ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงทั่วไป
(ขยายโอกาสทางการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงทั่วไป (ขยายโอกาสทางการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เสร็จสิ้นแล้วนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสังกัดคณะ/หลักสูตรต่างๆ และให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนด ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2556 ส่วนผู้มีรายชื่อในอันดับสำรองให้ทำการจองสิทธิ์สำรอง ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2556 หากพ้นกำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีรายชื่อในอันดับสำรองตามประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังมีรายชื่อ ขั้นตอน และกำหนดการในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตรวจสอบคุณสมบัติในภายหลังพบว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขาดคุณสมบัติผู้สมัคร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการตัดสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามขั้นตอนต่อไป สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์วิธีรับตรง (ขยายโอกาสทางการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2556 ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม ในสังกัดคณะบริหารศาสตร์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 และจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ตามกำหนดเวลานั้น ขอให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมดังกล่าวศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

(รองศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โควตารับตรงทั่วไป คณะรัฐศาสตร์(สำหรับกลุ่มผู้สมัครใช้คะแนน77-82)
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การปกครอง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ
1 157360 นางสาว เกศราภรณ์ เสือสิงห์ อรุณประดิษฐ  
หมายเหตุ: * ผู้ที่สอบได้ตัวจริง รายชื่อเรียงตามเลขที่สมัคร ส่วนผู้ที่สอบได้ลำดับสำรอง รายชื่อเรียงตามลำดับที่สอบได้