ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เสร็จสิ้นแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) ประจำปีการศึกษา 2556 โดยให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2555 ดังมีรายชื่อและกำหนดการแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หากพ้นกำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

(รองศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118621 นางสาว พรรณพรรธน์ จำปาแพง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
2 121189 นางสาว ธนัญญา บุญทอง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
3 124072 นางสาว ธันย์ชนก บุญทะวงษ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
4 126206 นางสาว พลอยไพริน หัตถกรรม ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
5 127083 นางสาว ศิริรัตน์ ศรีสมบัติ นารีนุกูล อุบลราชธานี
6 127520 นางสาว สุกัลยา จูมวงษ์ นครพนมวิทยาคม นครพนม
7 127988 นาย ภูมินทร์ มูลสาร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
8 131117 นางสาว ปาลิตา สัณฑมาศ นารีนุกูล อุบลราชธานี
9 132201 นางสาว สุกัญญา โคตุพันธ์ นายมวิทยาคาร อำนาจเจริญ
10 136524 นางสาว จินต์จุฑา เจริญทัศน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
11 137193 นางสาว สาวิณี หวังบุญ นารีนุกูล อุบลราชธานี
12 137202 นางสาว ธนัชชา นันโท นารีนุกูล อุบลราชธานี
13 137317 นางสาว อุษา นาครินทร์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
14 142444 นาย อันโตนิอุส นาเกล ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
15 145063 นาย ธนกฤต สุขไชย อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
16 145748 นาย กานต์ บุญสร้อย สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
17 150672 นาย ปิยวัฒน์ อินสุวรรณ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
18 151105 นาย ชัยวัฒน์ บำเพ็ญ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
19 151688 นางสาว ธันย์ชนก จันทร์วิวัฒนากูล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 119214 นางสาว ลลิดา ถวิลไพร พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
2 120310 นางสาว สาวิตรี สายทอง เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี
3 122667 นางสาว ดุษฎี ถาวรพงษ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
4 125368 นาย บัณฑิต คำศรี สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
5 126286 นางสาว แคทรีน บุญช่วย อ่างศิลา อุบลราชธานี
6 128561 นางสาว ชุติมา กิมาลี* มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม นครพนม
7 129311 นางสาว นุชนารถ อินทร์ติยะ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
8 129356 นางสาว วาสนา อยู่คง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
9 131271 นาย อังคาร มีคำนิล น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
10 132190 นางสาว สุกัญญา เคนหา ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
11 132408 นางสาว เกตุแก้ว ทองยศ ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร
12 133275 นางสาว สุพรรษา หลักคำ นาจะหลวย อุบลราชธานี
13 133388 นางสาว พัชรี สวัสดิ์เอื้อ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
14 134130 นางสาว ปรียารัตน์ สุวรรณดี ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร
15 134177 นางสาว รุ่งอรุณ ขาวผ่อง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
16 136721 นาย วิชาญ ทองคำวัน สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
17 136762 นาย เกษมชัย คันธะศร นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
18 140081 นางสาว ชญานันท์ สวัสดิราช น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
19 143223 นางสาว พรรณธิมา ไชยเพชร ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
20 143368 นาย กรกฎ ลิ่มทองน้อย ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
21 144323 นาย จักพงษ์ พรหมมา ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
22 146424 นางสาว เฟื่องฟ้า ละบุดดา* หนองพอกวิทยา ร้อยเอ็ด
23 146442 นางสาว อาทิตยา หงษ์วิลัย* หนองพอกวิทยา ร้อยเอ็ด
24 148138 นางสาว นัชชา เครือวัลย์ นางรอง บุรีรัมย์
25 148557 นาย โอภาส ทองเปลว เดชอุดม อุบลราชธานี
26 149890 นางสาว ชฎาพร หินไทรสง เมืองกลางประชานุกูล ยโสธร
27 150354 นางสาว สิริวิมล บุญเอก* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
28 151366 นางสาว ปฐมาวดี บุญตระการ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
29 151633 นาย กฤษฎา ศรไชย เดชอุดม อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118680 นาย วัชรวิชญ์ โคกทับทิม อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2 118721 นางสาว วรัมพร แซ่อึ้ง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
3 119110 นางสาว กนกวรรณ วิเศษวงษา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
4 119259 นางสาว ภาณุมาส บุญทศ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
5 124838 นาย อภิสิทธิ์ นมนาน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
6 125841 นางสาว ปาริฉัตร นามวงษา นายมวิทยาคาร อำนาจเจริญ
7 126110 นางสาว จิระพร จันทะคาม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
8 126622 นางสาว ขวัญจิรา อินทร์บาล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
9 129091 นางสาว เพชรรุ่ง เทอดสูงเนิน นารีนุกูล อุบลราชธานี
10 129768 นางสาว สุชาดา มังษา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
11 131812 นาย ธนะพงศ์ ประทุมชาติ นารีนุกูล อุบลราชธานี
12 131819 นาย ธนัช ประทุมชาติ นารีนุกูล อุบลราชธานี
13 134926 นางสาว ดรุณี สุทธิบุญ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
14 134932 นางสาว วรรณภา อินทรพร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
15 136294 นาย ศุภวิทย์ พลทะกลาง อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
16 136820 นาย อนุพล พวงพิลา เทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด
17 137486 นางสาว อภิญญา ผุดเพชรแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
18 138109 นางสาว ศศิประภา ร้อยพิลา ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
19 139187 นาย ธิติ สฤษดิ์นิรันดร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
20 140133 นาย ธีรรักษ์ สุพร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
21 141324 นางสาว สุทธิดา อังคณา มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
22 142190 นางสาว บุญญิสา โภคทรัพย์ สิรินธร สุรินทร์
23 143664 นาย อมรเทพ ตาลหอม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
24 144098 นางสาว พรณภา พอกพูน สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
25 144537 นาย วรุต สาระบัว อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
26 144858 นาย ธนากร พรมพันธ์ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 121155 นางสาว วชิราภรณ์ โฮมแพน โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
2 121514 นาย สมพล แก่นจันทร์ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
3 123892 นางสาว กฤติยา ศรีเพชร จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
4 124068 นาย วุฒิศักดิ์ ทองเต็ม นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
5 125070 นาย ปฏิพัทธ์ ปฤชานนท์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
6 125128 นาย พศุตม์ ทองอนันต์ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
7 126274 นาย กรกต บุบผา พนาศึกษา อำนาจเจริญ
8 126278 นาย ธนวัฒน์ สิงห์ชา พนาศึกษา อำนาจเจริญ
9 128905 นาย สถาพร มาลี* มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม นครพนม
10 129559 นางสาว อารดา สิงห์สา ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
11 130855 นาย พชร ขันคำ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
12 131318 นางสาว วิชุณี ผาดี สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
13 131839 นางสาว นโลบล คำเก่ง ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
14 132285 นางสาว เกมวรี เวียงชนก ร่มเกล้า สกลนคร
15 132882 นางสาว มลวิภา คนซื่อ อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
16 133343 นางสาว ณัฐกานต์ วงศ์ดี บ้านไทยวิทยาคม อุบลราชธานี
17 133344 นาย อดิเทพ บาตสุวรรณ เดชอุดม อุบลราชธานี
18 134856 นาย อิสระ ดีครัน ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
19 136477 นางสาว โชติกา โพธิ์ชูชาติ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
20 136632 นางสาว อรวรรณ คำเสียง ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
21 136683 นางสาว ภัสราภรณ์ แก้วสมศรี สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
22 138337 นางสาว สุกัญญา พวงมาลัย ราษีไศล ศรีสะเกษ
23 140347 นางสาว ทอฝัน ธิมาชัย เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
24 141264 นางสาว วิชุดา สุขสุวรรณ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
25 141301 นางสาว เสาวลักษณ์ กะรัมย์ กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
26 141733 นาย จรูญรุ่ง บุญที พุทไธสง บุรีรัมย์
27 143231 นาย ธีรวัฒน์ คำบ่อ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
28 143237 นางสาว ปฏิญา สมใจ* หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์
29 145653 นางสาว บวรรัตน์ ยางพล มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
30 145986 นางสาว นิภาภรณ์ ศรีลาชัย ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
31 145990 นาย สิทธิพล ฉัตรวงศศรี นางรอง บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : คณิตศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118323 นาย มนัส พนมร่วมมิตร ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
2 118369 นางสาว พิจิตราพร ศรีศักดิ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 118634 นางสาว อทิตยา ใจเที่ยง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
4 118871 นางสาว สุภาพร หอมจันทึก สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
5 118921 นางสาว จุฑามาส บัวแก้ว สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
6 119733 นางสาว เบญจวรรณ แก้วเขียว ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
7 120465 นางสาว เปรมฤดี อุดมวรรณ นารีนุกูล อุบลราชธานี
8 120763 นางสาว ธีราพร คำขูรู สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
9 121231 นางสาว สุทธิดา อันสุข ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
10 121482 นางสาว เสาวภา นาเมืองรักษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
11 123466 นาย กฤษณพล หนองสิม ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
12 124190 นาย อภิสิทธิ์ อนันทวรรณ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
13 124580 นางสาว ศิริกัญญา อินห้างหว้า บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
14 124789 นางสาว สิรีธร วินทะไชย สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
15 124946 นางสาว เพ็ญพิชชา สิงห์สาย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
16 125501 นาย พีรวิชญ์ สุดเสน่ห์ มุกดาหาร มุกดาหาร
17 125623 นางสาว ญาศินี ศิริโรจน์ธนสาร นารีนุกูล อุบลราชธานี
18 126152 นาย ณัฐวัฒน์ พิมพารัตน์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
19 126781 นางสาว จิรัฐิติพร จำนงค์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
20 126865 นางสาว วิรงรอง อภิรัตน์มนตรี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
21 127683 นางสาว กมลพิศุทธิ์ แพงไธสง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
22 128032 นางสาว ศรัณยา แสนโท อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
23 128960 นาย พชร ฮึกเหิม สุรวิทยาคาร สุรินทร์
24 130275 นางสาว ขวัญชนก สุคำภา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
25 130378 นาย ธนกฤต สุวรรณศรี สุรวิทยาคาร สุรินทร์
26 130910 นางสาว จิรนันท์ เทียมจันทร์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
27 130927 นางสาว วัชราภรณ์ สาแก้ว สิรินธร สุรินทร์
28 131370 นาย ณัฏฐวัฒน์ อินทร์แพง จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
29 131585 นางสาว ณัชชา สายลัดดา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
30 132021 นางสาว ศิรินาถ ก้อนวัน ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
31 132664 นางสาว เกสรา มณีวงษ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
32 133893 นางสาว ณัฐติยา โนนกอง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
33 134383 นางสาว นันนิดา บาดตาสาว ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
34 134509 นาย ณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
35 135211 นางสาว ชนัญญา คุ้มนายอ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
36 135473 นางสาว อลิสา สมอาจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
37 135492 นางสาว กนกอร ตุงไธสง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
38 136279 นางสาว พิชญ์สินี นันทะรัตน์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
39 137876 นาย พันธนา แสงจันทร์* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
40 137890 นางสาว ศิรารัตน์ เจริญรัตน์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
41 137899 นางสาว กานต์นภัทร เฮงสวัสดิ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
42 139110 นาย ศรายุทธ ลูกอินทร์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
43 141401 นางสาว เบญญาภา ศรีเฉลา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
44 142014 นาย อนุชิต สิงขรณ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
45 142289 นาย รัชพล หวังสม สุรวิทยาคาร สุรินทร์
46 143045 นางสาว ปรียาพร เทียนชัย สุรวิทยาคาร สุรินทร์
47 146018 นาย ศราวุธ ปัทมาพงศ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
48 146177 นาย ธนพล พระสุนิน อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
49 146922 นาย ธัชชัย สุจินพรัหม สิรินธร สุรินทร์
50 147051 นางสาว ศศิธร ปัญญา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
51 147525 นาย ชนัยชนม์ ศรีผดุง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
52 149527 นาย สุรวุฒิ สุขบัติ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
53 150456 นางสาว ณัฐพร ทองผา มุกดาหาร มุกดาหาร
54 150650 นางสาว ประภัสสรา จำเริญ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
55 151531 นาย พงศธร เฉลิมวงษ์รัตน์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : คณิตศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 120264 นางสาว สุภาวดี สุวรรณพรม เลิงนกทา ยโสธร
2 121025 นาย ธีรเดช วรวงษ์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
3 122475 นางสาว อลิษา ไชยเชษฐ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
4 122697 นาย วุฒิชัย สะผาย* สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
5 125120 นางสาว อัญธิกา ลาดโพธิ์ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
6 125412 นางสาว มณฑิรา โชติวรรณ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
7 125766 นางสาว จันจิรา แผลงฤทธิ์ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
8 126461 นางสาว กาญจนา สุดรัมย์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
9 127937 นางสาว พิมพิลัย พึ่งผล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
10 128078 นางสาว สุจิตรา วัดดอน เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
11 128828 นาย สกานต์ พิมพ์เก่า จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
12 129137 นางสาว ทักษพร รัตน์พยอม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
13 130218 นาย ชนะนนท์ แก้วไทรเลิศ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
14 130258 นางสาว กนกวรรณ บุญธรรม กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
15 130337 นางสาว วราภรณ์ เหล่าเคน เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
16 130556 นาย จักรี มาศเลิง อาจสามารถวิทยา ร้อยเอ็ด
17 134084 นางสาว เบญจมาศ เครือกองมาศ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
18 134490 นางสาว ธัญญารัตน์ แสนขวา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
19 134627 นางสาว ธนาทิพย์ จันทร์แดง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
20 135630 นาย ฤทธิพร วิถี สนมวิทยาคาร สุรินทร์
21 136217 นาย พัฒนพงษ์ ผินสู่ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
22 137961 นาย พิทักษ์ธรรม คงสุขมาก* สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร
23 139331 นางสาว จุฑามาศ พันธมาศ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
24 140330 นาย ชัชชัย เชื้อสายดวง ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
25 140797 นางสาว กนกรดา คงจ้อย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
26 141482 นางสาว ฐรดา มณีราชกิจ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
27 141580 นางสาว วธิดา สายรัมย์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
28 142650 นางสาว กรรณิการ์ สุรินาม* พะทายพิทยาคม นครพนม
29 142859 นางสาว พรสุดา ส่งศรี ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
30 144672 นาย อาจณรงค์ ใจสุข หว้านใหญ่วิทยา มุกดาหาร
31 145310 นางสาว เนติพันธ์ อัมไพพันธ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
32 145510 นางสาว ศศิธร แสงนอก เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
33 146200 นาย พุทธศร ตะนะสอน เลิงนกทา ยโสธร
34 147508 นางสาว ทิพย์สุดา นาราสา กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
35 148352 นางสาว วิไล โสภาวรรณ เลิงนกทา ยโสธร
36 149310 นางสาว ภัทิราพร ยวงรัมย์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
37 149373 นางสาว นันทิยาย์ เนตรวงศ์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
38 150377 นางสาว รันธิญา พลศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ชีววิทยา
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 128774 นางสาว กนกวรรณ ทาจันทร์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
2 130051 นางสาว แพรวพรรณ บุตรธรรมมา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
3 135597 นางสาว ปรมาภรณ์ โทศรีแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
4 135702 นางสาว พัฒนาวดี ใกล้ฝน สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
5 135826 นางสาว แพรพิไล เนติ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
6 136041 นาย วิชชา เสริมประดิษฐ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
7 136196 นางสาว สุทธิดา คำเกิด เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
8 136946 นางสาว รัชกร อพรรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
9 137436 นางสาว พรประภา สมรักษ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
10 137450 นาย อัครวัฒน์ เทพมุสิก อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
11 137501 นาย ชินวัตร จำลองเพ็ง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
12 137846 นางสาว กัญญาณี จูฑะมณีโรจน์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
13 138200 นาย จีระศักดิ์ พละกาบ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
14 138265 นางสาว ธัญยพร สดสุข สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
15 138276 นางสาว สุดาวรรณ ทองล้วน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
16 139258 นางสาว ณัฐพร กอดแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
17 139835 นาย กิตติโชติ วงศ์สาคร ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
18 140340 นางสาว นรากร เวฬุวนารักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
19 140559 นางสาว จตุรพร โททอง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
20 140804 นางสาว เดือนอ้าย คำศรี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
21 141142 นางสาว เบญจมาศ สุระเสน อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
22 141180 นางสาว วิภาพร เพชรดี สิรินธร สุรินทร์
23 141199 นางสาว ตวงพร สมเสนาะ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
24 141383 นางสาว วริศรา ไหว้พรหม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
25 141424 นางสาว ทิพวัลย์ คะมุง ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
26 141458 นางสาว มาริษา สิงห์สิทธิ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
27 141497 นางสาว ปัทมพร วลามิตร สุรวิทยาคาร สุรินทร์
28 142466 นางสาว อภิชญา เกษจรัล บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
29 142680 นางสาว ญาดา สากิยบุตร บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
30 142735 นาย พัฒนชาติ เกษรบัว สุรวิทยาคาร สุรินทร์
31 144945 นางสาว สุทธิดา จันทรา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
32 145392 นางสาว นันท์นภัส ลายทอง สิรินธร สุรินทร์
33 145426 นาย เสกสรร พุ่มโพธิ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
34 145443 นางสาว อัญธิกา วงศ์เครือศร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
35 146535 นางสาว กิตติยา วงละคร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
36 147345 นางสาว ศุภาพิชญ์ แสงส่อง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
37 148268 นางสาว อรดี ด่านสกุลเจริญกิจ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
38 148479 นาย ธีรเจต บุญเฉลียว สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
39 148575 นาย ถิรวิทย์ จันทร์หอม สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
40 148901 นางสาว ภัทราภรณ์ คูณมี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
41 149581 นาย ตำนาน ธรรมสาร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
42 150703 นางสาว เบ็ญจพร ทัพเพ็ง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
43 150746 นาย กิตติพล คำมา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ชีววิทยา
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 121845 นางสาว ตะวัน นพนิตย์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
2 133402 นางสาว ชญานิศ แซ่อือ โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์
3 135650 นางสาว ภัทรมน ชาญประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
4 135656 นางสาว ศิรประภา นิลศรี นางรอง บุรีรัมย์
5 135823 นางสาว นัยน์เนตร นามสวัสดิ์ นางรอง บุรีรัมย์
6 135843 นางสาว กทลี คลองข่อย นางรอง บุรีรัมย์
7 135955 นางสาว ปทุมทิพย์ สมคณะ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
8 135965 นางสาว ณัฐญาภรณ์ เสือชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์
9 136292 นาย กริชชัย กระจ่างคันถมาตร์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
10 136445 นางสาว รวินันท์ นาเมือง ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
11 137081 นางสาว ดาราทิพย์ แสงหล้า เชียงแก้วพิทยาคม อุบลราชธานี
12 137161 นาย พงษ์พัฒน์ แฝงบุญ เดชอุดม อุบลราชธานี
13 137183 นางสาว วราพร สัมพุทธานนท์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
14 137597 นางสาว พรนภา นามพรม รัตนบุรี สุรินทร์
15 137911 นางสาว อารีย์ ศรีบุญ ลือวิทยาคม อำนาจเจริญ
16 137913 นางสาว เพ็ญจิตร ขันติวงค์ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
17 138491 นางสาว นฤมล พันเพ็ชร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
18 138623 นางสาว ศิริลักษณ์ หาญชนะ รัตนบุรี สุรินทร์
19 138656 นางสาว อรอนงค์ วงศ์คำจันทร์ รัตนบุรี สุรินทร์
20 138924 นางสาว ภัศรา บานชื่น บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
21 139374 นางสาว รักษ์สุดา คูณเลสา กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
22 139442 นางสาว จิราพร เข็มคำ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
23 139554 นางสาว นุชนาถ คำหล้า ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
24 139658 นางสาว ทิพย์นภา ยวนหมื่น เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
25 140016 นางสาว จุฑารัตน์ สายบุตร จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
26 140090 นางสาว พิมพิไล ไตรยวงศ์ เลิงนกทา ยโสธร
27 140149 นางสาว สุมาลี บุบผาสังข์ หนองพอกวิทยา ร้อยเอ็ด
28 140429 นางสาว สุภาภรณ์ บุตรสอน ผักแพววิทยา ศรีสะเกษ
29 140456 นางสาว อุไรรัตน์ จันทร์สุข บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
30 140652 นางสาว ทิพย์สุดา ป้องสีดา คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
31 141122 นาย ศุภวุฒิ เหล่าชัยเจริญผล เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
32 141125 นาย สุรัตน์ กองทอง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
33 141235 นางสาว สุธิศา ศิลปศร ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
34 142083 นางสาว พิชญ์สิณี ศิริวงษ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
35 142248 นางสาว สุชาดา ตะบองเหล็ก ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
36 142251 นางสาว ปรียาวรรณ การกระสัง กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
37 143049 นางสาว วิชุดา บุญประวัติ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
38 143168 นางสาว จุฑามาศ บุญเลิศ บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
39 143189 นางสาว ณัฐยา อาจจุฬา ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
40 143346 นางสาว กษมา เคนท้าว โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
41 143871 นางสาว วันเพ็ญ บรรทุปา กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
42 144017 นางสาว ปภาวดี อภัยไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
43 144421 นางสาว อริสา วดีศิริศักดิ์ อุเทนพัฒนา นครพนม
44 144637 นางสาว ชุดารัตน์ พารา* เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
45 145009 นาย เจษฎา เสนาสุข จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
46 146618 นางสาว ชลันดา แสนอุบล เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
47 147136 นางสาว ธันยพร สังวัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
48 147298 นางสาว สุมนตรา พิมพาสีดา ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
49 147560 นางสาว สายใจ ปัญญาเฉียบ ภูดินแดงวิทยา สกลนคร
50 147847 นาย เจษฎา วณานิชย์ รัตนบุรี สุรินทร์
51 148017 นาย ปฐมพร บุญประสาท นางรอง บุรีรัมย์
52 148093 นางสาว นิภาพร ประนม กำแพง ศรีสะเกษ
53 148154 นาย อุบล เกตุนอก ศรีบัวบานวิทยาคม นครพนม
54 148292 นางสาว ชญานิศ สาดกระโทก* มัธยมวาริชภูมิ สกลนคร
55 148355 นาย วิทูล อินทร์เพ็ง รัตนบุรี สุรินทร์
56 149056 นาย จักรกฤษณ์ สุรสอน ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
57 149764 นางสาว สมฤทัย สมสอางค์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
58 150216 นาย ปาณัท กรึนมะดัน ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
59 150440 นางสาว นิตยา จำปาทอง* ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
60 151118 นางสาว รสรินทร์ ทองพูน นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
61 151417 นางสาว ชญาณี พินิจ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : จุลชีววิทยา
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118691 นางสาว พัชรียา ประทาสู เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
2 118720 นางสาว บุษกร ธนาไสย์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
3 118918 นางสาว ลลิตา พุ่มจันทร์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
4 119244 นางสาว แคทรียา ดั่งประสงค์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
5 119316 นาย พิพัฒน์ ประกอบดี วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์
6 119436 นาย นภพล ลิ้มตระกูล มุกดาหาร มุกดาหาร
7 119466 นางสาว อุดมทรัพย์ อิ่นอ้อย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
8 119664 นางสาว สุปราณี สุวรรณศรี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
9 119680 นางสาว ฐปนีย์ ใหม่อ่อน สุรวิทยาคาร สุรินทร์
10 119686 นางสาว วิสสุตา บุญทา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
11 119996 นาย รัฐศักย์ จินาพร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
12 120000 นาย ปาราเมศ เมนะเนตร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
13 120068 นางสาว ชวิศา แพไธสง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
14 120086 นางสาว ชมนภา เหลืองประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
15 120149 นางสาว นิตยา เกษรแก้ว สุรวิทยาคาร สุรินทร์
16 120165 นางสาว ศศิ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
17 120296 นางสาว ธวัลรัตน์ บุญเกื้อ สิรินธร สุรินทร์
18 120455 นางสาว ชุลีกร แน่นอุดร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
19 120464 นางสาว นงค์ลักษณ์ คำแหงพล สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
20 120573 นางสาว ฉันทนา ภูรินทร์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
21 120869 นางสาว ชนกานต์ โฉมสิริกุล สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
22 121029 นางสาว จุฑามาศ กลีบแดง สิรินธร สุรินทร์
23 121116 นางสาว ศิริมา ลาภา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
24 121667 นางสาว ปาริชาติ ฝ่ายชาวนา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
25 122169 นางสาว ศศิพิมพ์ กิตติธรสมบัติ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
26 122581 นางสาว จุฑาภรณ์ งามวิลัย สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
27 122865 นาย วริศ สนธิกรณ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
28 122938 นางสาว เกษสุภางค์ หวังศุภางค์กุล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
29 123022 นางสาว จุฑารัตน์ สุขสนอง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
30 124260 นางสาว จิรัฐิกาญจน์ แก้ววงศ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
31 124392 นางสาว เอื้อการย์ หลักเขต อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
32 124549 นางสาว กัญญรัตน์ คงฉิม สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
33 124988 นางสาว มนพร โกมลเมธชัย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
34 125130 นางสาว ปรียานุช ราชแผ้ว สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
35 125693 นาย กฤตภาส กิจกมลเศวต บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
36 126268 นางสาว นฤมล บุญยะรัง ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
37 126375 นางสาว ธารารัตน์ ภูศรีฤทธิ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
38 126913 นางสาว สริมน ศรีสมบัติ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
39 127022 นางสาว อรอนงค์ ละมูล สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
40 127072 นางสาว จิรัชยา ศรีงามช้อย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
41 127074 นางสาว กัญญาภัค สุวรรณคม ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
42 127440 นาย เชี่ยวชาญ ธัญญลักษณ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
43 127475 นาย ชญาศักดิ์ บุ้งทอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
44 127695 นางสาว พัทธนันท์ อุทมล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
45 127697 นางสาว ชุติญา ถนอมลาภ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
46 127718 นางสาว กรแก้ว แก้วพรรณา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
47 127836 นางสาว ขนิษฐา โพธิ์ไชยหล้า ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
48 128335 นางสาว จุติมาศ โอษฐ์งาม สิรินธร สุรินทร์
49 128361 นางสาว วัชราภรณ์ นีลพันธนันท์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
50 128500 นางสาว พิชญา ศรีสถาน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
51 128536 นางสาว สุชาวดี ซ้วนขาว สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
52 129632 นาย รณชัย ปังอุทา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
53 130033 นางสาว สุนัดชา ลัดดา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
54 131205 นาย คุณาธิป ทวีพงษ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
55 131443 นางสาว วายุภัค บัวใหญ่ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
56 131898 นางสาว นันทิชา ทองคำ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
57 131925 นางสาว ศุภรดา จำปารัตน์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
58 132447 นางสาว ธัญนันท์ ประเสริฐถาวรศิร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
59 132630 นางสาว นิศารัตน์ พิมพกัณต์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
60 132637 นางสาว ณัฐสุมา นนทวงศ์ สิรินธร สุรินทร์
61 132651 นางสาว พิมประภา จันทะเขต ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
62 132912 นางสาว พุทธวรรณ อินตะนัย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
63 133448 นางสาว อมรรัตน์ แสวงผล สิรินธร สุรินทร์
64 133519 นาย คุณากร เสวันนา บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
65 133582 นางสาว ภัสธิตา สร้อยสนธิ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
66 133604 นางสาว สุภิญญา ชมภูมาศ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
67 133653 นางสาว ปรียาภรณ์ บุญธรรม สิรินธร สุรินทร์
68 134033 นางสาว จันทร์จิรา จันทร์สว่าง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
69 134396 นางสาว คณิตา ธรรมิภักดิ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
70 134891 นาย ชวกรณ์ สานุสันต์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
71 134964 นางสาว ชนาธินาถ พระสุพรรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
72 135496 นาย จักรพงษ์ โมฬีชาติ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
73 136228 นางสาว ณัชชา พรกิตติกมล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
74 137203 นาย ภานุวัฒน์ แก้วพลงาม สุรวิทยาคาร สุรินทร์
75 137422 นางสาว อรดี เขียวสด เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
76 137434 นางสาว สวรส ชูสิทธิ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
77 137451 นางสาว วรางค์กุล ขาวหมื่นไว นารีนุกูล อุบลราชธานี
78 138318 นางสาว รุจิรา ฝ่ายบุญ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
79 138395 นางสาว อชิรญาณ์ ยศทวีเกียรติ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
80 138544 นางสาว ชลนิชา โคตรสีหา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
81 141171 นางสาว เศรณีี ศิริภักดิ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
82 141312 นางสาว นันทิชา ทองคำ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
83 141347 นาย เมธพนธ์ พุฒิชาติ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
84 143991 นาย ฉลองวุฒิ จันทร์หอม สิรินธร สุรินทร์
85 147179 นาย ภูริเดช บุดดาวงศ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
86 149463 นางสาว หทัยชนก หวังจิต สิรินธร สุรินทร์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : จุลชีววิทยา
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 119053 นางสาว วิไลภรณ์ แสนสามารถ นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
2 119197 นางสาว สุกัญญา จีจุมปัญ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
3 119306 นางสาว รังสิมา นาเมืองรักษ์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
4 119857 นางสาว ระพีพันต์ พิมาลัย เลิงนกทา ยโสธร
5 120406 นางสาว สุภาพร เรืองศรี ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
6 120617 นางสาว ณัฐิกา จงขุนทอง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
7 121216 นางสาว สุดารัตน์ กิ่งผา กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
8 121349 นางสาว อาทิมา โภคทรัพย์ เลิงนกทา ยโสธร
9 121395 นางสาว จุฑามาศ แก้วมงคล มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
10 121477 นาย ปราโมทย์ ปัตถาสาย น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
11 121549 นางสาว นนท์ทิยา ต้นโพธิ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
12 122072 นางสาว กนกวรรณ ฉลูศรี มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
13 122172 นาย ณเอกชัย ทองคำ เดชอุดม อุบลราชธานี
14 122264 นางสาว วิพรพรรณ ศรีสุธรรม ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
15 122273 นางสาว กัลยรัตน์ ชัยรักษา ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
16 122685 นางสาว สุภลักษณ์ แหวนวิเศษ นางรอง บุรีรัมย์
17 123439 นางสาว สุดารัตน์ ทองภาพ กำแพง ศรีสะเกษ
18 123655 นางสาว รุ่งทิพย์ หมายเจริญ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
19 123983 นางสาว จิราพร บุตรอุดร พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
20 124133 นางสาว จิตรลดา ศรีโจมรัก บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
21 124175 นางสาว ศศิมาภรณ์ วัฒนานุกูลกิจ นางรอง บุรีรัมย์
22 124292 นาย ปิยชาต ปิยานุกูล นางรอง บุรีรัมย์
23 124319 นางสาว แก้วขวัญเรือน ไขแสง เดชอุดม อุบลราชธานี
24 124586 นางสาว ขวัญริสา เตียงชัย อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
25 124781 นางสาว หัทยา มั่นชาติ* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
26 125066 นาย ศุภณัฐฏ์ เบ็ญพันธ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
27 125179 นางสาว มณีรัตน์ ชะบังรัมย์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
28 126126 นางสาว พัชรินทร์พร ทิพประมวล โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
29 126670 นางสาว พรณภา สินธุธรรม มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
30 126864 นางสาว ธวัลพร หน่อแก้ว เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
31 126984 นางสาว ภิรมย์รัตน์ ลาน้ำคำ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
32 127174 นางสาว ยุภาภรณ์ สมพร ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
33 127222 นางสาว พัชริดา ปรเมษฐเนติกุล ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
34 127434 นาย กันตพัฒน์ ผาใต้ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
35 127540 นางสาว กุลวดี มีชำนาญ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
36 127850 นางสาว ธนิษฐา สุระมิตร น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
37 128010 นางสาว สุดารัตน์ หัดทะมา เดชอุดม อุบลราชธานี
38 128569 นางสาว จุฑารัตน์ สอนสุภาพ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
39 129080 นางสาว จารุวรรณ เกษสิทธิ์ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
40 129254 นางสาว รสสุคนธ์ พรหมบุตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
41 129550 นาย ตระกูลไทย ม่วงอ่อน นาจะหลวย อุบลราชธานี
42 129899 นางสาว กานต์ทิมา แขนอก หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
43 130165 นางสาว สุนิสา ไชยทองศรี บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
44 130513 นางสาว สิริพร สีนิลแท้ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
45 130806 นางสาว ปรีณาพรรณ ภาระเวช เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
46 131459 นางสาว วัชรภรณ์ โอฆะพนม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
47 131474 นาย เวชพูล เวชไธสง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
48 131899 นางสาว กุหลาบ แสนคลัง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
49 132483 นางสาว อารีรัตน์ ประทีปทอง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
50 132543 นางสาว วิภาภรณ์ คนตรง คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
51 132553 นางสาว ชนกภรณ์ โกศรี ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
52 133103 นางสาว สุชาดา ทิพราช พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
53 133155 นางสาว ศิรประภา แสงจันทร์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
54 133198 นางสาว กิตติยา เชื้อเมืองแสน อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
55 133508 นางสาว สุดารัตน์ สิงจานุสงค์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
56 133860 นางสาว พัชราภรณ์ กมลอินทร์ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
57 134152 นางสาว นันทนา สาลี ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
58 134514 นาย กฤติกร ฉุนเชื้อ นางรอง บุรีรัมย์
59 134594 นางสาว สุดารัตน์ วงศ์วันดี มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
60 135503 นางสาว ณัฏฐ์ชญา หงษ์โสภา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
61 137206 นาย อธิป ชูเพชร กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
62 138166 นางสาว ศรัญญา เหล่าลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
63 138779 นางสาว ศิริยา ภูกันดาร มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
64 140041 นางสาว รัฐประทานพร บุญปอง คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
65 140717 นางสาว สกุลรัตน์ ชูใจ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
66 141034 นางสาว กิมเฮียง แซ่เฮ้า นางรอง บุรีรัมย์
67 141789 นาย กิตติวัฒน์ ผัดอาจ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
68 142030 นางสาว กาญจนา โมคทิพย์ เดชอุดม อุบลราชธานี
69 142515 นางสาว ชนิกานต์ กาญจนสมจิตต์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
70 142672 นาย นัฐพงษ์ จิตรจักร จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
71 146126 นาย ไชยวัฒน์ เสาวพันธ์ นางรอง บุรีรัมย์
72 151479 นางสาว ชลิตตา พิลาดี ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
73 151589 นางสาว ชฎาพร บัวชุม ธาตุพนม นครพนม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เคมี
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118675 นางสาว สัจจาพร มีแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
2 118873 นางสาว กฤษณา ชัยภูมิ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
3 119245 นางสาว ชุติกาญจน์ อนันตกาล สุรวิทยาคาร สุรินทร์
4 119304 นางสาว เบญญาภา ลีวิวัฒน์วงศ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
5 119907 นางสาว วิลาสิณีย์ ลามุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
6 120018 นางสาว อินทุกานต์ อินทรพาณิชย์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
7 120049 นางสาว ฐิติชญา ทองผา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
8 120720 นางสาว ปาวิสา บุญจูง นารีนุกูล อุบลราชธานี
9 121260 นางสาว จิราภรณ์ ประมงมุข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
10 121310 นางสาว ชนิตา อาจวิชัย มุกดาหาร มุกดาหาร
11 121317 นางสาว ปรัชญาภรณ์ ยุขจร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
12 121870 นางสาว อารยา ดงไมตรี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
13 121878 นางสาว วราภรณ์ สุวรรณเพชร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
14 122688 นาย ภัทรพล จันทร์เทพา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
15 122696 นางสาว ทยาวดี บุญสินพร้อม สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
16 122716 นางสาว พัดชา พันธุ์สุข สิรินธร สุรินทร์
17 123209 นาย วริศ จันทะสิงห์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
18 123367 นางสาว วรนาถ บุญเฉลียว สิรินธร สุรินทร์
19 124353 นางสาว จีราวัฒน์ พิศสุวรรณ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
20 124391 นางสาว เพ็ญพิชชา มณีราชกิจ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
21 124653 นางสาว จรรยพร ขาววงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
22 125027 นางสาว กุลธิดา โพธิศรี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
23 125315 นางสาว ชญานิศ จำปามูล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
24 125759 นางสาว สุชาดา ทรงผาสุข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
25 126829 นาย ศุภัทรวิชญ์ เหมะธุรินทร์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
26 127734 นางสาว เยาวลักษณ์ ศิริเกตุ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
27 127785 นางสาว จิรัชยา อุไรรัตน์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
28 128184 นางสาว ณัฐลดา สมสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
29 129322 นางสาว ปิยธิดา โคตรมุงคุณ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
30 129485 นางสาว ศริยา ทองนุ้ย จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
31 130295 นางสาว ชญานิศวร์ กลางประพันธ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
32 131035 นางสาว ภรณ์จิรา วิชาชัย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
33 131063 นางสาว มัลลิกา อาบุญงาม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
34 131194 นางสาว ปรางทิพย์ นนท์ขุนทด จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
35 131362 นางสาว ศิริรัตน์ ศักดิกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
36 131445 นางสาว อรอุมา ชารีวัน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
37 131583 นางสาว อภิญญา โคกเกษม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
38 131964 นางสาว พรนภา วงศ์สายตา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
39 132615 นางสาว ปริญญาภรณ์ แก้วยศ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
40 133045 นางสาว นพมาศ โยลัย ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
41 133620 นางสาว ธัญญารัตน์ สกุลคุณาทิพย์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
42 133629 นางสาว นลินี มุทธเสน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
43 133985 นางสาว วิลาสินี นุประโคน สิรินธร สุรินทร์
44 134063 นางสาว ศรีบุษย์ กิ่งจันทร์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
45 134137 นางสาว อรุณลักษณ์ อรุณวงศ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
46 135101 นางสาว ภาวลี มูลมณี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
47 135499 นาย ณัฐพล เกษางาม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
48 138216 นางสาว สุฑาทิพย์ ประโลมรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
49 138302 นาย จิตรภานุ ดียิ่ง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
50 138434 นางสาว ธนพร พรสง่ากุล บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
51 138532 นางสาว พัชรี กาฬกาญจน์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
52 138758 นาย ชิติพัทธ์ คราวจันทึก บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
53 139832 นาย ธนพงศ์ ชาชิโย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
54 140258 นางสาว อาทิยาพร ตะกูลรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
55 142165 นางสาว ชนิษฐา ถนอมศรี สุรวิทยาคาร สุรินทร์
56 142469 นางสาว วราพรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
57 142709 นางสาว ธิดา พันโน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
58 143866 นางสาว นิตยา อังคะณา นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
59 146163 นางสาว ทิวาพร ทองสุทธิ์* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
60 146188 นาย เชษฐกิตติ์ อุทธา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
61 148370 นาย รชต ทองคำสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
62 149600 นาย อภิศักดิ์ ศรีจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
63 150132 นางสาว พนิดา สุภิษะ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
64 150492 นาย เฉลิมภรณ์ สารศรี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เคมี
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118723 นางสาว นราพร นันโท ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
2 119380 นางสาว กิติยา ไกยะฝ่าย เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
3 119815 นาย ฤชายุช์ วรรณจู กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
4 120481 นาย ณัฐพล ประสมสุข เดชอุดม อุบลราชธานี
5 122903 นางสาว สุวรรณา ทองห่อ* ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
6 123553 นางสาว พรพรรณ ทานะ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
7 123944 นาย ธนพัฒน์ สายเสน นางรอง บุรีรัมย์
8 125549 นางสาว ปนัดดา บุญตา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
9 126958 นาย คุณากร ธนที กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
10 127759 นางสาว กนกพร บุดดาพงษ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
11 128138 นางสาว สุพรรษา คำจันทร์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
12 128778 นาย ณัฐพงษ์ จันทนพ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
13 128822 นางสาว ปภัสรา คนหาญ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
14 129265 นางสาว ปาล์มริน แดนศิริมา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
15 130451 นางสาว อินทุอร อาญาเมือง ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
16 130641 นางสาว นุชจรี ศรีฐานษร มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
17 132225 นางสาว กนกอร พันธ์ลำ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
18 132941 นาย นาวี จันทฤทธิ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
19 134526 นางสาว กฤษณา ยาคำ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
20 135770 นาย ทศพล วะรงค์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
21 135962 นาย มานะชัย ชูเชิด รัตนบุรี สุรินทร์
22 137254 นางสาว เนตรนภา มีชัย ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
23 138359 นางสาว นวลฉวี สุริยันต์ เดชอุดม อุบลราชธานี
24 139727 นาย นัทพงษ์ ยอดจันทร์ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
25 140510 นางสาว สุจิตตรา แก่นภักดี จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
26 140658 นางสาว ปภาวรินท์ จินโจ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
27 148245 นางสาว เบญจมาภรณ์ ปทุมวัน กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
28 150151 นาย กฤตนัย นาแข็ง หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ฟิสิกส์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118548 นาย รพีพล อินสุพรรณ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
2 118551 นาย สรวิชญ์ เพ็ชรวงษ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
3 119413 นาย สิทธิกร วิชัยรัมย์* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
4 120599 นางสาว กฤติยาภรณ์ จันทร์หา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
5 120675 นางสาว สกาวใจ ไทยธวัชกุล ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
6 121208 นางสาว ธันปภัส สายพิณ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
7 121287 นาย พัชรพล กองทำ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
8 121930 นางสาว ปรียารัตน์ ป้องกัน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
9 121998 นางสาว ชลิตา บุตะวงศ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
10 122107 นางสาว สกุลทิพย์ เที่ยงจิตต์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
11 122377 นาย ขจรภพ อุตมัง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
12 122453 นางสาว สุดาทิพย์ ท่อนเงิน นารีนุกูล อุบลราชธานี
13 122614 นาย วชิรพันธ์ สุรศร บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
14 122800 นางสาว จารุวรรณ เพ็งพาทย์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
15 123468 นางสาว ธิดารัตน์ เหล็กงาม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
16 123727 นาย นพพล เสาเวียง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
17 123729 นางสาว ศศิธร แก้วคำ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
18 124649 นาย ไชยกฤษ กัลยารัตน์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
19 125004 นางสาว ศรัญญา วงษ์ศิลา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
20 126516 นาย ปรานต์ ศิริอังคาวุธ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
21 126831 นางสาว น้ำมนต์ รัฐเสรี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
22 127710 นางสาว ภาวิดา มุลจันดา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
23 128035 นางสาว กมลชนก ต่อชาติ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
24 128955 นางสาว ฐิรญา รัชโน สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
25 128968 นาย รัชวุฒิ ไฝทาคำ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
26 130833 นาย ธนากร พนมเริงศักดิ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
27 131388 นาย ภควัต คงมั่น จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
28 131993 นางสาว จีราวัจน์ วันทรวง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
29 132069 นางสาว ชนาภรณ์ เพ็งทอง นครพนมวิทยาคม นครพนม
30 133466 นางสาว สุธิดา นาโสก นาโสกวิทยาคาร มุกดาหาร
31 133603 นาย วชิรพล ชาจันดา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
32 133621 นาย คชรัตน์ หวังสุดดี สุรวิทยาคาร สุรินทร์
33 133651 นางสาว จงรักษ์ วงค์อามาตย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
34 133989 นาย วิวัฒน์ สังฆะพิลา ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
35 134633 นาย วรเมธ นันธิษา บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
36 135980 นางสาว กมลชนก วรรณุปถัมภ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
37 136744 นางสาว ศุภัฐกาญจน์ ธงศรี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
38 137432 นางสาว ณิชชาอร ตังนิธภัทร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
39 137935 นางสาว กมลวรรณ จันทวงศ์ ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
40 138287 นาย วรรณเทพ ธนเศรษฐบำรุง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
41 139314 นางสาว กีรติ เสรีสงแสง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
42 139763 นางสาว ละมุล ลาลุน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
43 140157 นาย เผ่าโรจน์ แก้วหล่อ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
44 140287 นางสาว ชญานินทร์ สารรัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
45 140409 นางสาว ขวัญชนก เพ็ญจันทร์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
46 140520 นาย เฉลิมพล มุธุวงศ์ อำนาจเจริญพิทยาคม อำนาจเจริญ
47 141478 นางสาว นุชนา สมบูรณ์ทรัพย์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
48 142668 นาย ชิตณรงค์ อันทะนิตย์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
49 143589 นาย นิพิฐพนธ์ เชื้อโชติ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
50 145233 นาย อภิชา พงษ์ผา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
51 145467 นาย จักรกฤษณ์ สายคำ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
52 145673 นาย ชมพู สาระคำ* ศิลาทองพิทยาสรรค์ ยโสธร
53 145763 นางสาว นันทิยา พวงธนะสาร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
54 147274 นางสาว สุดารัตน์ เถรวัลย์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
55 147809 นาย ชาญวิทย์ ขันยา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
56 147820 นาย เดชณรงค์ ทองดีนอก สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
57 148693 นางสาว ชุติธรณ์ ชื่นสร้อย อุบลราชธานีศรีวนาลัยฯ อุบลราชธานี
58 149074 นาย ศิวกร เจียงคำ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
59 149197 นางสาว ธิดารัตน์ สิทธิสังข์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
60 149891 นางสาว ทวินันท์ รอดหิรัญ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
61 151703 นาย สิทธิศักดิ์ ฝักแต้ นารีนุกูล อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ฟิสิกส์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118737 นางสาว ผกาวัลย์ สีโชติ อุเทนพัฒนา นครพนม
2 119182 นาย ประสพโชค ยอดโพธิ์ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
3 119216 นาย ชนาวิทย์ ปาทา อุเทนพัฒนา นครพนม
4 120006 นาย ธีรยุทธ ทะลา อุเทนพัฒนา นครพนม
5 120314 นางสาว สุวนันท์ สำเภา นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
6 120378 นางสาว ขจีพรรณ กิจสุธรรม มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
7 120795 นางสาว มุขสุดา พิมพ์สุตะ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
8 121019 นางสาว ดวงฤทัย ภูมิภาค โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
9 121021 นาย วันชัย กองคำ รัตนบุรี สุรินทร์
10 121178 นาย ทวีศิลป์ แก่นท้าว อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
11 121654 นาย วีระณัฐ แสนวิเศษ ธาตุพนม นครพนม
12 122284 นาย กมลภัทร พึ่งปาน ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
13 122520 นาย อรรถชัย อัศวภูมิ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
14 122766 นางสาว ภิญญดา ไชยพิเดช เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
15 122992 นางสาว กานติมา แสนสุข พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
16 123037 นางสาว สุจารี บุญเนตร เดชอุดม อุบลราชธานี
17 123381 นางสาว อรฤทัย มะโนศรี นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
18 123452 นางสาว สุรีมาศ พนาจันทร์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
19 123454 นางสาว วรฤทัย อรุณไพร นางรอง บุรีรัมย์
20 123611 นางสาว นันธิญา ผากงคำ ภูดินแดงวิทยา สกลนคร
21 123677 นางสาว เกวรินทร์ เงินลาง ภูดินแดงวิทยา สกลนคร
22 123887 นางสาว พิมพกานต์ สร้อยเสน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
23 123986 นาย ธีรวุฒิ ลาดศิลา พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
24 124113 นางสาว สุธิดา ทองชัย เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
25 124358 นางสาว ปรัศนีย์ เลินไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
26 124721 นางสาว อินธุอร นาไชย โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
27 124740 นาย ฉัตรนที วงษ์ศรีแก้ว นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
28 124881 นาย สถาพร ทอนอผา นาแกพิทยาคม นครพนม
29 125319 นาย ณัฐวุฒิ สืบสิงห์ ทรายมูลวิทยา ยโสธร
30 125324 นาย ธวัชชัย สาริเพ็ง พนาศึกษา อำนาจเจริญ
31 126049 นาย นัสธพง วงศ์คะสุ่ม นาแกพิทยาคม นครพนม
32 126285 นางสาว ปนัดดา ทองลอง นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
33 126616 นาย สุริยา ดาวงศ์ สังขะ สุรินทร์
34 126617 นางสาว ทัศนีย์ เสาศิริ สังขะ สุรินทร์
35 127159 นางสาว นิตยา อุปัชฌาย์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
36 127196 นางสาว วิกรกนก แก้วมุงคุณ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
37 127722 นางสาว ชมพูนุช เหลืองสินศิริ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
38 128006 นางสาว อรปรีดา ชื่นตา เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
39 128239 นางสาว กฤติยาภรณ์ รชตภคนันท์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
40 128357 นาย กิตติคุณ จันทะปิดตา เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
41 128884 นางสาว สุภาพร ศรีภูชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
42 129103 นางสาว อาทิตยา โสกรรณิตย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
43 129854 นาย พีระพงษ์ วรรณทอง ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
44 130156 นางสาว วรรณลดา ล้านจ๊ะ ร่มเกล้า สกลนคร
45 130568 นางสาว ประภาพร จันทะแสน ธงธานี ร้อยเอ็ด
46 130592 นางสาว ธิดารัตน์ โคตพรม ธงธานี ร้อยเอ็ด
47 130662 นางสาว ไพริน จิตทวี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
48 131206 นางสาว อังศุธร บัวขาว เดชอุดม อุบลราชธานี
49 131213 นางสาว นภารัตน์ นนเลาพล โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
50 131784 นางสาว เขมขนิษฐ์ ทองชุมนิธิพัฒน์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
51 132017 นางสาว ศิริภัสสร สุขวุฒิกิจ รัตนบุรี สุรินทร์
52 132255 นางสาว สุปราณี พรหมบุตร รัตนบุรี สุรินทร์
53 132468 นางสาว กนกวรรณ พันธ์เตี้ย ธรรมากรวิทยานุกูล นครพนม
54 132756 นางสาว พรพิณ อาทิเวช กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
55 132916 นาย นิรวิทธ์ กุนันตา ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
56 133093 นางสาว ธัญญารัตน์ เพ็ชรดี น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
57 133439 นาย ธรรมนูญ ชาญขนิษฐา รัตนบุรี สุรินทร์
58 133937 นางสาว อุมารินทร์ ไสยสิทธิ์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
59 135021 นาย เชาวณัฐ สุขขา คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
60 135091 นางสาว รัชฎาพร วังคะฮาต หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
61 135230 นางสาว สกุลรัตน์ พัดโท สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
62 135428 นางสาว กิ่งกาญจน์ โคตถา เดชอุดม อุบลราชธานี
63 135454 นาย ธนกิจ เสียบไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
64 136273 นาย ณรงค์ฤทธิ์ สีหะวงษ์ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
65 136323 นาย ธนพล เหมือนวาจา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
66 136467 นาย กีรติ อินทรบุตร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
67 137347 นางสาว ธนัชพร จันทาทุม ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
68 137943 นาย ธนพล แก้วพวง ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
69 138523 นางสาว ศิรินันท์ แสงปาก เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
70 138936 นาย พงษ์เทพ มีลาภยิ่ง นางรอง บุรีรัมย์
71 139563 นาย นิเทศก์ ศรีเมือง นางรอง บุรีรัมย์
72 139608 นาย อัจศราวุฒิ บาตโพธิ์ รัตนบุรี สุรินทร์
73 139718 นางสาว ปรีญาพร กมลนัย ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
74 139734 นางสาว พลอยพิลา เกษกุล เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
75 139926 นางสาว อรพิน ทีอุทิศ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
76 139961 นางสาว สลิลทิพย์ ใจประสงค์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
77 140333 นางสาว กัลยา คำผา โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
78 140807 นาย วชิราวุธ สุรวิทย์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
79 141082 นางสาว ขวัญเนตร สว่างภพ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
80 141327 นางสาว นุชนารถ บุตรคุณ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
81 141339 นางสาว สุทธิลักษณ์ ประชานันท์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
82 141601 นางสาว เพ็ญประกาย ศรีรัตน์* คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร
83 141782 นาย อภิสิทธิ์ ภาสดา บุแกรงวิทยาคม สุรินทร์
84 142468 นาย ศราวุธ บุรินทร์รัมย์ นางรอง บุรีรัมย์
85 143119 นางสาว อรุณี แพงมา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
86 143247 นางสาว ตุลาพร สิมวงค์ โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
87 144206 นาย ฉัตรชัย แสงทอง เทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) อุบลราชธานี
88 145101 นาย สุริยา ผาแก้ว กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
89 145679 นาย เกียรติพงษ์ เศรษโฐ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
90 146796 นางสาว ศิริวรรณ สีทา บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
91 147390 นางสาว ยุพเรศ อิศระภิญโญ เดชอุดม อุบลราชธานี
92 147859 นางสาว ปาริชาติ ไชยต้นเทือก นาแกพิทยาคม นครพนม
93 148798 นาย ภาณุวัฒน์ เครือน้ำคำ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
94 149331 นางสาว รุ่งนภา จินาวัลย์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
95 151240 นาย อรรถพล มีสัตย์ รัตนบุรี สุรินทร์
96 151254 นางสาว กาญจนา ดวงดี รัตนบุรี สุรินทร์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118379 นาย ปฐวี ศิริเดชไชยวงศ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
2 119443 นาย ณภัทร พงษ์พันธ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
3 120630 นางสาว สุดา สีหะวงษ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
4 121483 นางสาว จริยา นาวารี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
5 122056 นาย รฐพงศ์ รักษาสุข ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
6 125995 นางสาว ศุภากานต์ นิพัทธ์ดำรงกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
7 126870 นาย ณัฐวัฒน์ ศรีธัญรัตน์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
8 127465 นางสาว จุฑามาศ ธานีวรรณ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
9 127979 นางสาว สุดารัตน์ ภาคภูมิ ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
10 129234 นางสาว วรนิษฐา สุคตะ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
11 129881 นาย ผดุงพล แถวทิม สุรวิทยาคาร สุรินทร์
12 130241 นาย ศุภชัย โพธิราช จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
13 130410 นาย ศรัณย์ พงษ์โสภณ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
14 132054 นาย สมบูรณ์ พรหมกระบิล ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
15 132740 นาย ชัยวัฒน์ วัฒนะไพบูลย์สุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
16 133037 นาย ณัฐกิตติ์ ศรีกาญจนเพริศ* วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
17 133812 นางสาว ศิรดา พรหมบุตร บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
18 135418 นาย ณัฐคุณ เผ่าภูรี นารีนุกูล อุบลราชธานี
19 136213 นางสาว ยลดา ศรีสวัสดิ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
20 136777 นางสาว บุศรินทร์ แพงไธสง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
21 137366 นางสาว พรนภา ตั้งอำพรทิพย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
22 138230 นาย ธนากร จันทร์ศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
23 139086 นางสาว สุวนันท์ นพรัมย์ ห้วยราชพิทยาคม บุรีรัมย์
24 140181 นางสาว นันทิวา สุดชารี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
25 140320 นาย ทนงศักดิ์ เพชรคำ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
26 141318 นางสาว เบญจพร บุญวิเศษ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
27 142064 นางสาว กัญชรา บุญอาจ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
28 143438 นาย อดุลวิทย์ ชินาภาษ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
29 144445 นาย พฤฒิพงศ์ สุทธิกุล อาเวมารีอา อุบลราชธานี
30 145544 นางสาว กุลนิดา กองทุน สิรินธร สุรินทร์
31 146112 นาย จิรายุทธ แสนเจริญสุข นารีนุกูล อุบลราชธานี
32 150596 นาย วัชระ เชิดโคกศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
33 151572 นาย ธนกฤต พันธุ์เกษตร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 120882 นางสาว ทัศนีย์ โททอง โคกสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
2 121203 นางสาว ณฤวรรณ ดอกดวง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
3 122413 นางสาว ทิพวรรณ ศรีพลาย เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
4 122573 นาย จิรายุ หีบแก้ว กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
5 122661 นาย นัฐวัชร บัวขาว มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
6 122767 นาย รัชตพงษ์ วงค์พระไกร นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
7 124166 นาย พงค์อิศรา กระเดา พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
8 125234 นางสาว ศิริพร บุตรพรม เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
9 127107 นางสาว กาญจนา อรอินทร์ หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
10 127402 นาย อดิศักดิ์ มีคุณ นาคำวิทยา อุบลราชธานี
11 127862 นาย ณัชพล กายสิทธิ์ พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
12 128961 นางสาว ชไมพร หอมอ้ม มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
13 128962 นางสาว กรรณิการ์ จันทะวงษ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
14 130001 นาย ชนินทร์ วังคะฮาต* คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
15 130187 นางสาว สุพัตรา จันทร์สิงห์ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
16 130545 นาย เจตรินทร์ วงศ์ศิลป์ ธงธานี ร้อยเอ็ด
17 131771 นาย อนันตภูมิ ทองรักษ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
18 132206 นางสาว ชลมณี โพธิ์คำ โนนสวางประชาสรรค์ อุบลราชธานี
19 133066 นาย จิรยุทธ สิงห์งาม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
20 133732 นาย นวพณ แสงสุวรรณ ทรายมูลวิทยา ยโสธร
21 133799 นางสาว ธัญลักษณ์ ใยพิมพ์ โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม ศรีสะเกษ
22 134629 นางสาว จุติมา มูลวัน กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
23 134761 นาย เกียรติพล จันทร์เพชร ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
24 135247 นาย กล้าณรงค์ จอมระวงค์ ธวัชบุรีวิทยาคม ร้อยเอ็ด
25 135376 นางสาว กิตติยา มัคคะวินทร์ ธาตุพนม นครพนม
26 135524 นางสาว พัชรา สมบูรณ์ โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์
27 136188 นางสาว อรทัย สุจิ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
28 137812 นาย สุรชา นามณีย์ เดชอุดม อุบลราชธานี
29 138896 นาย พีระพงษ์ สุขสุพรรณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
30 139051 นาย นฤพล จังพล เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
31 139160 นาย อภิสิทธิ์ แก้วฝอย หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
32 139415 นาย กฤตธี ศรีสังข์ ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
33 139640 นางสาว เสาวลักษณ์ สาลี ช้างเผือกวิทยาคม ร้อยเอ็ด
34 139802 นาย กฤษฎา สาถีระเนตร ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
35 140783 นาย ก้องนภา ปัตทุมมา* ห้วยข่าพิทยาคม อุบลราชธานี
36 141913 นางสาว ฉัตรมณี นามกัลยา สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
37 143881 นาย อนันต์ จันดี เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อุบลราชธานี
38 144186 นาย พัฒนศักดิ์ นันทโคตร์ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
39 145663 นาย ประพันธ์ศักดิ์ แก้วละมุล สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
40 146418 นางสาว วัลวิภา กริ่งกลับ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
41 148935 นาย ฤทธิชัย ศรีพรม ห้วยขะยุงวิทยา อุบลราชธานี
42 149818 นาย วัฒนา เกตุอินทร์ ตลาดโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
43 151169 นาย ศรัทธาเทพ เต็งชัยภูมิ* เหล่าประชาอุทิศ มุกดาหาร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118784 นาย อภิชาติ นวนรักษา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
2 119276 นางสาว ศิริรัตน์ หฤทวรรธน์กุล ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
3 119646 นางสาว จินตนา วามะลุน อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
4 119866 นางสาว ภัทรสุดา ไชยวัฒนนันทน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
5 120592 นางสาว สิริยา ธานี นารีนุกูล อุบลราชธานี
6 120999 นางสาว สุธานันท์ ศรีเดช สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
7 121254 นางสาว สมฤทัย กาญจนแสน นารีนุกูล อุบลราชธานี
8 121278 นางสาว ณัฐนรี ประสานทอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
9 121854 นางสาว ธัชมาศ โล้กูลประกิจ สิรินธร สุรินทร์
10 122197 นางสาว ศุภัสสร พิลาวงค์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
11 122468 นางสาว ณิชชาภัสสร์ รุสำเร็จ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
12 122797 นางสาว บุหลัน ทองวงค์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
13 122819 นางสาว ธนัชพร กรุณา บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
14 122897 นางสาว พิมพิมาลย์ สว่างวงษ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
15 123467 นางสาว บุณยานุช สุภาพ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
16 126810 นางสาว กัณฐมณี สัมปัตติกร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
17 128938 นาย กิตติกานต์ ทำทอง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
18 128971 นางสาว อัญชิรา สมสุข เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
19 129191 นางสาว อนุษรา เคนแสน จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
20 129801 นางสาว หนึ่งฤดี ศรีสกลวงศ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
21 130028 นางสาว อารียา ปะหุปะไพ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
22 132793 นางสาว เนาวรัตน์ บัวพัฒน์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
23 134447 นาย พชรพล พรจันทรากุล ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
24 135372 นางสาว พรรณวดี ปักขิโต* พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
25 136153 นางสาว ศิริศีล กลิ่นงาม ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
26 136998 นางสาว นันทัชพร จิตรมั่น บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
27 137481 นางสาว วริทยา เอกทัศน์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
28 137838 นางสาว ธมลพรรณ ปิณฑะพรพัฒมน์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
29 138869 นางสาว พรภิญญา มั่นจิตร นารีนุกูล อุบลราชธานี
30 139410 นางสาว ปัทมนันท์ นิกะพิมพ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
31 140728 นางสาว วรรณธิดา วาปี มุกดาหาร มุกดาหาร
32 141515 นาย ราเมศ อินทร์หา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
33 141690 นาย วรงค์กร ศรีงาม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
34 144398 นางสาว อัญชลิตา ศรีวะรมย์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
35 146775 นางสาว สิริกาญจน์ อินทนิล บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
36 148309 นางสาว จันทร์จิรา พีระธรรม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
37 150711 นาย ธีรัตม์ ชลกาญจน์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118304 นางสาว ณัฏฐณิชชา สุโภภาคชัยพงศ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
2 118569 นางสาว อนุสรา โคตะโน ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
3 120788 นางสาว ชไมพร หลอดพาโก มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
4 122425 นางสาว นริศรา ลุนทา นางรอง บุรีรัมย์
5 122432 นางสาว ธัญภัค สุพร มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
6 122435 นางสาว สุธาดา พิมพ์นาจ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
7 122443 นางสาว อริษา ธรณีวงศ์ นางรอง บุรีรัมย์
8 123498 นางสาว อัจฉรียา พละศรี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
9 123502 นางสาว วชิรญาณ์ เดชสอน อุเทนพัฒนา นครพนม
10 126435 นางสาว จีราวรรณ พวงแก้ว ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
11 127029 นางสาว รัชนีกร วงษ์ขันธ์ นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
12 127878 นางสาว วารุณี บัวงาม นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
13 130759 นางสาว กันยา แสนดี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
14 131253 นางสาว อภิญญา รินทะไชย ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
15 132795 นางสาว อินทิพร วรรณวุธ เมยวดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด
16 133437 นางสาว สุธิดา ด้วงทองสา ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
17 134086 นางสาว สุกัญญา เส้นเกษ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
18 134138 สามเณร ธีระพงษ์ คนยืน หนองขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
19 134173 สามเณร จงรักษ์ ศรีสว่าง หนองขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
20 134251 นางสาว สุธาศิญาย์ เทียมศักดิ์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
21 134734 นางสาว สุพัตรา สร้างบุญ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
22 135607 นางสาว ณัฏฐณิชา เจียระนัย น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
23 137757 นางสาว เบญจมาศ ดอกจันทร์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
24 138335 นางสาว นวนันท์ ครุธสิน ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
25 142644 นางสาว จารุวรรณ พันธ์งาม เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
26 143046 นางสาว วิสุดา ฉายาวาท ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
27 147259 นางสาว สุรัตนา อภัยศรี ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
28 150255 นางสาว พรพิชชา ต๊ะอ่อน นางรอง บุรีรัมย์
29 150904 นางสาว เรืองปัญญา มุกดาหาร บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
30 151489 นางสาว วลีพร โพธิ์ขาว หนองถ่มวิทยา ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118414 นางสาว ปวธาริรินทร์ทิพย์ มาสอน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
2 118887 นางสาว อังคณาวรรณ จันทรา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
3 119207 นางสาว ประกายดาว ปาสาบุตร นารีนุกูล อุบลราชธานี
4 119294 นางสาว สุปราณี ศิลาวงค์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
5 119764 นาย วิเชษฐ์ บุญวิเศษ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
6 119869 นางสาว พัชฎาพร ผากากอง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
7 120034 นางสาว สุทธิดา บุญสืบ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
8 120214 นางสาว สิริวิมล ปัญญา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
9 120772 นางสาว ปรารถนา โสภาวนัส สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
10 121177 นางสาว สุภาพร จันทร์สุธรรม สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
11 121536 นางสาว วรรสิณี วิสัตรนาม สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
12 122997 นางสาว ณัฐวดี ตั้งภักดี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
13 123189 นางสาว กนกพิชญ บุญออน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
14 127410 นางสาว นัจรีภรณ์ สวัสดิ์นที ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
15 127617 นางสาว วัลวิภา พันทโชติ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
16 128235 นางสาว ปิโยรส คำระกาย สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
17 129378 นางสาว สุวัจนี เข้าเมือง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
18 129385 นางสาว สุกัญญา ทองหล่อ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
19 129789 นางสาว ชนินทร์พร โพทิพยวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
20 130294 นางสาว อารีญา ปิระนันท์ สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
21 131569 นางสาว ณ ตะวัน ภาวะนา อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
22 131980 นางสาว ภิญญาพัชญ์ อดทน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
23 132268 นางสาว ดุษฎี คาวีวงศ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
24 133151 นางสาว นวลชนก เฉลยกุล สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
25 136548 นางสาว งามศิริ หลอดเงิน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
26 136929 นาย ภราดร สายเบาะ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
27 139892 นางสาว ศจีพร กตะศิลา นารีนุกูล อุบลราชธานี
28 142613 นางสาว จิตลดา คำใย นารีนุกูล อุบลราชธานี
29 144734 นางสาว อารยา เรืองสำราญ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
30 151395 นางสาว ณัฐนันท์ สุทธิวงศ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 119475 นาย อนันตชัย แสงสรี สังขะ สุรินทร์
2 119485 นางสาว ภัทราพร แม่นผล สังขะ สุรินทร์
3 120500 นาย กิตติศักดิ์ ไฃยโยธา มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
4 120998 นางสาว ทิชาพร คำขวา โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
5 121473 นางสาว จินตนา ทองเมือง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
6 121760 นาย นันทศักดิ์ มูลวงค์ พังโคนวิทยาคม สกลนคร
7 121855 นางสาว ภารดี วิชาผา ภูดินแดงวิทยา สกลนคร
8 121894 นางสาว สุปราณี สิงหะชัย เดชอุดม อุบลราชธานี
9 122310 นางสาว น้ำฝน หลักคำ บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
10 124763 นางสาว ธันยพร สายพันธุ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
11 125564 นางสาว สุจิตตรา ปางสุข กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
12 126143 นางสาว สยมพร พลเยี่ยม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
13 126379 นางสาว พรสวรรค์ ป้อมหิน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
14 126500 นางสาว สุดารัตน์ แนมดี บัวเชดวิทยา สุรินทร์
15 126740 นางสาว เยาวลักษณ์ บุญสอด ดงยางวิทยาคม อุบลราชธานี
16 126967 นางสาว ไอญารินธร อุ้มบุญ วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
17 128945 นางสาว เพ็ญทิวา ทุมภู ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
18 129830 นางสาว รัตนาพร เนตรหาญ กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
19 130391 นาย จาตุรนต์ สุดตะมา มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
20 130551 นางสาว ขวัญใจ ประเสริฐศรี กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
21 130731 นางสาว อุษา สีนวล ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
22 131949 นางสาว พนิดา ขันทะชา อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
23 133308 นางสาว ศศิประภา หอมหวล ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
24 133382 นาย ทวีคูณ อินทรชัย บัวเชดวิทยา สุรินทร์
25 133999 นาย ชาญชัย เหลาสาร มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
26 134218 นางสาว ธัญญาพร ไชยดำ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
27 134339 นางสาว รัตนาพร สารรัตน์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
28 134362 นางสาว จิตรกัญญา จำปานนท์ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
29 135704 นางสาว เสาวลักษณ์ แก้วสว่าง ขนาดมอญพิทยาคม สุรินทร์
30 135777 นางสาว อริษา พรมเสนา ขนาดมอญพิทยาคม สุรินทร์
31 138597 นางสาว กิติยา วงศ์โสม โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
32 140022 นางสาว ศศิธร ดวงจิตร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
33 140198 นางสาว ชนิกา ชาระ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
34 140460 นางสาว กัณหา เรืองประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
35 140987 นางสาว พัทยา คำมุงคุณ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
36 141866 นางสาว สรารัตน์ บัวลอย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
37 145963 นางสาว กนกวรรณ พันธวัน ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
38 149102 นางสาว ศิริขวัญ เปรียบนาน ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118614 นาย ฐาปกรณ์ นิยมธรรม อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2 119002 นางสาว ชไมพร ทองมาก สุรวิทยาคาร สุรินทร์
3 119171 นางสาว สุดฤทัย สุพร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
4 119179 นางสาว พิกุลทอง พวงเงิน สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
5 119556 นางสาว สุจิตรา บรรลือ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
6 119572 นางสาว ยลลัดดา เสนาธรรม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
7 119600 นางสาว ภัสวรรณ เวียนวัน สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
8 119611 นางสาว มนตรี จันทะสม สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
9 119696 นางสาว รุ่งทิวา ฟั่นทา สิรินธร สุรินทร์
10 119794 นางสาว ปิยกาญจน์ รู้ยืนยงค์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
11 120786 นางสาว รัชนีกร ชาญสมร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
12 121755 นาย ศุภณัฐ กองศรีมา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
13 121912 นางสาว ศิริลักษณ์ นุภาพ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
14 122042 นาย กิติ์ติพิชญ์ ชุ่มสูงเนิน สุรวิทยาคาร สุรินทร์
15 122237 นางสาว ปาหนัน คำถาวร อาเวมารีอา อุบลราชธานี
16 122438 นางสาว จิราพร อินตะนัย สิริเกศน้อมเกล้า ศรีสะเกษ
17 123205 นาย อภิศักดิ์ พรมจันทร์ สิริเกศน้อมเกล้า ศรีสะเกษ
18 123226 นาย จิรพงศ์ สมเพาะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
19 124192 นางสาว มลธิดา ธิศาเวช อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
20 124209 นางสาว กุสุมา บำรุงตา ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
21 124828 นางสาว สุทธิดา ทองโสม ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
22 125738 นางสาว พิกุลแก้ว งอมสงัด สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
23 125848 นาย ชนะชล ประสาร คูซอดประชาสรรค์ ศรีสะเกษ
24 126154 นาย อาทิตย์ ศรีสงคราม ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
25 126155 นาย ชนัญญู โคตรสมบัติ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
26 126522 นาย ภาคภูมิ เก่าราชกการ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
27 127502 นางสาว กัญญา กิจธนภิรมย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
28 127660 นาย พิสิฐ สุภาคาร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
29 127727 นาย ชนะชน ชมเชี่ยวชาญ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
30 127803 นางสาว อชิรญาณ์ สามารถ สิงห์สามัคคีวิทยา ยโสธร
31 127973 นางสาว นิตยา คณาดี สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
32 127981 นางสาว ปราญชลี ดวนใหญ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33 128074 นางสาว สลิลทิพย์ จันทร์โสภา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
34 128172 นางสาว ลลิดา เที่ยงสกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
35 128435 นางสาว สุทธิดา คนหาญ ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
36 128782 นางสาว จิราพร ไกยวงค์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
37 128928 นางสาว เจษฎาภรณ์ ภูมิศรี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
38 129363 นางสาว จรัสศรี สายไทย สุรวิทยาคาร สุรินทร์
39 129756 นางสาว วิลาวัลย์ งันลาโสม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
40 129760 นาย ณัฌฐวัฒน์ มุ่งชู ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
41 129793 นางสาว วชิราภรณ์ วงศ์กันยา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
42 130129 นาย ภาณุพงศ์ เถลิงลาภ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
43 130877 นางสาว ชนากานต์ จันทศิลา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
44 130959 นาย เกียรติศักดิ์ ภาคภูมิ ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
45 131029 นาย จิรายุทธ ผากา มุกดาหาร มุกดาหาร
46 131926 นาย ธนาวุฒิ ดุจวรรณ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
47 132188 นาย จุลพงศ์ จำเริญลาภ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
48 132725 นางสาว นิดทิวา ชาเสน ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
49 132981 นางสาว ฉัตรสุดา นามโส อำนาจเจริญพิทยาคม อำนาจเจริญ
50 133483 นางสาว สรีย์วรรณ ถามุลตรี* น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
51 133760 นางสาว นพรัตน์ จันทร์อินทร์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
52 133931 นางสาว อรพรรณ พูลเพิ่ม นารีนุกูล อุบลราชธานี
53 134494 นาย อนุชิต พิมสาร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
54 134505 นางสาว จันทร์ภสร น้ำจั่น สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
55 134521 นางสาว อภิญญา บุญทศ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
56 134843 นาย อรรถพล คำงาม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
57 135178 นางสาว ทิราภรณ์ พรมทรา* น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
58 135320 นางสาว เวฬุณี สดมพฤกษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
59 135400 นางสาว อรอนงค์ ศิริรวง คูซอดประชาสรรค์ ศรีสะเกษ
60 135435 นางสาว ธนาภรณ์ นิลลิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
61 135518 นางสาว กนกวรรณ ศรีเมือง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
62 135799 นางสาว อำพร กุลวงษ์ สิริเกศน้อมเกล้า ศรีสะเกษ
63 135825 นางสาว จริยาภรณ์ บำเพ็ญ* คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ
64 135845 นาย บุญเลิศ เวียงสงค์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
65 135943 นางสาว จิรวดี สิมมณี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
66 136006 นางสาว แก้วใจ ขันติจิตร* คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ
67 136102 นาย พีรนิธ นากรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
68 136577 นางสาว กิ่งทอง นนทะวงษา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
69 136586 นางสาว นวพร ผางโยธา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
70 136590 นางสาว ปิยกานต์ วงค์แสงคำ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
71 136729 นาย ประคอง มีศิล สุรวิทยาคาร สุรินทร์
72 136920 นางสาว จันทร์เพ็ญ เสาเวียง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
73 137029 นางสาว ชนากานต์ สงวนพิมพ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
74 137124 นาย ปกรณ์ พรหมมา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
75 137205 นางสาว วาสนา โพธิวัฒน์ สิริเกศน้อมเกล้า ศรีสะเกษ
76 137713 นางสาว ชมัยพร ทาจิตต์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
77 137807 นางสาว รัตนาภรณ์ มวลสุข เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
78 137814 นางสาว หนึ่งเดียว พานเงิน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
79 137975 นางสาว รพีพรรณ บัวงาม สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
80 138074 นางสาว ขวัญธิดา ลัทธิมนต์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
81 138339 นาย ชัชพิสิฐ พรหมบุตร สุรวิทยาคาร สุรินทร์
82 138356 นาย วสันต์ นัยนิตย์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
83 138555 นาย นพรัตน์ ชราศรี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
84 138592 นาย จิรวัฒน์ มณีวงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
85 138605 นาย ธิติวัฒน์ โตมร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
86 138778 นาย ธราวุธ ดีดวงพันธ์ ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
87 138975 นางสาว เสาวลักษ์ พรรณาภพ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
88 139577 นาย สุรวิทย์ สาลีงาม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
89 139726 นางสาว ศิริพร สุพร ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
90 140129 นางสาว อ้อมใจ คำศรี ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
91 140395 นางสาว เพ็ญพิกุล สุพร ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
92 140640 นางสาว อรสา สาลี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
93 140729 นางสาว อัจฉราพร พระงาม สุรวิทยาคาร สุรินทร์
94 140759 นางสาว วรัญญา บุญเคล้า เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
95 140936 นาย วันชัย แม้นพยัคฆ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
96 141041 นางสาว ปิยนัฐ คูณมา นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
97 141050 นางสาว รุ้งกาญจน์ สมบูรณ์ นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
98 141581 นาย วุฒิพงษ์ สุปัตติ* น้ำคำวิทยา ศรีสะเกษ
99 141861 นางสาว ณัฐสุดา แก้วจันทร์ ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
100 142269 นาย อนุพงษ์ พรมเมือง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
101 142769 นางสาว จุฑารัตน์ ดัชถุยาวัตร สิรินธร สุรินทร์
102 143109 นางสาว สุนันทา บุญโสม ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
103 143134 นางสาว ศิริรัตน์ ดวงจันทร์ ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
104 143164 นางสาว วิจิตรา สถาพร ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
105 143539 นางสาว สุคลทรา มงคล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
106 143555 นาย พัลลภ รวดเร็ว สุรวิทยาคาร สุรินทร์
107 143865 นางสาว ริดา คำภักดี ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
108 144077 นางสาว ณัฐจริยา สุพร ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
109 144202 นางสาว มะลิวัลย์ เหมือนเหลา ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
110 144820 นางสาว จุรีภรณ์ แสงสกุล มัธยมโพนค้อ ศรีสะเกษ
111 144981 นางสาว สุภิญญา วิเชียรศรี สตรีศึกษา 2 ร้อยเอ็ด
112 145089 นาย จักรกฤษูณ์ หวานคำ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
113 145330 นาย อภิสิทธิ์ พึ่งภพ นารีนุกูล อุบลราชธานี
114 145364 นาย อนุพงศ์ ตามบุญ ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
115 145413 นางสาว มะลิวัลย์ บุญตวง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
116 146153 นาย จักรเพ็ชร เพ็ญพิมพ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
117 146367 นาย สุพจน์ ธิบูรณ์บุญ อำนาจเจริญพิทยาคม อำนาจเจริญ
118 147427 นางสาว ศิริพร โสภา สตรีศึกษา 2 ร้อยเอ็ด
119 147544 นางสาว นวลจรี ดีดวงพันธ์ ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
120 148707 นางสาว พรพิมล พรมพานิช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี
121 148911 นาย ศุกรีย์ โภคทรัพย์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
122 150209 นาย ชยพล หาระสาย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
123 150638 นาย วุฒิชัย เหมเมือง ศรีบัวบานวิทยาคม นครพนม
124 151245 นางสาว จณิสตา คำชมภู* สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
125 151398 นาย กฤษฎี สุทธสิงห์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
126 151533 นาย พยุหพล ฟุ้งสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
127 151665 นางสาว สุพัตรา ผิวทอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118570 นางสาว นภาพร สอนสุทธิ์ ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
2 118677 นางสาว วรรณภา ธรรมวงศ์ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
3 118695 นางสาว จันจิรา ลาลี เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
4 118826 นางสาว พรพัชรินทร์ นนทสิน ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
5 118908 นางสาว สุดารัตน์ สายสิทธิ์ โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
6 119712 นางสาว หทัยชนก วงภักดี ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
7 119880 นางสาว สุจิตรา สิงสถาน บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
8 120096 นางสาว สุธาสินี พระไชยบุญ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
9 120100 นางสาว สิริพร ซาหลักคำ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
10 120109 นางสาว อรวรรณ เรือนพิมพ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
11 120218 นางสาว พรพิมล จันทร์สมุท ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
12 120451 นางสาว ญาสุมินทร์ รุ่งเรือง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
13 120543 นาย อดิศร ชื่นไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
14 120545 นางสาว เมฆขลา สีสะใหล ธารทองพิทยาคม บุรีรัมย์
15 120826 นางสาว จิรัชญา สายพันธ์ สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
16 121154 นางสาว เครือฟ้า พรสุข โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
17 121169 นางสาว พฤทัย ภูประกอบ* สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
18 121315 นางสาว วราภรณ์ ประกอบ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
19 121417 นาย กิติพันธ์ นามวิชา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
20 121516 นางสาว จิราภรณ์ คำรัตน์ เดชอุดม อุบลราชธานี
21 121556 นางสาว สุดารัตน์ สุดใจ ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ศรีสะเกษ
22 121591 นางสาว อรนุช พละที บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
23 121655 นางสาว พรทิภา สมานสวน เทพอุดมวิทยา สุรินทร์
24 121675 นาย นิรุตติ์ จิตพิมพ์ อุเทนพัฒนา นครพนม
25 121691 นาย อดิศักดิ์ หาญไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
26 122049 นางสาว วัชรีภรณ์ ฟองลม มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
27 122212 นางสาว ปิยภรณ์ พละวัฒน์ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
28 122318 นางสาว วนิดา สิงห์แจ่ม โคกสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
29 122322 นางสาว ปิยพรรณ สาวันดี โคกสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
30 122578 นางสาว วรรณวิภา ถาพร เดชอุดม อุบลราชธานี
31 122719 นางสาว รัตนาวดี วังวงษ์ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
32 122787 นาย ธนวัฒน์ คำเมือง อุเทนพัฒนา นครพนม
33 122941 นางสาว กรกนก ระติเดช พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
34 122989 นางสาว ศรีสุดา สิทธิศร บ้านตาอุด ศรีสะเกษ
35 123014 นางสาว อลิษา ศรีดาพันธ์ บ้านตาอุด ศรีสะเกษ
36 123033 นางสาว รัตนาภรณ์ รัตนพันธ์ บ้านตาอุด ศรีสะเกษ
37 123036 นางสาว กุลพัชร สรรศรี บ้านตาอุด ศรีสะเกษ
38 123039 นาย ประชา อุตมะ บ้านตาอุด ศรีสะเกษ
39 123060 นางสาว ศิริลักษณ์ โคตรธรรม ร่มเกล้า สกลนคร
40 123243 นาย เทวราช นามนุษย์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
41 123254 นางสาว ศิริวิภา วงค์คำ วารินชำราบ อุบลราชธานี
42 123417 นางสาว ศิริพร สุขประโคน พลับพลาชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
43 123424 นางสาว สุทธิดา ทาทอง* ศรีปทุมพิทยาคม สุรินทร์
44 123906 นาย ไชยวัฒน์ กองคำ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
45 124041 นาย ภาสกร ยิ่งนอก จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
46 124641 นางสาว เสาวลักษณ์ มานะพระ ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ศรีสะเกษ
47 125173 นางสาว รุ่งฤดี สุดสี โพนทองวิทยายน ร้อยเอ็ด
48 125177 นางสาว สุดารัตน์ ทะสูญ โพนทองวิทยายน ร้อยเอ็ด
49 125178 นางสาว พรทิพา สายศรี โพนทองวิทยายน ร้อยเอ็ด
50 125183 นางสาว อัยการ ศิริยา โพนทองวิทยายน ร้อยเอ็ด
51 125276 นางสาว จิตลดา กัญญะพันธ์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
52 125306 นาย ปกรเกียรติ สัตยากุล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
53 125562 นางสาว สุภาวดี คำโนนม่วง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
54 125588 นางสาว วิภัสรา แสงหิรัญ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
55 125602 นาย พีระพล บุญปัญญา กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
56 125753 นางสาว จารุวรรณ โนนสูง* สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
57 125807 นางสาว ภักจิรา บัญชาเมฆ ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
58 125865 นาย สุริยันต์ หารบาง ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
59 126066 นางสาว ธิดา ศรีเกื้อกลิ่น โพนทองวิทยายน ร้อยเอ็ด
60 126308 นางสาว จรินญาพร อินทร์สำราญ จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
61 126517 นางสาว อุทัยวรรณ สารสอน มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
62 126520 นางสาว ไพรินทร์ รุจิโภชน์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
63 126661 นาย อรรถยุทธ ศรีลาศักดิ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
64 126933 นางสาว ศศิวิภา ศิริโท เดชอุดม อุบลราชธานี
65 126941 นางสาว หนึ่งฤทัย คุรฑจักร์ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
66 127024 นางสาว สุณัฏฐา นวนิล สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
67 127043 นาย พันศักดิ์ คำลาจันทร์ นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
68 127152 นางสาว พรรณิภา บุญประภาร เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
69 127178 นางสาว รัตติยา ธุริวงค์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
70 127198 นาย อนุชิต จันทร์สายทอง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
71 127306 นาย ณรงค์ อินพิลึก หนองหมื่นถ่านวิทยา ร้อยเอ็ด
72 127408 นางสาว ไอสุอา ประทุมชาติ โพนทองวิทยายน ร้อยเอ็ด
73 127554 นางสาว ชลธิชา เล็บขาว โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม ศรีสะเกษ
74 127659 นางสาว นัฐดาพร ประทุมทอง น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
75 127735 นางสาว อภิญญา ประทุมทอง น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
76 127754 นางสาว อารยา จันทร์ผอง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
77 127797 นางสาว นฤมล ใจสะอาด โพนทองวิทยายน ร้อยเอ็ด
78 127801 นางสาว ณัฏฐกานต์ อิศรานนท์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
79 127913 นาย รัตนโชติ นามบุตร ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
80 128196 นาย สุชานนท์ สลัยรัมย์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
81 128253 นาย พิษณุ พลเยี่ยม* โพนทองวิทยายน ร้อยเอ็ด
82 128511 นาย กฤตนันท์ คำภาบุตร ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
83 128703 นางสาว วิไลวรรณ พนารักษ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
84 128786 นาย สุริยา ถาวร ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
85 128816 นาย อรรคพล คนหาญ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
86 129264 นาย ปรัชญา แสงตะวัน น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
87 129346 นางสาว วนิดา กัญญาพันธ์ ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
88 129417 นางสาว ศิรประภา พานาแก้ว จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
89 129582 นางสาว ลัดดาวัลย์ โต๊ะสำรับ บัวเชดวิทยา สุรินทร์
90 129734 นางสาว อุไรวรรณ บุญไว เดชอุดม อุบลราชธานี
91 129780 นางสาว อรอนงค์ พูลเพิ่ม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
92 129785 นางสาว อาทิตยา คนขยัน ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
93 130074 นางสาว พินนุกร พันพั่ว หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
94 130109 นางสาว อุรัชยา เลื่อนฤทธิ์ ภูมิซรอลวิทยา ศรีสะเกษ
95 130158 นางสาว วิชุดา นามพล โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
96 130767 นางสาว สุพัตรา ทับทิมหิน น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
97 130982 นางสาว พัชรา ทะคำสอน สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
98 131033 นางสาว สาธิยา ทาทอง นางรอง บุรีรัมย์
99 131153 นางสาว นิติยา บุญอุ้ม สตึก บุรีรัมย์
100 131226 นาย ปิยะณัฐ นำระนะ น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
101 131456 นาย ชิตพล ไชยมา โนนค้อวิทยาคม ศรีสะเกษ
102 131514 นาย วรากร พาชอบ สว่างแดนดิน สกลนคร
103 131526 นางสาว อนุธิดา สุขรัตน์ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
104 131665 นางสาว จิราภรณ์ พรมศรี ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
105 131703 นาย ทองดี ยอดลี ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
106 132153 นางสาว หนึ่งฤทัย เจโคกกรวด ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
107 132220 นางสาว พนิดา ใหญ่ปาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
108 132393 นาย ธีระพงษ์ พรมโสภา น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
109 132396 นาย เกริกเกียรติ ติจะนา น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
110 132467 นางสาว กันลิยา ส่งศรี บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
111 132470 นางสาว นวรัตน์ เสาวัน ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
112 132509 นาย สุขทวี นามวงษ์ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
113 132547 นาย เจษฎา ร่มจันทร์ อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์
114 132621 นาย ปริวัฒน์ เบญจวานิช พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
115 132802 นาย เกียรติคุณ วังคะฮาต* คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
116 132934 นางสาว วทันยา บุตรศรี ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
117 133036 นางสาว ปัทมาวรรณ ชูคำมั่น ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
118 133050 นางสาว อริสา ก้อนทรัพย์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
119 133082 นางสาว พัชรี ศรชัย เดชอุดม อุบลราชธานี
120 133084 นางสาว สุรัติ กันนุฬา ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
121 133144 นาย กิตติพงษ์ พรมดีมา อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์
122 133204 นาย ฤทธิชัย ฤทธิ์สีบุญ ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สกลนคร
123 133259 นางสาว วนิดา แจ้งสว่าง กำแพง ศรีสะเกษ
124 133281 นาย ศุภชัย สาวิสัย ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
125 133302 นางสาว พรทิพย์ วิชาดี ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
126 133836 นางสาว พิไลวรรณ ชาลี ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
127 133895 นางสาว กาญจนา บุญไพโรจน์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
128 133943 นางสาว ปัณวรรธน์ พงค์ศาสตร์ นาคำวิทยา อุบลราชธานี
129 134277 นางสาว ตุลาการ อุดมประเสริฐ โพนสูงประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
130 134316 นางสาว ปาริฉัตร กะรัมย์ กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
131 134351 นางสาว พรรณประภา จารัตน์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
132 134562 นางสาว ศุภลัคน์ ศุภมงคลกุล ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
133 134621 นางสาว ทิฆัมพร มะยา ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
134 135020 นางสาว ศิราณี ตอรบรัมย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
135 135189 สามเณร สุคนธ์ โคตรธรรม หนองขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
136 135214 นาย วัชระ ดารภา* วิโรจน์ผดุงศาสน์ ร้อยเอ็ด
137 135287 นางสาว ผัลย์ศุภา วงษ์ไชยา ผาน้ำทิพย์วิทยา ร้อยเอ็ด
138 135527 นางสาว จันทร์เพ็ญ จันทะเสน นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
139 135599 นาย พรเพชร พลมาตย์ ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร
140 135600 นางสาว ปัญญาพร ศิรินัย กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
141 135674 นาย วุฒิชัย จันทร์แดง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
142 136022 นาย ธีรศักดิ์ วงษ์ใส ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
143 136382 นางสาว วิจิตร กิ่งทอง สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
144 136799 นางสาว จารุณี วงษ์ศรี พยุห์วิทยา ศรีสะเกษ
145 136810 นางสาว ทิพวรรณ สายสังข์ พยุห์วิทยา ศรีสะเกษ
146 136873 นางสาว จิราพร วงษ์มา นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์
147 137136 นางสาว สุภาภรณ์ แสงเพ็ง ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
148 137233 นางสาว ยุภาพร แสนกล้า* ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
149 137356 นาย ณัฐวุฒิ ยันตะพันธ์* แวงพิทยาคม สกลนคร
150 137513 นาย ศิริวัฒน์ บุญชู ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
151 137654 นางสาว อาภาภัทร เกษา ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
152 137751 นางสาว กฤษดา วงษ์สวัสดิ์ วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
153 137793 นางสาว จริยาภรณ์ บริบาล ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
154 138183 นางสาว จณิสตา จำเริญ ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
155 138247 นางสาว อัญญารัตน์ กิ่งพาน รัตนบุรี สุรินทร์
156 138498 นางสาว ขวัญทอง เพ็ญพิมพ์ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
157 138634 นางสาว รุ่งนภา ทำแก้ว โนนค้อวิทยาคม ศรีสะเกษ
158 138643 นางสาว รัศมี จุลแดง โนนค้อวิทยาคม ศรีสะเกษ
159 138734 นางสาว ปัญญารัตน์ นามจุมจัง โพนทองวิทยายน ร้อยเอ็ด
160 138827 นางสาว อนงค์ลักษณ์ ทิศลี เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
161 138948 นางสาว เตือนใจ ปัดภัย มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
162 139182 นางสาว หทัยรัตน์ พรหมศรี ราษีไศล ศรีสะเกษ
163 139454 นาย สมศักดิ์ โลนะลุน รัตนบุรี สุรินทร์
164 139457 นางสาว จินตนา เทียมวงค์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
165 139479 นาย วีระพล โพธิปัตย์ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
166 139481 นางสาว หทัยรัตน์ แสงอีง่อง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
167 139513 นางสาว อรอนงค์ หมื่นสุข หนองหว้าประชาสรรค์ ศรีสะเกษ
168 139657 นางสาว ลัดดาวัลย์ เตชะธิ กำแพง ศรีสะเกษ
169 139925 นางสาว ชลิดา ทิพเนตร ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
170 140152 นางสาว สิริภาพร ชมภูพื้น เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
171 140272 นาย สัญชัย คำจันทร์ ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
172 140557 นางสาว ดวงฤดี กาลพัฒน์ สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
173 140744 นางสาว เมธาพร ใหญ่วงศ์ สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
174 140844 นาย จักวาล จันทร์แจ้ง กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
175 140923 นางสาว ชลธิชา สูงสุด ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
176 140999 นางสาว ณัฏฐวดี ไกรษี กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
177 141146 นาย เกียรติศักดิ์ พันสาย เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
178 141287 นาย ปริญญา กองเพชร หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
179 141463 นาย เทอดพงษ์ พินยพงค์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
180 141785 นาย ถนอมยศ ลาสา ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
181 141806 นาย สมพร ดาศรี บุแกรงวิทยาคม สุรินทร์
182 141819 นางสาว ปวีณา จารัตน์ ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
183 141820 นาย อนันต์ สำลี ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
184 141966 นาย ธนัท ทะเรรัมย์ กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
185 142111 นางสาว รจนา คุมสุข บัวเชดวิทยา สุรินทร์
186 142131 นาย ศุภกร ภูมิงดาว พุทไธสง บุรีรัมย์
187 142133 นางสาว ไอลดา ผาไชย สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
188 142192 นาย เทียนชัย บุตรจันทร์ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
189 142216 นางสาว สมปราถนา วงเขียว เดชอุดม อุบลราชธานี
190 142227 นาย เกียรติศักดิ์ พลเยี่ยม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
191 142297 นาย คชกฤษณ์ ดาหา หนองฮีเจริญวิทย์ ร้อยเอ็ด
192 142572 นางสาว นิตยา คำศรี กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
193 142601 นางสาว น้ำฝน กัญญาบัตร ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
194 142646 นางสาว มณิดา แจ่มสกุล นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
195 142826 นางสาว ภาณุมาส โฉมไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
196 142842 นางสาว อรนิภา ภาระเวช กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
197 142962 นาย เทพศรินทร์ สีงาม หนองฮีเจริญวิทย์ ร้อยเอ็ด
198 143230 นางสาว จันทร์ธิมา สุขมั่น บัวเชดวิทยา สุรินทร์
199 143250 นาย สันติ สุขเสริม กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
200 143604 นาย อาทร จันทร์แก้ว เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
201 143625 นาย อมรเทพ ศรีนา เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
202 143642 นางสาว วัชรี อัมพรศรี เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
203 143743 นางสาว วรรณนิสา ตรีสูน ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
204 144312 นาย จิรายุทธ สุวรรณมาศ พนมรุ้ง บุรีรัมย์
205 144408 นางสาว ธิดาพร ปวงศุข โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
206 144650 นาย อภิสิทธิ์ คำจำปา ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
207 144689 นางสาว นาตยา พงษ์ภา ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
208 144830 นาย อนันต์ สิงห์ทอง หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
209 144851 นางสาว เกวลิน ตรีกุล ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
210 144874 นางสาว สุมาลี จีบจันทร์ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
211 145158 นางสาว สุภาวดี ฤทธิบาล โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
212 145167 นาย วัณณุวรรธน์ ฉ่ำโสฬส ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
213 145186 นาย สมบุรณ์ ศรีสวรรค์ ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
214 145190 นางสาว มุกดามาศ จิตต์ไทย โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
215 145209 นางสาว อังคณา คำเจริญ โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
216 145326 นางสาว ธรรมพร นาครินทร์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
217 145659 นาย ภัทรพงศ์ สันโส เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
218 146062 นางสาว กาญจนา ละคร จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
219 146063 นางสาว จิราพร วิเชียร ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
220 146471 นาย พิพัฒน์ จิตติวัฒนานุกูล รัตนบุรี สุรินทร์
221 146676 นางสาว อำพร บุญสาง เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อุบลราชธานี
222 146692 นางสาว ชมัยพร เหล่าทะนนท์* พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
223 146730 นางสาว จันจิรา กลิ่นบัว* นาโพธิ์วิทยา อุบลราชธานี
224 146857 นาย พีรพล สุวรรณพันธุ์ เลิงนกทา ยโสธร
225 146912 นางสาว เกษรา ชายทอง อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์
226 146919 นางสาว อรอนงค์ หมื่นพรม อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์
227 146963 นางสาว ธิติมา บุตรดี กุดไผทประชาสรรค์ สุรินทร์
228 147106 นางสาว พรรณิภา นิลทัย ศรีสุขวิทยา สุรินทร์
229 147158 นาย อรรถชัย สาธุภาค เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
230 147535 นางสาว อนุสรา ทองบ่อ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
231 147661 นางสาว สุวรรณา ศรีจุดานุ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
232 147723 นาย อภิชาติ ตรีสอน เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
233 147819 นางสาว รุ่งทิวา พาพะหม นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
234 147863 นางสาว โสภิดา ขันเพชร ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
235 147919 นางสาว สิวาภรณ์ จันทะเสน เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
236 147986 นาย สถาพร สุริโย หนองพอกวิทยา ร้อยเอ็ด
237 148027 นาย วิสิฐศักดิ์ งามเถื่อน เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
238 148243 นาย รุ่งเพชร ศิลาทอง ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
239 148300 นาย ไพรัตน์ พลเทียร โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
240 148813 นางสาว สายธาร นักผล มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
241 148819 นางสาว ปฏิญญา แสนปาง มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
242 148834 นาย พลวัช ข่ายทอง* แวงแก้ววิทยา ศรีสะเกษ
243 148950 สามเณร กัมปนาท สงเคราะห์* บ่อชะเนงวิทยา อำนาจเจริญ
244 149135 นาย ณรงค์ฤทธิ์ บุญศรี เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
245 149335 นาย รัฐวรรณ ศรีสิงห์* พะทายพิทยาคม นครพนม
246 149712 นางสาว เกศริน ทองรส ภูมิซรอลวิทยา ศรีสะเกษ
247 149749 นาย กฤษณพงศ์ ฤทธิภักดี ภูมิซรอลวิทยา ศรีสะเกษ
248 149765 นาย สุรสิทธิ์ แสนสุข ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
249 149966 นาย อภินันท์ จงสิทธิ์ พรเมตตาคริสเตียน อุบลราชธานี
250 150302 นางสาว รวิวรรณ ยีรัมย์ แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์
251 150304 นางสาว ปิยะนุช จานชิน แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์
252 150435 นาย กิตติชัย มาลัย กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
253 150445 นางสาว สุกัญญา บุญอุดม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
254 150521 นาย จักกิจ เสียงเสนาะ* ธาตุศรีนคร สุรินทร์
255 150805 นางสาว ศิริพร พงษ์แสง มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
256 151237 นางสาว ศนิวรรณ ศรีมงคล กันทรอมวิทยาคม ศรีสะเกษ
257 151469 นางสาว วาสนา บุญไพโรจน์ สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
258 151550 นาย วิษณุ ทองลาย สวงษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ประมง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 119744 นางสาว พัทธ์ชญา หนูทะแค ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
2 120857 นางสาว อรอุมา สวัสดิวงค์ไชย สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
3 123199 นาย ณัฐวุฒิ มะยุโรวาศ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
4 123451 นางสาว โสภิตา เกิมรัมย์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
5 123907 นาย ธีรพงค์ พรหมทา* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
6 124385 นาย ภูมินทร์ นาโสก นาโสกวิทยาคาร มุกดาหาร
7 124673 นางสาว พนารัตน์ ภาคภูมิ ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
8 126487 นางสาว กัญญาวีร์ เมืองปาก อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
9 127093 นางสาว ขวัญเรือน เอกพันธ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
10 127732 นาย นฤดล ภาคเจริญ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
11 129074 นางสาว สุนันทา เหล่าชาติ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
12 129169 นาย เจษฎา อรรคศรี มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
13 129483 นางสาว ศิริพร โกกาศก อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
14 129704 นางสาว ธิดารัตน์ กัณหา คูซอดประชาสรรค์ ศรีสะเกษ
15 131855 นางสาว วิยะดา ภาคภูมิ ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
16 132374 นางสาว ชนัฐดา แดงงาม ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
17 132452 นางสาว เจนจิรา ศรีเที่ยง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
18 132570 นางสาว นุชจรี มีพันธ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
19 133538 นาย วุฒิชัย โยลัย ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
20 134273 นาย ทศวรรต ทัศบุตร อำนาจเจริญพิทยาคม อำนาจเจริญ
21 135031 นางสาว กุลสตรี กุลบุตร สุรวิทยาคาร สุรินทร์
22 135495 นางสาว สิริกัญญา แสงกล้า เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
23 137395 นางสาว กัลยา อุดโท มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
24 139940 นางสาว สุดารัตน์ บุญหอม ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
25 141553 นางสาว ศุลีมาส แม้นจิต วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์
26 141793 นางสาว อนุธิดา สราญมรย์ นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
27 141844 นางสาว พัชนิดา ทิพจร ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
28 145956 นางสาว ไพรัลยา กุลบุตร ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
29 146135 นางสาว นฤมล คะเรรัมย์ บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
30 146947 นางสาว ศิริลักษณ์ พาหา* คูซอดประชาสรรค์ ศรีสะเกษ
31 147139 นาย วิทยา กลยนี ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
32 147558 นางสาว ธิดาเทพ ปราบภัย วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
33 148963 นางสาว กาญจนี การะเมฆ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
34 149012 นาย วัฒนศักดิ์ บังสี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
35 149082 นาย รณชัย อธิมัง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
36 150747 นางสาว บุษกร ไกรวิเศษ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ประมง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 123131 นางสาว กมลลักษณ์ ทองบาง* บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
2 124430 นางสาว วิไลลักษณ์ โพธิ์งาม ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ศรีสะเกษ
3 124440 นาย พิพัฒน์ เสาวงค์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
4 127947 นาย พงศกร ไชยศรี เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
5 127949 นางสาว รัตติกร แก้วเขียว เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
6 129644 นางสาว ภัทราภรณ์ สารรักษ์ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
7 129693 นางสาว สิริญญา เฉิดฉิ้ม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
8 130821 นาย โอฬาร สุพินิจ ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
9 131466 นางสาว ประภัสสร งามแสง* คำเพิ่มพิทยา สกลนคร
10 132595 นางสาว กัณธิมา เงาศรี หนองหว้าประชาสรรค์ ศรีสะเกษ
11 133307 สามเณร ภาณุวัฒน์ โพธิ์แหบ* วิโรจน์ผดุงศาสน์ ร้อยเอ็ด
12 133868 นางสาว สุวดี สิมสา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
13 134182 นาย กฤษฎา แก้วพวง ลิ้นฟ้าพิทยาคม ศรีสะเกษ
14 135644 นาย วีระยุทธ แก้วหลวง ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
15 136634 นางสาว กิ่งแก้ว วิไล ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
16 136635 นางสาว เยาวลักษณ์ ศรีนวล ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
17 137178 นางสาว วชิราพรรณ โสภาสาย พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
18 138888 นาย สัญญา ทานะวิโรจน์ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
19 139623 นางสาว สุภาวดี ศรีทะ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
20 140716 นางสาว ปทุมมา สายเนตร บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
21 143128 นางสาว เยาวเรศ สุวรรณกูฏ มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
22 143180 นางสาว นันทกานต์ ดุกคง ม่วงลาดวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
23 143926 นางสาว ศศิธร สุธาตุ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
24 144210 นางสาว ศิริรัตน์ บุญศิริ เดชอุดม อุบลราชธานี
25 145809 นางสาว คณิตา พิมศร ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
26 145925 นางสาว พรธิดา วรางกูร ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
27 148221 นางสาว นิภาวัลย์ สุขบรรเทิง ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
28 148376 นางสาว สุจินรัตน์ สุขประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
29 148494 นางสาว ธิติรัตน์ สารีศรี คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
30 148621 นาย นิรันดร์ วารินทร์ ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
31 148719 นางสาว กาญจนา ถาวร* แวงแก้ววิทยา ศรีสะเกษ
32 149017 นางสาว พัชรินทร์ หลงชิน ภูมิซรอลวิทยา ศรีสะเกษ
33 149033 นาย วรพล ศรีมาศ ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
34 149099 นางสาว เพียงเพ็ญ บัวไข ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
35 149411 นาย สมพร ก้อนแก้ว ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
36 151551 นางสาว สุดารัตน์ จำเริญ แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์
37 151645 นาย ฐานันคร ศรรักษ์ ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เทคโนโลยีการอาหาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118305 นางสาว สุภิลักษณ์ พร้อมไธสง มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
2 118306 นางสาว ศุภรดา ภูกุดแก้ว มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
3 118348 นางสาว อัญจารี ศรีโยหะ มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
4 118488 นางสาว สุกัญญา สุวรรณศรี มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
5 119814 นางสาว ทิพวรรณ ริมแจ่ม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
6 120389 นางสาว สัณฐิตา ทางดี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
7 120658 นางสาว ทิพวรรณ จันใด ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
8 122035 นางสาว กฤตยา พลหาญ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
9 124435 นางสาว อมรรัตน์ บัวไขย วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
10 129422 นางสาว อัมรา กินนารี วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
11 130091 นาย สุรสิทธิ์ หงษา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
12 131114 นางสาว เสาวภา เครืองรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
13 131903 นางสาว ธนาทิพย์ โพธิ์ภักดี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
14 133232 นางสาว สุกัญญา หินอ่อน อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
15 133717 นางสาว สุภาพร บรรลือ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
16 134119 นางสาว ศิริพร ล้วนศิริภาพ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
17 134227 นางสาว กณิศนันท์ ปิติพรพัฒน์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
18 135544 นางสาว ภัทรพร มณฑาทอง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
19 138417 นางสาว นุชนารถ ศรีนาค ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
20 138459 นางสาว สาวิตรี ทองโกฎิ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
21 140917 นางสาว มณีรัตน์ สังขะพงษ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
22 141015 นางสาว นภาพร รัตนศรี นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
23 145628 นางสาว สุพัตรา สรรพประดิษฐ์ ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
24 147693 นางสาว ขวัญฤดี ชินคำ บ้านผึ้งวิทยาคม นครพนม
25 151282 นางสาว ธาริกา มูลทองสุข สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เทคโนโลยีการอาหาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118315 นางสาว ฐิตา ซ่อนกลิ่น* กาบเชิงวิทยา สุรินทร์
2 118853 นางสาว ทัศนีย์ เสือทอง ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
3 119284 นางสาว จิตติมา พลคำ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
4 121279 นางสาว ศันสนีย์ สุภารี จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
5 122202 นางสาว พิมพร ยุทธรัตน์ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
6 123070 นางสาว สกุลพัชร หอมขาว ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
7 123177 นางสาว เยาวเรศ กระสังข์ ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
8 123347 นางสาว ปรางค์ทอง บุญรักษา หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ศรีสะเกษ
9 123355 นางสาว ปัทมวรรณ ยอดเสาร์ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
10 123356 นางสาว จุฑารัตน์ ชาญชิตร หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ศรีสะเกษ
11 123652 นางสาว สุกัญญา โคลดประโคน พลับพลาชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
12 124762 นางสาว วรนุช สมพร กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
13 124852 นางสาว รัชดาภรณ์ สัมดี บัวเชดวิทยา สุรินทร์
14 125285 นางสาว นีรนุช ลอดสุโข มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
15 125669 นางสาว ประวีณา สินภักดี หนองพอกวิทยา ร้อยเอ็ด
16 126284 นางสาว อริศา แสงพล โพนงามพิทยาคาร ยโสธร
17 126299 นางสาว จิตรา คำหารพล โพนงามพิทยาคาร ยโสธร
18 127108 นางสาว พรนภา โพธิ์ศรี มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
19 127379 นางสาว กัลยาณี สิทธิศาสตร์ ขวาววิทยาคาร ร้อยเอ็ด
20 127411 นางสาว บุรวีร์ ลาดหนองขุ่น โพนทองวิทยายน ร้อยเอ็ด
21 128238 นางสาว สุภาวรรณ พิมพ์อ่อน กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
22 128263 นางสาว สุวิมล จินดาศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
23 129549 นางสาว น้ำทิพย์ สีตะมา ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
24 129562 นางสาว รุ่งทิวา ศรประสิทธิ์* นาโพธิ์วิทยา อุบลราชธานี
25 129849 นางสาว ลัดดาวัลย์ ทาสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
26 130929 นางสาว นิญาภรณ์ เกษแก้ว อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์
27 131156 นางสาว จงกลนี ภาคแก้ว ทรายมูลวิทยา ยโสธร
28 131706 นางสาว สุดารัตน์ ใยพันธ์ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
29 132084 นางสาว สมฤทัย ทาโสม พยุห์วิทยา ศรีสะเกษ
30 132386 นางสาว ยลดา ไชยรบ* แวงพิทยาคม สกลนคร
31 132414 นางสาว ปานทิพย์ พิมพ์ขารี หนองพอกวิทยา ร้อยเอ็ด
32 132662 นางสาว สุวนันท์ สมนึก กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
33 133456 นางสาว กนกวรรณ คำสุรินทร์* คำเขื่อนแก้ววิทยาคม อำนาจเจริญ
34 133518 นางสาว เจนจิรา พรมศรี ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
35 133886 นางสาว อาภัสรา จินโน มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
36 134146 นาย ธีระพล บุญชื่น เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
37 134758 นาย วุฒิพงศ์ บุญเชิด ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
38 135295 นางสาว บุญหลาย พลศรี บัวงามวิทยา อุบลราชธานี
39 135321 นางสาว ศิริฟ้า หล้าสิงห์ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
40 135452 นางสาว สุกัลยา สักขาพรม* แวงพิทยาคม สกลนคร
41 136043 นางสาว รัชนีกร ศรีหาบุตร กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
42 136130 นางสาว สุวนันท์ บุญสงค์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
43 136739 นางสาว ปิยวดี อินทร์เลิศ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
44 136974 นางสาว พวงมณี แสนกล้า บัวเชดวิทยา สุรินทร์
45 137892 นางสาว จันทร์จิรา ขันเงิน เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
46 139024 นาย สาทิตย์ แร่ทอง ผาน้ำทิพย์วิทยา ร้อยเอ็ด
47 139166 นางสาว ยุวดี ศรีเมือง กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
48 139394 นางสาว พรทิพย์ นวนผิว ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
49 141498 นางสาว ปิยะฉัตร พรมภูงา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
50 141528 นางสาว ธัญญา พิศเพ็ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
51 142316 นางสาว ลัดดาวัลย์ ไขแสง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
52 143140 นางสาว วิภารัตน์ หนาแน่น กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
53 143141 นางสาว สุธาวินี มาไกล กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
54 143251 นางสาว สุพัตรา โสสีสุข ดูกอึ่งประชาสามัคคี ร้อยเอ็ด
55 143577 นางสาว จีระภา แสนธาตุ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
56 149232 นาย เกรียงไกร พรมสุพรรณ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
57 150719 นางสาว ลักขณา เนียมหอม บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118319 นางสาว ศดานันท์ จันทร์เสละ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
2 118364 นางสาว พรรเรศ พวงบุญ นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 118401 นางสาว ชลธิชา ขุราษี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
4 118450 นางสาว มาริสา แสนณรงค์ มุกดาหาร มุกดาหาร
5 118466 นางสาว ธนภรณ์ กุลเกลี้ยง นารีนุกูล อุบลราชธานี
6 118473 นาย ธนพรรณ์สพล ละม้ายศรี ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
7 118546 นางสาว ภัณฑิรา สุขศาลา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
8 118573 นางสาว จารีวัฒน์ ประทุมเดช อาเวมารีอา อุบลราชธานี
9 118609 นางสาว มาศชฎาพร แพงวงษ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
10 118674 นาย นุติ คำอดุลย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
11 118821 นาย รัฐพล ศิลปชัย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
12 118865 นางสาว เพ็ญพักตร์ เยี่ยมโกศรี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
13 118875 นางสาว ขวัญฤเนตร กลางบัว สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
14 118888 นางสาว จิรนันท์ ทนงยิ่ง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
15 118900 นางสาว พรทิพย์ แสงดอกไม้ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
16 118927 นาย อมรเทพ พิมพ์ภู ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
17 118988 นางสาว สุกัญญา กึ่งกลาง มุกดาหาร มุกดาหาร
18 119281 นาย กิตติธัช อนันตกาล สุรวิทยาคาร สุรินทร์
19 119631 นางสาว สโรชา ไตรสุทธิ์ ยโสธรพิทยาสรรค์ ยโสธร
20 119711 นางสาว กันติชา สหนนท์ชัยกุล สุรวิทยาคาร สุรินทร์
21 119938 นาย ศิวพล ชุติพร มุกดาหาร มุกดาหาร
22 119990 นาย ชินวัตร โพธิ์ศรี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
23 120042 นางสาว สุวิชญา ไถวศิลป์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
24 120145 นางสาว สาลินี ศรีสุวะ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
25 120331 นางสาว ชุตินันท์ แสงน้ำ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
26 120383 นาย จักราวุฒิ ตั้งตระกูล บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
27 120546 นางสาว ชวัลลักษณ์ โพธิ์ศรี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
28 120555 นาย อดิสร ยืนยิ่ง นารีนุกูล อุบลราชธานี
29 120562 นางสาว วลี อินทรีย์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
30 120666 นาย รชตะ จงกลัตน์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
31 120722 นาย กิตติวาท พุทธิมณี สุรวิทยาคาร สุรินทร์
32 120744 นาย ณัฏฐกรณ์ สังข์เกิด ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
33 120945 นางสาว ณัฐริกา สาสุด อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
34 120981 นาย ธีร์ธวัช ดีมาก สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
35 121135 นางสาว นิลาวรรณ จงดี นารีนุกูล อุบลราชธานี
36 121220 นาย ทรงภพ กระสังข์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
37 121223 นางสาว พนิดา วงษ์ศรีจันทร์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
38 121297 นางสาว สุภกาญจน์ ชาวไทย อาเวมารีอา อุบลราชธานี
39 121357 นาย เศรษฐธรรม พรหมดี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
40 121413 นาย วรรณพงษ์ คลังทอง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
41 121434 นาย ธีรภัทร นิลโชติ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
42 121484 นาย อโนชา บุญวงศ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
43 121630 นางสาว วันวิสาข์ บุญศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
44 121739 นางสาว ศิริโสภา พันพิพัฒน์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
45 121747 นางสาว อรวรรณ ทัพแสง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
46 121794 นางสาว วัชริดา ตั้งภูมิ นารีนุกูล อุบลราชธานี
47 121834 นางสาว ธวชินี ฝนทั่ง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
48 121858 นาย มงคลกานต์ คำปัน* วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มุกดาหาร
49 122146 นางสาว จารุวรรณ นุศาสตร์เลิศ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
50 122149 นาย เปรม โพธิ์เวียง มุกดาหาร มุกดาหาร
51 122168 นาย บรรพต ศรีอ่อน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
52 122187 นาย ธนวัตร ระดาบุตร บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
53 122201 นาย กฤษดา สีลาทิพย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
54 122699 นางสาว สุภัครินทร์ ก้อนมณี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
55 122706 นางสาว เสาวลักษณ์ อร่ามเรือง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
56 122785 นางสาว ดาวนภา ราตรี นารีนุกูล อุบลราชธานี
57 122816 นาย ไกรลาศ บุญแก้ว อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
58 122887 นาย อมาญาส์ กาชัย สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
59 122929 นางสาว ณัฐพร เนาวนิตย์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
60 122981 นางสาว ภัทรวรรณ อำพันแสง จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
61 123180 นางสาว กนกกร ศรวิชัย สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
62 123211 นางสาว พรรณทิพย์ นกสง่า สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
63 123314 นางสาว สุรัตนา ผาดี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
64 123320 นางสาว ศิริรัตน์ โคตรสมบัติ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
65 123331 นาย พรม ผิวเงิน วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี อุบลราชธานี
66 123398 นางสาว ชนนิกานต์ แฝงฤทธิ์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
67 123434 นาย ดลชัย ศักดิ์เจริญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
68 123627 นางสาว ชลธิชา สมภาร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
69 123629 นางสาว กัญญณัช มวยหมั่น* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
70 123632 นาย ธนศักดิ์ พร้อมสุข วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
71 123656 นางสาว ศันสนีย์ เวียนวัฒนา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
72 123780 นางสาว สุธารินี บุญศรี นารีนุกูล อุบลราชธานี
73 123820 นาย พุฒิพงศ์ วันภูงา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
74 123855 นาย ศักดิ์ชัย โคตรอาษา นายมวิทยาคาร อำนาจเจริญ
75 123963 นาย ธรรมนิตย์ นาโสก จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
76 123964 นาย จิรายุทธ นนทพจน์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
77 124153 นาย ศักดา พฤกษชาติ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
78 124172 นาย พีรยุทธ ชะเอมหอม ห้วยราชพิทยาคม บุรีรัมย์
79 124255 นาย วทัญญู สอาดยิ่ง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
80 124300 นางสาว จณิสตา ใบคราม สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
81 124553 นางสาว เฟื่องฟ้า ชาวเขา ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
82 124564 นางสาว นันทิดา โพธิ ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
83 124591 นางสาว สุทธิดา เสาเวียง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
84 124656 นางสาว สุทธิดา ทิพย์นาง อาเวมารีอา อุบลราชธานี
85 124688 นาย สุริยา สาธุชาติ ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
86 124706 นาย ปรีชา สร้างทองคำ ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
87 124707 นางสาว นิภาพร ประหยัดทรัพย์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
88 124894 นางสาว พรทิพย์ ผลาแรง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
89 124935 นาย อภิสิทธิ์ วงษา อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
90 124977 นางสาว นภิสรา นิธิชวัลรัตน์ มุกดาหาร มุกดาหาร
91 124983 นาย กฤษณชัย สาระรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
92 124998 นาย สุเมธี พิมพกรรณ์ ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
93 125166 นางสาว ปิยรสค์ อินตะนัย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
94 125254 นางสาว สุปรียา ช่วยรัตน์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
95 125330 นาย อิทธิกร โสภาวรรณ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
96 125354 นาย ศุภชัย วงศ์เที่ยง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
97 125401 นางสาว กิตติพร อุทุม สิริเกศน้อมเกล้า ศรีสะเกษ
98 125439 นาย ธนพล สงวนชาติ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
99 125675 นาย อภิสิทธิ์ ยาวะรักษ์ มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
100 125694 นาย นครินทร์ อ่อมแก้ว ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
101 125703 สามเณร สมภาร บุญคง บาลีสาธิตศึกษา มจร.ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี
102 125751 นางสาว สุชาดา ปลอดภัย อาเวมารีอา อุบลราชธานี
103 125829 นาย ณัฐพล ลำสมุทร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
104 125882 นาย กิตติชัย ทัศบุตร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
105 125884 นาย ชนวีร์ หางนาค ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
106 125892 นาย ชินวัตร อุดมทรัพย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
107 125944 นางสาว ฐิตวี สุพพัตกุล สิรินธร สุรินทร์
108 126090 นางสาว สุภาพร พลสาลี นายมวิทยาคาร อำนาจเจริญ
109 126094 นางสาว ดวงดาว อรภาพ นายมวิทยาคาร อำนาจเจริญ
110 126123 นาย วรวุธ หงษ์อุปาลี มุกดาหาร มุกดาหาร
111 126139 นาย นัฐพล นันสี ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
112 126229 นาย ทัศน์พล ภัทรพิศาล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
113 126334 นางสาว กอบกุล เฮงมีชัย บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
114 126361 นาย สมาธิ เยี่ยมรัมย์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
115 126372 นาย วงศกร กาญจนสิงห์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
116 126378 นางสาว ประภาพร ศรประสิทธิ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
117 126566 นาย ชูวิทย์ คำสิงหา อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
118 126657 นางสาว พัชราภรณ์ บุญโต สิรินธร สุรินทร์
119 126686 นาย วรายุทธ วรรณธงชัย มุกดาหาร มุกดาหาร
120 126707 นาย พฤทธินันท์ ไชยพันธ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
121 126723 นาย อิทธิวัฒน์ อินทรภูมิ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
122 126764 นาย ฉัตรเทพ รักษ์พงศ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
123 126786 นาย ธนชัย อินทมนต์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
124 126876 นาย เกียรติพนม เชิดโกทา มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
125 126901 นางสาว สิรกุลธร เยาวเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
126 126910 นาย จิรพงษ์ พงษ์แสน อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
127 127151 นางสาว ธิดารัตน์ ไพบูลย์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
128 127419 นางสาว กิตติยา กิจแสวง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
129 127637 นางสาว อิสสิรินทร์ พลศรี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
130 127656 นาย กฤษฎากร มูลทา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
131 127748 นาย กรวิสุทธิ์ ไข่สุข บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
132 127798 นางสาว พนิดา บุญเคล้า สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
133 127828 นาย ทรงพล สุธรรมเเจ่ม ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
134 128059 นาย ปวรุตม์ กองสมบัติสุข ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
135 128087 นาย ศรายุทธ อุ่นเวียง ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
136 128284 นางสาว ณริสา โพธิ์หล้า ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
137 128378 นาย อรรถชัย คำภู ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
138 128480 นางสาว จตุพร แซ่เฮ้ง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
139 128498 นาย ภานุพันธ์ แสงศิริพงษ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
140 128573 นางสาว กิตติยา จิตต์เพียร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
141 128627 นาย อาชวิน สงครินทร์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
142 128740 นางสาว น้ำฝน พงษ์ปลื้ม อาเวมารีอา อุบลราชธานี
143 128787 นางสาว พิริยา ยะไชยศรี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
144 128832 นางสาว ปาริสุทธิ์ วิศิษฐ์ผจญชัย ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
145 128898 นาย ชลิต ผดุงกิจ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
146 129024 นางสาว กุลธิดา คำพันธ์ นารีนุกูล 2 อุบลราชธานี
147 129123 นาย ธวัชชัย วงศ์สายตา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
148 129273 นาย อภิวัฒน์ บุญประชิต เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
149 129282 นาย สถาพร บุญจันทร์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
150 129443 นางสาว ฟาญดา วงศ์ชัยสิน บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
151 129639 นางสาว สุธามาศ สุมาลี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
152 129663 นาย อชิตพล พิกุลศรี มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
153 129857 นางสาว ปฐมาวดี มังกรแก้ว นครพนมวิทยาคม นครพนม
154 129860 นางสาว ณัชชา ปุยพลทัน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
155 129879 นางสาว สิริพร สีลาเณร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
156 129919 นาย ธนพล มูลนาม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
157 129938 นาย ชยานล เพ็ญญาไลย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
158 129986 นางสาว พนารรณ สมหวังสง่า จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
159 130018 นาย กิตติโชติ ขุราษี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
160 130093 นาย ขจรเกียรติ นารีนุช จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
161 130099 นาย อมรเทพ วงษ์สมศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
162 130208 นางสาว ขวัญหทัย สติยานุช วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์
163 130445 นางสาว พรพิรุณ จันบัวลา* กนกศิลป์พิทยาคม บุรีรัมย์
164 130458 นาย สรวิศ บุุตรพรม สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
165 130717 นาย อภิชาติ ศรีแก้ว สุรวิทยาคาร สุรินทร์
166 130786 นาย ธนาวัฒน์ ด้วงนิล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
167 130896 นาย ญาณาธิป ยัญญะจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
168 130939 นาย ธนากรณ์ เทียมทัด นายมวิทยาคาร อำนาจเจริญ
169 130980 นาย วสันต์ จันทรชิต สุรวิทยาคาร สุรินทร์
170 130985 นาย ศิลประสิทธิ์ ดีบุตร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
171 130989 นาย ชวรินทร์ ทุนมาก ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
172 130994 นาย ประเสริฐศักดิ์ วรนุช ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
173 131021 นาย จิตรภณ รากวงค์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
174 131057 นาย ปรมินทร์ โคตรทอง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
175 131181 นางสาว ลลิตา พรรณดวงเนตร นารีนุกูล อุบลราชธานี
176 131182 นางสาว พิมพ์วรีย์ ศรีชัยมูล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
177 131344 นาย เกียรตินิยม ตีรวัฒนประภา สุรวิทยาคาร สุรินทร์
178 131361 นาย วชิรวิทย์ บุญยืน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
179 131435 นางสาว จิราธร พลราษฎร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
180 131455 นางสาว พรสวรรค์ คูหะธรรมคุณ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
181 131469 นาย ภูวนัย เสียงล้ำ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
182 131661 นางสาว สราสินี สมเจตนา สิรินธร สุรินทร์
183 131688 นาย ชัยรัตน์ ตังควัฒนา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
184 131818 นาย วรวุธ การุณ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
185 131866 นางสาว วิภาดา กุลบุตร นารีนุกูล 2 อุบลราชธานี
186 131922 นาย นัฐวัตร โพธิ์ป้อม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
187 131923 นาย ณัฐวุฒิ หนูเเดง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
188 131928 นาย อภิชัยวัฒน์ วงค์พานิช อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
189 131960 นางสาว ชนากานต์ จิตรโชติ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
190 131981 นาย ธนะรัตน์ บูรณ์เจริญ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
191 132027 นาย นพณัฐ บางนิ่มน้อย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
192 132065 นางสาว ธิดาวรรณ รักประเทศ* น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
193 132240 นางสาว กัญญาณัฐ มีลาภ ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
194 132436 นางสาว วรัญญา คำสวนจิก สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
195 132458 นางสาว นุษบา ผาพญาเรือง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
196 132593 นางสาว ณัฐกานต์ ชิวปรีชา เทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด
197 132596 นางสาว จิราพร เหรียญทอง เทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด
198 132824 นางสาว อิงควรรณ มุพิลา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
199 132922 นาย ปณิวัฒน์ ตันสกุล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
200 132977 นางสาว วรรณิกา ชัยประสพผล นารีนุกูล 2 อุบลราชธานี
201 132978 นางสาว ธนิฏฐา อบอุ่น นารีนุกูล 2 อุบลราชธานี
202 133006 นางสาว ศิราวรรณ สวัสดิ์วรวงศ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
203 133009 นาย ณัฐพัช นรนาทวรุตน์กุล นครพนมวิทยาคม นครพนม
204 133069 นางสาว อันนิกา หงษ์พิลา บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
205 133224 นางสาว ศิริภรณ์ อารีเอื้อ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
206 133278 นาย ธีรยุทธ บุตมะ ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
207 133507 นางสาว กฤชภรณ์ ลายสนธิ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
208 133511 นางสาว ภัสราภรณ์ ยืดยาว นารีนุกูล 2 อุบลราชธานี
209 133515 นางสาว จิรวัฒน์ ซ่อนกลิ่น มุกดาหาร มุกดาหาร
210 133553 นาย เดชาวัต กมุทชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
211 133556 นาย สันติชัย ปีทาลาด ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
212 133565 นาย ศรัณญ์ แสงสุข สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
213 133626 นาย เจนภพ กายแก้ว* วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
214 133718 นาย ปรีชา พิมพลา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
215 133719 นาย จตุพล แสงเพ็ชร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
216 133811 นาย สราวุธ ชวดเชื้อ นารีนุกูล อุบลราชธานี
217 133878 นางสาว ศรีวรรณ สุทธิ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
218 133904 นางสาว กัญญ์วรา เสรีเรืองยุทธ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
219 133907 นาย เจนณรงค์ ปัญญา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
220 133935 นาย คณิต คงพานิช สุรวิทยาคาร สุรินทร์
221 133941 นาย กฤษฎา ราษี นครพนมวิทยาคม นครพนม
222 134075 นาย นิติภูมิ นามจันทรา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
223 134104 นาย ธวัชชัย ไหวดี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
224 134314 นาย ธนชัย ยศสุรีย์ มุกดาหาร มุกดาหาร
225 134366 นางสาว ภาวิีณี แสนวิเศษ มุกดาหาร มุกดาหาร
226 134498 นาย คณิติณ ปามุทา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
227 134519 นาย ธนพล บุญตา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
228 134535 นาย ชิติพัทธ์ คงทวี สุรวิทยาคาร สุรินทร์
229 134680 นางสาว กมลชนก พิมพะ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
230 134701 นางสาว จิราภรณ์ เสมามิ่ง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
231 134717 นางสาว จิราภา เสมามิ่ง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
232 134752 นาย ภานุวิชญ์ จรรยา บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
233 134770 นาย รุจิกร เงินสะอาด เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
234 134917 นางสาว จิระพร ชาติการุณ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
235 134995 นาย เจฏฐพงค์ อมรวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
236 135036 นางสาว นันทวัน อุระ มุกดาหาร มุกดาหาร
237 135070 นางสาว ธัญพิชชา ปธิเก ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
238 135116 นางสาว สุจิตรา เสแก้ว* อำนาจเจริญพิทยาคม อำนาจเจริญ
239 135206 นางสาว สมลัดดา ทวีสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
240 135306 นาย พิทยาธร นิปัจการสุนทร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
241 135404 นาย วรศักดิ์ ธนาพรสิน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
242 135419 นาย เตวิช ตุงคะเสรีรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
243 135467 นาย โกพิท ฤทธิ์น้ำคำ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
244 135487 นาย เกียรติศักดิ์ วาฤทธิ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
245 135497 นาย ธนันต์วิช ธนหิรัญฐิติโชติ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
246 135522 นาย ปัญณกร งามนุช สุรวิทยาคาร สุรินทร์
247 135545 นางสาว ปฏิมาภรณ์ ทักขินัย เทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด
248 135643 นาย อัษฎาวุธ บัวถา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
249 135680 นางสาว รุ่งทิวา มนที* อำนาจเจริญพิทยาคม อำนาจเจริญ
250 135808 นาย ก่อเกียรติ ศรีมันตะ มุกดาหาร มุกดาหาร
251 135909 นางสาว อรทัย จำปากุล อาเวมารีอา อุบลราชธานี
252 135939 นาย มานะ ติรโรจน์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
253 136073 นาย วศิน สุรินต๊ะ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
254 136090 นาย อมรเทพ ทองจันทร์ มุกดาหาร มุกดาหาร
255 136101 นาย พูนเกียรติ มิระสิงห์ มุกดาหาร มุกดาหาร
256 136121 นาย ศวัสชัย วิวรรธนจิตต์ สิรินธร สุรินทร์
257 136122 นาย ปริญญา หอมกลิ่น สุรวิทยาคาร สุรินทร์
258 136202 นาย วิศรุต แสนสุข ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
259 136246 นาย พิติรุตม์ ตั้งกรัย มุกดาหาร มุกดาหาร
260 136257 นาย พีระพงศ์ ตั้งอิสรภาพ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
261 136281 นาย ญัดติพงษ์ แก้วคำจันทร์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
262 136289 นาย พิเชษฐ์ ขันตี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
263 136295 นางสาว ปิยาดล ผลทับทิม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
264 136305 นาย สพล ภูวดลไพโรจน์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
265 136311 นาย อัครธนพัชรฐ์ ตั้งกิจศิริ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
266 136378 นาย ณัฐวุฒิ วานิชเกรียงไกร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
267 136418 นาย กิตติรินทร์ ปรือทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี
268 136459 นาย วัชรพงษ์ พบลาภ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
269 136468 นาย พงศกร แก้ววิเศษ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
270 136506 นางสาว ปิยพร ภาประเวช ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
271 136526 นาย ธิติสรร เทพิทักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
272 136919 นาย ธีรพล ธรรมวัย มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
273 136931 นาย ปฏิทาน โตมร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
274 136938 นาย เมธาสิทธิ์ ชาติวงศ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
275 136954 นาย นิธิรุจน์ พงศ์สิริเมธี บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
276 136991 นาย ทรงวุฒิ เรืองดงยาง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
277 136997 นาย ณัฐกรณ์ วรโพด สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
278 137026 นาย ณัฐพงศ์ เรืองดงยาง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
279 137090 นาย จักรพงษ์ แสนสุริวงค์ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
280 137108 นาย ภาณุวัฒน์ คำเหลือ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
281 137115 นาย คเชนทร์ ไชยพันธ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
282 137119 นาย ชนาธิป นาโสก มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
283 137179 นาย เด่นภูมิ บุญลา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
284 137268 นาย ทศพล ขันทอง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
285 137299 นาย ภูวดล พันธ์ศิริ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
286 137309 นาย ปกรณ์ แก้วคำแพง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
287 137344 นาย สิทธิศักดิ์ ศิริมงคล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
288 137348 นางสาว สุดารัตน์ เครือประสาร หนองบ่อสามัคคีวิทยา อุบลราชธานี
289 137483 นาย ยศรวี สนิทอินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
290 137527 นางสาว อาริยา พิริยะวิวัฒน์วงศ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
291 137543 นาย อุดมศักดิ์ เจริญศรี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
292 137653 นาย ปฐพี คำไมล์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
293 137700 นางสาว ศศิวรรณ จอมหงษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
294 137707 นางสาว ลอองแก้ว เจริญพันธ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
295 137762 นางสาว ปิยะนุช ศรีวาจา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
296 137825 นางสาว สุทธิดา ยอดกุล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
297 137925 นาย ตรัยคุณ ตีระมาศวณิช บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
298 137960 นาย พสธร นามเกษ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
299 137983 นางสาว ณัฐสุดา แววบุตร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
300 138053 นางสาว กุลจิรา คำภีระ นารีนุกูล อุบลราชธานี
301 138093 นาย สิทธิชัย ภาคภูมิ ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
302 138175 นาย สันติ โถทอง* น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
303 138316 นางสาว สุพิชญา ศรีกุลา บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
304 138398 นาย กษมา ศุภเลิศ* วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
305 138426 นางสาว ณัฐมน กุลจิตติธาดา บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
306 138452 นาย วุฒิชัย แจ้งสนาม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
307 138531 นาย ธีรวุฒิ รัตนฤทธิ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
308 138904 นาย จารุพงษ์ นนทะคุณ* น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
309 139056 นางสาว นิภาวรรณ ไตรแก้ว ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
310 139270 นาย ธนศาสตร์ เอิบบุญ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
311 139282 นาย ณัฐชนน บุญไชย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
312 139286 นาย พัชรพล ใสดี มุกดาหาร มุกดาหาร
313 139556 นาย วีระยุทธ นรดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
314 139627 นาย จักรกฤษณ์ แสงหิรัญ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
315 139757 นาย วิทยาธร ไชยยงค์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
316 139868 นางสาว อัจฉราภรณ์ พิมพกรรณ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
317 139871 นาย ณัฐวรรธน์ เกษกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
318 139879 นางสาว สุภาวรรณ์ บุระคำ ราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
319 139929 นางสาว ธารารัตน์ สีสง่า จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
320 140008 นาย ปรมินทร์ ก้อนคำตัน ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
321 140015 นาย นิติธร ศิริขันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
322 140024 นางสาว โชติรส บุตรชน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
323 140026 นาย จตุพล ขจรภัย ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
324 140051 นางสาว วิสุวัฒนี กมลศิลป์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
325 140060 นางสาว เสาวลักษณ์ รักชาติ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
326 140104 นาย วชิรวิทย์ ซื่อตรง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
327 140114 นางสาว กันติศา ทูลภิรมย์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
328 140116 นาย กิตติ คุ้มจาบ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
329 140170 นาย เสกสรรค์ พรมศรี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
330 140298 นางสาว ศุทธินี ชุ่มชื่น สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
331 140341 นาย วีระวุฒิ ใจแก้ว ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
332 140345 นางสาว ศุภาพิชญ์ ประกอบจรรยา นารีนุกูล อุบลราชธานี
333 140353 นางสาว ศุภิสรา ประกอบจรรยา นารีนุกูล อุบลราชธานี
334 140473 นาย โยธิน วงชารี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
335 140583 นางสาว อารยา ศิริกุล ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
336 140604 นางสาว เยาวภา ขันชัย วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
337 140726 นาย สุรชัย อารีสนั่น ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
338 141072 นาย สันติชัย แสงสุริยะ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
339 141097 นางสาว กิ่งเพชร ขันอาษา นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
340 141263 นางสาว มัลลิกา เดชอุดม นารีนุกูล อุบลราชธานี
341 141279 นาย จรงค์กรณ์ บุดดีภักดิ์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
342 141326 นาย ศุภณัฐ ด้วงคำภา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
343 141394 นาย ศุภรัตน์ บุญคุ้ม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
344 141395 นาย พยงค์กิจ หลักหาญ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
345 141453 นางสาว ปฐมา กากแก้ว นารีนุกูล อุบลราชธานี
346 141501 นาย ภูริวัฒน์ พรมรัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
347 141506 นาย ศรัญยุทธ สอนโส จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
348 141525 นาย ภัทรภณ สาสุข จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
349 141551 นาย ชัยสิทธิ์ บุตรพรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
350 141766 นางสาว สุกัญญา หอมเชื้อ ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
351 141824 นางสาว กานต์ธิดา ต้อนแก้ว บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
352 141998 นาย ปิยวัฒน์ งามพยุงพงษ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
353 142103 นาย สุกฤษฏิ์ ทาหะพรหม* วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
354 142115 นาย นราธิป วงค์คำ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
355 142199 นางสาว ชณัทดา พิมรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
356 142367 นาย อาทิตย์ แสนหูม ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
357 142381 นาย เทพพิพักษ์ อุรารส นารีนุกูล อุบลราชธานี
358 142415 นาย ณัฐพงศ์ ไวว่อง ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
359 142431 นาย ภัทรพงศ์ สุยะใหญ่ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
360 142435 นางสาว ปาลิตา ศุภโกศล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
361 142438 นาย วิชาพล ทับละ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
362 142493 นางสาว ญาดา สุทธิ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
363 142528 นาย ณัฐประคัลภ์ สมกิจศิริ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
364 142569 นาย วิชญ์ภาส ตาลทอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
365 142575 นาย รชพล พุ่มจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
366 142830 นางสาว อภิญญา เศษวงค์ สวายวิทยาคาร สุรินทร์
367 142884 นางสาว นิภาภรณ์ หาโคตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
368 142887 นาย กิตติชาติ ม่อมพะเนาว์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
369 143215 นาย ภาณุพงศ์ เพียโคตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
370 143245 นาย ประพันธ์ วงศ์หินกอง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
371 143536 นางสาว สิริมา พันธุ์เพ็ง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
372 143566 นางสาว มณีวรรณ พินิจงาม บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
373 143568 นางสาว กุลธิดา เสนสิทธิ์ สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
374 143609 นาย ประทานพร ถาพร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
375 143627 นาย พงษ์ฐกร เอี่ยมอาจิณ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
376 143692 นาย ศตายุธร ศรีปัญญา บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
377 143716 นาย เทพพิทักษ์ เพงกานตง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
378 143957 นางสาว ศิรภัสสร บุญวิลัย บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
379 144016 นาย ไตรสิทธิ์ สกุลดำรงเกียรติ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
380 144150 นาย สุรวิทย์ จิตอามาตย์ มุกดาหาร มุกดาหาร
381 144213 นาย อมรเทพ จันทรสาขา ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
382 144351 นาย ธวัชศักดิ์ เทนโสภา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
383 144400 นาย ธนวัฒน์ โลนุช ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
384 144534 นาย วัฒนชาติ เรืองริวงศ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
385 144541 นาย ชวัลวิทย์ ทองโยง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
386 144764 นาย ศุภเดช รัตนกุล ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
387 144942 นาย กิติพงศ์ นามจันทา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
388 145178 นาย พัฒนวิทย์ ฤกษ์สกุลเรือง รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บุรีรัมย์
389 145388 นาย ฉันทวุฒิ พามนตรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
390 145422 นาย ภูริณัฐ บุญอยู่ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
391 145438 นาย ธเนศพล เทียนขาว ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
392 145839 นาย วัจน์กร ต้นศรี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
393 145906 นาย สิทธิพร น้อยคำสิงห์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
394 145924 นาย ศรชัย มาตมา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
395 145926 นาย ปฏิวัติ วงศ์ชาลี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
396 145972 นาย เศรษฐณัฐ ชำกรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
397 146037 นาย จรณชัย พงษ์โสภณ สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
398 146133 นาย ณัฐดนัย ก้อนด้วง นารีนุกูล อุบลราชธานี
399 146143 นาย ปราชญ์ จันทรมณี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
400 146190 นางสาว กนกวรรณ กุระนาม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
401 146279 นาย ณัีฐชัย รุ่งโรจน์วิทยกุล บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
402 146286 นาย ภากร สมอคร* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
403 146507 นาย ภูดินันท์ จันเต็ม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
404 146554 นาย พชร สุวรรณไตรย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
405 146628 นางสาว มณีรัตน์ ศรีอาภรณ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
406 146634 นาย พีรณัฐ แผลงศร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
407 146750 นาย กฤตเมธ วิเศษพันธ์พงศ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
408 146754 นาย ฤทธิ์ติเกต ดวงเกิด ภัทรบพิตร บุรีรัมย์
409 146849 นาย เสกสรร ลายทอง ภัทรบพิตร บุรีรัมย์
410 146884 นาย ธนโชติ ดีประดวง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
411 146911 นาย พีส คูณดี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
412 147121 นาย สุชา เข็มจริยา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
413 147142 นาย รตินันท์ ศิริพันธ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
414 147305 นาย คณิศร์ บรรลุศิลป์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
415 147437 นาย ฐิติรัตน์ กองพรหม ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
416 147510 นาย เอกภพ ชาญศรี ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
417 147735 นางสาว ศศิธร โนนสูง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
418 147755 นางสาว บุษาภรณ์ มูลเหล็ก สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
419 147785 นาย นรเทพ แสนทวีสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
420 147883 นาย ณัฐวุฒิ ใจทน อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
421 147984 นางสาว ศุภนิดา ภูสมสาย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
422 148118 นาย ศักดิ์สิทธิ์ แก่นจักร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
423 148126 นาย ธนณัฎฐ์ จันทร์รุ่งเรือง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
424 148173 นาย ปัญณวิชญ์ ปอแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
425 148283 นาย ณัฐพล ยอดแสง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
426 148324 นาย ศุภวิชญ์ คงสวัสดิ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
427 148428 นาย ธาดา ตาสี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
428 148440 นาย ชยธร ลีลารุ่งฤดี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
429 148449 นาย พาทิศ ศรีโสภาพ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
430 148455 นาย วราโชติ ธนภรศิริกุล ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
431 148493 นาย ธนกร ส่องแสง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
432 149126 นาย ฤทธิชัย ชุมรัตน์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
433 149343 นาย ฐานุเชษฐ์ พิมมะศรี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
434 149358 นาย ธนาธิป ชูจิต เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
435 149412 นาย พสธร นามสร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
436 149422 นาย ธนวัฒน์ ปัทมะเสวี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
437 149436 นาย ธีระยุทธ คำเชื้อ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
438 149447 นางสาว พัชริดา ลิ้มวงษ์ทอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
439 149647 นาย สมโชค สกุลคู ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
440 149686 นาย เมธาสิทธิ์ ระศร จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
441 149705 นางสาว ณิชา สาธุจรัญ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
442 149726 นาย ธีรโชติ เชื้อโชติ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
443 149731 นาย ฐิติวัฒน์ สมวงศ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
444 149784 นาย ชนันนัฐ วงศ์จันทา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
445 149817 นางสาว กวินนาฏ เลิศศุภวิทย์นภา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
446 149898 นาย เชิดชัย ศรีประภา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
447 149999 นางสาว วราลักษณ์ โสรินทร์ นครพนมวิทยาคม นครพนม
448 150040 นาย อนุชา หาริตวัน นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
449 150165 นางสาว วิภาดา ฤทธิ์ฤๅชัย สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
450 150194 นางสาว วนัชภรณ์ โถบำรุง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
451 150223 นาย จักรวาล หารยงค์ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
452 150245 นาย ชนธีร์ ชาคุณ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
453 150267 นาย วรชาติ หวังใจชื่น นารีนุกูล อุบลราชธานี
454 150291 นาย ณัฐพงศ์ ผ่องแก้ว บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
455 150333 นางสาว จุฑามณี เนียมหอม วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์
456 150493 นาย ศักดิ์นรินทร์ พายุพัด นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
457 150587 นาย อรรถพล รินทรักษ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
458 150599 นางสาว ณัฐกาญจน์ พันธุ์เฉย นารีนุกูล อุบลราชธานี
459 150675 นาย ฐิติ ตันติยนุกูลชัย สิรินธร สุรินทร์
460 150929 นาย พลพล ลอยทะเล สุรวิทยาคาร สุรินทร์
461 150976 นาย ดัสกร นรศรี* น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
462 151207 นางสาว อารียา ศิริประทุม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
463 151505 นาย วิศวะ ชาลี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
464 151581 นาย นภัทร จงใจภักดิ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
465 151622 นาย จิรเมธ บุญธรรม ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
466 151681 นาย สหภาพ โพธิคำ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118439 นางสาว ธมลวรรณ เลขะวิพัฒน์ เดชอุดม อุบลราชธานี
2 118443 นาย ขวัญชัย โมสืบแสน ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
3 118490 นาย อนุสรณ์ บุญเหลา โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
4 118492 นาย วรากร ชัยนิตย์ สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
5 118682 นางสาว ทัศนีย์ มหาโยธี คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
6 119000 นางสาว ศุธิธา แก้วกลม ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
7 119038 นางสาว จุฑามาศ หอมชื่น พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
8 119040 นาย กฤษฎา วิเศษดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
9 119240 นาย ศิวกร คุณวงศ์ นางรอง บุรีรัมย์
10 119253 นางสาว วิลาวรรณ ปัทมะ กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
11 119317 นางสาว กรองกาญจน์ สุขานนท์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
12 119353 นาย ธนภัทร ศิริวัชรกาญจน์ อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
13 119365 นางสาว ชลม์ฐิฌา ลาศา โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
14 119487 นางสาว ประภัสสร วงค์ษาไชย พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
15 119491 นางสาว ปริญญา โสภาพรหม พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
16 119498 นาย วัศพล รณที นางรอง บุรีรัมย์
17 119824 นาย วีรชัย แพทย์มด ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
18 119877 นางสาว ชนิญญา ปุยฝ้าย ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
19 120021 นางสาว สุนทราภรณ์ ภูอาจ วารินชำราบ อุบลราชธานี
20 120048 นางสาว กัญญาณัฐ พันธุ์นิยม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
21 120055 นางสาว สิราวรรณ คล่องดี คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
22 120097 นางสาว เกศริน เสือจ้อย ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
23 120107 นาย พงศธร คุ้มไพร่ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
24 120244 นาย ชัชวาลย์ พงษา ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
25 120249 นาย สุทธิชัย พรามดิ่ง นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
26 120284 นางสาว พรศิริ ประเสริฐสังข์ เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
27 120360 นาย จิรศักดิ์ ใจทน คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
28 120403 นางสาว ชลธิชา เหลวกูล ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
29 120498 นางสาว ศศิธร ดวงแก้ว วารินชำราบ อุบลราชธานี
30 120584 นาย จักรกริช ทิพย์มะณี ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
31 120710 นางสาว ศศิวิมล สุโกพันธ์ วารินชำราบ อุบลราชธานี
32 120767 นางสาว ภาวิณี สีสันงาม จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
33 120798 นาย ศรายุทธ มาศรี พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
34 120811 นางสาว พิมพ์นิภา เเก้วสาลี สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
35 120901 นาย บรรพต ศรชัย มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
36 121016 นาย กฤษณพล วรรณภักดี โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
37 121031 นาย พงศธร อักโข นาจะหลวย อุบลราชธานี
38 121104 นาย ธนินทร์ พลคำ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
39 121147 นางสาว ขวัญเรือน นามวงค์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
40 121165 นาย สุริยา พละศูนย์ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
41 121228 นาย กฤษณะ เจียมอยู่ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
42 121391 นางสาว ธิวรรณกานต์ ถวิลไพร พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
43 121419 นางสาว วัลยา ผายดี อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
44 121422 นาย ธวัชชัย แสงใสเเก้ว คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
45 121425 นางสาว อาภาพร พิมโคตร อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
46 121627 นาย อนุวัตร หาญมนตรี พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
47 121628 นาย ปิยะพงษ์ สง่าพันธ์ พังโคนวิทยาคม สกลนคร
48 121679 นางสาว ขวัญกมล บุราชรินทร์ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
49 121778 นาย รัตนพล พรมสุริย์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
50 121781 นางสาว สุรีย์พร สิงห์วี นางรอง บุรีรัมย์
51 122158 นางสาว จันทร์จิรา แพทย์มด ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
52 122216 นาย ฤทธิเดช พวงธรรม ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
53 122333 นาย เพทาย รอดโฉม นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
54 122339 นาย ตะวัน ผาดไธสง นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
55 122343 นางสาว เจนจิรา หานุสิงห์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
56 122348 นาย สุทธิพงค์ มิสา นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
57 122720 นาย อนิรุธ บุญหนัก พนมรุ้ง บุรีรัมย์
58 122762 นาย อินทฤทธิ์ อินทนนท์ ธาตุพนม นครพนม
59 122771 นางสาว กนกวรรณ ฤทธิวุธ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
60 122854 นาย วุฒิกร ประเสริฐสังข์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
61 122863 นาย นิพนธ์ เกษมสุข มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
62 122907 นาย วุฒิพงศ์ ศรีหาจักร ธาตุพนม นครพนม
63 123000 นาย สถิตย์ ไชยป่ายาง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
64 123034 นางสาว อัจฉราพรรณ ล่ากระโทก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
65 123048 นาย วัชระ ควรทอง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
66 123064 นาย วิษณุ นีระมนต์ วัดนาเยียวิทยา อุบลราชธานี
67 123085 นาย มงคลศักดิ์ อ่อนสำลี* โพธิ์ทองวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
68 123136 นาย วรพิพัฒน์ บุญภู่ นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
69 123201 นาย มณฑล เกรัมย์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
70 123223 นางสาว ชวนพิศ แพงจักร* แก้งเหนือพิทยาคม อุบลราชธานี
71 123229 นางสาว อริญาภรณ์ กอบัว ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
72 123333 นางสาว พิมพ์ชยุดา บุญเคหา เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
73 123413 นางสาว เนตรนภา วงศ์ด้วง อ่างศิลา อุบลราชธานี
74 123492 นางสาว สายใจ ชะรีรัมย์ รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บุรีรัมย์
75 123537 นาย ปิยะวัฒน์ บุญแซม กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
76 123641 นาย เมธชวิน กองสุข ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
77 123709 นางสาว วิสุดา เนื้อทอง ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
78 123793 นางสาว พรพรรณ พุ่มจันทร์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
79 123819 นางสาว นันทนา โล่ห์ทอง ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
80 123846 นาย ชัยนุพงษ์ สายแก้ว ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
81 123850 นางสาว สุภาพร สวัสดิ์พงษ์ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
82 123881 นาย ธีระวัฒน์ ศรีบุษย์ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
83 124019 นาย สุรวุฒิ พุ่มพวง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
84 124088 นางสาว บุษยมาศ กระบวนศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
85 124128 นางสาว นาฎนภา ใจใหญ่ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
86 124138 นางสาว นงค์นิจ พรมเกษ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
87 124144 นางสาว อรอนงค์ กอมณี โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
88 124278 นาย อาณัติพงศ์ อภัยจิตร์ นางรอง บุรีรัมย์
89 124400 นาย อดิศัย เศรษฐมาก ธารทองพิทยาคม บุรีรัมย์
90 124432 นาย ณัฎฐกรณ์ กุดหอม จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
91 124452 นาย ไชยเชษฐ์ มาลาศรี สังขะ สุรินทร์
92 124466 นาย จตุรพิธ มุทาพร ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
93 124488 นาย ชณัฐ ชุมจันทร์ สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
94 124515 นางสาว ปิยนาท โฮงมาตย์ ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
95 124544 นาย กัมปนาท สุนทรา ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
96 124588 นาย เกียรติศักดิ์ สีพันธ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
97 124593 นาย วิชญ แผ่นคำลา เดชอุดม อุบลราชธานี
98 124618 นาย เอกสิทธิ์ ทองน้อย ทรายมูลวิทยา ยโสธร
99 124629 นาย อภิวัฒน์ วงค์ศรีชา นาแกพิทยาคม นครพนม
100 124646 นาย ณรงค์ฤทธิ์ โอชา เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
101 124650 นางสาว ศิริรัตน์ โคตรปัญญา สว่างแดนดิน สกลนคร
102 124804 นาย ยศภัทร เพ็ชรนาดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
103 124805 นางสาว เจนจิรา จรรยา คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
104 124822 นาย ปรเมนทร์ เกินกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
105 125040 นาย ทศพร ดงดินอ่อน มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
106 125117 นาย ธนวัฒน์ ศรีสุวรรณ์ บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
107 125224 นาย ทบชัย จรรยากรณ์ นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
108 125255 นางสาว สุวนันท์ ดวงพิมาย เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
109 125262 นาย ระพีพัฒน์ แสบงบาล ธาตุพนม นครพนม
110 125362 นางสาว ชลนที โพธิ์ศิริ ทรายมูลวิทยา ยโสธร
111 125371 นางสาว มานิดา ทองบ่อ ทรายมูลวิทยา ยโสธร
112 125376 นางสาว ณัฐชฎา สีแหล้ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
113 125385 นาย วัชรพงศ์ เขียวสวาท ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
114 125403 นาย อนิวัฒน์ กองมณี ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
115 125583 นาย ธนาวุธ สุกไสย์ บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
116 125604 นาย อาทิตย์ แหวนหล่อ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
117 125617 นาย ธีระชัย ประชาราษฎร์ พยุห์วิทยา ศรีสะเกษ
118 125705 นาย เจตนิพัทธ์ อัศวเดชเมธากุล เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
119 125714 นางสาว บงกช ทองไทย เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
120 125732 นางสาว นิตยา พรมโสภา พะลานวิทยาคม อุบลราชธานี
121 125774 นาย อดิศักดิ์ บัวศรี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
122 125930 นาย ปิยะราช แสนศรี หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
123 125942 นาย ดนัย ปานทอง ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
124 126009 นาย สมเกียรติ์ แพงบุญ บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
125 126018 นางสาว ณัชชา แตงอ่อน เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
126 126148 นางสาว ธิดารัตน์ ไตรรัตน์ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
127 126170 นาย พิทวัส ถาบุตร บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
128 126233 นาย อลงกรณ์ บุญภา ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
129 126247 นางสาว สุพัตรา ยอดศรี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
130 126315 นาย ธนวัฒน์ ศิริวงษ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
131 126408 นางสาว สวรรยา จอมขวัญ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
132 126525 นาย วัชระ แก้วก่อง ห้วยจริงวิทยา สุรินทร์
133 126572 นาย สุภสิน ทาระ ละทายวิทยา ศรีสะเกษ
134 126600 นางสาว อารียา บุญทศ นางรอง บุรีรัมย์
135 126631 นาย ชุมเจษ แก้วพิกุล วารินชำราบ อุบลราชธานี
136 126653 นางสาว สุดารัตน์ ชัยศรีหา มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
137 126681 นางสาว สุภาวิณี ศรีโกศล เดชอุดม อุบลราชธานี
138 126712 นาย เริงฤทธิ์ ดีมาก อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
139 126780 นาย สุริยา หงษ์โสภา ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ศรีสะเกษ
140 126940 นางสาว จุฑามาศ เพ็ญจันทร์ อนุบาลพุทธเมตตา อุบลราชธานี
141 126964 นาย ศรันธ์ สิมลา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
142 126969 นาย สกล สมมาตย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
143 127082 นาย ถาวร พรมโสภา ดงยางวิทยาคม อุบลราชธานี
144 127116 นางสาว ปิยะกาญจน์ อาจหาญ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
145 127136 นาย อำพล มั่งคั่ง กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
146 127157 นางสาว สุนิตา ประทุมวัน ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
147 127206 นางสาว แก้วกนก คุณค่าย อนุบาลพุทธเมตตา อุบลราชธานี
148 127229 นาย ณัฐพงศ์ มัฐผา พนาศึกษา อำนาจเจริญ
149 127235 นาย วชิรพงศ์ แก้วลอดหล้า มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
150 127237 นางสาว ชื่นกมล สุทาสี พนาศึกษา อำนาจเจริญ
151 127269 นางสาว สุนีย์ รัตนศรี พนาศึกษา อำนาจเจริญ
152 127286 นางสาว อิศราภรณ์ คะระวงษ์ ขวาววิทยาคาร ร้อยเอ็ด
153 127342 นาย กิตติกร ไก่จันทร์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
154 127361 นางสาว น้ำทิพย์ ศรศรี* กำแพง ศรีสะเกษ
155 127570 นาย พิพัฒน์ นันทะวงศ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
156 127757 นางสาว ปวีณา บุดดี ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
157 127813 นาย สุริยันต์ ภูมิภักดิ์ วารินชำราบ อุบลราชธานี
158 127815 นาย นพกร มุลเมืองแสน ร่มเกล้า สกลนคร
159 128090 นาย ณรงค์ศักดิ์ สุหญ้านาง มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
160 128144 นาย อนนต์ ลุกลาม มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
161 128145 นาย วีระพล หงษ์ทอง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
162 128266 นาย ทศพล พรมมาสม พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
163 128360 นางสาว ศิรินันท์ จันทร์มาตร์ ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สกลนคร
164 128366 นาย ตรีเทพ ไค่นุ่นสิงห์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
165 128425 นาย พงศธร ชอบใจ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
166 128534 นาย ธนโชติ สว่างชาติ ภูดินแดงวิทยา สกลนคร
167 128562 นางสาว นงลักษณ์ สมบัติรัตนานันท์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
168 128592 นางสาว กิ่งแก้ว กิจเกียรติ์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
169 128602 นาย พิทักษ์ชัย หนูพัด กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
170 128607 นางสาว วราลักษณ์ ล้อมฤทธิ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
171 128806 นาย วราพล ชุ่มเสนา คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
172 128813 นาย ธนวัฒน์ แสงสุวรรณ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
173 128818 นางสาว สุดารักษ์ จันทะเวช พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
174 128864 นาย สหฤทธิ์ ไชยฤทธิ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
175 128932 นาย มนัสวี ชาภักดี ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
176 129007 นาย มนัญชัย พลอาษา เดชอุดม อุบลราชธานี
177 129037 นาย กิตติพงษ์ กระจ่างโพธิ์ สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
178 129146 นาย ฑีฆวัฒน์ พวงมาลัย เดชอุดม อุบลราชธานี
179 129164 นางสาว อรวรรณ สิงห์สวัสดิ์ พยุห์วิทยา ศรีสะเกษ
180 129200 นาย สุริยา บาทสุวรรณ์ บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ
181 129289 นางสาว อินธุอร ปิลา ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์
182 129290 นาย อาทิตย์ จตุเทน ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
183 129291 นาย วิษณุ ชมเชี่ยวชาญ ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
184 129301 นาย วินัย เคนท้าว วารินชำราบ อุบลราชธานี
185 129304 นางสาว ปรางทิพย์ แสงงาม ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์
186 129343 นาย เจนภพ แก่นจ้นทร์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
187 129369 นาย สนั่น สกลอินทร์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
188 129393 นาย จักรพงศ์ มัฐผา พนาศึกษา อำนาจเจริญ
189 129500 นาย อานนท์ ตันสุ นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
190 129605 นาย อำนาจ นินทรา ธาตุพนม นครพนม
191 129613 นางสาว ปทุมรัตน์ ปัททุม หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
192 129638 นาย สุรชัย เดชมงคล* สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
193 129836 นาย นพรัช มานะดี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
194 129985 นางสาว วิรากานต์ อินทะนู น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
195 130039 นาย วุฒิชัย โต๊ะคำ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
196 130048 นาย พันธนา จันทร์อาภาส พุทไธสง บุรีรัมย์
197 130065 นาย อภิศักดิ์ มงคลทอง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
198 130104 นางสาว พจมาน วังแก้ว ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
199 130364 นางสาว สุชานาฎ สุขประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
200 130388 นาย ศิริเทพ กุลบุญญา นาจะหลวย อุบลราชธานี
201 130402 นางสาว สุวนันท์ ปรัสพันธ์ ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
202 130435 นาย ยุทธศักดิ์ ร่วมสุข นาจะหลวย อุบลราชธานี
203 130441 นาย ทนงศักดิ์ สงเสส มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
204 130475 นางสาว วันนิสา ทองเวช ศรีแสงธรรม อุบลราชธานี
205 130483 นาย เจนณรงค์ มนต์ทิพย์ ร่มเกล้า สกลนคร
206 130512 นาย ภานุเดช โต๊ะชาลี ร่มเกล้า สกลนคร
207 130638 นางสาว ภาวิณี จงปลูกกลาง ทรายมูลวิทยา ยโสธร
208 130682 นาย ธวัชชัย โคตะสาร หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
209 130728 นางสาว ศิริลักษณ์ อึ้งคณาพงษ์ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
210 130758 นางสาว จิตวรรณ ลาภูตะมะ ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
211 130770 นาย อมรฉัตร คตจำปา นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
212 130824 นางสาว นวลฉวี วังคะฮาด คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
213 130889 นาย ปฐมพร อุไรรักษ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
214 130926 นางสาว สมฤดี พิมพ์โคตร กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
215 130933 นาย ภูวดล ผ่านผล นาจะหลวย อุบลราชธานี
216 130952 นาย อภิสิทธิ์ ผาสุข ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
217 130964 นางสาว สุขฤดี จันทร์ตรัย ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
218 131312 นาย สายฟ้า บุญเปล่ง ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
219 131326 นางสาว พนมเทียร บุญเนตร อ่างศิลา อุบลราชธานี
220 131505 นาย ภควัต ดินันติ* สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
221 131652 นางสาว สุภาพร ดวงงอก ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
222 131678 นาย ปฏิภาณ บุบผาสังข์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
223 131712 นาย เทวินทร์ วงศ์รักษ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
224 131847 นางสาว ชณาภา แก้วไทรเลิศ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
225 131851 นางสาว บุษยมาส คล้ายหนองสรวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
226 131885 นางสาว บุตย์น้ำทิพย์ ลักษมีกุล กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
227 131896 นาย อดิเทพ มีคุณ นาคำวิทยา อุบลราชธานี
228 132005 นาย ภาณุพงศ์ อัตสาร มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
229 132062 นาย กฤติพงศ์ โสรกนิษฐ์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
230 132282 นางสาว มนัญชยา ก้านกิ่ง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
231 132319 นาย มนตรี สุนทรา* โพธิ์แก้วประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
232 132337 นางสาว กนกพร น้อมวิเศษ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
233 132376 นาย วีระวัฒน์ นัยนิจ น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
234 132405 นางสาว สุดารัตน์ โทถม เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี
235 132443 นาย นันทวัฒน์ ใจศิลป์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
236 132460 นางสาว อภิญญา คึมยะราช ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์
237 132489 นางสาว ศิรินทร์รัชต์ นะมิรัมย์ ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์
238 132498 นางสาว สิริวรรณ คุณพา นางรอง บุรีรัมย์
239 132569 นาย ปรีชา แก้วสุวรรณ นาแกพิทยาคม นครพนม
240 132634 นางสาว นิรมล ลักษวุธ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
241 132881 นางสาว ปิยะพร มวลสุข ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
242 132907 นาย สราวุฒิ สดใส กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
243 132926 นาย ปฏิกรณ์ ศรีสว่าง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
244 132935 นาย สิทธิศักดิ์ ทะนามศรี ม่วงมิตรวิทยาคม ร้อยเอ็ด
245 132985 นาย ธนสิทธิ์ สารพล เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
246 133057 นาย ธีรพงษ์ อุ่นลุม เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
247 133058 นางสาว เรวดี วีระพล เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
248 133071 นาย อภิสิทธิ์ บุญเทียม คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
249 133094 นางสาว สุปราณี ทองประมูล ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
250 133219 นาย พิธศักดิ์ สีลาที ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
251 133244 นางสาว เบญจวรรณ การินทร์ โพนทองวิทยายน ร้อยเอ็ด
252 133316 นาย นนท์ธวัช บุญปก เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
253 133441 นาย ณัฐพงษ์ เชื้อวงศ์ ม่วงมิตรวิทยาคม ร้อยเอ็ด
254 133449 นาย เชาวรินทร์ วาระสิทธิ์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
255 133469 นางสาว ปัญจรัตน์ สุรินชัย เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี
256 133470 นางสาว เฟื้องฟ้า นามพล เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี
257 133532 นาย ธนวัฒน์ คำชมภู โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
258 133575 นาย จิรภัทร เรืองศรีตระกูล กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
259 133690 นางสาว ประกาย มณีภาค มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
260 133759 นาย กิตติพงษ์ ยารักษ์ ม่วงมิตรวิทยาคม ร้อยเอ็ด
261 133764 นางสาว สุวีณา วงค์มาเกษ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
262 133779 นาย สมศักดิ์ ชุมอภัย เดชอุดม อุบลราชธานี
263 133825 นาย ปรัชญา บุตรภักดี โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
264 133896 นาย สหราช คาดหมาย น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
265 133926 นาย วชิรพล พรมสาร เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
266 133946 นางสาว อนุชตรา สมตัว พะลานวิทยาคม อุบลราชธานี
267 133970 นาย ปพน แก้วอุดม มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
268 134019 นาย วุฒินันท์ สิงห์ผง เดชอุดม อุบลราชธานี
269 134044 นาย คฑาพร คำหาญ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
270 134060 นาย กฤษณพล สุระ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
271 134069 นาย ปรัชญา ควรสุข ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
272 134102 นาย จุฑาวัตร สิงห์สาย นาคำวิทยา อุบลราชธานี
273 134248 นางสาว จรีพร มากมูล กำแพง ศรีสะเกษ
274 134249 นางสาว อุษณีย์ เพ็งแจ่ม กำแพง ศรีสะเกษ
275 134265 นาย ภูริดล บุญเอนก พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
276 134309 นางสาว จริญญา เห็มวงค์ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
277 134439 นาย พิทยาธร แจ่มใส ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
278 134563 นาย พิพัฒน์พงศ์ วงศ์โกมลเชษฐ์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
279 134583 นางสาว วิจิตรา เหล่าออง คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
280 134607 นางสาว ธณสมร โลภา พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
281 134893 นาย กิตติยะ คันโททอง ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
282 134965 นางสาว น้ำฝน จันทร์สาขะ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
283 135107 นางสาว พรสวรรค์ คำเหลี่ยม* ประดู่แก้วประชาสรรค์ สุรินทร์
284 135162 นาย ภรต บุญทศ ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
285 135186 นางสาว สุพรรณนี ศรีสุวรรณพันธ์ ภูมิซรอลวิทยา ศรีสะเกษ
286 135209 นาย จีรวัฒน์ รัตนวงค์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
287 135274 นาย กิตติพงษ์ กระโพธิ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
288 135342 นางสาว ณัฏฐ์นรี อนุญาหงษ์* ค้อวิทยาคม นครพนม
289 135420 นาย นันทวุฒิ กาลจักร โนนสวางประชาสรรค์ อุบลราชธานี
290 135438 นางสาว ณัฐกานต์ ทูลภิรมย์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
291 135513 นางสาว ศิไลลักษณ์ อัคลา เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
292 135610 นางสาว ศิริลักษณ์ คูณสวัสดิ์ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
293 135615 นาย จตุพล บุญทวี ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ยโสธร
294 135617 นางสาว ประไพพรรณ์ ชาติมนตรี ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
295 135676 นาย เจษฎา สุภารัตน์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
296 135687 นาย สุระศักดิ์ อินทบุตร บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
297 135691 นาย เกียรติศักดิ์ จันดากรณ์ โนนค้อวิทยาคม ศรีสะเกษ
298 135705 นาย นายกิ่งเพ็ชร นะรินรัมย์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
299 135711 นาย วิสิทธิ์ บุญถูก คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
300 135763 นาย ธีรัช แสนคาร พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
301 135787 นางสาว มธุรส สิงห์เชื้อ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
302 135797 นาย วีระพล ปันลา น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
303 135891 นางสาว สุนิดา ธาดาวงษา น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
304 135904 นาย จิรานุวัฒน์ จันทา น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
305 136027 นางสาว โกมุพันธ์ ที่ดี เทพอุดมวิทยา สุรินทร์
306 136224 นางสาว วันศิริ ประทาพันธ์ พังโคนวิทยาคม สกลนคร
307 136232 นางสาว จีรภา มงคลเสริม กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
308 136236 นางสาว ปราริฉัตร แสงพราว ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
309 136248 นาย ธีรภัทร วังคะพันธ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
310 136255 นาย ทยาวัต สีเหลือง กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
311 136319 นาย ณัตพล มุกดา วัดสวายน้อยวิทยา อุบลราชธานี
312 136360 นางสาว วาริชพร สีแพงมน ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
313 136422 นางสาว อนงค์นาถ แก้วดี บัวเชดวิทยา สุรินทร์
314 136438 นางสาว อริษา ตระกูลรัมย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
315 136592 นาย เสน่ห์ นาจกระโทก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
316 136598 นางสาว อัฐญา มณีกุล* ค้อวิทยาคม นครพนม
317 136599 นาย ศักดิ์ดา วันดึก หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
318 136617 นาย อรรถพล เพชรสูงเนิน ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
319 136673 นาย เสรี พรมณี หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
320 136760 นาย ฉัตรชัย แอ้นไธสง โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
321 136796 นาย สิทธา ปาลา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
322 136829 นาย เจษฎากร ขยันหา คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
323 136850 นางสาว สุพัตรา ตรีวิเศษ กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
324 136851 นาย ณัฐพล ศิลางาม เทพอุดมวิทยา สุรินทร์
325 136987 นาย เจริญชัย ดวงไข่ษร ธงธานี ร้อยเอ็ด
326 137138 นาย สุขอนันต์ ขันสัมฤทธิ์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
327 137176 นางสาว ณัฐญา แก้วดวงดี ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
328 137200 นาย บรรลุ พวงจำปา กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
329 137288 นาย จักรพงค์ สุขอ้วน กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
330 137295 นาย ศรายุทธ พรมดาว ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
331 137361 นาย นิวัฒน์ จุลทัศน์ สายธารวิทยา ศรีสะเกษ
332 137402 นาย พิพัฒน์ หลวงแก้ว อุเทนพัฒนา นครพนม
333 137410 นางสาว สุวันลี หงษ์ศิริ ราษีไศล ศรีสะเกษ
334 137416 นาย อภิสิทธิ์ เคนสุวรรณ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
335 137621 นางสาว เกวลี ยงกุล คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
336 137642 นางสาว สายสุดา ละครเขต ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
337 137779 นางสาว ทิวาพร ไผ่โสภา เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
338 137799 นาย วัฒนา นนทวงค์ รัตนบุรี สุรินทร์
339 137831 นาย ณัฐพล จันดี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
340 138019 นาย ธนวัฒน์ ศรีปราช ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ
341 138024 นางสาว รุ่งทิวา ผลาผล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
342 138026 นางสาว เสาวณีย์ แบสิ่ว เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
343 138046 นางสาว พรนิภา พรมสำลี อนุบาลพุทธเมตตา อุบลราชธานี
344 138048 นาย จิรายุทธ ยาพลัง พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
345 138058 นางสาว ลัดดาวัลย์ เภาอ้วน อนุบาลพุทธเมตตา อุบลราชธานี
346 138064 นาย พีระพันธุ์ โรจนพันธุ์ นางรอง บุรีรัมย์
347 138078 นาย นพรัตน์ ดีนัก* กุตาไก้วิทยาคม นครพนม
348 138097 นาย อรุณ เยิงรัมย์ สตึก บุรีรัมย์
349 138129 นางสาว น้ำฝน ตาติจันทร์ อนุบาลพุทธเมตตา อุบลราชธานี
350 138206 นาย ศิริศักดิ์ ตรีกมล* กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
351 138291 นาย ธนวัฒน์ ทองหิน กู่จานวิทยาคม ยโสธร
352 138311 นางสาว อัมพร สังฆะมาตย์ ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
353 138331 นาย พิภพ ใครบุตร อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
354 138465 นาย โยธิน อุตมะ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
355 138470 นาย ธนกฤต เตรียมไชย ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
356 138493 นาย ชาญวิทย์ หงษ์ทอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
357 138663 นาย พงศธร มาลาทอง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
358 138673 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญมาก เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
359 138776 นาย กฤษณพงศ์ ริยะบุตร พังโคนวิทยาคม สกลนคร
360 138797 นางสาว รัชนก สุพร ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
361 138837 นาย ปราชญา โกษฐา ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
362 138852 นาย ภวัต โกยสวัสดิ์ กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
363 138853 นาย อำพล ภูนาเพ็ชร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
364 138860 นาย สรายุทธ ปัดบุญทัน ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
365 138875 นาย เอกพล พานิชย์ ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
366 138878 นาย ณรงค์เดช สวนเพชร กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
367 138973 นาย สุรเดช จันทะชา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
368 139177 นาย อุกกฤษฎ์ ผิวชะอุ่ม มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
369 139246 นาย ปรัชญาทวี กองคำ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
370 139255 นางสาว สุทธิดา วงค์อาจ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
371 139263 นาย ปรเมศร์ มรกตเขียว เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
372 139322 นางสาว ยุวธิดา สีดี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
373 139364 นาย พลรักษ์ ซอยรัมย์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
374 139368 นางสาว นิติยากร อ่างศิลป์ อนุบาลพุทธเมตตา อุบลราชธานี
375 139437 นาย อภิชาติ ไชยสิงห์ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
376 139450 นาย พงภิสิทธิ ชูญาติ พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
377 139467 นาย เกียรติศักดิ์ พรหมชาติ รัตนบุรี สุรินทร์
378 139480 นางสาว เยาวภาภรณ์ ทำงาม โพนสูงประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
379 139575 นาย ชาญรพ แดนไธสง บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
380 139579 นาย ยุทธพิชัย ช้อยชด มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
381 139586 นางสาว ทับทิม บูราณ ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
382 139618 นาย เอกชัย คำหลอม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
383 139762 นาย นัฐพล พิณโท ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
384 139948 นางสาว อัจฉราภรณ์ นิลวรรณ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
385 140103 นาย ธีรดนุ นาคพันธ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
386 140155 นาย พีระพัฒน์ โรจนพันธุ์ นางรอง บุรีรัมย์
387 140259 นาย กิตติพันธ์ คำประเสริฐ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
388 140268 นางสาว กมลชนก นุชเวช บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
389 140379 นางสาว รัชฎากรณ์ แซงศรีนวน ปะคำพิทยาคม บุรีรัมย์
390 140511 นางสาว พัชนิตา นาซอน คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
391 140548 นาย วิฑูรย์ ดวงแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
392 140561 นาย อัฑฒวินท์ เทศกูล ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
393 140609 นาย ดารากร ชโยปการกุล* เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
394 140703 นาย วีรยุทธ วงษ์ละคร ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ยโสธร
395 140777 นาย มณูปกรณ์ รัตนะภา เดชอุดม อุบลราชธานี
396 140828 นาย ไกรวิชญ์ จำนงรักษ์ เทพอุดมวิทยา สุรินทร์
397 140829 นาย สุรพร สีเทา กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
398 140832 นาย ภาคภูมิ คิดชอบ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
399 140854 นาย สิทธิศักดิ์ ลำดวนหอม เทพอุดมวิทยา สุรินทร์
400 140905 นาย ธนาชัย สัมฤทธิ์สกุลชัย โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
401 140949 นางสาว เบญจวรรณ ฉวีนวน เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
402 140951 นาย ชัยธวัช สุริกร พุทไธสง บุรีรัมย์
403 140956 นาย อภิวัฒน์ อริยราพงษ์ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
404 140959 นาย ประวิทย์ ลำพาย เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
405 141012 นาย สันติ ยาเคน น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
406 141017 นาย พูลศักดิ์ เผื่อแผ่ น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
407 141088 นาย กิตติศักดิ์ แสงรี* ธาตุทองอำนวยวิทย์ สกลนคร
408 141115 นาย ศตายุ ป้อมศรี พุทไธสง บุรีรัมย์
409 141120 นาย ปฐวีกานต์ สมหมาย ละทายวิทยา ศรีสะเกษ
410 141206 นางสาว สุชาดา สุราวุธ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
411 141208 นาย ปรเมศวร์ สีหาบุญทัน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
412 141251 นาย พิสิฐราวุฒิ ศรีหะ ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ
413 141296 นาย อาทิตย์ สายรัตนทองคำ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
414 141388 นางสาว สมฤดี อินทร์มนตรี ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
415 141483 นาย พงษ์ศักดิ์ ศรีบุระ ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
416 141620 นาย ฉัตรชัย พลคำ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
417 141715 นาย ณัฐพงษ์ กาสา พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
418 141738 นาย พิทักษ์ ใหญ่ปางแก้ว ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
419 141795 นาย สุจินดา รูปสิงห์ พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
420 141802 นาย ปริญญา อายุบุญชู กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
421 141865 นาย จตุรงค์ บุญมั่งมี กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
422 141889 นาย วัชรพล เชื้อหงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
423 141979 นาย เจษฎากร สัตยากูล ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
424 142017 นางสาว ทิฆัมพร มิ่งขวัญ สนมวิทยาคาร สุรินทร์
425 142041 นาย ทวีทรัพย์ ยี่สุ่นศรี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
426 142066 นาย อนุสรณ์ พรมจันทร์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
427 142267 นาย วานิต ทรงครักษ์ ม่วงลาดวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
428 142270 นาย อิทธิพล เฉลียวจบ กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
429 142272 นาย ณัฐพล สุทธิสน หนองฮีเจริญวิทย์ ร้อยเอ็ด
430 142285 นาย ถาวร มณีจักษ์ ม่วงลาดวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
431 142294 นาย อภิเดช ชมภูวิเศษ โพนเมืองประชารัฐ ร้อยเอ็ด
432 142384 นาย อิสรา โรจน์สุกิจ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
433 142480 นางสาว เพ็ญนภา ศรีคำทิพย์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
434 142520 นาย ภิญโญ นามขำ ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
435 142629 นางสาว อรอุมา ศรีม่วง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
436 142683 นางสาว อังคณา บ่อไทย ธารทองพิทยาคม บุรีรัมย์
437 142761 นาย สำลี สายบุญสา ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
438 142847 นาย พงศ์เทพ ยมรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
439 142860 นาย ภูวนาท ชัยมาลา ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
440 143162 นางสาว สุจาทินี ประทุมสินธ์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
441 143172 นาย สมัย ปะมังคะตา ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
442 143218 นาย ศรัณย์ ไชยฤทธิ์ กำแพง ศรีสะเกษ
443 143291 นาย สุปรีชา คำดี น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
444 143329 นางสาว จุฬารัตน์ อินทร์ศร ถนนหักพิทยาคม บุรีรัมย์
445 143460 นาย ภาณุวิชญ์ จำปาศรี พังโคนวิทยาคม สกลนคร
446 143564 นาย บัณฑิต ยุตรินทร์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
447 143571 นางสาว สุภาวดี ศรีสงคราม เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
448 143588 นาย วิริยวัชญ์ มีสติ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
449 143639 นาย ศักดิ์นรินทร์ ไชยวัง ภูดินแดงวิทยา สกลนคร
450 143652 นางสาว พิณนภา สัมพันธ์ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
451 143704 นาย นวัช ทิพยจิตติกุล ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
452 143718 นางสาว จุฑามาศ พรมจำปา ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
453 143751 นางสาว ศุภสุตา รถทอง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
454 143890 นาย ทศวรรษ ผจญจิตร พุทไธสง บุรีรัมย์
455 143901 นาย สยาม พรหมเอาะ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
456 143931 นางสาว วนิษฐา บุญเศรษฐ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
457 143977 นางสาว วิมลมาศ จิตมงคล* ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
458 144007 นาย พงษ์พิทักษ์ ใบแก้ว เทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) อุบลราชธานี
459 144041 นาย สิริเชษฐ์ ทองเทพ เทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) อุบลราชธานี
460 144043 นาย ปิยะ ศรีสว่าง เทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) อุบลราชธานี
461 144059 นาย พิทยา บุญประเคน สายธารวิทยา ศรีสะเกษ
462 144074 นาย อภิสิทธิ์ พิมไชย สายธารวิทยา ศรีสะเกษ
463 144093 นาย วิทวัฒน์ พลชัย สายธารวิทยา ศรีสะเกษ
464 144097 นาย อนุมัติ เถาว์ดี ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
465 144145 นาย อภิวัฒน์ สีหะวงษ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
466 144146 นาย จิรชัย สุขวิบูลย์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
467 144170 นางสาว รัตติกาล ตระกูลรัตนภักดี ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
468 144188 นางสาว จีเพชร เกื้อกูล ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
469 144193 นาย บุญมี มุงธิสาร โพนงามศึกษา สกลนคร
470 144212 นางสาว กิ่งกาญจน์ บุตราช* กำแพง ศรีสะเกษ
471 144217 นาย อภินันท์ พรมบุญ น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
472 144306 นาย วัฒนา นาคนวล สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
473 144346 นาย เรืองชัย แก้วดวงงาม เทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) อุบลราชธานี
474 144352 นางสาว อัจฉราวรรณ จักษุกรรฐ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
475 144359 นาย ปฏิวัติ แก้วแสง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
476 144461 นาย เมธัส ยงสืบชาติ นางรอง บุรีรัมย์
477 144471 นางสาว ลลิตา ป้องขวัญ ปลาปากวิทยา นครพนม
478 144479 นาย วีรภัทร สิทธิพันธ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
479 144572 นางสาว โสภิตา ดวงจันทร์ เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อุบลราชธานี
480 144995 นาย จิตติ สืบพันธ์โพธิ จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
481 145011 นาย เอกกฤต พิมพ์โคตร ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
482 145013 นาย ณัฐวุฒิ มันทะรา จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
483 145017 นางสาว ณัฐมน คูณสม น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
484 145023 นางสาว จุฑามาศ คำเล็ก จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
485 145077 นาย อัตถกานต์ ยาท้าว ร่วมจิตต์วิทยา บุรีรัมย์
486 145090 นางสาว นิตยา บัณฑิตย์ หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
487 145187 นางสาว อุษณีย์ จันทจร กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
488 145193 นาย วิทวัส เย็นจอหอ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
489 145242 นาย อลงกรณ์ เจนวิถี ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
490 145280 นางสาว นิติยา หยวกจังหรีด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
491 145286 นาย ไปรวิทย์ สุทธิสาร กำแพง ศรีสะเกษ
492 145291 นางสาว เกวลี ทองคำ ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ยโสธร
493 145403 นาย อภิสิทธิ์ ศรีวิเศษ แตลศิริวิทยา สุรินทร์
494 145553 นาย อานัสชัย ศรีละคร เชียงใหม่ประชานุสรรณ์ ร้อยเอ็ด
495 145634 นาย ณัฐดนัย โสภากันต์ เทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) อุบลราชธานี
496 145640 นาย ธีระวัฒน์ อุ่นคำ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
497 145685 นางสาว สุมาลี ดวงทอง ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
498 145736 นาย พงษ์นิธิศ นวลอ่อน* คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
499 145838 นาย ยุทธชัย จารุจิตร หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
500 145879 นาย ณัฐวุฒิ ทนุการ เชียงใหม่ประชานุสรรณ์ ร้อยเอ็ด
501 145967 นาย ภูวนัย จำปาเรือง ลิ้นฟ้าพิทยาคม ศรีสะเกษ
502 146064 นาย รัชภูมิ มุราษี เดชอุดม อุบลราชธานี
503 146089 นางสาว รสสุคนธ์ ดาดวง กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
504 146236 นาย อนุชา ธรรมพร วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
505 146246 นาย ชาญวิทย์ กาเผือกงาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
506 146336 นางสาว วรวรรณ พรหมมา ตานีวิทยา สุรินทร์
507 146364 นาย อธิวัฒน์ นิยมชน ผักแพววิทยา ศรีสะเกษ
508 146376 นาย สุพัฒน์ สถิตสุข ตานีวิทยา สุรินทร์
509 146391 นาย กิตติศักดิ์ ศรีบุญ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
510 146479 นางสาว สุภาทิพย์ บุ่งศรี ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
511 146606 นาย วุฒินันท์ แสงมะณี ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
512 146681 นาย ภูมิภัทร อินธิเสน โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
513 146756 นาย สันติสุข บัวดง วารินชำราบ อุบลราชธานี
514 146902 นาย วรวุฒิ มุงธิสาร โพนงามศึกษา สกลนคร
515 146936 นาย กิตติศักดิ์ วงค์ผาบุตร ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
516 146961 นางสาว อรวรรณ พุฒโสม อนุบาลพุทธเมตตา อุบลราชธานี
517 146965 นาย วันชัย สาระขันธ์ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
518 147071 นางสาว เพ็ญพิชชา โคตรธรรม สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
519 147119 นางสาว เปรมฤดี ประทุม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
520 147198 นาย ณัฐิวุฒิ เข็มรุกขา ถนนหักพิทยาคม บุรีรัมย์
521 147306 นาย พงษ์ศักดิ์ เหลาพรม พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
522 147382 นาย ชาติพิชิต กากแก้ว เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
523 147462 นาย อิสราวุธ สาระวิถี โพนเมืองประชารัฐ ร้อยเอ็ด
524 147578 นาย อนุสรณ์ เชื้อไทย สามขาวิทยา ร้อยเอ็ด
525 147608 นางสาว กรรณิกา ชะนาปติ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
526 147623 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ภะวัง บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
527 147657 นาย อาคม โถทอง เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
528 147765 นาย พัฒนพงษ์ คำเกษ* กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
529 147792 นาย วิชิต จันทร์หง่อม สนมวิทยาคาร สุรินทร์
530 147831 นาย ภาณุวิชญ์ วันบุญมา โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
531 147889 นาย เจษฎา ผิวทอง น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
532 147989 นาย ไกรสร คำมา โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
533 148015 นาย นพคุณ วะสารชัย สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
534 148023 นาย สันติภาพ จันอ่อน ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
535 148437 นาย วิริยวิชญ์ มีสติ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
536 148498 นาย สถิตย์พล คำนนท์ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
537 148520 นาย ภาณุพงศ์ บุญประชุม เดชอุดม อุบลราชธานี
538 148541 นาย ยุทธพงษ์ ใจหมั้น ลือวิทยาคม อำนาจเจริญ
539 148711 นาย นคร มุทาพร ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
540 148793 นาย กิตติพงษ์ สุนทรสนิท วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
541 148942 นาย ปการวิทย์ แก่นผกา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
542 149005 นางสาว ภิญญาพัชญ์ พัชรกิตติพงศ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
543 149078 นาย ชยางกูล พูลภิรมย์ กำแพง ศรีสะเกษ
544 149193 นาย เอกรินทร์ เชื้อวังคำ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
545 149240 นาย เกษม เพชรล้วน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
546 149299 นาย ธนาวุฒิ ทวีคูณ วารินชำราบ อุบลราชธานี
547 149374 นาย นัฐดนัย พันธุ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
548 149620 นาย พงศกร แสบงบาล คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
549 149676 สามเณร บุญรักษ์ พันเพชร* บ่อชะเนงวิทยา อำนาจเจริญ
550 149884 นาย จีระศักดิ์ ใสนวน ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
551 149942 นาย พิเชษฐ์ พ่อยันต์ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
552 150191 นาย อนุชา เทพวาที โพนทันเจริญวิทย์ ยโสธร
553 150218 นางสาว ภัทรสุดา สืบสิมมา กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
554 150225 นาย วีระพงค์ โผนพิมาย โพนทันเจริญวิทย์ ยโสธร
555 150236 นาย สนธยา วันสีหา* หนองพอกวิทยา ร้อยเอ็ด
556 150263 นาย วัชระ มีหนองใหญ่* หนองพอกวิทยา ร้อยเอ็ด
557 150320 นางสาว ปารมี พงษ์กิ่ง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
558 150513 นาย ดลชนะ ทับทิมหิน มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
559 150668 นาย ปรินทร อุทัยดา โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
560 150758 นาย ธนพงษ์ หนูทอง* โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
561 150944 นางสาว วัลภา กันหา ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
562 151050 นางสาว รุ่งทิพย์ สมวงศ์ เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ บุรีรัมย์
563 151146 นาย ราชวัตร สีสมบา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
564 151214 นางสาว สายสมร บำรุงรส* หนองพอกวิทยา ร้อยเอ็ด
565 151222 นาย ทศพล พิศเพ็ง* ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
566 151322 นางสาว ผุสดี บัวภาเรือง กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
567 151329 นาย ชาครินทร์ เทียมจิตร ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
568 151457 นาย ศิริชัย พันธุสา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
569 151468 นาย ธนัฏชัย ผลคำ เดชอุดม อุบลราชธานี
570 151709 นาย พูนศักดิ์ มนทินอาจ วารินชำราบ อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118358 นางสาว พัชรียา เจือบุญ นารีนุกูล อุบลราชธานี
2 118361 นางสาว นทีญาณ์ วงศ์จันทร์ มุกดาหาร มุกดาหาร
3 118440 นางสาว หทัยภัทร ผิวงาม นารีนุกูล อุบลราชธานี
4 118484 นาย สุริยกานต์ พรหมประดิษฐ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
5 118791 นางสาว ชนิกาญจน์ แสนสุข ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
6 118808 นางสาว คริษฐา กล่อมนที อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
7 118899 นางสาว กนิษฐา จันทะเริง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
8 119135 นางสาว จิราภา ดวงศรี ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
9 119255 นางสาว จตุพร บุญประสิทธิ์พร มุกดาหาร มุกดาหาร
10 119448 นางสาว สุทธิณี ทองแก้ว ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
11 119937 นางสาว ณวรรณ โดมองท์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
12 119942 นางสาว นิออน ศรีสุภาพ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
13 119954 นางสาว ณัฐฐินันท์ อุทธชาติ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
14 120014 นางสาว จินตนา ทับทิมหิน อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
15 120419 นางสาว ขนิษฐา ดิษฐศิริ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
16 120504 นางสาว อภิวรรณ บุญเทศ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
17 120542 นางสาว มีนา จิตต์เกษมสกุล ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
18 120576 นางสาว ปรียาภัทร พิมพ์พัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
19 120577 นางสาว ภัทราพร ผักกระโทก นารีนุกูล อุบลราชธานี
20 120639 นาย นนทกร ไม้ด่าน นารีนุกูล อุบลราชธานี
21 120651 นางสาว กนกพร นางาม ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
22 120679 นางสาว อรอุษา กัลยารัตน์ มุกดาหาร มุกดาหาร
23 120697 นางสาว ภานุมาศ พรมลุน นารีนุกูล อุบลราชธานี
24 120702 นางสาว จิรนันท์ นันทะวงษ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
25 121215 นางสาว ภัทรลดา ทองเถาว์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
26 121424 นางสาว กนกวรรณ คชอาจ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
27 121803 นางสาว ศิริวรรณ ศรีอุดม ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
28 122019 นางสาว รุ่งฤทัย ชำนาญเวช ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
29 122023 นาย นิติธร เคนโยธา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
30 122111 นางสาว กนกกาญจน์ แพงพรมมา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
31 122155 นาย กฤตพร บัวจันทร์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
32 122182 นางสาว เอมอร ปัญญาดี วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์
33 122599 นางสาว วิลาวัลย์ มากพุ่ม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
34 122884 นางสาว สินีนาถ มุขขันธ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
35 122906 นางสาว สุภัสรา ไชยจันดา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
36 123057 นางสาว กชกร วงษ์สมศรี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
37 123286 นางสาว ชลลดา บุญด้วง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
38 123323 นางสาว แพรวา โขมะพัฒน์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
39 123336 นางสาว กานต์สินี ตรีประสิทธิกุล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
40 123352 นางสาว คุณัญญา ผิวอ่อน ยโสธรพิทยาสรรค์ ยโสธร
41 123392 นางสาว ข้าวขวัญ ผกาพันธ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
42 123406 นางสาว ณัฐธยาน์ นิรัตนบัลลังก์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
43 123473 นางสาว จุณณผกา จงงาม ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
44 123486 นางสาว ปฐมาพร บุญลี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
45 123530 นางสาว จินดาภา ทองลอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
46 123597 นางสาว สุดารัตน์ บุญอุ้ม ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
47 123637 นางสาว นวพร นพมิตร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
48 123853 นาย ธนชัย ดอกคำ นายมวิทยาคาร อำนาจเจริญ
49 124181 นางสาว สุภาภรณ์ ชมภูพฤกษ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
50 124231 นางสาว จิตติญา ศรีนาเมือง มุกดาหาร มุกดาหาร
51 124874 นางสาว นภัสสร นิลาศ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
52 124878 นางสาว ปวันรัตน์ ค่ำคูณ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
53 125429 นางสาว ณัชธิชา อุตรา นารีนุกูล อุบลราชธานี
54 125918 นางสาว พรนภา ไชยพลงาม สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
55 125922 นางสาว มัลลิกา วินทะไชย นารีนุกูล อุบลราชธานี
56 125945 นางสาว ชรินทรา ขจัดมลทิน ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
57 126022 นางสาว สุวนันท์ โคตวิทย์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
58 126088 นางสาว กมลรัตน์ ปุณประวัติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
59 126093 นางสาว จิตกานต์ สมานพันธ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
60 126117 นางสาว จารุนันท์ จันทร มุกดาหาร มุกดาหาร
61 126195 นางสาว ธันย์ชนก มัญจกาเภท ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
62 126374 นางสาว อภิรดี ศรีเมือง นารีนุกูล อุบลราชธานี
63 126849 นางสาว ปิยะดา พันธ์อนุ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
64 126858 นาย พีร์ พิกุลเงิน อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
65 126859 นางสาว นภธิดี ชูสุข ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
66 127622 นางสาว ฟ้ามุ่ย ทองเทพ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
67 127681 นางสาว สกาวรัตน์ คำเสียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
68 127751 นางสาว นวลอนงค์ แพงจักร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
69 127898 นางสาว ฐิฆัมพร เฉลิมบุญ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
70 127931 นางสาว ธนวรรณ บรรลุสันต์ มุกดาหาร มุกดาหาร
71 128105 นางสาว สมฤทัย อนุดำ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
72 128149 นางสาว เพ็ญพิชชา ศรีไชย นารีนุกูล อุบลราชธานี
73 128650 นางสาว ภัคจีรา มุกดาพิพัฒน์กุล มุกดาหาร มุกดาหาร
74 128817 นางสาว กัญญ์วรา สิงห์ศรี ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
75 128901 นางสาว มนัสนันท์ แก้วอมตวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
76 128949 นางสาว พัฒน์นรี กะการดี สิรินธร สุรินทร์
77 129110 นางสาว กัญญาวีร์ พรมภักดี นารีนุกูล อุบลราชธานี
78 129151 นางสาว ปิยาภรณ์ สมรักษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
79 129446 นางสาว หทัยกานต์ ดวงตา สิรินธร สุรินทร์
80 129674 นางสาว ขวัญวลี สิทธิยศ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
81 129928 นาย พงศกร นวลตา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
82 130100 นางสาว ขนิษฐา คำผุย สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
83 130119 นางสาว ณัฐดาวรรณ สารทอง สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
84 130263 นางสาว เกศมณี ทองทัด สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
85 130271 นางสาว จิรารัตน์ อ้วนคำ สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
86 130439 นางสาว มนัสพร พาเสน่ห์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
87 131301 นางสาว สวรินทร์ จรดรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
88 131425 นางสาว สุดารัตน์ แก้วกัณหา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
89 131674 นางสาว สุพัชญา สอนสุภาพ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
90 131684 นางสาว วิชญาพร พรหมทอง อาเวมารีอา อุบลราชธานี
91 132033 นางสาว กัลยาศิริ แสงสว่าง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
92 132379 นางสาว ทัตพร ไชยเทพ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
93 132542 นางสาว อาริยา คำศรี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
94 132571 นางสาว อาธิติยาพร สุขเกษม นารีนุกูล อุบลราชธานี
95 132807 นางสาว กัณฐมณี นนธิราช สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
96 132855 นางสาว อพันตรี แก่นการ นารีนุกูล อุบลราชธานี
97 132970 นางสาว รุ่งไพลิน พิกุลศรี ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
98 133034 นางสาว คัทลียา ดีดวงพันธ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
99 133051 นางสาว อาคิราภ์ มีลาภ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
100 133186 นางสาว ภัทราวดี รวมแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
101 133203 นางสาว มุทิตา บุปผาดี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
102 133333 นางสาว สริมน กันสาย คูซอดประชาสรรค์ ศรีสะเกษ
103 133471 นางสาว ศิริวรรณ โทณกุล สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
104 133476 นางสาว ปิยรัตน์ สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
105 133563 นางสาว ฐิติพร ประสานสุข นารีนุกูล อุบลราชธานี
106 133659 นางสาว ศิริพร เงาวรรณ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
107 133677 นางสาว สุนิศรา ภาคสุข ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
108 133930 นางสาว ศุภรานันท์ ศรีสรสิทธิ์ สิรินธร สุรินทร์
109 133950 นาย อังศุธร โพธิ์ศรี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
110 134477 นางสาว ปาณิสรา โม้ทอง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
111 134768 นาย จิรายุทธ เวียรชัย นครพนมวิทยาคม นครพนม
112 134785 นางสาว กฤติยา สุวรรณศรี มุกดาหาร มุกดาหาร
113 134903 นางสาว ภารดา จิตตวิเชียร ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
114 135322 นางสาว ณัฏฐนิชชา บานชื่น เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
115 135417 นางสาว พิชชาพร บุญสูง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
116 135537 นางสาว ชุตินันท์ อินทร์ดา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
117 135606 นางสาว นิเกต บุญพิคำ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
118 135699 นางสาว มัทนียา พรเจริญ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
119 135785 นางสาว ภัทรวรรณ โคตรวิชัย ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
120 135865 นางสาว รัตนาวดี โสรส สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
121 136008 นางสาว พิมพ์ชนก มากนวล นารีนุกูล อุบลราชธานี
122 136219 นางสาว สุรัสดา แสงงาม มุกดาหาร มุกดาหาร
123 136225 นางสาว ญะรันญา คำมุลตรี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
124 136369 นางสาว พิชามญชุ์ บุญญเศรษฐ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
125 136444 นางสาว ปภาดา ไชยมั่น อาเวมารีอา อุบลราชธานี
126 136503 นางสาว ธัญญารตน์ บุญจวง นารีนุกูล 2 อุบลราชธานี
127 136589 นางสาว วิศนี อุสันสา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
128 136631 นางสาว ชลลดา สายแวว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
129 136682 นางสาว ดาวพระศุกร์ พิมพิไสย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
130 136823 นางสาว ณัฐกานต์ แทนคำ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
131 137041 นางสาว นครินทร์ ศรีเนตร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
132 137045 นาย ธรรมาทิตย์ จิตต์วราวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
133 137091 นางสาว กฤติยาภรณ์ เสนานนท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
134 137608 นางสาว พิมพิพัฒน์ อังคีรส อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
135 137833 นางสาว ผกาวรรณ เจริญยิ่ง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
136 138382 นางสาว บุษบา สุดาจันทร์ สิรินธร สุรินทร์
137 138691 นาย ประภา สีหา มัธยมโพนค้อ ศรีสะเกษ
138 138721 นางสาว วีรพัทราพร วงษ์ดี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
139 138931 นาย จุรินทร์ โพธิจันทร์* น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
140 139073 นางสาว สุกัญญา ประสงค์สุข หนองบ่อสามัคคีวิทยา อุบลราชธานี
141 139189 นางสาว ศิริกาญจนา นิ่มสุวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
142 139267 นางสาว พรปวีณ์ วงศ์บุตรดี นารีนุกูล อุบลราชธานี
143 139278 นางสาว นพวรรณ ศรีจันนา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
144 139786 นางสาว ธนัชชา ศิริกมลเสถียร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
145 139813 นางสาว ภัสราภรณ์ ภูแก้ว นารีนุกูล อุบลราชธานี
146 139830 นางสาว จรรยามาศ สรวิสูตร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
147 140112 นางสาว กนกกานต์ วังทะพันธ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
148 140213 นางสาว ศศิวรรณ คำผง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
149 140316 นางสาว นพวรรณ ศรีไทย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
150 140657 นางสาว นารีรัตน์ ยุติรักษ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
151 140684 นางสาว ศุภนิดา พรมวงศ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
152 140749 นาย ศุภณัฐร์ สุทธิประภา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
153 140764 นางสาว สายขิม ติ่งทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี
154 141028 นาย ถิรวัฒน์ สระทอง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
155 141052 นาย ณัฐสิทธิ์ รักษ์คิด อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
156 141101 นาย วรชัย ยอดมงคล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
157 141144 นางสาว เพชรรัตน์ ทองคณทา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
158 141331 นาย พูลศักดิ์ บัวงาม สิรินธร สุรินทร์
159 141393 นาย วิทยา คำเหมา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
160 141410 นาย ทศวรรษ จันเทพา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
161 141656 นางสาว ศุภกานต์ เทพมณี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
162 141933 นางสาว ปริตตา เดชพล ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
163 142305 นางสาว อนรรฆพร ลายวิเศษกุล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
164 142309 นางสาว พิรุณทิพย์ กลมประโคน บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
165 142352 นางสาว สุรัตน์ติกานต์ เงินหมื่น นารีนุกูล อุบลราชธานี
166 142526 นางสาว รัชฎาภรณ์ โพนทัน นารีนุกูล อุบลราชธานี
167 142535 นาย นรเศรษฐ์ เนตรหาญ นารีนุกูล อุบลราชธานี
168 143153 นางสาว กนกวรรณ วงศาลา ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
169 143211 นางสาว พรพรรณ สุบัน ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
170 143453 นางสาว ปิยะพันธ์ วรรณโกษิตย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
171 143510 นางสาว สุธิดา สำราญสกุล สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
172 143546 นางสาว บารมี นครชัย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
173 143561 นางสาว ณยา กมลพันธ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
174 143880 นางสาว ปัญญ์ชนก ทองอ่ำ นารีนุกูล อุบลราชธานี
175 143975 นาย พงศ์พล บุญชิต ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
176 144200 นางสาว อรุณลักษณ์ การกระสัง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
177 144424 นาย กิตติศักดิ์ ทรงสิทธิ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
178 144668 นางสาว วาสนา เพ็ญภักตร์ ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี
179 144877 นางสาว รัชดาภรณ์ ชาญธนโชค อาเวมารีอา อุบลราชธานี
180 145028 นางสาว นาตยา พรมหงษ์ บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
181 145143 นาย ภัควัฒน์ อาจหาญ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
182 145414 นาย นันทชัย ปัญญาดิลก อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
183 145700 นางสาว ภิภัทรภรณ์ พิมพ์โคตร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
184 145871 นาย พชร พลทรัพย์ศิริ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
185 145962 นางสาว วนิดา ชาญวิรัตน์ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
186 145997 นาย กฤษณะ จำปาแดง นารีนุกูล อุบลราชธานี
187 146140 นางสาว สุจิตรา พิมรักษา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
188 146614 นางสาว ณัฐฐากานต์ สิงห์ทองลา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
189 147223 นางสาว อรษา บุตรพรม สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
190 147310 นาย นภสินธุ์ ดิษเจริญ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
191 147327 นางสาว พัชรีญา ภิญญะพันธ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
192 147365 นางสาว สิรินธารา ตีระมาศวณิช เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
193 148418 นางสาว นัฎวิภา พลรักษา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
194 148487 นางสาว เจนจิรา สุพร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
195 148500 นางสาว ณิชานุช มาตราช สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
196 148777 นางสาว ภัทรสุดา สนสี สิรินธร สุรินทร์
197 148882 นางสาว อารยา ภูอาษา บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
198 148910 นางสาว ณัฐกุล สกุณี สิรินธร สุรินทร์
199 149227 นางสาว กนกพรรณ ทองบ่อ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
200 149661 นางสาว นวมินทร์ ราชสีภูมิ บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
201 149722 นาย ชนบดี ราชมณี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
202 150145 นางสาว พลอยไพรินทร์ กองทอง ราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
203 150562 นางสาว วรนิษฐา คำศรี อาเวมารีอา อุบลราชธานี
204 150847 นางสาว กมลชนก พุทธพรหม ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
205 151084 นางสาว อนงค์ณภา มาลา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
206 151375 นางสาว อภิสรา นามแสง มุกดาหาร มุกดาหาร
207 151402 นางสาว สุชัญญ์ญา ป้องแก้ว นารีนุกูล อุบลราชธานี
208 151464 นางสาว นภัสสร พรหมทา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
209 151690 นางสาว นัชชา สอนสุรินทร์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
210 151714 นางสาว ณัฐวดี ภาเรือง นารีนุกูล อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118940 นางสาว ทิพย์สุดา ธรรมสวาสดิ์ หนองแวงวิทยาคม มุกดาหาร
2 118964 นางสาว ชุติดา อูชิดะ ธาตุพนม นครพนม
3 119819 นางสาว ธัญลักษณ์ สมแสน พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
4 119885 นางสาว อภิญญา สารมะโน เดชอุดม อุบลราชธานี
5 120136 นางสาว อมรวิริญจ์ พิญญพงษ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 120290 นาย สุรศักดิ์ ก้อนศิลา มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
7 121035 นางสาว พิมพิไล มงคลงำ สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
8 121069 นางสาว จุฑามาศ สันทา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
9 121083 นางสาว ประธินยา สาริบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
10 121230 นางสาว วิไลพร เกษหอม ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
11 121284 นางสาว ภัทรพร คนึงเพียร เดชอุดม อุบลราชธานี
12 121430 นางสาว จันทิมา นามสาย ธาตุพนม นครพนม
13 121433 นางสาว พลอย เหลียงไพบูลย์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
14 121666 นางสาว วันวิสาข์ โพธิ์พงษ์ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
15 121712 นางสาว ปะนัตดา บุปผาวาส ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
16 122414 นางสาว ขนิษฐา พันธุ์พาณิชย์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
17 122535 นางสาว ขวัญตา กันยะกาญจน์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
18 122923 นางสาว เมษา เพ็งชัย กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
19 123220 นางสาว จุรีย์มาศ สุขสำราญ กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
20 123289 นางสาว ประภัทรศิลป์ อุ่นใจศรี มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
21 123484 นางสาว จิฑาภรณ์ โพธะเลศ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
22 123546 นางสาว จุฑามาศ ธิมะสาร สว่างแดนดิน สกลนคร
23 123573 นางสาว นัฐถาพร ไชยเศษ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
24 123601 นางสาว กนกทิพย์ สุดใจ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
25 123782 นางสาว จันทกานต์ แก้วจันทร์ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
26 124409 นางสาว ธนาภา พาประจง เดชอุดม อุบลราชธานี
27 124424 นางสาว ปานทิพย์ สายเนตร กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
28 124550 นางสาว ลัดดารัตน์ บุญชู ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
29 124569 นางสาว รุ่งทิวา คำผุย เดชอุดม อุบลราชธานี
30 124633 นางสาว ขวัญฤดี ทิพศร กำแพง ศรีสะเกษ
31 124727 นางสาว รัตนา ชุ่มเสนา พุทไธสง บุรีรัมย์
32 124867 นางสาว เสาวนีย์ บัวชุม เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
33 124891 นางสาว อนัญชนินทร์ โสตะพราหมณ์ สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
34 124908 นางสาว พิชญาภร ผ่องใส เดชอุดม อุบลราชธานี
35 125080 นาย ศาสนพงศ์ วาสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
36 125123 นางสาว อโรชา จันพลี กระเทียมวิทยา สุรินทร์
37 125427 นางสาว เหมือนฝัน สมสี ธาตุพนม นครพนม
38 125608 นางสาว พิมพ์สมร มาหา กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
39 125610 นางสาว นิตยา เประนาม กระเทียมวิทยา สุรินทร์
40 125708 นางสาว อลิษา อุ้มพิมาย จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
41 125973 นางสาว พุทธิดา ทางชอบ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
42 126341 นางสาว สุรีรัตน์ สองสี รัตนบุรี สุรินทร์
43 126348 นางสาว วนิดา คชรักษ์ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
44 126420 นางสาว วรรณภา นวนวรรณ์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
45 126421 นางสาว สิรินาฎ แสนสุด เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
46 126436 นางสาว ประภัสสร จันทร์อร่าม เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
47 126660 นางสาว ทิพยรัตน์ ยาพลัง เดชอุดม อุบลราชธานี
48 126774 นางสาว ลัดดาวัลย์ พิศเพ็ง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
49 126822 นางสาว ปทิตตา ธรรมสุนา ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
50 126954 นางสาว นันทิชา อุดมสันติ์ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
51 126956 นาย ธนากรณ์ สายุทธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
52 127141 นาย ธนพล อาตม์สกุล จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
53 127236 นางสาว ประภาพรรณ พลศรี บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
54 127245 นางสาว พิชญา ชวนรัมย์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
55 127301 นางสาว กันต์จิรา อุตศาสตร์ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
56 127409 นางสาว พรวดี ปานเพ็ชร สตึก บุรีรัมย์
57 127738 นางสาว สุทธิดา คำกระจาย ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
58 127962 นางสาว วิจิตรา ใจดี ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
59 128058 นางสาว รัชณีกร มาลีศรี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
60 128507 นาย ธีระวัฒน์ สีตัสสะ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
61 128644 นางสาว อภิชญา งามตะคุ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
62 128689 นางสาว ยุพารัตน์ บุญศรี เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
63 128844 นางสาว พิสมัย โพธิ์สุวรรณ เดชอุดม อุบลราชธานี
64 129124 นางสาว รวินันท์ กลมพันธ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
65 129189 นาย พงศกร อุ่นอบ บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ
66 129362 นางสาว ยลดา การะเกษ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
67 129368 นางสาว กาญจนา นาสิงห์ กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
68 129570 นาย ดนัยฤทธิ์ โทสิงห์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
69 130066 นางสาว จุฑามาศ ยั่งยืน น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
70 130128 นางสาว พัชนิดา แก้วละมุล ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
71 130249 นางสาว คณิตา แซ่ตั้ง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
72 130380 นาย ธีรวัฒน์ บุ้งทอง นาจะหลวย อุบลราชธานี
73 130463 นางสาว มุธิตา ภูแป้ง* เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
74 130485 นางสาว ศิริพร จันทรา บ้านไทยวิทยาคม อุบลราชธานี
75 130719 นางสาว หนึ่งฤทัย มิ่งชัย คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
76 131397 นางสาว ไอรดา ปาทอง* เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
77 131488 นางสาว ศุภรัตน์ หันจรูญ เมืองแกพิทยาคม บุรีรัมย์
78 131670 นางสาว กรองกาญน์ บุญให้ โพนพิทยาคม สกลนคร
79 131825 นางสาว ณัฐธยาน์ อินทะหอม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
80 131853 นางสาว สิรินาถ สิมาฉายา โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
81 131888 นางสาว เกษทิพย์ สังสัมฤทธิ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
82 132075 นางสาว รัตติยา เพ็ชร์มาลี มัธยมวาริชภูมิ สกลนคร
83 132649 นางสาว อโนทัย บุญเนตร เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
84 132660 นาย ภัทราวุธ สีบุดดา พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
85 133347 นางสาว สมฤทัย ซ้อนดอก* ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
86 133387 นาย วิรุฬห์วัฒน์ หอมใจ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
87 133475 นางสาว เพชรรัตน์ ชาวป่า คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
88 133514 นางสาว อริษา สังศักดิ์ดา ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
89 133795 นางสาว กิตติยา สายศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
90 133852 นางสาว เกศวดี สุขศรี ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
91 134304 นาย ปริญญา ศิลาศักดิ์ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
92 134324 นางสาว กิตติยา ฐานะ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
93 134331 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์แดง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
94 134350 นางสาว ศิริทิพย์ ยิ่งไพบูลย์สุข ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
95 134420 นางสาว ศรัยฉัตร ยวนจิตร บัวเชดวิทยา สุรินทร์
96 134699 นางสาว อริญชยา บุญประสาน เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
97 134710 นางสาว นัยนา เมืองโคตร เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
98 134788 นางสาว นันทิชา หัวดอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
99 134824 นางสาว เกตุจนีย์ โตเสริมกิจ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
100 135658 นางสาว รัตนาภรณ์ บุญเรือง ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
101 136089 นางสาว ปณิตา แซ่เจีย มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
102 136647 นางสาว รัชนี ทองเติม มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
103 136927 นาย พัฒนพงษ์ บุญตา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
104 137093 นางสาว สุภาวรรณ วิริยา บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
105 137302 นางสาว ปัทมา ทัตธนกีรติ คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
106 137381 นางสาว ชาริณี พานจำนงค์ ราษีไศล ศรีสะเกษ
107 138143 นางสาว ศศิวิมล สุขสะอาด เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
108 138180 นางสาว สุกิม สุภาจันทร์ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
109 138321 นางสาว อัญธิชา แสนทวีสุข เดชอุดม อุบลราชธานี
110 138515 นางสาว วิภา ศรีนาคา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
111 138683 นางสาว สุธิดา แสงพานิชย์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
112 138727 นางสาว ศศิธร นพศรี มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
113 138781 นาย ณัฐภัทร พรมปรุ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
114 138863 นางสาว บุษกร ยลพันธ์ ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
115 138987 นางสาว จุฑารัตน์ ทองสอน มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
116 139788 นาย ธวัชชัย ศรีหาบุตร กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
117 140290 นางสาว ภาวิไล ไชยวิเศษ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
118 140369 นางสาว นาริตา ชนะพาล โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
119 140411 นาย จิระพงษ์ ทนทาน มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
120 140714 นางสาว วันวิสา บูรณะ จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
121 140782 นางสาว ประภัสสร สารเพ็ชร กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
122 141029 นางสาว จอมขวัญ แผ่นศิลา ราษีไศล ศรีสะเกษ
123 141116 นางสาว รัตนพร มูลมณี จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
124 141168 นางสาว เกสราภรณ์ หงษ์แก้ว สังขะ สุรินทร์
125 141589 นางสาว จุฑาวดี สุทธิมาตย์* คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร
126 141714 นางสาว อุบลวรรณ เมืองแสน นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
127 141863 นางสาว เจนจิรา พืชหมอ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
128 142244 นางสาว ปรางทิพย์ ทองสุทธิ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
129 142348 นางสาว สุวัลยา จันทรา กำแพง ศรีสะเกษ
130 142521 นาย รังสรรค์ วุฒิยา รัตนบุรี สุรินทร์
131 142892 นางสาว จริยา อรรคบุตร* ไผ่งามพิทยาคม ศรีสะเกษ
132 143149 นางสาว สุกัญญา เหมือนตา เดชอุดม อุบลราชธานี
133 143327 นางสาว วิภารัตน์ จันทร์โสภา น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
134 143617 นางสาว ปวีสุดา อนุคง เดชอุดม อุบลราชธานี
135 143667 นางสาว ณัฐติกานต์ ศักดิ์เทวิน ราษีไศล ศรีสะเกษ
136 144051 นางสาว ขวัญฤดี ปัตเตย์ พุทไธสง บุรีรัมย์
137 145000 นางสาว วนิภา แสงเดือน กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
138 145599 นางสาว นิรมล เพ็งผล กู่สวนแตงพิทยาคม บุรีรัมย์
139 145613 นางสาว เกษสุดา บรรลุสุข ดอนแรดวิทยา สุรินทร์
140 146169 นาย ธานินทร์ พลสิทธิ์ ธาตุพนม นครพนม
141 146252 นางสาว อรสินี ทองแรง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
142 146680 นางสาว วิรดา จันทร์ทะพันธ์ รัตนบุรี สุรินทร์
143 146785 นางสาว ปรียารัตน์ ประสงค์สุข จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
144 146802 นางสาว ภารดี จันทร์ทะพันธ์ รัตนบุรี สุรินทร์
145 147725 นาย ภิเษกสรรค์ คำโสภา ลิ้นฟ้าพิทยาคม ศรีสะเกษ
146 148325 นางสาว ศศิยาภรณ์ ยองใย ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
147 149517 นางสาว นภัสวรรณ พรหมณี ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
148 151093 นางสาว รัชดาภรณ์ พิมรัตน์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
149 151609 นางสาว ธวัลรัตน์ แต้มงาม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
150 151642 นางสาว สุนารี โสภากุล กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การท่องเที่ยว
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118406 นางสาว สิริกาญจน์ ประยงค์หอม สุรวิทยาคาร สุรินทร์
2 119278 นางสาว ภัทรียา สารการ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
3 119678 นางสาว ฉัตรเพ็ชร คงพันธุ์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
4 119719 นางสาว โสภิดา แดงสาย อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
5 119781 นางสาว วราภรณ์ รวยสูงเนิน อาเวมารีอา อุบลราชธานี
6 119889 นางสาว ศศิวรรณ จัตวานนท์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
7 122598 นางสาว ชลธิชา โยธาคำ* เมืองมุกวิทยาคม มุกดาหาร
8 123389 นางสาว ศุภิสรา โคตรธาริน นารีนุกูล อุบลราชธานี
9 123726 นางสาว ณัฐกานต์ แซ่จึง สิรินธร สุรินทร์
10 123889 นาย วัชระ ดอกคำ นายมวิทยาคาร อำนาจเจริญ
11 123928 นางสาว ปิยมาภรณ์ ไหลหลั่ง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
12 124216 นางสาว วัชรประภา เณรจาที ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
13 124431 นางสาว ศิริวรรณ นามแดง นารีนุกูล อุบลราชธานี
14 124846 นางสาว วาดฝัน หิปะนัด เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
15 124898 นางสาว ชมภูนุช อ่อนสนิท ยโสธรพิทยาสรรค์ ยโสธร
16 126258 นางสาว พิมลวรรณ เศษไธสง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
17 126418 นางสาว วิชุดา พรมมาลุน นครพนมวิทยาคม นครพนม
18 127276 นางสาว จันจิรา รุ่งสว่าง ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
19 129945 นางสาว สุทธิดา แซ่เฮง มุกดาหาร มุกดาหาร
20 130215 นางสาว สุพัตรา สายสุด นารีนุกูล อุบลราชธานี
21 131395 นางสาว รติรัตน์ ไชยกาล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
22 132066 นางสาว พุทธิดา สมทอง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
23 132426 นางสาว วิไลวรรณ สืบสาย นาโสกวิทยาคาร มุกดาหาร
24 133605 นางสาว ปรียานุช แสงสว่าง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
25 133889 นางสาว จิราวรรณ เชื้อหอม นารีนุกูล อุบลราชธานี
26 133909 นางสาว ภนิดา นามฤทธิ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
27 134035 นางสาว นัฏฐิณี นาโสก นาโสกวิทยาคาร มุกดาหาร
28 134036 นางสาว พนิดา นาโสก นาโสกวิทยาคาร มุกดาหาร
29 134626 นางสาว ศิรินันท์ คันศร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
30 135506 นางสาว สกาวใจ โพธิราช เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
31 135762 นางสาว เรืองยศ สร้อยมาศ* คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ
32 136078 นางสาว สาริณี แซ่เตีย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
33 136235 นางสาว วิชุดา ยุบลพันธุ์* ศรีธรรมวิทยา ยโสธร
34 136649 นางสาว นารีนาท พาชอบ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
35 137017 นาย ธนินท์รัฐ เรืองนพรุจน์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
36 137250 นางสาว นุศรา พันธ์ดี สิริเกศน้อมเกล้า ศรีสะเกษ
37 138296 นาย ธีรวิชญ์ แสนคำ มุกดาหาร มุกดาหาร
38 138786 นางสาว จิราพร ศรีวาลี* พระครูพิทยาคม บุรีรัมย์
39 138805 นางสาว รพีพรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์* พระครูพิทยาคม บุรีรัมย์
40 139358 นางสาว พรวิภา สิริพัด นารีนุกูล 2 อุบลราชธานี
41 139552 นางสาว ปิยะธิดา ลับพะตา บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
42 140845 นางสาว อนัญลักษณ์ นุรักษ์ทวีพร สิรินธร สุรินทร์
43 141417 นาย เกียรติศักดิ์ สินเติม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
44 141450 นางสาว จิรนันท์ ทองจันดา อาเวมารีอา อุบลราชธานี
45 141635 นางสาว นฤมล วงศ์ษาพาน ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
46 142911 นางสาว ณัฐสุภา แสงทอง ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
47 143681 นางสาว ชมพู่ คะเรียงรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
48 145051 นางสาว ชุติมน เถรวัลย์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
49 145833 นางสาว สุธิตา สิงห์กันยา* พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
50 145845 นาย นวพงศ์ สุภิมารส สุรวิทยาคาร สุรินทร์
51 146455 นางสาว ชุติมณฑน์ วิเศษ วัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ
52 148649 นางสาว เจนจิรา วิไลศักดิ์* พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
53 148853 นางสาว สุภัททา เคลือจันทึก* หนองขอนวิทยา อุบลราชธานี
54 149091 นางสาว วิไลพร เจริญสรรพ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
55 149906 นางสาว ธัญญาเรศ ลิลัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี
56 150339 นางสาว มนันชนก เพขรพรรณ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
57 150814 นาย วีระพงษ์ พันโนฤทธิ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
58 151473 นางสาว ประทานพร อนุสนธิ์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
59 151689 นางสาว พันธุ์วดี เหลืองมณีโรจน์ สิรินธร สุรินทร์
60 151694 นางสาว อาภัสรา แสนทวีสุข อาเวมารีอา อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การท่องเที่ยว
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118445 นางสาว วิลันดา บุบผาพร เลิงนกทา ยโสธร
2 118855 นางสาว สุดาภา นนทะลุน ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
3 120147 นางสาว ปภัสสร พิลารัตน์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
4 120277 นางสาว โสภา แผ่นทอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
5 120492 นางสาว ศิริลักษณ์ คำโสภา ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
6 121444 นางสาว อมรรัตน์ บุญเรือง เดชอุดม อุบลราชธานี
7 121873 นางสาว ศุภรัตน์ จรเข้ พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
8 122235 นางสาว ทิพานันท์ แสงประจักษ์ เลิงนกทา ยโสธร
9 122562 นางสาว ณัฐวรรณ์ ชาตะเคน ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
10 123137 นาง พรรัตน์ ตั้งวิกรัย นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
11 123340 นางสาว ณัฐณิชาช์ กระแสโท* เมืองแกพิทยาสรรค์ สุรินทร์
12 125229 นางสาว สุอารียา เสนาดี เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี
13 125630 นางสาว อภิชญา สีดา คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
14 126165 นางสาว น้ำฝน ศรีแก้ว แตลศิริวิทยา สุรินทร์
15 126389 นางสาว อนุธิดา เวียงจันทร์ ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
16 126921 นางสาว นีราวรรณ มั่นธรรม ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
17 127009 นางสาว ชนิดา ประทุม สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
18 127156 นาย อนุวัตน์ หยุยไธสง อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์
19 127288 นางสาว เพ็ญพโยม จันทร์สุข หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
20 127824 นางสาว เปรมฤดี ปทุมทอง ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
21 127936 นางสาว วิภารัตน์ วงค์ป้อม มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
22 128223 นางสาว อัจฉราวดี ทีดา ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
23 128401 นางสาว สุดารัตน์ ผินแก้ว มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
24 128596 นางสาว ณัฐธิดา พลรัตน์ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
25 128646 นางสาว อัญชลี บุญยัง เดชอุดม อุบลราชธานี
26 128829 นางสาว สุพิชชา บัวสาย สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
27 129248 นางสาว อรสา จันทอง ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
28 129565 นางสาว วรรณวิกา ผ่องแผ้ว ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
29 129597 นางสาว ณัฐวรรณ ศรีสันต์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
30 130098 นางสาว สุดารัตน์ บุญชาลี ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
31 130123 นางสาว อาภากร ชุมณี บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ
32 130348 นางสาว ศิริลักษณ์ ยั่งยืน นาจะหลวย อุบลราชธานี
33 130443 นาย จิรวัฒน์ ผุดผาย โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม ศรีสะเกษ
34 131231 นางสาว ลักขณา วังโคตรแก้ว คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร
35 131360 นางสาว ภัทรวดี โกสม นาจะหลวย อุบลราชธานี
36 131814 นางสาว พูลทรัพย์ นามวิลา กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
37 131870 นางสาว ดุสิตา แหวนเพชร ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
38 132306 นางสาว อัมพิกา จิตณรงค์ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
39 133089 นางสาว อรุณรัตน์ รุ่งจันทร์ นางรอง บุรีรัมย์
40 133100 นางสาว สุภัทรา พึ่งประสพ นางรอง บุรีรัมย์
41 134292 นางสาว ลิราพร คงประพัฒน์ กู่จานวิทยาคม ยโสธร
42 134534 นางสาว นรินธร ชุมศรี สตึก บุรีรัมย์
43 134984 นาย พงศ์พล ศรีสุธรรม กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
44 135086 นางสาว พนิดา บุญชัย ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
45 135108 นางสาว จุฑามาศ เกตศิริ* ประดู่แก้วประชาสรรค์ สุรินทร์
46 135110 นางสาว อัมพร สวรรณงาม* ประดู่แก้วประชาสรรค์ สุรินทร์
47 135723 นางสาว ศิรินันท์ มัคคที ห้วยขะยุงวิทยา อุบลราชธานี
48 135728 นางสาว กนกวรรณ เพ็ชรรักษ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
49 135855 นางสาว อัฐราวดี โพติยะ* บ้านโพนแพง สกลนคร
50 135928 นางสาว วนิดา สุขแสวง* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
51 136469 นางสาว อาริญา โพธิจักร ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
52 137022 นางสาว ปวีณา สิทธิสา สตึก บุรีรัมย์
53 137692 นางสาว อาภัสรา ทุนมี บัวเชดวิทยา สุรินทร์
54 137972 นางสาว ภัสสร โกยรัมย์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
55 138062 นางสาว นฤมล แสนสุข หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
56 138308 นางสาว สาวิตรี ศรีลำดวน กำแพง ศรีสะเกษ
57 138536 นางสาว อาภาพร บุญลอย นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
58 138553 นางสาว พรรณนิภา ศรีคำ ราษีไศล ศรีสะเกษ
59 138672 นางสาว วรรณิศา จันเทศ ราษีไศล ศรีสะเกษ
60 138696 นางสาว ธนพร คุณาพรม ราษีไศล ศรีสะเกษ
61 138790 นางสาว วิภาวดี โวหาร ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
62 138985 นาย สหกรณ์ ศิริจันทร์* กำแพง ศรีสะเกษ
63 139001 นางสาว สุวนันท์ แฝงจันดา กำแพง ศรีสะเกษ
64 139062 นางสาว จริญญา ภูปา เหล่าหลวงประชานุสรณ์ ร้อยเอ็ด
65 140054 นางสาว ธนัฐดา วนมา ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
66 140108 นางสาว นิภาพร ดีเสมอ สตึก บุรีรัมย์
67 140780 นางสาว วีรยา ไชยนาท บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
68 140990 นางสาว อนุชจรี สุขหวาน โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
69 141219 นางสาว ดาวนภา ศรีโท โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
70 141487 นาย ศิริศักดิ์ คนหลัก พิมพ์รัฐประชาสรรค์ บุรีรัมย์
71 141539 นาย อรุณพงษ์ พิพิล ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
72 141803 นางสาว คุณัญญา ทองพา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
73 141985 นางสาว พัชริดา คำยา ราษีไศล ศรีสะเกษ
74 142191 นางสาว หทัยรัตน์ จันทะศิลา ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
75 142241 นาย จักรพันธ์ เชื้อนนท์ หนองฮีเจริญวิทย์ ร้อยเอ็ด
76 142503 นางสาว ศุภักษร มาระเนตร เดชอุดม อุบลราชธานี
77 142852 นางสาว นิธิรา ชมเชย โพนสูงประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
78 142992 นาย วันเฉลิม ฤกษ์นาวา ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
79 143184 นางสาว ณัชนันท์ นามนนท์ ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
80 143360 นางสาว สุภาวรรณ โอชารส โนนเพ็กวิทยาคม ศรีสะเกษ
81 143776 นางสาว เพชรรินทร์ หมั่นตลุง ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
82 143852 นางสาว ธัญญารัตน์ วงแก้ว รัตนบุรี สุรินทร์
83 143862 นางสาว เกศมณี อันทะสาร* ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
84 144039 นางสาว บัณฑิตา คำจันทร์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
85 144116 นางสาว วังทอง หอมกลาง* กำแพง ศรีสะเกษ
86 144293 นางสาว วจี เริกไชย กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
87 144368 นางสาว ศศิพาภรณ์ มะลิกัน นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
88 144391 นางสาว ศิริษา นาห่อม ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
89 144413 นางสาว สุรัสวดี โมครัตน์* คำเพิ่มพิทยา สกลนคร
90 144733 นางสาว กาญจนา สุมาลี ราษีไศล ศรีสะเกษ
91 144880 นางสาว อารีรัตน์ สวัสดี รัตนบุรี สุรินทร์
92 145114 นาย ศุภกร ธิศาลา เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
93 145215 นางสาว ทับทิม จันทสุวรรณ ราษีไศล ศรีสะเกษ
94 145238 นางสาว วธัญญา ปักกาสัง ราษีไศล ศรีสะเกษ
95 145466 นางสาว ศศิมาภรณ์ เหล็กดีเศษ ราษีไศล ศรีสะเกษ
96 145600 นางสาว ศศิภรณ์ ประพันธ์ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
97 145690 นางสาว สุมาลี เกตุระติ ดอนแรดวิทยา สุรินทร์
98 145696 นางสาว สุมัทนา ทองคำ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
99 145882 นางสาว สกุณา สมเสนาะ บัวงามวิทยา อุบลราชธานี
100 145952 นางสาว อ้อยใจ ไชยแสง ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
101 145977 นางสาว ศรีสุดา จันทร์แจ้ง ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
102 146283 นางสาว ดวงกมล โสภา ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
103 146377 นางสาว เกศราพร สายเสนา ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
104 146384 นางสาว นิตติยา พลอินทร์ ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
105 146405 นางสาว สริตา จันทร์ดำ ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
106 146827 นางสาว พัชรินทร์ แผลงฤทธิ์ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
107 146846 นาย เดชฤทธิ์ เตวิชา กู่สวนแตงพิทยาคม บุรีรัมย์
108 146964 นางสาว นาวา โพธิจักร* เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
109 146998 นางสาว ดวงพร ทอนสูงเนิน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
110 147035 นางสาว ปราณี คำแก้ว ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ศรีสะเกษ
111 147069 นางสาว ทิพย์วรรณ จันทุดม รัตนบุรี สุรินทร์
112 147261 นางสาว นิตยา สูงห้างหว้า มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
113 147691 นางสาว จุฬาลักษ์ ปิยะวงษ์ ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
114 147857 นางสาว นันท์ภรณ์ ทาบุดดา เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
115 147994 นางสาว วิชุตา เจริญรอย สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
116 148077 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ อานี เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ บุรีรัมย์
117 148255 นางสาว รจนา กะประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
118 148556 นางสาว ประกายทิพย์ เชื้อวังคำ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
119 148558 นางสาว ทัศนีย์ แก้วดี ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
120 148703 นางสาว รุจี ประสมสมัย รัตนบุรี สุรินทร์
121 148724 นางสาว ศศิธร แก้วลอย ศรีตระกูลวิทยา ศรีสะเกษ
122 148848 นางสาว จันจิรา พลเยี่ยม เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
123 149090 นางสาว จัตุพร รัตนศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
124 150408 นางสาว สายฝน ไกรเสือ* ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
125 150497 นาย ธนากร ป้องนาน ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ศรีสะเกษ
126 150625 นางสาว สาริกา บุญคุ็ม เทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) อุบลราชธานี
127 150839 นางสาว ศิรินภา เผดิม ทุ่งสิมวิทยาคม ศรีสะเกษ
128 151213 นางสาว เกตนภาวัลย์ จันทร์หวาน เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
129 151523 นางสาว กนกวรรณ์ ทุมมากุล ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาไทยและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 119856 นางสาว พีรยา ทั่งทอง มุกดาหาร มุกดาหาร
2 119987 นางสาว กัญญาพัชร กระแสเทพ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
3 122122 นางสาว ปาริชาต นามน้าวแสง มุกดาหาร มุกดาหาร
4 122704 นางสาว อรปวีณา บุญพา นารีนุกูล อุบลราชธานี
5 123101 นางสาว ปุณยาพร บั้งทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี
6 123821 นางสาว วิไลพร เมียดธิมาตย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
7 123995 นางสาว วราภรณ์ โพธิจัก ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
8 124067 นางสาว ชฎาภรณ์ เสนาพันธ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
9 125860 นางสาว พรรณธร สุภาพ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
10 125869 นางสาว เบญจมาภรณ์ รัตนวงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
11 126113 นางสาว บัณฑิตา พูลพุทธา* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
12 127171 นางสาว นิภาพร นิ่มตรงเสนะ สิงห์สามัคคีวิทยา ยโสธร
13 127354 นางสาว สุภัสสร สีสมบา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
14 128107 นางสาว อาริสา สุวรรณมาโจ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
15 128333 นางสาว อุษณา พิมพ์บุญมา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
16 128407 นางสาว สุจิตรา มูลเหล็ก ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
17 128948 นางสาว พัชรมัย ชอบดี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
18 129374 นางสาว จริยา จันทรสาขา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
19 129966 นางสาว ภาวิณี ศรีทอง มุกดาหาร มุกดาหาร
20 130169 นางสาว จุฑามาศ สุุขทาน อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
21 131593 นางสาว เปี่ยมลาภ ทิพมาตร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
22 132094 นางสาว พิศุทธิ์ เครือสิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
23 132129 นางสาว กนกวรรณ พันวัตร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
24 133075 นางสาว ปิวรา มะลิวัลย์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
25 133702 นางสาว เกวลี คำเฟื้อย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
26 134161 นางสาว ชีวาพร ศรีพนม ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
27 135027 นางสาว กนกวรรณ วิเชียรศรี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
28 135278 นางสาว ยุวดี กอบุญ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
29 135362 นางสาว กัลยาณี บังสี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
30 135367 นางสาว ทรรศวรรณ บุญศรี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
31 135375 นางสาว ณัฐยา วิลาวัน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
32 135441 นางสาว สุดาวัลย์ เนตรสง่า นารีนุกูล อุบลราชธานี
33 136047 นางสาว สุรัสวดี ทุนมาก นารีนุกูล อุบลราชธานี
34 136051 นางสาว วรรณิศา พูดเพราะ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
35 136125 นางสาว ธีรกานต์ คูตระกูล บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
36 136308 นางสาว ดุษฎี บุญเทพ* ศรีธรรมวิทยา ยโสธร
37 137542 นางสาว จินตนา ฉายาวงศ์ สิรินธร สุรินทร์
38 140221 นางสาว ชวัลรัตน์ เทพวงษ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
39 141112 นางสาว ณิชาพร เพิ่มพูล ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
40 141277 นางสาว ศจีกาญจน์ ชัยรัตน์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
41 141290 นาย ศักดา สุภาที สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
42 141707 นางสาว วราภรณ์ แสนเวียง ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
43 141810 นาย ศุภวุฒิ สุดใจ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
44 142523 นางสาว สราวลี จิตรจักร บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
45 143073 นางสาว กิตติยาภรณ์ ทองคำวัน นารีนุกูล อุบลราชธานี
46 143307 นางสาว ศิรินภา นัยเนตร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
47 143396 นางสาว ปรีชญา ศรีโสพันธ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
48 143706 นางสาว ธัณญา อภัยพันธ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
49 144327 นางสาว นิลุบล มิ่งขวัญ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
50 144453 นางสาว ธนาภรณ์ สุตะคาน อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
51 145887 นางสาว หทัยรัตน์ ประเสริฐแท่น สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
52 146157 นางสาว อัญชลี กุลสิงห์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
53 146739 นาย สุเทพ บุญประดับ ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
54 148706 นาย ติณณภพ ธาราพิตร สุรวิทยาคาร สุรินทร์
55 149415 นางสาว รัชนีกร สมปอง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
56 149621 นางสาว วธูสิริ แก่นสุข ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
57 149650 นางสาว นริศรา พรหมสิทธิ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
58 149771 นางสาว จันทร์จิรา คนรู้ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
59 150810 นางสาว ธันยมัย วิเศษศุกล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
60 151511 นางสาว กัญญ์วรา สามาอาพัฒน์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
61 151536 นางสาว สุกันยา หาญเสมอ สวายวิทยาคาร สุรินทร์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาไทยและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118615 นางสาว ปรารถนา ภาระสุข วัดสวายน้อยวิทยา อุบลราชธานี
2 118623 นาย อนุชิต พระพิมพ์ วัดสวายน้อยวิทยา อุบลราชธานี
3 119019 นางสาว ธิดารัตน์ เสวะนา เลิงนกทา ยโสธร
4 119949 นาย เทวา จันทร์เติม โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
5 120199 นางสาว เฟื่องฟ้า บุญถูก เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
6 120316 นางสาว นริศรา สายเบาะ โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
7 120524 นางสาว ธนธรณ์ สิทธิมัง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
8 120532 นางสาว ชนากานต์ มะลิรัตน์ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
9 121987 นางสาว ภัชราภรณ์ ต้นสิงห์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
10 122376 นางสาว ปวีณา ชุยรัมย์ เมืองแกพิทยาคม บุรีรัมย์
11 122620 นางสาว จารุวรรณ หงษ์ศิริ นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
12 122971 นางสาว รัชฎา ดาวโคกสูง สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
13 123292 นางสาว วชิรญาณ์ ชอบเสียง สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
14 123342 นางสาว ณัฏฐากร ประไพรเมือง เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
15 123833 นางสาว กัลยา ศรีนาเมือง โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
16 123901 นางสาว จิราภรณ์ บัวผัน สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
17 124263 นางสาว ศิริกัลญา โคตรชมภู เดชอุดม อุบลราชธานี
18 125273 นางสาว ชนนิกานต์ ยามวัน เดชอุดม อุบลราชธานี
19 125823 นางสาว ปรางทิพย์ วดีศิริศักดิ์ อุเทนพัฒนา นครพนม
20 126701 นางสาว เกตุมณี อกอุ่น เทพอุดมวิทยา สุรินทร์
21 126744 นางสาว มุกตา สุขใส เทพอุดมวิทยา สุรินทร์
22 126960 นางสาว กาญจนา เหลาคำ บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ
23 127182 นาย กฤษณะ จันทร์สุขทวีโชค ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
24 127890 นางสาว ลลิตา สำเภานนท์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
25 128741 นางสาว อมรวรรณ กากแก้ว เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
26 128947 นางสาว พรสุดา มณีลุน ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
27 129332 นางสาว อรพรรณ ขันปรุ พยุห์วิทยา ศรีสะเกษ
28 131236 นางสาว รติรส เสียงล้ำ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
29 132322 นางสาว นันธิดา ปราบจันดี ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
30 132437 นางสาว อารียา ปักษี นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
31 132574 นางสาว ปัทมาวรรณ ทรัพย์ศิริ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
32 133111 นางสาว วรรณรดา พลเยี่ยม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
33 133130 นางสาว นริศรา ทำมาเกษ ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
34 133254 นางสาว อุมาพร คุตนาม มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
35 133256 นางสาว อรอนงค์ ลาระคร โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
36 133413 นางสาว วาสนา หลงชิน เดชอุดม อุบลราชธานี
37 133945 นางสาว เมธินี ขุมกลาง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
38 134203 นางสาว ศรัณยา ศิริมาก ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
39 134337 นางสาว ทัศนีย์ พาหุนันท์ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
40 134525 นางสาว ภัทรวดี คลองข่อย นางรอง บุรีรัมย์
41 134713 นางสาว แพรวพรรณ สมาฤกษ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
42 135170 นาย เกียรติศักดิ์ แย้มพจนา หวายคำวิทยา ศรีสะเกษ
43 135601 นางสาว กุสุมา สินแสงทอง ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
44 135846 นางสาว สุธิณี ชื่นใจ เทพอุดมวิทยา สุรินทร์
45 136131 นางสาว วันวิสาข์ ละเลิศ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
46 136149 นางสาว คล้ายวิถี อินทร์ขาว หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
47 136642 นางสาว โสรญา พลเยี่ยม ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
48 137160 นางสาว กมลชนก ศิริมงคล กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
49 137861 นางสาว ธัญชลิตา สังวาลทอง บัวงามวิทยา อุบลราชธานี
50 138608 นางสาว ปภัสสร บุ้งทอง ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
51 139050 นางสาว เบญจวรรณ์ สุภาพ นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
52 139798 นางสาว ลดาวัลย์ นวนปักษี ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
53 139831 นางสาว รวิสรา บุญเต็ม ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
54 139922 นางสาว สุวรรณี หอมเย็น เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อุบลราชธานี
55 140027 นางสาว สาธิตา มูลเพ็ญ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
56 140257 นางสาว ปาริชาติ ยิ่งยง เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
57 140702 นางสาว ยลดา ประจันทร์ศรี อาจสามารถวิทยา ร้อยเอ็ด
58 140742 นางสาว กรรณิการ์ พันธ์พงษ์ จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
59 140909 นางสาว ณิชกานต์ นารีบุตร กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
60 141496 นางสาว จารุวรรณ ละอองทอง ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
61 141522 นางสาว สุธาลินี ร่วมใจ น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
62 142106 นางสาว นิศากร ทองละมุล ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
63 142146 นางสาว ณัฐธิดา อินตะนัย พยุห์วิทยา ศรีสะเกษ
64 142180 นางสาว หทัยรัตน์ จันธวัต เชียงใหม่ประชานุสรรณ์ ร้อยเอ็ด
65 142693 นางสาว กรรณิกา พลสีลา ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
66 142728 นางสาว เพชราภรณ์ นนท์พละ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
67 142788 นางสาว สุดารัตน์ จงใจงาม สังขะ สุรินทร์
68 143065 นางสาว วรางคณา สิทธิรักษ์ กำแพง ศรีสะเกษ
69 143066 นางสาว วรรณพร คชพันธ์ กำแพง ศรีสะเกษ
70 143424 นางสาว ศิรินทรา พันธ์เพ็ชร ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
71 143482 นางสาว กนกพร มโนราช นาเวียงจุลดิศวิทยา อำนาจเจริญ
72 144723 นางสาว รุ่งรวี ชุบไธสง กู่สวนแตงพิทยาคม บุรีรัมย์
73 144856 นางสาว รัตน์สุดา จูมสิมมา สายธารวิทยา ศรีสะเกษ
74 144905 นาย วิศวะพล เฉลิม นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
75 144928 นางสาว สุพรรษา เตียงงา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
76 145210 นางสาว ชนันญา มีทองแสน ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
77 145218 นางสาว พิมลรัตน์ แดงล้อม เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
78 145239 นางสาว ณัฐพร พันธ์แก่น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
79 145481 นางสาว ธิศวรรณ ศรีไชยวาน ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
80 145483 นางสาว เมธณี เที่ยงสูงเนิน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
81 145493 นางสาว สุวนันท์ เพียงสองชั้น ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
82 145594 นางสาว ขนิษฐา เหี้ยมไธสง กู่สวนแตงพิทยาคม บุรีรัมย์
83 145678 นางสาว กัลญาณี ภูมีศรี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
84 145846 นางสาว วาสนา มุ่งงาม* ยางวิทยาคาร สุรินทร์
85 146120 นางสาว เบญจมาศ ไหว้พรหม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
86 146288 นางสาว ภัทรธิรา อ่อนสิงห์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
87 146296 นางสาว สุมาณี พวงพันธ์ โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
88 146626 นางสาว รสสุคนธ์ สารทอง โนนปูนวิทยาคม ศรีสะเกษ
89 146787 นางสาว มัทนา แสนคำ ไร่ใต้ประชาคม อุบลราชธานี
90 146861 นางสาว ขวัญจิรา กลิ่นสุคนธ์* ยางวิทยาคาร สุรินทร์
91 146879 นางสาว พัชนิดา พิมพ์เงิน* ยางวิทยาคาร สุรินทร์
92 146981 นางสาว จารุวรรณ ทวีชาติ ตูมวิทยา ศรีสะเกษ
93 147110 นาย กำพล จันทา* ยางวิทยาคาร สุรินทร์
94 147180 นาย ทศพร นาบุญ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
95 147533 นางสาว อมรทิพย์ สาสุนันท์* เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
96 147879 นางสาว วิภาวรรณ โสสว่าง โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
97 147902 นางสาว ดวงใจ โสสว่าง โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
98 147929 นางสาว โสภิดา ศรีดา ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
99 147932 นางสาว ภัทรภร เหมือนชอบ* ยางวิทยาคาร สุรินทร์
100 147934 นางสาว อภัสนันท์ จันทะเกษ* นาโพธิ์วิทยา อุบลราชธานี
101 147938 นางสาว สุวิมล โสพัฒน์* ยางวิทยาคาร สุรินทร์
102 147952 นางสาว นิภา นิสัยกล้า* ยางวิทยาคาร สุรินทร์
103 148000 นางสาว พจมาลย์ ศรีบุญ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
104 148010 นางสาว เจนจิรา สีแดง ศรีแก้วพิทยา ศรีสะเกษ
105 148197 นางสาว ศิริลักษณ์ สังข์โกมล ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
106 148237 นางสาว วริศรา โคกสง่า ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
107 148251 นางสาว ธิดา เส้นกล้า ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
108 148429 นางสาว พรทิพย์ ชาวนา ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
109 148501 นางสาว เมขลา โสมมา เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
110 148560 นางสาว จีรวัฒน์ โคตรธานี เดชอุดม อุบลราชธานี
111 148587 นาย ไกยสิทธิ์ บัวทอง* แวงแก้ววิทยา ศรีสะเกษ
112 148881 นาย ธนศักดิ์ สายชมภู ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
113 148927 นางสาว ภาณิชญาดา เสนาคุณ* นาโพธิ์วิทยา อุบลราชธานี
114 148972 นางสาว กรรณิการ์ อ่อนวรรณา ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
115 149272 นางสาว ศิริวรรณ สีภา น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
116 149460 นางสาว ปรานิตา ไชยเหนือ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
117 149519 นางสาว พรทิพย์ จันครา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
118 149920 นางสาว วชิราภรณ์ ศิริเทศ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
119 150089 นางสาว ศิริกัลยา ไชยทอง ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
120 150150 นางสาว ศิรัณยา บุญเหลือ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
121 150293 นางสาว หนึ่งฤทัย ทองดอนใหม่ รัตนบุรี สุรินทร์
122 150294 นาย วสันต์ ประกอบดี ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
123 150319 นาย ศรราม ลึกดี ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
124 150344 นางสาว อัญชลี ประประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
125 150384 นางสาว สุจิตรา คำผา ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
126 150457 นางสาว สุภาพร วงค์พาน พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
127 151666 นางสาว พวงผกา ทองอ่อน เดชอุดม อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาจีนและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118331 นางสาว เกษกมล เทพมณี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
2 122009 นางสาว ศิริมา โสตะวงค์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
3 123475 นางสาว ศิวนันท์ บุญศรี* ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 อุบลราชธานี
4 123539 นางสาว จินดารัตน์ อุปนิสากร* ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 อุบลราชธานี
5 124057 นางสาว นฤบล พ่วงสาหร่าย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
6 124663 นางสาว วนิดา เจริญรัตน์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
7 125314 นางสาว สมฤทัย สุพล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
8 126046 นางสาว นิรมล เจริญชัย ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
9 126795 นางสาว ภัคจิรา จิรนภาวิบูลย์* ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 อุบลราชธานี
10 127580 นาย อานนท์ สัมฤทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
11 127726 นางสาว กัญญภัทร บัณฑิต นารีนุกูล อุบลราชธานี
12 128187 นางสาว ธมนวรรณ ขำอินทร์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
13 128946 นางสาว ปุณยาพร อุดมวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
14 128951 นางสาว ธัญลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ สิรินธร สุรินทร์
15 129317 นางสาว สุวิชา อินทรียวงศ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
16 129327 นางสาว วาธิญา ฉายาวรรณ นารีนุกูล อุบลราชธานี
17 129618 นางสาว ศิริภัทรชา อุทาวงศ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
18 129684 นางสาว เบญญาภา เกษกุ มุกดาหาร มุกดาหาร
19 130845 นางสาว มุกดา จันกง ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
20 131222 นางสาว อมรรัตน์ ธานี* ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 อุบลราชธานี
21 131239 นางสาว พรรณทิวา เวียงแก* ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 อุบลราชธานี
22 131548 นางสาว ปติณญา สุมทอง สิรินธร สุรินทร์
23 131621 นางสาว สุกานดา แก้วสุข สิรินธร สุรินทร์
24 131682 นางสาว รัชนีกร นาคละออ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
25 132891 นางสาว ปรานระวี สมสี นารีนุกูล อุบลราชธานี
26 133274 นางสาว มัลลิกา ศรีสุนนท์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
27 133988 นางสาว เมวีร์ญา ปักกาสาร* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
28 134004 นางสาว ศริญญา แสนสี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
29 134175 นางสาว ลักษิกา วอขวา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
30 135474 นางสาว สุชาดา ใจช่วง มุกดาหาร มุกดาหาร
31 135976 นางสาว จุฑามาศ ไชยโกฎ มุกดาหาร มุกดาหาร
32 135983 นาย จักรี แสนจันทร์ มุกดาหาร มุกดาหาร
33 136206 นางสาว น้ำฝน สายทารี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
34 136513 นางสาว อัจฉริยา บุดดาวงศ์* คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ
35 136668 นาย กิตติศักดิ์ สวัสดิ์นะที เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
36 137618 นางสาว นันทนา มุ่งงาม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
37 137790 นางสาว นิติพร จารุวงษ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
38 137971 นางสาว กัญวรัช ปรักเจริญ นารีนุกูล อุบลราชธานี
39 138106 นางสาว มาริษา ประทุมชาติ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
40 140293 นางสาว บงกชมาศ หวังกล่อมกลาง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
41 140748 นางสาว สกุลรัตน์ กอนรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
42 141748 นางสาว ลลิตภัทร มีทรัพย์สกล สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
43 142127 นางสาว ณัยญารักษ์ พันเทศ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
44 142545 นางสาว ธัญชนก บุตรพินธุ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
45 143123 นางสาว ทัศตยา โสดา ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
46 143362 นางสาว มะลิวัลย์ ชูกลิ่น นารีนุกูล อุบลราชธานี
47 143518 นางสาว พรรณวิภา แขนรัมย์* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
48 144282 นางสาว อรอุมา สุมังคะเสริฐ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
49 144959 นางสาว พิมพ์ชนก ชินศิริพันธุ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
50 145359 นางสาว สุรีรัตน์ เหลือถนอม สิรินธร สุรินทร์
51 147282 นางสาว ภัทรวรินทร์ มูลพันธ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
52 147666 นางสาว ศุภลักษณ์ บุญมาก สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
53 148850 นางสาว จุฑาพร สายวัน* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
54 149053 นางสาว วิลาวัณย์ ตรีสมุทร์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
55 149220 นางสาว สิริกัญญา ดูชาติรัมย์ รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บุรีรัมย์
56 149318 นาย รักษ์ตระกูล แก่นแก้ว สุรวิทยาคาร สุรินทร์
57 149363 นางสาว ดลพร พรหมบุตร สิรินธร สุรินทร์
58 149919 นาย ปรีชา ป้องแก้ว ราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
59 150012 นางสาว ภัทราภรณ์ ราชาแดง ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
60 150035 นาย สมถะ เจียรกุล* ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาจีนและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 120287 นางสาว มะลิวัลย์ ศิริวงษ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
2 122226 นางสาว ทิพย์สุรีย์ ศรีปัญญา พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
3 123258 นางสาว ดาริกา จันทะแพน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
4 123529 นาย วุฒิชัย จำปาสา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
5 123584 นางสาว สุวรรณี บรรหารบุตร ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 124015 นางสาว สุภาพร วงพินิจ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
7 124018 นางสาว ศิรินาถ ศรีชนะ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
8 124099 นางสาว อริศราภรณ์ อัครวงศ์ศุภา กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
9 124238 นางสาว ทิพรัตน์ ยานุวงศ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
10 124362 นางสาว ธิดารัตน์ วงค์คำสิงห์ นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
11 124470 นางสาว นริศรา จันลา มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
12 124614 นาย นพรุจ พรมมา รัตนบุรี สุรินทร์
13 124797 นางสาว เกษมะณี แก้วดวงดี เดชอุดม อุบลราชธานี
14 125643 นางสาว กิตติพร เที่ยงธรรม คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
15 125673 นางสาว มนัสนันท์ วงค์คำ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
16 126008 นาย อรรถพล กุลบุตร หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
17 126429 นางสาว พิลาวรรณ เรืองสา คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
18 126685 นางสาว ประพัฒชา กัลยะลา เดชอุดม อุบลราชธานี
19 126733 นางสาว มณฑินี มีชัย เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
20 126926 นางสาว วรรณิศา กุลสุวรรณ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
21 126966 นาย นิติพัฒน์ บุญญะธีรพัฒน์ เดชอุดม อุบลราชธานี
22 128159 นางสาว พัชรวรินทร์ พลเยี่ยม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
23 128550 นาย ศุภวัฒน์ ภูเขาใหญ่ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
24 128628 นางสาว อำภา ทองสิม เดชอุดม อุบลราชธานี
25 128698 นางสาว อมลวรรณ บุญโต สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
26 129420 นางสาว อรุณศรี อุทธา พนาศึกษา อำนาจเจริญ
27 129512 นางสาว วาทินี ศรีจำปา กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
28 129633 นางสาว อรุณรัตน์ ศรีสุราช กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
29 129832 นางสาว พนิดา กรดแก้ว คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
30 129912 นางสาว บุญบูชา หัดกล้า นางรอง บุรีรัมย์
31 130005 นางสาว จุฑามาศ มาไชย กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
32 130268 นางสาว อรทัย มหานิล พนาศึกษา อำนาจเจริญ
33 130596 นางสาว ฉวีวรรณ โสนาพูน ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
34 130649 นางสาว วรรณิภา การเกษ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
35 131636 นางสาว วราภรณ์ งอกวงษ์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
36 132082 นางสาว วนิดา อินทะนาม เดชอุดม อุบลราชธานี
37 132198 นางสาว เด่นนภา บับพาน คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
38 132606 นางสาว ภัทราภรณ์ สงวนพิมพ์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
39 132646 นางสาว พัชราภรณ์ แซ่ลี้ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
40 133463 นาย ธนิตร์ อาจหาญ* คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
41 133794 นางสาว ณัฐชา ไชยพฤกษ์ กำแพง ศรีสะเกษ
42 133847 นางสาว ชลลดา ปั้นงา กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
43 133890 นางสาว นาตฤดี มนตรี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
44 134025 นางสาว อรอนงค์ ทองเหลือง เดชอุดม อุบลราชธานี
45 134157 นางสาว ละอองดาว พงษ์มา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
46 134189 นางสาว พิชญ์พัสวี สุวรรณเสน* กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
47 134202 นางสาว เปรมยุดา ต้นบุญ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
48 134283 นางสาว จารุณี เคลือชัย กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
49 134347 นางสาว มัศยา พลปัถพี ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
50 134399 นางสาว อาทิตยา แขอาสา มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
51 134560 นางสาว พัชรี บุตรวงศ์ พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
52 134567 นางสาว วัชรินทร์ แก่นสาร พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
53 134580 นางสาว กนกวรรณ สมสิน พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
54 135345 นางสาว โชติวรรณ สอดศรี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
55 135453 นางสาว วิภารัตน์ อาสาวัง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
56 135999 นางสาว อรณี หมั้นดี เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
57 136329 นางสาว สุวนันท์ ฉิมพลีพันธุ์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
58 136330 นางสาว สุกัญญา ไกรสุข ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
59 136359 นางสาว ณัฎฐา สุขแก้ว ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
60 136756 นางสาว สุภาวดี โลมาสืบ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
61 136839 นางสาว ภาวิณี ลอยประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
62 136843 นางสาว ปรัชญาธร พุ่มจันทร์ เดชอุดม อุบลราชธานี
63 136847 นางสาว อัญชลีภรณ์ คันทอน เดชอุดม อุบลราชธานี
64 136871 นางสาว ปพิชญา ยงเพชร สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
65 136947 นางสาว เสาวภา ทองราษฎร นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
66 137400 นาย อนุรักษ์ ชมบูรณ์ ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
67 137691 นางสาว สิรินันท์ ตะเคียนจันทร์ บัวเชดวิทยา สุรินทร์
68 137948 นางสาว อาภาพร มาโพธิ์ ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
69 138529 นางสาว ขวัญฤดี บุญลอย นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
70 138806 นางสาว อรอุมา พรมตา เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
71 138843 นางสาว สิริพรรณ ทองเอี่ยม ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
72 138992 นางสาว บุษกร บุตรเจริญ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
73 139262 นางสาว ณัฐณิชา พรมตา เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
74 139423 นางสาว พิรุณวัลย์ ปูคะภาค เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี
75 139978 นางสาว ธัญญารัตน์ ท่าหาญ* เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
76 139996 นางสาว ปรีณาภา งามแสง เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี
77 140245 นางสาว จันทร์ทิมา ภววิจารณ์ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
78 140265 นางสาว ชนากานต์ สำรวมจิตต์ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
79 140448 นางสาว สุวิมล เทพบุดดี ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
80 140618 นางสาว นุชชบา ศรีมาลัย เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อุบลราชธานี
81 140720 นางสาว หยาดพิรุณ เเสนกล้า จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
82 141412 นางสาว จิตราพร บุษบงก์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
83 141494 นางสาว สุดารัตน์ คูณสุข ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
84 141500 นางสาว ธารีรัตน์ คงศิริพาณิชย์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
85 141587 นางสาว สาริณี เตือประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
86 141674 นางสาว ขนิษฐา เเจ่มใส ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
87 141878 นาย ณัฐพงษ์ แนวทวิช มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
88 142018 นางสาว ศิริลักษณ์ ใจสว่าง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
89 142226 นางสาว ภัทรวดี เถาว์ดี ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
90 142582 นางสาว สุดาภรณ์ หาสุข ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
91 142775 นางสาว ชฎาพร ไชยสันต์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
92 143239 นางสาว วาสนา ชัยนคร ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
93 143275 นางสาว ยุวดี สุดา ดงยางวิทยาคม อุบลราชธานี
94 143382 นางสาว สุธิดาภรณ์ สมศรี ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
95 144080 นางสาว สุปรานี หาญภักดี กำแพง ศรีสะเกษ
96 145729 นางสาว วรินภรณ์ หวังดี เดชอุดม อุบลราชธานี
97 145923 นางสาว รัตนา สายตา พนาศึกษา อำนาจเจริญ
98 145928 นางสาว สาวิตรี ทวีพจน์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
99 145950 นางสาว พัตรานุช พุทธรักษ์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
100 145985 นางสาว ปิยะนันท์ คำมา ตูมวิทยา ศรีสะเกษ
101 146257 นางสาว สุกัญญา สกุลพรหม ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
102 146431 นางสาว ศิโรรัตน์ ภูหัดธรรม นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
103 146663 นางสาว รุจิรา พ่องเสียง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
104 146854 นางสาว ศุภลักษณ์ วงษ์ภักดี ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
105 146871 นางสาว จิราพร ถ่อแก้ว ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
106 147493 นางสาว สุมนฑา เสวะนา เมยวดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด
107 147518 นางสาว ศิริลักษณ์ เศษบุบผา เมยวดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด
108 147789 นางสาว นันทรัตน์ แสนทวีสุข เทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) อุบลราชธานี
109 148189 นางสาว ธิดา ผาสุข พนาศึกษา อำนาจเจริญ
110 148829 นางสาว ดาหวัน เสาธงทอง ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
111 149260 นางสาว วิชญาภรณ์ วิริยะพันธ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
112 149386 นางสาว บุษริน ทีคำแก้ว ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
113 150382 นางสาว กัลยา พรมประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
114 150479 นางสาว พลอย เจริญจรัมพร คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
115 151052 นาย กรกช ประติพัทร นางรอง บุรีรัมย์
116 151140 นางสาว เกตุวดี สุรศร ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
117 151461 นางสาว พัชรีภรณ์ สุมาลย์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118318 นางสาว ธัญพิชชา ศรีสุวรรณ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
2 118972 นางสาว ทักษพร โทบุดดี นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 119755 นางสาว อัญธิกา ตั้งดำรงวัฒน์ มุกดาหาร มุกดาหาร
4 119878 นางสาว อธิฐาน บานนิกูล นารีนุกูล อุบลราชธานี
5 120072 นาย ต่อเกียรติ ชมภูบุตร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
6 120478 นางสาว สตรีรัตน์ พิชิตรัตติกาล นารีนุกูล อุบลราชธานี
7 120734 นางสาว อนัญจนา กาลพันธ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
8 121523 นางสาว ธัญญชล มีชัย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
9 122220 นางสาว เบญจมาศ ดวงตา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
10 123781 นางสาว ศุภรัตน์ กระโพธิ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
11 124265 นางสาว สุรีย์พร พรมสุววรรณ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
12 124892 นางสาว ฐิตาภา พรชัยวัฒนากร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
13 125374 นางสาว ภัทรนัฎ ลาลับ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
14 125471 นางสาว อรุณรัตน์ อุบลศุภมงคล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
15 127794 นางสาว ศิรินารถ พาทีทิน ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
16 127917 นางสาว นิตยา ปักกาโล ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
17 128099 นางสาว จรรจิรา วัฒโน ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
18 128192 นางสาว อรจิรา ดิษฐวงค์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
19 130694 นางสาว วิภาดา นามวงศา ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
20 131691 นางสาว อัจฉริยา โยธี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
21 132203 นางสาว ชัชชญา วงศ์ใหญ่ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
22 132885 นางสาว มินตรา สิมาจารย์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
23 132905 นาย ศิรวัชร คูณศรี ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
24 132960 นางสาว กฤติยาภรณ์ ลาสา สิรินธร สุรินทร์
25 132961 นางสาว นริศรา ถึกเกิด สิรินธร สุรินทร์
26 134049 นางสาว อภิชญา แจ่มใส สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
27 134426 นางสาว คณาภรณ์ มะโนธรรม สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
28 136066 นางสาว ลัพธวรรณ เเสงยางใหญ่ สิรินธร สุรินทร์
29 136291 นางสาว เสาวรส เชียงทา สิรินธร สุรินทร์
30 137508 นางสาว กฤษณา อัญญโพธิ์ สิรินธร สุรินทร์
31 138588 นางสาว ทัฐภรณ์ วิรัตน์ ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
32 139669 นางสาว ทัดชนก จูมทอง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
33 139765 นาย ชนะภัย บุญสูง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
34 140672 นางสาว นันธิญา อบคำ ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
35 141245 นางสาว บุณยาพร ถนอมนวล สิรินธร สุรินทร์
36 141448 นางสาว พันทิพา พันธ์พงศ์ สิรินธร สุรินทร์
37 142258 นาย เอกสิทธิ์ ก้งทอง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
38 142398 นางสาว ปาริดา จารัตน์ สิรินธร สุรินทร์
39 143650 นางสาว อภิษฐา นาคสีเหลือง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
40 144363 นางสาว นาฎนัดดา กมลเลิศ สิรินธร สุรินทร์
41 144409 นาย ธนวัฒน์ แซ่ตั้ง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
42 144742 นางสาว ศุภรดา สุดชาวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
43 146164 นาย พฤฒิชาติ ศาสตรวาหา นารีนุกูล อุบลราชธานี
44 146243 นาย สิปไท สายพญาศรี สุรวิทยาคาร สุรินทร์
45 146810 นาย จิรภาส สีหนาท สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
46 148385 นางสาว กิตติยา เจือจันทร์ สิรินธร สุรินทร์
47 148613 นางสาว กนกวรรณ อาลัยรักษ์ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
48 149123 นางสาว กุสุมา จิตจำนงค์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
49 151474 นางสาว สุพัตรา งามแสง ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118843 นางสาว สุดารักษ์ ตันตระกูล ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
2 119514 นางสาว สุภาพร ถาพร พนาศึกษา อำนาจเจริญ
3 119783 นางสาว เสาวนีย์ สมบูรณ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
4 119958 นางสาว กมลวรรณ วรรณประภา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
5 120108 นางสาว พัชรี พรมสว่าง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 120148 นางสาว ปิยรัตน์ บุญตา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
7 120167 นาย สิทธิพงษ์ บุญกาญจน์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
8 120768 นางสาว สุทธิดา ใจภักดี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
9 122422 นางสาว ลินดา สุพรรณโมก* คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
10 122462 นางสาว อัจนียาพร กำลังดี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
11 122463 นางสาว ปิยานุช ตาลหอม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
12 122466 นางสาว วิไลพร อวนอบ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
13 122773 นางสาว เนตรนภากร ทองสาย นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
14 123171 นางสาว ประภัสสร แสงมาศ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
15 123216 นางสาว จตุวรรณ ปรีถวิล ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
16 124554 นางสาว อารยา ธานี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
17 124561 นางสาว เกษสุดา สังข์เพชร ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
18 124573 นางสาว ธิดารัตน์ จ๊ะสุนา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
19 124704 นางสาว วชิราภรณ์ เจริญท้าว เดชอุดม อุบลราชธานี
20 124713 นางสาว พิมพ์ใจ หอมหวล นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
21 126174 นาย ณัฐพงษ์ นุรสินธุ์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
22 127261 นาย ณัฐพงศ์ จันทร์ศรีเมือง คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
23 127351 นางสาว รัชดาพร โพธิ์แก้ว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
24 127482 นางสาว นันทริกา แก้วประสิทธิ์พงศ์ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
25 127598 นางสาว ธิดารัตน์ สีหะเกรียงไกร คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
26 127599 นางสาว ปาริตา ศรีวะสุทธิ์ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
27 128160 นางสาว ญาณิศา ลามาอุ่น ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
28 128718 นางสาว ชนิกานต์ กอซอ ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
29 129027 นางสาว เฟื่องฟ้า หวังดี เดชอุดม อุบลราชธานี
30 130283 นางสาว นภาพร จันทะเวช ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
31 132499 นางสาว ศิริรักษ์ พวงพิมพ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
32 132788 นางสาว เดือนนภา ประสมศรี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
33 132841 นางสาว สดธนี ชาชำนาญ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
34 133081 นางสาว ธัญณภัสส์ วรนามธนสกุล ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
35 133087 นางสาว วราลักษณ์ นิกาเกต ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
36 133088 นางสาว เอื้องฟ้า มาโยธา ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
37 133977 นางสาว ปิยะพร ช่างดี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
38 134001 นางสาว กัญญาภรณ์ นครศรี บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
39 134006 นางสาว รุ่งธิดา ศรีหล้า* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
40 134585 นางสาว ปัทมาวรรณ ศรีชมภู โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
41 134817 นางสาว จิราพร บุญทับ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
42 134829 นางสาว กัลยา คนเพียร คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
43 135215 นางสาว อัญธิกา คล้ายประเสริฐ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
44 135502 นาย ภาณุพงษ์ แสงใสแก้ว ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
45 136339 นางสาว สรัญญา ใหญ่รัมย์ วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
46 137695 นางสาว พวงผกา ประดาศักดิ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
47 138131 นาย ธนพล โสภาสิน วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
48 138512 นางสาว ณิชากร ขุมเงิน ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
49 138692 นางสาว วารีรัตน์ ขาวงาม ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
50 138715 นางสาว นุชชนภางค์ แพงมา ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
51 138744 นางสาว เกษฎาพร อ่างทิพย์ เดชอุดม อุบลราชธานี
52 139448 นางสาว ธนาภรณ์ ศรีบุระ ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
53 139728 นางสาว แสนแก้ว สระแก้ว เดชอุดม อุบลราชธานี
54 139963 นางสาว ถิรนันท์ สุพิพงศกร พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
55 140269 นางสาว ภัสสร สัตย์ซื่อ ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
56 140459 นางสาว สุวรรณี วรรณสุทธิ์ นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
57 140793 นางสาว ศศิมาภรณ์ คำหอม กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
58 140821 นาย ธนวัฒน์ สังขะทา คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
59 141391 นางสาว รัตติญาภรณ์ กำแก้ว นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
60 142034 นาย รณชัย รัตนวัน ราษีไศล ศรีสะเกษ
61 142107 นางสาว ศิริลักษณ์ มนทอง ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
62 143633 นางสาว สุวนันท์ สถาวร เดชอุดม อุบลราชธานี
63 143636 นางสาว รัตนาภรณ์ วิพันทา เดชอุดม อุบลราชธานี
64 143850 นางสาว สุรีรัตน์ สุวรรณะเก* ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
65 144584 นางสาว พรสุดา นาทันปอง วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
66 144599 นางสาว พรพรรณ นามฮุง วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
67 144882 นางสาว ชิดชนก หนองภักดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
68 145660 นางสาว ปรารถนา พงษ์สระพัง ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
69 145836 นางสาว วิภาวี สังฆะวรรณา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
70 145905 นางสาว ขวัญอุไร วันริโก เดชอุดม อุบลราชธานี
71 146026 นางสาว ฑิฆัมพร พลนอก ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
72 146916 นางสาว เพ็ญศิริ แสงแดด ตูมวิทยา ศรีสะเกษ
73 147116 นางสาว สุพรรษา พอกสนิท ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
74 147406 นางสาว จุฑาทิพย์ โสพิลา ร่มเกล้า สกลนคร
75 147714 นางสาว สไบแพร ขุมคำ เดชอุดม อุบลราชธานี
76 148425 นางสาว กาญติมา วันโสภา ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
77 149043 นางสาว ลลิดา ติราวรัมย์ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
78 151016 นางสาว พัชริดา เหลืองอ่อน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
79 151018 นางสาว ลัดดาวัลย์ เหมะนัด วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ประวัติศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 120340 นางสาว เจนจิรา วินทะจักร์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
2 121445 นางสาว ณัฐนิชา ปิ่นแก้วน้อย นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 122234 นางสาว เย็นฤดี แก้วใส สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
4 122615 นางสาว วิชุดา อุ่นทรวง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
5 122970 นาย บดินทธ์ มุลน้อยสุ* สกลราชวิทยานุกูล 2 สกลนคร
6 123021 นางสาว สุวรรณภา โพธิราช สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
7 123092 นางสาว บุญเลี้ยง หัสดี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
8 123096 นางสาว วารีรัตน์ ปานแก้ว อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
9 125135 นาย ศราวุธ สุสิงห์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
10 125518 นาย กฤตภาส ราหุละ นารีนุกูล อุบลราชธานี
11 125534 นางสาว วิภารัตน์ เสนานิมิต ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
12 129629 นางสาว ขจิตมณี จินายาง สิรินธร สุรินทร์
13 132815 นางสาว ภัทริน คำบุดดี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
14 132875 นาย อัษฎาวุธ ธนาพรพาณิชย์กุล นารีนุกูล อุบลราชธานี
15 134067 นาย ณภัทร นรชาญ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
16 135505 นางสาว วรรณภัทร์ โพธิวัฒน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
17 136023 นางสาว ณิชากร เผ่าพันธ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
18 136282 นางสาว กัญชริญา พุฒจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
19 138724 นางสาว ม่านฟ้า สายศรี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
20 138830 นางสาว ปิยวรรณ จันทร์เวียง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
21 140232 นาย พงษ์สวัสดิ์ สายเพ็ชร อำนาจเจริญพิทยาคม อำนาจเจริญ
22 140327 นางสาว เขมสรณ์ กุลนะ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
23 140910 นางสาว เมธาวี สุริยะวรรณ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
24 141218 นางสาว กันย์ฐกร เติมสุข สิรินธร สุรินทร์
25 141700 นางสาว ศิรประภา ธงศรี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
26 142183 นางสาว ธิดาพร วงษ์ศรีชู สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
27 143157 นาย วิศวะนาจ เชื้อไทย ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
28 143787 นางสาว วาสนา บุญเทียน สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
29 143854 นางสาว อุสรา วงศ์น้ำนอง อาเวมารีอา อุบลราชธานี
30 145056 นางสาว สุวดี ประนมรัมย์ บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
31 145078 นางสาว ปุณยวีร์ ทองคำเกิด บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
32 145319 นางสาว รัชฎาพร อังคะโส นารีนุกูล อุบลราชธานี
33 145671 นาย อัษฎาวุฒิ สิงห์ยะบุศย์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
34 145890 นาย วีระวัฒน์ หมายมั่น อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
35 146359 นาย บัลลพ เสาวลัย สุรวิทยาคาร สุรินทร์
36 147083 นางสาว ธนัชพร ถนัดค้า สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
37 147253 นางสาว ณัฐสิมา ศิริอินทร์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
38 147256 นาย วงศธร พูลผล นารีนุกูล อุบลราชธานี
39 148045 นางสาว อรพรรณ โพชราช ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
40 148293 นาย ธนศักดิ์ สายสุด* อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
41 149141 นางสาว สวรรยา ศรอาจ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
42 150537 นาย ธนาสิทธิ์ ศิริศิลป์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
43 150967 นางสาว นิตยา คำรัตน์ มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
44 151631 นางสาว ทิพย์สุดา จารุแพทย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ประวัติศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118563 นางสาว ปรีณาพรรณ ดีพร้อม ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
2 120890 นางสาว อันนาณิการ์ สังสีราช ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
3 120920 นางสาว ขวัญเรือน เกิดทวีพันธุ์ ธารทองพิทยาคม บุรีรัมย์
4 123100 นางสาว ศิรินภา พรณรงค์ โคกสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
5 123373 นางสาว ธัญญรัตน์ ศรีจันทร์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
6 123864 นางสาว กนกวรรณ แสงคำ เลิงนกทา ยโสธร
7 124491 นางสาว ดวงสุดา สังไวศรี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
8 124766 นาย กฤษวัตร จำปาขาว มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
9 125465 นางสาว ธัญญารัตน์ หมื่นสีพรม พลับพลาชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
10 125657 นาย ปริญญา ดีมาก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
11 126990 นางสาว เพียงประภา อินทร์หม้อ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
12 127103 นางสาว จิราพร แก้วมี ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
13 127454 นางสาว ดาวเสาวลักษณ์ กองทอง ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
14 129268 นางสาว วิภาวรรณ อุ่นเรือน* สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
15 129519 นางสาว ปทุมทิพย์ อ่อนอก ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
16 129699 นางสาว วนันญา ผกาศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
17 130191 นางสาว วิสุดา พร้อมสุข กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
18 130936 นางสาว ระพีพรรณ ดีบุก ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
19 131992 นาย โกเมนทร์ กระแสกาญจน์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
20 133260 นางสาว นฤดี ดีสูงเนิน กำแพง ศรีสะเกษ
21 133310 นางสาว ณัฐฐณิชา ท่อนจันทร์ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
22 133330 นางสาว วิพาดา จันทรา พนาศึกษา อำนาจเจริญ
23 133662 นาย อดิษศักดิ์ ยะตะโคตร นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
24 133681 นางสาว ยุธิดา ท่อนจันทร์ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
25 133963 นางสาว นรินทร มั่นชาติ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
26 133964 นางสาว ดวงกมล ละมูล กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
27 134443 นาย จีรศักดิ์ จารัตน์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
28 134527 นางสาว อินทุออน ต้นกันยา สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
29 135433 นางสาว วัชรีญา รุ่งอรุณกาญจน์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
30 135436 นางสาว กรานต์ชนก พันทุม จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31 135984 นาย สุทธิโรจน์ สุวรรณสงคราม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
32 136559 นางสาว ศิโรรัตน์ ทองขาว ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
33 136561 นาย จตุพล เขียวศรี ทรายมูลวิทยา ยโสธร
34 136566 นางสาว กุสุมา ธรรมดา ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
35 136576 นางสาว พัชนี เจริญพงษ์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
36 137180 นางสาว วิไลพร สำเภานนท์ เดชอุดม อุบลราชธานี
37 137472 นาย ศรัณย์ ประสาร กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
38 137904 นางสาว ปวีณ์สุดา หิมะวัน ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
39 138763 นางสาว แสงมณี มะโนศรี ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
40 138798 นางสาว อรสา รังแก้ว ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
41 138820 นางสาว ศิริญา สาธุ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
42 139325 นางสาว อุทุมพร พรมประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
43 139507 นางสาว วิไลรัตน์ ยืนนาน ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
44 139587 นางสาว นารีรัตน์ สีสัน ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
45 139851 นาย อาทิตย์ รุ่งราษี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
46 140070 นางสาว สลิลทิพย์ บุญยะศรี อุเทนพัฒนา นครพนม
47 140501 นาย กิติภพ ดวงพิลา* ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
48 140644 นางสาว ณุกานดา นิธิธัญทิพ จตุราษฎร์พิทยาคม บุรีรัมย์
49 141562 นาย ปฐมพร มีทอง นาคำวิทยา อุบลราชธานี
50 141784 นางสาว โสภิตา โสน้ำเที่ยง เมืองแกพิทยาคม บุรีรัมย์
51 142001 นางสาว ศศิพร แสงกล้า ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
52 142265 นางสาว จันทร์เพ็ญ กำลังหาญ กุดไผทประชาสรรค์ สุรินทร์
53 143178 นางสาว วรรณิศา แสงสุข ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
54 143214 นางสาว วิลาวัณย์ สารศิริ ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
55 143296 นางสาว จามจุรี แก้วกล้า พนาศึกษา อำนาจเจริญ
56 143807 นาย พีระพล กิ่งคำ เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อุบลราชธานี
57 144305 นาย ณัลทวัฒน์ มารัตน์ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
58 144365 นาย นราธิป ปานเพชร เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
59 145975 นาย พรสวรรค์ เอยประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
60 146400 นางสาว สาวิตรี กมณีย์ ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
61 147064 นางสาว สุดารัตน์ แก้วละมุล ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
62 147386 นางสาว เอมมิกา เกตุมณี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
63 147947 นางสาว สมคิด นามี ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
64 149203 นาย อนุวัฒน์ เชื้อทอง ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
65 151015 นางสาว สุปรียา ศรัทธาพันธ์ กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
66 151098 นางสาว ชลิตา ดาดง หวายคำวิทยา ศรีสะเกษ
67 151110 นางสาว ศุภษร ตะลาโส ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การพัฒนาสังคม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 119574 นางสาว ฑิฆัมพร สุทธิประภา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
2 121190 นางสาว จุฑารัตน์ คงรอด มุกดาหาร มุกดาหาร
3 121632 นางสาว สุวิมล ไชยชนะ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
4 123797 นาย รพีพัฒน์ จันทร์หอม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
5 124654 นางสาว สุทธิดา บุตรบุรี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
6 125065 นางสาว ธนัชพร จันทรศร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
7 126415 นาย วรวิช แก่นการ นายมวิทยาคาร อำนาจเจริญ
8 128420 นางสาว อนุธิดา เดชจินดา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
9 130021 นางสาว สุธาสินี นิสสัย สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
10 130515 นางสาว กัญญาภัชร ไชยบรรณ์ ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
11 131214 นางสาว ลักขณาพร เติมวงศ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
12 134547 นางสาว สุจิตรา สุภาพวง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
13 136337 นางสาว หทัยชนก โมฬีชาติ ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
14 137839 นาย ธนพล มิ่งไชย อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
15 138990 นางสาว สุภาวดี เวชไสย สุรวิทยาคาร สุรินทร์
16 139196 นางสาว ทรายขวัญ นาคเกิด ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
17 139799 นางสาว จินต์จุฑา วิสุทธิประภา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
18 140262 นางสาว ธัญพร ผางพันธ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
19 141373 นางสาว อรนุช วงษา ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
20 141911 นางสาว จิราพร จันทรักษ์ นารีนุกูล 2 อุบลราชธานี
21 141942 นางสาว อภิสรา จันเต็ม นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
22 142214 นางสาว ปุณยวีร์ จันทร์ธีระวงศ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
23 145002 นาย วุฒิชัย เวชกามา ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
24 145374 นาย มงคล กองทุน สุรวิทยาคาร สุรินทร์
25 147712 นางสาว ณัฐธิดา จันทรมนตรี สิรินธร สุรินทร์
26 147812 นาย ธนพล คล้ายพิมพ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
27 148401 นางสาว อาระยา วงษ์ชมพู นารีนุกูล อุบลราชธานี
28 149469 นางสาว สุกัญญา สิงห์ใหญ่ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
29 149730 นาย จักรพันธ์ ควรคำนึง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
30 149810 นาย สัตยา ศรีสุวรรณ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
31 150379 นางสาว พิชญาภัค หารไชย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
32 150525 นางสาว กัญญาณัฐ นวลประดิษฐ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
33 151256 นางสาว พรพิมล มริสาร นารีนุกูล อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การพัฒนาสังคม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118337 นางสาว เบญจมาศ เชาว์ฉลาด ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
2 118407 นางสาว รัตนาภรณ์ ปิยธำรงพงศ์ สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
3 118625 นางสาว สุธิดา ปาทา โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
4 118626 นางสาว สุปราณี ผุยพงษ์ โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
5 118663 นางสาว โสภา ต้าวพรหม ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
6 118696 นางสาว ธิดารัตน์ หงษ์คำ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
7 118714 นางสาว กนกวรรณ วงศ์คำ โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
8 118732 นางสาว นิลาวัลย์ มั่นวงศ์ โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
9 123522 นางสาว ยุพเรศ สำเนากลาง เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
10 125928 นางสาว รำไพ มัครินทร์ เดชอุดม อุบลราชธานี
11 128912 นางสาว ธนาพร บัวลา พนาศึกษา อำนาจเจริญ
12 129771 นางสาว สุภาลักษ์ ยุระชัย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
13 130953 นางสาว พัชราภรณ์ สอนคำผิว ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
14 132727 นาย คฑาวุฒิ วงศ์กิตติธร* คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
15 133148 นางสาว นัชนันท์ แสนสุโพธิ์ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
16 133185 นางสาว สร้อยทอง แหวนเงิน ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
17 133731 นางสาว สุวนันท์ สุรินทร ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
18 134747 นางสาว หัทยาพร ฐาธะนัตร์ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
19 135167 นางสาว ผฎาชมัย เทเสนา ร่มเกล้า สกลนคร
20 135592 นาย พงษ์ทวีชัย มาโยธา ผาน้ำทิพย์วิทยา ร้อยเอ็ด
21 136712 นาย อัคเดช ขุนสัตย์ ผาน้ำทิพย์วิทยา ร้อยเอ็ด
22 137908 นางสาว กรรณิการ์ ทุมภา ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
23 138475 นาย สุรชัย สุระเทพ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
24 141046 นาย สุเมธ มาละศรี ราษีไศล ศรีสะเกษ
25 141721 นางสาว แนนทอง ชินบุตร ร่มเกล้า สกลนคร
26 142467 นางสาว รัตน์ติยา วงประกรคำ ธาตุพนม นครพนม
27 143427 นาย วันชัย มณีวงษ์ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
28 144019 นางสาว สุธาสินี มหาลิตะวัน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
29 144083 นางสาว อินทิรา โพธินา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
30 144617 นางสาว ธิดารัตน์ คำพูล ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
31 144632 นางสาว สุวนันท์ เชื้อแก้ว ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
32 144638 นางสาว ศุภัสรา สุทธิ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
33 144822 นางสาว จิราพร หรีกประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
34 144955 นาย ทองจันทร์ ใจกล้า ปะคำพิทยาคม บุรีรัมย์
35 145389 นาย อภิลักษ์ วรโพด ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
36 145427 นางสาว สุลัดดา สุทธิบุตร นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
37 145473 นางสาว ศิริวรรณ ศิริมูล กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
38 145632 นางสาว กรรณิกา แสนจันทร์ มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
39 145727 นางสาว ทับทิม สาระทา กำแพง ศรีสะเกษ
40 146250 นางสาว รุจิรา เทียนหอม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
41 146786 นางสาว สร้อยฟ้า อัครชาติ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
42 146985 นาย ขจรเกียรติ ทองเทพ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
43 147193 นางสาว ลัดดาภรณ์ ปกป้อง เดชอุดม อุบลราชธานี
44 148090 นาย ชนะพล ผินสู่ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
45 148128 นางสาว ศิริพร พลลาภ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
46 148619 นาย นราธร ทาทอง* แวงแก้ววิทยา ศรีสะเกษ
47 150592 นางสาว สุวนันท์ วงสาเคน นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
48 150787 นางสาว อรนภา สำรองพันธ์ นาแกพิทยาคม นครพนม
49 151547 นางสาว สุพัตรา คำพันธ์ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : นิเทศศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118442 นางสาว ดลยา ดอนสกุล อาเวมารีอา อุบลราชธานี
2 118678 นาย นรินทร์ กงนะ นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
3 118892 นางสาว ปิยนุช เกณฑ์สาคู สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
4 118952 นางสาว สุพัตรา วรสุข สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
5 119399 นางสาว สุมินตรา จำรัส อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
6 119627 นางสาว สุพรรณี เชาว์ชาญ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
7 119832 นางสาว สุพัตรา วินทะไชย สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
8 119881 นางสาว พัชราภรณ์ พิมพ์พัฒน์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
9 120223 นางสาว ญาณิศา เอกวรวิทย์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
10 120387 นางสาว จณิสตา อมรลักษณ์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
11 120669 นางสาว ชัญญา เตียวเจริญ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
12 121534 นางสาว ศิริอร เคหารมย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
13 121772 นางสาว กุลธิดา ศุภเลิศ สิริเกศน้อมเกล้า ศรีสะเกษ
14 123441 นางสาว พัชรพรรณ สุวรรณพงษ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
15 123776 นาย กิตติภูมิ ชูรัตน์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
16 123840 นางสาว ธัญชนก มะลิลา นารีนุกูล อุบลราชธานี
17 124194 นางสาว ชุดาภา ไชยปัญญา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
18 124214 นางสาว วันมณี สุวรรณ์ทา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
19 125084 นางสาว มณีกาญจน์ นิ่มอนงค์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
20 125152 นางสาว วิมล แกประโคน* อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
21 125367 นาย สิทธิพงษ์ ชอบสอน มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
22 125632 นางสาว ดาราวดี มีชัย ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
23 125862 นางสาว ธนัชพร หลักหาญ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
24 125968 นางสาว อัณศยา สุภาพรม นารีนุกูล อุบลราชธานี
25 126413 นาย อนุวัตน์ โทพิลา นายมวิทยาคาร อำนาจเจริญ
26 126648 นางสาว จิราพร กุลสุทธิ์ มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
27 126768 นางสาว ชัญญานุช ตอเสนา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
28 126890 นางสาว มนสินี ประเสริฐสวัสดิ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
29 127693 นางสาว ศศิภรณ์ อัคศรี มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
30 127712 นาย วรัญญู แสนสุข ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
31 127736 นาย ชวลิต คุณฑล อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
32 127849 นางสาว อรอินทร์ ดีแก้ว นารีนุกูล อุบลราชธานี
33 128217 นาย เจษฎา ต้นจำปา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
34 128900 นางสาว ภัทรานิษฐ์ รฐาหิรัญโรจน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
35 129222 นางสาว วินตา อำนวยเสรี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
36 131517 นางสาว จิณณพัต สิงห์คีรี บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
37 132020 นางสาว วราวัลย์ ออมสิน ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
38 132158 นางสาว ชฎาภรณ์ โพธิ์แก้ว รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
39 132932 นางสาว ปาริษา พันธ์อนุ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
40 133410 นางสาว ช่อบุญญา วัฒนะ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
41 133489 นางสาว อัจฉรา ทังนะที นารีนุกูล อุบลราชธานี
42 133521 นางสาว เมทินี กัณหา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
43 134204 นาย สมภพ คูณเลี้ยง* น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
44 134359 นางสาว กชกร อึ้งไพบูลย์ มุกดาหาร มุกดาหาร
45 134900 นางสาว ปลายฟ้าใส ภูมิลา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
46 136451 นาย ธีรวิทย์ อุปชัย ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
47 136560 นางสาว ชฎาพร พละมาตย์ สิรินธร สุรินทร์
48 136738 นางสาว ภัทรา ชาญนรา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
49 136757 นางสาว การะเกต ไชโย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
50 137587 นาย ดนุพล บุญเที่ยง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
51 137662 นาย ชินวัตร มัฐผา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
52 138015 นางสาว รัตนา สายมาตย์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
53 138397 นาย ชาญวุฒิ บุญยงค์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
54 138767 นางสาว ณัฏฐ์นรี ทองคำสิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
55 138984 นางสาว ประภัสสร สุขแสวง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
56 139936 นาย ณัฐวุฒิ ไพอุปลี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
57 141174 นางสาว ลัดดาวรรณ อุ่นคำ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
58 141198 นาย กฤษณพงษ์ อินรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
59 141329 นางสาว อัญชลี ชัชราภรณ์ ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
60 142169 นาย พนธกร บรระโก ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
61 142371 นาย ณรงค์ศักดิ์ สุขแนบ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
62 142862 นางสาว วนิดา ชาลี อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
63 143179 นางสาว กุลสินี ศรีลาพัฒน์ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
64 143680 นาย ธนกิจ โสพสิงห์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
65 143726 นางสาว ณัฐณิชา ศรีสุนารี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
66 144872 นางสาว ตรีทิพ สุจริตกิตติกุล บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
67 145703 นางสาว สุดารัตน์ พิญญศักดิ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
68 146059 นาย ภาณุพงศ์ สายสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
69 147443 นางสาว ภัทรวีร์ ธนีวัน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
70 147609 นาย นิลประพันธ์ ศรีธรรม ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
71 147696 นางสาว ฉัตรธิดา คิดดี สิรินธร สุรินทร์
72 147888 นาย ธาดาพงษ์ กุมารสิงห์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
73 148725 นาย สันติสุข โชคชัย อาเวมารีอา อุบลราชธานี
74 148994 นางสาว ณัฐกานต์ จากรัมย์* บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
75 149011 นางสาว สิริภาพร มาลาคำ* ยุวทูตศึกษา 2 อุบล อุบลราชธานี
76 149617 นาย ถิรวุฒิ บับที เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
77 150365 นางสาว วิชชุนัย เขียวศรี มุกดาหาร มุกดาหาร
78 150837 นาย วัชรากร รุ่งเรืองวรวัฒน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
79 151278 นาย ปฐมภพ ลินโพธิ์ศาล สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
80 151470 นาย มีชัย ลิ้มสกุล ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : นิเทศศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 120777 นางสาว สกาวใจ ชุมปลา พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
2 121088 นางสาว ณัฐพร เกตุเนียม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
3 122663 นาย สมชาย จันเทศ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
4 122708 นางสาว สิรินาถ มุเนียงรัมย์ นางรอง บุรีรัมย์
5 123517 นางสาว สุภัสสร อำประเสริฐ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 124939 นางสาว อมรรัตน์ เชื้อสิงห์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
7 125386 นางสาว รุ่งทืวา บัวทุม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
8 125479 นางสาว มารยาท ยะไวย์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
9 125749 นาย ธานิน จันทะมา เดชอุดม อุบลราชธานี
10 126014 นางสาว กรกนก มาฏารักษ์ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
11 126538 นาย กรกต สิมณี ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
12 126919 นางสาว สุชาตา ขลิบเงิน เดชอุดม อุบลราชธานี
13 126959 นาย ธนกฤต ไพรสินธุ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
14 126970 นางสาว มาตารักษ์ คำสอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
15 127701 นางสาว สาวิณี รักษาพล กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
16 127749 นางสาว ประภาพร โคตุพันธ์ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
17 127901 นางสาว ปาริชาต สีฐา ดงยางวิทยาคม อุบลราชธานี
18 128563 นางสาว แสงเดือน แสนทวีสุข พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
19 128875 นาย อภิรักษ์ พันธัง พนาศึกษา อำนาจเจริญ
20 128954 นางสาว กานดา มูลสาร ทรายมูลวิทยา ยโสธร
21 129083 นางสาว ชลิตา จรลี ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
22 129326 นาย ธณากรณ์ สมภูมิ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
23 129626 นางสาว จิลาวรรณ บุตรศาสตร์ เชียงใหม่ประชานุสรรณ์ ร้อยเอ็ด
24 131567 นาย วิศรุฒม์ ใสศรี* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
25 131647 นางสาว จิตธนา รูปคม คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
26 132792 นางสาว คัทลียา ภิรมย์กิจ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
27 133377 นางสาว ศิริรักษ์ พลเยี่ยม เชียงใหม่ประชานุสรรณ์ ร้อยเอ็ด
28 134032 นางสาว ยลนาฎ ราโชติ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
29 134054 นางสาว ภรณ์ศรี จิตจักร์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
30 134688 นางสาว อภิรัตน์ สิงหเสนี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
31 134693 นางสาว พนิดา ไชยเพ็ชร ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
32 134764 นางสาว อริยา กลมเกลียว สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร
33 135355 นางสาว อาภาภรณ์ กาลพัฒน์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
34 135672 นางสาว พิจิตรา โพธิ์ศรี ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
35 135835 นางสาว จันทิมา ไสยรส เชียงใหม่ประชานุสรรณ์ ร้อยเอ็ด
36 135959 นางสาว เกศกนก สีหะวงษ์ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
37 135991 นาย ภัทร ภูมิน พังโคนวิทยาคม สกลนคร
38 136180 นางสาว กุลิศลา มรกต ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
39 136321 นางสาว อาภาพร พามา กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
40 136473 นางสาว สาลิณีย์ ประเสริฐสุข ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
41 136517 นางสาว นงนุช กงแก้ว ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
42 136533 นางสาว สุปราณี พรมจักร์ ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
43 137058 นางสาว กนกวดี บุญสวาสดิ์* สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
44 137059 นางสาว อาริยา สีสมบา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
45 137275 นางสาว สุภารัตน์ วงษ์ภักดี ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
46 137341 นางสาว นภาพร วงษาบุตร น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
47 138014 นางสาว ธิดาวรรณ์ อำประเสริฐ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
48 138761 นางสาว ภัคมณฑน์ ทองมา มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
49 138807 นางสาว เสาวลักษณ์ ไกรงาม ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
50 139553 นางสาว ลลิตา วิชาชัย บัวเชดวิทยา สุรินทร์
51 139895 นางสาว พัชนิดา คำนึง ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
52 140119 นาย ประสิทธิ์ จันภักดี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
53 140135 นาย วิทวัฒน์ ป๊อกเเจ้ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
54 140294 นางสาว นิติยาพร วิโรพรหม ธาตุพนม นครพนม
55 140590 นางสาว ภัสรา อุดหนุน* มัธยมแมด อำนาจเจริญ
56 140765 นางสาว วิชชุตา ฤทธิเดช นางรอง บุรีรัมย์
57 140977 นางสาว อัจฉราภรณ์ อินกันหา พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
58 141183 นางสาว พิมพ์นิภา ยางสิงอ้อ โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
59 141236 นางสาว พัชรภรณ์ บุญนิรันดร์ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
60 141706 นางสาว หทัยภัทร ฟองงาม* สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
61 141834 นางสาว วิจิตรา นามวิเศษภักดี อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์
62 141836 นางสาว ทัศนีย์ ทรายทอง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
63 141936 นางสาว น้ำฝน สว่างวงษ์ เชียงขวัญพิทยาคม ร้อยเอ็ด
64 142310 นางสาว พัชราภรณ์ พึ่งประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
65 142628 นาย อนุชา จะอ่อน โพนสูงประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
66 143243 นางสาว วิลาวัลย์ กันทะโล ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
67 143300 นางสาว สาวินี นันทพันธ์ ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
68 143739 นางสาว ธิดารัตน์ อุดรัง สายธารวิทยา ศรีสะเกษ
69 143869 นางสาว ศิริพร ศรีนารักษ์ ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
70 143920 นางสาว อัญชิษฐา วลัยกนก พุทไธสง บุรีรัมย์
71 144616 นางสาว น้ำฝน ประสงค์สุข ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
72 144792 นางสาว พัชริดา เลิศจริยา* คลีกลิ้งพัฒนาทร ศรีสะเกษ
73 144893 นางสาว ขวัญฤดี โกศล ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
74 144904 นางสาว ฑิฆัมพร ชาภูคำ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
75 145575 นาย อนุรักษ์ บุญมาก ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
76 145621 นางสาว อรอนงค์ แสนจันทร์ มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
77 146155 นางสาว สุพรรณี อาสานอก พุทไธสง บุรีรัมย์
78 146247 นางสาว กัณฐิกา ได้ทุกทาง ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
79 146441 นางสาว ชนัดดา ไพรงาม* หนองพอกวิทยา ร้อยเอ็ด
80 146482 นางสาว พนาวัลย์ สมเพ็ชร ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
81 147175 นางสาว พัชริดา บุญโกศล โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
82 147480 นางสาว นิภาพร ขันสิงห์ โพนเมืองประชารัฐ ร้อยเอ็ด
83 147611 นางสาว จิราพรรณ สายหอม เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี
84 147646 นาย ธวัชชัย สุกรรณ์ ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
85 147737 นางสาว อทิติย์ ดำลี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
86 147805 นางสาว ทัศนีพร พานจันทร์ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
87 148700 นางสาว จารุณี จุลไธสง* แวงแก้ววิทยา ศรีสะเกษ
88 148810 นางสาว วิภาลักษณ์ สีหาบุตร* แวงแก้ววิทยา ศรีสะเกษ
89 149349 นางสาว ชุติมา สุดจำนง ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
90 149747 นางสาว ธนพร เณรกูล นางรอง บุรีรัมย์
91 150690 นางสาว จิตาภา สำโรง คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
92 151047 นางสาว สิรินันทื กัลป์ศิริไพศาล สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร
93 151127 นาย จิตรธิวัส บัวสด ผักแพววิทยา ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการธุรกิจ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118532 นางสาว นิตยา นาคะเมฆ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
2 118544 นางสาว รัชนีพร นุรสินธุ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
3 119189 นางสาว พรพิมล สุพล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
4 119355 นางสาว รุ่งฤดี บัวมาตย์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
5 119568 นางสาว กุลธิดา แน่นอุดร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
6 119607 นางสาว ปริยดา มะโรงวัง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
7 119608 นางสาว ปริญญากร บรรยงค์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
8 119613 นางสาว ภาวิไล บุญละคร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
9 120593 นางสาว พัชนิดา ไพราม นารีนุกูล อุบลราชธานี
10 120656 นางสาว พิมลรัตน์ สาระพันธ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
11 120774 นางสาว ศศิญา อุดทุมภา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
12 120914 นางสาว เพ็ญพักตร์ กาญจน์กล้า อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
13 121785 นางสาว นิลนารถ เสาเวียง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
14 122611 นางสาว ศิวพร แต้ศิริ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
15 123922 นางสาว อมรรัตน์ นิยมวัน นารีนุกูล อุบลราชธานี
16 124675 นางสาว สิริประภา ศรีธัญรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
17 124785 นางสาว ปิยนุช เหล่าออง นารีนุกูล อุบลราชธานี
18 125369 นาย ธนกร ธนสรรวนิช นารีนุกูล อุบลราชธานี
19 125799 นาย ณัฐพล กาหลง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
20 126264 นาย ธีวสุ ศรีสะอาด อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
21 126547 นาย นิธิ สุวรรณกูฏ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
22 126557 นาย ภัทรพล ชมพงส์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
23 126619 นาย อนิรุทธ์ เจริญกิจรักษา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
24 126731 นางสาว ภัทรนิศวร์ โชตน์มงคลภัทร์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
25 126761 นาย ปฏิภาณ ธิติประเสริฐกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
26 127224 นางสาว ศุนิสา ชาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี
27 127277 นางสาว ศกลวรรณ อุตมาลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี
28 127616 นางสาว กนกสกุล หลากสุขถม อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
29 127907 นาย ธีระวัฒน์ พิมพลทอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
30 128109 นาย สุรสิทธิ์ ฉัตรธนาธรรม ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
31 128994 นางสาว ลลิตา จันทร์สาขะ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
32 129435 นาย กฤษฎา ทานมาส อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
33 129934 นางสาว มลวิภา สิงห์ใหญ่ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34 131208 นางสาว ชลธิชา ธนะบูรณ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
35 131238 นางสาว อรุณี กาบยุบล ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
36 131457 นางสาว อรอนงค์ ไชยสิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
37 131986 นาย ฐิติวุฒิ โค้วตระกูล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
38 132088 นางสาว ชฎาขวัญ เกตุโสระ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
39 132513 นางสาว สุธาสินี นิยมวงศ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
40 132519 นาย พรหมนฤทธิ์ อินติ ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
41 132734 นางสาว จิรธิดา อภิสกุลชาติ นครพนมวิทยาคม นครพนม
42 133938 นาย วรภัทร อภิชาตวาณิช สุรวิทยาคาร สุรินทร์
43 134488 นางสาว มธุรส ณรงค์ศร๊ มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
44 134531 นาย ชนาธิป นิลเปรม อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
45 135057 นางสาว เวธกา สมสอางค์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
46 135225 นางสาว เปรมวลักษณ์ วงศ์ณรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
47 135730 นางสาว ยุภาวดี ลอยหา นารีนุกูล อุบลราชธานี
48 135791 นางสาว กรรณิกา คำปัง มุกดาหาร มุกดาหาร
49 136136 นางสาว ศุนิตา บุญชม สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
50 136258 นางสาว คณิตรา สุรำไพ นารีนุกูล อุบลราชธานี
51 136836 นาย สันติ สารคำ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
52 137423 นางสาว อภิญญา สายแวว นารีนุกูล อุบลราชธานี
53 138407 นางสาว ศศิธร นีระพันธุ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
54 138432 นางสาว ธันยมัย เรืองชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
55 138819 นางสาว สุภาภรณ์ ชุชัยสงค์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
56 139435 นางสาว ภัศรา อภัยศิลา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
57 139453 นาย เกียรติศักดิ์ ก้อนทอง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
58 139501 นางสาว สุรางค์คณา เหลาทอง ยโสธรพิทยาสรรค์ ยโสธร
59 139573 นาย รัชศานต์ ภาระเวช ยโสธรพิทยาสรรค์ ยโสธร
60 139598 นาย จักรกฤษดิ์ ฤทธิ์เดช สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
61 140216 นางสาว ฐิติวรรณ แสนวงษ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
62 140339 นาย เชษฐสิทธิ์ เรืองโชติเสถียร สุรวิทยาคาร สุรินทร์
63 140524 นางสาว วิชุดา ศรีเจริญ* ศรีธรรมวิทยา ยโสธร
64 140932 นางสาว ปทุมทิพย์ แสงนวล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
65 141321 นาย นฤเบศ อรุณศิริภูมิ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
66 141351 นาย ปฏิพล จิริวิภากร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
67 142120 นางสาว สุนัฎฐา ศรีเมือง มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
68 142393 นาย กิตติพันธ์ ถิ่นทัพไทย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
69 142513 นาย นำชัย พิริยะกิจไพบูลย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
70 142781 นาย ธนาศักดิ์ ถนัดค้า ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
71 142946 นาย อัมรินทร์ รุ่งเรือง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
72 143429 นางสาว นวพร จักษุพันธ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
73 144229 นางสาว กาญจนาพร ต้นทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี
74 144303 นาย ธนพล ภูริธร นารีนุกูล อุบลราชธานี
75 144814 นางสาว อรวรรณ ทักษิณพิลา* พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
76 144841 นางสาว วรรณรดา บรรลือหาญ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
77 145119 นาย ยศวิน ทศโยธิน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
78 145893 นาย ธนาวุฒิ สุพร ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
79 145895 นาย ลิขิต ภูมลา ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
80 147208 นาย ธีรเมธ เจริญรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
81 147268 นาย ชัยวัฒน์ พัธุ์ศักดิ์ศิริ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
82 148462 นาย ปกรณ์ ครุประทีป อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
83 149321 นาย วัชรากรณ์ ภาดี นารีนุกูล อุบลราชธานี
84 149426 นางสาว นภัสรา ลมูลภักตร์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
85 149506 นาย ธณัติพงษ์ ชูเกษ นารีนุกูล อุบลราชธานี
86 149633 นาย ธนาพิพัฒน์ พรหมภา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
87 150045 นางสาว จรัสเพชร จินตชาติ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
88 150250 นาย ชาญชัย อธิโชตสกุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
89 150288 นาย ธนัญชัย พูนจรัสกุล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
90 150385 นางสาว อิศราภรณ์ ประเสริฐศรี นารีนุกูล อุบลราชธานี
91 150550 นางสาว ทิพวรรณ ทองจันทร์ มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
92 150568 นางสาว อังคณา ฉากรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
93 150685 นาย จิตวัต เพ็งยิ้ม มุกดาหาร มุกดาหาร
94 150877 นาย ปรัชญา พุ่มสะอาด อาเวมารีอา อุบลราชธานี
95 151698 นาย วุฒิชัย เหล่าออง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการธุรกิจ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 121378 นาย พงศกร นิยมสุข นาจะหลวย อุบลราชธานี
2 122924 นางสาว ขวัญชนก บุญแผน พุทไธสง บุรีรัมย์
3 123172 นางสาว พรกนก เจริญศักดิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
4 123280 นางสาว เกษมณี หาดคำ ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
5 123341 นางสาว ทิพย์สุดา ศรีลาชัย กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
6 123953 นางสาว ปนิดา วงศ์เสนา มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
7 123981 นางสาว วรณัฐ วัฒนวิภาพร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
8 124410 นางสาว วนิดา ชำนาญ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
9 125684 นางสาว สลักจิตร คะหาญ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
10 126067 นางสาว ชุลีวรรณ คงนิน มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
11 126903 นางสาว สาวิณี นิยมศรี เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
12 127488 นางสาว ศิรินภา โทนหงส์สา จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
13 128060 นางสาว พักตร์วิภา วงษ์ละคร พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
14 128380 นาย สิทธิกร ลาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
15 128419 นางสาว วรางค์คณา สินทรัพย์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
16 129357 นางสาว เกษร โพธิ์หล้า เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
17 129423 นางสาว ภัทรมน สุมาจิตร ธารทองพิทยาคม บุรีรัมย์
18 130367 นาย กรกฎ นามวงษ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
19 130426 นางสาว อมลวรรณ ผดาวัลย์* เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
20 130528 นาย จตุรวิทย์ พรหมชัย พนมรุ้ง บุรีรัมย์
21 131538 นางสาว ศิริวรรณ หาญสกล* คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
22 131697 นางสาว รุ่งอรุณ จวงพลงาม ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
23 132032 นาย ณัฐพล สิมพารักษ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
24 132186 นาย รพีพัฒน์ วลัยรัตน์ ดงยางวิทยาคม อุบลราชธานี
25 132803 นางสาว ใบเฟิร์น วงศาเลิศ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
26 134159 นางสาว นันทพร ทำทอง นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์
27 134171 นางสาว วิภารัตน์ นิสัยกล้า ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
28 134190 นางสาว อรไท ผิวงาม ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
29 134272 นางสาว กรรณิการ์ โคตรแสง ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
30 134595 นางสาว วิลาสินี ปัญญา บัวเจริญวิทยา ศรีสะเกษ
31 134604 นางสาว จิราภรณ์ บุญโย ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
32 134630 นางสาว วนิดา พุทธาสมศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
33 134791 นาย ณัฐวุฒิ โสน้ำเที่ยง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
34 134798 นาย เจษฎา แสนโสม หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
35 135164 นาย ธไนสวรรย์ เหลาพรม รัตนบุรี สุรินทร์
36 135609 นางสาว วิภาดา บุญครอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
37 135695 นางสาว พรพรรณ ดลผาด จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
38 135737 นางสาว เยาวมาศ บุดดารมย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
39 136028 นางสาว จิราพร สืบจันทา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
40 136463 นางสาว ประภัสสร ยาทองไชย* คำเพิ่มพิทยา สกลนคร
41 136495 นางสาว วารุณี ดอนเหลือม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
42 136518 นางสาว วิไลลักษณ์ ยืนยิ่ง หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
43 136956 นางสาว ณัฐวรรณ ขอนแก่น นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
44 137293 นาย ธเนศ ทองสถิตย์ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
45 137610 นาง อรสา สมน้อย* นาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี
46 137889 นางสาว กณิกา ช่วณรงค์ ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
47 138528 นางสาว ภาณุมาศ แสงอาจหาญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
48 139092 นางสาว มะลิวรรณ แก้วอาษา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
49 139527 นางสาว รุ่งเรือง ศรีภักดี จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
50 139971 นางสาว พิมพ์ผกา พรมดี มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
51 140273 นางสาว จุฑามาศ สำเภา เดชอุดม อุบลราชธานี
52 140800 นางสาว ปวีณา พลเสน นาคำวิทยา อุบลราชธานี
53 140859 นางสาว รัชฎาภรณ์ แซงศรีนวน ปะคำพิทยาคม บุรีรัมย์
54 140930 นางสาว วัชรีพร สาโยธา เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
55 141185 นางสาว เสาวณีย์ ศรีเมือง* บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
56 141217 นางสาว ธนาภา ทิมา บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
57 141349 นางสาว อาริษา จิตรทรัพย์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
58 141575 นางสาว สรินดา งาสิทธิ์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
59 141657 นาย ศุภกร มั่นกสิวิทย์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
60 142124 นางสาว เพชรอัมพร สืบเพ็ง สนมวิทยาคาร สุรินทร์
61 142160 นางสาว อำภาพร วะรงค์ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
62 142899 นางสาว รัชนีย์ เคนลี นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
63 143222 นางสาว ละอองดาว บุญอุ้ม สหธาตุศึกษา อุบลราชธานี
64 143558 นางสาว อรัญญา วันธิกุล โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
65 143644 นางสาว ชลธิชา สวยงาม* มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
66 143812 นางสาว เจนจิรา คูคำ ราษีไศล ศรีสะเกษ
67 144088 นางสาว ลินดา โสภาพ โนนเพ็กวิทยาคม ศรีสะเกษ
68 144149 นางสาว เจนจิรา ซื่อความสัตย์ บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
69 144588 นางสาว เสาวลักษณ์ คำผุย* คำเพิ่มพิทยา สกลนคร
70 144833 นาย ชีวะ โสสุด* โพธิ์ทองวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
71 145007 นางสาว พัชรีญา เหลาคม พิมพ์รัฐประชาสรรค์ บุรีรัมย์
72 145617 นางสาว กนกอร กองสินแก้ว ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
73 146040 นางสาว วัชรีภรณ์ วงษ์คำชัย มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
74 146057 นางสาว สุภาพร พุทธขันธ์ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
75 146159 นาย พิพัฒน์พล ปัทมโรจน์ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
76 146298 นางสาว ลลิตา แผ่นทอง จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
77 146908 นาย สุพจน์ เติมทรัพย์ไพบูลย์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
78 146926 นางสาว บัวทอง พรมโลก ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
79 147090 นางสาว พิชญกานต์ พันทองหล่อ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
80 147151 นางสาว วิภาดา พลเยี่ยม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
81 147240 นางสาว พัสตราภรณ์ นามการ โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
82 147304 นางสาว ยุภาพร คูณสม ศรีแก้วพิทยา ศรีสะเกษ
83 147373 นางสาว อารียา พงษ์ลุน* เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
84 147484 นางสาว นิลาวรรณ เจือบุญ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
85 147513 นาย โกวิทย์ กล้าหาญ ดงยางวิทยาคม อุบลราชธานี
86 147577 นางสาว สุจิตรา จงรัก ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
87 147658 นางสาว สุวนันท์ วงศรีพรม วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
88 147711 นางสาว ธัญญา แสงลาย วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
89 147734 นางสาว วิจิตรา เกษาพันธ์ วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
90 147925 นางสาว ศศิธร นันทพันธ์ กำแพง ศรีสะเกษ
91 147969 นางสาว เขมิกา ดอกประโคน เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ บุรีรัมย์
92 148062 นางสาว จินตนา ทองเขียว บ้านไทยวิทยาคม อุบลราชธานี
93 148519 นางสาว ปานตะวัน หาลา เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
94 148666 นาย จิรายุส มั่นยืน โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
95 148962 นางสาว งามพิศ เดชพันธ์ บ้านไทยวิทยาคม อุบลราชธานี
96 149513 นาย สุริยา ดวงแก้ว กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
97 150246 นางสาว เพ็ญศรี สุวรรณกูฏ เลิงนกทา ยโสธร
98 150841 นาย จักรพงษ์ กัณหารินทร์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
99 150952 นางสาว ศศิพร โสภาดี หนองถ่มวิทยา ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การเงินและการธนาคาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118363 นาย อนันต์ นะวะดีแก้ว ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
2 118422 นางสาว มยุรี เครือบุตร นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 118509 นางสาว นรากร นาโสก มุกดาหาร มุกดาหาร
4 118616 นางสาว นัทฐิดา ล่ามละคร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
5 118624 นางสาว ศศิธร ค่อมคิรินทร์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
6 118730 นาย ยุทธภูมิ ปัตนัย นารีนุกูล อุบลราชธานี
7 119028 นางสาว ณัฏฐณิชา ทรงดร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
8 119249 นางสาว ภานุมาศ ลุทโท สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
9 119441 นางสาว กชมนฬกร นาโสก