสาว ปทิตตา สินธุเชาวน์ เบ็ญจะมะมหาราช  
32 135496 นาย จักรพงษ์ โมฬีชาติ เบ็ญจะมะมหาราช  
33 138048 นาย จิรายุทธ ยาพลัง พังเคนพิทยา  
34 139797 นาย เธียร บุญถูก เบ็ญจะมะมหาราช  
35 140382 นาย กัณฑ์อเนก จิตสันติกุล เบ็ญจะมะมหาราช  
36 150746 นาย กิตติพล คำมา อำนาจเจริญ  


ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบได้ลำดับสำรอง
โควตาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
คณะ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สาขาวิชา/หลักสูตร : แพทยศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ
1 139923 นางสาว คคนางค์ คำมูล   สำรองลำดับที่ 1
2 127731 นางสาว กุลธิดา สุทธิโชติ เบ็ญจะมะมหาราช สำรองลำดับที่ 2
3 146675 นางสาว อารียา อุตอามาตย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำรองลำดับที่ 3
4 137798 นางสาว อารีรัตน์ ทาปทา เบ็ญจะมะมหาราช สำรองลำดับที่ 4
5 126568 นางสาว สุอุษา ตรีรัตนชวลิต ศรีสะเกษวิทยาลัย สำรองลำดับที่ 5
6 120968 นางสาว สุริญญา ลือนาม เบ็ญจะมะมหาราช สำรองลำดับที่ 6
7 148575 นาย ถิรวิทย์ จันทร์หอม สตรีสิริเกศ สำรองลำดับที่ 7
8 119742 นางสาว ปริณธร นาคดี เบ็ญจะมะมหาราช สำรองลำดับที่ 8
9 139362 นางสาว พิมพ์เสาวลักษณ์ ชมภูวงค์ ศรีสะเกษวิทยาลัย สำรองลำดับที่ 9
10 146163 นางสาว ทิวาพร ทองสุทธิ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย สำรองลำดับที่ 10
11 119952 นาย จิรายุ จั่นเนตร ยโสธรพิทยาคม สำรองลำดับที่ 11
12 126824 นางสาว วรวลัญช์ พัววิสิทธิ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย สำรองลำดับที่ 12
13 134600 นางสาว ปิยวรรณ ไขว้วงศ์ นารีนุกูล สำรองลำดับที่ 13
14 136467 นาย กีรติ อินทรบุตร พิบูลมังสาหาร สำรองลำดับที่ 14
15 129454 นางสาว แพรวรวี การกล้า จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำรองลำดับที่ 15
16 119251 นางสาว กานติมา ทันธิมา นารีนุกูล สำรองลำดับที่ 16
17 139817 นาย ชัยณรงค์ วิจิรัมย์ อำนาจเจริญ สำรองลำดับที่ 16
18 124860 นางสาว รุ่งทิพย์ พาโยพัด ศรีสะเกษวิทยาลัย สำรองลำดับที่ 18
19 132225 นางสาว กนกอร พันธ์ลำ เขื่องในพิทยาคาร สำรองลำดับที่ 19
20 120775 นางสาว ธรณ์ภัคอร โภคา เบ็ญจะมะมหาราช สำรองลำดับที่ 20
21 127697 นางสาว ชุติญา ถนอมลาภ เบ็ญจะมะมหาราช สำรองลำดับที่ 21
22 118380 นาย อัครพงศ์ ทวีพัฒน์ ศรีสะเกษวิทยาลัย สำรองลำดับที่ 22
23 129138 นาย ชนน จรรยาสุทธิวงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย สำรองลำดับที่ 23
24 119388 นางสาว ธิดารัตน์ งาคชสาร ยโสธรพิทยาคม สำรองลำดับที่ 24
25 120477 นางสาว สิริยากร สาธุจรัญ เบ็ญจะมะมหาราช สำรองลำดับที่ 25
26 118694 นางสาว นิภาพร โสสว่าง ลือคำหาญวารินชำราบ สำรองลำดับที่ 26
27 132027 นาย นพณัฐ บางนิ่มน้อย เบ็ญจะมะมหาราช สำรองลำดับที่ 26
28 118319 นางสาว ศดานันท์ จันทร์เสละ ยโสธรพิทยาคม สำรองลำดับที่ 28
29 132887 นางสาว ณัชฎาพร ทองน้อย เบ็ญจะมะมหาราช สำรองลำดับที่ 29
30 134028 นางสาว ชิราธิวัฒน์ ประสาทศรี เบ็ญจะมะมหาราช สำรองลำดับที่ 30
31 121993 นางสาว กรพรรณ คำตา ยโสธรพิทยาคม สำรองลำดับที่ 31
32 134137 นางสาว อรุณลักษณ์ อรุณวงศ์ อำนาจเจริญ สำรองลำดับที่ 31
33 141079 นาย ศุภโชค สาระบุตร เดชอุดม สำรองลำดับที่ 33
34 131507 นางสาว ทรภัชชา ผลผดุง เบ็ญจะมะมหาราช สำรองลำดับที่ 34
35 140436 นางสาว ปาริชาติ จันทโพธิ์ นารีนุกูล สำรองลำดับที่ 35
36 131912 นางสาว นภวรรณ กองสิน อำนาจเจริญ สำรองลำดับที่ 36
37 123568 นางสาว ณหทัย เทพเกษตรกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย สำรองลำดับที่ 37
38 126023 นางสาว พนานิษฐ์ เตรียมพิทักษ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย สำรองลำดับที่ 38
39 132664 นางสาว เกสรา มณีวงษ์ สตรีสิริเกศ สำรองลำดับที่ 39
40 136401 นางสาว รติรมย์ บุญมา ศรีสะเกษวิทยาลัย สำรองลำดับที่ 40
41 127677 นางสาว พรรณธร ลีพิศุทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช สำรองลำดับที่ 41
42 123151 นางสาว ขวัญฤดี พรมมานนท์ สตรีสิริเกศ สำรองลำดับที่ 42
หมายเหตุ: * ผู้ที่สอบได้ตัวจริง รายชื่อเรียงตามเลขที่สมัคร ส่วนผู้ที่สอบได้ลำดับสำรอง รายชื่อเรียงตามลำดับที่สอบได้