ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เสร็จสิ้นแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) ประจำปีการศึกษา 2556 โดยให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2555 ดังมีรายชื่อและกำหนดการแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หากพ้นกำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

(รองศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาโครงการรักษ์เกษตร
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 119035 นางสาว อรนุช เเสงมาศ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
2 119588 นางสาว ภัทธิยา โสภาจันทร์ สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
3 120545 นางสาว เมฆขลา สีสะใหล ธารทองพิทยาคม บุรีรัมย์
4 120773 นางสาว เพ็ญพักตร์ สิมาทอง สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
5 122046 นางสาว สุพัฒนภา หัวคำ เดชอุดม อุบลราชธานี
6 122671 นาย พงษ์พัฒน์ ประทุมมา นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
7 125212 นางสาว วิลาวัณย์ ในทอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
8 126148 นางสาว ธิดารัตน์ ไตรรัตน์ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
9 126941 นางสาว หนึ่งฤทัย คุรฑจักร์ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
10 127153 นางสาว สุรีย์ฉาย เช่นสันเทียะ นิคมพิมายศึกษา นครราชสีมา
11 127276 นางสาว จันจิรา รุ่งสว่าง ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
12 128980 นางสาว จิรารัตน์ กำทอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
13 129363 นางสาว จรัสศรี สายไทย สุรวิทยาคาร สุรินทร์
14 129873 นางสาว คัทลียา เดชแพง หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
15 131990 นางสาว พิจิตรา วาจาเพราะ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
16 132470 นางสาว นวรัตน์ เสาวัน ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
17 132526 นางสาว สุดารัตน์ ลิศนันท์ นิคมพิมายศึกษา นครราชสีมา
18 134443 นาย จีรศักดิ์ จารัตน์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
19 145809 นางสาว คณิตา พิมศร ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาโครงการรักษ์เกษตร
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ประมง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 136762 นาย เกษมชัย คันธะศร นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
2 140037 นางสาว ธนิญา ชื่นตา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาโครงการรักษ์เกษตร
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เทคโนโลยีการอาหาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 123347 นางสาว ปรางค์ทอง บุญรักษา หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ศรีสะเกษ
2 123356 นางสาว จุฑารัตน์ ชาญชิตร หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ศรีสะเกษ
3 124740 นาย ฉัตรนที วงษ์ศรีแก้ว นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
4 137422 นางสาว อรดี เขียวสด เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา