ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เสร็จสิ้นแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) ประจำปีการศึกษา 2556 โดยให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2555 ดังมีรายชื่อและกำหนดการแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หากพ้นกำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

(รองศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 122317 นางสาว ปาริชาติ ป้องศรี บึงกาฬ หนองคาย
2 122807 นางสาว พัชราภา มอดตะคุ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
3 123074 นางสาว พุทธรักษ์ ฤทธิ์มลตรี ร่องคำ กาฬสินธุ์
4 123711 นางสาว ณัฐนันทน์ คูหาทอง ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
5 127067 นางสาว วันเพ็ญ ยืนยงคีรีมาศ ศรีสงครามวิทยา เลย
6 128193 นางสาว ชนิกานต์ มีลา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
7 131479 นางสาว รัชฎาพร ต้องเดช เพชรวิทยาคาร ชัยภูมิ
8 131496 นางสาว จณิสตา ประหยัดทรัพย์ เพชรวิทยาคาร ชัยภูมิ
9 133011 นางสาว ปิยณัติ โพธิ์นอก วังสามหมอวิทยาคาร อุดรธานี
10 133014 นางสาว อุมาพร หลองทอง วังสามหมอวิทยาคาร อุดรธานี
11 133349 นางสาว สุกัญญา พิสัยสวัสดิ์ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
12 134059 นางสาว มิ่งโกมล ศรีสารคาม ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
13 143262 นางสาว สุกัญญา บุตตา* บ้านไผ่ ขอนแก่น
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 119445 นางสาว อทิตยา รักเสมอวงค์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
2 119732 นางสาว อภินันท์ เจียกงูเหลือม มหิศราธิบดี นครราชสีมา
3 120611 นางสาว อัจฉรา สาจำปา สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
4 120668 นางสาว มุทิตา ศรีสุธรรม กัลยาณวัตร ขอนแก่น
5 123841 นางสาว กิ่งหยก แก้วหลวง แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
6 124945 นางสาว เสาวพรรณ ภูมิอินทร์ เซนต์เมรี่ อุดรธานี
7 126339 นางสาว กรรณิกา สังขารี มหิศราธิบดี นครราชสีมา
8 127997 นาย เมธัส ขำจินดา กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
9 128990 นางสาว พิชชาพร กิ่งโพธิ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
10 129032 นางสาว อรัญญา จันพิมพา อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
11 129145 นางสาว พิมพ์ชนก ไชยโคตร สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
12 133305 นางสาว มัญริกา เวียงแก้ว ขามแก่นนคร ขอนแก่น
13 134820 นาย เกียรติศักดิ์ อภิรมยานนท์* เทศบาล 3 บ้านเหล่า อุดรธานี
14 135935 นาย ชานนท์ สุขจิตร บ้านไผ่ ขอนแก่น
15 138258 นางสาว สุทธิดา เผยกระโทก โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
16 139950 นาย เสถียร ภักดี สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
17 145433 นาย นาคินทร์ งามฉวี อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
18 146346 นางสาว เกษชนก สะดาแนน ศรีสงครามวิทยา เลย
19 146657 นางสาว ปวีณา ระยับศรี พระยืนวิทยาคาร ขอนแก่น
20 147339 นาย ปริญญ์ กิระวิสาล สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
21 147704 นาย พีรเดช มีเพ็ชร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
22 148393 นางสาว สิริกัลยา สารการ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
23 149577 นางสาว มีนตรา พรหมรักษา วาปีปทุม มหาสารคาม
24 149761 นางสาว ชนันพร ลีฬหปิยรัตน์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
25 150235 นางสาว มหิตยา สระน้ำคำ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยม ขอนแก่น
26 150584 นางสาว ศินากร สีนากุง อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : คณิตศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 120636 นางสาว ชนนิกานต์ สมโชค สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
2 121645 นางสาว รุจิเรศ กุลศรี สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
3 122592 นางสาว อารียา ภูสีฤทธิ์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
4 122618 นางสาว ธัญญารัตน์ สุทธิ* ศรีสองรักษ์วิทยา เลย
5 123541 นางสาว ปิยาภรณ์ โพธิ์ศรี ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
6 123704 นาย สหเทพ ทบวัน ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
7 123984 นางสาว ชาลิดา พันธ์เลิศ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
8 124311 นาย อัษฎายุธ ศรีแก้วน้ำใส ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
9 124913 นางสาว กุลนิษฐ์ เทศน์เรียน เซนต์เมรี่ อุดรธานี
10 124973 นางสาว มุทธิกา แสงชาติ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
11 125605 นางสาว ปานทอง ชาลีเครือ* บำเหน็จณรงค์วิทยาคม ชัยภูมิ
12 127774 นางสาว นุชจรินทร์ ชินอ่อนส้าว ขามแก่นนคร ขอนแก่น
13 127810 นางสาว กมลชนก แสนอุ่น คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
14 127852 นางสาว ประภากร เพ็งทอง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
15 127928 นาย ฐิตินันท์ เดชอุดมพร ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
16 128837 นางสาว อนันตญา บุตรกุล ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
17 128921 นาย ชลิต ไชยหาญ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
18 129568 นางสาว จุฑารัตน์ ประจันนวล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
19 130420 นางสาว วรรีย์ วรรณสิงห์ หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ
20 131184 นางสาว ณัฐพร บุตรโพธิ์ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
21 131633 นาย อภิวัฒน์ อินธิราช วาปีปทุม มหาสารคาม
22 131905 นางสาว สุธาสิณี กิจเกวียน สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
23 131950 นาย ธนกฤต สีหา ขามแก่นนคร ขอนแก่น
24 132560 นางสาว รังสิยา แสนอุบล อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
25 133929 นางสาว นารีรัก เหยียดกระโทก เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
26 134134 นางสาว ดวงใจ สุพรรณท้าว ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
27 136216 นางสาว ศิริรัตน์ กองจันทร์ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
28 136287 นางสาว นราทิพย์ นวลประจักร์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
29 137342 นางสาว สิริกานต์ ลำพาย สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
30 138047 นางสาว วนิดา ไชยรินทร์ มิตรภาพ มหาสารคาม
31 141468 นางสาว สวพร วะมะพุทธา ศรีสงครามวิทยา เลย
32 141651 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ใจศิริ บัวขาว กาฬสินธุ์
33 142171 นางสาว ภัทรพร พืชพันธุ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
34 143476 นางสาว กาญจนา อุ้ยปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
35 144203 นาย ธีรยุทธ หลักคำ ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี
36 144367 นาย กฤตวีระ ไชยจิตร ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
37 146389 นางสาว นิสาชล หยาง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
38 146401 นางสาว กนกกาญจน์ ผาพันธ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
39 147576 นางสาว พิชญ์พิมล สุนทะวงศ์ วาปีปทุม มหาสารคาม
40 147582 นางสาว ตรีรักษ์ หาสุข* ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ มหาสารคาม
41 148205 นาย ชัยณรงค์ ไกรสินธุ์* นาไคร้พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
42 150166 นางสาว อุษณีย์ อรรถวสุ* เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
43 150696 นางสาว กนกกาญจน์ สุวรรณศรี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
44 150859 นางสาว ยุคลธร อาจแหวกสินธุ์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
45 151063 นาย พีรเชษฐ์ ไชยดี กุมภวาปี อุดรธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ชีววิทยา
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 121997 นางสาว สกุลรัตน์ อินทร์ผดุง วาปีปทุม มหาสารคาม
2 136310 นาย อนุกูล ม่วงศรี พิมายวิทยา นครราชสีมา
3 136918 นางสาว ณัฐรดา แสนพินิจ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
4 138162 นางสาว ชนากานต์ ประดับแก้ว แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
5 139207 นางสาว วริศรา ราชพล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
6 139861 นางสาว สกาวรรณ โพธิ์สว่าง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
7 140203 นางสาว จิราภา อารีเอื้อ น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
8 140921 นางสาว มัณฑนา ขนายกลาง หนองบุนนากพิทยาคม นครราชสีมา
9 141250 นางสาว ปรัชญา สิงห์สี บัวขาว กาฬสินธุ์
10 141303 นางสาว จิระนันท์ สมสัตย์ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
11 141320 นางสาว สุรางรัตน์ นนทปัญญา ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
12 142061 นางสาว มณฑกานต์ เสริฐเลิศ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
13 142878 นางสาว วรรณภา คล่องดี* นาไคร้พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
14 144735 นาย ปฐมพงษ์ อินต๊ะใจ อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
15 146439 นางสาว บุญสิตา ทิงาเครือ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
16 146511 นางสาว กรกมล ศรีสมชัย อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
17 146534 นางสาว กรกนก ศรีสมชัย อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
18 146784 นางสาว จิรภิญญา ขอพ่วงกลาง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
19 146860 นางสาว ธารดา เหมือนโพธิ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
20 147466 นางสาว เสาวนีย์ ปะชายะกา วาปีปทุม มหาสารคาม
21 147597 นางสาว สุนิสา ปาปะเถ วาปีปทุม มหาสารคาม
22 148191 นาย กรฤทธิ์ เกิดสมบูรณ์ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
23 148377 นาย ภูริณัฐ กัฬหะสุต ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
24 148514 นางสาว จิราวรรณ สอดโคกสูง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
25 148767 นางสาว ภัทร์สุดา สารธิ* โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
26 148776 นาย ราชศักดิ์ ประชายกา วาปีปทุม มหาสารคาม
27 150139 นางสาว พรนภา สูงดี สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา
28 150257 นาย อาคม บุญสม* โนนสังวิทยาคาร หนองบัวลำภู
29 150327 นางสาว ศิริกาญจน์ คำชนะ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : จุลชีววิทยา
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118713 นางสาว ปิยวรรณ แก้วจุฬาศรี อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
2 118731 นางสาว ณภัสนันท์ ฉัตรชัยกุลศิริ ปากช่อง นครราชสีมา
3 118950 นางสาว ณัฏฐพร นาถธีระพงษ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
4 119160 นางสาว ปรียาภัทร จอมเพชร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
5 119223 นางสาว อาภัสนัน โฮงคำแก้ว สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
6 120158 นางสาว ศิริวิภา โสดายิ่ง หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
7 120289 นางสาว พีรยา วิวัฒนาช่าง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
8 120769 นางสาว กิติยาภรณ์ นิลทะราช น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
9 120875 นาย ศิริบุตร อุปรัส อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
10 121092 นาย อดุลย์ กำดา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
11 121225 นางสาว กนกวรรณ ทองเหลา น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
12 121881 นางสาว ศิริลักษณ์ เจริญสุข ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
13 122101 นางสาว สุภาวิดา พวงพรรณทอง สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
14 122931 นางสาว พรพิมล มั่นคง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
15 122939 นาย สุรัติ สันโดษ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
16 123650 นางสาว สุธินี ตั้งกุลบริบูรณ์ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
17 123809 นางสาว สุกัญญา ทองหล่อ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
18 124916 นางสาว ธัญลักษณ์ คำทาสี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
19 125521 นาย ธีรศักดิ์ ยอดทองทิพย์ วาปีปทุม มหาสารคาม
20 126291 นางสาว นิชานาถ ภูวนารถ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
21 126714 นางสาว ชลธิดา มะลัยคำ ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
22 127653 นางสาว วิภาวี คุรุธัช สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
23 127875 นางสาว ณัฐตินี แสนภูมี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
24 127941 นางสาว ดมิสา เจริญชัย สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
25 129059 นาย กิตติพงษ์ รักษา บัวขาว กาฬสินธุ์
26 129258 นางสาว สาลิณี วงพราม บัวใหญ่ นครราชสีมา
27 129973 นาย อภิจิต ฤทธิมนตรี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
28 130942 นางสาว สุชาดา เย็นตะคุ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
29 131149 นางสาว สวรรยา ขันทอง สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
30 131166 นางสาว ภักดิพร นามสมบูรณ์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
31 131198 นางสาว ชีวพร โยธาภักดี เซนต์เมรี่ อุดรธานี
32 132048 นาย ภานุพงศ์ แดงนา อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
33 132142 นาย มงคล วิรคาม ร่องคำ กาฬสินธุ์
34 132247 นางสาว ดาวดี แพงโสภา ขามแก่นนคร ขอนแก่น
35 132383 นาย วุฒิชัย กะวีกุล อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
36 132532 นางสาว เพ็ญวิสา คำพิทูรย์ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
37 133135 นางสาว ดารุณี แพงศรี กุมภวาปี อุดรธานี
38 133687 นางสาว บุญพิทักษ์ วาทโยธา ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
39 133959 นางสาว ศุจินทรา พงษ์ปิยทัศน์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
40 134495 นางสาว นิลาพร ป้านภูมิ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
41 135217 นางสาว นันทิกานต์ พรมภักดี ประทาย นครราชสีมา
42 135309 นางสาว พิไลลักษณ์ สีดวงเเก้ว* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
43 135319 นางสาว สาลินี พลสุตัง* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
44 136302 นางสาว กนกภรณ์ ขัดแก้ว มารีย์วิทยา นครราชสีมา
45 136484 นาย ธนวัฒน์ เกษรเทียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
46 137466 นาย สุภกิจ วารีอุดมทรัพย์ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
47 138005 นางสาว กรกนก บรรเทา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
48 139151 นางสาว โชติรส ชัยจันดี ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
49 140981 นางสาว เมธาวี พันธุระ คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
50 142925 นางสาว วรางคณา จูมจี* นาไคร้พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
51 142940 นางสาว กมลชนก อุ่นสิม* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
52 144465 นาย ทัศณพงศ์ พิมพิไสย กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
53 145295 นางสาว ชนกสุดา วงค์วิสุทธิ์ศิลป์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
54 148679 นางสาว ชุติมา ดงเรียงลาด วาปีปทุม มหาสารคาม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เคมี
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 119082 นาย ภานุพงค์ โนนเวียงแก กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
2 119134 นางสาว วิสุดา ยงประยุทธ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
3 119148 นางสาว สุดาทิพย์ บุญผิว แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
4 119311 นางสาว ธัญลักษณ์ กิจโกศล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
5 119348 นางสาว นิสาชล เขตประทุม สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
6 119545 นางสาว ฤทัยรัตน์ ระลาคี เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
7 119787 นางสาว อัจฉรา ชินกร* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
8 119913 นางสาว เกตน์สิรี น้อมระวี สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
9 119929 นางสาว วริษา เชื้อดวงผุย แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
10 120091 นางสาว สุทธิดา เขมะสัจจกุล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
11 120246 นางสาว จีรประภา ดวงบุผา หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
12 121465 นาย เสกข์ สกุลโพน บัวขาว กาฬสินธุ์
13 121753 นางสาว วรวรรณ สมบัตินันท์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
14 122358 นางสาว สุทินา จงท่องกลาง เมืองคง นครราชสีมา
15 123636 นางสาว ณัชชา เกี่ยวศรีกุล แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
16 123697 นางสาว รวิสรา เอื้ออุมากุล แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
17 124179 นางสาว นริสรา โสลี สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
18 124325 นางสาว นาฎกมล พิมพานุช แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
19 124955 นางสาว สุรางคนา อิ่มเอมพร แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
20 125992 นาย อนุพงศ์ ไชยบุตร เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
21 127495 นางสาว ศกลรัตน์ นุริตมนต์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
22 127826 นาย ธนพัฒน์ เนาวคุณ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
23 127958 นาย จักรพงษ์ ชาวะหา บึงกาฬ หนองคาย
24 128169 นางสาว วนิดา บุตรทหาร สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
25 129085 นางสาว ศรวณีย์ ศรล้อม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
26 129237 นาย ธีรพงษ์ ศรีวะสุทธิ์ บึงกาฬ หนองคาย
27 129930 นางสาว ศิริกัญญา ศรีชมภู ท่าบ่อ หนองคาย
28 130955 นางสาว เพียงดาว นาทันเลิศ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
29 131164 นาย ชานนท์ อาจมนตรี ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
30 131190 นาย กลรัตน์ ภิรมย์อ่อน* สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น
31 131696 นางสาว จิราภรณ์ เทวะภูมี ท่าบ่อ หนองคาย
32 132059 นางสาว กัณฐิกา วงษ์เกษม* ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
33 134640 นางสาว พรปวีณ์ โพนสิม เชียงคาน เลย
34 134686 นาย ลิขิต โพธิลุด หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ
35 135685 นางสาว นิราวรรณ แก่นโนนสัง กัลยาณวัตร ขอนแก่น
36 136767 นางสาว เฉลิมพร พลชำนิ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
37 137082 นางสาว สุทธิดา ประทุมวี สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
38 137740 นางสาว สิริวิภา โสดากูล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
39 140093 นางสาว วชิรา ศรีพิลาภ บัวขาว กาฬสินธุ์
40 141257 นางสาว พิมลมาศ ถิรศิลาเวทย์ บัวขาว กาฬสินธุ์
41 141454 นาย รัตนชัย คิดถูก เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
42 141916 นางสาว วีรดา เพ็ชรสูงเนิน สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
43 142353 นางสาว สุดารัตน์ อินต๊ะนอน สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
44 142550 นางสาว สุดารัตน์ บุญเกิด สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
45 142973 นางสาว จุฬาลักษณ์ คนค้า พิมายวิทยา นครราชสีมา
46 144436 นางสาว รัตนา สุทำมา* โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
47 146344 นางสาว ชลิตา จูวัฒนสำราญ* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
48 147278 นางสาว สุทธิดา กำจรเมนุกูล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
49 147546 นางสาว ตติยา อุ่นใจ วาปีปทุม มหาสารคาม
50 147855 นางสาว สัตตกมล ทองสมบัติ น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
51 147953 นางสาว วันวิสา ทานิล มัญจาศึกษา ขอนแก่น
52 148581 นาย พิสิฐ แสบงบาล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
53 149668 นางสาว จิราภรณ์ โคตรมี นาข่าวิทยาคม มหาสารคาม
54 149813 นางสาว อิศราภรณ์ ไชยแสนทา* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
55 150093 นางสาว สุปราณี สิงหพีระกุล* เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
56 150486 นางสาว นลพรรณ เดชขุนทด อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
57 150608 นาย ณน่าน สอนพรหม เลยพิทยาคม เลย
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ฟิสิกส์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118505 นางสาว ชัชชญา วราธีรโชค แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
2 119367 นางสาว ณัฐชริดา บัวใหญ่รักษา น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
3 119848 นางสาว พีระพร ผิวผ่อง สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
4 119887 นาย พิชัย โพธิ์มา น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
5 119926 นางสาว สิรินดา มาบุตร* อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
6 120039 นางสาว รัชดากร การฟุ้ง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
7 120553 นางสาว ณัฏฐา ออประเสริฐ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
8 120821 นางสาว ภัควรัญญู วิจิตรวงศ์วาน วาปีปทุม มหาสารคาม
9 121222 นางสาว สุชาวดี สีกัน ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
10 121989 นางสาว พิจิตรา หล่มศักดิ์ บัวขาว กาฬสินธุ์
11 122323 นางสาว สุวิมล เชื้อชม บึงกาฬ หนองคาย
12 122658 นางสาว สลิลลา ป้องนานาษ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
13 122758 นาย จีระศักดิ์ ซามาตย์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
14 122781 นางสาว ชนาภา ฆารสมภพ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
15 123527 นางสาว อรอนงค์ ทวยจันทร์ วาปีปทุม มหาสารคาม
16 124252 นาย พีรวัส ภารา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
17 124282 นางสาว ศิริกานดา กุลชาติ บัวขาว กาฬสินธุ์
18 124794 นางสาว ทิพย์จุฬา โยหลง ศรีสงครามวิทยา เลย
19 124965 นางสาว ธัญญ์ฐิตา วสุภัสรารัตน์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
20 125331 นางสาว สาลิกา สุครีพ เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
21 125480 นาย สิทธิ์ ขันตินุกูลธานนท์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
22 126550 นางสาว ศันศนีย์ อริภู โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา
23 127320 นางสาว ทิพวัลย์ เเก้วเทพ บึงกาฬ บึงกาฬ
24 127839 นางสาว ทิพวรรณ จงผสม ร่องคำ กาฬสินธุ์
25 128065 นางสาว พิศมัย สีพลแสน เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
26 128154 นางสาว วรรณกร สาดสูงเนิน โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
27 128598 นางสาว ศุภาลัย ตุริรัมย์* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
28 129172 นาย ภานุมาส องคะศาสตร์ คำม่วง กาฬสินธุ์
29 129503 นางสาว พิมพ์รำพึง นิลดาศรี* ซำสูงพิทยาคม ขอนแก่น
30 131116 นางสาว อารียา นาคนามอรุณ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
31 131221 นางสาว อันธิกา ชูชาตะ เทศบาล 1 สว่างวิทยา หนองคาย
32 131386 นางสาว สุชาดา พาบุ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
33 131862 นาย อธิวัฒน์ พวงดอกไม้ อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
34 132324 นาย ชนะชัย ศรีแก้วน้ำใส ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
35 132642 นาย ชัยยงค์ สุวรรณเขตร์* พิบูลย์รักษ์พิทยา อุดรธานี
36 132893 นางสาว วรากร ศรีสุลัย ร่องคำ กาฬสินธุ์
37 133299 นางสาว อรนลิล สุขนอก เมืองคง นครราชสีมา
38 133502 นางสาว พลอยไพลิน หลักคำพันธ์ วาปีปทุม มหาสารคาม
39 134020 นาย ทวีศักดิ์ กล้าหาญ สีดาวิทยา นครราชสีมา
40 134142 นางสาว ธีราพร สิงห์สีดา พิมายวิทยา นครราชสีมา
41 134294 นางสาว ปิยมาภรณ์ วงศ์สุวรรณ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
42 134436 นาย พิชิต เห็มนุช กมลาไสย กาฬสินธุ์
43 134524 นางสาว กาญจนา เอี่ยมนอก ประทาย นครราชสีมา
44 135703 นางสาว ดวงกมล เหลื่อมทองหลาง เมืองคง นครราชสีมา
45 136350 นางสาว นริศรา ทาดทา* ชื่นชมพิทยาคาร มหาสารคาม
46 136488 นางสาว พิชญาภา เสนา* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
47 136619 นางสาว สร้อยสุวรรณ ยืนนาน* โนนสูงพิทยาคาร อุดรธานี
48 136733 นางสาว ชลธิชา หล้าจางวาง สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
49 137726 นาย อริยะ มาลัย โคราชพิทยาคม นครราชสีมา
50 138075 นางสาว ศิริรัตน์ ปนัดตะเน ห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์
51 139436 นางสาว หนึ่งฤทัย ถุงออด ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
52 139635 นางสาว ชฎาภรณ์ อันทับ มิตรภาพ มหาสารคาม
53 139792 นาย เดชาวัฒน์ มะโนดี มัญจาศึกษา ขอนแก่น
54 140237 นาย ธนภัทร ศรีผา ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
55 140846 นางสาว รัชนก กำราบภัย หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ
56 141179 นาย บรรพต ปีกสันเทียะ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
57 141224 นางสาว วรรณิศา อุดมบุญ โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา
58 141914 นางสาว เรวดี กูลเดช กัลยาณวัตร ขอนแก่น
59 142020 นางสาว น้ำฝน แสงมณี หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ
60 142499 นาย ปฏิมา จันทะพิลา บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม
61 143454 นาย พีรดนย์ พันสนิท บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม
62 143455 นาย อุดมศักดิ์ พงษ์เกษม กุมภวาปี อุดรธานี
63 143760 นาย สันติภาพ ภูผิวคำ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
64 147444 นาย ศุภกานต์ มูลหนองแวง วาปีปทุม มหาสารคาม
65 147695 นางสาว ประกาย สายแสน เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
66 148239 นางสาว ปิยะนันท์ ไขแสงจันทร์ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
67 148559 นางสาว สุวินันต์ สุปะมา นาข่าวิทยาคม มหาสารคาม
68 148795 นางสาว ศรัญญา ท้าวอิ่ม*   ขอนแก่น
69 149332 นางสาว ศิริลักษณ์ นามมุลตรี* หนองวัวซอพิทยาคม อุดรธานี
70 149598 นางสาว ญาดา ลามะให วาปีปทุม มหาสารคาม
71 149867 นาย อิทธิกร พรมนิวาส ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
72 149968 นาย พิชิต พลเรือง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
73 150328 นาย ศิวัช ไกรวงษ์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118763 นางสาว พิมพ์นรี แก้วไชโย ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
2 118986 นางสาว อนุธิดา สังเกตชน สันติวิทยาสรรพ์ เลย
3 120238 นาย ณพฒชนม์ อ่อนเฉวียง แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
4 120518 นางสาว นิภาดา เทียมพยุหา* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
5 120606 นางสาว ปรียาวัลย์ ตัถยาธิคม มารีย์วิทยา นครราชสีมา
6 121193 นางสาว ขนิษฐา สีทอนสุด แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
7 121636 นาย กันตบุญ เจริญวัฒน์ บุญวัฒนา นครราชสีมา
8 122117 นาย อัษฎายุธ รังวิเศษ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
9 122514 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ศรี แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
10 122735 นางสาว ปรียากมล หงวนไธสง ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
11 123081 นางสาว นงนุช สาน้อย เวียงนครวิทยาคม ขอนแก่น
12 123386 นาย ธนพล คิดเข่ม จักราชวิทยา นครราชสีมา
13 124123 นางสาว สุพรรณษา บริหาร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
14 125038 นาย จักรพันธ์ อันภักดี* ฝางวิทยายน ขอนแก่น
15 125671 นาย วิทวัฒน์ หวินทะวง คำม่วง กาฬสินธุ์
16 125791 นางสาว นัฐวรรณ เจียงขวา หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์
17 126364 นางสาว อารียา เผ่าจัตุรัส* บำเหน็จณรงค์วิทยาคม ชัยภูมิ
18 126700 นางสาว ลลิตา พิลาวุฒิ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
19 128865 นางสาว กมลนิตย์ กองโฉม แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
20 131464 นางสาว ชนนิกานต์ โตบุญเรือง อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
21 131676 นาย ณัฐพล เสนาเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
22 131826 นาย ภาณุพันธ์ บุศเนตร ร่องคำ กาฬสินธุ์
23 131989 นางสาว มนสิชา กระพันธ์เขียว สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
24 132363 นางสาว ศศิประภา กลางสุโพธิ์ หนองห้างพิทยา กาฬสินธุ์
25 132831 นางสาว อรนิชา จตุรงค์อภิเดช สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
26 133109 นางสาว เหมสุดา วรรณสิงห์ อุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น
27 135046 นาย ธีรภัทร นนทภา กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
28 136578 นางสาว ลลิตา โคมลอย จระเข้หินสังฆกิจวิทยา นครราชสีมา
29 137753 นางสาว ชลธิชา หยดสูงเนิน สมเด็จพระธีรญาณมุนี นครราชสีมา
30 137938 นาย อัมพล ผาธินันท์ ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
31 138343 นางสาว สราลี เสาวลักษณ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
32 139824 นางสาว มญชุตา คำดีบุญ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
33 140038 นาย ฤทธิเกียรติ ยอดมานะ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
34 140261 นางสาว วณิษา ชัยสิทธิ์ ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
35 140362 นางสาว เมริษา จันทา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
36 140407 นางสาว วราพร ละครชัย บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
37 140969 นาย อภิเชษฐ เลิศสงคราม กุมภวาปี อุดรธานี
38 141104 นางสาว อัมรินทร์ จันทรวิเชียร* สร้างคอมวิทยา อุดรธานี
39 143942 นางสาว ดวงกมล ดลตรี ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา
40 144201 นาย ธนัช ธนะทองพิทักษ์ ประทาย นครราชสีมา
41 145307 นาย ธนโชติ กมลรัตนา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
42 145379 นาย ณัฐพงษ์ บุญร่วม บุญวัฒนา นครราชสีมา
43 147185 นาย บุญยฤทธิ์ สมวงษา* ฝางวิทยายน ขอนแก่น
44 148590 นาย อานนท์ เภาศรี นาข่าวิทยาคม มหาสารคาม
45 151308 นาย ชวัฒคมน์ เสนะวัต อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118520 นางสาว กนกพร ไพศาล บัวขาว กาฬสินธุ์
2 118525 นางสาว ปัทมา ทองมี บัวขาว กาฬสินธุ์
3 119635 นางสาว เพ็ญวิภา วิชาดี เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
4 120397 นางสาว รัชนีกร เครือชารี สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
5 121304 นางสาว หทัยชนก งวดสูงเนิน มารีย์วิทยา นครราชสีมา
6 121530 นางสาว จีรนันท์ โพธิ์ศรี ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
7 122824 นางสาว อพินญา มูลชัยสุข ร่องคำ กาฬสินธุ์
8 123785 นางสาว ณัฏธิดา ริมโพธิ์เงิน อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
9 124613 นางสาว มณฑิรา ขุมหิรัญ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
10 125788 นางสาว ปัณฑารีย์ โรจนธรรมากูล โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
11 126075 นางสาว สุภาภรณ์ สารตะขบ* วังน้ำเขียวพิทยาคม นครราชสีมา
12 126245 นาย สุรพงษ์ บุญอภัย อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
13 126719 นางสาว อัญชิษฐาภรณ์ ไชยประทุม อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
14 126875 นางสาว นภมณี อุไรเลิศ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
15 127762 นางสาว ชลิตา สาระคำ หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
16 128410 นางสาว ฉัตรฏิยากร ศรีวิคำ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
17 128760 นาย พงศ์ธร คุณานุปถัมภ์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
18 130038 นางสาว ณัฐศุภางค์ ลีละวิทย์ เลยอนุกูลวิทยา เลย
19 130079 นางสาว อาริดา พิมสะอม อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
20 130753 นาย วีระพล แก่นไธสงค์ น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
21 131140 นางสาว อังศุธร แสงชาติ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
22 131618 นางสาว ศิริศร ผาบจันดา* โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
23 132068 นางสาว ญาณิศา สมวงษา กัลยาณวัตร ขอนแก่น
24 132257 นางสาว ภัทรธิดา ฤทโธภาส จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
25 133462 นางสาว สุวนันต์ ไปแดน ผดุงนารี มหาสารคาม
26 134422 นางสาว อภิญญา ฐานชูมั่น ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
27 136878 นางสาว ศิรินยา ฝ่ายดี แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
28 137923 นางสาว หฤทัย เอกพันธ์ บุญวัฒนา นครราชสีมา
29 140413 นางสาว กุลดา สุวรรณศรี สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
30 140416 นางสาว เพชรรัตน์ ศรีเมือง สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
31 141422 นางสาว จุฬีพรรณ แพรงสันเทียะ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
32 145808 นางสาว นลินนิภา ศรีสาวแห่ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
33 150067 นางสาว รัตนากร บุตรโยจันโท เทศบาล 3 ศรีสว่าง เลย
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118803 นาย คณาลักษณ์ โชคเจริญ ภูเขียว ชัยภูมิ
2 118886 นางสาว จุฑามาศ เขจรศาสตร์* นามนพิทยาคม กาฬสินธุ์
3 119429 นางสาว ยุภารัตน์ เวียงจันทร์ น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
4 120255 นางสาว ศิริลักษณ์ นิลนามะ ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
5 120663 นางสาว ณัฐวรรณ พหูพจน์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
6 120792 นางสาว ศศิญาภรณ์ เพาะเจริญ บัวขาว กาฬสินธุ์
7 121187 นาย จักรพงศ์ ภูมิศรี* โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
8 121252 นางสาว ฑิตยา มงคลคำชาว สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
9 122184 นางสาว พนัฏดา พันธ์ภักดี* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
10 122479 นางสาว ไวจุณา ชื่นช้อย กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
11 123001 นางสาว นุชนาถ โดดชัย เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
12 123145 นางสาว ลลิตา วาดสูงเนิน ภูเขียว ชัยภูมิ
13 124557 นางสาว สุริยาพร พันธุ์ภู บ้านนาคูพัฒนา กาฬสินธุ์
14 124712 นางสาว ลลิตา สำรอง แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
15 124930 นางสาว ณัฐนันท์ จริยธรรมนนท์ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
16 125345 นาย ยุทธนา ต้ายไธสง* นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม
17 125692 นางสาว นริศรา กาญจนานันท์ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
18 126197 นางสาว เดือนใหม่ พระสว่าง บ้านนาคูพัฒนา กาฬสินธุ์
19 127172 นางสาว ศศิธร ทวีทรัพย์ บ้านนาคูพัฒนา กาฬสินธุ์
20 127517 นางสาว กาญจนา แก้วมุงคุณ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
21 127584 นางสาว ชัญญา สารทอง เซนต์เมรี่ อุดรธานี
22 128444 นางสาว นภารัตน์ เนื่องจรรยา* โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
23 129952 นางสาว อาภาศรี เหมเพ็ชร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
24 130200 นางสาว ลลิตา โคตรมณี อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
25 131962 นางสาว ขวัญชนก แก้วสารพัดนึก อัสสัมชัญ นครราชสีมา นครราชสีมา
26 132042 นางสาว ธนาภรณ์ พงษ์ศิริิยะกุล รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา
27 132998 นางสาว พนิดา ภูนิคม วังสามหมอวิทยาคาร อุดรธานี
28 133407 นางสาว ลัคนทิน ลีปาน แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
29 133778 นางสาว จิรัญดา ภูครองตา ภูเขียว ชัยภูมิ
30 133882 นางสาว กิตติพร แก้วเวหา มารีย์วิทยา นครราชสีมา
31 134101 นาย วรากร ไทยลำภู* ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
32 134401 นางสาว ผกามาศ โคตรชมภู ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
33 134458 นางสาว ชิตวรี แดงสกุล สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
34 134850 นางสาว อักษราภัค หมายงาม ห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์
35 134986 นางสาว สุดารัตน์ บุตรวงษ์ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
36 135001 นางสาว อภัสรา สารีโท*   อุดรธานี
37 135769 นางสาว ภาวิณี ทิศกระโทก จักราชวิทยา นครราชสีมา
38 136485 นางสาว ยุวนันท์ กองสิงห์ ศรีสงครามวิทยา เลย
39 137106 นางสาว แคทรียา ประทุมดี น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขอนแก่น
40 137227 นางสาว นัฐภร ชาวดร กัลยาณวัตร ขอนแก่น
41 137479 นางสาว กนกพรรณ พรมบุตร ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
42 139665 นางสาว เปรมกมล ภูคำสอน* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
43 145907 นางสาว ปัทมา ภูกงลี พิมายวิทยา นครราชสีมา
44 148491 นางสาว อรุพิมพ์ วรรณศรีเมือง* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
45 150477 นางสาว ดวงหทัย ภูมีศรี อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 119387 นางสาว สุภาภรณ์ คูณขุนทด เทพสถิตวิทยา ชัยภูมิ
2 119554 นางสาว จิราภัทร พลกล้า เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
3 119629 นางสาว เพ็ญสุดา นิละปะกะ เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
4 119699 นางสาว ปทุมพร สมนิยม* ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา
5 119729 นางสาว อรวีย์ พรประสิทธิ์ เมืองคง นครราชสีมา
6 119790 นางสาว กิตติยาพร พุ่มโพธิ์ เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก หนองคาย
7 120344 นางสาว ศิรินพร แดนนาวาสน์ น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
8 120349 นางสาว สุดารัตน์ ชินบุตร น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
9 120380 นางสาว อัญนิกา หล่ำแขก น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
10 120507 นางสาว ชุลีวรรณ บุญชำนิ พิมายวิทยา นครราชสีมา
11 120834 นางสาว นุสรา ใยแก้ว น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
12 121043 นางสาว สุกานดา คิดมา สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
13 121114 นางสาว ลลิตภัทร ทนิไธสง แวงน้อยศึกษา ขอนแก่น
14 121136 นางสาว ยุพารัตน์ วงษ์ชารี ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
15 121633 นางสาว ปรียา ทวิลา หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก หนองคาย
16 121664 นางสาว สุภาพร ติวงค์ เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก หนองคาย
17 121892 นางสาว วารดา ศรีพันลม เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
18 121913 นาย สาธิต กองกูล แวงใหญ่วิทยาคม ขอนแก่น
19 122047 นางสาว ภัทราภรณ์ ชนะน้อย* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
20 122098 นางสาว เบญจมาศ จิตรนอก สีดาวิทยา นครราชสีมา
21 122118 นางสาว มาลัยทอง กัญญะวงค์ เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก หนองคาย
22 122199 นางสาว ชนากานต์ สนทนา มารีย์วิทยา นครราชสีมา
23 122240 นางสาว กาญจนา ศรีปราชวิทยา แวงน้อยศึกษา ขอนแก่น
24 122300 นางสาว ภานุกานต์ แสนมา ผดุงนารี มหาสารคาม
25 122806 นางสาว สุชาดา ช่วยแสง บ้านผือพิทยาสรรค์ อุดรธานี
26 122853 นาย จักรพันธ์ ต่อชีพ เทพสถิตวิทยา ชัยภูมิ
27 123357 นางสาว อุ่นมณี ศรีพันลม เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
28 123587 นางสาว อรปวีณา ขอนยาง ศรีสงครามวิทยา เลย
29 123818 นางสาว สายชล ทุมนาหาด* นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม
30 124141 นางสาว ณัฐฉิมา กันหะบุตร เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก หนองคาย
31 124208 นางสาว กฤษณา บัวระภา ศรีสงครามวิทยา เลย
32 124247 นาย ประวิทย์ ภูทัดทาน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
33 124306 นางสาว เจนจิรา ทองบ้านทุ่ม น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
34 124340 นาย พงษ์ศักดิ์ แก้วรินขวา แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
35 124372 นาย วิทยา ถนนนอก บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม
36 124445 นางสาว เจนจิรา เพ็ญจันทร์ ห้วยเกิ้งพิทยาคาร อุดรธานี
37 124967 นาย อรรถวัฒน์ แก้วกัลป์ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
38 124974 นางสาว นิศากร โพธิ์แสงดา* นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
39 125392 นาย ดิเรก ดิลกโสภณ ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี
40 125477 นางสาว วรรณิศา พรหมศรี* สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
41 125512 นางสาว ศิรษา ทินราช ขามแก่นนคร ขอนแก่น
42 125601 นางสาว ภาวินี ศรีสุทอ เวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น
43 125946 นางสาว ประภาพร กองสมบัติ หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
44 126052 นาย ชัยวัฒน์ กำปังสันเทียะ หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
45 126280 นางสาว ทัศนาวรรณ จวบโชค ภูเขียว ชัยภูมิ
46 126456 นางสาว ศุภานันท์ สื่อกลาง มหิศราธิบดี นครราชสีมา
47 126927 นาย พีระพงษ์ พรมดวง ห้วยผึ้งพิทยา กาฬสินธุ์
48 126957 นางสาว สุกัญญา อบอุ่น* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
49 127153 นางสาว สุรีย์ฉาย เช่นสันเทียะ นิคมพิมายศึกษา นครราชสีมา
50 127197 นางสาว ธันยพร กำจร กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
51 127270 นาย จิรกิตติ์ แต่งประกอบ ร่องคำ กาฬสินธุ์
52 127310 นางสาว อริสา สวัสดี วาปีปทุม มหาสารคาม
53 127362 นางสาว รัศมี เด่นขุนทศ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
54 127451 นางสาว กุลภรณ์ ตั้งทรัพย์* ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา
55 127548 นาย พิชญพงศ์ พรมแพน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
56 127591 นาย ปานเทพ กาญจันดา อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
57 127922 นาย ชาญชัย วงษ์ไชยา สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
58 127940 นางสาว วิภาดา พลซา ศรีสงครามวิทยา เลย
59 128255 นางสาว ศุภรัตน์ อินทร์ไชย คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
60 128303 นางสาว หฤทัย ทองดีนอก เมืองคง นครราชสีมา
61 128321 นางสาว นรินทร อ่อนพิมพ์ ร่องคำ กาฬสินธุ์
62 128584 นางสาว กชกร โชตินอก เมืองคง นครราชสีมา
63 128730 นางสาว นนทพร บุญมา ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
64 128771 นางสาว ดรุณี แก้วเนตร หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
65 129089 นางสาว ทัศวรรณ เดชแพง ขอนแก่นวิทยายน 2 ขอนแก่น
66 129094 นางสาว สิริญา พันธะชุม ขอนแก่นวิทยายน 2 ขอนแก่น
67 129231 นางสาว จุรีย์พร สมบัติตรา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
68 129720 นาย อนุชา ดรลาดพันธุ์ ขอนแก่นวิทยายน 2 ขอนแก่น
69 129739 นางสาว จณิสตา ทองสมุทร น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
70 129839 นาย ธนบดี บุญประดิษฐ์ บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
71 129873 นางสาว คัทลียา เดชแพง หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
72 130151 นางสาว ปลิตา ยวงโป่งแก้ว* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
73 130264 นาย ชรินทร เจ๊กนอก* เมืองยางศึกษา นครราชสีมา
74 130272 นาย อวยชัย ชวนนอก* เมืองยางศึกษา นครราชสีมา
75 131012 นาย ธนกฤต ภิรมย์ชม คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
76 131191 นาย ภาคภูมิ ปุรินิพุทธ คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
77 131235 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญมี เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
78 131387 นางสาว ฐิตินันท์ ชินกลาง พิมายวิทยา นครราชสีมา
79 131947 นางสาว ธัญญามาศ สินเจิมสิริ อมตวิทยา ขอนแก่น
80 132135 นาย อนุชา โพธิเดช ยูงทองพิทยาคม อุดรธานี
81 132288 นางสาว สุรารักษ์ เทียมสีมา ขามแก่นนคร ขอนแก่น
82 132511 นาย จักรพงศ์ จอมทรักษ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์
83 132526 นางสาว สุดารัตน์ ลิศนันท์ นิคมพิมายศึกษา นครราชสีมา
84 132871 นางสาว อรวรรณ แก้วระหัน ภู่วิทยา นครราชสีมา
85 133030 นาย กันตภณ ทาระเวท กมลาไสย กาฬสินธุ์
86 133062 นางสาว รัตนาวดี สุพันธนา สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
87 133200 นางสาว กัญญารัตน์ ผลสว่าง บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
88 133337 นางสาว ปรียารัตน์ จันทร์สุพร ขามแก่นนคร ขอนแก่น
89 133414 นางสาว สกุลรัตน์ สาริบุตร ขอนแก่นวิทยายน 2 ขอนแก่น
90 133526 นางสาว สินใจ สู่สุข บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
91 134052 นาย ภาณุพงศ์ ลิ้มทอง ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
92 134639 นางสาว กมลชนก ศรชัย โนนกอกวิทยา ชัยภูมิ
93 134738 นาย ยุทธนา ว่องไวกริยา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
94 134789 นางสาว วาสนา สีตำแย น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
95 135005 นางสาว สุภาพร นาคอก คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
96 135059 นางสาว ณวิภา คำแหงพล สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
97 135080 นางสาว ชลธิชา ศรีบุญเรือง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
98 135180 นางสาว แพรวนภา ยางเครือ* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
99 135330 นางสาว ฤทัย ทักษิณ นครขอนแก่น ขอนแก่น
100 135532 นาย ภัทรภณ ชมศิริ บัวขาว กาฬสินธุ์
101 135792 นางสาว พรสุดา อรัญถิตย์ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
102 135982 นางสาว อรพิน สังสูงเนิน ขามแก่นนคร ขอนแก่น
103 136198 นางสาว รุจิรา ดาทอง พิมายวิทยา นครราชสีมา
104 136270 นางสาว กาญจนาพร มีชัย อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
105 136792 นางสาว ณัฏยา มณีขำ* จักราชวิทยา นครราชสีมา
106 136907 นางสาว วิลัยพร สีหารชนะ น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขอนแก่น
107 137099 นาย ปรายฟ้า วรรณชัย ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
108 137118 สามเณร ปิยะวัฒน์ นางาม วัดหนองแวงวิทยา ขอนแก่น
109 137185 นางสาว พรรฐิณี กัณหาพิมพ์ ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
110 137260 นางสาว พัชรา กลางโยธี ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
111 137562 นางสาว นภาพร อินต๊ะมา ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
112 137719 นางสาว ปิยาภรณ์ ชัยยุราช บุ่งคล้านคร หนองคาย
113 138140 นางสาว มณีกาญจน์ ใจคุณ สมเด็จพระธีรญาณมุนี นครราชสีมา
114 138546 นางสาว วชิราภรณ์ ผาดี สมเด็จพระธีรญาณมุนี นครราชสีมา
115 139027 นางสาว วัลยา โปรณะ* ศรีสองรักษ์วิทยา เลย
116 139337 นางสาว รุจิพร อินทรสร* เสิงสาง นครราชสีมา
117 139446 นางสาว ดารารัตน์ กองตัน ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
118 140029 นางสาว วิไลพร นิสาภัย ไชยวานวิทยา อุดรธานี
119 140186 นางสาว คุณัญญา กะตะสิลา* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
120 140660 นางสาว ชาลินี อยู่ยงศิลป์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
121 140710 นางสาว หฤทัย กาจหาญ โคกนางามพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
122 141244 นางสาว วิสุดา หมั้นศรีพรม ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
123 141307 นางสาว ญาดา สมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
124 141600 นาย ทิศรา หารพลลาน* ชุมแพพิทยาคม ขอนแก่น
125 141772 นางสาว อาทิตยา ใจเร็ว* เจียงทองพิทยาคม ชัยภูมิ
126 141853 นาย ภาคินัย สิมมา* กุดดินจี่พิทยาคม หนองบัวลำภู
127 142454 นาย วีรยุททธ ชาลี อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
128 142853 นางสาว จุฑามาศ โกษารัตน์ หนองคายวิทยาคาร หนองคาย
129 142895 นางสาว รัตติยากร สวาศรี วาปีปทุม มหาสารคาม
130 143136 นางสาว ทิพวรรณ พิมพ์โยยาง หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
131 143333 นางสาว เพ็ญพักตร์ บุดดี วังลิ้นฟ้าวิทยาคม กาฬสินธุ์
132 143339 นางสาว รัศมี นนทสิงห์ หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
133 143381 นางสาว สุดารัตน์ วรรณทอง เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
134 143601 นาย พลากร คลังแสง หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์
135 143792 นางสาว ปนิดดา เบ้าวรรณ* กุดดินจี่พิทยาคม หนองบัวลำภู
136 144556 นางสาว ขวัญฤดี ทันรังกา หนองคายวิทยาคาร หนองคาย
137 144751 นางสาว นิตยา ทักละ* ลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา ชัยภูมิ
138 144806 นางสาว สุริษา บุสุวะ บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
139 144948 นางสาว เสาวลักษณ์ แจ้โพธิ์ โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา
140 144967 สามเณร จักรกฤษณ์ กงทัพ วัดหนองแวงวิทยา ขอนแก่น
141 145035 นาย พงศ์ศิริ ภูเชิดสาย คลองขามวิทยาคาร กาฬสินธุ์
142 145256 นางสาว วิภาภรณ์ บุตรโคตร* โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
143 145300 สามเณร ศักดา ธงพรรษา วัดหนองแวงวิทยา ขอนแก่น
144 145331 นาย ประสิทธิ์ นาคเกษม ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
145 145395 นาย ธนากร บุญถึง วัดหนองแวงวิทยา ขอนแก่น
146 145468 นางสาว กิ่งแก้ว พิมพ์โพธิ์กลาง ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา
147 145779 นาย จตุรพร ชาติประสพ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
148 145922 นางสาว มัลลิกา ศรีพลัง* ปากคาดพิทยาคม หนองคาย
149 145993 นางสาว รมย์รวินท์ สุวรรณหาญ เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
150 146201 นางสาว วีระพร ไพรสิงห์ขรณ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
151 146485 นางสาว วาสนา กองโพธิ์ เวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น
152 146486 นางสาว เกศรินทร์ ปากเมย พระยืนวิทยาคาร ขอนแก่น
153 146630 นาย สุทธิชัย บุตรบ้านเขวา* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
154 146830 นางสาว คุณาพร ทองสันเทียะ ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
155 147108 นางสาว วนิดา คาโสจันทร์ บัวใหญ่ นครราชสีมา
156 147341 นางสาว พรพิมล สมจิตร อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
157 147692 นางสาว ถิรดา หัสนา พรเจริญวิทยา บึงกาฬ
158 147700 นางสาว ชุติมา ไชยเดช เซนต์จอห์นท่าบม เลย
159 147829 นาย กฤษฎาวัชร์ ปาปะโม วาปีปทุม มหาสารคาม
160 148114 สามเณร ประทุม ทองดี วัดหนองแวงวิทยา ขอนแก่น
161 148199 นางสาว สุปรีญา ทาไธสง* เสิงสาง นครราชสีมา
162 148223 นางสาว สุฑารัตน์ รัดสวนจิก ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี
163 148329 นางสาว ดาริกา บุษดี เซนต์จอห์นท่าบม เลย
164 148333 นาย ณัฐพล ณรงค์เจริญพร มารีย์วิทยา นครราชสีมา
165 148346 นางสาว วรรณศิริ กันทะวงษ์ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
166 148465 นาย อนุพงษ์ โกนกระโทก วัดหนองแวงวิทยา ขอนแก่น
167 148817 นางสาว สาริยา พรดี* ดอนไทรงามพิทยาคม กาฬสินธุ์
168 149392 นาย ธีรยุทธ ทาระเวท* ดอนไทรงามพิทยาคม กาฬสินธุ์
169 149465 นางสาว กนกวรรณ อิ่มสมบัติ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
170 149806 นางสาว อรนิชา บุญเรือง บุญวัฒนา นครราชสีมา
171 150033 นางสาว นัฐสุดา แสนกอง โคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแก่น
172 150105 นาย พรมงคล เสี่ยมแหลม* ชุมแพพิทยาคม ขอนแก่น
173 150156 นางสาว สิริรัตน์ พรมไธสง โนนสมบูรณ์วิทยา นครราชสีมา
174 150831 นางสาว จีราพร พิลาพันธ์* โคกสีพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
175 151053 นางสาว ฤทัยรัตน์ ทองลาย กัลยาณวัตร ขอนแก่น
176 151069 นางสาว จารุวรรณ ประทุมมา กัลยาณวัตร ขอนแก่น
177 151340 นางสาว รัศมี ภักดิ์สวัสดิ์ บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ
178 151345 นาย วีรเดช สิงขรอาจ บัวใหญ่ นครราชสีมา
179 151355 นางสาว อังคณา โพธิ์ทอง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
180 151401 นาย คิรากร ไชยมหา คำม่วง กาฬสินธุ์
181 151630 นาย สุริยนต์ ทิพย์พระ* หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
182 151632 นาย ศุภชัย นิลวัน* พระพุทธบาทวิทยาคม หนองคาย
183 151648 นาย สาธิต มีผาพงษ์* พระพุทธบาทวิทยาคม หนองคาย
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ประมง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 119066 นางสาว ขวัญข้าว เสียงเลิศ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
2 119651 นางสาว ศุภกานต์ ทิพย์สิงห์ เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
3 119919 นางสาว เพ็ญพิชชา ภูพวก สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
4 120497 นางสาว ชลธิชา สุทันต์ บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
5 121007 นางสาว เมสณี ทองโคตร น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
6 122427 นางสาว ปวีนา ประเต* เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
7 124031 นางสาว อภิญญา วิชไชย วาปีปทุม มหาสารคาม
8 124993 นางสาว ฐิติมา ขวัญโพน สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
9 127344 นางสาว จันทร์จิรา เกษมปัญญาวัฒน์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
10 127776 นาย ปุณณวิช ถิรพงษ์สวัสดิ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
11 128075 นาย สนั่น โพธิ์นิล ขามแก่นนคร ขอนแก่น
12 128452 นาย อดิศร ต่อชาติ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
13 128454 นาย อาทิตย์ แก้วพิมาย สีดาวิทยา นครราชสีมา
14 129016 นางสาว ศิรินภา พลนาคู บ้านนาคูพัฒนา กาฬสินธุ์
15 129455 นางสาว น้ำฝน ศรีสวัสดิ์ โนนเมืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
16 129761 นางสาว มุขรินทร์ บุญอาษา บัวขาว กาฬสินธุ์
17 130793 นางสาว นันทิกา กันหาลา ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
18 130856 นาย กิตติ โสภาเพชร เพชรวิทยาคาร ชัยภูมิ
19 130858 นาย สุวัฒน์ คุ้มบ้าน เพชรวิทยาคาร ชัยภูมิ
20 131495 นางสาว ปัทมพร ชัยสะอาด บัวขาว กาฬสินธุ์
21 131591 นางสาว อภิษฎี คงได้* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
22 133040 นางสาว รัชนก อัญไชยศรี สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
23 133199 นางสาว สตรีรัตน์ บุญทา บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
24 133616 นางสาว ภัทรมาศ รักโคตร ขามแก่นนคร ขอนแก่น
25 133949 นางสาว ปิยธิดา เก่าพิลาด อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
26 134622 นางสาว ศิริรักษ์ นันธขันธ์* สร้างคอมวิทยา อุดรธานี
27 136068 นาย ศุภกรญ์ สิมมา* ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
28 136497 นางสาว ปุณฑริก งานโคกสูง มารีย์วิทยา นครราชสีมา
29 136557 นางสาว ดาราพร โลมะบุตร บ้านเขว้าวิทยายน ชัยภูมิ
30 139743 นางสาว เกศชีนี ไลยะรัตน์ เซกา หนองคาย
31 141353 นางสาว นิศารัตน์ เยี่ยมยอด สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
32 144075 นางสาว วิชุดา มาตรา ห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์
33 144114 นางสาว ปราณี พลตื้อ ห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์
34 144182 นางสาว ทิพย์วลี ศรีโสดา เซกา หนองคาย
35 145623 นางสาว ปฏิพร แก้วสุพรรณ์* ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
36 145814 นาย สิปปกรณ์ จันทะรี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น
37 146402 นางสาว ปรียานุช สิงห์เดชะ* ภูเรือวิทยา เลย
38 146476 นางสาว ละอองดาว โพบุตตะ ห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์
39 146946 สามเณร ยุทธนา ไชยจักร์ วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ ขอนแก่น
40 147921 นางสาว เบญจมาศ ปัดสา ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
41 148260 นาย กฤษณชัย ยางโว วาปีปทุม มหาสารคาม
42 148826 สามเณร อนุชา แย้มศรี วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ ขอนแก่น
43 148860 นาย วงศธร อำคา เวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น
44 149194 นางสาว อัชวี นาวัง วาปีปทุม มหาสารคาม
45 149980 นาย นิชนันท์ บุญมาพิลา* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
46 150858 นางสาว ปัทมาพร จันทร์สำราญ โคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแก่น
47 151684 นาย ณัฐวุฒิ ตุติ เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เทคโนโลยีการอาหาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 119706 นางสาว สุภาวดี ตลอดไธสง* ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา
2 120897 นางสาว ชนินาถ น้อยนรินทร์* ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
3 121746 นางสาว สมฤดี แวงหินกอง กมลาไสย กาฬสินธุ์
4 122179 นางสาว บุษกร ดวงเงิน สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
5 122398 นางสาว ชณัฐฐา วิวัฒน์กิจกุล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
6 123264 นาย อนุสรณ์ จันทวงค์ นครขอนแก่น ขอนแก่น
7 124442 นางสาว สุภัสสร น้อยเขียว ห้วยเกิ้งพิทยาคาร อุดรธานี
8 126289 นางสาว พัชรินทร์ แสงไชยา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
9 126394 นางสาว อารียา โสมาบุตร ศรีสงครามวิทยา เลย
10 128449 นางสาว รพีพร เรืองวิเศษ เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
11 128501 นางสาว กัญญารัตน์ ยศศรี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
12 128827 นางสาว น้ำผึ้ง ว่องไว ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
13 129584 นางสาว ปริศนา คำหงษา ขอนแก่นวิทยายน 2 ขอนแก่น
14 129754 นางสาว จริยา วงศ์สมศรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
15 130160 นางสาว สุชาดา ศรีพลไกร หนองเหล็กศึกษา มหาสารคาม
16 131957 นางสาว รัชดาพร นาแถมพลอย อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
17 132073 นางสาว กรรณิการ์ ศรีสุนทร หนองคายวิทยาคาร หนองคาย
18 132305 นางสาว วิลาวัลย์ สีทาดี* นาจานศึกษา ขอนแก่น
19 132886 นางสาว สุรดา ศรีอภัย มารีย์วิทยา นครราชสีมา
20 132927 นางสาว จิรนภา ดอนสระน้อย ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
21 136286 นางสาว กิรติกานต์ อินทะคม มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
22 136637 นางสาว ดวงกมล นวฤทธิอัศวิน มารีย์วิทยา นครราชสีมา
23 136696 นางสาว วีนัส วงค์พยัคฆ์* เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม
24 136718 นาย คณวัชร นาชัยภูมิ เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
25 137588 นางสาว นางสาวพรสุดา ทองพิลา* ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
26 138577 นางสาว อรอนงค์ วงศ์นคร สมเด็จพระธีรญาณมุนี นครราชสีมา
27 139184 นางสาว มธุรส แสนบัวราญ* ลำปาววิทยาคม กาฬสินธุ์
28 139679 นางสาว ขนิษฐา สาตราคม บัวขาว กาฬสินธุ์
29 140679 นาย คมสัน พลวัน โคกนางามพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
30 140817 นางสาว นฤมล นาถาดทอง กมลาไสย กาฬสินธุ์
31 140960 นางสาว ภักดีกูล แก้วดอนรี หนองบุนนากพิทยาคม นครราชสีมา
32 141004 นางสาว ปภัทร์พิมพ์ ฉัตรทนานนท์* ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
33 142605 นางสาว เสาวลักษณ์ เรียนทิพย์ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ มหาสารคาม
34 142687 นาย รัฐวุฒิ ดาเคน หนองเหล็กศึกษา มหาสารคาม
35 142791 นางสาว เจนจิรา เหลาเวียง เวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น
36 143274 นางสาว ธณัฐฐา ธารประเสริฐ บรบือ มหาสารคาม
37 144405 นางสาว กองทรัพย์ ภูกิ่งผา ดงมูลวิทยาคม กาฬสินธุ์
38 144657 นางสาว ทาริกา ทรารักษ์ ดงมูลวิทยาคม กาฬสินธุ์
39 145704 นางสาว วิศัลยา เดชพุฒ คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
40 146137 นางสาว ลักษมี ศรีบุญพิมพ์สวย สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
41 146918 นางสาว ปราริฉัตร พรศิริ บึงพะไล นครราชสีมา
42 146989 สามเณร วรวุฒิ จาระมิตร วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ ขอนแก่น
43 147176 สามเณร อดิพงษ์ พลสิม วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ ขอนแก่น
44 147201 นางสาว พัชริดา สงพัด เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
45 147851 นางสาว อพันสิตา ใจยะบาล คูเมืองวิทยา ชัยภูมิ
46 148603 นางสาว อรทัย จันทรัตน์ ดงมูลวิทยาคม กาฬสินธุ์
47 148647 นางสาว สุภาพร สุกใส ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
48 148683 นางสาว ชลธิชา ศรีคำมุล ดงมูลวิทยาคม กาฬสินธุ์
49 149153 นางสาว อรุณรัตน์ ม่วงทำ วาปีปทุม มหาสารคาม
50 149296 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ เกมสูงเนิน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
51 151383 นางสาว สุภาวดี นาหนองตูม คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118605 นางสาว สุทธิดา กาลมงคล แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
2 118735 นาย วีรภัทร ศรีพงษ์เสริฐ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
3 118742 นาย นราธร พลประเสริฐ บ้านผือพิทยาสรรค์ อุดรธานี
4 118836 นางสาว สุภาวดี ธรรมศิล บัวขาว กาฬสินธุ์
5 118839 นาย นพรัตน์ สีเครือดง บัวขาว กาฬสินธุ์
6 118849 นาย สฤษดิ์ โนนทิง เลยอนุกูลวิทยา เลย
7 118858 นางสาว สมฤทัย พันธ์ลูกท้าว เลยอนุกูลวิทยา เลย
8 118874 นาย เกรียงไกร ขุมทอง หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์
9 118889 นาย อนุรักษ์ พลเตชะ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
10 118976 นาย ศรสิช แก้วไชย บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม
11 119147 นาย เทอดพงศ์ มุ่งจันทึก ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
12 119161 นาย นพคุณ พีรราศี ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
13 119222 นาย ฉัตรชัย สรวงนอก เมืองคง นครราชสีมา
14 119300 นางสาว อาทิตยา วรเวทย์พิสุทธิ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
15 119302 นางสาว ชุติมาศ กุลมะโฮง เลยพิทยาคม เลย
16 119376 นางสาว วรรธนันทน์ เทียมดวงแข อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
17 119400 นาย จิโรจ ยางสุด* ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
18 119444 นาย ศรัญญู ชินดร สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
19 119519 นาย อาชวชิต ทองทำมา ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
20 119615 นางสาว อภิญญา ภูสีเขียว หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์
21 119634 นางสาว มนธิวา ผจงศิลป์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
22 119765 นาย อรรถศาสตร์ สุระคาย* เพ็ญพิทยาคม อุดรธานี
23 119931 นางสาว ชิโรชา เฮงพระธานี มารีย์วิทยา นครราชสีมา
24 119994 นางสาว สุธาสินี ดลแม้น กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
25 120050 นางสาว พรกนก ลินาราด อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
26 120059 นางสาว สราพร บุญเลิศ กมลาไสย กาฬสินธุ์
27 120074 นางสาว อลิสา ศรีทาถุ่ง น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
28 120081 นางสาว ธนาภรณ์ ตลิ่งไธสง แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
29 120084 นางสาว นิภาพร อายุวัฒน์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
30 120150 นาย พิชัยชาญ กาญจนศร อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
31 120298 นาย อานุภาพ ชาธรรมมา น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
32 120413 นางสาว ชลิตา วังภูมิใหญ่ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
33 120501 นางสาว นุชนารถ นามรัสสี ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
34 120565 นางสาว ศศิธร สุดสนท์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
35 120616 นางสาว ศมิชตรา เหล่าศรีชัย เลยพิทยาคม เลย
36 120674 นาย ฐาปกรณ์ บุษบา หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
37 120691 นาย ภราเดช ฝาชัยภูมิ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
38 120696 นางสาว บุญเอื้อ วังแสง สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
39 120704 นางสาว ศดานันท์ สมสนุก สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
40 120716 นางสาว นัจนันท์ กันเสนา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
41 120749 นาย อานนท์ ณ หนองคาย โคราชพิทยาคม นครราชสีมา
42 120750 นาย เมธารักษ์ จอกพุดซา โคราชพิทยาคม นครราชสีมา
43 120831 นางสาว ทิพวรรณ ประยงค์หอม วาปีปทุม มหาสารคาม
44 120854 นางสาว สุดาลักษณ์ โกสิลารัตน์ น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
45 120922 นางสาว ฉัตรนภา กาฬหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
46 120957 นางสาว อริษา สีนารินทร์ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
47 121258 นาย อมรเดช สงวนความดี น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
48 121275 นางสาว นุชนาฏ ลายเมฆ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
49 121299 นาย ชัยรัตน์ เพิ่มกุศล* เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
50 121355 นางสาว ชฎาพร จันทบุตร น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
51 121476 นาย ธนวร สันธนะสุรางค์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
52 121723 นางสาว จิดาภา ทองบ้านทุ่ม แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
53 121768 นางสาว รัตน์สุดา คำค้อ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
54 121812 นาย อานนท์ จินดาแดง ปากช่อง นครราชสีมา
55 121823 นาย อรรถพล พระโคตร ขามแก่นนคร ขอนแก่น
56 121832 นางสาว ศิรินันท์ เพียรสดับ กมลาไสย กาฬสินธุ์
57 121871 นาย วธัญญู บัวแก้ว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
58 121886 นาย นัสชพงศ์ อ้อนชัยภูมิ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
59 121895 นาย บุญพเรศ สารคาม ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
60 121896 นางสาว อัญชลิกา เมตตา กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
61 122044 นาย ศุภชัย จิรัมย์* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
62 122114 นาย อภิเดช หินจันทร์ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
63 122256 นางสาว ปาริชาติ พลตื้อ สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
64 122301 นางสาว ชรินทร์รัตน์ โพธิสว่าง บึงกาฬ หนองคาย
65 122386 นางสาว ปวีณา วิชิต บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
66 122449 นางสาว ประสิตา พรมทา กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
67 122530 นางสาว สราณี อาจศรี แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
68 122586 นางสาว วรนิตย์ เทียมประชา* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
69 122593 นางสาว ธัญชนก บัวชุม ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
70 122691 นางสาว พรรณวดี กิตติวงศ์ตระกูล* สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น
71 122788 นางสาว จริยา นิยะนุช หนองคายวิทยาคาร หนองคาย
72 122875 นาย พงษ์พิสุทธุ์ ภูตีกา กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
73 122878 นางสาว ณัฐฐาพร วรปัญญา สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
74 122910 นาย ภูมิมินทร์ ภูขยัน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
75 122953 นางสาว ศิริลักษณ์ ปิดศักดิ์ หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์
76 122985 นางสาว ศิริพร ดอนนาค กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
77 123042 นาย ปธานิน นิสังกาศ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
78 123056 นาย รเดช ภัทรประเสริญ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
79 123159 นาย ศักดิ์ดา พลสีดา ศรีวิไลวิทยา หนองคาย
80 123233 นาย อภิชาติ วงษ์ชาลี บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
81 123391 นาย พงศ์พิสุทธิ์ ห่มซ้าย แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
82 123402 นางสาว นันทะกานต์ ขาวดา เลยพิทยาคม เลย
83 123471 นาย ภาคิน จำปาศักดิ์ หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
84 123559 นางสาว ณัฐชาวีร์ สาแก่งทราย อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
85 123585 นาย ดาวประกาย ถาวิเศษ ขามแก่นนคร ขอนแก่น
86 123612 นางสาว นุชิดา น้อยนิล* ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์
87 123619 นางสาว พีรดา ต่อติด สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
88 123633 นาย ชัยสิทธิ์ เชื้อกุล ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
89 123751 นาย สรวิชญ์ เสรีรัฐ บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
90 123752 นางสาว กฤษติยาภรณ์ แก้วสำราญ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
91 123798 นางสาว จารวี ไชยกำบัง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
92 123836 นาย ธเนศ สารเนตร ทุ่งฝนวิทยาคาร อุดรธานี
93 123867 นางสาว มลิสา จันทรดี ภูเขียว ชัยภูมิ
94 123894 นาย อบเชย โชติฉันท์ โนนคำวิทยา กาฬสินธุ์
95 124025 นางสาว นุตาภา มัชฌิมะปุระ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
96 124065 นางสาว ณัฐธยาน์ หอมพามา กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
97 124095 นาย ยุทธพิชัย ทังไธสง* เมืองยางศึกษา นครราชสีมา
98 124105 นางสาว ศิริลักษณ์ โพธิ์ชัย ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
99 124313 นางสาว อรนาฎ ออกประเสริฐ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
100 124496 นาย ณัฐวุฒิ ศุภมาตย์ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
101 124538 นางสาว เกษมณี อาบสุวรรณ์ อุดรธานีพิทยาคม อุดรธานี
102 124611 นางสาว จิราภรณ์ สวัสดิ์ศรี* หนองบัวระเหววิทยาคาร ชัยภูมิ
103 124637 นางสาว กนกวรรณ ชาวาปี* หนองบัวระเหววิทยาคาร ชัยภูมิ
104 124644 นางสาว จตุรพร จินบุตร* แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
105 124680 นาย อิศเรศ มะลิลา เซกา หนองคาย
106 124716 นางสาว กรรณิการ์ เวียงสมุทร ศรีวิไลวิทยา หนองคาย
107 124947 นางสาว พัชรินทร์ โสมคำ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
108 124959 นางสาว ศิริวิภา กล้าหาญ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
109 125174 นางสาว อัญมณี ฤทธิ์รุ่ง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
110 125188 นาย อภิสิทธิ์ ตรีวิเศษ* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
111 125292 นาย ธนพล ตาลสถิตย์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
112 125422 นาย ธนภัทร เมธเมาลี* ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
113 125569 นาย ธีระพงษ์ วงคำซาว ท่าขอนยางพิทยาคม หนองคาย
114 125609 นางสาว มินตรา มูลสูงเนิน แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
115 125634 นาย วนัส ภูยาธร น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
116 125745 นาย จารุวัฒน์ ภูขมร อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
117 125846 นางสาว อนุชนา พิมเหม เลยพิทยาคม เลย
118 125923 นาย พงศธร ถวิลการ เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
119 125964 นางสาว มธุรส ศรีรักษ์ บัวขาว กาฬสินธุ์
120 126044 นาย ปิยะวัฒน์ คิมเม* ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
121 126065 นาย เจษฎา สุวรรณราช ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
122 126121 นาย ทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
123 126153 นางสาว สุดารัตน์ เพ็งวัน เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
124 126231 นาย รชฏ กองอุดม อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
125 126235 นาย ธนาฤกษ์ พิสุทธิมาน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
126 126238 นางสาว ณัฐชา พึ่งโคกสูง สีดาวิทยา นครราชสีมา
127 126254 นาย เกียรติศักดิ์ จันขุนทศ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
128 126270 นาย ทิวากร อ่อนสา* สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
129 126321 นาย สุขพนาท ผ่องสนาม ภูเขียว ชัยภูมิ
130 126327 นาย วุฒิชัย หวังสุข หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์
131 126480 นาย พงศกร พิษชนะชน ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
132 126632 นาย สุทายงค์ วิเชียรสรรค์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
133 126662 นาย จิระวัฒน์ ขันโททอง ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
134 126745 นางสาว ชนพิชา ภูนาเหนือ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
135 126950 นาย ฟาฤทธิ์ชนันท์ นิลสดใส กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
136 127069 นาย สมเกียรติ เหล่าสาย บัวขาว กาฬสินธุ์
137 127209 นางสาว ชลธิชา คำมั่น มหิศราธิบดี นครราชสีมา
138 127348 นาย สุภาพ กันยาพรม หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์
139 127368 นาย ฐาปนิก ภูกาบเพชร หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์
140 127407 นางสาว พรรณฉัตร ตุมร กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
141 127557 นาย สุทธิชัย กลิ่นพูน บัวขาว กาฬสินธุ์
142 127629 นาย บัณริ เข็มกลัดมุกต์ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
143 127633 นาย วัฒนา เหล่าโกทา ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
144 127698 นาย ธนวัฒน์ มั่งมูล ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
145 127724 นาย วรัญญู เอื้อประภาพร มารีย์วิทยา นครราชสีมา
146 127827 นาย ชุติพนธ์ ชำนาญพล มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
147 127841 นางสาว อรทัย แสนศรี บ้านผือพิทยาสรรค์ อุดรธานี
148 127844 นาย ธนกฤต ดุจมะยูร บัวขาว กาฬสินธุ์
149 127848 นาย ชินวัตร เตรียมพล ร่องคำ กาฬสินธุ์
150 127959 นางสาว ไอลดา สุดใด บ้านไผ่ ขอนแก่น
151 127960 นาย ฉันทวิทย์ มุลวิไล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
152 127995 นาย สุรเกียรติ ออมอด ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
153 128076 นาย ณพรัช ศรีวัฒน์ หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
154 128211 นาย วิเชษฐ์ หนึ่งเจริญ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
155 128277 นาย จักรี ดีเจริญ* กู่ทองพิทยาคม มหาสารคาม
156 128282 นาย เทวิน เอมิล บร๊านโซเซน อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
157 128292 นาย วุฒิชัย สุสินแก่น* ปากคาดพิทยาคม หนองคาย
158 128310 นาย ก้องภพ คุณฉนวน ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
159 128331 นาย ศิวพล จันทร์พรม อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
160 128400 นาย กริชภัฎช์ จันทะมูล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
161 128472 นางสาว พรภิมล โทกุล สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
162 128493 นาย สุเมธ ทานิน ขามแก่นนคร ขอนแก่น
163 128549 นาย ปิยวัฒน์ อินทรวิเชียร โนนศิลาวิทยาคม ขอนแก่น
164 128554 นาย ทักษ์ดนัย ชนะพาล คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
165 128705 นางสาว ปิรัญญา ทาอั้ว* สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
166 128734 นาย สมัชชา นนตา บ้านไผ่ ขอนแก่น
167 128750 นางสาว พนิสตาพร ขันธบูรณ์* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
168 128890 นางสาว รสสุคนธ์ ก้อนพิลา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
169 128939 นาย นฤพล บุตรสุริย์ เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
170 129010 นาย นันทวัฒน์ ศรีเลา บัวขาว กาฬสินธุ์
171 129019 นาย กันต์ตศักดิ์ สิงห์ยะบุตร แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
172 129075 นาย รุจิธร อุทโท บัวขาว กาฬสินธุ์
173 129093 นาย ณัฐพล แสนสุข สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
174 129098 นางสาว กิติยาภรณ์ ทองเกษม มารีย์วิทยา นครราชสีมา
175 129108 นางสาว จุฑาทิพ สิทธิสาร* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
176 129117 นาย ศราวุฒิ อุ่นแก้ว หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
177 129163 นางสาว สกาวเดือน ผันดอนดู่ โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
178 129206 นางสาว ฑิฆัมพร วงศ์สวัสดิ์ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
179 129214 นาย วิทยา จินาเกตุ บัวขาว กาฬสินธุ์
180 129371 นางสาว อรุณลักษณ์ ลายทอง ภูกระดึงวิทยาคม เลย
181 129397 นางสาว ดารุณี กระลาม อมตวิทยา ขอนแก่น
182 129440 นาย กรกช นิธิปัญญาบดี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
183 129514 นางสาว เวธกา จังพล ขามแก่นนคร ขอนแก่น
184 129517 นางสาว ศศิธร เพ็งผ่าน บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
185 129591 นาย ศิวะ บัวโฮม ขามแก่นนคร ขอนแก่น
186 129634 นางสาว ดุจฤดี สมปัญญา อุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น
187 129650 นาย ณฐพล ชูราษี บัวขาว กาฬสินธุ์
188 129716 นาย เกียรติศักดิ์ ศรีรักษา* อุดรพัฒนศึกษา อุดรธานี
189 129815 นาย ชินวัตร วรรณพฤกษ์ บัวขาว กาฬสินธุ์
190 129829 นางสาว หทัยชนก โศกสี สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
191 130072 นาย สุรดิษฐ์ ประชามาตย์ หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
192 130112 นาย เทพประกร คำภูเขียว ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
193 130152 นาย ปรมินทร์ สายคำ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
194 130253 นาย รัตนชัย หนิงนา* เมืองยางศึกษา นครราชสีมา
195 130286 นางสาว จิราภรณ์ ไชยบุญเรือง แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
196 130289 นางสาว วราภรณ์ ครสิงห์ ภูกระดึงวิทยาคม เลย
197 130394 นาย บรรจถรณ์ วิชัย* อัสสัมชัญ นครราชสีมา นครราชสีมา
198 130414 นางสาว วันวิสาข์ ศรีบุญเรือง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
199 130446 นางสาว ฉัตรวดี ใจแก้ว สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา
200 130651 นางสาว อรวรรณ สนิทไทย ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
201 130850 นางสาว สุกัลยา สุนสุข หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
202 130857 นางสาว สุภัคพิชา เงินไหลนอง ท่าบ่อ หนองคาย
203 130911 นางสาว พิจิตรา พรมมาบุญ ภูเขียว ชัยภูมิ
204 130913 นาย นนทนันท์ พรรณขาม เซกา หนองคาย
205 130937 นางสาว วนิดา บุญญะรัง ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
206 131000 นาย สุเมฆ สุทธิบริบาล* อุดรพัฒนศึกษา อุดรธานี
207 131036 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ดลเอี่ยม บัวขาว กาฬสินธุ์
208 131046 นางสาว กฤติยา บุญเนียม ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
209 131051 นางสาว จิรนันท์ นามมีฤทธิ์ เทศบาล 1 สว่างวิทยา หนองคาย
210 131066 นางสาว นฤมล วงษ์เทพ บ้านผือพิทยาสรรค์ อุดรธานี
211 131069 นาย จิรวัฒน์ จันแดง ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
212 131075 นาย อดิศร โพธิ์ยา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
213 131124 นาย อนันทกิจ กุนันท์* โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
214 131145 นางสาว ธนภรณ์ ชัชวาลย์ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
215 131175 นางสาว กนกวรรณ ไวยเวช กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
216 131197 นางสาว ศวิตรา คำโหลน น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
217 131285 นางสาว นิตยา สำราญดี* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
218 131324 นางสาว นิภาพร โพธิ์เข็ม* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
219 131341 นาย ธนรัตน์ ทับละคร มารีย์วิทยา นครราชสีมา
220 131410 นางสาว รุจิรา นีระพจน์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
221 131415 นางสาว นันทิพร ศรีภิรมย์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
222 131556 นาย พิษณุ กุลบุตร บัวขาว กาฬสินธุ์
223 131565 นาย ภพธร ชุมผล บัวขาว กาฬสินธุ์
224 131608 นาย ธีรภัทร ปัญญา พิมายวิทยา นครราชสีมา
225 131620 นาย รัฐศาสตร์ จันใหญ่ น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
226 131872 นาย ธนิต บรรเทาทุกข์* นาดีพิทยาคม หนองคาย
227 132039 นาย สหรัฐ บุญฤทธิ์ น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
228 132058 นาย ภาณุวัชร อดิสรณกุล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
229 132064 นาย ไกรวิชญ์ อรัญมิ่ง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
230 132089 นาย อุดมศักดิ์ ยศพืทักษ์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
231 132091 นาย บุญฤทธิ์ บุญลือ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
232 132114 นาย กีต้า นาจะหมื่น โนนกอกวิทยา ชัยภูมิ
233 132147 นาย ธนง บำรุงสุข ยูงทองพิทยาคม อุดรธานี
234 132156 นางสาว กนกพร วรชิน บัวขาว กาฬสินธุ์
235 132187 นางสาว ฐิตินันท์ หันชัยศรี ร่องคำ กาฬสินธุ์
236 132409 นางสาว เรือนแก้ว อยู่ทะเล บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
237 132488 นาย เจตน์ อุสาพรหม บัวขาว กาฬสินธุ์
238 132514 นาย ภพพล หล้าอ่อน หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
239 132624 นาย ธีระภัทร ศิริประภานนท์กุล* เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
240 132685 นาย รชตะ แดงสกุล ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
241 132712 นางสาว สุมิตรา เอื้อมเก็บ ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา
242 132846 นางสาว จิราพร พูนทรัพย์* ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
243 132923 นาย วิทวัส ตั้งสัตยาธิษฐาน อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
244 133098 นางสาว ฉัตตริน เรืองบตร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
245 133132 นางสาว มินตรา หงษ์บุดดี บัวขาว กาฬสินธุ์
246 133226 นางสาว วิภาวรรณ วรรณพฤติ หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์
247 133371 นางสาว ปรัชญาภรณ์ สีคุณ สีดาวิทยา นครราชสีมา
248 133457 นางสาว พรรณสิริ ศรีหาพล สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
249 133530 นาย เกียรติยศ ตันติเศรณี มารีย์วิทยา นครราชสีมา
250 133578 นางสาว จิดาภา เห็นเจริญเลิศ บัวขาว กาฬสินธุ์
251 133606 นางสาว อัญชนา จ้อยบรรดิษฐ์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
252 133610 นาย ชัยประดิษฐ์ หอมดวง ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
253 133752 นางสาว ชุดารัตน์ ลีตะนา คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
254 133765 นางสาว มนัสนันท์ คำขำ* ลำพระเพลิงพิทยาคม นครราชสีมา
255 134219 นางสาว ศิริรัตน์ ชุมพล ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
256 134231 นาย ปัณณทัต เจียรวงศ์สกุล สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
257 134457 นาย พลรัตน์ เบาสูงเนิน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
258 134482 นาย สดายุทธ อุทกัง เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
259 134499 นางสาว ฐิญากร งามเจริญวงศ์* สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น
260 134653 นางสาว ธมลพรรณ ไพเราะ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
261 134669 นาย สุรศรี วงษ์วาท ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
262 134879 นางสาว วริศรา สกุลอำนวยชัย มารีย์วิทยา นครราชสีมา
263 135131 นาย สหรัฐ สนเจริญ เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
264 135160 นางสาว สรณ์สิริ สัตบุตร* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
265 135187 นางสาว อัณณา สุกหอม อัสสัมชัญ นครราชสีมา นครราชสีมา
266 135204 นางสาว ปติญญา ตาลป่าหว้าน บัวขาว กาฬสินธุ์
267 135224 นางสาว อิสริยา ฮาตแสนเมือง กัลยาณวัตร ขอนแก่น
268 135245 นางสาว จุฑามาศ อรรคฮาต กัลยาณวัตร ขอนแก่น
269 135399 นาย ภระรถ ผาสิงห์ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
270 135479 นาย บัณฑิต ศรีเลา บัวขาว กาฬสินธุ์
271 135482 นาย ธนัชกร มูลมี บัวขาว กาฬสินธุ์
272 135493 นาย สุภสิทธิ์ ทองแสง บัวขาว กาฬสินธุ์
273 135521 นาย เอกลักษณ์ บัวสระ โนนกอกวิทยา ชัยภูมิ
274 135750 นาย มนตรี โทวะดี นาสวรรค์พิทยาคม หนองคาย
275 135751 นาย ศักดิ์ศรี กองพิมพ์ นาสวรรค์พิทยาคม หนองคาย
276 135771 นางสาว กนกวรรณ พงศ์สุวรรณ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
277 135879 นาย ยุทธพิชัย ชาวสวน บ้านไผ่ ขอนแก่น
278 136046 นาย เทิดศักดิ์ โสเกษ คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
279 136048 นาย อธิเทพ ไทยแท้ บัวขาว กาฬสินธุ์
280 136190 นาย คฑาวุธ คงอาจหาญ ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
281 136191 นาย ธวัชวงศ์ ดวงจำปา เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
282 136256 นาย ปวิธพล คงสงวนวงษ์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
283 136269 นาย อดิศักดิ์ สีตาล เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
284 136271 นางสาว กุลธิดา นามโคตร พิมายวิทยา นครราชสีมา
285 136283 นางสาว ชยิสรา มาสิงห์ แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
286 136284 นางสาว ณิชา วรรณภักดี มารีย์วิทยา นครราชสีมา
287 136342 นาย จุลดิศ ทองตัน บัวขาว กาฬสินธุ์
288 136416 นาย อาทิตย์ มังกร* เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
289 136538 นางสาว สุพิชฌา อินทฤทธิ์ ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
290 136579 นางสาว สิริเนตร คุณเจริญ น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขอนแก่น
291 136669 นางสาว อรนุช โมกขรัตน์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
292 136747 นาย วิทวัส สมอหมอบ บ้านไผ่ ขอนแก่น
293 136809 นางสาว สารินี สูงเนิน สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
294 136930 นางสาว พัชรี บุตรรัศมี เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
295 136960 นาย ชานนท์ ฝ่ายสูน บ้านไผ่ ขอนแก่น
296 137039 นาย จิรวัฒน์ พิมพ์กลม บึงกาฬ หนองคาย
297 137147 นางสาว สุกัญญา รองฤทธิ์ คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
298 137151 นาย ธีรโชติ วรรณพฤกษ์ บ้านไผ่ ขอนแก่น
299 137159 นาย กฤช ถาไชยลา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
300 137213 นาย ไชยา เมฆวัน ผดุงนารี มหาสารคาม
301 137286 นางสาว บุณยนุช หัสมินทร์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
302 137337 นางสาว ธนิษฐา ปานเพชร น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขอนแก่น
303 137376 นางสาว ชุติกาญจน์ กะตะสิลา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
304 137460 นางสาว จิดาภา งอสอน* ขอนแก่นวิทยาลัย ขอนแก่น
305 137520 นางสาว กัณฐมณี วาดพิมาย พิมายวิทยา นครราชสีมา
306 137561 นาย อินทัช ตั้งสกุลศักดิ์ บุญวัฒนา นครราชสีมา
307 137564 นาย ภาสกร แสงนิกุล บ้านไผ่ ขอนแก่น
308 137607 นาย เจษฎาวุธ เปรมปรี บัวขาว กาฬสินธุ์
309 137728 นางสาว ชนิดาภรณ์ ไชยมาตร กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
310 137857 นาย กัมปนาท เมืองสนธ์* ฝางวิทยายน ขอนแก่น
311 137887 นาย ธัญพิสิษฐ์ กมลช่วง ร่องคำ กาฬสินธุ์
312 137930 นาย กฤษณะ ช่างเรือง ศรีสงครามวิทยา เลย
313 137976 นาย ฤทธิรงณ์ สมมา* สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
314 137989 นาย กฤษณ์ คำไสย กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
315 138082 นางสาว ศิริลักษณ์ แง่พรม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
316 138094 นาย จุลดิษย์ สุขสบาย พิมายวิทยา นครราชสีมา
317 138100 นางสาว มัทนา แสงศาลาศรี สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
318 138170 นางสาว ธิดารัตน์ แก้วประเสริฐ อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
319 138240 นาย ภัสกร สอนใส ศรีสงครามวิทยา เลย
320 138478 นาย อภิวัฒน์ ภูภิรมย์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
321 138490 นาย ทักษ์ดนัย ขามชู ร่องคำ กาฬสินธุ์
322 138522 นาย พลากร พืชสิงห์ น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขอนแก่น
323 138617 นางสาว จริยา ก้อมมะณี เลยอนุกูลวิทยา เลย
324 138661 นาย จุมพล กมลธรรม ศรีวิไลวิทยา หนองคาย
325 138729 นาย ปรีชา แคนดา วาปีปทุม มหาสารคาม
326 139159 นางสาว อัณศญา สาพิโต บ้านไผ่ ขอนแก่น
327 139284 นางสาว อภิชญา สุมนตรี มารีย์วิทยา นครราชสีมา
328 139350 นาย เนติพงษ์ ภูเลื่อน* ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
329 139536 นางสาว อารีญา เคหัง เลยพิทยาคม เลย
330 139607 นางสาว พรทิวา ไมล์ขุนทด อัสสัมชัญ นครราชสีมา นครราชสีมา
331 139706 นาย ภาสกร ภู่สูงเนิน เลยพิทยาคม เลย
332 139715 นางสาว ธนิตา ชิณโน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
333 139752 นาย พงศธร ผิวนวล บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
334 139821 นาย พัฒนพงษ์ อุ่นคำ ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
335 139846 นาย พงศธร อุตสาหกุล บุญวัฒนา นครราชสีมา
336 139878 นาย วัชรินทร์ จิรผาติชัย อุดรธานีพิทยาคม อุดรธานี
337 139955 นาย สุรินทร์ เนาว์ววษ์ อัสสัมชัญ นครราชสีมา นครราชสีมา
338 140079 นางสาว วิปัสสนา พุ้มกาหลง บัวขาว กาฬสินธุ์
339 140123 นาย อภิรักษ์ ศรีแก่นทราย แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
340 140214 นางสาว ปนัดดา แหวนนิล บ้านไผ่ ขอนแก่น
341 140296 นาย กฤติน ถนอมสุข อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
342 140314 นาย อภิพัฒน์ พิมชายน้อย ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
343 140337 นาย พิทวัส เลียบกระโทก* ครบุรี นครราชสีมา
344 140351 นาย รัฐศาสตร์ จันทร์โฮง แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
345 140439 นาย เจนณรงค์ สัตนันท์ นาสวรรค์พิทยาคม หนองคาย
346 140479 นาย วุฒิกรณ์ ไชหงษา* นาจานศึกษา ขอนแก่น
347 140487 นาย จิรวัฒน์ สายสวรรค์ บัวขาว กาฬสินธุ์
348 140526 นาย คุณากร เพ็ชรรัตน์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
349 140779 นาย คมณัท ศิลาอาสน์* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
350 140869 นาย ทรงเดช เสคำพันธ์ สีดาวิทยา นครราชสีมา
351 140877 นางสาว อารียา วิชัยโย บัวขาว กาฬสินธุ์
352 140913 นาย ภาณุวิชญ์ สุภพิชญานันท์ ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
353 140928 นางสาว สุวนันท์ ศรีหล้า ศรีสงครามวิทยา เลย
354 140955 นางสาว อภิญญา ศกภูเขียว ศรีสงครามวิทยา เลย
355 140962 นางสาว ธนวรรณ ปริญญาพล กุมภวาปี อุดรธานี
356 141074 นางสาว ศิริญญา โสภาบุตร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
357 141164 นางสาว พีรญา ดอกทองหอม* เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม
358 141305 นาย ชัชวาล ศรีแสนดี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
359 141338 นางสาว กัญญาณัฐ คงเกิด บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม
360 141735 นางสาว ขวัญชนก อุทัยดา* มหาวิชานุกูล มหาสารคาม
361 142002 นางสาว วัชรีพร นันทขันธ์* สร้างคอมวิทยา อุดรธานี
362 142152 นาย เกียรติศักดิ์ สนสุนันท์ หนองห้างพิทยา กาฬสินธุ์
363 142195 นางสาว ปรียนันท์ เพ็ชรวิเศษ* หนองหว้าพิทยาสรรค์ นครราชสีมา
364 142260 นางสาว วรรณนิสา ต้อมทอง ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
365 142262 นางสาว รัตนา เทตะรัตน์* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
366 142275 นาย เฉลิม พัดพรม หนองห้างพิทยา กาฬสินธุ์
367 142280 นาย ภาณุพงค์ น้อยปา ศรีสงครามวิทยา เลย
368 142366 นาย เทพฤทธิ์ โพธิ์ศรี* บ้านไผ่ ขอนแก่น
369 142496 นาย สิทธิพงษ์ รัตนะศรี กัลยาณวัตร ขอนแก่น
370 142510 นาย บุญญฤทธิ์ เกี้ยวสูงเนิน ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
371 142556 นาย ภัทระ แก้วกัญญา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
372 142626 นาย ธรรมนูญ ณ ธรรม สหัสขันธ์ศึกษา กาฬสินธุ์
373 142666 นางสาว นัทธมน คูสกุล สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
374 142785 นาย สุเมธ ผันสำโรง ห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์
375 143005 นาย ณัฐพงษ์ ไชยขันธ์* นาไคร้พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
376 143133 นาย ศุภชัย เพ็งมาตร ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
377 143163 นางสาว เดือนล้อม อุ่นคำ* โพนทองประชาสรรค์ หนองคาย
378 143367 นาย วัฒนา นามสอน โซ่พิสัยพิทยาคม หนองคาย
379 143517 นาย วิศรุต ลุนคุณ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
380 143521 นาย เอกบุรุษ ฤทธิ์ภู* ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
381 143533 นางสาว สุกัญญา แซ่อุย* มัธยมด่านขุนทด นครราชสีมา
382 143552 นางสาว กรกนก สงวนตระกูล* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
383 143596 นาย สรวิชญ บัวสี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
384 143600 นางสาว ธัญญรัตน์ หิรัญมูล ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
385 143602 นาย ธนาชล ชัยเสนา ประทาย นครราชสีมา
386 143635 นาย วุฒิชัย ไชยคำ กุมภวาปี อุดรธานี
387 143730 นาย ปรีชา เดิงขุนทด* มัธยมด่านขุนทด นครราชสีมา
388 143801 นางสาว ดวงกมล ชลภักดี บุญวัฒนา นครราชสีมา
389 143927 นาย ศิริศักดิ์ เหล่าหว้าน สหัสขันธ์ศึกษา กาฬสินธุ์
390 143951 นาย นฤคพล ครึบกระโทก เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
391 144026 นาย วสันต์ อักขะมานัง มัธยมยางสีสุราช มหาสารคาม
392 144056 นาย ธนนนท์ บูรณะจันทร์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
393 144222 นาย ธีรศักดิ์ หลักคำ ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี
394 144273 นางสาว วิกาญดา อรุณเรือง* ครบุรี นครราชสีมา
395 144362 นาย สิทธิศักดิ์ อันสนั่น กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
396 144379 นาย มงคล อะสุรินทร์* บ้านไผ่ ขอนแก่น
397 144407 นางสาว ภัชริดา ฤทธิลี กุมภวาปี อุดรธานี
398 144462 นาย ณัฐภัทร ศรีสม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
399 144486 นาย ฐิติวัสส์ เพชรสีสุข แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
400 144550 นาย ธนากร วิเชียรนิตย์ ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
401 144739 นาย รัฐพงษ์ จันทร์พิมาย* มัธยมด่านขุนทด นครราชสีมา
402 144784 นางสาว พรนิภา ทูลละออง* ครบุรี นครราชสีมา
403 144937 นาย นนทกร หนูหงษ์ บึงกาฬ หนองคาย
404 144976 สามเณร มานัด คำเบ็ง วัดหนองแวงวิทยา ขอนแก่น
405 145003 นาย ชินวัฒน์ สุวรรณสม* เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม
406 145004 นางสาว กมลเนตร เตี้ยไธสง ประทาย นครราชสีมา
407 145015 นางสาว สารินี ประโพธิง ประทาย นครราชสีมา
408 145194 นางสาว ศศิธร คำสะไมล์ บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม
409 145206 นาย ปพนธนัย ภูเลียงผา อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
410 145282 นาย ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ์ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
411 145329 นาย พชร พละเสน บุญวัฒนา นครราชสีมา
412 145363 นาย ภานุพงศ์ แพทย์เพียร บุญวัฒนา นครราชสีมา
413 145459 นาย ศุภศิลป์ แสงเพ็ชร บัวขาว กาฬสินธุ์
414 145542 นาย ชัยวัฒน์ มะโนวรรณ* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
415 145637 นาย นิกร เนียมสอน สีดาวิทยา นครราชสีมา
416 145647 นาย อนิรุตม์ แก้วเจ็ดศรี* ซำสูงพิทยาคม ขอนแก่น
417 145821 นาย สุเทพ ประสงค์ดี* พิศาลปุณณวิทยา ขอนแก่น
418 145828 นาย คมกริช โต้งกระโทก* หนองยางพิทยาคม นครราชสีมา
419 146045 นาย พงศธรณ์ นาคเรือง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
420 146107 นาย ณัฐพล ทัพซ้าย อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
421 146251 นาย ไพรวัลย์ ลินทอง วาปีปทุม มหาสารคาม
422 146259 นาย นพฤทธิ์ ไชยสุข หนองห้างพิทยา กาฬสินธุ์
423 146452 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ฤกษ์ดีทวีทรัพย์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
424 146472 นางสาว เสาวลักษณ์ คำผง อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
425 146532 นางสาว นิสาชล ชำนาญจิตร* หนองขามพิทยาคม นครราชสีมา
426 146617 นาย คณิต ประกอบใจ วาปีปทุม มหาสารคาม
427 146726 นาย ทวีสักดิ์ นาครุทนอก วังไม้แดงพิทยาคม นครราชสีมา
428 146858 นาย พีรพงษ์ จันทรเสนา บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
429 146882 นางสาว สุทธิประภา สุขค้ำสกุล กัลยาณวัตร ขอนแก่น
430 146945 นาย กฤษณะ สงวนนาม บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
431 146972 นางสาว ชนิษฐา ชัยวงษ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
432 147133 นาย ธนพล อนุพันธ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
433 147166 สามเณร สมหมาย ศรีสุธรรม วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ ขอนแก่น
434 147243 นาย ธนรัตน์ เอกตาแสง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
435 147290 นาย กฤตติน รัมย์ไธสง มารีย์วิทยา นครราชสีมา
436 147303 นาย จุลเชษฐ์ มหาแสน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
437 147316 นางสาว ชนากาญจน์ ปรัชญากร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
438 147326 นาย จิรพันธ์ แสงสุริยะ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
439 147344 นางสาว ภัควดี โชติศิริรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยม ขอนแก่น
440 147408 สามเณร สุธารา ประทุม วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ ขอนแก่น
441 147424 นาย นรินทร์ สังข์ทองงาม วาปีปทุม มหาสารคาม
442 147438 นาย ศิวาดล ศรีทอง วาปีปทุม มหาสารคาม
443 147617 นาย วุฒิพงษ์ ด้วงสะดี ยูงทองพิทยาคม อุดรธานี
444 147625 นาย จักรพงษ์ จิตรถาวร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
445 147626 นางสาว อารียา ไชยศรีษะ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
446 147709 นางสาว ธนพร แข็งฤทธิ์ เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
447 147746 นาย วัชรพล พลศรี ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
448 147901 นาย ธีระวุฒิ ศรีสมศักดิ์* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
449 147958 นาย จิรายุ ดุลย์กลาง หนองบุนนากพิทยาคม นครราชสีมา
450 147972 นางสาว สกุลวรรณ เผิ่งจันดา วาปีปทุม มหาสารคาม
451 147982 นาย สมประสงค์ ชัยพงษ์* จัตุรัสวิทยาคาร ชัยภูมิ
452 148175 นาย ธีรยุทธ พันธุ์เชื้อ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
453 148210 นางสาว ฐิตยานันท์ กิ่งแฝง มารีย์วิทยา นครราชสีมา
454 148212 นาย นัฐกิจ ชื่นชม คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
455 148228 นาย รัฐพล พันธุ์เพ็ชร บัวขาว กาฬสินธุ์
456 148506 นาย เศรษฐพงศ์ ภาษาเวทย์ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
457 148551 นาย ธีระภัทร พลลาภ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
458 148629 นาย ชาญวิทย์ ด้านเนาลา นาข่าวิทยาคม มหาสารคาม
459 148652 นาย อำนาจ ใจดี* ฝางวิทยายน ขอนแก่น
460 148704 นาย ชัยรัตน์ ประภัศรางค์ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
461 148759 นาย ศิวกร หนองหารพิทักษ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
462 148936 นางสาว โสภา มีด้วง ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
463 148944 นาย เกียรติศักดิ์ ศรีชัยโย ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
464 148947 นาย บุญญฤทธิ์ ทองบ่อ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
465 148957 นาย ธนากร บัวเลียง ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
466 149032 นางสาว สมฤทัย มาลาไธสง* อมตวิทยา ขอนแก่น
467 149124 นาย ธรายุทธ กิจธิมน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
468 149248 นาย พิพัฒพงษ์ ทองมาก วาปีปทุม มหาสารคาม
469 149286 นาย กรัณย์กร โคทนา แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
470 149311 นาย วุฒิพงษ์ ช่างสีดา หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
471 149393 นาย ทวัช ถนอมทูล ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
472 149455 นาย พงศธร โพธิ์ทิพย์ อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
473 149476 นาย กฤตนนท์ วิเศษชาติ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
474 149482 นาย ธนาธิป แก้วมุงคุณ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
475 149576 นาย อภิวัฒน์ จำเริญศรี ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
476 149624 นางสาว กรกนก กัมปราวราวรรณ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
477 149628 นาย เกียรติศักดิ์ จิวานันทวัฒน์ ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
478 149648 นางสาว พรทิพย์ ล้วนศรี* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
479 149652 นาย ธีรินทร์ กำพลเข็มเพชร ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
480 149660 นาย สุชิน บุสันเทียะ* บำเหน็จณรงค์วิทยาคม ชัยภูมิ
481 149909 นางสาว แม้นมาศ สุทธิพรไพศาลกุล ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
482 149948 นาย ศิริพงษ์ รัตทิพย์ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
483 150005 นางสาว ศิริพร อินธิแสน* ยางวิทยาคม มหาสารคาม
484 150097 นาย กิตติกานต์ นุเสน วาปีปทุม มหาสารคาม
485 150115 นาย อาคม มูลตรีประฐม* ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา
486 150203 นางสาว เกตุวดี ศรีชัยมูล บ้านเขว้าวิทยายน ชัยภูมิ
487 150220 นาย สุรชัย วงศ์ษาคม ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
488 150265 นาย ภมร โรมประเสริฐ* ประชารัฐพัฒนศึกษา กาฬสินธุ์
489 150285 นางสาว รุ่งระวี ดวงสิมมา เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
490 150290 นางสาว ขนิษฐา ประทุมวี สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
491 150297 นางสาว อารยา หงษ์คำ* ยางวิทยาคม มหาสารคาม
492 150321 นาย ทศพล จันทนามสี* โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
493 150341 นาย สิทธิรักษ์ อุทุมพิรัตน์ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
494 150409 นาย จิรายุ อนุฤทธิ์ วาปีปทุม มหาสารคาม
495 150506 นาย ชุติวรรษ เกษพานิช เลยพิทยาคม เลย
496 150554 นางสาว นันทิชา วิเชียรรัตน์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
497 150597 นาย ธนากร นามวงษ์ ศรีสงครามวิทยา เลย
498 150633 นาย สหรัช สุวรรณศรี วาปีปทุม มหาสารคาม
499 150659 นาย มนัส วงศ์ศิริภักดิ์ดี ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
500 150699 นาย นรินทรศักดิ์ ดาวงษา เลยพิทยาคม เลย
501 150753 นาย พงษ์พันธ์ ชุมพล* โนนสังวิทยาคาร หนองบัวลำภู
502 150816 นาย สุรเชษฐ์ พีระธรรม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
503 150898 นาย วิศรุต พรหมลิ เลยพิทยาคม เลย
504 150927 นางสาว พรพิมล แสนสืบ* ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กาฬสินธุ์
505 151037 นางสาว นาตยา สถิตย์ชัย บ้านเขว้าวิทยายน ชัยภูมิ
506 151211 นาย ศุภลัคน์ วัฒนพานิช มารีย์วิทยา นครราชสีมา
507 151357 นาย พรมรินทร์ พันสนิท ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
508 151389 นาย อาทิตย์ พิศนอก วัดประชานิมิตร นครราชสีมา
509 151419 นาย เบญจรงค์ กุลนารัตน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
510 151475 นางสาว จินดารัตน์ ทาบึงกาฬ พรเจริญวิทยา บึงกาฬ
511 151514 นางสาว อารยา วิกายุจันทร์ โคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแก่น
512 151517 นาย วิศรุต สรสิทธิ์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
513 151639 นาย วันชนะ บรรจง บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118409 นางสาว พรพิมล วงนาแพง ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
2 118454 นางสาว ญาณิศา กอแก้ว แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
3 118511 นางสาว พัชริดา มะโนลัย เซนต์เมรี่ อุดรธานี
4 118602 นางสาว อุษณี สีดา บ้านผือพิทยาสรรค์ อุดรธานี
5 118790 นางสาว ลลิตา ศิริอังคณานนท์ เซนต์เมรี่ อุดรธานี
6 118868 นาย วีรเดช จักสมศักดิ์ เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
7 119296 นางสาว สมปรารถนา อาสายุทธ์ เซนต์เมรี่ อุดรธานี
8 120132 นาย กรวิชญ์ สมตัว อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
9 120178 นางสาว นิตยา หอมทอง ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
10 120226 นางสาว อรวรรณ โคตรภูเขียว กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
11 120736 นางสาว ผัลย์ศุภา คนคล่อง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
12 121198 นางสาว จีระพร ยางขันธ์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
13 121486 นางสาว ขวัญเมษา จงนุเคราะห์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
14 122032 นางสาว ปาริเยศ อินรัสพงศ์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
15 122338 นางสาว จันทนิภา คำแพงตา เซนต์เมรี่ อุดรธานี
16 122517 นางสาว อุ้มบุญ สิทธิมงคล* นาดีพิทยาคม หนองคาย
17 122848 นางสาว วริษา อ่อนสองชั้น เซนต์เมรี่ อุดรธานี
18 123052 นางสาว แก้วอรุณ เหล่าศรีคู เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
19 123628 นางสาว อนิสา หูตาชัย ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
20 124084 นางสาว โสภิตา พลวิจิตร์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
21 124333 นางสาว อภิชญา ฉัตราธิกุล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
22 124818 นางสาว ชลธิชา งอกคำ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
23 124904 นางสาว วิภาวี ดงสันนิวาส เซนต์เมรี่ อุดรธานี
24 124972 นางสาว ฉัตรฑริกา จันทจิตร น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
25 125377 นางสาว พัชราภา แสนคำ เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
26 125909 นางสาว เนตรชนก ศรีอุ่น สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
27 126085 นาย เศรษฐศักดิ์ มูลดามาตย์ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
28 126460 นางสาว ณัทธกานต์ โพธิ์ศรี ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
29 126666 นางสาว จันทร์เพ็ญ ยุบลพันธุ์ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
30 127877 นางสาว ฐิติญา ชูวงษ์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
31 127951 นางสาว พีรารัตน์ ดาวโคกสูง วังหลวงพิทยาสรรพ์ หนองคาย
32 128127 นาย ณัฐวุฒิ นาคสิงห์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
33 128186 นางสาว ขวัญชนก ศรีพละธรรม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
34 128250 นางสาว พิมพิไล รวมธรรม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
35 128353 นาย วรรณกร ถิตย์พงษ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
36 128799 นางสาว ณิชาภา โกยสวัสดิ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
37 128801 นางสาว กนกพร พินิจกุล ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
38 128917 นาย ธนิตย์ โคระนำ* ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
39 129066 นาย กิตติภณ แก้วตา* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
40 129128 นางสาว ชนิดา ไชยยนต์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
41 129529 นางสาว สิริกาญจน์ คำเทพ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
42 130120 นางสาว ณัฐนรินทร์ แสนปฐม ขอนแก่นวิทยายน 2 ขอนแก่น
43 130811 นางสาว ศุภสุดา เพ็ชรฤาชา อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
44 131138 นางสาว กัญญาณัฐ ศิลาพงษ์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
45 131305 นางสาว ธารทิพย์ พวงพิลา อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
46 132702 นาย ศิฐฐาน กาญจนศร กมลาไสย กาฬสินธุ์
47 132848 นางสาว ณัฐวิภา ประเทศสิงห์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
48 132861 นางสาว นภสร วงษ์ศิริสุพรชัย ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
49 133570 นางสาว กนิษฐา ศรีชมษร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
50 133609 นางสาว วรกมล คำดวง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
51 134718 นางสาว ชลิตา เจริญจรรยากูล มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
52 134927 นางสาว ปิยะธิดา นครพรหม ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
53 135352 นางสาว ณัฐนรี ลิ้มชูวงศ์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
54 135363 นางสาว ณปภัช คล้ายนพกุล กมลาไสย กาฬสินธุ์
55 135698 นางสาว ฑิฆัมพร หวะสุวรรณ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
56 136116 นางสาว มัลลิยา คุณอุตส่าห์ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
57 137458 นางสาว ธัญลักษณ์ สมกำปัง พิมายวิทยา นครราชสีมา
58 138299 นางสาว พัดตา ศรีวะโสม ขามแก่นนคร ขอนแก่น
59 139492 นางสาว ศิริเกศ ขนันไทย บัวใหญ่ นครราชสีมา
60 140228 นางสาว ปวิชญา เขมะสัจจกุล สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
61 140276 นางสาว จุฑารัตน์ ราชจำปี สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
62 140367 นางสาว ศิรดา สุกายะ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
63 142846 นางสาว พรวิภา ตาทอง วาปีปทุม มหาสารคาม
64 144715 นางสาว จิราภรณ์ เศรษฐดา* เนินสง่าวิทยา ชัยภูมิ
65 145772 นางสาว ปาจรีย์ เยี่ยมอ่อน ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
66 146326 นางสาว อารยา ไชยบุรี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
67 146608 นางสาว มนัญยา ชาติแพงตา เซนต์เมรี่ อุดรธานี
68 147615 นางสาว ภรรครมล อุยตระกูล น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
69 148415 นางสาว พันธุ์พธู วรฉัตร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
70 148529 นางสาว พรประภา ดวงกางเงาะ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
71 149446 นางสาว ณัชยา สายมายา* พระพุทธบาทวิทยาคม หนองคาย
72 149849 นาย ภคพล ขันทอง ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
73 150762 นาย พิชิตชัย สันติวัฒนานนท์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
74 150821 นางสาว วาสนา ศรีบัวบาล บึงกาฬ บึงกาฬ
75 151668 นางสาว นัทธมน ทะวาปี ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การท่องเที่ยว
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118410 นางสาว พิมพ์วิภา ชิยางคะบุตร เซนต์เมรี่ อุดรธานี
2 119333 นาย อัษฎาวุธ คำนันท์* นาดีพิทยาคม หนองคาย
3 122725 นางสาว กุลกมล วรรณศรี มารีย์วิทยา นครราชสีมา
4 123501 นางสาว หงษ์นภา ทองทิพย์ บ้านผือพิทยาสรรค์ อุดรธานี
5 124790 นางสาว อนรรฆอร เศษจันทร์ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
6 125222 นาย อำพล เหลาลาพระ ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี
7 125905 นางสาว จินตนา หอมหวล บัวขาว กาฬสินธุ์
8 126749 นางสาว ธัญวรัตม์ วรรณศรี สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
9 126838 นางสาว หนึ่งนคร กุลกำชัย มารีย์วิทยา นครราชสีมา
10 127752 นางสาว จิราลักษณ์ ห้วยไชย เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
11 128825 นางสาว สงกรานต์ โคตรประทุม สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
12 129275 นาย พรชัย จริงเพ็ชร* ไตรรัตนวิทยาคม กาฬสินธุ์
13 129302 นางสาว สายไหม นันทรัตน์ หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
14 129665 นางสาว อินทุอร เชื้อแก้ว บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
15 130724 นางสาว อภิรุจี วงศ์ปัญญา สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
16 130923 นางสาว เจนจิรา ก้านสี ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
17 131988 นางสาว ปณิธาน วงษ์ปัจฉิม แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
18 132256 นางสาว ธนภรณ์ แก้วฤชัย* นาจานศึกษา ขอนแก่น
19 132482 นางสาว ทิพวรรณ รัตนนท์* ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
20 132491 นางสาว เกศนีย์ จุทสิงห์* ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
21 132512 นางสาว เย็นจิตร ภูยาว* ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
22 133297 นางสาว พิมพ์ชนก ป้องชายชม* ท่าดอกคำวิทยาคม หนองคาย
23 133814 นางสาว ปาลิดา ชัยโย ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
24 134136 นางสาว จุฑามาศ ทวยจัด สาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา
25 135557 นางสาว สุจิตรา ถนอมสงัด อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
26 135605 นางสาว สุทธิดา ศรีเชียงหวาง กมลาไสย กาฬสินธุ์
27 135732 นางสาว สุพรรษา อุทุมภา สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
28 136079 นางสาว แพรวพรรณ มณีภักดี น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
29 136552 นางสาว ชนิดา ชมภูมี ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
30 136569 นางสาว อรพรรณ สุขประเสริฐ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
31 136896 นาย ชัยวัฒน์ เหล่าลา มัญจาศึกษา ขอนแก่น
32 137251 นางสาว นิชานันท์ บุญพิสาร กมลาไสย กาฬสินธุ์
33 137385 นางสาว ทิพย์วารี ถวิล สาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา
34 137941 นางสาว นิตยา พรมพื้น นาวังศึกษาวิช หนองบัวลำภู
35 138243 นางสาว ประภาพร โอ่งกลาง โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
36 138991 นางสาว อริศรา ตรีรัตนาทร กุมภวาปี อุดรธานี
37 139099 นางสาว วรัญญา อังศรี คำม่วง กาฬสินธุ์
38 139128 นางสาว ภาณี จิตตะยโศธร สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
39 139371 นางสาว จรรยาพร โพนศรีสม กมลาไสย กาฬสินธุ์
40 140086 นางสาว รัญชิดา บุญดอนนอก มารีย์วิทยา นครราชสีมา
41 140174 นาย ศิวกร เชียงขวาง บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
42 141102 นางสาว กันยารัตน์ รัตนชัย มารีย์วิทยา นครราชสีมา
43 141105 นางสาว นริศรา ตุทา* ฝางวิทยายน ขอนแก่น
44 141623 นางสาว สายชล สมอหมอบ* บ้านไผ่พิทยาคม ขอนแก่น
45 141680 นางสาว จันทร์จิรา หล้ามาชน* บ้านไผ่พิทยาคม ขอนแก่น
46 142332 นาย วุฒิชัย ยางนอก ประทาย นครราชสีมา
47 142969 นางสาว ประภัสสร กรมไธสงค์* กุงเจริญพิทยาคม อุดรธานี
48 142978 นางสาว รุจิษยา ศรีเศรษฐา นาหนองทุ่มวิทยา ชัยภูมิ
49 143375 นางสาว ปาริชาต รูปสม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
50 144011 นางสาว วิชชุกร ทะยอมใหม่ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
51 144231 นางสาว วิภาวรรณ คำอ้น เวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น
52 144442 นางสาว เจนจิรา คชสาร อัสสัมชัญ นครราชสีมา นครราชสีมา
53 144982 นางสาว กัญญารัตน์ วรรณรักษา ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มหาสารคาม
54 145016 นางสาว อินทุอร ทระคำหาญ คลองขามวิทยาคาร กาฬสินธุ์
55 145153 นางสาว เกศสุดา จันทะรส ห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์
56 145231 นางสาว ณัฐพร ชาติคำ* เพ็ญพิทยาคม อุดรธานี
57 145631 นางสาว พัชรพร ใหญ่จันทึก สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
58 145973 นางสาว พรนิภา ละอองคำ ห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์
59 146144 นางสาว เรณุกา กฤติยาวรรณ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
60 147460 นางสาว น้ำฝน สีสง่า ศรีชมภูวิทยา หนองคาย
61 147613 นางสาว กมลทิพย์ อาจกลาง ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา
62 148192 นางสาว หทัยกาญ ศรีประสงค์* ปากคาดพิทยาคม หนองคาย
63 148751 นางสาว อรทัย ดินจันทร์ ดงมูลวิทยาคม กาฬสินธุ์
64 149040 นางสาว เพ็ญพักตร์ ยอดประทุม มัญจาศึกษา ขอนแก่น
65 149185 นางสาว ประกายแก้ว ชนะบุญ เวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น
66 149252 นางสาว โสภาวรรณ วินทะวุธ ห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์
67 149960 นางสาว สุพรรษา พิมน จตุรมิตรวิทยาคาร ขอนแก่น
68 150112 นาย สมพร แย้มกลาง* ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา
69 150274 นางสาว ปวีณา มหามาตร วังไม้แดงพิทยาคม นครราชสีมา
70 150303 นางสาว มุทิตา ประโสตัง* ห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์
71 151026 นางสาว ปรฉัตร สุริยะจันทร์ บึงกาฬ บึงกาฬ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาไทยและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118574 นางสาว รัชนีพร โยธาศรี เซนต์เมรี่ อุดรธานี
2 118608 นางสาว ปุณยวี อ่อนเหลา เซนต์เมรี่ อุดรธานี
3 119194 นางสาว ภัทชา แซ่เลี่ยว ขามแก่นนคร ขอนแก่น
4 119422 นางสาว อรอิศรา นาสินสร้อย กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
5 120080 นางสาว อัจฉราพรรณ ทองดีนอก บัวใหญ่ นครราชสีมา
6 121333 นาย เจตณรงค์ ลิขิตบัณฑูร* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
7 122315 นางสาว นริสรา ศรีสุพล ท่าบ่อ หนองคาย
8 123511 นางสาว อรอนงค์ ทันวงษา ศรีสงครามวิทยา เลย
9 125591 นางสาว ธัญญาเรศ ชมภูวิเศษ สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
10 129184 นาย ศิรานุวัฒน์ โวหารลึก บัวขาว กาฬสินธุ์
11 130213 นางสาว สุภัค บัวสอน* ประชาพัฒนา มหาสารคาม
12 132810 นางสาว นลินี วงศ์อินตา บัวขาว กาฬสินธุ์
13 133284 นางสาว สุภาพร ประสันแพงศรี หนองเหล็กศึกษา มหาสารคาม
14 133440 นาย อรรถพล นามตาแสง คำม่วง กาฬสินธุ์
15 133573 นางสาว ปิยธิดา ณ อุบล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
16 134166 นางสาว ศวิตา จันทร์เพ็ง เซนต์เมรี่ อุดรธานี
17 134568 นางสาว เบญจมาศ เพ่งพิศ หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ
18 134720 นางสาว อาภาพร หินคล้าย สีดาวิทยา นครราชสีมา
19 135067 นางสาว ชนากานต์ จันทภูมิ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
20 135584 นาย วันเฉลิม พิมพ์คต นครขอนแก่น ขอนแก่น
21 135914 นางสาว จริยา ธาตุบุรมย์ ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
22 136532 นางสาว พิมพ์พิไล พูนศรี จักราชวิทยา นครราชสีมา
23 138347 นางสาว ไอรดา เพียเเสน หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
24 138466 นางสาว นุจรี ทันโหศักดิ์ ศรีวิไลวิทยา หนองคาย
25 138468 นางสาว นุชาดา ทันโหศักดิ์ ศรีวิไลวิทยา หนองคาย
26 138469 นางสาว วิชุพร เมฆวัน สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
27 138517 นางสาว ศิริมล แดนแก้วนิจ ศรีวิไลวิทยา หนองคาย
28 139332 นางสาว กรรณิการ์ กลั่นสาร จักราชวิทยา นครราชสีมา
29 140115 นางสาว ยุพารัตน์ กังขอนนอก ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
30 140477 นางสาว อภิญญา ค่าภูเขียว อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
31 140560 นางสาว อริษา มีดวง อุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น
32 140580 นางสาว กาญจนา ขุลีเทา อุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น
33 141083 นางสาว วิชุดา เพิ่มศรี คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
34 141136 นาย อานนท์ พายชัยภูมิ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
35 142647 นางสาว สมฤทัย น้อยนาม* จักราชวิทยา นครราชสีมา
36 143840 นางสาว วริชา แซ่ตัง บ้านเขว้าวิทยายน ชัยภูมิ
37 143888 นาย พีรยุทธ์ ศรีมหาพรม วาปีปทุม มหาสารคาม
38 144103 นางสาว สุจิตรา เสาหงษ์ ห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์
39 144118 นางสาว เบญจพร จันทร์บุตรราช ห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์
40 144567 นางสาว สุกัญญา อาจศรี สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
41 145010 นางสาว อาภัสรา แสงบัวท้าว* ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ขอนแก่น
42 145757 นางสาว กรองแก้ว ตั้งปรัชญากูล ผดุงนารี มหาสารคาม
43 148058 นางสาว พจนีย์ เหง้าเกษ* บ้านไผ่ ขอนแก่น
44 148523 นางสาว เกศสุดา นาซำ ศรีวิไลวิทยา หนองคาย
45 150761 นางสาว มยุรี จันทร์งาม วังไม้แดงพิทยาคม นครราชสีมา
46 151583 นาย เสกสรรค์ คำไล่* สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาจีนและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 122395 นางสาว วิภาพร สินแสวง บึงกาฬ หนองคาย
2 123736 นางสาว นาตยา พาสุวรรณ์ บึงกาฬ หนองคาย
3 125018 นางสาว อรพรรณ ผฤผล อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
4 127061 นาย คมสัน จินะเสน บัวขาว กาฬสินธุ์
5 127252 นางสาว พิศุทธิมาลย์ สาสูงเนิน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
6 127281 นางสาว วาลุกา สุภาพ กุมภวาปี อุดรธานี
7 127462 นางสาว ศุภานัน ธรรมขันธ์ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
8 130449 นาย อดิศร แซงรัมย์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
9 130646 นางสาว รวิภา จ้ายหนองบัว* ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา
10 133283 นางสาว ผกาพรรณ เพ็งพันธ์ กุมภวาปี อุดรธานี
11 136277 นางสาว วิมลสิริ ง้าวบ้านผือ* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
12 136320 นางสาว ชนกกร บุญเกิด มารีย์วิทยา นครราชสีมา
13 136770 นางสาว ขนิษฐา โสภาวรรณรัตนะ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
14 136932 นางสาว ปรียณัฐ สุวรรณรัตน์ เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
15 138453 นางสาว สุรีวรรณ แก้วอ่อน* โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
16 139063 นางสาว พนัชกร แสนสติ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
17 139213 นางสาว วริศรา เวกสูงเนิน มารีย์วิทยา นครราชสีมา
18 141833 นางสาว กมลทิพย์ กุลโนนแดง สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
19 141841 นางสาว จิราภรณ์ ชาวบ้านใน วาปีปทุม มหาสารคาม
20 142488 นางสาว สุปรียา มีบุญมาก สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
21 143001 นางสาว สายฝน นาทรัพย์ จักราชวิทยา นครราชสีมา
22 143970 นางสาว ชลธิชา กรรณรัตน์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
23 143971 นางสาว วรรณพร บัวบาน อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
24 143972 นางสาว ดวงกมล ยอดลัดดา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
25 146260 นางสาว วรรณภา ประมังคะตา วาปีปทุม มหาสารคาม
26 148037 นางสาว ดาริน ราตรีนู วาปีปทุม มหาสารคาม
27 149334 นางสาว สุมาลี ภูผาทอง อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
28 149583 นางสาว ฐานิดา ศรีวังพล กัลยาณวัตร ขอนแก่น
29 149590 นาย ยศภัทร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กัลยาณวัตร ขอนแก่น
30 150888 นางสาว ธัญลักษณ์ รุ่งเรือง ปากช่อง นครราชสีมา
31 151524 นางสาว นิตยา บุญคุ้ม* สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118981 นางสาว เอมอร ศรีทำ สีชมพูศึกษา ขอนแก่น
2 119329 นางสาว ศิริพร บุญอาษา บัวขาว กาฬสินธุ์
3 119940 นางสาว ชุติกาญจน์ เจนตระกูลโรจน์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
4 121303 นางสาว กิติยาภรณ์ ตันตระภิรมย์ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
5 122571 นางสาว สุภัค โพธิ์แสง อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
6 124575 นางสาว วลัยรัตน์ นนท์ศิริ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
7 127163 นางสาว พรนภา อรัญมิ่ง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
8 128194 นางสาว ธนัชญา เวียงอินทร์* บ้านหมากแข้ง อุดรธานี
9 129133 นางสาว สุนันธิชา เขตผดุง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
10 129714 นางสาว ศิริลักษณ์ ชัยมาลี น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
11 130783 นางสาว ภัทรภาว์ สุขเกษม กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
12 131916 นางสาว รุจิรา เที่ยงปา อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
13 133617 นางสาว กชนิภา ภวณัฐกุลธร มารีย์วิทยา นครราชสีมา
14 137563 นางสาว เบ็ญจวรรณ ป้านภูมิ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
15 138226 นางสาว สุวนันท์ ศรีกุลวงษ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
16 138340 นางสาว ปุณยาพร ไชยเดช กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
17 139010 นางสาว วรรณวิษา สงกา กุมภวาปี อุดรธานี
18 142121 นางสาว กนกวรรณ รถทิพย์* เสิงสาง นครราชสีมา
19 147635 นาย วัชรินทร์ นาเมืองรักษ์ วาปีปทุม มหาสารคาม
20 150527 นางสาว ณัชชา กิจจาชาญชัยกุล พิมายวิทยา นครราชสีมา
21 150646 นางสาว จุฑานันท์ พรใส พรเจริญวิทยา บึงกาฬ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ประวัติศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118724 นางสาว ปฏิญญา นากลาง เซนต์เมรี่ อุดรธานี
2 119761 นางสาว ศภลักษณ์ พาระพงษ์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
3 119801 นางสาว อัจฉราภรณ์ คำตะนิตย์* เวียงคำวิทยาคาร หนองคาย
4 122893 นาย กฤตธนา ปราชญาวิริยะ เลยพิทยาคม เลย
5 123513 นางสาว ฌาณิตา ไพสาร กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
6 125469 นางสาว อักษรณี ไชยนนท์ น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
7 125532 นางสาว อรวี จันทอุปลี ปากช่อง นครราชสีมา
8 127217 นางสาว วิไลวรรณ ดิษพิณรัมย์* ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา
9 129941 นางสาว นวลปราง กริดกลาง ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
10 136887 นางสาว พิชชาพร พุทธศรี สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
11 138590 นางสาว ภัทรีญา ค่าเจริญ วาปีปทุม มหาสารคาม
12 140455 นาย พงศธร ฉ่ำมะณี* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
13 147074 นาย ปราโมทย์ ริปูเปือง เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
14 147957 นาย วิชิต กุลชาติ เชียงคาน เลย
15 148651 นางสาว วิริยา ทองภู ดงมูลวิทยาคม กาฬสินธุ์
16 150160 นางสาว กนกกร เรืองศรี สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การพัฒนาสังคม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 119275 นางสาว อัญชลี ปุระเทพ ขามแก่นนคร ขอนแก่น
2 119811 นางสาว สาวิกา พิมสูตร* เวียงคำวิทยาคาร หนองคาย
3 122102 นางสาว เกศินี โภคาพานิชย์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
4 122492 นาย ปริวรรต อิ่มสอาด อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
5 124085 นางสาว วรรณวิสา กงภูธร ศรีสงครามวิทยา เลย
6 125935 นางสาว ศิริขวัญ แก้วมุงคุณ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
7 127692 นาย ศิวัช สาครเจริญ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
8 131148 นาย ธนกฤต วีรชาติยานุกุล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
9 131485 นาง รัตนา สีสิงห์* บ้านหมากแข้ง อุดรธานี
10 132506 นางสาว ธิดา ภูชมชื่น* ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
11 132562 นางสาว วรรณนิภา สีหลักแป้น* บ้านหมากแข้ง อุดรธานี
12 132987 นางสาว ดาววิณี สุรินพา กุมภวาปี อุดรธานี
13 133406 นางสาว จุฑาทิพย์ วิเศษศิลป์ บัวขาว กาฬสินธุ์
14 133873 นางสาว ณิชาพัชร์ ใจศิริ บัวขาว กาฬสินธุ์
15 134501 นางสาว กรรณิการ์ เชิดชู อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
16 134692 นางสาว ณัฐกานต์ มิดนอก สีดาวิทยา นครราชสีมา
17 135416 นางสาว เจนจิรา จุฑาศักดิ์ สหัสขันธ์ศึกษา กาฬสินธุ์
18 136003 นางสาว จิตรกัญญา พลเยี่ยม บัวขาว กาฬสินธุ์
19 136261 นางสาว ปรินยานุช ทีหอคำ บึงกาฬ หนองคาย
20 138137 นางสาว จรรยาพร วงษา* ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ขอนแก่น
21 139296 นาย วชรดล เส็งลา แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
22 140574 นางสาว ปณิตตรา รามศิริ ศรีสงครามวิทยา เลย
23 145130 นางสาว อารีรัตน์ นราพงษ์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
24 145285 นางสาว วิภากร ปัญญาภา* นาสวรรค์พิทยาคม หนองคาย
25 145954 นาย สันติ เจียมวงศ์* กุดจับประชาสรรค์ อุดรธานี
26 148275 นางสาว อัจฉราพร นิลผาย สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
27 149351 นางสาว พัชริตา คำไล้ ศรีสงครามวิทยา เลย
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : นิเทศศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118933 นางสาว สรวงสุดา ชราโรจน์ เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
2 119439 นางสาว ปรินดา ปัตตานี วาปีปทุม มหาสารคาม
3 119692 นางสาว กัญญาณัฐ บัวผันสระน้อย ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
4 120631 นางสาว อภิญญา ถือสัตย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
5 120635 นางสาว คัทลียา เทียนดี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
6 120657 นางสาว โสรญา ฝั้นตุ่น จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
7 121458 นางสาว สุกัญญา ศรีทอนสุด* นาดีพิทยาคม หนองคาย
8 121469 นางสาว ลัดดาวัลย์ อยู่สกุล* นาดีพิทยาคม หนองคาย
9 121491 นาย อภิสิทธิ์ ภูลายสี อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
10 122700 นาย ศิริวัฒน์ ภูชมชื่น กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
11 122756 นางสาว ณัฐสุดา สระทองแหยม สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
12 123699 นางสาว ภคกานต์ ภูมิทัต ขามแก่นนคร ขอนแก่น
13 124033 นางสาว ปรียาภรณ์ ดอนสมจิตร กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
14 124151 นางสาว ปรารถนา นิพวงลา ศรีสงครามวิทยา เลย
15 124572 นางสาว เบญญทิพย์ โทไข่ษร อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
16 124668 นางสาว กัญญาพัชร จันทะเนย์ เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
17 125138 นางสาว กันยารัตน์ แสนบุตร ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี
18 126370 นางสาว ศศิพิมพ์ อุ่นแท่น ปากช่อง นครราชสีมา
19 126880 นางสาว สุพรรษา ศรีอ่ำดี อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
20 128375 นางสาว กานต์ธีรา จอมแก้ว มหิศราธิบดี นครราชสีมา
21 128634 นางสาว ศิรัญญา ศรีหลิ่ง บัวขาว กาฬสินธุ์
22 129181 นางสาว แต้มฝัน เหล่าสาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
23 130004 นางสาว ภัทราพร ตั้งประเสริฐผล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
24 130214 นางสาว จิตราพร พันธ์พานิช* ประชาพัฒนา มหาสารคาม
25 130235 นางสาว นภาพร พลพิทักษ์* ประชาพัฒนา มหาสารคาม
26 130471 นางสาว รัตนมน ป้องที จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
27 130676 นางสาว แคทรียา หอมหวล กมลาไสย กาฬสินธุ์
28 130810 นางสาว วัลลภา จันทะรักษ์ อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
29 131180 นางสาว ณัฐชา ดานุวงศ์ไพศาล* ดงบังวิทยายน ขอนแก่น
30 132139 นางสาว สกุลรัตน์ จงสมชัย* ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
31 132440 นางสาว ธันยทิพย์ พันตาเอก เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
32 132522 นางสาว ชลธิชา บัวระภา ศรีสงครามวิทยา เลย
33 132858 นางสาว ปิติมา ใหม่คามิ กมลาไสย กาฬสินธุ์
34 138194 นางสาว พัชริดา ผลจันทร์ กมลาไสย กาฬสินธุ์
35 138325 นาย สุพัฒน์ จิตรทัศ สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
36 138670 นางสาว อาจารี เทศจันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
37 138905 นางสาว นุชสิรี กล่อมแก้ว กัลยาณวัตร ขอนแก่น
38 140750 นางสาว ภัทราวรี ทองมูล บัวใหญ่ นครราชสีมา
39 140813 นางสาว ณัฐกานต์ ขันทะสิทธิ์ นาด้วงวิทยา เลย
40 141278 นางสาว นันทรัตน์ ไวสูงเนิน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
41 141436 นางสาว สุกัญญา วิกล สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
42 141542 นางสาว จิราพร ยาวะนิล อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
43 141854 นางสาว สุทธนิศา แสนศิลา* สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น
44 142719 นางสาว นวลจรี ศรีชาติ กมลาไสย กาฬสินธุ์
45 143657 นางสาว ธัญลักษณ์ ศรีบัวแก้ว อัสสัมชัญ นครราชสีมา นครราชสีมา
46 143758 นางสาว ศิรินันท์ กล้าหาญ หนองบุนนากพิทยาคม นครราชสีมา
47 143886 นาย วรายุทธ ประสพสิน ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
48 144310 นางสาว ภัควลัญชญ์ โสดา วาปีปทุม มหาสารคาม
49 144448 นางสาว ณัฐชา สุขสุวรรณ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
50 144455 นางสาว กัญญาพัชร์ อำรุงสุข มารีย์วิทยา นครราชสีมา
51 144457 นางสาว อุษณีย์ ต่อติด คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
52 145885 นาย พงศธร เจนกลาง* ครบุรี นครราชสีมา
53 146361 นางสาว ภคอร เวียงโพนละออม สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
54 146709 นางสาว กิ่งแก้ว มีชัยยา อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
55 147212 นางสาว อาภาภัทร ย่อมกระโทก จระเข้หินสังฆกิจวิทยา นครราชสีมา
56 147686 นางสาว ปิยธิดา สิงห์สีโว วาปีปทุม มหาสารคาม
57 147832 นางสาว ลัดดา จันทร์ศรี บุ่งคล้านคร หนองคาย
58 148056 นางสาว ปิยวรรณ จันทร์เสนา สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
59 148363 นางสาว ณัฐพร ดำพลงาม อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
60 148602 นาย เกรียงไกร บุตรพรม ดงมูลวิทยาคม กาฬสินธุ์
61 148978 นางสาว วิจิตรา เฮ้าจำนงค์ จตุรมิตรวิทยาคาร ขอนแก่น
62 149314 นางสาว ศศิธร ธนะสนต์ สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา
63 149775 นางสาว ละออง เสนนอก ศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ
64 150315 นางสาว สุกัญญา บุตรวงศ์* ภักดีชุมพลวิทยา ชัยภูมิ
65 150956 นาย ธีรพัฒน์ คำรอด* โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการธุรกิจ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118632 นางสาว มานิตา วันจันดา บัวขาว กาฬสินธุ์
2 120063 นางสาว ปิยธิดา คำน้อย แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
3 120121 นางสาว ศรัญญา ศรีจันทร์ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
4 121784 นางสาว วิลาวัลย์ คนขยัน เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
5 121802 นางสาว สุภัสตรา บุ้งทอง เลยพิทยาคม เลย
6 122946 นางสาว ชลดา หงษ์ชูตา กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
7 123040 นาย จิตวิสุทธิ์ วิชัยธรรม ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
8 123250 นางสาว ศกลวรรณ กิริยา อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
9 123519 นางสาว สรมนัญชยา เจริญกุลวัฒนะ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
10 123868 นาย ศุภกร กระเช้าเงิน น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
11 124751 นาย ศราวุฒิ บริภารัตน์* ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
12 125825 นางสาว อัญชนา กิ่มเทิ้ง มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
13 126496 นางสาว ธิดารัตน์ ปัตลา บัวขาว กาฬสินธุ์
14 127079 นางสาว ขนิษฐา น้อยทองสี น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
15 127119 นางสาว ศรีสุวรรณ ลัทธิรมย์ ศรีวิไลวิทยา หนองคาย
16 127147 นางสาว ทัศวรรณ เศวตบุบผา บัวขาว กาฬสินธุ์
17 127258 นางสาว สิริลักษณ์ พลเคน น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
18 127445 นางสาว ภัทรพิสุทธิ์ แสนศักดิ์ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
19 128033 นางสาว สุภาพร มูลไครสี หนองหานวิทยา อุดรธานี
20 128374 นางสาว นิภาพร จุตตโน ศรีสงครามวิทยา เลย
21 128519 นางสาว พฤกษชาติ แซ่เต็ง แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
22 128678 นางสาว สิริรัตน์ คำวิโส* นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม
23 129518 นางสาว วารุณี ไกรแจ่ม บัวใหญ่พิทยาคม ขอนแก่น
24 130723 นางสาว กมลชนก วิชาโคตร ขามแก่นนคร ขอนแก่น
25 131547 นางสาว พนิดา เชื่อมไธสง* ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา
26 131746 นางสาว นิสาชล ศรีวิลัย หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
27 132715 นาย ไตรภพ แสนเจ๊ก ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
28 133327 นางสาว สุภาพร พลหงษ์ บัวขาว กาฬสินธุ์
29 133434 นางสาว ชนิกานต์ หาญมนตรี* สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น
30 133555 นางสาว กมลรัตน์ พันธะปิว ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
31 134871 นางสาว พรสถิตย์ มณีทัพ เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
32 136436 นางสาว สมฤดี นุภาพ วาปีปทุม มหาสารคาม
33 137448 นางสาว ธันวารัตน์ บุญจวง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น
34 137506 นางสาว กาญจณี ศรีธานี มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
35 138204 นางสาว ศุภนุช สมวงศ์ รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา
36 138716 นางสาว จิราภรณ์ กำยานหอม บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
37 138913 นางสาว ธานิกา วัดศรีพะเนา มหิศราธิบดี นครราชสีมา
38 139548 นางสาว สุภลักษณ์ พิเคราะห์ ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
39 140082 นางสาว ณัฐริกา เสนาพล* สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
40 140452 นางสาว มธุรส พรมคำบุตร สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
41 140879 นาย ภาณุพันธ์ ปัญยาง เซกา หนองคาย
42 141137 นางสาว จุฬา เจตนาดี ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
43 141158 นางสาว ทัศนีย์ สวนจังหรีด ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
44 141181 นางสาว เวทิดา กล่อมสำโรง ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
45 141751 นาย ธนพล มหาพงศ์ไพศาล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
46 143012 นางสาว รณาพร สุปัด บรบือ มหาสารคาม
47 143778 นางสาว วรัญญา เพ็ชรกลาง หนองบุนนากพิทยาคม นครราชสีมา
48 144640 นางสาว จิราภรณ์ ศรีกุล แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
49 144835 นางสาว อัมรา ลายแก้ว บ้านผือพิทยาสรรค์ อุดรธานี
50 145320 นาย สุริยา คำพิชิต วังหลวงพิทยาสรรพ์ หนองคาย
51 145322 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เพิ่มศรี วังหลวงพิทยาสรรพ์ หนองคาย
52 145573 นางสาว ปรียามล สุขสวัสดิ์ ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
53 145773 นาย ยุทธนา กุลซื่อ บ้านนาคูพัฒนา กาฬสินธุ์
54 146146 นางสาว อนุตรา พวงไพวัน ศรีสงครามวิทยา เลย
55 146652 นางสาว ณัฐนรี ขอถือกลาง รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา
56 146805 นางสาว มะลิวัลย์ สารภาพ* เสิงสาง นครราชสีมา
57 147113 สามเณร เกียรติศักดิ์ นามโคตร วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ ขอนแก่น
58 147220 นาย ชยานนท์ จันทร์สุดชา* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
59 147384 นางสาว รัชนี สิงหา วังหลวงพิทยาสรรพ์ หนองคาย
60 147465 สามเณร เอกราช กุมรัมย์ วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ ขอนแก่น
61 148258 นาย พิทยา ถาบุญเรือง วังหลวงพิทยาสรรพ์ หนองคาย
62 148270 นาย ภาณุวิชญ์ ทองไพบูลย์* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
63 148975 นางสาว ศุภิสรา นุชใหม่ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
64 149324 นางสาว โฉมนภา สาวิสัย* สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
65 149432 นางสาว กัลย์สุดา ศรีสองเมือง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
66 150355 นาย ปชานนท์ สุพรหมธีรกูร* บำเหน็จณรงค์วิทยาคม ชัยภูมิ
67 150723 นาย ณัฏฐชัย ฐิรศิริชวเลิศ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
68 150900 นาย วัชระ พรมแพง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
69 151048 นางสาว ศรีสุดา สุระคาย จตุรมิตรวิทยาคาร ขอนแก่น
70 151701 นาย นรินทร์ จักรเมธากุล สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยม ขอนแก่น
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การเงินและการธนาคาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118463 นาย ณัฐกร บุญชิต หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
2 118498 นางสาว พัชนิดา ขวากุดแข้ บัวขาว กาฬสินธุ์
3 118692 นางสาว ภานุชนารถ ยศภา เซนต์เมรี่ อุดรธานี
4 118718 นางสาว วิภารัตน์ คุ้มหมู่ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
5 118774 นางสาว ณัชชา วรจินดา เลยพิทยาคม เลย
6 118929 นางสาว สุมลฑาทิพย์ คนสนิท เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
7 118937 นางสาว เพ็ญอำไพ คำสุดแสง เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
8 119073 นางสาว โสภาพร พัฒนโชติ ร่องคำ กาฬสินธุ์
9 119423 นางสาว ดารณี พลงาน อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
10 119428 นาย ฤทธิเกียรติ เพชรก้อน น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
11 119565 นางสาว วรรณภา โพธิ์ศรี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
12 119905 นางสาว พิมพ์ชนก ไชยกุล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
13 119951 นางสาว ศิริประภา ธัญญารักษ์ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
14 120026 นาย ศุภณัฐ พิพิศ หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
15 120031 นางสาว ลลิตา พลโยธา หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
16 120217 นางสาว ธนัชพร แซ่เจียม มหิศราธิบดี นครราชสีมา
17 120221 นางสาว จริยา จงเหนี่ยวกลาง มหิศราธิบดี นครราชสีมา
18 120280 นางสาว แพรวนภา บุดดี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
19 120393 นางสาว บุษรา ศิริรักษ์ อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
20 120448 นางสาว สุชาดา กัณหา* ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา
21 120841 นาย ศราวุธ รัตนศฤงค์ มหิศราธิบดี นครราชสีมา
22 120934 นางสาว สมปรารถนา จิตจักร บัวขาว กาฬสินธุ์
23 121013 นางสาว พลอยไพลิน ธนะสูตร เลยพิทยาคม เลย
24 121309 นางสาว ธีรดา ภูนางดาว สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม
25 121332 นางสาว สุธีรา แก้วพรรณา เลยพิทยาคม เลย
26 121402 นางสาว ชุติมา โชติกลาง มหิศราธิบดี นครราชสีมา
27 121624 นางสาว นภวรรณ นนทลีนนท์* ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
28 121864 นางสาว เพ็ญประภาภรณ์ สายทองสุข* สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น
29 122299 นางสาว รัชณี คุ้มกุดกว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
30 122332 นางสาว เอื้อมพร สำราญดี บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม
31 122898 นางสาว ศริญญา จันทะพันธ์ หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
32 122944 นางสาว อนุตรา สินธุเดช กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
33 122957 นางสาว ปรียาภรณ์ รักชาติ วาปีปทุม มหาสารคาม
34 122958 นางสาว จิณห์จุฑา จีนเจือ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
35 122977 นางสาว ศิวาพร แสนพวง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
36 123214 นางสาว ศิริลักษณ์ เรืองศิริ บัวใหญ่ นครราชสีมา
37 123436 นางสาว จิราพร ผาพา หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
38 123554 นางสาว นภัสมน ไท่กลาง มหิศราธิบดี นครราชสีมา
39 123635 นาย พงศกร ภูธรศรี* ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
40 123822 นางสาว พนิดา อินทร์แสง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
41 123847 นางสาว นันทิกานต์ นามไธสง มหิศราธิบดี นครราชสีมา
42 123913 นางสาว วิลาวัณย์ จอมอุยมะดัน มหิศราธิบดี นครราชสีมา
43 123947 นางสาว รัตนาภรณ์ ถิตย์ฤทธิ์ โนนคำวิทยา กาฬสินธุ์
44 124049 นางสาว อัญชนา โคตรชุม ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
45 124423 นางสาว จิตตินันณ์ ผิวแดง ห้วยเกิ้งพิทยาคาร อุดรธานี
46 124690 นางสาว ปิยะนุช มะธิปิไข* นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม
47 125525 นาย ปฏิภาณ สร้างคำ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
48 125676 นางสาว พรนภา พลพวก อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
49 126082 นางสาว จุฑารัตน์ พากุล บ้านผือพิทยาสรรค์ อุดรธานี
50 126267 นาย จักรพันธ์ ศรีคำมูล แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
51 126655 นางสาว ฉัตรทริกา ก้อนคำ เซนต์เมรี่ อุดรธานี
52 126671 นางสาว มณีรัตน์ คาโค* สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
53 126690 นาย ณัฐพล ขุนภักดี อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
54 126706 นาย อุดมทรัพย์ คงทอง อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
55 126734 นางสาว จารุวรรณ เชิดชน บัวขาว กาฬสินธุ์
56 126796 นางสาว สุกัญญา แสนเสนา ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
57 126938 นางสาว อิงคการณ์ ติดมา บึงกาฬ หนองคาย
58 127060 นางสาว สุวรรนารี ศรีโพนทอง บัวขาว กาฬสินธุ์
59 127324 นางสาว ขนิษฐา ถอยกระโทก จักราชวิทยา นครราชสีมา
60 127428 นางสาว ชนนิกานต์ อาจแก้ว เลยพิทยาคม เลย
61 128188 นางสาว ณัฐกานต์ โสใหญ่ ขามแก่นนคร ขอนแก่น
62 128208 นาย สาริน จันทะ* สังคมวิทยา หนองคาย
63 128754 นางสาว พัชฬนันท์ ไชยวงศ์คต บัวขาว กาฬสินธุ์
64 128908 นางสาว วจีรัตน์ รักสุดที สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
65 128982 นาย ปพนธ์ เศษฤทธิ์ เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
66 129590 นางสาว สุทธิกานต์ โคตรคำ บัวขาว กาฬสินธุ์
67 129636 นางสาว รุจิรา สอนวงษา อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
68 129711 นางสาว จิริยา โชติเลิศ บัวขาว กาฬสินธุ์
69 129766 นาย เจตนิพัทธ์ เคนคำภา บัวขาว กาฬสินธุ์
70 129828 นางสาว อัสนี ดุลย์ชาติ บัวขาว กาฬสินธุ์
71 130015 นางสาว อิงฟ้า วิเศษมี แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
72 130209 นาย สุทธิศักดิ์ สง่าวงษ์ บัวขาว กาฬสินธุ์
73 130347 นางสาว วนิดา อินทะสีดา กู่แก้ววิทยา อุดรธานี
74 130465 นาย ปฏิภาณ บุญสะอาด กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
75 130490 นางสาว ลดารัตน์ ซองศิริ บัวขาว กาฬสินธุ์
76 130520 นางสาว กุลธิดาพร แสงกล้า บัวขาว กาฬสินธุ์
77 130553 นางสาว พรสุดา จับอันชอบ บัวขาว กาฬสินธุ์
78 130816 นางสาว ศิริภรณ์ ศิริโยธา ห้วยเกิ้งพิทยาคาร อุดรธานี
79 130848 นางสาว จิรัชยา อุปดี ขามแก่นนคร ขอนแก่น
80 130902 นางสาว ศิรินันท์ หาญอาษา อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
81 130968 นางสาว อริศรา ไชยพอ* เชียงเพ็งวิทยา อุดรธานี
82 131048 นางสาว ธิดารัตน์ โสมนาวัตร* โคกสีพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
83 131299 นางสาว วันเพ็ญ โคตมูล* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
84 131300 นางสาว ชลิดา สีโท* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
85 131311 นางสาว วรรณฤดี แสงต้น* โคกสีพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
86 131500 นางสาว ศิรินาฏ ภูปุย* ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
87 131510 นางสาว วัชราภรณ์ ดอนสะท้าน* ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
88 131516 นาย เกียรติศักดิ์ สมพิทักษ์* ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
89 131525 นาย จรัญ อุตมะชะ บัวขาว กาฬสินธุ์
90 131566 นางสาว รมยกร นามล้ำ* ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา
91 131732 นาย สัญชัย บุญชู โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา
92 131758 นางสาว ชมพูนุช เฮียงโฮม อมตวิทยา ขอนแก่น
93 131807 นาย เทอดพงษ์ ขอนาคกลาง โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา
94 131868 นางสาว อมรประภา บุตรสุริย์ หนองห้างพิทยา กาฬสินธุ์
95 131948 นางสาว กุลธิดา สิงห์ศรี เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
96 132157 นาย วัชรพล วรสาร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
97 132291 นาย ชัยณรงค์ คำโฮง บ้านไผ่ ขอนแก่น
98 132362 นางสาว ภัคจีรา แก่นจำปา หนองห้างพิทยา กาฬสินธุ์
99 132404 นางสาว ปาริฉัตร วรชิน หนองห้างพิทยา กาฬสินธุ์
100 132484 นาย อภิสิทธิ์ สุวรรณ์บล ศรีวิไลวิทยา หนองคาย
101 132738 นางสาว ปุณยนุช นาเมืองจันทร์ ขามแก่นนคร ขอนแก่น
102 132919 นางสาว นวลพรรณ นะภิใจ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
103 132947 นางสาว อารีญา อินภิรมย์ เมืองคง นครราชสีมา
104 132968 นาย คุณากร แสนสุข บ้านไผ่ ขอนแก่น
105 133280 นางสาว นลินรัตน์ กองแก้ว มารีย์วิทยา นครราชสีมา
106 133401 นางสาว ธัญวรัตน์ ใจสามารถ กุมภวาปี อุดรธานี
107 133786 นางสาว นิตติยา คุณาประถม สามชัย กาฬสินธุ์
108 133816 นางสาว พิมพ์พร เปาวนา เลยพิทยาคม เลย
109 133830 นางสาว อรทัย ยมจินดา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
110 134076 นาย จิตเศรษฐ์ เลิศเสถียร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
111 134237 นางสาว เกศรินทร์ จิตตจันทร์ หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
112 134302 นางสาว นัยนา บุบปะปา* ประชาพัฒนา มหาสารคาม
113 134369 นาย ธนาคาร ภักดีเหลา* โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
114 134451 นางสาว อัจฉรา เพ็งสวัสดิ์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
115 134690 นางสาว กชกร ชะตารัมย์ บัวขาว กาฬสินธุ์
116 134704 นางสาว ศิรประภา แสงนาโก บัวขาว กาฬสินธุ์
117 134815 นางสาว ณัฏฐ์นรี ศรีฉาย เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
118 134908 นางสาว ละมัย บุตรราช เซกา หนองคาย
119 134947 นางสาว นันทิยาภรณ์ เกตุชะภู อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
120 135140 นาย วิทยา แสงตา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
121 135163 นาย สหรัฐ แก้วนารี* นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
122 135231 นางสาว ขนิษฐา ภูผาสิทธิ บ้านนาคูพัฒนา กาฬสินธุ์
123 135408 นางสาว กนกกาญจน์ สอนจันเกตุ หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
124 135504 นาย ณัฐวุฒิ แสงศรี บัวขาว กาฬสินธุ์
125 135571 นางสาว จิดาภา ศรีวงศ์ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
126 136060 นางสาว อรณี ชลธาร อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
127 136404 นาย เนติพงษ์ ถินมานัด ร่องคำ กาฬสินธุ์
128 137067 นางสาว ชุฎาภรณ์ ลาตะวงษ์ วาปีปทุม มหาสารคาม
129 137232 นางสาว เรณู พุทธสุด ขามแก่นนคร ขอนแก่น
130 137261 นางสาว หยาดพิรุณ วิเศษศรี อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
131 137673 นางสาว สุธัญญา รอยเวียงคำ วาปีปทุม มหาสารคาม
132 137714 นางสาว พิกุล มหาสาร วาปีปทุม มหาสารคาม
133 137725 นางสาว จุฑามาศ มูลธิยะ วาปีปทุม มหาสารคาม
134 137818 นางสาว ศุภากร โพธิ์ชัยเลิศ วาปีปทุม มหาสารคาม
135 137898 นางสาว สุวนันท์ เพ็ญกุศล มัญจาศึกษา ขอนแก่น
136 138126 นางสาว ศสิญา ไชยสังกา มิตรภาพ มหาสารคาม
137 138142 นาย จิรภัทร จำรัสรักษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
138 138207 นางสาว ณิฐา ยศศักดิ์ โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
139 138511 นางสาว บุศรา พูนพัฒนาพันธุ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
140 138657 นางสาว นัตยา หาญเวช* บำเหน็จณรงค์วิทยาคม ชัยภูมิ
141 138681 นางสาว สุภาพร ขอพรกลาง โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา
142 139289 นาย นันธิป สุทธิวงศ์ ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
143 139367 นางสาว นันทิชา พิลาแก้ว สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
144 139650 นางสาว พิชญาภรณ์ แก้วกุลธร โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
145 140066 นางสาว กนิษฐา จันทรประทักษ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
146 140360 นางสาว ภูมิพิชญา สง่าภาคภูมิ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
147 141295 นางสาว พิมพ์วิมล สุวรรณไตร บัวขาว กาฬสินธุ์
148 141554 นางสาว สุธิดา วิชาธรรม เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
149 141632 นางสาว ศรัญญา ปลอดกลาง มหิศราธิบดี นครราชสีมา
150 141649 นางสาว สุภัทรา โสภาดี สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
151 141727 นางสาว ขนิษฐา เทียนประชา ศรีหนองกาววิทยา ขอนแก่น
152 141809 นางสาว สุธาดา ปะกิคะเน วาปีปทุม มหาสารคาม
153 141818 นางสาว นัฐกาญจน์ ธรรมษา วาปีปทุม มหาสารคาม
154 141908 นางสาว ธนาพร ศิริยานนท์ ขอนแก่นพัฒนศึกษา ขอนแก่น
155 142324 นางสาว พัชรี ใจเย็น* จุมจังพลังราษฎร์ กาฬสินธุ์
156 142465 นางสาว จันจิรา ชูเกษม ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
157 142831 นางสาว อุษณีย์ พึ่งกลาง โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา
158 142931 นางสาว สุลีมาศ ดาเกษ วาปีปทุม มหาสารคาม
159 143021 นาย พงศ์ศักดิ์ พุทธชัย ยูงทองพิทยาคม อุดรธานี
160 143671 นางสาว รัตนาพร เวียงแก้ว บุ่งคล้านคร หนองคาย
161 143686 นางสาว วัชราพร โคตรแสง โคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแก่น
162 143701 นาย จีระศักดิ์ สาดนอก โคกนางามพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
163 143714 นางสาว พิมพักตร์ สุราช* ฝางวิทยายน ขอนแก่น
164 143727 นางสาว ณชกร ธรรมวงษา ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
165 143749 นาย พีระพล แก้วก่ำ ศรีสงครามวิทยา เลย
166 143845 นาย ชนะศักดิ์ บุญไสย์ สหัสขันธ์ศึกษา กาฬสินธุ์
167 143856 นางสาว สาวิตรี กองสุข* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
168 144122 นางสาว สุพินญา น้อยไทย สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
169 144252 นางสาว ปพัชริดา โมงกระโทก โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
170 144730 นางสาว ปวีณา ไทยธวัช สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
171 144940 นางสาว พรรณสุดา แพงพงษ์มา* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
172 144986 นางสาว หทัยกาญจน์ จำปาทุม* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
173 145168 นาย กฤษณพงษ์ สิกขะเจริญ* ท่าดอกคำวิทยาคม หนองคาย
174 145220 นางสาว สุภาพร แสไพศาล โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
175 145325 นางสาว อรอุมา ญาติจัตุรัส พระยืนวิทยาคาร ขอนแก่น
176 145572 นางสาว สุภาพร บุญคำ* ปากคาดพิทยาคม หนองคาย
177 146382 นางสาว ปาณหทัย จตุรงค์พลาธิปัต เชียงคาน เลย
178 146552 นาย มีนนเรศ พิทยาศักดิ์งาม มารีย์วิทยา นครราชสีมา
179 146668 นางสาว อุไรวรรณ ผิวทอง พระยืนวิทยาคาร ขอนแก่น
180 146693 นางสาว ณิชกานต์ หอมสูงเนิน พระยืนวิทยาคาร ขอนแก่น
181 147018 นาย พลวัฒน์ ศรีหาตา เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
182 147235 นาย เอกรินทร์ โนดไธสง กัลยาณวัตร ขอนแก่น
183 147516 นางสาว นิตยา พันคะชะ* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
184 147674 นางสาว อภัสราพร พื้นสุขขา* เจียงทองพิทยาคม ชัยภูมิ
185 147828 นางสาว ชุติมา แวงวรรณ์* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
186 148032 นางสาว ชนิดา นิ่มพิลา แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
187 148505 นางสาว อาริยาภรณ์ ภูงามแสง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
188 148714 นางสาว พัชราภรณ์ อำภาทิพย์ ดงมูลวิทยาคม กาฬสินธุ์
189 148825 นางสาว สุลาวัลย์ จันทรเสนา กุมภวาปี อุดรธานี
190 149026 นาย จักราวุธ บัวรัตน์ วาปีปทุม มหาสารคาม
191 149367 นางสาว มินตรา ไม่แพ้ ท่าบ่อ หนองคาย
192 149472 นางสาว ธารารัตน์ โยธาฤทธิ์ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
193 149546 นาย นำชัย สุวรรณไตร บัวขาว กาฬสินธุ์
194 149801 นางสาว กาญจนา สีทะจันทร์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
195 149893 นางสาว นิรันตรี ลุกลาม* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
196 149912 นางสาว ศรัญญา พรมมี กัลยาณวัตร ขอนแก่น
197 149978 นางสาว สุรางคนา การวิชัย นาข่าวิทยาคม มหาสารคาม
198 149992 นาย สิทธิศักดิ์ เวียงอินทร์* โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
199 150002 นางสาว กนกวรรณ พันศรีภูมิ* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
200 150050 นางสาว วรางค์ ต่วนสูงเนิน หนองแสงวิทยศึกษา อุดรธานี
201 150077 นางสาว ศศิธร ขอต่อกลาง อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
202 150192 นางสาว พัชรี หิรัญพิศ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
203 150567 นางสาว ณิชกานต์ อุ่นนันกาศ เลยพิทยาคม เลย
204 150601 นาย จีรศักดิ์ ปรุงเรณู เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
205 150989 นางสาว ปาริชาติ บุญสวาย* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
206 151117 นางสาว กนกวรรณ วงค์ผาบุตร ศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ
207 151567 นางสาว สุภารัตน์ ธาตุลม บุ่งคล้านคร บึงกาฬ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการการโรงแรม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118572 นางสาว จิดาภา พัวพงษ์ เซนต์เมรี่ อุดรธานี
2 119205 นางสาว เกษกนก ทองจรัส กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
3 119364 นางสาว ธีระดา อนันตเดชศักดิ์* ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
4 119402 นางสาว อรปรียา เหล็กกล้า อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
5 120010 นาย นลธวัฒน์ ไชยศรี ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
6 120351 นาย ดำรงค์เดช กมลผาด กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
7 121009 นางสาว สุชาดา ชัยจิตวณิชกุล น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
8 122354 นางสาว มลิวัลย์ รินทะลึก บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม
9 122534 นางสาว สุลีพร เขตคาม บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม
10 122541 นางสาว บุศรินทร์ อินธิแสน บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม
11 122975 นางสาว อนันทิตา บรรพชาติ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
12 123127 นางสาว ศศิประภา เหล่าจำปา แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
13 123411 นางสาว จุฑามาศ บุญช่วย วังสามหมอวิทยาคาร อุดรธานี
14 123960 นางสาว ธิมาภรณ์ พลเยี่ยม โนนคำวิทยา กาฬสินธุ์
15 126664 นางสาว ณัฐวดี ไชยเวช กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
16 126679 นางสาว สุดาภรณ์ เฉิดแผ้ว กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
17 127104 นางสาว แพรวา อรรคโสภา บัวขาว กาฬสินธุ์
18 127165 นางสาว จันทร์จิรา โมฆรัตน์ ศรีวิไลวิทยา หนองคาย
19 127688 นางสาว นิศาชล ศรีสุโข อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
20 127869 นางสาว นิภากร ปราณีตพลกรัง อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
21 127910 นาย เจตุพล เรือสุวรรณ บึงกาฬ หนองคาย
22 128012 นางสาว กรณิการ์ ปลื้มชิงชัย ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
23 128258 นางสาว นันธิรา พันธุวรรณ์ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
24 128261 นางสาว มุทิตา พันหล้า ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
25 130062 นางสาว คณิตา แก้วโสภา คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
26 130644 นางสาว พรทิพย์ โสติกะพันธ์ มัญจาศึกษา ขอนแก่น
27 131058 นางสาว กรกนก ภิรมย์ราช อุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น
28 131281 นาย วงศธร มณีปรุ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
29 131430 นางสาว ศิราณี ชัยธานี* ฝางวิทยายน ขอนแก่น
30 131444 นางสาว กัญญารัตน์ สถานสุข* บ้านหมากแข้ง อุดรธานี
31 131458 นางสาว กาญจนา ไชยหล่อน* ฝางวิทยายน ขอนแก่น
32 132151 นางสาว พัชรา มูลอำคา ยูงทองพิทยาคม อุดรธานี
33 132475 นางสาว ผาณิตา ประไพเพชร บึงกาฬ หนองคาย
34 132478 นางสาว จันจิรา สุภาวอ* ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
35 132991 นางสาว สุวนันท์ เหล่าศรี* ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
36 133725 นางสาว มัลลิกา ลือสันเทียะ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
37 134845 นางสาว นิสาชล ภูเชิดสาย ห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์
38 135430 นางสาว นฤมล เหกระโทก จระเข้หินสังฆกิจวิทยา นครราชสีมา
39 135475 นางสาว ภาทิณี แก้วสีลา ยูงทองพิทยาคม อุดรธานี
40 135574 นางสาว รุ่งทิวา ขุนนาม บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
41 135595 นางสาว เสาวลักษณ์ ศิริสาตราวุธ บ้านไผ่ ขอนแก่น
42 136187 นางสาว กนกพร ศิริกิจ* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
43 136207 นางสาว สุนิสา วิเศษแสง สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
44 136994 นาย วชิรวิทย์ ศิริกำเนิด บุญวัฒนา นครราชสีมา
45 137626 นางสาว ปรารถนา อุทธา ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
46 137716 นาย นฤเบศร์ คาตบัว บัวใหญ่พิทยาคม ขอนแก่น
47 137749 นางสาว วลาภรณ์ หาญชนะ สีดาวิทยา นครราชสีมา
48 138284 นางสาว ศิริวิมน ต้นนาแพง ยูงทองพิทยาคม อุดรธานี
49 138410 นางสาว ธิดาพร อังกนก อัสสัมชัญ นครราชสีมา นครราชสีมา
50 138500 นางสาว ระพีพรรณ หาดจันทร์ บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
51 138615 นางสาว อัญชลี รักใคร่ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
52 138850 นางสาว ศิวาพร ปริวัฒนศักดิ์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
53 138871 นางสาว สรัลชนา วาสุเทพรักษ์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
54 139180 นางสาว ปราณิสา ปรึ่มพรชัย มารีย์วิทยา นครราชสีมา
55 140102 นางสาว กรรณิการ์ แก้วมะณี ยูงทองพิทยาคม อุดรธานี
56 140719 นางสาว ยุภาพร ไสวดี บ้านไผ่ ขอนแก่น
57 141737 นางสาว อารียาพร คำภูแก้ว อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
58 142293 นางสาว ประกายดาว พรมดี บัวขาว กาฬสินธุ์
59 142560 นางสาว ชลรดา จูวัฒนสำราญกุล มารีย์วิทยา นครราชสีมา
60 142997 นางสาว วราภรณ์ ปัญจะภักดี วาปีปทุม มหาสารคาม
61 143077 นางสาว ฤทัยทิพย์ ศรีใคร บุ่งคล้านคร หนองคาย
62 143122 นางสาว มะลิวรรณ เหล่าสงคราม บุ่งคล้านคร หนองคาย
63 143969 นางสาว ศิริรินทร์ โคตรรัตน์ บุ่งคล้านคร หนองคาย
64 145018 นางสาว มุกดา วรพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น ขอนแก่น
65 145139 นางสาว สาธิยา สุวรรณ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
66 145222 นาย พีรยุทธ แข่โส โคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแก่น
67 145558 นางสาว ปรียนันท์ อัศวมงคลศิริ ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
68 145764 นางสาว ปนัดดา โพธิชำนาญ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
69 146014 นางสาว น้ำฝน ศรีนอก บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ
70 146265 นาย จิรพัส พงษ์พิมาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
71 146396 นางสาว สุพรรณทิพย์ จันทาศรี* ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา
72 146596 นางสาว ชไมพร กาษี นามะเขือพัฒนศึกษา กาฬสินธุ์
73 147183 นางสาว กุลสตรี พูลสวัสดิ์ รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา
74 148525 นางสาว บุษกร คำคง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
75 148533 นางสาว ดวงฤทัย พันธ์สอาด เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
76 148553 นางสาว ยลธิดา โพธิกมล เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
77 148627 นาย ฉัตรชัย นามหล้า* ชุมแพพิทยาคม ขอนแก่น
78 148983 นางสาว สุวิมล โคตตาแก บุ่งคล้านคร บึงกาฬ
79 149268 นางสาว วารุณี มิ่งมูล หนองห้างพิทยา กาฬสินธุ์
80 149492 นางสาว ปริตตา สุขชะริตต์ เชียงคาน เลย
81 149691 นางสาว ชนิสรา หุ่นจำลอง* ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา
82 149695 นางสาว ปนัดดา สมนอก* ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา
83 150078 นาย พิทวัส โปรยมาลา* วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กาฬสินธุ์
84 150079 นาย อรรถพล ปิตะสิงห์* วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กาฬสินธุ์
85 150086 นางสาว ปัทมา พรมลี อุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น
86 150167 นางสาว จุฑามาศ รันสี สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
87 150224 นาย ชัชวาลย์ เมืองโคตร บัวขาว กาฬสินธุ์
88 150238 นางสาว วิภาพร อุตมสีขันธ์ สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
89 150380 นาย อัครเดช ทองทิพย์* ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา
90 151029 นางสาว ดวงกมล มีทองหลาง กัลยาณวัตร ขอนแก่น
91 151046 นางสาว ฐาปนี เจือจันทร์ บุญวัฒนา นครราชสีมา
92 151089 นางสาว สุดารัตน์ เหล่ามาลา คลองขามวิทยาคาร กาฬสินธุ์
93 151097 นางสาว สุภาวดี ภูต้องสี คลองขามวิทยาคาร กาฬสินธุ์
94 151326 นางสาว อัฐภิญญา ผ่อนผัน บัวใหญ่ นครราชสีมา
95 151487 นางสาว ปวีณา ขันหล้า ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
96 151562 นาย เอกชัย สุพร บุ่งคล้านคร บึงกาฬ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การบัญชี
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118326 นางสาว เจนจิรา ศรีสุระ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
2 118604 นางสาว พนิดา แสงไชยราช เซนต์เมรี่ อุดรธานี
3 118944 นางสาว พาสุวรรณ ศรีหาตา เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
4 119032 นางสาว ลักคณา อาสนสุวรรณ์ ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
5 119288 นางสาว หนึ่งฤทัย ยวญหมื่น อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
6 119609 นางสาว ศลิษา ศรีสมครุฑ ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
7 119612 นางสาว พนิดา เจริญมี ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
8 119679 นางสาว สุปรียา ศรีนาม เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
9 119862 นางสาว ภิญญดา พรมกลาง อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
10 120028 นางสาว เบญจมาศ ประทีปเมือง บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ
11 120193 นางสาว สมฤดี พลโสกเชือก แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
12 120787 นางสาว ฑิฆัมพร ทิพย์สิงห์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
13 121014 นาย สิทธิเดช เครือมั่นคงภักดิ์ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
14 121256 นางสาว จันทการต์ บุญมั่น อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
15 121292 นางสาว อังสณา ถิ่นคำบง เลยพิทยาคม เลย
16 121708 นางสาว นิธิพร จันทร์ทำมา ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
17 121743 นางสาว กุสุมา หลีเคียนขู จักราชวิทยา นครราชสีมา
18 121771 นางสาว อัษฎาพร รัตนสีหา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
19 122026 นางสาว ชนนิกานต์ อุดคำเที่ยง เลยพิทยาคม เลย
20 122085 นางสาว กชกร วันเพ็ชร สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
21 122092 นางสาว มนัสพร พลแพงขวา สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
22 122185 นาย พีรวัฒน์ ชัยธานินทร์ น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
23 122209 นางสาว พรพิมล ไกรธิราช อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
24 122344 นางสาว ช่อผกา คงมาลา น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
25 122393 นางสาว จารุมน สารพันลำ บึงกาฬ หนองคาย
26 122972 นางสาว เกตุวดี ศรีมุล เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
27 123077 นางสาว วิลาวรรณ วาลองนิล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
28 123378 นางสาว อภิญญา สังฆะบาลี คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
29 123394 นางสาว อรปรีดา ปะวะโก* นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
30 123412 นางสาว ดวงเดือนเพ็ญ สันทา* นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
31 123478 นางสาว แจ่มจันทร์ ตลบหอม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
32 123548 นางสาว สุนิดา กอแก้ว หนองหานวิทยา อุดรธานี
33 123555 นางสาว ณัฐพัชร์ ณ ระนอง บุญวัฒนา นครราชสีมา
34 123674 นางสาว สุวภัทร รุจจนเวท สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
35 123741 นางสาว สาวิตรี แสนอุดม กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
36 123952 นางสาว พรนิภา ตาลพระศรี โนนคำวิทยา กาฬสินธุ์
37 124079 นางสาว สุภาพร ดาลุนฉิม* เมืองยางศึกษา นครราชสีมา
38 124174 นางสาว วารุณี พรมเขียว ศรีสงครามวิทยา เลย
39 124320 นางสาว อัจฉรา เกิดชัยยะ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
40 124773 นางสาว อรอนงค์ จันทะดี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
41 124922 นางสาว กรรณิการ์ นครแก้ว แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
42 125317 นางสาว นันทิยา โคตรสาขา ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
43 125455 นางสาว สุพัตรา โพนทอง บ้านผือพิทยาสรรค์ อุดรธานี
44 127122 นางสาว ชมพูนุท เพ็ชรภา เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
45 127614 นางสาว น้ำฝน สุทธิเลาะ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
46 127649 นางสาว จิลมิกา นาคเสน ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
47 127720 นางสาว กาญจณา ศรีธานี มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
48 127763 นางสาว สุจิตตรา เจริญ เลยพิทยาคม เลย
49 127930 นางสาว กุลวดี แก้วแสนทิพย์ เลยพิทยาคม เลย
50 128422 นางสาว เสาวลักษ์ ภูครองหิน อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
51 128474 นางสาว จินตนา จำเริญพูล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
52 128586 นางสาว กรรณิการ์ เหล่าประเสริฐสม สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
53 129341 นางสาว ภัทราภรณ์ นิธิพัฒน์สกุล เซนต์เมรี่ อุดรธานี
54 129453 นางสาว สุขุมาลย์ พลศรี* กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
55 129612 นางสาว กัลยา คงหาญ* โคกศรีเมือง กาฬสินธุ์
56 129743 นางสาว พิมพ์พิไล พิลาไชย ขามแก่นนคร ขอนแก่น
57 129859 นางสาว อริญชย์ แก้วคูณเมือง สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
58 130303 นางสาว นัทธมน บุญลือ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
59 130343 นางสาว จันทร์จิรา นาอุ่นเรือน กมลาไสย กาฬสินธุ์
60 130516 นางสาว จารุวรรณ หอทอง กัลยาณวัตร ขอนแก่น
61 130642 นางสาว ณัฏฐวรรณ อุตโม บ้านนาคูพัฒนา กาฬสินธุ์
62 130745 นางสาว ณัฐชา สุดสว่าง ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
63 130778 นางสาว ศิริลักษณ์ ชมจันทร์ ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
64 130907 นางสาว ลักขณา กุลธวัช อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
65 130986 นางสาว หฤทัย ฉลวยศรี บ้านผือพิทยาสรรค์ อุดรธานี
66 131137 นางสาว อินทิรา ไกรยะโส เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
67 131168 นางสาว รุจิรา สร้างนานอก* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
68 131613 นางสาว ยวงแก้ว สีพาชา* โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
69 131726 นางสาว อาจิภัช สมสายฝน อมตวิทยา ขอนแก่น
70 131764 นางสาว จิรนันท์ จันทะวงษ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
71 131864 นางสาว สุภรัตน์ ทับศรีแก้ว คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
72 131936 นางสาว ผกาสินี จันทะรัตน์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
73 131937 นางสาว หัทยาพร เนมินทร์ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
74 132106 นางสาว ประภาวรรณ ดอนลิเคน คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
75 132109 นางสาว ศรีกรรวี ปลัดพรม ท่าบ่อ หนองคาย
76 132275 นางสาว อภิญญา ศรีธรรมมา เลยพิทยาคม เลย
77 132385 นางสาว จิรนันท์ ไชยวารี หนองห้างพิทยา กาฬสินธุ์
78 132418 นางสาว จุรีรัตน์ ศรีหมอก โนนเมืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
79 132714 นาย ธนากร ราชซุยแสน* โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
80 132836 นางสาว เกศมณี นาสถิตย์ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
81 133210 นางสาว ธัญสิริ คำผล* บ้านหมากแข้ง อุดรธานี
82 133227 นางสาว จิราวรรณ วัฒโน สามชัย กาฬสินธุ์
83 133517 นางสาว อารียา ไชยรา มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
84 133657 นางสาว ณิชากร งามทรัพย์ ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา
85 133775 นางสาว ปิยะดา ทาศิริ เลยพิทยาคม เลย
86 134116 นางสาว จิรัชยา ทอนสระน้อย อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
87 134374 นางสาว ลัดดาวัลย์ ปราบคนชั่ว น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
88 134486 นางสาว สุอาภา หมั่นปรุ เมืองคง นครราชสีมา
89 134625 นางสาว ธัญญาลักษณ์ แสนโคตร สีออศิลปศาสตร์ อุดรธานี
90 134647 นางสาว แสงอรุณ มุ่งแฝงกลาง เมืองคง นครราชสีมา
91 134654 นางสาว สุภาพร สมภา เมืองคง นครราชสีมา
92 134696 นางสาว สวรส ศุภโกศล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
93 134930 นางสาว ศศิวิมล สุดทอง บ้านไผ่ ขอนแก่น
94 134931 นางสาว นิตยา เจริญหล้า บ้านไผ่ ขอนแก่น
95 134992 นางสาว นิตยา กองอุ่น มหิศราธิบดี นครราชสีมา
96 135598 นางสาว อินธุอร แพไธสง อมตวิทยา ขอนแก่น
97 135627 นางสาว ณัฏฐธิดา วิลาศเจริญพงษ์ ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
98 135953 นางสาว เนตรนภา แสงเพ็ชร บัวขาว กาฬสินธุ์
99 136124 นางสาว จุฑาธิป แก้วมณี อุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น
100 136238 นางสาว ธิดารัตน์ สาระรัตน์ หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
101 136481 นางสาว เจษฎาพร ศรีสวัสดิ์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
102 136722 นางสาว นุชนาฏ กาฬหว้า บัวขาว กาฬสินธุ์
103 137212 นางสาว ผกามาศ นามนา บัวขาว กาฬสินธุ์
104 138095 นางสาว อัญธิกา น้อยนาง ยูงทองพิทยาคม อุดรธานี
105 138282 นางสาว มณฑกาญจน์ พันธุ์เมือง เลยพิทยาคม เลย
106 138864 นางสาว ศิรินภา ชวนโพธิ์ มหิศราธิบดี นครราชสีมา
107 139380 นางสาว ยุวธิดา จั้นเขว้า สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
108 139561 นางสาว ณัฐธิดา สุขทองสา เลยพิทยาคม เลย
109 139947 นางสาว วิลาวรรณ มาตวงษ์ คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
110 140328 นางสาว สุรัชวดี งามพิมาย พิมายวิทยา นครราชสีมา
111 140464 นางสาว อมรรัตน์ พรมคำบุตร สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
112 141447 นางสาว ณิชาภา มีต้องปัน อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
113 141958 นางสาว ชุติมา สีดาคำ บ้านไผ่ ขอนแก่น
114 141984 นางสาว อัจฉราภรณ์ โพธิ์ตึ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
115 142038 นางสาว เกตศิรา สูงจารย์ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
116 142205 นางสาว ณัฐธิชา มาดนอก มารีย์วิทยา นครราชสีมา
117 142459 นางสาว ธัญญา กอปรกิตติกุล มารีย์วิทยา นครราชสีมา
118 142571 นางสาว คัทลียา เดชดวงจันทร์ โคกนางามพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
119 142863 นางสาว ธิดารัตน์ โพธิสม วังหลวงพิทยาสรรพ์ หนองคาย
120 142898 นาย มนัสพงษ์ ชาวหนอง ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มหาสารคาม
121 143343 นางสาว กรรณิการ์ ขจัดภัย* เสิงสาง นครราชสีมา
122 143475 นาย ปณวัตร วิชัยวงษ์* ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
123 143567 นาย ศุภวิชญ์ นิตยานนท์* สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น
124 144452 นาย ธนกร สกุลคู อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
125 144624 นางสาว ณัฐนันท์ มณีทัพ บ้านไผ่ ขอนแก่น
126 144754 นางสาว อิสริยะ เบ้าลี สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
127 144769 นางสาว รัชฎาภรณ์ ยอดปทุม สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
128 144875 นาย สิทธิพงษ์ สารนาเรียง บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
129 144964 นางสาว นทีกานต์ หมายเหนี่ยวกลาง โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา
130 145103 นางสาว ผกามาศ ปะระทัง สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา
131 145127 นางสาว ณัฐพร มุลตรีบุตร อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
132 145451 นางสาว กัญญา รัศมีมา ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา
133 145564 นางสาว นฤภร บุญจันทร์ บุญวัฒนา นครราชสีมา
134 145848 นางสาว อุษา ปราบภัย โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
135 146162 นางสาว ศิวพร เข็มวิเชียร สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
136 146206 นางสาว สุธิดา ตุแก้ว บ้านไผ่ ขอนแก่น
137 146500 นางสาว กาญจนา เพียวัน พระยืนวิทยาคาร ขอนแก่น
138 146579 นางสาว เพ็ญนภา นะลาคุณ พระยืนวิทยาคาร ขอนแก่น
139 146623 นางสาว มุทิตา กัณหาแก้ว อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
140 146837 นางสาว ดาริกา เชาว์โคกสูง* สูงเนิน นครราชสีมา
141 146940 นางสาว มะลิวัลย์ คำบุญเหลือ ร่องคำ กาฬสินธุ์
142 147500 นางสาว โสภิณ สิมชาติ วาปีปทุม มหาสารคาม
143 147675 นางสาว อรทัย เอื้อศิลป์ สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
144 148006 นางสาว บุษยพรรณ กิตติวัชรพงษ์ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
145 148116 นางสาว กาญจนา ดอกกฐิน หนองหิ้งพิทยา บึงกาฬ
146 148196 นางสาว รุ่งทิพย์ สาระโป สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
147 148515 นางสาว สุจิตรา ศรีรักษ์* เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ชัยภูมิ
148 148569 นางสาว นิราวรรณ ยุบลมาตร โนนสะอาดชุมแสงวิทยา อุดรธานี
149 149480 นางสาว พนัชกร ภู่ประเสริฐ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
150 149522 นางสาว ธนพร โนวยุทธ เลยพิทยาคม เลย
151 149539 นางสาว พัชริดา เพ็ญสว่าง แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
152 149950 นางสาว เกวลี อินทร์เลี้ยง ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา
153 149970 นางสาว สายฝน พลอ่อน ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา
154 149981 นางสาว วิภาลัย ผ่องนพภา ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา
155 150006 นางสาว รัชนีกรณ์ สุดตานา ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา
156 150065 นางสาว จิตติมา เพิ่มพูน บ้านนาคูพัฒนา กาฬสินธุ์
157 150073 นางสาว พรพิมล วอล้า* โซ่พิสัยพิทยาคม บึงกาฬ
158 150142 นางสาว จิตติมา ขำสาธร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
159 150237 นางสาว ประกายทิพย์ ศรีโพธิ์กลาง ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา
160 150330 นางสาว รัชนีกร รัตนทิพย์* โคกสีพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
161 150370 นางสาว จุติพร บุญวิเทียน* สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
162 150386 นางสาว สุนิสา ปวงประชัง สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
163 150446 นาย วุฒิชัย อึ่งปลา วังม่วงพิทยาคม หนองคาย
164 150717 นางสาว แพรวมณี พึ่งไพร อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
165 151012 นางสาว เสาวลักษณ์ คำแหงพล* ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
166 151257 นางสาว กนิษฐา มนตรี บุ่งคล้านคร บึงกาฬ
167 151596 นางสาว ปุณยพร บุตรธรรม เลยพิทยาคม เลย
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ)
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118566 นางสาว สุพรรณรัศม์ มงคลเพ็ญ เซนต์เมรี่ อุดรธานี
2 118768 นางสาว เบญจมาภรณ์ นาคน้อย บัวขาว กาฬสินธุ์
3 119013 นาย นพเก้า ภูคงคา ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
4 119624 นางสาว รัชนีกร เหล่าจูม ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
5 121381 นางสาว สุนีรัตน์ อิ่มจำลอง สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
6 122777 นางสาว ฐิติพร งอนชัยภูมิ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
7 123272 นางสาว นวรัตน์ ชาวสวน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
8 124868 นาย จักรกฤษ์ ฤทธิศร มัญจาศึกษา ขอนแก่น
9 124880 นางสาว มาริษา ชัยวิเชียร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
10 124918 นางสาว นิลุบล ผจงศิลป์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
11 124975 นางสาว จริยาภรณ์ ดอนนอก แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
12 126381 นาย มงคล ช่างไม้ เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
13 127594 นางสาว กัญญาณัฐ เพชรกอง บ้านไผ่ ขอนแก่น
14 128525 นางสาว ตรีรัตน์ แสนแก้ว อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
15 130063 นางสาว อุมรรัตน์ เสกสรรค์ พิมายวิทยา นครราชสีมา
16 130595 นางสาว วิรัญชนา สะเดา มัญจาศึกษา ขอนแก่น
17 132921 นางสาว ธัญชนก บุญโสดากร สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
18 133782 นางสาว ชลพรรษา น้ำนวล สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
19 134497 นางสาว ภณิดา แซ่จึง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
20 136091 นาย พชร ตั้งศิริ ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
21 136535 นางสาว วิมพ์วิภา ปาระมี ศรีสงครามวิทยา เลย
22 136544 นาย นายพรหมมินทร์ กสิกิจบำรุง น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขอนแก่น
23 136716 นางสาว กุลธรา หาญลคร อัสสัมชัญ นครราชสีมา นครราชสีมา
24 136774 นางสาว ฐิติมา กุมภาว์ บ้านเขว้าวิทยายน ชัยภูมิ
25 137199 นาย วิทวัส พูลศรี ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
26 138750 นางสาว ปรางมาศ พลอยศร กมลาไสย กาฬสินธุ์
27 140125 นางสาว กนกอร พันธ์โม้ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
28 140164 นาย ธนกร คล้อยอรุณ โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
29 140497 นางสาว ณัชชา รัตนเมธาโกศล มารีย์วิทยา นครราชสีมา
30 141476 นางสาว ธัญญลักษณ์ รวยสูงเนิน พิมายวิทยา นครราชสีมา
31 141912 นาย กันตวิชญ์ คงสุจริต กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
32 142161 นาย ศุภณัฐ วงศ์ศรีชา ขามแก่นนคร ขอนแก่น
33 143575 นาย ณัฐวุฒิ สุขธนะ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
34 143597 นาย เกียรติศักดิ์ มัชฌิโม กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
35 143691 นางสาว มัลลิกา พันชนะ กุมภวาปี อุดรธานี
36 150683 นางสาว ณิชชารีย์ พุฒเสริมสิทธิ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 124148 นาย ธนารักษ์ สุแดงน้อย* ฝางวิทยายน ขอนแก่น
2 125301 นาย พชร รอดสว่าง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
3 127574 นางสาว ชลินดา กั้วพิศมัย สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
4 128216 นางสาว อุษณีย์ สีม่วง อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
5 128489 นางสาว วลัยพร วงศ์ยุทธจักร์ มหิศราธิบดี นครราชสีมา
6 131204 นาย จุลศักดิ์ สมบูรณ์ บ้านนาคูพัฒนา กาฬสินธุ์
7 132808 นางสาว อภิรติ นาเลาห์ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
8 136877 นางสาว ละมัย พวงไพวัน ศรีสงครามวิทยา เลย
9 137246 นาย ธิชากร ภูลาด อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
10 137454 นางสาว ศศินันท์ ภูมิศรีแก้ว อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
11 139248 นาย นคเรศ คำสอนทา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
12 142099 นาย วชิรวิทย์ ครสิงห์ บัวขาว กาฬสินธุ์
13 143038 นางสาว เจนจิรา มะโหรี ศรีสงครามวิทยา เลย
14 144304 นางสาว รัตนา ไชยพันธ์ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
15 147833 นางสาว รักษ์สุดา เชิดชนม์ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
16 149459 นาย ธนพงษ์ พึ่งกุล อัสสัมชัญ นครราชสีมา นครราชสีมา
17 150676 นางสาว กาลัญญู หนุนแหลมทอง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยม ขอนแก่น
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการการตลาด
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 121412 นางสาว เยาวลักษณ์ ลีชน เซนต์เมรี่ อุดรธานี
2 122124 นางสาว พรสวรรค์ ชาญศิริรัตนา แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
3 122987 นางสาว ภัทราวดี สิงห์ฉลาด วาปีปทุม มหาสารคาม
4 123859 นางสาว จารุวรรณ ชมทรัพย์ มหิศราธิบดี นครราชสีมา
5 124767 นาย ชโลธร โถวสมบัติ* ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
6 125041 นางสาว สายใจ บัวทอง* ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
7 125502 นางสาว จุฑาภรณ์ อักษรกลาง แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
8 125852 นาย ศราวุธ ตรียะโชติ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
9 125947 นาย ณัฏฐพล ถนัดค้า แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
10 126680 นางสาว นิตยา นนทคำจันทร์ แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
11 128036 นาย พนัส เบญจมาศ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
12 128967 นางสาว ปวีณา ราวะรินทร์ คำม่วง กาฬสินธุ์
13 129090 นางสาว อัจฉรา เจริญสมบัติ นครขอนแก่น ขอนแก่น
14 129394 นางสาว พัชรี มูลอินทร์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
15 129433 นางสาว ยุวรี ทองวิชัย กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
16 131359 นางสาว เพ็ญภัสสร ก้องเวหา บัวขาว กาฬสินธุ์
17 132150 นางสาว จริยา นิลยอง ยูงทองพิทยาคม อุดรธานี
18 132328 นางสาว สุชาฎา รัตน์เจริญ* บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม
19 133052 นางสาว ปนิธดา ลิ้มเรืองรอง บุญวัฒนา นครราชสีมา
20 133679 นางสาว วัชรีภรณ์ ถาดพลกรัง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
21 134414 นางสาว ณัฐชา จันทร์ตะคุ ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
22 134485 นาย เอกลักษณ์ วิริยะยุทมา กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
23 135663 นางสาว ศิริรัตน์ คุยบุตร* สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
24 136181 นาย ศรัณย์ สันทัสนะโชค อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
25 136498 นางสาว บุษราภรณ์ บุรพันธุ์ บ้านไผ่ ขอนแก่น
26 137528 นางสาว วชิราวรรณ สุขศิริกุลศักดิ์ หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
27 139334 นางสาว พรทิพย์ หลืบกระโทก โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
28 139570 นางสาว ภัคทิชา ใจเอื้อ บัวขาว กาฬสินธุ์
29 139632 นางสาว ศุภลักษณ์ เชื้อไพบูลย์ ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
30 139946 นางสาว เสาวลักษณ์ มะนุภา บ้านไผ่ ขอนแก่น
31 140097 นางสาว สุพัตรา เชิดชู จักราชวิทยา นครราชสีมา
32 140175 นางสาว ณีรนุช สมีเพ็ชร บ้านไผ่ ขอนแก่น
33 142296 นาย ฐิติกร เพชรสูงเนิน พิมายวิทยา นครราชสีมา
34 142542 นางสาว ธนิสร สุขเพิ่ม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
35 143284 นางสาว สปัน ตรีสุคนธ์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
36 144773 นางสาว มินตรา คุณพิลา สหัสขันธ์ศึกษา กาฬสินธุ์
37 144927 นางสาว จตุรพร พลายละหาร เวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น
38 145725 นางสาว กนกวรรณ ไชยพิเดช* ปากคาดพิทยาคม หนองคาย
39 147350 นาย ศิริพงษ์ วชิระสัมพันธ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
40 147461 นางสาว พรชุดา จันทมาศ ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา
41 147479 นางสาว นิศารัตน์ แก้วสีขาว วาปีปทุม มหาสารคาม
42 147716 นางสาว จริยา กิ่งคำ เซนต์จอห์นท่าบม เลย
43 147912 นางสาว สุรีมาตย์ ทุมไมล์ รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา
44 148999 นางสาว สุจิตรา ศรีทะโคตร พระยืนวิทยาคาร ขอนแก่น
45 149404 นาย กิตติธัช สายพานวิทยา ปากช่อง นครราชสีมา
46 149863 นางสาว สุกัญญา ปาสามะมัย เสือโก้กวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
47 150018 นางสาว อารียา ลาจ้อย กัลยาณวัตร ขอนแก่น
48 150802 นาย กฤษดา โสมายัง เลยพิทยาคม เลย
49 151421 นางสาว วรัญญา พุทธตาล บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การออกแบบอุตสาหกรรม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 122141 นางสาว วิภาดา สีหพันธ์ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
2 122537 นางสาว วรรณภา สีแสนห้าว น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
3 122901 นาย อานนท์ จารย์โพธิ์ น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
4 124299 นางสาว มิ่งขวัญ สิงคาลวณิช แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
5 124349 นางสาว อมรรัตน์ แก้วหาญ น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
6 125320 นางสาว สุวนันท์ พลกลาง เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
7 127601 นางสาว ภานุการ์ จำเริญพูล อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
8 128977 นางสาว ลักขณา นนทมาตย์ บัวขาว กาฬสินธุ์
9 130058 นาย ธีรวุฒิ รักกลาง ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
10 130738 นาย ธรณินทร์ ทองจันทร์ ร่องคำ กาฬสินธุ์
11 130784 นางสาว กนกรัชต์ แสงมหาไชย* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
12 132464 นางสาว กานต์ธีรา รัตนประเสริฐ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
13 134603 นางสาว จุฑารัตน์ ยะสาธะโร คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
14 135412 นางสาว อนุสรา เพียงลาม บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
15 136356 นาย กษิดิศ จูงพันธ์ ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
16 136953 นางสาว กชพร ต้นโพธิ์ บุญวัฒนา นครราชสีมา
17 137155 นางสาว ณํฐชา สายป้อง* ซำสูงพิทยาคม ขอนแก่น
18 142955 นางสาว วรรณภา แจ่มใส วัดประชานิมิตร นครราชสีมา
19 146139 นาย จิรายุทธ ดวงทา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
20 146358 นางสาว นพวรรณ วงสุตาล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
21 147197 นางสาว อรวรา โข่พิมาย พิมายวิทยา นครราชสีมา
22 147368 นางสาว มะลิตา บุตรราช กัลยาณวัตร ขอนแก่น
23 148247 นางสาว เบญจวรรณ กรวยสวัสดิ์ หนองบุนนากพิทยาคม นครราชสีมา
24 148918 นาย สุริยา จุมพลหล้า บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
25 148956 นางสาว อัจฉราวดี พลนาง จตุรมิตรวิทยาคาร ขอนแก่น
26 149076 นาย นัฐกร วรเกษ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
27 149361 นางสาว นิตติญา แสนจันทร์* ชุมแพพิทยาคม ขอนแก่น
28 149876 นาย ธีระพงษ์ ข้อยุ่น กัลยาณวัตร ขอนแก่น
29 149945 นางสาว อารยา ศีรพรหม เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
30 150168 นางสาว ภัทรวรินทร์ แจงกลาง โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา
31 150607 นางสาว ชฎาธร บุญศรี พรเจริญวิทยา บึงกาฬ
32 151197 นาย จิรวัฒน์ แก้วแสนเมือง พระยืนวิทยาคาร ขอนแก่น
33 151243 นาย อรรถชัย สอนโคกกลาง วัดประชานิมิตร นครราชสีมา
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : นิติศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118425 นางสาว สมฤทัย เเดงดี น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
2 118496 นางสาว ภัทราภรณ์ ศรีกุล บัวขาว กาฬสินธุ์
3 118770 นางสาว ฐิตินันท์ ธรรมธน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
4 118811 นางสาว จุฬารัตน์ ถีวุฒิตา อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
5 118813 นางสาว กฤษณา พิกุลหอม อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
6 119104 นางสาว สุจิตตรา สมอุ่นใจ น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
7 119337 นางสาว จุติพร ยืนยั่ง เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
8 119378 นางสาว ชุติวัต ภูดวงดอก อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
9 119871 นางสาว ปภัสษา ตุลานนท์ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
10 120227 นาย พิศาล ดีวัน น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
11 120253 นางสาว ปัทมาภรณ?์ วันแก้ว ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
12 120262 นางสาว กัญญาณี เอิบผักแว่น มารีย์วิทยา นครราชสีมา
13 120282 นางสาว อาริสา แข็งฤทธิ์ หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์
14 120355 นางสาว พรรณิภา เตี้ยคำ น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
15 120557 นาย พชร กัลยาสนธ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
16 120563 นางสาว ศุภอักษร สนธิมูล เลยพิทยาคม เลย
17 120717 นางสาว ปัทมพร ทองสว่าง มารีย์วิทยา นครราชสีมา
18 120771 นางสาว ภาวิณี สกุลเพชร แวงใหญ่วิทยาคม ขอนแก่น
19 120819 นางสาว นรีรัตน์ วิภาศรีนิมิต วาปีปทุม มหาสารคาม
20 121210 นางสาว เหมือนฝัน เสลาหอม ภูเขียว ชัยภูมิ
21 121214 นางสาว สุวิมล มวลทอง สุรนารีวิทยา ๒ นครราชสีมา
22 121277 นาย สิทธิกร ไชยคำภา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
23 121335 นางสาว กชกร พงษ์จันทร์ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
24 121365 นางสาว โสภิตา จันทะนุย* นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
25 121501 นางสาว สุภาพร มุขอาษา* เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
26 121560 นางสาว นรินทร์ พลสิงห์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
27 121688 นาย จิตรทิวัส โคตรทัศน์ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
28 121757 นางสาว ปาริฉัตร วุฒิสาร อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
29 121980 นาย ธนกร กลางประพันธ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
30 122011 นางสาว นริศรา พลอาจทัน ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
31 122048 นาย สุรเกียรติ ธนวัฒน์เดชโชติ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
32 122269 นางสาว ณัฐนันท์ จั่นทอง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
33 122313 นางสาว จุนจิรา เฉิดจินดา กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
34 122382 นางสาว วนิดา ทองผาสุข อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
35 122397 นาย วิทยา คณิตสาร บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
36 122406 นางสาว กนกพร การสอน วาปีปทุม มหาสารคาม
37 122796 นาย นิติธร คลี่เทียนฮี้ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
38 122880 นาย วสุ ศิริกุล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
39 122935 นางสาว ปิยนัฎฐา นามวาด แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
40 123239 นางสาว วิชุดา มุ่งเคน อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
41 123317 นาย รัฐศาสตร์ วงศ์หมั่น แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
42 123487 นางสาว จีราภรณ์ สร้อยเสนา วังหลวงพิทยาสรรพ์ หนองคาย
43 123618 นาย นันฐ์พัฒส์ เครืออินทร์ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
44 123826 นาย สหรัฐ สุทธมาตย์* โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
45 123830 นางสาว พรพิมล จอมสมสา น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
46 123862 นางสาว สิรินาฏ ดีสูงเนิน มหิศราธิบดี นครราชสีมา
47 124145 นางสาว ฐิติพร หารวาระ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
48 124317 นาย พงศกร เขียนนอก มารีย์วิทยา นครราชสีมา
49 124374 นางสาว เพชรรัตน์ พรมเจริญ สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
50 124389 นางสาว พลอยรุ้ง พรมเจริญ สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
51 124632 นางสาว มินตรา ชัยสีมา แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
52 124679 นาย จุมพล ผ่านชมภู ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี
53 124711 นางสาว ศิริพร คำศิริ มหิศราธิบดี นครราชสีมา
54 124733 นางสาว จารุวรรณ อินไชยา เซนต์เมรี่ อุดรธานี
55 124755 นางสาว ศิริประภา ดลตรี แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
56 124834 นาย เจษฎากร สินธุชัย อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
57 124854 นางสาว ปรีชญา พิมพ์พงษ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
58 125399 นาย ชัยยุทธ์ ตันติพงศ์กูล* เพ็ญพิทยาคม อุดรธานี
59 125662 นาย นนทวัฒน์ ทะมานนท์ บัวขาว กาฬสินธุ์
60 126071 นางสาว ภารณี โพธิ์ศรี เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
61 126331 นางสาว วรรณวรางค์ สำรวมรัมย์*   บุรีรัมย์
62 126445 นางสาว อริสรา สืบมา อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
63 126478 นาย สุรัตน์ เฉิดวาสนา อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
64 126716 นาย อรรถกฤษ สุราวรรณ์* ฝางวิทยายน ขอนแก่น
65 126766 นาย นิติกร การสรรพ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
66 126769 นางสาว พนิดา การรักษา กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
67 126818 นางสาว เก็จจรัส มีมุ่งธรรม กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
68 126819 นางสาว ปรียาพร แสงสมบัติ น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขอนแก่น
69 127070 นางสาว รุ่งนภา มะลิต้น บัวขาว กาฬสินธุ์
70 127219 นางสาว กุลธิดา ปิตาทาโน* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
71 127247 นางสาว กรุณา นนทะชัย สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
72 127305 นางสาว รุจิรดา สินนา เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
73 127373 นางสาว รวีวรรณ แสนมาโนช บัวขาว กาฬสินธุ์
74 127694 นาย ธนรัตน์ อิ่มวิมล แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
75 127753 นางสาว ศจีวรรณ วงศ์สูงเนิน อัสสัมชัญ นครราชสีมา นครราชสีมา
76 127897 นางสาว กชามาศ บุษดี อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
77 127989 นางสาว มิรันตรี ชลศึกเสนีย์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
78 128022 นางสาว ชนิฎา นาชัยพลอย กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
79 128025 นางสาว กนกอร มะปะรัง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
80 128161 นาย มหรรณพ สีแสนซุย คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
81 128228 นางสาว เมธาพร วงศ์วิเศษ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
82 128294 นาย วชิรวิทย์ วิวัฒน์ตระกูล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
83 128308 นางสาว รัตนาวดี ชินแข บัวขาว กาฬสินธุ์
84 128523 นาย วรากร ค้อชากูล ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
85 128559 นางสาว วรางคณา ทะสังขาร์ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
86 128751 นางสาว สุรีรัตน์ มะลิด* สีคิ้ว \"สวัสดิ์ผดุงวิทยา\" นครราชสีมา
87 128958 นาย จักรพันธ์ โมรา โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
88 129096 นางสาว กุลธิดา รัศมี สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา
89 129165 นางสาว วรินยุพา ขำคม น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
90 129297 นางสาว กนิษฐา ประทุมลี เซนต์เมรี่ อุดรธานี
91 129377 นางสาว ฤทัยรัตน์ ราชแวง ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
92 129527 นางสาว สุรัสดา คัมภิรานนท์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
93 129683 นาย ธนาธิป สำราญเรียบ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
94 129718 นางสาว นภาพร จรรยา มัญจาศึกษา ขอนแก่น
95 129735 นางสาว วัชราภรณ์ กิ่งคำ บัวขาว กาฬสินธุ์
96 129846 นางสาว ธิดารัตน์ โคตรมณี คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
97 129981 นาย นัฐพล กันยาเนียม น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
98 130178 นาย วสันต์ จันทำ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
99 130243 นาย ทวีศักดิ์ บุญปอง มัธยมยางสีสุราช มหาสารคาม
100 130431 นางสาว มัลลิกา เขียนภาพ* เมืองยางศึกษา นครราชสีมา
101 130669 นางสาว ดวงฤทัย พลพัฒนา* สีคิ้ว \"สวัสดิ์ผดุงวิทยา\" นครราชสีมา
102 130830 นาย คเณศร์ ศรีนามล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
103 130949 นางสาว ปรารถนา ชาปู่ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
104 131068 นาย อันจะปอง โอษะคลัง บัวขาว กาฬสินธุ์
105 131409 นางสาว ณัฐรินทร์ ค่อมสิงห์ น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
106 131577 นางสาว ปรัศนียาภรณ์ มีหนองใหญ่* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
107 131599 นางสาว มาริษา ค้ากระบือ* ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา
108 131651 นางสาว รจรี บุญทศ วังสามหมอวิทยาคาร อุดรธานี
109 131753 นางสาว ญาสุมินทร์ ดำนอก อมตวิทยา ขอนแก่น
110 131946 นางสาว มณฑกานต์ ลุนทา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
111 131973 นาย ณัฐวุฒิ นาถ้ำพลอย ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
112 132131 นางสาว นิศาชล ชาวดอนคูณ* ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
113 132278 นาย เดชาวัตร หมื่นเเก้ว บ้านไผ่ ขอนแก่น
114 132299 นางสาว เนตรชนก ทัศมี สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
115 132410 นางสาว กันติมา สุนาอาจ* ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
116 132632 นางสาว ปุณยนุช สร้อยโพธิ์ ขามแก่นนคร ขอนแก่น
117 133139 นางสาว วิภาพร แก่นนาคำ ทุ่งฝนวิทยาคาร อุดรธานี
118 133433 นางสาว สุวนันท์ ถนอมดำรงศักดิ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
119 133442 นาย วีระวัฒน์ วรรณโภชน์ บัวขาว กาฬสินธุ์
120 133577 นางสาว อรศิริ เทพนา* ปากคาดพิทยาคม หนองคาย
121 133974 นาย สิรวัชร อินทราภิรมย์กุล โคราชพิทยาคม นครราชสีมา
122 133996 นาย ศุภกิจ ภูจริต กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
123 134145 นางสาว มินตรา รวมธรรม สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
124 134445 นาย กฤษฎา เฮ้ารัง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
125 134530 นางสาว ศิริวรรณ แพงดวงแก้ว ทุ่งฝนวิทยาคาร อุดรธานี
126 134687 นางสาว สุธิดา แสนฤาชา หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ
127 134906 นางสาว กิตติมา แท่นอันทา* นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
128 134993 นางสาว ศิลัมพา อานุภาพแสนยากร ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
129 134999 นางสาว เกวลิน เอมอิ่ม พิมายวิทยา นครราชสีมา
130 135100 นางสาว จตุทิพย์ ซาหยอง อุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น
131 135137 นาย ก้องภพ พงษ์สุภา ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
132 135219 นางสาว สมฤทัย พระเมือง นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ มหาสารคาม
133 135232 นาย วนัสกร นามโส* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
134 135238 นาย ธนัช ชมเชี่ยวชาญ* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
135 135244 นาย ชยพล แพงศรี* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
136 135283 นางสาว เบญจวรรณ อิติบุดตา* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
137 135377 นาย อัครพล ทองหลาง คอนสารวิทยาคม ชัยภูมิ
138 135432 นาย สมพงศ์ ดอนเตาเหล็ก คอนสารวิทยาคม ชัยภูมิ
139 135582 นางสาว พัชราภรณ์ หาญสงคราม อมตวิทยา ขอนแก่น
140 135742 นาย พีรวิชญ์ พัฒนวัชรกุล พิมายวิทยา นครราชสีมา
141 135779 นางสาว อุมาพร เทศเวทินากร กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
142 135878 นางสาว นัทธมน บุญประคม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
143 135918 นางสาว ผกาพรรณ์ คำโม้ น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขอนแก่น
144 135946 นางสาว ปอรชนก ศรีหานู อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
145 136052 นางสาว รลิตา แก้วสีโส หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
146 136328 นางสาว อุไรพร โพธิ์ศรี* เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม
147 136580 นางสาว อัญญิกา ประสานศักดิ์ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
148 136686 นาย ขจรศักดิ์ หารชนะ* บ้านลานวิทยาคม ขอนแก่น
149 136714 นางสาว ยลดา ปัชชามูล บัวขาว กาฬสินธุ์
150 136751 นาย ฐากูร กิจคติ* นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
151 136975 นางสาว เสาวภา ห้าวหาญ ศรีวิไลวิทยา หนองคาย
152 137144 นาย ประจักษ์ ศรีเเสนยง บ้านไผ่ ขอนแก่น
153 137192 นางสาว สุจิตรา สีสุระ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
154 137408 นางสาว สุวนันท์ สอนลา* ภูผาม่าน ขอนแก่น
155 137522 นางสาว จุฬารัตน์ วงษ์ผักเบี้ย สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
156 137772 นาย วรศักดิ์ โชคธนอนันต์พร คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
157 138177 นางสาว ชลทิชา เทียงดาห์* นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
158 138214 นาย ธีระวุฒิ มณีธร* เสิงสาง นครราชสีมา
159 138436 นาย พชร เริ่มรักษ์ บ้านผือพิทยาสรรค์ อุดรธานี
160 138463 นางสาว ชุติมา สองเมือง ศรีวิไลวิทยา หนองคาย
161 138604 นางสาว เพ็ญพร การมงคล* ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
162 138642 นาย ยุทธภูมิ โสเส* ฝางวิทยายน ขอนแก่น
163 138677 นางสาว ศิริวรรณ์ ราษฎร์พิทักษ์* เจียงทองพิทยาคม ชัยภูมิ
164 139090 นาย วิทยา ทิพย์พระ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
165 139456 นางสาว เสาวลักษณ์ บุญศิริกร หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์
166 139681 นางสาว อินถวา บุญกาพิมพ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยม ขอนแก่น
167 139847 นาย สายสัมพันธ์ อรรถเนติกุล สหัสขันธ์ศึกษา กาฬสินธุ์
168 139945 นางสาว ปริยากร ทิพอาศน์ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
169 139951 นาย เจนณรงค์ โพระกัน สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
170 139964 นางสาว จุฑารัตน์ ศิริวัฒน์ธนรักษ์ จักราชวิทยา นครราชสีมา
171 140084 นางสาว จริยา ธรรมโกลัง อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
172 140197 นางสาว นันทิดา แหยงกระโทก* ครบุรี นครราชสีมา
173 140263 นางสาว สไบพลู คุ้มบัว บัวใหญ่ นครราชสีมา
174 140277 นางสาว ศุจินทรา วชิรญาโน สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
175 140338 นาย จาตุพงษ์ โชติมุข สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
176 140361 นางสาว ธนพร โดดเดี่ยว เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
177 140381 นาย สิทธิโชค ศรีลาพัฒน์ ศรีวิไลวิทยา หนองคาย
178 140531 นาย ภานุเดช ยี่สารพัฒน์ สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
179 140556 นางสาว ชฎาพร เสาร์คำ สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
180 140629 นางสาว ภัทรียา ทิลาธรรม บึงกาฬ หนองคาย
181 140639 นางสาว พัชรินทร์ เพชรสังหาร บึงกาฬ หนองคาย
182 141113 นางสาว จันทิมันตุ์ ครองสถาน สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
183 141452 นางสาว ขวัญตา ชาวป่า สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
184 141564 นางสาว อุษณีวรรณ เคล้ากระโทก พิมายวิทยา นครราชสีมา
185 141662 นาย ภัคพล คนซื่อ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
186 141734 นาย สุวินัย โสภากา อุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น
187 141747 นางสาว ธัญลักษณ์ อุดมไชย สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
188 142078 นางสาว วิกานดา ปัญญาสาร หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ
189 142210 นาย ประสิทธิ์ วิเชียรดี สีดาวิทยา นครราชสีมา
190 142445 นาย สหราช จันทะลุน ขามแก่นนคร ขอนแก่น
191 142474 นางสาว นุสราพร ชินภักดี สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
192 142514 นางสาว สุธาทิพย์ ธรรมศีล กัลยาณวัตร ขอนแก่น
193 142548 นางสาว วรัมพร เสงี่ยม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
194 142823 นางสาว มัญธนา นิสิดา เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
195 142985 นางสาว อรณภา บุญสิทธิ์ วาปีปทุม มหาสารคาม
196 143041 นาย ปฎิภาณ รัตนวรรณี บัวขาว กาฬสินธุ์
197 143111 นางสาว นฤชา จันทรมณี โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา
198 143295 นาย ธีรศักดิ์ ขานยา หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
199 143380 นางสาว เสาวลักษณ์ เส็งตากแดด* มัธยมวัดกลางโกสุม มหาสารคาม
200 143809 นางสาว กรชนก สำราญพันธ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
201 144090 นางสาว ยุวธิดา ชาวนาฮี คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
202 144175 นางสาว ปิยภรณ์ คำเหง้า เวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น
203 144347 นาย ศรายุธ รูปสูง นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ มหาสารคาม
204 144832 นางสาว ศิริลักษ์ ปัดสำราญ ศรีวิไลวิทยา หนองคาย
205 144924 นางสาว สุภาวรรณ โพธิหล้า* พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
206 145106 นาย สานิต ไพบูลย์ วังสามหมอวิทยาคาร อุดรธานี
207 145137 นาย ธนศักดิ์ มุ่งยุทธกลาง โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา
208 145342 นาย จักรวาล บ้างวิจิตร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
209 145371 นางสาว ประภัสสร ประภัสสรพงษ์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
210 145531 นางสาว สุดารัตน์ ธารแม้น กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
211 145565 นางสาว ฐิติมา เงื่อนกลาง โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา
212 145570 นางสาว สุดารัตน์ ชัยดา ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
213 145759 นาย ณัฐนนท์ อ้วนสาเล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
214 145782 นาย วิทยา พลพิทักษ์ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
215 145965 นางสาว สุภาวิณี ทันลา สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
216 145968 นางสาว พรทิพา คุณประทุม สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
217 146258 นาย ชูเมกเกอร์ จิตจักร์ หนองห้างพิทยา กาฬสินธุ์
218 146641 นาย วัชรพงษ์ เวชกามา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
219 146649 นางสาว จีราพร แก้วทุ่งมน ประทาย นครราชสีมา
220 146724 นาย วิวัฒน์ เดชอุทัย กัลยาณวัตร ขอนแก่น
221 147075 นางสาว รัตน์สุคนธ์ ศรีจำปาน้อย* สังคมวิทยา หนองคาย
222 147295 นาย สัพพัญญู แถลงกัน ศรีสงครามวิทยา เลย
223 147362 นางสาว ทับทิม ไชยอาษา* สังคมวิทยา หนองคาย
224 147393 นางสาว สหรักษ์ จันทรักษ์ วาปีปทุม มหาสารคาม
225 147428 นางสาว รวีวรรณ เชียงเครือ น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
226 147492 นางสาว ธนาภา ปัตตาลาโพธิ์ วาปีปทุม มหาสารคาม
227 147537 นางสาว ภัครจิรา คณะทิพย์ สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
228 147545 นางสาว สุพัตรา วงษ์มณี เวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น
229 147550 นาย นวพล สุ่มมาตย์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
230 147605 นางสาว อรวรรณ ศรีเกาะ บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นครราชสีมา
231 147641 นางสาว รัตติพร บึงขุนทด สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
232 147848 นาย นวพล สืบมา กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
233 147996 นางสาว นันต์ธนัง นวลศรี* อมตวิทยา ขอนแก่น
234 148065 นางสาว พิชญา บุตรธนู ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
235 148164 นางสาว อาจรีย์ ขามธาตุ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
236 148171 นาย สุรวิชญ์ อยู่ภักดี เลยพิทยาคม เลย
237 148266 นาย วรปรัชญ์ โมลาขาว บัวขาว กาฬสินธุ์
238 148279 นางสาว ปานประดับ ชื่นประไพ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
239 148281 นาย ปิยะวุฒิ สาที หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
240 148419 นางสาว พิมพ์หทัย คงพันธ์* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
241 148471 นาย ชัชวิน ศรีแก้วหล่อ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
242 148489 นางสาว ปิยะธิดา วงศ์จำปา แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
243 148609 นางสาว จุฑาทิพย์ ธรรมชาติอารี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
244 148611 นางสาว จุฑารัตน์ ธรรมชาติอารี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
245 148744 นาย จันทร์เพ็ง ขุนพิบาล บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
246 148805 นางสาว อุไร หัสรัดชัย* ดอนไทรงามพิทยาคม กาฬสินธุ์
247 148930 นาย ตุลา สุขขี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
248 148979 นาย สหรัฐ พิมพ์คีรี เจ็ดสีวิทยาคาร บึงกาฬ
249 149013 นาย สันติสุข วงค์อินตา* บรบือ มหาสารคาม
250 149031 นาย ทวีศักดิ์ ประกอบแสง* สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
251 149325 นาย กิตติชัย สร้างนานอก เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
252 149503 นางสาว ธัญสิริ ตีระกุล* สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
253 149573 นาย ภูวฤทธิ์ ปุริธรรมเม พิมายวิทยา นครราชสีมา
254 150420 นาย ธนพล กุศลวงค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
255 150669 นาย นิรติ หามณี เลยพิทยาคม เลย
256 150994 นางสาว อารีรัตน์ ผดุงชนม์ อัสสัมชัญ นครราชสีมา นครราชสีมา
257 151109 นางสาว นุจรีย์พร ปะหุปะมง หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
258 151275 นาย จิรายุทธ กิรัมย์ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
259 151377 นางสาว ภคมน บุญสิทธิ์ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
260 151397 นาย ไกรทอง ทองอยู่* บำเหน็จณรงค์วิทยาคม ชัยภูมิ
261 151429 นางสาว รัตนา หงษ์จำนงค์ คำม่วง กาฬสินธุ์
262 151435 นาย ปฎิภาน กองโพธิ์ มหิศราธิบดี นครราชสีมา
263 151478 นางสาว อวัสดา บุตรน้ำเพชร มารีย์วิทยา นครราชสีมา
264 151618 นาย นราธร สารสังข์* โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ)
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 119416 นางสาว ศิวาพร มีลาภ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
2 120016 นาย นิติชัย วรรณปะเก วาปีปทุม มหาสารคาม
3 120267 นางสาว สุภัตรา คงชู บัวขาว กาฬสินธุ์
4 120671 นางสาว ไข่มุก ทนุวรรณ์ ร่องคำ กาฬสินธุ์
5 121318 นาย วัชรพล บัวศรี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
6 122575 นางสาว พรภิมล ถิตย์ฤทธิ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
7 122849 นางสาว สิตานัน ม่วงเพชร แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
8 123860 นางสาว พิริญญา วงษ์เสถียร มหิศราธิบดี นครราชสีมา
9 125139 นางสาว อารีรัตน์ จ่างแสง ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี
10 125344 นางสาว นงลักษณ์ ทุดปอ* เสิงสาง นครราชสีมา
11 125379 นางสาว จุฬารัตน์ บุญปก บึงโขงหลงวิทยาคม หนองคาย
12 126512 นางสาว วิภาวดี บางปา เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
13 127380 นางสาว นภาจริน พลขยัน บ้านนาคูพัฒนา กาฬสินธุ์
14 127420 นางสาว สุธาสินี เฉลียวฉลาด กัลยาณวัตร ขอนแก่น
15 127967 นางสาว ณฤดี สวัสดิยกุล บุญวัฒนา นครราชสีมา
16 128281 นางสาว ฐิติพร โสมนาม บัวขาว กาฬสินธุ์
17 128298 นางสาว วิชุดา มองเพชร บัวขาว กาฬสินธุ์
18 128417 นางสาว ศิริลักษณ์ แก้วดวงตา นครขอนแก่น ขอนแก่น
19 128531 นางสาว รัตนพร พลเทพา หนองนาคำวิทยาคม ขอนแก่น
20 129706 นาย อรรถพล ชาติมนตรี คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
21 130340 นางสาว จุฬาลักษณ์ มุลมี หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
22 131381 นาย ณรงต์ ศรีชัยมูล* พิบูลย์รักษ์พิทยา อุดรธานี
23 132691 นางสาว ศิริพร ภูโน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
24 133128 นางสาว สุวิมล มนตรีรัตร์ ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
25 134689 นางสาว จิราพร เกลี้ยงกรแก้ว มัธยมยางสีสุราช มหาสารคาม
26 135707 นางสาว ธิดารัตน์ จันโท* นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
27 135754 นางสาว พันธ์ผกา ชาสุด บ้านไผ่ ขอนแก่น
28 135892 นางสาว จันทกานต์ เพิ่มยินดี บ้านไผ่ ขอนแก่น
29 136254 นางสาว ธิดารัตน์ วรรณพงษ์ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
30 136377 นางสาว สุภาพร แสนสระ โนนกอกวิทยา ชัยภูมิ
31 136591 นางสาว นริศรา ปรีชา ศรีวิไลวิทยา หนองคาย
32 138120 นางสาว นฤมล อิวาตะ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
33 138601 นางสาว งามจิต หารวาระ ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
34 138697 นางสาว อัจฉรา ทองด่านเหนือ กมลาไสย กาฬสินธุ์
35 139123 นางสาว พิจิตรา อินนามมา หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
36 139773 นางสาว มุกอาภา วงศ์สุ่ย ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
37 139791 นางสาว เอื้องฟ้า โคกวิลัย หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
38 140215 นางสาว ณัฐกุล จันทรัง สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
39 140805 นางสาว ปัณฑิตา สวัสดี กุมภวาปี อุดรธานี
40 141237 นางสาว สุภาวดี ธาระลาภ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
41 141449 นางสาว สุวนันท์ โนนศรีคำ คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
42 141663 นางสาว จิราพร ภูสีดิน* บ้านไผ่พิทยาคม ขอนแก่น
43 142281 นางสาว พรรณปพร ชัชวรัตน์ บัวขาว กาฬสินธุ์
44 142464 นาย อนันตชัย กลมกลาง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
45 143768 นางสาว กมลวรรณ กุดนอก* ครบุรี นครราชสีมา
46 144803 นางสาว โสภิดา ไตรกิ่ง มารีย์วิทยา นครราชสีมา
47 144885 นางสาว มิ่งขวัญ พลดงนอก เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
48 145283 นางสาว อมรรัตน์ อำภาวงศ์ บ้านเขว้าวิทยายน ชัยภูมิ
49 146412 นางสาว เมรี ธนาวร* ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา
50 146643 นาย อภิวัฒน์ มวลชัยภูมิ บ้านเขว้าวิทยายน ชัยภูมิ
51 146654 นาย สรวิศ พันธรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
52 148885 นางสาว ภลินี น้อยสวน ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
53 149204 นางสาว มินตรา กิ่งสุวรรณ์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
54 150055 นางสาว มุกรินทร์ โขนชัยภูมิ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
55 150213 นางสาว รัตนดาพร ยมกลิ่น เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
56 150470 นาย ศตวรรษ กัณหาทิพย์* ฝางวิทยายน ขอนแก่น
57 150678 นาย ณัฐพล ประสานพิมพ์ นครขอนแก่น ขอนแก่น
58 150793 นางสาว พรลภัส ยาที บัวขาว กาฬสินธุ์
59 150876 นางสาว กรรณิกา เหลาบัว หนองหิ้งพิทยา บึงกาฬ
60 151020 นางสาว ศิริพร ขุนน้อย จตุรมิตรวิทยาคาร ขอนแก่น
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การปกครอง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118956 นาย วุฒิพงษ์ อาษาราช ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
2 119003 นาย ธนิตเชษฐ์ เรืองไชย บัวขาว กาฬสินธุ์
3 119129 นางสาว ลัดดาวัลย์ โกสีนันท์ ร่องคำ กาฬสินธุ์
4 119210 นางสาว เจนจิรา จันดาอ่อน ขามแก่นนคร ขอนแก่น
5 119338 นางสาว ธันยมัย กลางประพันธ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
6 119397 นางสาว ธนินธร อุทโท เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
7 120427 นาย อำนาจ เยาวเรศ ร่องคำ กาฬสินธุ์
8 120445 นางสาว ศิริประภา กินกิ่ง ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
9 120597 นางสาว อภิญญา มาลา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
10 120965 นาย จักรกฤษณ์ ลุนหล้า เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
11 121407 นางสาว ธนิตา อุทโท เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
12 122225 นาย อวยชัย ศรีพลไกร หนองเหล็กศึกษา มหาสารคาม
13 122560 นางสาว ณัฏฐณิชา โคตวี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
14 123274 นางสาว ครองทิพย์ ดิลกโสภณ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
15 123477 นางสาว พรนภา สิมนอก หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
16 124213 นาย ภานุพงษ์ กาญจนวรางกูร สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
17 125009 นางสาว ปรียานัฐ ปัตตายะสัง* นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม
18 125137 นางสาว สุดารัตน์ จันดาเวียง* หนองหินวิทยาคม เลย
19 125407 นางสาว ธัญรดา แสงกล้า* เสิงสาง นครราชสีมา
20 125476 นาย อรรษชัย ดาวังปา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
21 125810 นาย กัสสปะ ภูชมศรี อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
22 126526 นาย แสนชัย วรรณศิริ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
23 126863 นางสาว ประภาพร จันทะนิล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
24 127117 นางสาว ปิยวรรณ ประเสริฐหล้า บ้านนาคูพัฒนา กาฬสินธุ์
25 127991 นางสาว จรินทร์พร ภูแพง อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
26 129968 นางสาว สุดารัตน์ ภาวะโคตร บ้านไผ่ ขอนแก่น
27 130547 นางสาว ณัฐธิดา ศิริวัฒนโชติกุล* บำเหน็จณรงค์วิทยาคม ชัยภูมิ
28 131757 นางสาว มัลฑริกา โพธิแสง อมตวิทยา ขอนแก่น
29 131830 นาย สิรภูมิ พานสมภพ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
30 132125 นาย กิตติพศ ไชยคำภา เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
31 132554 นาย ชลทิศ รัตนมงคล ศรีสงครามวิทยา เลย
32 133046 นางสาว อมราวดี ศรีตะบุตร ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
33 133398 นาย ธนาวุฒิ วงศ์สาระ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
34 133428 นาย อนุพงศ์ หาระมี อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
35 134263 นางสาว กฤษดีญา แสงศรีเรือง ขามแก่นนคร ขอนแก่น
36 134569 นางสาว วิภาดา ไตรศักดิ์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
37 134780 นางสาว ปติญญา พลเยี่ยม บัวขาว กาฬสินธุ์
38 134851 นาย สุทธิรักษ์ มานะงาน พิมายวิทยา นครราชสีมา
39 135323 นาย วราวุฒิ จินดา บึงกาฬ หนองคาย
40 135344 นาย วชิรศักดิ์ เตชะตานนท์ เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
41 135366 นาย เกียรติศักดิ์ สมประสงค์ บึงกาฬ หนองคาย
42 135805 นางสาว พัชราภรณ์ สุขจิตร ศรีวิไลวิทยา หนองคาย
43 136322 นางสาว สุภัทตรา ถูไกรวงษ์* เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม
44 136915 นาย สุภกิณห์ พลกล้า เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
45 138040 นางสาว สุภาวดี พหลทัพย์ คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
46 138065 นางสาว นิภาวรรณ จ้อยนุแสง ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
47 138116 นางสาว รุจีรา แซ่เฮง โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา
48 138385 นาย อัษฎาวุธ ขันปรึกษา กมลาไสย กาฬสินธุ์
49 138698 นางสาว ดวงพร แสงสีดา ขามแก่นนคร ขอนแก่น
50 138882 นาย สุริเยนทร์ เพชรกอง บ้านไผ่ ขอนแก่น
51 139249 นาย นาวินทร์ ลครแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
52 140342 นาย เสฎฐวุฒิ เสาโกมุท กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
53 140449 นาย บุญพิทักษ์ สิงห์สุวรรณ์ นาสวรรค์พิทยาคม หนองคาย
54 140655 นางสาว ธิดาพร ศรีประเสริฐ บึงกาฬ หนองคาย
55 140673 นางสาว ศศิวิมล มลี บึงกาฬ หนองคาย
56 141060 นางสาว จรัญยา พลขวา เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
57 141268 นาย จิรเกียรติ สิทธิเวช แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
58 141342 นางสาว สุภาภรณ์ แรกเลียง เซกา หนองคาย
59 141540 นาย สิทธิพงษ์ ภูสมมาตร์ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
60 141754 นาย พิชากร สรรพสมบัติ นครขอนแก่น ขอนแก่น
61 141948 นาย สุทธิรักษ์ สุทธศิริ ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
62 142235 นาย ปริวัตร จิตจักร์ หนองห้างพิทยา กาฬสินธุ์
63 143823 นาย วุฒิพงษ์ อินไธสง ประทาย นครราชสีมา
64 144198 นางสาว ชฎากาญจน์ วรรณศิลป์ บัวขาว กาฬสินธุ์
65 144259 นาย มานะศักดิ์ ศิริมนตรี ประทาย นครราชสีมา
66 144808 นางสาว ณวพร ไชยกรรณ์ ศรีสงครามวิทยา เลย
67 145135 นางสาว วรฉัตร ศิริมนตรี วัดประชานิมิตร นครราชสีมา
68 145424 นาย ณัฐพงษ์ สุครีพ น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
69 145643 นางสาว รัชดา อุปัชฌาย์* มัธยมวัดกลางโกสุม มหาสารคาม
70 145803 นางสาว บุษกร บุตรพรม เชียงคาน เลย
71 145855 นาย ณรงค์วิทย์ เกยูรวณิชย์ ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
72 146440 นาย อมรเทพ สุขชัย* บ้านไผ่พิทยาคม ขอนแก่น
73 146747 นาย พงษ์สิทธิ์ อนุสัตย์ วาปีปทุม มหาสารคาม
74 146839 นางสาว ชื่นกมล สมพันธ์ุ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
75 147587 นาย ธีระพงษ์ พลอยวิเลิศ บัวขาว กาฬสินธุ์
76 147791 นาย ชาญณรงค์ จรูญ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
77 148092 นาย เยี่ยมยอด ราชบัณฑิต วาปีปทุม มหาสารคาม
78 148261 นาย สุรนนท์ แสงภารา ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
79 148373 นาย ฐิติพงศ์ เชิดทอง ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
80 148407 นาย อัษฎา ไตรเพิ่ม* ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
81 148431 นาย เจษฎา สีแก้วน้ำใส ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
82 148664 นาย กฤษกร สังธรรม อมตวิทยา ขอนแก่น
83 148900 นาย วันเฉลิม แก้วสอนทะเล มุกดาหาร มุกดาหาร
84 149142 นางสาว ดลนภา อาสาเสนา เซกา บึงกาฬ
85 149206 นางสาว ฐาปนี เกิดศิลป์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
86 149265 นางสาว แก้วมุกดา ไชยศรี มัญจาศึกษา ขอนแก่น
87 149328 นางสาว กฤตพร โกสิยานุรักษ์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
88 149375 นาย ยุทธพงศ์ ศิริ หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
89 149592 นางสาว อัจฉผกา ทบเทิบ ผดุงนารี มหาสารคาม
90 150573 นางสาว กมลลักษณ์ สุขาวาปี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 118896 นางสาว ศศิธร เกษร กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2 119022 นาย วสวัตต์ วงศ์ภักดี ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
3 119049 นางสาว รัชนก มาตเรียง* นามนพิทยาคม กาฬสินธุ์
4 119461 นางสาว ศศิธร แก้วเรือง วาปีปทุม มหาสารคาม
5 120307 นาย สุริยา ดีรักษา หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์
6 121786 นางสาว รักษ์สุดา อักษรศักดิ์ เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
7 123431 นาย ชัยวัฒน์ คำกุ้ม ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
8 124331 นางสาว วนิดา ชิณโชติ* บ้านเป้าวิทยา ชัยภูมิ
9 126790 นางสาว ไพลิน ชิตนอก ขามแก่นนคร ขอนแก่น
10 127291 นางสาว สุพิชญา วรรณคง บัวขาว กาฬสินธุ์
11 127904 นางสาว พลอยไพลิน ภูสีคุณ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
12 128170 นางสาว จริญญา ศรีภพ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
13 128242 นาย พงษ์ศิริ หมื่นศรีภูมิ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
14 128692 นางสาว รัชนก อ่อนเหลา ขามแก่นนคร ขอนแก่น
15 128764 นาย วินัย แสงเพชร ห้วยผึ้งพิทยา กาฬสินธุ์
16 128925 นางสาว นันฑิกา โพธิ์ศรี บ้านไผ่ ขอนแก่น
17 129088 นางสาว นวพร ศรีสวัสดิ์ บัวขาว กาฬสินธุ์
18 129190 นาย บดินทร์ ปัจจัยเก กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
19 129257 นางสาว อรอุมา สุวรรณมงคล เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
20 129468 นางสาว นภสร เต็มแสง ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
21 130007 นางสาว สุนิสา เมืองขวา ขามแก่นนคร ขอนแก่น
22 130322 นางสาว มินตรา หอมสมบัติ หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
23 130370 นางสาว รัตน์ติญากร นรบัติ เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
24 131096 นางสาว ปภัสรา อุราชา* ปากสวยพิทยาคม หนองคาย
25 131293 นางสาว อัญธิกา ศรีบรรเทา บัวขาว กาฬสินธุ์
26 131407 นางสาว ธราทิพย์ เขื่องถุ่ง* ฝางวิทยายน ขอนแก่น
27 131558 นางสาว นนธญา จันทร์โยธา* บ้านหมากแข้ง อุดรธานี
28 132071 นาย เจตดิลก ไผ่พุทธ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
29 132495 นางสาว นรมน เสาะสมบูรณ์ บึงกาฬ หนองคาย
30 132805 นางสาว มนัสชนก อุทัยกัน กัลยาณวัตร ขอนแก่น
31 133074 นางสาว พรรณิภา ทานงาม บัวใหญ่ นครราชสีมา
32 133596 นางสาว สุภาวดี ดวงกลาง แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
33 133771 นางสาว ปภัสรา ไชยฤทธิ์ บึงกาฬ หนองคาย
34 134308 นางสาว จุฑารัตน์ สุดสงวน* ฝางวิทยายน ขอนแก่น
35 135261 นางสาว ศุภรัตน์ สุทธิทักษ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์
36 136208 นางสาว อุทุมพร สมศรี สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
37 136519 นาย วรุฒ บัวบาลบุตร ศรีสงครามวิทยา เลย
38 136596 นางสาว วารุณี เปรี่ยมงูเหลือม บัวใหญ่ นครราชสีมา
39 137063 นางสาว เบญญทิพย์ อินทร์สูงเนิน สาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา
40 137374 นางสาว อรอนงค์ จันทะลือแสน สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
41 138306 นาย พงศธร สีเขียว บุ่งคล้านคร หนองคาย
42 139572 นางสาว ปิยวรรณ ศรีสวัสดิ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
43 139622 นางสาว วิริฒิพา ทับสมบัติ มิตรภาพ มหาสารคาม
44 139980 นางสาว อารียา หมั่นธุระ บุญวัฒนา นครราชสีมา
45 140201 นางสาว วิชชุนันท์ มาตรไตร สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
46 140638 นางสาว ธัญญลักษณ์ เทศารินทร์ สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
47 140898 นางสาว จริยา บุญสุรี อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
48 140907 นางสาว ปิยะลักษณ์ หงษา หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ
49 143496 นางสาว วิภาพร ธรรมสา พิมายดำรงวิทยาคม นครราชสีมา
50 144579 นาย วราวุฒิ อินทร์เกื้อ กมลาไสย กาฬสินธุ์
51 145528 นาย สืบสาน อินเสนา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
52 146607 นางสาว ประการัง พรหมวงษ์ซ้าย เซนต์เมรี่ อุดรธานี
53 146746 นางสาว นพมาศ ภูธาตุงา สหัสขันธ์ศึกษา กาฬสินธุ์
54 148028 นางสาว ปาริฉัตร แหลมคม มัญจาศึกษา ขอนแก่น
55 149836 นางสาว อารียา น้อยหา กัลยาณวัตร ขอนแก่น
56 150014 นางสาว สรญา เพิ่มสุข กัลยาณวัตร ขอนแก่น
57 150110 นางสาว กฤติยา เที่ยธรรม สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
58 150610 นาย จิรพันธุ์ มะสาธานัง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
59 151011 นางสาว รุ่งทิพย์ ชิตบุตร* ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
60 151070 นางสาว ศิรินภา บุญภักดี บึงกาฬ บึงกาฬ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา