ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นทีอีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) ประจำปีการศึกษา 2554

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นทีอีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เสร็จสิ้นแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ดังมีรายชื่อและกำหนดการแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หากพ้นกำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553

(รองศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 41521 นางสาว วรรณี บัวพันธ์ มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
2 45887 นางสาว วิจิตรา ณ อุบล ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
3 46505 นางสาว ดาราวรรณ ศิลาเลิศ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
4 47272 นาย ลิขิต ศิริสุทธา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
5 50695 นางสาว วรรณกร ปานะโปย ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
6 51074 นาย คมสันต์ จันทร์ดอก ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
7 51659 นางสาว วิรินญา ยางกลาง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
8 53221 นางสาว สกาวเดือน หาระสาร มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
9 53319 นางสาว สุภาภรณ์ ศิริบูรณ์ สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
10 53747 นางสาว รุจิรา สุจันศรี บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
11 54984 นาย วิเชียร วงค์ผาบุตร นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
12 56738 นาย ครรชิต จันทร์ล้ำ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
13 58228 นาย กฤติเดช นพสันเทียะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
14 59954 นางสาว อุรารัตน์ ศรีธรรม ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
15 60278 นาย ธีระพงศ์ ขุนนามวงษ์ กำแพง ศรีสะเกษ
16 61091 นางสาว กนกวรรณ เรืองสุขสุด ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
17 61605 นางสาว จุฑาทิพย์ ชมมาก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
18 62309 นางสาว วิไลพร พิมพ์วิเศษ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
19 65956 นางสาว กมลชณัฐ พรหมบุตร พนาศึกษา อำนาจเจริญ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39446 นาย พงษ์เพชร ถาพร พนาศึกษา อำนาจเจริญ
2 39631 นางสาว ธิดา วงศ์กิตติธร คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
3 39908 นางสาว ปิยวรรณ จันทร์ภิรมย์ โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์
4 39909 นางสาว จันทพร สว่างไธสง นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
5 40533 นาย ณฐวร พวงพันธ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
6 40939 นาย กีรติ สมรรถนเรศวร์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
7 41442 นาย ราชวัตร บินทุรันท์ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
8 41665 นาย ภานุเมธ บุตรพรม เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
9 41944 นาย นิตินันท์ ศิริวงษ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
10 42064 นางสาว สงกรานต์ พรไชยา รัตนบุรี สุรินทร์
11 42955 นางสาว ประกาทิพย์ พุ่มจันทร์ อ่างศิลา อุบลราชธานี
12 43577 นาย นำชัย ศรีสุข นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
13 44317 นางสาว เบญจสิริ สรรพศรี กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
14 45250 นางสาว เกษสุมา ทามล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
15 45493 นางสาว พนารัตน์ จิตแสวง กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
16 45882 นาย ชัยสิทธิ์ แสงส่อง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
17 46429 นาย ศราวุธ จิบจันทร์ เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
18 46542 นาย เอกวิทย์ นิยมสุข นาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี
19 46994 นางสาว ศิริพร ดันนอก รัตนบุรี สุรินทร์
20 47761 นางสาว วิชุดา พิมภา พรานวิบูลวิทยา ศรีสะเกษ
21 48065 นางสาว สวรรยา บูระพา ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
22 49940 นาย ชนัญธร ตันนารัตน์ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
23 49976 นาย มารุต ศรีจันทร์ โพธิ์ทองวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
24 50027 นางสาว ปวีณา ไตรโสม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
25 50078 นางสาว ยุภาดา ศรีภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
26 50412 นาย สุรวุฒิ สูรยาวัฒน์สกุล ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
27 50612 นาย ธนิยะ โสมา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
28 50772 นาย สามารถ จันครา สวงษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
29 51021 นาย อานันท์ ทินนิกร ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
30 51906 นาย ธรรมนูญ พวงกันยา มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
31 52000 นาย จักรพันธ์ บูรณะกิติ โพธิ์ทองวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
32 52171 นาย สุภาพ ประจญ สวงษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
33 52709 นางสาว วรรษชล ลุนาวัน เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
34 53455 นางสาว อรวรรณ อยู่แท้กูล ถนนหักพิทยาคม บุรีรัมย์
35 53820 นางสาว สุกัญญา ยะภักดี บ้านข่าพิทยาคม นครพนม
36 55116 นางสาว ปวีณ์สุดา เพชรทองกลม ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
37 56317 นางสาว ชไมพร ไชยศรี ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
38 57241 นาย นทพล แสงกล้า กู่จานวิทยาคม ยโสธร
39 57343 นาย กฤษฎา นพรัตน์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
40 57467 นาย สันติภาพ บุษบิน มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
41 59989 นาย พีระวุฒิ ด้วงหิรัญ เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
42 61202 นางสาว ธนิดา สมวงษ์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
43 61728 นางสาว พัชราพร สิทธิการ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
44 62519 นางสาว ประภัสสร ยนภพ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
45 62985 นางสาว วัลลดา มูลสาร ทรายมูลวิทยา ยโสธร
46 62988 นาย ปรัชญา จันทร์เพ็ชร ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
47 63202 นางสาว วิชยา วงศ์อาจ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
48 63725 นาย อธิวัฒน์ หาญพิมาย บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
49 63913 นางสาว อารีรัตน์ สาภูงา หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
50 64176 นาย ธนา รวมใหม่ กำแพง ศรีสะเกษ
51 64306 นาย เสกสรรค์ ภูมิคง นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
52 64459 นาย สมควร ละมันชาติ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
53 64592 นางสาว ศิวากร ทานะขันธ์ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
54 64725 นาย ธนภัทร ราชวัตร อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
55 65513 นาย ภาณุวัฒน์ เสนสม เลิงนกทา ยโสธร
56 65879 นาย โสธร กาลจักร ทรายมูลวิทยา ยโสธร
57 66263 นาย ทวีรัชต์ สิทธิ์เกียรติกร นางรอง บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : จุลชีววิทยา
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39553 นางสาว สุชาดา ไชยสิทธิ์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
2 39760 นางสาว พิชยา ไมตรี บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
3 40030 นางสาว สุชาดา เจริญพจน์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
4 40275 นางสาว ปิยวรรณ วงษ์จันแดง ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
5 40680 นางสาว รัตนา ลาวงค์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 41834 นางสาว รุ่งนภา น้อยนันตะ ธาตุพนม นครพนม
7 41952 นางสาว ธีราภัทร ธนโชคดี นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
8 42402 นางสาว กมลชนก สุขศรี จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
9 42552 นางสาว อลิศรา วงศ์งาม มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
10 42739 นางสาว น้ำฝน ปุณประวัติ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
11 43925 นางสาว เบญจมาศ พ่อชมภู นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
12 44421 นางสาว ปรียาพร นับแสน กำแพง ศรีสะเกษ
13 44820 นางสาว ขวัญภิรมย์ สายใหม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
14 45136 นางสาว นิชชดา โคนาบาล ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
15 45290 นาย ธีระศักดิ์ การแก้ว นาจะหลวย อุบลราชธานี
16 45835 นางสาว กนกวรรณ วังมนตรี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
17 46265 นางสาว มุธิตา มีทองขาว เดชอุดม อุบลราชธานี
18 46736 นางสาว บุษบา ญารักษา วารินชำราบ อุบลราชธานี
19 46849 นาย อิศราวุธ แสงภักดี ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
20 46859 นาย ณัฐพล ศีรี ดอนมดแดงวิทยาคม อุบลราชธานี
21 46908 นางสาว รัชฎา จันทร์หอม มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
22 46954 นาย ภัทรพงศ์ บำรุงรัตน์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
23 46973 นางสาว สุกัญญา วราพุฒ สว่างแดนดิน สกลนคร
24 48072 นางสาว ปรียา เปจะยัง ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
25 48178 นางสาว รสสุคนธ์ ไตยราช นาแกพิทยาคม นครพนม
26 48192 นางสาว พัชราภรณ์ พลเยี่ยม หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
27 48306 นางสาว สุดารัตน์ วิโย เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
28 48418 นางสาว จิราพร สีกะสังข์ ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
29 48426 นางสาว พัณณิตา ไพรสินธุ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
30 48445 นางสาว ประไพร วันดี หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
31 48519 นางสาว ภาวดี สลับศรี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
32 48699 นางสาว อุทัยวรรณ วิสาพล เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
33 48794 นางสาว วิลาวรรณ บุตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
34 49581 นางสาว ศดานันท์ ไชยลิขิตกร บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
35 49794 นางสาว สุพัตรา แสวงดี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
36 49839 นางสาว เจนจิรา บัวผุด จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
37 50010 นางสาว ดรุณีย์ เสาทอง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
38 50233 นางสาว ภัชนีย์ ถุงจันทร์ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
39 50870 นางสาว แก้วใจ ไหมทอง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
40 51173 นาย วราวุฒิ เพ็งงาม รัตนบุรี สุรินทร์
41 51385 นางสาว อรทัย บุญพันธ์ อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์
42 52625 นางสาว สุภารัตน์ จันทร์โสภา ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
43 53079 นาย สรนันท์ แง่มสุราช อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
44 53144 นางสาว ขวัญชนก อุปัชฌาย์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
45 53386 นางสาว สุภาพร จำรองเพ็ง ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
46 54417 นาย ภณภัทร สุทธิประภา เดชอุดม อุบลราชธานี
47 54987 นาย วุฒิชัย จันทร์ธิ บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
48 55653 นางสาว รุ่งณภา เสาะสืบงาม บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
49 55794 นางสาว กมลพร มณฑาทอง ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
50 56334 นางสาว สาวิภักดิ์ ครุฑรัมย์ พนมดงรักวิทยา สุรินทร์
51 56781 นางสาว สุภัสสร โคตรคำ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
52 56850 นางสาว โกกุมา ภู่ระย้า ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
53 56858 นางสาว ราตรี คำทะ สังขะ สุรินทร์
54 57290 นางสาว ศศิธร ประคอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
55 57399 นางสาว อารีย์ นาคนางรอง นางรอง บุรีรัมย์
56 57947 นางสาว กัญญาณัฐ บุญกองชาติ นางรอง บุรีรัมย์
57 57987 นางสาว กัญญ์กนก วัฒนาไชย คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
58 58153 นางสาว กรรณิกา ธรรมนาม นางรอง บุรีรัมย์
59 58661 นางสาว วราภรณ์ ไชยศรีษะ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
60 58745 นางสาว วิไลวรรณ เหลี่ยมทอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
61 59435 นางสาว สุพิชฌาย์ วิลัยฤทธิ์ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
62 60318 นางสาว มณสิการ ชนะวงศ์ เลิงนกทา ยโสธร
63 60552 นาย อภิวัฒน์ แสนวงษ์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
64 61382 นาย ตฤณชาติ บ่อไทย นางรอง บุรีรัมย์
65 61620 นางสาว ลัดดาวัลย์ ศรีสุภา ผาน้ำทิพย์วิทยา ร้อยเอ็ด
66 62001 นาย นิติทัศน์ แก่นท้าว นาทมวิทยา นครพนม
67 62521 นาย ธนภัทร สว่างแสง คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
68 62852 นาย เสริมชัย ดีด้วยชาติ นางรอง บุรีรัมย์
69 62965 นางสาว อรวรรณ บุญศรี นางรอง บุรีรัมย์
70 63327 นาย อภิรักษ์ แก้วไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
71 63674 นางสาว วัชรียา ศรีจันแดง โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
72 63685 นางสาว ขนิษฐา ศรีปัตเนตร สังขะ สุรินทร์
73 64457 นางสาว ธนัญญา เมฆหมอก นางรอง บุรีรัมย์
74 64976 นางสาว สุรัสวดี พงษ์สุวรรณ นางรอง บุรีรัมย์
75 65154 นาย พัชระ ผาดำ นางรอง บุรีรัมย์
76 66178 นาย นันทพน บุดดา นางรอง บุรีรัมย์
77 66576 นาย ณัฐพงษ์ บุญเจือ อุเทนพัฒนา นครพนม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เคมี
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38909 นางสาว ปิยะนุช รุ่งเรือง สนมวิทยาคาร สุรินทร์
2 39221 นาย อภินันท์ โพธิ์ศรี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
3 40090 นางสาว ปิยะนันท์ มะลิงาม สนมวิทยาคาร สุรินทร์
4 41813 นางสาว วิภาดา อรัญศรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
5 41818 นางสาว สุมนัส พงษ์เฉลียว คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
6 41973 นางสาว ศิริพร แสนอุบล เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
7 42410 นาย กฤษฎา อินธิฤทธิ์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
8 44180 นาย พงศ์ศักดิ์ เจริญทรัพย์ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
9 45092 นางสาว อภิรดี เสงี่ยมทรัพย์ สตึก บุรีรัมย์
10 45395 นางสาว จุฑามาศ แดงอุไร ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
11 45669 นางสาว พุทธรักษา สารสัย เดชอุดม อุบลราชธานี
12 45925 นางสาว จินตนา นวลศรี เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
13 46120 นาย จักรชัย อินธิเดช บัวเจริญวิทยา ศรีสะเกษ
14 46424 นางสาว วิภาวรรณ เสาวพันธุ์ นางรอง บุรีรัมย์
15 46923 นางสาว จิรัฐติกาล พิมพันธ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
16 46971 นางสาว ภาวิณี ศรีพลาย เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
17 47161 นาย กรานต์ ไชยเมืองมูล ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
18 47287 นาย เชษฐวัฒน์ สาขันธ์โคตร บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
19 47796 นางสาว ญาฤชา ดุจจานุทัศน์ เดชอุดม อุบลราชธานี
20 47810 นางสาว สุพัตรา แต้มทอง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
21 47870 นางสาว เพ็ญชรี สุโพภาค พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
22 47918 นางสาว เกศินี ปาลาสี ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
23 48186 นาย ถนัดกิจ บุตรวงค์ เดชอุดม อุบลราชธานี
24 48188 นางสาว อุไรวรรณ อุพันทา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
25 48477 นางสาว สุนิสา ชาลี กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
26 48811 นางสาว ทิวากร ภูมิพันธ์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
27 49225 นางสาว ทิพย์วรรณ คำชุม เดชอุดม อุบลราชธานี
28 49235 นางสาว ทิพย์สุดา อัตเนย์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
29 49579 นางสาว อัญชลี ศิริโภคา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
30 49692 นางสาว นิชาภา เสนามาตย์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
31 49909 นาย สุธี ชนะประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
32 50014 นางสาว จุฑามาศ ยืนยง โพธิ์ไทรวิทยา มุกดาหาร
33 50231 นางสาว ณัฐยา บุญตระการ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
34 50442 นางสาว อรณี พรรณา นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
35 50826 นางสาว เพ็ญพักตร ชินบุตร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
36 51164 นางสาว อรวรรณ บุญสาร เดชอุดม อุบลราชธานี
37 51239 นางสาว ประภาวดี บุญช่วย นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
38 51446 นางสาว ศิริรัตนา เถียรหนู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
39 51531 นางสาว นันทิชา วรรณสินธ์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
40 51843 นางสาว พรพิมล ในทอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
41 51903 นางสาว เนตรชนก แย้มยิ้ม ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
42 52053 นาย อภิรักษ์ มิยะวงค์ เลิงนกทา ยโสธร
43 52279 นาย วิษณุ สมบัติ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
44 52873 นางสาว แคทรียา สีวะกุล เลิงนกทา ยโสธร
45 52891 นางสาว อุมาพร วิลาไชย เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
46 52952 นางสาว ศรัญญา สมภักดี จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
47 53098 นางสาว สุพัตรา คนตรง พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
48 53132 นางสาว จงรัก บ่อทรัพย์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
49 53250 นาย ภานุพันธ์ สุดไชย มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
50 53382 นางสาว อุไรรัตน์ ผาดไธสง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
51 54462 นางสาว อัญชลีภรณ์ สายสี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
52 54538 นาย อนุสรณ์ สุดสุข บัวงามวิทยา อุบลราชธานี
53 54732 นางสาว จุฑามาศ เผื่อแผ่ ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
54 54916 นางสาว ทวิชชา ไชยดำ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
55 55429 นาย ประวิตร พระโคศรี ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
56 55574 นางสาว ยุวดี ยามดี สตึก บุรีรัมย์
57 55736 นางสาว หทัยทิพย์ หาญสุวรรณ์ นางรอง บุรีรัมย์
58 56349 นาย ประทีป ศรีบุญเรือง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
59 56397 นางสาว กนกวรรณ สืบสำราญ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
60 56604 นางสาว ขวัญข้าว เพชรเลื่อน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
61 56717 นางสาว จันทร์จิรา บุญสะอาด ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์
62 57936 นาย ปรมัตถ์ ผลรับ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
63 58629 นางสาว กรรภิรมย์ บัวเผื่อน ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
64 58732 นางสาว ปรียาภรณ์ นันทนา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
65 58992 นางสาว อรวรรณ ลุกลาม มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
66 59157 นางสาว เสาวรส ไทยยิ่ง ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
67 63492 นาย พงษ์ศิริ ภาระพันธ์ อ่างศิลา อุบลราชธานี
68 63877 นางสาว ไหมฟ้า คำมุงคุณ อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
69 63963 นางสาว นิตยา ศึกรัมย์ ราษีไศล ศรีสะเกษ
70 64859 นางสาว ภัญธีญา อุ่นผ่อง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
71 64961 นางสาว พจวรรณ หอกกิ่ง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
72 65593 นางสาว กัญญลักษณ์ อันดี นางรอง บุรีรัมย์
73 66136 นางสาว นวนาถ กางรัมย์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ฟิสิกส์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39455 นาย รักษ์ธรรม แสงจันดา เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
2 41236 นางสาว สุจิตรา พิมพิลา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
3 41307 นาย ชัยพร กาบบัว สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
4 41410 นางสาว พรประภา สีดา รัตนบุรี สุรินทร์
5 42047 นางสาว ชลนรินทร์ วงค์คำเหลา เดชอุดม อุบลราชธานี
6 42114 นาย วรุฒิ สิงสีทา มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
7 42977 นางสาว ณัฐญา แบบอย่าง สนมวิทยาคาร สุรินทร์
8 43209 นาย ขันติ เทิดธัญญา ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
9 43741 นาย อรรถพล บุญเรืองศรี ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
10 45466 นาย สมชาย แสงใส รัตนบุรี สุรินทร์
11 45532 นางสาว สิรินภา วะชุม* นาหว้าพิทยาคม นครพนม
12 47693 นางสาว สุพรรณี อ่อนมิ่ง ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
13 47710 นาย ไชยวัฒน์ แก้วขาว ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
14 48323 นางสาว หนึ่งฤทัย แก้วโรจน์ เดชอุดม อุบลราชธานี
15 48703 นางสาว รุ่งนภา มีทรง นาแกพิทยาคม นครพนม
16 49458 นางสาว อัญชลี สมพร้อม โพนสูงประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
17 49688 นาย เจษฏา มิ่งขวัญ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
18 50036 นางสาว กัลยารัตน์ หอยสังข์ นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์
19 51713 นางสาว ถิรประภา ศรีละวรรณ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
20 51736 นาย นทีกานต์ น้อยชา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
21 52498 นาย ชัชวาลย์ สารไชย คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
22 52599 นาย กฤษฎา บัวดก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
23 52654 นางสาว บุษบา ขุนอินทร์ รัตนบุรี สุรินทร์
24 52823 นางสาว สุรีย์นิภา บุตรไธสง นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
25 55077 นาย เทพภาฎณ นครชัย หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
26 55715 นางสาว จันทร์จิรา ชาระ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
27 55929 นางสาว สุวรรณา เชื้อตาอ่อน เดชอุดม อุบลราชธานี
28 56649 นาย พงศ์ศิริ อะโน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
29 57902 นาย อิสระ ชุมศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
30 58536 นางสาว ชลธิชา พันธัง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
31 60233 นางสาว พรรณทิพย์ ไวนิยมพงศ์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
32 61110 นาย ธนศาสตร์ เขียวมณี นางรอง บุรีรัมย์
33 61504 นางสาว อรวิภา อรเพชร* นาโปร่งประชาสรรค์ ยโสธร
34 62136 นางสาว เสาวลักษณ์ โพธิจักร เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
35 63000 นางสาว เพ็ญนภา คนึงรัมย์ รัตนบุรี สุรินทร์
36 65053 นางสาว สุพรรณิการ์ สุปันนุชย์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
37 66626 นาย วุฒินันท์ อนุวรรณ อุเทนพัฒนา นครพนม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39548 นาย วัชรพงษ์ เมืองโคตร คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
2 39848 นาย อธิป พลเจริญ แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์
3 40256 นาย ณรงศักดิ์ สมปาน โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์
4 40513 นาย อวิรุทธ์ รัตน์นนท์ โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์
5 41112 นาย วศิน ภูศรีฐาน บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
6 41271 นาย พรรษชนม์ กุตัน โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
7 41691 นางสาว อรณี ผุดผา โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
8 43316 นางสาว ศศิประภา เหล่าพรมมา แก้งเหนือพิทยาคม อุบลราชธานี
9 43790 นางสาว นิตยา บุญทูล สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
10 44980 นาย สมใจ หงษ์ลอยลม เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
11 45270 นาย วุฒิพงษ์ รัตนมงคล มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
12 46440 นาย พงค์ศธร กงล้อม เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
13 46792 นาย สิทธิศักดิ์ สทอนเมือง เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
14 47963 นางสาว เบญจวรรณ สิงสีทา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
15 48018 นางสาว ปาลิดา จำปา คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
16 48232 นางสาว เทพฤดี ศรีโยธา มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
17 48492 นางสาว วโรชา อินทะเนตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
18 48785 นาย ธีรวัฒน์ ทองลอย ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
19 50481 นางสาว ศุภิสรา ทาระเวท จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
20 51413 นาย โชคชัย โกศัลวัฒน์ ธาตุพนม นครพนม
21 52284 นางสาว สุชาดา ปราบสกุล นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์
22 52312 นาย ฤชุกร สุขเจริญ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
23 52562 นางสาว นุชนารถ สมควร ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
24 52623 นางสาว นฤมล จันทนะชาติ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
25 52732 นางสาว สุรีรัตน์ กำศร คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
26 52969 นางสาว ศศิวิมล จันทศร จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
27 53571 นางสาว นาฏลดา เอกสะพัง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
28 53721 นางสาว กาญจนา พลละคร ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
29 53952 นางสาว ศิริพร ผ่องศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
30 54924 นางสาว ฐานิตา อนันตไพบูลย์ สตึก บุรีรัมย์
31 54968 นาย ยุทธกร ลือเดช นาโพธิ์วิทยา อุบลราชธานี
32 55091 นาย อิทธิพล โล่วันทา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
33 55571 นางสาว อภิญญา อริยชาติ อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
34 55878 นาย อภิเชษฐ์ เกษศิริ ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
35 56220 นางสาว ไพรินทร์ ศิลารักษ์ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
36 57344 นาย รุ่งวิทย์ จิตรส่องแสง เลิงนกทา ยโสธร
37 58373 นางสาว อนัญญา รำไพวริน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
38 59335 นาย กลยุทธ ปาปะไพ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
39 59357 นาย ศักรินทร์ เรืองแก้ว เดชอุดม อุบลราชธานี
40 59489 นางสาว เฉลิมพร ไชยสิงห์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
41 60119 นางสาว อภิญญา ภูศรีฤทธิ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
42 60185 นาย สุทธินัย ไชยคิรินทร์ ม่วงมิตรวิทยาคม ร้อยเอ็ด
43 61156 นางสาว อุทุมพร บุตรแก้ว พนาศึกษา อำนาจเจริญ
44 61737 นางสาว ณัฐกานต์ แก่นบุตร พนาศึกษา อำนาจเจริญ
45 61795 นาย เจตรินทร์ ตาเลิศ นาจะหลวย อุบลราชธานี
46 61973 นางสาว ปรีอาภา โชติจรุง โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
47 63121 นาย ธราดล บุตมะ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
48 64159 นาย ณัฐพล วงศ์ล่าม โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
49 64195 นาย อนุวัฒน์ เครืองาม หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
50 64257 นาย วรพล บุบผาสร้อย โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
51 64298 นาย ฐาปกรณ์ นิกาพฤกษ์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
52 64849 นาย ธนากร ตองตาสี ร่มเกล้า สกลนคร
53 65209 นางสาว สุจิรา ประสานพันธ์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
54 67165 นางสาว ดาริกา คล้ายจินดา กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39699 นางสาว ฐิติสุนทร มั่นคง เดชอุดม อุบลราชธานี
2 40051 นางสาว สุภาวิณี สิทธิกูล นางรอง บุรีรัมย์
3 42349 นางสาว สุกัญญา สุดชาดา เชียงแก้วพิทยาคม อุบลราชธานี
4 42581 นางสาว ภัทรนันท์ เลือดสงคราม จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
5 43006 นางสาว ฉัตรสุดา จันทร์เที่ยง นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
6 43136 นางสาว ดวงฤทัย บำรุงแจ่ม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
7 44170 นางสาว สุภาวดี ทูลภิรมย์ กำแพง ศรีสะเกษ
8 44428 นางสาว ประไพพร วินาลัย คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
9 44436 นางสาว กัญญารัตน์ จันดี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
10 44706 นาย อนันต์ ลาสิงห์หาญ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
11 46905 นางสาว พัชรี ถนอมพงษ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
12 47271 นาย วรุฒ สีภา พุทไธสง บุรีรัมย์
13 47585 นางสาว ยุพาพร พลยาง ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
14 48564 นาย เสฏฐวุฒิ ไชยฮั่ง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
15 48644 นางสาว สุภาวรรณ โสมเกษตรินทร์ หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
16 49043 นางสาว เบ็ญจพร จันทะคูณ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
17 49271 นางสาว กัลยา วงค์ชารี คำเพิ่มพิทยา สกลนคร
18 49668 นางสาว วนิดา กลมพันธ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
19 49905 นางสาว วงษ์เดือน ละออเอี่ยม สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร
20 50238 นางสาว ยุรีพร ทำทอง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
21 50688 นางสาว อาภาภรณ์ โพธิศรี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
22 50843 นางสาว น้ำฝน บุตรเนียร เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
23 51599 นางสาว พิรินฎา สาสังข์ ราษีไศล ศรีสะเกษ
24 52472 นาย นันทวุฒิ ยอดขำ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
25 52770 นาย ณัฐพล จำปาสาร ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
26 53257 นางสาว ทิพย์สุดา สารจันทร์ บุ่งค้าวิทยาคม ยโสธร
27 53378 นางสาว วิลัยรัตน์ สู้ณรงค์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
28 57510 นาย ชล ชัยบ้านกุด เลิงนกทา ยโสธร
29 57703 นางสาว สุภาพรรณ อิติวุตตา หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
30 58879 นางสาว ธาริณี สุรเนตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31 59278 นางสาว สาวิตรี ถิ่นโพนตาล โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
32 60232 นางสาว กัญญา แสนใหม่ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
33 60564 นาย กิตติคุณ นรชาติ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
34 62242 นางสาว สกุลรัตน์ แสนโสม หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
35 62402 นาย กชกร กุลชรัตน์ เดชอุดม อุบลราชธานี
36 62670 นางสาว สาวิตรี เมินดี ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
37 63222 นางสาว จิราพร บุญมั่น ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
38 65163 นางสาว ธัญญารัตน์ ศรีลาชัย ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39337 นางสาว อริญาภรณ์ โคตรปัญญา คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
2 40280 นางสาว เพ็ญประภา สมพงษ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
3 40838 นางสาว จิราภรณ์ บุญหงษ์ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
4 41547 นางสาว อรทัย สุขเต พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
5 42683 นางสาว วิชญา สายสิน สังขะ สุรินทร์
6 43486 นางสาว ปัทมาวรรณ พิมพ์ทอง ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
7 43922 นางสาว พักตร์พิมล กะหะกะสิทธิ์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
8 44935 นางสาว สุพัตรา แสนคาน ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
9 45306 นางสาว อาภากร ทองลับแลง มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
10 45588 นางสาว เพ็ญวจี เสงี่ยมทรัพย์ ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
11 45602 นางสาว ดาวใจ นครอินทร์ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
12 45622 นางสาว วิริยา แก้วบู่ นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
13 46263 นางสาว ปิยนุช พิมโคตร ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
14 46324 นางสาว ณัฐพร ภาโว เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
15 47573 นางสาว รัศมี ทีเหมาะ สังขะ สุรินทร์
16 48180 นางสาว วิชุดา นันทา กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
17 48467 นาย คมกฤช ชัยยา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
18 48714 นางสาว จุไรพร อุดม กำแพง ศรีสะเกษ
19 48986 นางสาว ธัญญารัตน์ ก้านสนธิ์ กำแพง ศรีสะเกษ
20 49950 นาย ณัฐภรณ์ เมืองจันทร์ ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
21 50789 นางสาว นาตยา ประการแก้ว สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร
22 52992 นางสาว ปราณี เพ่งพิศ สังขะ สุรินทร์
23 53150 นางสาว เบญจมาศ สมปัญญา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
24 53399 นาย นวภัทร ภูพิมาย จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
25 54582 นางสาว เปรมวดี ภวภูตานนท์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
26 54882 นางสาว มิรันตี คำวันดี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
27 55530 นางสาว อรุณรัตน์ มากมี สตึก บุรีรัมย์
28 56596 นางสาว จารุวรรณ พิมพ์เสน เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
29 56829 นางสาว นภาพร สุพงษ์ แตลศิริวิทยา สุรินทร์
30 56888 นางสาว เพชรรัตน์ พลลือ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
31 57243 นางสาว ฐิติภา หลอมพลทัน สตึก บุรีรัมย์
32 58032 นางสาว ดุจฤดี ทองวิจิตร ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
33 58521 นางสาว วรรณนิศา คนคล่อง ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
34 58918 นางสาว รุ่งฤดี กระสังข์ ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
35 58974 นางสาว พัชรา สำราญดี เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
36 59312 นางสาว ประวีณา แก้วคำลา แตลศิริวิทยา สุรินทร์
37 59494 นาย ภาณุเดช ปักโคทานัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
38 62154 นางสาว วรรณิศา หงษามนุษย์ อุเทนพัฒนา นครพนม
39 62652 นางสาว มัญชุกานต์ ช่วยจันทึก ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
40 63087 นาย พงศ์พัฒน์ ตะลาด บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
41 63472 นางสาว ภัทราภรณ์ ไชยรัตน์ เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
42 64800 นางสาว กาญจนา สายที ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
43 65170 นางสาว นภัสวรรณ อุ่นคำ นางรอง บุรีรัมย์
44 65190 นาย ชวลิต ชาลาภคำ เลิงนกทา ยโสธร
45 65794 นางสาว วรรวิษา ตุ้มอ่อน อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
46 66160 นางสาว สุดารัตน์ แก้วมาตย์ อุเทนพัฒนา นครพนม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38938 นาย สุรชัย อันทะไชย ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
2 39234 นาย ธนวันต์ พัฒนสระคู ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
3 39581 นาย สุทธิรักษ์ คำดี เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
4 39627 นางสาว จิรภา เลือกนารี น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
5 39628 นาย ชนัดพล วิบูลย์อรรถ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
6 39679 นางสาว อภิชญา ปาลา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
7 39706 นางสาว สุพัฒตรา สาระกิจ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
8 39876 นาย ณัฐวุธ วงษ์สุขะ ธาตุพนม นครพนม
9 39975 นาย สหภาพ ทบธรรม นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
10 39980 นาย วุฒิไกร ศุภษร ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
11 40075 นาย ศิริศักดิ์ จันบุดสี รัตนบุรี สุรินทร์
12 40077 นางสาว ปรารถนา คำมุงคุน น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
13 40080 นาย ศรายุทธ แผงอ่อน รัตนบุรี สุรินทร์
14 40099 นาย ศตวรรษ นิมิตร อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์
15 40123 นางสาว ชิดตะวัน วงศ์พิมล บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
16 40176 นาย ธนพร สีแสด อ่างศิลา อุบลราชธานี
17 40236 นาย อนันต์ สุขบันเทิง สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
18 40361 นาย วชิรนันท์ สุขใจ แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์
19 40488 นาย วุฒิกร สายยา บัวเจริญวิทยา ศรีสะเกษ
20 40525 นาย พิษณุ พรหมเอาะ เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ บุรีรัมย์
21 40534 นาย พัชรพล คุณวิชิต เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ บุรีรัมย์
22 40595 นาย ศุภฤกษ์ แก้วพิกุล วารินชำราบ อุบลราชธานี
23 40645 นาย อภิสิทธิ์ อูปแก้ว ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
24 40653 นาย ปิยวัฒน์ ไชยคำ ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
25 40758 นาย สมเจตน์ พิมพาลัย ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
26 40799 นาย กรกฤต ติ่งทอง คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
27 40897 นาย สันติภาพ สัมพวงค์ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
28 41019 นาย ปิยะณัฐ มีแก้ว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
29 41070 นาย วรเทพ โคตะมะ ธาตุพนม นครพนม
30 41170 นาย วิทยา ผิวงาม มัธยมวาริชภูมิ สกลนคร
31 41243 นาย จุตินันต์ พันธ์ยม คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
32 41280 นาย อนุชิต สะท้านอาจ พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
33 41350 นาย สิทธิเดช สุขโพธิ์เพชร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
34 41600 นาย วธัญญู ปานพิมพ์ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
35 41690 นาย คมเพชร โพธิ์จิตร จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
36 41880 นางสาว ขนิษฐา ทวีแสง รัตนบุรี สุรินทร์
37 41983 นาย วิรชตพงศ์ มิตรยอดวงศ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
38 42043 นาย กฤษฎากร พระคิณี เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
39 42243 นาย สิทธิชัย มุ่งหมาย นาคำวิทยา อุบลราชธานี
40 42420 นาย ชนะภัย วังโน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
41 42468 นางสาว วาสนา บุบผาวาสน์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
42 42650 นาย นัฐพล วรรณา เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
43 42707 นาย นิรุธ คำแสนราช ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
44 42719 นางสาว กรรณิกา ทวีสุข พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
45 42865 นาย ฤทธิกร ปากหวาน คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร
46 42993 นางสาว ปิยะภรณ์ พุทธรัตน์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
47 43020 นาย ศิวัฒน์ บัวชุม ธาตุพนม นครพนม
48 43101 นางสาว ฐิติญา มรกตเขียว เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
49 43200 นาย ธนากร จันทพันธุ์ อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
50 43287 นาย กานต์วิสิทธิ์ มาระภูมิ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
51 43315 นาย ประพัฒน์พงษ์ หลักคำแพง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
52 43426 นาย ยุทธดนัย อุตทอง โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
53 43433 นาย มานพ ศิริราช โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
54 43458 นาย พงษ์ดนัย สินสุพรรณ สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
55 43549 นาย ธีรวัต ดวงแสน อ่างศิลา อุบลราชธานี
56 43601 นาย อนันต์ แก่นจันทร์ เดชอุดม อุบลราชธานี
57 43703 นาย คฑาเทพ โอษฐิเวช ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
58 43752 นาย ภานุพงศ์ เครื่องประดับ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
59 43832 นางสาว สุรีรัตน์ สุขบท รัตนบุรี สุรินทร์
60 44163 นาย รณฤทธิ์ จุ้ยเสียงเพราะ ธาตุพนม นครพนม
61 44418 นาย พิสุทธิ์ เมษะยานนท์ นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
62 44604 นางสาว วาสนา บัวศรี มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
63 44611 นาย ธวัชชัย มุ่งงาม สังขะ สุรินทร์
64 44632 นาย จิระศักดิ์ คำมุงคุณ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
65 44734 นาย ส่งศักดิ์ สว่างแก้ว ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
66 44741 นาย เจตริน เพ็งแจ่ม กำแพง ศรีสะเกษ
67 45106 นาย ฐากูร ถาพร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
68 45113 นาย ยงวิทย์ น้อยทรง หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
69 45223 นาย สุวิทย์ ศักดิ์ศรีเท้า จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
70 45226 นาย ศุภมิตร ใจตรง นาจะหลวย อุบลราชธานี
71 45298 นาย มีนา วงค์ตา เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
72 45320 นาย วุฒิพงศ์ สุสินธุ์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
73 45463 นางสาว ศิราณี ใจบุญ ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
74 45486 นางสาว นภา วงศ์ใหญ่ โคกสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
75 45515 นาย ชัยศิริโชค เดชะ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
76 45632 นาย ทนาธร บุญหล้า พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
77 45667 นางสาว ลลิตา นาโควงค์* นาหว้าพิทยาคม นครพนม
78 45709 นาย เดโชพล โทแหล่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
79 45810 นาย ทิวทัศน์ ชัชวาลย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
80 45936 นาย ธีรวัฒน์ บุญเหลื่อม ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
81 45942 นางสาว ปภาวดี ทองศรี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
82 45953 นาย นราทิพย์ ธิธรรมมา หนองซนพิทยาคม นครพนม
83 45980 นาย ทวีพันธ์ พรมพุ้ย ราษีไศล ศรีสะเกษ
84 45992 นาย นิวัฒน์ รัตนะวัน กันทรลักษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
85 46091 นางสาว หนูดี ประจิตร บัวเจริญวิทยา ศรีสะเกษ
86 46144 นาย ณัฐพล วงเวียน มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
87 46161 นาย ชัยยุทธ วงศ์วิวัฒน์ธนะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
88 46382 นางสาว กัลยารัตน์ ธรรมิภักดิ์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
89 46503 นาย พจนพงษ์ ขจรภพ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
90 47019 นาย ศุภณัฐ วงษ์เจริญ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
91 47034 นาย นัฐพล ไชยเชิด ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
92 47137 นาย วัลลภ ศุภนาม ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
93 47151 นาย วีรยุทธ จันทะโยทา จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
94 47196 นาย ศักดิ์ชัย มีศิริ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
95 47246 นาย กฤติเดช สุขสุนันท์ บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
96 47305 นาย วิวัฒน์ ชมคำ บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ
97 47603 นาย ทวีป ประการแก้ว สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร
98 47846 นาย อภิรักษ์ สมสวย กำแพง ศรีสะเกษ
99 47967 นางสาว ศศิธร บุญบุตร กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
100 48217 นาย พีรพัฒน์ โพธิ์จิตร จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
101 48274 นาย อนวัช สุภาวงษ์ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
102 48384 นาย ภานุวัฒน์ พรมบาง ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
103 48479 นาย วุฒิไกร กุลราษฎร์ เดชอุดม อุบลราชธานี
104 48687 นาย ยุทธพงษ์ กายแก้ว สตึก บุรีรัมย์
105 48741 นาย ภานุวัฒน์ แสนคำ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
106 48752 นาย คริษฐ์ สนใจ สตึก บุรีรัมย์
107 48996 นาย ไกรสร อัมวัลย์ บัวเชดวิทยา สุรินทร์
108 49021 นาย อภิรุฬห์ สายทอง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
109 49023 นาย วีระยุทธ์ นิยะนัน กำแพง ศรีสะเกษ
110 49074 นาย ณัฐวุฒิ ภูมี กำแพง ศรีสะเกษ
111 49335 นาย ชำนาญ อุชุวิจารย์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
112 49361 นาย สันติ แสนทวีสุข พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
113 49391 นาย กิตติคุณ ลำพาย คำเพิ่มพิทยา สกลนคร
114 49430 นาย ชัยรัตน์ มณีเขียว พนาศึกษา อำนาจเจริญ
115 49494 นาย พิรพงศ์ อินทพงษ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
116 49620 นาย นวมินทร์ บุญเลิศ ประสานมิตรวิทยา ศรีสะเกษ
117 49663 นาย ณฐกร บุญกัณฑ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
118 49675 นาย ศักรินทร์ สนหอม จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
119 49686 นาย ปรัชญา เกษาพันธ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
120 49702 นาย อุเทน น้อยสงวน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
121 49744 นาย ธณากรณ์ จิตตำนาน น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
122 49787 นาย ทรงธรรม คูณคำ ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
123 49830 นาย ศราวุธ เพชรไกร หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
124 49948 นางสาว กนกพร ร่วมรักษ์ กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
125 50097 นาย พงศกร โอบอ้อม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
126 50127 นางสาว วราพร คำนึง ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
127 50248 นาย ปองพล สมสอาด รัตนบุรี สุรินทร์
128 50513 นาย ธีรยุทธ ตรีรัตน์วิชชา กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
129 50660 นาย ดำรัส กมุติรา ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
130 50709 นางสาว ผกามาศ อภัยโส เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
131 50885 นาย ภูรินทร์ เสาศิริ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
132 50923 นาย ประทีป จันทร์ประกอบ เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
133 50946 นางสาว ทิตยา วรวัฒนธรรม พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
134 50954 นางสาว รัตนาพร คำหล้า เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
135 51060 นาย สรศักดิ์ วงษ์สมศรี ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
136 51081 นาย คำรณ เชื้อนนท์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
137 51214 นางสาว สุนิสา ชื่นตา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
138 51291 นางสาว จันทรี ศรีชนะ นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
139 51417 นาย เกรียงไกร นามทองใบ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
140 51459 นางสาว สุภัสสร แอกทอง สังขะ สุรินทร์
141 51682 นางสาว สุภาภัค แก้วขาว ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
142 51690 นาย นันทกร โลหะชาติ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
143 51765 นางสาว ยุวดี ศรีเรือง กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
144 51844 นาย ศิริวัฒน์ จารีรักษ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
145 51967 นาย ประจักษ์ คัรธพฤกษ์ สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
146 51968 นางสาว อัญธิกา จันทร์ผิว จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
147 52024 นาย จักรกฤษ ภูธร น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
148 52065 นาย วิชิต อรรคนิตย์ ดอนมดแดงวิทยาคม อุบลราชธานี
149 52087 นาย สถาพร บุ้งทอง เก่าขามวิทยา อุบลราชธานี
150 52117 นาย ดนัย หงษ์วิเศษ เดชอุดม อุบลราชธานี
151 52178 นาย พดลเดช สุทธิอาคาร นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์
152 52234 นาย ศิวกานต์ มุสิกสาร เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
153 52423 นาย คาวี ดวงสิงห์ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
154 52558 นาย เอกพันธ์ แสนโสดา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
155 52585 นาย เศวตฉัตร เศษโถ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
156 52673 นางสาว ขนิษฐา อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
157 52703 นางสาว วิรัตน์ มีฤทธิ์ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
158 52926 นาย จิรพงศ์ บุญอาจ รัตนบุรี สุรินทร์
159 52964 นางสาว วรัญพร ภูมิพันธ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
160 53026 นาย อรัญธรรม เอกศิริ* วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
161 53033 นาย อภิรักษ์ ไชยยงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
162 53063 นางสาว สิริพร จังอินทร์ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
163 53070 นาย วสันต์ ขันประกอบ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
164 53110 นาย ประนุพนธ์ วังคะฮาต หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
165 53156 นาย อารยะ มาลายุทธศรี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
166 53322 นาย คเณศ โอชา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
167 53827 นางสาว อนุสรา เอี่ยมศิริ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
168 53856 นาย เผด็จ สมัญญา พุทไธสง บุรีรัมย์
169 53966 นาย วัชรพล นามแสงโคตร ธรรมบวรวิทยา สกลนคร
170 54009 นาย สันติสุข ทองอินที เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
171 54040 นาย บุญฤทธิ์ เพ็งแจ่ม ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
172 54096 นาย พงศกรณ์ ศรีสุภาพ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
173 54285 นางสาว มานิตา ลาภา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
174 54335 นาย สุบรรณ พิมพ์แก้ว สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
175 54367 นาย ฉลองชัย เพชรคำ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
176 54929 นางสาว จีรานุช ยอดมุงคุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
177 55170 นาย เทอดเกียรติ ศรีดารา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
178 55185 นางสาว สสิมา พาหา สามขาวิทยา ร้อยเอ็ด
179 55199 นาย อิทธิพล ขุนเทพ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
180 55206 นางสาว วรัญญา จันทร์สุข โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
181 55541 นางสาว จันทร์จิรา ศรีคำ ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
182 55686 นาย สุบรรณ์ บุญหาญ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
183 55724 นาย ภานุมาศ บับภาแก้ว พุทไธสง บุรีรัมย์
184 55839 นางสาว กมลชนก เเก้วประเสริฐ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
185 55846 นาย ธเนศ สมจิตร คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
186 55876 นาย สันติสุข รุ่งเรืองศรี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
187 55902 นาย ธนาวุฒิ แย้มโกสุมภ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
188 56046 นาย อนันทพล พลเยี่ยม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
189 56160 นาย ดิษยนันท์ นวลจันทร์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
190 56248 นางสาว วนัสนันท์ พรรณานนท์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
191 56382 นาย จักรกฤษณ์ บุญเลิศ พนาสนวิทยา สุรินทร์
192 56560 นาย สุทธิชัย เรียวไธสง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
193 56657 นาย วรวุฒิ มาลัย คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
194 56776 นาย ศักดิ์ชัย แสนวิเศษ ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
195 56935 นาย พลศรัณย์ คำพันธ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
196 56945 นางสาว จุฑามาศ ก้านเพชร ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
197 57274 นาย อินทรนุชา บังศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
198 57329 นาย ยุทธจักร แสงอรุณ สตึก บุรีรัมย์
199 57408 นาย วิทยา พรหมน้อย เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
200 57466 นาย พัชรพล สุขกุล เลิงนกทา ยโสธร
201 57624 นาย สุวิชชา กิ่งแก้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
202 57747 นาย อธิชัย บุญเคล้า บัวงามวิทยา อุบลราชธานี
203 57751 นางสาว อมรรัตน์ ขวัญเมือง พิมพ์รัฐประชาสรรค์ บุรีรัมย์
204 57764 นาย จิตกร บุญเต็ม พิมพ์รัฐประชาสรรค์ บุรีรัมย์
205 57940 นาย พงษ์สิทธิ์ จันใด คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
206 57943 นางสาว นงลักษณ์ สายรัตน์ หนองพอกวิทยา ร้อยเอ็ด
207 57962 นาย ศักดิ์ดา คุณโคตร นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
208 58169 นาย สุรพงศ์ เทศประสิทธิ์ สว่างแดนดิน สกลนคร
209 58260 นาย อธิปัตย์ สิงทองทัศน์ วารินชำราบ อุบลราชธานี
210 58268 นาย สินศักดา นาหล่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
211 58274 นาย สุทิน โสภาดี สว่างแดนดิน สกลนคร
212 58355 นางสาว สุกัญญา สติภา กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
213 58477 นาย เจมศักดิ์ อุปสุข ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
214 58495 นาย กฤษฎา ลำพองชาติ ห้วยจริงวิทยา สุรินทร์
215 58512 นาย ฐิติวัจน์ ชาศรี เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
216 58592 นาย ขจรพงศ์ นครประเทศ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
217 58614 นาย ปัญญา บุญกล้า ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
218 58998 นาย ตวงสิทธิ์ อัคสุข พังโคนวิทยาคม สกลนคร
219 59001 นาย กานต์ กอมณี เดชอุดม อุบลราชธานี
220 59142 นาย ศราวุธ บู่ไธสง โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม ศรีสะเกษ
221 59152 นาย อดิศักดิ์ ยะสะกะ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
222 59180 นาย สรรพชัย บุญยงค์ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
223 59283 นาย ศุภกิจ เคนบุปผา โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
224 59339 นางสาว รัตติยา แสนสุภา นาแกพิทยาคม นครพนม
225 59355 นาย ธนวิทย์ อินทร์กง คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
226 59396 นาย วัยวุฒิ ใจแก้ว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
227 59537 นาย ไชยกมล เหล่ามาลา ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
228 59574 นาย ณัฐวุฒิ วาจาสัตย์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
229 59918 นาย สุริยา อานนท์ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
230 59985 นางสาว สุภาพร หว้าชุม โพธิ์ทองพิทยาคม ร้อยเอ็ด
231 60102 นาย อาทิตย์ บุตรภักดี ม่วงมิตรวิทยาคม ร้อยเอ็ด
232 60132 นาย ชยารักษ์ โพธิจักร เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
233 60187 นางสาว ตำลึง บุญเลื่อน ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร
234 60247 นาย ธีรเชษฐ์ ศรีวัชรเสถียร พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ มุกดาหาร
235 60307 นาย ธนากร ปวะบุตร กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
236 60308 นางสาว เกษราพร แก้วกว้าง โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
237 60357 นาย บารมี บุญประสิทธิ์ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
238 60537 นาย ทวีชัย ศรีลาภา วารินชำราบ อุบลราชธานี
239 60610 นาย อนวัช แสงเงินรอด สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
240 60719 นาย กิตติพงษ์ ศิริเวช นาจะหลวย อุบลราชธานี
241 60746 นาย วัฒกรณ์ ยางไชย มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
242 60834 นาย ธนพล สนามพล พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
243 60882 นาย เธียรดนัย แสนอ้วน พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
244 60904 นาย อภิรักษ์ นารี น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
245 60929 นาย อนุกูล ดวงใจ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
246 61024 นาย ทินกร พุทไธวัฒน์ พุทไธสง บุรีรัมย์
247 61218 นาย นิธิกร เที่ยงทัศน์ จตุรภูมิพิทยาคาร ศรีสะเกษ
248 61325 นาย นครินทร์ สุวรรณ์ อุเทนพัฒนา นครพนม
249 61333 นางสาว สุพรรณิการ์ สุวรรณจันทร์ อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
250 61547 นาย อรรถพล มุกธวัตร* นาโปร่งประชาสรรค์ ยโสธร
251 61563 นางสาว ศิริรังษี ศิริบูรณ์ สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
252 61632 นางสาว กัลยา นิละดาห์ โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ร้อยเอ็ด
253 61992 นาย อำพล กระสังข์ หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์
254 62010 นางสาว รวิวรรณ มนัสไธสง นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
255 62088 นาย สถาพร เรืองศรี นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
256 62108 นาย ชัยวัฒน์ เครือวัลย์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
257 62127 นาย ชญาธัช ขวัญศรี เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
258 62139 นางสาว ธิดารัตน์ อินทร์ภู่ โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ร้อยเอ็ด
259 62220 นาย จักรกฤษ สุพงษ์ กันทรอมวิทยาคม ศรีสะเกษ
260 62337 นาย ณรงค์ชัย ดีใจ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
261 62376 นาย กฤตภาส สุทธิวงศ์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
262 62417 นาย จักรกฤษณ์ เชิดชน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
263 62465 นาย พิพัฒน์ โสนะชัย เชียงใหม่ประชานุสรรณ์ ร้อยเอ็ด
264 62561 นาย เกียรติยศ เหล่าหวายนอก คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
265 62563 นาย ชาญยุทธ กล้วยทอง หนองหมื่นถ่านวิทยา ร้อยเอ็ด
266 62612 นาย วุฒมีชัย ตาลหอม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
267 62855 นาย ครรชิต บุญจริง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
268 63085 นาย จักรพงศ์ พึ่งน้ำ พุทไธสง บุรีรัมย์
269 63086 นาย ธีรยุทธ ภาแกดำ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
270 63146 นาย สมพงษ์ เวียงอินทร์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
271 63225 นาย จักรพันธ์ โยธาจันทร์ หนองผึ้งวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
272 63261 นางสาว จิรกาญจน์ เกมกลาง หว้านใหญ่วิทยา มุกดาหาร
273 63393 นางสาว ศิรินันท์ กุหลาบ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
274 63465 นาย กิตติศักดิ์ ใจบุญ เดชอุดม อุบลราชธานี
275 63487 นาย ธนะศักดิ์ ถาวรศิริ พนมรุ้ง บุรีรัมย์
276 63625 นาย ธนพงษ์ วงสาโท ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
277 63697 นาย พิเชษฐ์ แซ่ใหล บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
278 63753 นาย ศราวุฒิ บัวศิลา เชียงใหม่ประชานุสรรณ์ ร้อยเอ็ด
279 63786 นาย อาทิตย์ ดีพลงาม หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
280 63794 นาย ประพันธ์ ประทุมวัน* เมืองกลางประชานุกูล ยโสธร
281 63802 นาย มีชัย ธูปน้ำคำ หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
282 63836 นาย นฤเบศ ป้องสนาม หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
283 63858 นางสาว นิทรา สุขสานต์ เดชอุดม อุบลราชธานี
284 63908 นาย ยุทธพิชัย หนูขาว ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
285 64073 นาย รณชัย อรุณมณี ม่วงมิตรวิทยาคม ร้อยเอ็ด
286 64081 นาย นพพล ทองลอย พนาศึกษา อำนาจเจริญ
287 64131 นางสาว อัจฉรา โคกสูง พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
288 64221 นาย ณัลทวัฒน์ อ่อนพุทธา เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
289 64462 นาย วีระศักดิ์ คำมุงคุณ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
290 64468 นาย ณรงค์เดช วิเศษ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
291 64517 นาย ฐาปกรณ์ พันเดช กู่จานวิทยาคม ยโสธร
292 64703 นาย วรศักดิ์ วิภาหัสน์ นางรอง บุรีรัมย์
293 64860 นาย ภาณุพงศ์ น้อยจันทร์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
294 64866 นางสาว ชิดชนก มั่นเฮง สตึก บุรีรัมย์
295 64949 นาย กฤษณพงษ์ แสนสุภา ธาตุพนม นครพนม
296 65015 นางสาว บังอร ปันโย บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
297 65127 นาย พลากร ไชยมั่น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
298 65227 นาย ชรณวรรณ ระยับศรี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
299 65247 นาย ชินณพงศ์ อติประเสริฐกุล อุเทนพัฒนา นครพนม
300 65254 นางสาว จันดี อรุณรัมย์ กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
301 65274 นาย ธวัชชัย นันทา* สังขะ สุรินทร์
302 65316 นาย เสรีย์ หวังผล นาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี
303 65505 นางสาว อัปสร บุรมย์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
304 65685 นาย ประวิทย์ สิมพะราช อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
305 65711 นาย ฤทธิรงค์ เหมชะญาติ นางรอง บุรีรัมย์
306 65731 นางสาว มาลีนนท์ จัทร์แจ้ง ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
307 65792 นางสาว สิริวิมล วังวงษ์ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
308 65854 นาย สาธร พยุงวงษ์ ทรายมูลวิทยา ยโสธร
309 65958 นาย มงคล กล้าหาญ ทรายมูลวิทยา ยโสธร
310 66194 นาย นัฐพันธ์ ทุมแสง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
311 66269 นาย พรพิทักษ์ ถมปัด นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
312 66486 นาย ณัฐวุฒ มีกุล สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
313 66669 นาย วราวุธ พลเยี่ยม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
314 66679 นาย วัชรากรณ์ กันหาทิพย์ นางรอง บุรีรัมย์
315 66706 นางสาว สุภัสสรณ์ ชะใบรัมย์ สตึก บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : นิติศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38847 นางสาว จิดาภา สุขสานต์ สนมวิทยาคาร สุรินทร์
2 38850 นางสาว จริยา วิชานนท์ รัตนบุรี สุรินทร์
3 39028 นางสาว ปฐมาวดี พิมพ์กาล โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
4 39116 นางสาว ธิดาทิพย์ ผิวขำ คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร
5 39329 นางสาว อมรประภา สีชนะ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
6 39333 นางสาว กาญจนา ชัณะรงค์ กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
7 39459 นางสาว อภิญญา ศรีสุข เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ
8 39499 นางสาว สุรัตนา สายโน เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
9 39551 นางสาว วนัดดา พวงอินทร์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
10 39602 นางสาว รุ่งทิวา พันธ์วิเศษ นางรอง บุรีรัมย์
11 39610 นาย ธวัชชัย ห่ามกระโทก พุทไธสง บุรีรัมย์
12 39667 นาย อัครเดช สุตาสุข พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
13 39726 นางสาว ศศิธร ไชยเชษฐ์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
14 39820 นางสาว ชารินี บุญเรืองจักร กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
15 39872 นาย ณัฐวุฒิ เพ็งเเจ่ม กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
16 39918 นางสาว สุวรรณี ชื่นรัมย์ โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์
17 39949 นางสาว ปรีญาภรณ์ ชูชะรัมย์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
18 40237 นาย ณัฐพัชร์ มัฌชิมะบุระ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
19 40345 นาย วีรภัทร ทุมมา ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
20 40409 นาย เชิดศักดิ์ ร่วมพล รัตนบุรี สุรินทร์
21 40463 นางสาว ปทุมทิพย์ งามเถื่อน เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
22 40557 นางสาว บุณยวีย์ เวียงสิมา ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
23 40670 นางสาว สุนิสา แก่นนินทร แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์
24 40796 นาย ทิวากร น้อยชา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
25 40959 นางสาว อุมาพร ศรีฉลวย เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
26 41129 นาย กล้าณรงค์ แก้วสง่า โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
27 41157 นาย อนุชน สมปอง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
28 41286 นางสาว พรสุดา หงษ์ศรี หนองฮีเจริญวิทย์ ร้อยเอ็ด
29 41342 นางสาว อินทร์คนานค์ ศรีสุข คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
30 41505 นาย สุริยา ปานเพชร เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
31 41535 นางสาว เบญจมาศ หมื่นมี ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
32 41565 นางสาว วนิดา ยางศิลา เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
33 41646 นางสาว กฤติญาภรณ์ บุระกรณ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
34 41718 นาย ศักดิ์ระพี มีคุณ นาคำวิทยา อุบลราชธานี
35 41725 นาย ไววิทย์ เสียงล้ำ คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร
36 42023 นางสาว กรรณิการ์ สารธิมา เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
37 42082 นาย พีรวัฒน์ พูลเพิ่ม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
38 42377 นางสาว นดา สุดศักดิ์กรี จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
39 42772 นางสาว รักษ์สุดา ทวีธง บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
40 42824 นางสาว สุนันทา สายกระสุน สินรินทร์วิทยา สุรินทร์
41 42847 นางสาว สุพัตรา หาสุข จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
42 42941 นางสาว กัลยา ปะถะมา ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
43 43065 นาย อิสระพงค์ อินทสุข รัตนบุรี สุรินทร์
44 43100 นางสาว โสระยา พละศักดิ์ ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
45 43124 นาย วิษณุ สมานิตย์ สินรินทร์วิทยา สุรินทร์
46 43285 นางสาว เวียงคำ เหมแดง แก้งเหนือพิทยาคม อุบลราชธานี
47 43451 นางสาว ธิดาพร ภูแดนแผน เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
48 43471 นางสาว ประภาณี ราญมีชัย เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
49 43564 นางสาว ศศิธร ชุ่มเสนา ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
50 43584 นางสาว อ้อม จิตเพ็ง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
51 43618 นางสาว ธารทิพย์ วรรณโสภา พนาศึกษา อำนาจเจริญ
52 43718 นางสาว จิรพร คำพูล น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
53 43993 นางสาว ชไมพร ทุ่นทอง คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
54 44072 นางสาว อรพรรณ ทองเกลียว น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
55 44199 นางสาว นลินนิภา บัวงาม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
56 44242 นางสาว จิราภรณ์ วงษ์วิลา กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
57 44261 นางสาว จิราภา พันธนาม กำแพง ศรีสะเกษ
58 44393 นาย ศราวุธ อินรีย์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
59 44397 นางสาว อฐืพร อยู่สุข พนาศึกษา อำนาจเจริญ
60 44469 นางสาว บัว หนาซุย ไตรมิตร ศรีสะเกษ
61 44508 นางสาว นววรรณ โพธิ์สิทธิ์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
62 44510 นางสาว ชุติมา ทองเหลือง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
63 44518 นางสาว จิราธิป สอพอง ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
64 44603 นางสาว เมลิญา นามวงษา มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
65 44675 นางสาว จันทร์ทิตย์ บุญส่ง ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
66 44685 นางสาว รัตนา บุญทน ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
67 44723 นางสาว เบญจพร กออ่อน ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
68 44733 นางสาว รัตนพร พรมกาวงศ์ กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
69 44737 นางสาว นริศราวรรณ ชุมสิทธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
70 44752 นางสาว จุฑามาศ โคตรหลักคำ โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
71 44827 นางสาว กิ่งแก้ว กุดวงค์แก้ว กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
72 44837 นางสาว กิตติมา วันทา เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
73 44840 นางสาว อารยา สารี เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
74 44910 นางสาว กิตติยา บุ้งทอง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
75 44914 นาย อำนวย ผิวเงิน ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
76 44933 นาย พลากร ภางาม รัตนบุรี สุรินทร์
77 44937 นางสาว พิมพ์ผกา สอนกล้า สังขะ สุรินทร์
78 44986 นาย อุเทน น้ำมนต์ดี รัตนบุรี สุรินทร์
79 44995 นางสาว ณัฐพร แสนดี จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
80 45112 นางสาว รัญชิดา ไพรัมย์ พนมดงรักวิทยา สุรินทร์
81 45281 นาย เกียรติศักดิ์ ฑีฆายุพรรค เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
82 45366 นางสาว ขวัญฤทัย พิมพ์ทอง บัวงามวิทยา อุบลราชธานี
83 45410 นาย ณัฐชนน ทรงคาศรี เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
84 45442 นางสาว อรวรรณ นันทบุตร ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
85 45472 นาย รนัย วงษ์แก้ว เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
86 45561 นาย มณู หนองเป็ด นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
87 45655 นางสาว วิภาดา ทองวงษา พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
88 45679 นางสาว ปัทมา บุญอาจ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
89 45697 นาย วัชรกร ตุ่ยไชย กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
90 45704 นางสาว ลักษมี บาริศรี หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์
91 45955 นาย วีรพงษ์ ใจลาด จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
92 45973 นางสาว ขนิษฐา ภูทอง ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
93 45999 นางสาว จุฑามาศ บุญพันธ์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
94 46092 นางสาว พัชรินทร์ แสงลุน โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
95 46097 นางสาว เจนจิรา ดวงตา เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
96 46153 นาย ชาญชัย หานามไชย จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
97 46193 นาย พานทอง ศรีบุญเรือง นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
98 46212 นางสาว ศิริวิมล พิมพ์โคตร ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
99 46250 นางสาว ศิริพร ภาเภา ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
100 46258 นาย ลิขิต สีนกรณ์ ศิลาลาดวิทยา ศรีสะเกษ
101 46284 นางสาว ภาณุมาส บุญมา สตึก บุรีรัมย์
102 46293 นางสาว รัติกาล เพ็งดี เดชอุดม อุบลราชธานี
103 46304 นางสาว จรินทร ดังประภา ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
104 46315 นางสาว รัติยา เพ็งดี เดชอุดม อุบลราชธานี
105 46340 นางสาว ทิพวรรณ บัวดำ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
106 46361 นางสาว เกศมณี อินทะแสง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
107 46601 นาย เกรียงไกร ทวีจิต เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
108 46708 นางสาว กาญจนา รอดคำทุย เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
109 46726 นาย จักรกริช จะโรจร น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
110 46783 นางสาว จรรยพร วงษ์ศรีแก้ว กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
111 46824 นางสาว ปภัสสร แสงอรุณ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
112 46845 นางสาว วรรณวิสา คำงาม ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
113 46867 นางสาว วิจิตรา อินธิรัตน์ ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
114 46941 นาย เกียรติคุณ ขำเอนก เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
115 46945 นางสาว กรรณิการ์ ท่าบ่อ ธงธานี ร้อยเอ็ด
116 46980 นางสาว อนิสสา การินทร์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
117 47002 นางสาว อัจฉรา เพ็งกาล จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
118 47020 นาย เอกวัฒน์ บุญทวี กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
119 47032 นาย ทวีวัฒน์ ยุรศักดิ์พงศ์ ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ
120 47044 นางสาว ปราณี เพิ่มพันธ์ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
121 47175 นาย กุญชกาจน์ จันทร์ประเสริฐ สังขะ สุรินทร์
122 47204 นางสาว จารุวรรณ พืชสิงห์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
123 47299 นางสาว วิลัยภรณ์ นันทพันธ์ กำแพง ศรีสะเกษ
124 47417 นาย สัตยา เดือนขาว สังขะ สุรินทร์
125 47448 นางสาว ณัฐทิชา คำมุงคุณ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
126 47517 นางสาว อนันพร ริกำแง กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
127 47549 นางสาว อาทิมา อ่วมเจริญ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
128 47631 นาย พิสิฏฐพล พันธุพาน ธาตุพนม นครพนม
129 47707 นางสาว จิราวัถน์ หันน้ำเที่ยง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
130 47722 นางสาว กัลยารัตน์ ทองลือ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
131 47736 นาย เอกชัย ขันทะวัตร์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
132 47822 นาย ทรงศักดิ์ บำเพ็ญ นาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี
133 47826 นางสาว สมรักษ์ พลรักษ์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
134 47843 นางสาว สายใจ ดวนขัน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
135 47884 นางสาว ชิตชนก บุญจัด จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
136 48029 นางสาว น้ำผึ้ง คำมุงคุณ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
137 48233 นาย ประชา ศรกุพันธ์ นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
138 48259 นางสาว ศิริรัตน์ นามกุล เดชอุดม อุบลราชธานี
139 48362 นาย ศักดิ์กรินทร์ คำสด ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
140 48507 นางสาว อลิสา เสนาสุ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
141 48643 นางสาว วิลาวัลย์ ทาทอง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
142 48662 นาย วรพล บุญจิตต์ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
143 48686 นางสาว จารุวรรณ มาบกลาง พุทไธสง บุรีรัมย์
144 48763 นางสาว ยุพาดี ไขแสง เดชอุดม อุบลราชธานี
145 48913 นางสาว ภัทธา วรรณพฤษ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
146 48949 นางสาว พรสุดา กุดวงค์แก้ว กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
147 49003 นางสาว มัณฑนา ทองหล้า มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
148 49208 นางสาว สุรีพร สอนอาจ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
149 49219 นางสาว บัวผัน ชัยวงศ์ษา ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
150 49373 นาย สมบูรณ์ โสภา มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
151 49392 นางสาว สุภารัตน์ ทองนาค เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
152 49433 นาย พิทักษ์ สาสัย มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
153 49436 นาย วิวัฒนชัย ไชยพิมพา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
154 49652 นาย วิโรจน์ หงศิริ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
155 49713 นางสาว สุริยาพร นันตะสูตร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
156 49715 นางสาว สุภาวรรณ ภาโสม ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ศรีสะเกษ
157 50103 นางสาว บัวบาน อุปมัย ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
158 50179 นางสาว ชลธิชา พ่อลีละ ปลาปากวิทยา นครพนม
159 50365 นางสาว พุดรักษา ศรีสุวรรณ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
160 50403 นางสาว หทัยชนก จันทะเสน เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
161 50571 นางสาว มัลลิกา สิงห์จันทร์ อาจสามารถวิทยา ร้อยเอ็ด
162 50697 นางสาว ขวัญชนก ธรรมวงค์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
163 50750 นางสาว สุนิษา สายพิณ วารินชำราบ อุบลราชธานี
164 50872 นางสาว ปรางค์ทิพย์ สร้อยจิตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
165 50876 นางสาว ยุพยงค์ มาภักดี เดชอุดม อุบลราชธานี
166 50916 นางสาว ฐิตาพร แซวประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
167 50939 นาย นนทชัย บุตรสอน หนองซนพิทยาคม นครพนม
168 51083 นางสาว นาตยา จันดาคูณ สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
169 51159 นางสาว อรนุช เชิดชีวี ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
170 51269 นางสาว ชนาพร สุธรรมวิรัตน์ นาถ่อนพัฒนา นครพนม
171 51272 นางสาว ไพลิน พลเยี่ยม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
172 51340 นาย ชานนท์ เสนาะพิณ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
173 51579 นาย ปรัชญา บุญยัง ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
174 51642 นาย จิตรกร เบ็ญตัน พังโคนวิทยาคม สกลนคร
175 51644 นางสาว ศยามล แฉล้มไธสง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
176 51660 นางสาว ฐิติมา จันทร์โพธิ์ พังโคนวิทยาคม สกลนคร
177 51684 นางสาว วาฐินี กะการดี สตึก บุรีรัมย์
178 51740 นางสาว ศศิวิมล แสงใส สตึก บุรีรัมย์
179 51743 นาย สุชาติ วิเศษศรี จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
180 51774 นาย พิชัย ปานทอง พนมดงรักวิทยา สุรินทร์
181 51782 นางสาว กนกพร รัตนา ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
182 51785 นางสาว สุดารัตน์ งามเมือง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
183 51825 นางสาว เกษร เหมะรักษ์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
184 52085 นาย จักรพันธ์ จารุตัน มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
185 52098 นางสาว กนกวรรณ เผ่าพงษ์ สว่างแดนดิน สกลนคร
186 52225 นางสาว เบ็ญจมาศ พันธ์ศรี ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
187 52344 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมดา สังขะ สุรินทร์
188 52369 นางสาว กรกนก แสนสุริวงค์ ร่มเกล้า สกลนคร
189 52397 นางสาว อันธิกา โพธิ์ศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
190 52480 นางสาว หนึ่งฤทัย ช่วยกายตูม มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
191 52483 นางสาว สมฤดี พงษ์ธนู สังขะ สุรินทร์
192 52662 นางสาว อภิญญา พากเพียร มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
193 52672 นางสาว สุภาภรณ์ ไหว้พรหม มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
194 52862 นางสาว ณหทัย สายตา น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
195 52916 นาย ยุทธนา บันลือทรัพย์ สนมวิทยาคาร สุรินทร์
196 53035 นาย ไกรศรี ขยันหา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
197 53045 นางสาว กุลจิรา สาขะยัง ทรายทองวิทยา ร้อยเอ็ด
198 53088 นางสาว กรรณิกา ภูถุ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
199 53096 นางสาว เมรยา มิ่งแนน กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
200 53115 นางสาว อรอิสรา แปลกสินธุ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
201 53128 นางสาว ปริชญา สุดอุ่น พนาศึกษา อำนาจเจริญ
202 53145 นางสาว รุจิษยา ทองน้อย ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
203 53245 นาย ชาญณรงค์ มะลัยโคตร ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์
204 53249 นาย นิวัฒน์ ทันใจ ศรีปทุมพิทยาคม สุรินทร์
205 53280 นางสาว ชุติมา เขาทอง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
206 53293 นางสาว เกศราภรณ์ ลาภูตะมะ กำแพง ศรีสะเกษ
207 53402 นางสาว ปิยวรรณ วงศ์เพ็ญ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
208 53488 นางสาว ปัทมา กสิภูมิ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
209 53522 นางสาว ณัฐวดี สังข์กลมเกลี้ยง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
210 53558 นาย ต้น เเสงสุริยะ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
211 53760 นาย เกรียงไกร ดวนใหญ่ ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ศรีสะเกษ
212 53897 นางสาว เบญจวรรณ์ สุดไสย์ กระแชงวิทยา ศรีสะเกษ
213 53933 นาย ศตวรรษ บุตรวาปี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
214 54053 นาย สิทธิพร สุวรรณไตรย์ คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
215 54078 นาย อรรถชัย สวนไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
216 54201 นางสาว อุไรพร ทองมีเดช มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
217 54364 นาย กมล สายศร กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
218 54409 นางสาว แพรวนภา เครือบุตร กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
219 54412 นางสาว นิภาพร ชินรักษา โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
220 54657 นาย ธนพงษ์ แพนสมบัติ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
221 54659 นางสาว ขวัญภิรมย์ สงสะอาด มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
222 54719 นางสาว มลิวัลย์ บ่อคุ้ม โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
223 54823 นางสาว กานดา ชนะคำ โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
224 55008 นางสาว แพรวดาว ทองจุลละ อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์
225 55145 นาย ภาณุเดช มงคลล้อม กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
226 55168 นางสาว วิไลพร ภูนะ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
227 55192 นาย ศตวรรษ เห็มราช โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
228 55198 นาย วรพล ทองแรง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
229 55332 นาย เจษฎา การะจักร์ นาเวียงจุลดิศวิทยา อำนาจเจริญ
230 55500 นางสาว กัญญาณี ศรีพลกรัง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
231 55545 นางสาว ปาริชาติ ทรงพระ บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
232 55633 นางสาว อัญชลี มาศรักษา เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
233 55743 นาย พรรษิษฐ์ ขันตรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
234 55789 นางสาว จันทร์จิรา เผดิม นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
235 55881 นางสาว สุณิสา หาญยิ่ง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
236 55960 นางสาว วิชชุดา ศิริคำ วารินชำราบ อุบลราชธานี
237 55989 นางสาว พูนทรัพย์ แสนราษฎร์ อาจสามารถวิทยา ร้อยเอ็ด
238 56211 นาย อมเรศ ผาสุก ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
239 56321 นาย ณภัทร วงศ์สุเพ็ง มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม นครพนม
240 56345 นางสาว เพชรรัตน์ วรศิลป์ ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
241 56385 นางสาว ภิรมณ์ญา มูลเมือง มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม นครพนม
242 56392 นาย นิติกร บริบูรณ์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
243 56491 นางสาว สุมาลี สุเมธมงคล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
244 56527 นาย วีรภัทร อินธิกาย นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์
245 56548 นางสาว วลี ประสารรส ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
246 56601 นาย ปะการัง กุลวงค์ คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
247 56812 นาย วุฒิชัย มีนาม สังขะ สุรินทร์
248 57002 นาย จิตกร สมตน คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร
249 57014 นางสาว กวินทิพย์ นามศร เลิงนกทา ยโสธร
250 57016 นาย ศักดา แสงส่อง ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
251 57018 นางสาว อภิญญา แสงเดือน กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
252 57095 นางสาว สุพัตรา แสงประจักษ์ เลิงนกทา ยโสธร
253 57141 นางสาว แขนภา ภูสมยา เลิงนกทา ยโสธร
254 57356 นางสาว สุดารัตน์ สิงห์ธี ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
255 57479 นางสาว อนิสา ก่ำจำปา มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
256 57482 นางสาว ปรียานุช แร่ทอง มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
257 57782 นางสาว จินารักษ์ ศรีภา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
258 57903 นาย ทศพล สามสี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
259 57978 นางสาว วิลาวรรณ เสริมเจริญกิจ หนองซนพิทยาคม นครพนม
260 58050 นาย พิศุทธิภูมิ ให้ศิริกุล มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
261 58198 นาย สราวุธ ศรีวิชัย ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
262 58243 นางสาว อนุสรา นาคไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
263 58315 นางสาว มุนารี เสาว์ทอง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
264 58422 นางสาว พัชรี มีสติ ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
265 58486 นางสาว ดุษฎี ภูมิฐาน เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
266 58558 นางสาว สุรัตดา เหมาะสม กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
267 58616 นาย ณัฐวุฒิ เลิศสุขกิจวัฒนา กำแพง ศรีสะเกษ
268 58646 นางสาว ภิรมย์ลักษณ์ เลื่อนไชย อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
269 58720 นาย พีรชน แก้วคำชาติ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
270 58755 นาย สัตยา ใจใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
271 58758 นางสาว พัชรินทร์ แสนบุตวงษ์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
272 58782 นางสาว วลัยลักษณ์ ชัยนอก กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
273 58833 นาย สุรจิต สุจริต ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
274 58843 นางสาว กิตติญา หาโล๊ะ กำแพง ศรีสะเกษ
275 58857 นางสาว เมนา บุญมานัด เดชอุดม อุบลราชธานี
276 58972 นางสาว วรรณฤดี เพียวสูงเนิน ห้วยหินพิทยาคม บุรีรัมย์
277 58988 นางสาว มณีรัตน์ ม่วงมนตรี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
278 59069 นาย อนุชา ประจงจิตร ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
279 59141 นางสาว หฤทัย คำหาญ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
280 59187 นางสาว สุกานดา แสนกำแพง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
281 59205 นางสาว จารุวรรณ ขันตี กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
282 59297 นางสาว สุชาวดี พิมสุตะ กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
283 59370 นาย วิศิษย์ศักดิ์ แสนณรงค์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
284 59445 นางสาว อินทิรา เอี่ยมโคกสูง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
285 59520 นาย วรวิทย์ สุภาพ ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
286 59522 นาย ณัฐพล วงค์คำ แก้งเหนือพิทยาคม อุบลราชธานี
287 59584 นางสาว วาสนา สุขหุ้ม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
288 59604 นางสาว เบญจวรรณ นนท์คำวงค์ ร่มเกล้า สกลนคร
289 59813 นางสาว เกศินี แหลมอาทิตย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
290 59816 นางสาว ปาริชาติ ถิ่นทัพไทย หนองฮีเจริญวิทย์ ร้อยเอ็ด
291 59828 นาย ไพรัช ทองมนต์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
292 59885 นางสาว วาสนา มาเสมอ กำแพง ศรีสะเกษ
293 59889 นางสาว พิมพ์ชนก รังพงษ์ นางรอง บุรีรัมย์
294 59963 นางสาว กนกพร กองเพชร นางรอง บุรีรัมย์
295 59975 นางสาว วิลาวัลย์ สินอ้วน ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
296 60057 นาย กฤษดา ปองดอง บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
297 60135 นาย วิทยา จำวงศคุ ม่วงมิตรวิทยาคม ร้อยเอ็ด
298 60168 นาย นพพล แก่นท้าว อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
299 60471 นางสาว นันธิยา โคชา เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
300 60474 นาย ณัฐวุฒิ บุตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
301 60475 นางสาว นงเยาว์ วงค์อามาตย์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
302 60696 นางสาว วารุณี ท้าวมา เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี
303 60795 นางสาว ณัฐวดี ศิริรส เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
304 60818 นางสาว จิตรา โซ่เมืองแซะ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
305 60841 นาย ปัญญา วงศ์ตะลา เดชอุดม อุบลราชธานี
306 60864 นางสาว ดรุณี พลเยี่ยม เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
307 60870 นาย กฤษณะ จิตต์พิพัฒน์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
308 60880 นางสาว ราตรี มีหมดจบ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
309 60902 นางสาว สุจิตรา ศรีคุณ นางรอง บุรีรัมย์
310 61056 นาย อภินันท์ ทองมนต์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
311 61119 นางสาว อังศุมาลิน ยามมา นางรอง บุรีรัมย์
312 61178 นางสาว สุพรรษา ธานีพูน ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
313 61271 นาย ภาคิน เจนพานิช นางรอง บุรีรัมย์
314 61314 นางสาว อมรรัตน์ พรหมบุตร นางรอง บุรีรัมย์
315 61316 นางสาว กรรณิการ์ แสงปราบภัย ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
316 61343 นางสาว จริยา นามวงษา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
317 61685 นาย สิรวิชญ์ ประทุมชัย โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
318 61771 นางสาว ฐิตินันท์ คำอ่อนศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
319 62035 นาย เจษฎา สามารถ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
320 62090 นาย ธนายุต บัวสด บัวเชดวิทยา สุรินทร์
321 62373 นาย อธิวัฒน์ พงษ์สุระ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
322 62520 นางสาว นันทนา คงสุขา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
323 62584 นาย สุริยา สองเมือง กู่จานวิทยาคม ยโสธร
324 62781 นาย ธนกฤต พื้นผา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
325 62891 นางสาว กัลยา หมื่นจิตร ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
326 62908 นางสาว กัณฑมาศ พลพาล ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
327 62964 นางสาว มนธิชา จันปุ่ม หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
328 62978 นาย ณรงค์ศักดิ์ แสงศรี บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
329 63081 นาย ไตรรัตน์ บวรชาติ นางรอง บุรีรัมย์
330 63092 นางสาว อรณี มิตรจันทึก นางรอง บุรีรัมย์
331 63295 นางสาว สกุลรัตน์ เข็มเพชร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
332 63319 นาย สิทธิชัย ไกลถิ่น อุเทนพัฒนา นครพนม
333 63509 นางสาว บุษยมาศ จรเด็จ ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
334 63537 นาย ศรเพชร หมั่นชัย แก้งเหนือพิทยาคม อุบลราชธานี
335 63700 นางสาว เกศรินทร์ หอมดี ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์
336 63741 นาย ธีระวัฒน์ ลุนนา บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
337 63803 นาย นิติ พั้วทอง บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
338 63817 นาย อัยการ ยามบุญ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
339 63892 นางสาว ลำไพ เหล็กเพชร นาจะหลวย อุบลราชธานี
340 63902 นาย สมชาย ทองแย้ม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
341 63926 นางสาว พิมพ์ศรี เคี่ยงคำผง อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
342 63939 นางสาว เจนเนตร สุระมาศ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
343 64010 นางสาว อรพรรณ ป้องบุญมี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
344 64080 นาย จักรกฤษ รุ่งศศิธร น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
345 64135 นางสาว นุชจรี มงคลแก้ว น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
346 64201 นางสาว พุทธิภรณ์ นพรัตน์ นางรอง บุรีรัมย์
347 64246 นางสาว วิภาวรรณ โสดาพรม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
348 64387 นางสาว สุภิญา พันธ์ไธสง นางรอง บุรีรัมย์
349 64555 นางสาว บุศยรินทร์ พงษ์ธนู ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
350 64637 นาย ณรงค์ บุตรชาติ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
351 64752 นางสาว ปัญจพร ประถมนาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
352 64757 นาย จำเนียร เปรมทา พนาศึกษา อำนาจเจริญ
353 64762 นาย วิชาญ ดีพลงาม สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
354 64783 นางสาว กุสุมา ดีพร้อม ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
355 64994 นางสาว ศิราภรณ์ ไชยา อุเทนพัฒนา นครพนม
356 65044 นาย วิศรุต อาจหาญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
357 65052 นางสาว กมลชนก โสขวัญฟ้า นางรอง บุรีรัมย์
358 65086 นาย อัฐพล วงศ์ผาบุตร นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
359 65126 นาย ศุภษร คำกลอน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
360 65137 นางสาว อุษา นามบุรี นางรอง บุรีรัมย์
361 65146 นาย สหชน พูลเลิศ สังขะ สุรินทร์
362 65215 นางสาว นุชนภาลัย เหลือนึก สิรินธร สุรินทร์
363 65279 นาย ภัทร ปะโปตินัง ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์
364 65394 นางสาว กัลทริกา โทศรีทา เดชอุดม อุบลราชธานี
365 65456 นางสาว กาญจนา รำไพ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
366 65458 นางสาว รัชนี ปรือปรัก ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ศรีสะเกษ
367 65530 นางสาว วัชราภรณ์ วงษ์คำชัย ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
368 65670 นางสาว บุษยา มิ่งบุญ โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
369 65862 นางสาว สุรีรัตน์ ฤทธิ์พันธุ์ม่วง นางรอง บุรีรัมย์
370 65897 นาย พงษ์สิทธิ์ นาเมืองรักษ์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
371 66014 นางสาว พรสุดา จันทร์หา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
372 66049 นาย ณัฐวุฒิ ภาพยนต์ นางรอง บุรีรัมย์
373 66159 นาย สุทธิพงษ์ สืบสวน เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
374 66190 นาย นัฐพล สิงห์ขร นางรอง บุรีรัมย์
375 66213 นาย ประภาส ใหญ่ปราม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
376 66324 นาย ถาวร สุรพล อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์
377 66343 นาย ภัทรพล วรรณราม เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
378 66377 นางสาว ภานุมาศ อภัยชา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
379 66443 นางสาว เสาวนิต แก้วรักษา นางรอง บุรีรัมย์
380 66517 นางสาว จิราวรรณ แสวงบุญ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
381 66818 นางสาว วรรณิกา ประสาร สตึก บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39363 นางสาว ปวีณา วิมลศาสตร์ พนมดงรักวิทยา สุรินทร์
2 39383 นางสาว วิจิตรา วิลานันท์ โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
3 39523 นางสาว ฉัตรฑริกา จันทะดวง ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
4 39596 นางสาว สุปราณี ผู้มีสัตย์ เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ
5 40315 นางสาว วรรนิศา วิจิตรเชื้อ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 41215 นางสาว จุฑามาศ วงศ์คำ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
7 41752 นางสาว ลักขณา เมืองจันทร์ ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
8 41948 นางสาว อมรา แก่นงาม นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
9 42219 นางสาว โสภิดา รัตนเพชร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
10 42547 นางสาว บุญยนุช โสภะถา เดชอุดม อุบลราชธานี
11 42601 นางสาว เนตรนภา ดีโคตร์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
12 44446 นาย ศรัญญู นุรา ธาตุพนม นครพนม
13 44647 นางสาว อภิระมณ หลาทอง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
14 44665 นางสาว อาภรณ์ ตรีโชคสุวรรณ กำแพง ศรีสะเกษ
15 44735 นางสาว วนิดา เสนาวัง กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
16 44917 นางสาว สุดารัตน์ มาลีหวล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
17 44927 นางสาว สุจินันท์ พรอภิรัตน์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
18 44993 นางสาว อังประภา ตวงโชคสถาพร ธาตุพนม นครพนม
19 46079 นางสาว ขวัญชนก โปร่งจิต ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
20 46374 นางสาว ชุติมา คณารูป มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
21 46386 นางสาว หทัยชนก วรรณคำ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
22 46777 นางสาว ศันศนีย์ ทองงาม ห้วยขะยุงวิทยา อุบลราชธานี
23 47014 นางสาว มาลินี ชาเครือ นาแกพิทยาคม นครพนม
24 47043 นางสาว อรชร นันทิโค บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
25 47453 นางสาว ลำพูล ศรีบันดิษ นาจะหลวย อุบลราชธานี
26 47749 นางสาว อริสา ทับทิมเทศ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
27 48532 นางสาว แพรวพรรณ แคนเสา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
28 49089 นางสาว กรวรรณ ปิดตามาตา ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
29 49250 นางสาว สุภาวดี ตาสว่าง ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
30 49480 นางสาว ชลธิชา เสียมทอง ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์
31 50673 นางสาว สุชาดา ลุนภูงา อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
32 51128 นางสาว เจนจิรา ห้วยทราย คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
33 51217 นางสาว ศยามล สุขรัตน์ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
34 51402 นางสาว เขมฐริกา อักขราสา รัตนบุรี สุรินทร์
35 51666 นางสาว นัฏยา ปัททุม หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
36 52084 นางสาว ปาริชาติ มงคลเสริม ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
37 52296 นางสาว มันทนา ศรีวาที จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
38 52350 นางสาว สุดารัตน์ แก้วไตรรัตน์ ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
39 52545 นางสาว เพ็ญพิชชา เสร็จพร้อม รัตนบุรี สุรินทร์
40 52904 นางสาว มยุรี วงค์ใหญ่ สายธารวิทยา ศรีสะเกษ
41 52968 นาย ณัฐพล ภูเด่นไสย เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
42 53158 นางสาว สราลี ศรีสะอาด รัตนบุรี สุรินทร์
43 53333 นางสาว ศิริพร มีหินกอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
44 53453 นาย อภิเชษฐ์ เชื้อสกล พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
45 53861 นางสาว ขวัญกมล สายเสมา พนาศึกษา อำนาจเจริญ
46 54066 นางสาว อรยา เพียรไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
47 54145 นางสาว ดรุณี นนพละ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
48 54949 นางสาว อริยา พรมบุตร ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
49 54971 นางสาว ศรัณยา แซ่จัง เลิงนกทา ยโสธร
50 55326 นางสาว พัชรียา บุญขาว ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
51 55634 นางสาว เบญจวรรณ บุญสิม ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
52 55749 นางสาว ปวีณา สายสุข หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
53 56843 นางสาว อรัญ สีแลง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
54 56926 นางสาว ปวีณนุช ปราบจันทะ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
55 57123 นางสาว นิตยา กางรัมย์ กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
56 57550 นางสาว กมลชนก บุญธรรม นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
57 57600 นางสาว จุฑามาศ ฉาบพิมาย สตึก บุรีรัมย์
58 58028 นางสาว สุกัญญา รุ่งเรือง กำแพง ศรีสะเกษ
59 58075 นางสาว กรรณิการ์ แกล่มกล้า ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
60 58162 นางสาว ลภัสพิชชา สุรวาทกุล ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
61 59038 นางสาว ประกายแก้ว ไชยรัตน์ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
62 59488 นางสาว วิชุดา อำนวย ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
63 59596 นางสาว คธาทิพย์ ศิริพัฒน์ เดชอุดม อุบลราชธานี
64 59948 นางสาว สร้อยแก้ว บุญขาว ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
65 60424 นาย ธนภพ เดชภิมล ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
66 60699 นางสาว กานดา ผิวงาม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
67 60788 นางสาว ศิวพร ยาสมร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
68 60887 นางสาว วิรยา ทวีวัยชัยพล เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
69 62104 นางสาว ชิดชนก บุญเสริม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
70 63850 นางสาว สิมิรันตร์ สุวรรณธาดา สูงยางวิทยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
71 63884 นาย นัฐพงษ์ ประวิสารัตน์ หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
72 64021 นางสาว พัชรี ไชยเกิด เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
73 64279 นาย สันติชา เลโอนาร์ด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
74 65065 นาย ปลื้มปิติ จุลโคตร เดชอุดม อุบลราชธานี
75 65198 นางสาว ภัทรชนน คุ้มครอง นางรอง บุรีรัมย์
76 65283 นางสาว คารียาห์ ญาณะธรรม สังขะ สุรินทร์
77 65371 นางสาว ปาริฉัตร มณีกัญย์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
78 65474 นางสาว ศุภรดา ผดุงเวียง เดชอุดม อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การท่องเที่ยว
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39151 นางสาว วิชุดา ทำดีกุล พนาศึกษา อำนาจเจริญ
2 39386 นาย พิสุทธิ์ ศรีชื่น กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
3 40994 นางสาว ปิยะนุช บัวดี พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
4 41704 นางสาว วารุณี แสนโคตร นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
5 42069 นางสาว แสงเดือน จันทาเวท ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 42128 นางสาว พัชรวรรณ เกียรติอุทัย ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
7 42239 นางสาว คุณากร ศรีลาเคน น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
8 42304 นางสาว อิสริยะ แซ่ลิ้ม มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
9 43713 นางสาว เบญจวรรณ โพธิ์ขาว กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
10 43773 นางสาว พัชราภรณ์ เหนือพวน หนองซนพิทยาคม นครพนม
11 43841 นางสาว กัญญารักษ์ บุญโสภา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
12 44085 นาย จักรพล แสนโคตร ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
13 44535 นาย ศักรินทร์ ไชโย ธาตุพนม นครพนม
14 44642 นางสาว สุมารินทร์ พันธ์ทอง สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
15 44648 นางสาว อักษราภรณ์ หลอดคำ สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
16 44705 นางสาว จันทร์เพ็ญ พรชู เดชอุดม อุบลราชธานี
17 45374 นาย เศกสิทธิ์ สีสองเมือง เชียงขวัญพิทยาคม ร้อยเอ็ด
18 45881 นางสาว ดวงสุดา กล้าหาญ* โพนงามพิทยาคาร ยโสธร
19 46292 นางสาว อรรถพร ชนะพาห์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
20 46357 นางสาว ศิริพร ศรวิชัย บัวเจริญวิทยา ศรีสะเกษ
21 46363 นางสาว กาญจนา ศุภนาม ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
22 46911 นางสาว สุภาภรณ์ เกษาพันธ์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
23 47070 นางสาว ณัฐสิมา ศิริวรรณ อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
24 47102 นางสาว กิ่งกาญจน์ ผุดผา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
25 47864 นางสาว รัชฎาภรณ์ ทุมประสิทธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
26 48088 นาย ปรเมษฐ์ จังอินทร์ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
27 48508 นางสาว มนัญชยา อุตอามาต สังขะ สุรินทร์
28 48572 นางสาว ทรายแก้ว ไตรพรม สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
29 49127 นางสาว สุรัสวดี จันทพันธ์ ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
30 49142 นางสาว สุภาพร เสน่ห์พูด จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
31 49251 นางสาว อภิญญา เกตะสิทธิ์ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
32 49440 นางสาว ยุพาพร คำพันธ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
33 49447 นางสาว อำภาพร นึกดี ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
34 50019 นางสาว พิชญ์อร ทวีชาติ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
35 50249 นางสาว สายฝน ไหมทอง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
36 50913 นางสาว อรุณี บุญครอง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
37 50973 นางสาว ปภัสรา หลวงศรีภูมิ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
38 50976 นางสาว นารินทร์ อนันตศิลป์ เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
39 51596 นางสาว สุวรรณา พัวพิทยาเลิศ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
40 51622 นางสาว พรรณวิภา อินธิสุทธ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
41 52478 นางสาว อภิญญา บุญภา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
42 52579 นางสาว รัตนาภรณ์ หัสดร ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
43 52589 นางสาว ประดับพร บัวหลวง จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
44 53428 นางสาว อรทัย จันทร์ศรี โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
45 54444 นางสาว นันทิยา สาแดง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
46 54648 นางสาว ศิริญญา อาสานอก ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
47 55068 นางสาว ภัทรวดี บุญมาก ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
48 55213 นาย เอกลิขิต บริบูรณ์ หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์
49 55438 นางสาว อภิวรรณ ขวัญใจ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
50 55589 นางสาว นัดดา ดอนเปตง เดชอุดม อุบลราชธานี
51 55703 นางสาว วิมาลา ไชยศรีษะ บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
52 56143 นางสาว ฤดีรัตน์ วรรณพัฒน์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
53 56761 นางสาว ภาวิณี ภูมะลี น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
54 56842 นางสาว กนกวรรณ นันทวงษ์ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
55 56932 นางสาว ปวีณา สุภนาม ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
56 57825 นางสาว อังคณา ทองอ้ม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
57 58844 นางสาว นารี บุญเรือง ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
58 59215 นางสาว วันวิสา สิงห์นวล นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
59 59474 นางสาว พาณิภัคน์ ช่วงโชติ เดชอุดม อุบลราชธานี
60 59653 นางสาว สุวรรณา ปัตภี เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
61 59925 นางสาว วริษา ปากหวาน ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร
62 59966 นางสาว นัตยา บุญสม ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
63 60183 นางสาว ศิรินทิพย์ จากสูงเนิน อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
64 60273 นางสาว สุวรรณณี ผสม เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
65 60672 นาย วฤทธิ์ แสงสันต์ เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
66 60894 นางสาว อารีรัตน์ เเก้วหาวงค์ ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
67 61555 นางสาว จารุวรรณ สะเดา ตระกาศประชาสามัคคี ศรีสะเกษ
68 61631 นาย จตุโชค ขมิ้นทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
69 61872 นางสาว ศิรินภา สมพันธ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
70 62893 นางสาว รัฐกานต์ งามรุ่งโรจน์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
71 63424 นาย ประนิทัศ ภูขีด วิโรจน์ผดุงศาสน์ ร้อยเอ็ด
72 64069 นางสาว พรพิพัฒน์ สูงโฮง กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
73 64821 นาย ทองใส เข็มแก้ว ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
74 65084 นางสาว สุวิมล มะลิทอง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
75 65572 นางสาว ธิดาพร เอกสะพัง อุเทนพัฒนา นครพนม
76 66149 นางสาว ธิดารัตน์ สืบสำราญ ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาไทยและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39105 นางสาว ศิรินทรา พรมาเนตร กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
2 39154 นางสาว สุรีย์พร อาจวิชัย หนองแวงวิทยาคม มุกดาหาร
3 39946 นางสาว อรอนงค์ สินสุพรรณ์ หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
4 40978 นางสาว พรรณี แพทย์ทองซิว ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
5 41968 นางสาว บุณฑริกา อนุแก่นทราย ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
6 42680 นาย ธีระวัฒน์ แซงดาว ธาตุพนม นครพนม
7 42836 นางสาว อินทรา คำบาล เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
8 44139 นางสาว ณัฏชรินทร์ พรหมมาอาจ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
9 45230 นาย ศักดิ์สิทธิ์ แสงสิงห์ ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
10 45851 นางสาว รัชนก ลาชาวนา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
11 45966 นางสาว อัมพร พันธ์เพ็ง ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
12 45989 นางสาว กนกวรรณ สมหมาย นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
13 46058 นางสาว รัตติยากร ปาทะหา เดชอุดม อุบลราชธานี
14 46174 นางสาว พัชรินทร์ กิตติ แก้งเหนือพิทยาคม อุบลราชธานี
15 46226 นางสาว กรกนก อาดี ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
16 46236 นางสาว สุจิตรา ยืนทน ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
17 47007 นางสาว เกวลี สมมา นาแกพิทยาคม นครพนม
18 47165 นางสาว สุพัตรา ท้าวคำวัง ปลาปากวิทยา นครพนม
19 47188 นางสาว นาฏลดา พรมลี เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
20 47592 นางสาว ปัทมา อินธิมาศ น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
21 47647 นางสาว จุฑารัตน์ น้อยนาดี นาแกพิทยาคม นครพนม
22 47776 นางสาว วาสนา สมหมาย นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
23 48002 นางสาว ศุภรัตน์ เดชะคำภู เดชอุดม อุบลราชธานี
24 48234 นางสาว สุดาพร สายตรง พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
25 48348 นางสาว มณฑยา มาลาวัลย์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
26 48793 นางสาว ศิรประภา มลทินอาจ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
27 49556 นางสาว ทรัพย์ศิริ ชนะกุล กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
28 49653 นางสาว ชวาลา ขาวงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
29 49791 นางสาว พรภัตร วงษาเสน สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
30 49804 นางสาว วนิดา บุญราช ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
31 50106 นางสาว จิรนันท์ เนื้อนวล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
32 50425 นางสาว วรรณวิการ์ ทารินทร์ ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
33 50966 นางสาว ชิตสุภางค์ มุงคุณคำชาว โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
34 51182 นางสาว วทันยา ทองศรี คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
35 51801 นางสาว วันเพ็ญ จันครา สวงษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
36 52263 นางสาว สุกัญญา พลเมือง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
37 52555 นางสาว สุภาวรรณ จันทะบุตร ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
38 53442 นางสาว เพชรรัตดา ละออ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
39 53679 นางสาว อรอุมา โพธิ์หวังประสิทธิ์ ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
40 53974 นางสาว นิจวิภา มีชัย สังขะ สุรินทร์
41 54459 นางสาว วารุณี ชมอินทร์ พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
42 55180 นางสาว อรอนงค์ อุ่นอก เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
43 56152 นางสาว ปัทมาภรณ์ คำจันทร์ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
44 56394 นางสาว รัชดา ลือชา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
45 56423 นางสาว พัชรินทร์ โมฆรัตน์ จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
46 56426 นางสาว สุคนธ์ธาทิพย์ ตรีเมฆ พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ มุกดาหาร
47 56710 นางสาว จุฑาทิพย์ มิ่งชัย คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
48 57046 นางสาว จิรภา สาบุตร วรคุณอุปถัมภ์ ศรีสะเกษ
49 57945 นางสาว จินดาเพชร นามนาค ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
50 58063 นางสาว ศิริลักษณ์ โคตะมาลี พนาศึกษา อำนาจเจริญ
51 58454 นางสาว สุภาพร พลอาจ สายธารวิทยา ศรีสะเกษ
52 58572 นางสาว ณัฏฐาพร ธิสาคร อุเทนพัฒนา นครพนม
53 58612 นางสาว นรินทร์ พันธุชาติ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
54 58615 นางสาว บรรพตรี ศรีหะมงคล อุเทนพัฒนา นครพนม
55 60407 นางสาว จรัญญา พรดอน นางรอง บุรีรัมย์
56 61018 นางสาว พรวิมล ใยคำ กำแพง ศรีสะเกษ
57 61195 นางสาว ธิตภรณ์ ประมูลชาติ กันทรอมวิทยาคม ศรีสะเกษ
58 61441 นางสาว ธัญสุดา โล่ห์นารายณ์ นางรอง บุรีรัมย์
59 61510 นางสาว สรัญญา หนองขุ่นสาร โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
60 62231 นางสาว สกุลพร แหวนเงิน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
61 62258 นางสาว ธิดาชนก ศรีนวล น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
62 62471 นาย วีรชน บาดตาสาว ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
63 63080 นางสาว ทรายแก้ว ดวงพล ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ศรีสะเกษ
64 63251 นางสาว จิราพร อุลหัสสา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
65 64433 นางสาว ศิราณี ลอยเลื่อน ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
66 64440 นางสาว ศิริพัฒน์ บูรณะกิติ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
67 64597 นางสาว นิติยา จักษุมาตร เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
68 64609 นางสาว สุภาพร อาจสิงห์ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
69 66117 นางสาว สุชิรดา คำหา บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาจีนและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38917 นางสาว เจนจิรา ไชยสอน โนนค้อวิทยาคม ศรีสะเกษ
2 38993 นางสาว มัชฌิมา ศรีนอเนตร นางรอง บุรีรัมย์
3 39473 นางสาว พรศิริ หงษ์มณี วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
4 40294 นาย กฤษฎา กมุทมาศ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
5 40870 นาย ธงชัย ปุยฝ้าย วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
6 41748 นางสาว ดาลิกา มะณู ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
7 42413 นางสาว มนัสนันท์ เรืองเดช เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
8 42783 นางสาว อมรรัตน์ สายคูณ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
9 42925 นางสาว วริยดา จิตทวี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
10 43035 นางสาว กรนิภา แสนหยุด วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
11 43468 นางสาว หนึ่งฤทัย พรมชาติ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
12 43482 นางสาว จินตนา วงษาบุตร นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
13 43580 นางสาว นิตยา แสนดี นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
14 45200 นางสาว ลำพูน อุ่นชัย อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
15 45405 นางสาว อภิญญา ทองแท่ง รัตนบุรี สุรินทร์
16 46696 นางสาว นฤทัย ศรีนิล ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
17 47190 นางสาว พัตราภรณ์ มูลมณี จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
18 47198 นางสาว สุจิตรา ดวงสนิท วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
19 50184 นางสาว กนกวรรณ แหวนวงษ์ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
20 50603 นางสาว กัลยา นามเคน น้ำคำวิทยาคม ยโสธร
21 50629 นาย นฤเบศร์ ลัทธิรมย์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
22 52241 นางสาว ปารวตี อนุชาติ วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
23 52514 นางสาว วาณีพรรณ หงษ์ศรีจันทร์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
24 53958 นางสาว ธัญลักษณ์ แสงอุ่น ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
25 54278 นางสาว พรวิมล เคนงาม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
26 55623 นางสาว ธนัชพร วรรณทอง ตูมวิทยา ศรีสะเกษ
27 55870 นางสาว กาญจน์กนก หกพันนา เมยวดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด
28 56975 นางสาว ศิริพร สุนทรประยูร กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
29 57149 นางสาว มัทนา ศุภลักษณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
30 57155 นางสาว มัลลิกา สถานพงษ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
31 57803 นางสาว พัชราภรณ์ พิลากุล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
32 58076 นางสาว นฏกร บัวศรี โนนเพ็กวิทยาคม ศรีสะเกษ
33 58689 นางสาว พิมพ์ชนก บุญเอื้อ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
34 61438 นางสาว อรอนงค์ คันธศร นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
35 61617 นางสาว วาสนา ผลทวี นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
36 61671 นางสาว กัญญารัตน์ วงษ์ศรี นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
37 63155 นางสาว ณัชชานิษฐ์ มณีศรี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
38 63890 นางสาว รุ่งนิภา ปิยวงษ์ เมืองแคนวิทยาคม ศรีสะเกษ
39 63941 นาย พิเชษฐ์พงษ์ ประเสริฐ หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
40 64023 นางสาว นุชรี จันทะรี หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
41 64339 นางสาว วิมลรัตน์ ศิริพร ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
42 64346 นาย อนุชิต ศรีวิเศษ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
43 64772 นางสาว ศุภานัน หอมหวล เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
44 65306 นาย จักรกฤษณ์ อสิพงษ์ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
45 65748 นางสาว สุพพัตรา อาษาสี เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
46 66955 นางสาว นาถอนงค์ พรมภา เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38942 นางสาว สุภาวรรณ ฤทธิพยงค์ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
2 39533 นางสาว วณิชกานต์ เวฬุวนารักษ์ โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์
3 40314 นางสาว อรอนงค์ สุวรรณะ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
4 40926 นางสาว ลดาวัลย์ อินทร์ธิแสง พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
5 42072 นางสาว สุจิตรา ทุมมากรณ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 42118 นางสาว อรฤดี ขอสุข นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
7 42557 นางสาว ณัฐพร ภูวงค์ จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
8 42743 นางสาว พัชราภรณ์ พิมพ์ทอง เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
9 43037 นางสาว กมลรส นาคำ วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
10 44141 นางสาว มลินี เจริญนาม ธาตุพนม นครพนม
11 44144 นางสาว สุพัตรา แก่นลำพันธ์ ธาตุพนม นครพนม
12 44150 นาย อดิศร ทองสง่า ธาตุพนม นครพนม
13 44160 นางสาว ณัฐิดา นันศรีทอง ธาตุพนม นครพนม
14 44720 นางสาว เสาวณีย์ โชติสุภาพ นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
15 45912 นางสาว เจนจิรา สืบศรี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
16 46031 นาย วนัสบดี สง่าญาติ ธาตุพนม นครพนม
17 46589 นาย คมกฤต สง่างาม ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
18 47718 นางสาว ภริดา ศรีพรหม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
19 48227 นางสาว รัตนา สมนึก ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
20 48328 นางสาว จริยา ยอดเกษ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
21 48330 นางสาว บุษบง สุภาทิพย์ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
22 48338 นางสาว สุภาพร เพ็งแจ่ม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
23 48740 นางสาว วลัยลักษณ์ ชื่นชม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
24 50634 นางสาว ยุพิน หวังผล โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
25 51132 นางสาว อังสุมา จิณะกับ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
26 51153 นางสาว ดารัตน์ เตือประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
27 51174 นางสาว ลัทธวรรณ จุสูงเนิน คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
28 54491 นางสาว นาตยา ถนอมบุญ เหล่างามพิทยาคม อุบลราชธานี
29 55470 นางสาว วารุณี สมตน คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
30 56602 นางสาว สุกัญญา มากมาย วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
31 56661 นางสาว ภัทร์ธิดา สิงห์สถิตย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
32 57001 นางสาว ศรีรัตน์ โสมา ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
33 57036 นางสาว ชญานิษฐ์ หงษา คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
34 57051 นางสาว มะลิวัลย์ หอมหวล คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
35 57544 นางสาว พัชราภรณ์ เมืองจันทร์ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
36 57935 นาย อชิตพล กองแก้ว ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
37 57949 นางสาว สมฤทัย แมลงผึ้ง นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์
38 58286 นาย เกรียงศักดิ์ พันธุ์เพ็ง วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
39 61827 นางสาว พรทิพ สำโรง หนองแวงวิทยาคม สุรินทร์
40 64188 นางสาว ธินัดดา ศิลารักษ์ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
41 64780 นางสาว เมลาณี สารศิริ ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
42 66983 นาย ณัฐพล วิลัยพุด อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ประวัติศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 40249 นางสาว จุรีพร ภาระกุล อ่างศิลา อุบลราชธานี
2 40250 นางสาว จตุพร ดอนเส อ่างศิลา อุบลราชธานี
3 40306 นางสาว กุลยา ทองปาน ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
4 44355 นางสาว พัชรี เจริญพงศ์ทวีสิน เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
5 44948 นางสาว อรอนงค์ อัศพิมพ์ ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
6 45362 นาย เอกชัย สรสิทธิ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
7 45819 นาย ปกรณ์ ปุกหุต ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
8 46235 นางสาว อรอนงค์ ยุตะกิจ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
9 47669 นางสาว วรรณิศา เกษศรีรัตน์ ละทายวิทยา ศรีสะเกษ
10 49060 นางสาว นฤมล ศิริพร เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
11 50865 นาย วิทวัส วิเศษหมื่น น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
12 51248 นางสาว ฝนทิพย์ หาญชนะ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
13 51640 นางสาว สุธาทิพย์ เพชรมงคลกุล ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
14 52231 นางสาว พัชรา ไกรษี น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
15 53604 นางสาว จิรพรรณ ศิริบัว ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
16 53680 นางสาว ศรีสุดา แท่งทอง ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
17 54974 นางสาว สุธิรักษ์ บุญแสง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
18 56940 นางสาว นาขวัญ เกษรสร้อย กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
19 57022 นางสาว มนัสญา กสิพันธ์ เลิงนกทา ยโสธร
20 57746 นางสาว กัลยาณี อุโคตร ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
21 57953 นาย อนลัส สิถิระบุตร ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
22 58049 นาย บรรพต พรหมพินิจ นาแกพิทยาคม นครพนม
23 58263 นางสาว รัชนีกร อุ้ยปะโค เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
24 58443 นางสาว สุพัตรา เกิดกล้า มัธยมบักดองวิทยา ศรีสะเกษ
25 58448 นางสาว รุ่งธิวา เนียมมูล กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
26 58940 นาย ฤทธิชัย บุญมา กำแพง ศรีสะเกษ
27 59153 นาย ชัยวัฒน์ พนาจันทร์ พุทไธสง บุรีรัมย์
28 60071 นางสาว อภิญญา พลทม พุทไธสง บุรีรัมย์
29 60851 นาย ณัฐกรณ์ เกษหอม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
30 61508 นางสาว วิภาภรณ์ เทียบศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
31 61909 นางสาว สถาพร เพ็ชร์ทองกลม นางรอง บุรีรัมย์
32 61912 นางสาว สุภาพร บุญมี นางรอง บุรีรัมย์
33 62491 นาย ศักดา หงษา กู่จานวิทยาคม ยโสธร
34 66905 นางสาว ศุภรดา วงศ์เทวราช นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การพัฒนาสังคม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38959 นางสาว วิลาวัลย์ บรรลุศิลป์ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
2 39937 นาย บรรลือ เทียมทัศน์ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
3 40330 นางสาว ณัฐกานต์ อนุพันธ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
4 40530 นางสาว อาภาพร วรบุตร ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
5 40989 นางสาว อารยา ทองเทพ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
6 41194 นางสาว หฤทัย บัวใหญ่ โนนกลางวิทยาคม อุบลราชธานี
7 41583 นางสาว พันธ์ทิพย์ พระโคตร หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
8 42269 นางสาว วิภาดา กองสินแก้ว ธาตุพนม นครพนม
9 42440 นางสาว ฐิติมา อุปรา น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
10 42684 นางสาว อัชฌา ศรีโสดา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
11 43812 นางสาว พรรณวิภา แจ่มใส เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
12 43824 นางสาว อรอนงค์ อุตโท เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
13 44189 นางสาว ธิดาพร ดาสะอาด ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
14 44897 นางสาว เพชรรัตน์ บัวแก้ว ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
15 45070 นางสาว ดวงใจ ฉายประดิษฐ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
16 45183 นาย ชิตพล ทองปาน ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
17 45452 นางสาว สุปราณี สีสวย น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
18 46136 นาย สุรเดช ลาลุน ราษีไศล ศรีสะเกษ
19 46197 นาย ปริวัฒน์ ปลั่งกลาง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
20 46282 นางสาว สุทธารัตน์ ลานนท์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
21 46302 นางสาว ผ่องฉวี ศรีศิลา สตึก บุรีรัมย์
22 46888 นางสาว นงคราญ พัดทาบ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
23 46967 นางสาว วิไลวรรณ สมสร้อย บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
24 47094 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ ชอบเสียง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
25 47154 นางสาว ยุพเรศ วิถุนัด สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
26 48410 นางสาว กนกวรรณ ตนะภักดิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
27 48661 นางสาว ธัญญาพร คืนดี มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
28 48690 นางสาว จันทร์จิรา ถาลี เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
29 48878 นางสาว มะยุรี เมียดสีนา น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
30 49042 นาย ศิริโรจน์ กำปันโน มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
31 49239 นางสาว วณาพร คงเพียร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
32 49260 นางสาว ธนิตา สายหงษ์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
33 50753 นางสาว วิภารัตน์ บุญมารอง ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
34 50911 นางสาว พรประภา เนตตาสาร ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
35 52449 นางสาว เสาวลักษณ์ โนนสังข์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
36 52755 นางสาว ธัญลักษณ์ วัฒนะ หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
37 52857 นาย เศรษฐา พึ่งภพ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
38 53495 นางสาว มยุรา โชคแสน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
39 54447 นางสาว โรยทองทราย จันทร์หอม ธรรมโฆษิตวิทยา นครพนม
40 54524 นางสาว กรกนก พัฒนสงคราม ธรรมโฆษิตวิทยา นครพนม
41 54525 นางสาว อภัสรา บัวสิงห์ เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
42 55865 นางสาว ศิรินทิพย์ ปิ่นสุข ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
43 56008 นางสาว พรชนก ชื่นตา เลิงนกทา ยโสธร
44 56068 นางสาว กรวิภา บุตรกูล นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
45 56283 นางสาว จารุวรรณ ม่วงมิตร ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
46 56441 นาย จักราวุธ นิละบุตร พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ มุกดาหาร
47 56459 นางสาว วรรนิดา สมเจตนา ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
48 56917 นางสาว ปวีณา บุญอินทร์ ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
49 57836 นางสาว จิรภิญญา อินทร์ทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
50 57855 นางสาว อนงค์รัก อยู่เย็น ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
51 57965 นางสาว ทิพวรรณ ยิ่งยงค์ ธงธานี ร้อยเอ็ด
52 58012 นางสาว น้ำผึ้ง พิลาวุฒิ ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ยโสธร
53 58083 นางสาว จุฑามาศ ผดุงสรรพ ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
54 58139 นางสาว จรีวรรณ ผิวเงิน ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
55 58305 นางสาว สุภาวดี ทวีชาติ ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
56 58985 นาย บุญสม แจ่มศรี ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
57 59735 นางสาว หนึ่งฤทัย กันยุดม เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
58 59868 นาย กฤษดา ช่างสลัก ราษีไศล ศรีสะเกษ
59 59937 นาย นัฐพล ชัชชัยวรวงศ์ ราษีไศล ศรีสะเกษ
60 60749 นาย สุรเดช ภารุสุข ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ยโสธร
61 60784 นาย ณรงค์ เหล็กงาม จิกดู่วิทยา อำนาจเจริญ
62 60829 นางสาว สกุลเกษ การนัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
63 61539 นางสาว สกาวรัตน์ พลสิม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
64 61550 นางสาว แพรวนภา ศรีจันจันทวงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
65 61649 นางสาว ดวงพร สิทธิธรรม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
66 61956 นางสาว นาตยา ดวงทอง หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
67 62058 นางสาว สุลิตา เพชรแสน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
68 62243 นางสาว เกวรินทร์ วงษ์ขันติ์ ธาตุพนม นครพนม
69 62328 นางสาว ผกาพร ฐานทองดี หว้านใหญ่วิทยา มุกดาหาร
70 62667 นางสาว ทัศนียา ทองตัน ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
71 62824 นาย ณัฐวุฒิ โพธิวัฒน์ ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
72 62844 นางสาว อชิรญา ฟองอ่อน สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร
73 62904 นางสาว สุกัญญา คำพันธ์ นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
74 62989 นางสาว อาทิตยา นิลแสง พนาศึกษา อำนาจเจริญ
75 62996 นางสาว ปาหนัน ศรีชมภู นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
76 63056 นางสาว ภัทรวดี ขวัญหวัน เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
77 63058 นางสาว ลลิตา หาญชัย นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
78 63067 นางสาว ศิรินันทร์ ช่วยคูณ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
79 63320 นางสาว อุบลทิพย์ ไชยวงค์ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
80 63528 นาย สุรชัย ใต้ชมภู ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ยโสธร
81 63678 นางสาว นิตยา ฉ่ำดำ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
82 63714 นางสาว วาสนา แดงงาม ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
83 63826 นางสาว อมรศรี วรรณวัตร มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
84 64696 นาย พีระพล หวังดี มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
85 64753 นางสาว สุกัญญา บัวพันธ์ ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
86 65266 นางสาว ผกาวัลย์ บุญจริง ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
87 65476 นางสาว ญาณิศา แซ่ฮ้อ หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
88 65479 นางสาว ปัทมาพร ทองบัวบาน หนองบัวฮีวิทยาคม อุบลราชธานี
89 65553 นางสาว บรรจง วริสาร ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
90 65634 นางสาว อาลดา ผิวอ่อน ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
91 66181 นาย ธนาวัฒน์ เชี่ยวพรรษา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
92 66429 นางสาว ธิดารัตน์ ทองลา ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : นิเทศศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38947 นางสาว นริศรา สุดตา พนาศึกษา อำนาจเจริญ
2 40436 นางสาว สมหญิง บัวงาม กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
3 40503 นางสาว สุพัตรา สุริยะวงค์ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
4 40696 นางสาว นาถยา วรรณผล น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
5 40949 นางสาว นนทิยา ทองประสาน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
6 42037 นางสาว ปคุณา แสงจันทร์ สว่างแดนดิน สกลนคร
7 42179 นาย จาตุรนต์ ดอนเหนือ ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
8 42347 นางสาว ปริญญา สมพันธ์เพ็ง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
9 45110 นางสาว รัตนภรณ์ จีระออน สตึก บุรีรัมย์
10 46913 นางสาว สุดารัตน์ กำลังเขียว ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
11 48670 นางสาว สุภัสสร วิลามาตย์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
12 51280 นาย สุธิวัส จันทร์แก้ว สว่างแดนดิน สกลนคร
13 51523 นางสาว ลัดดาวัลย์ วงค์ใหญ่ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
14 52639 นางสาว พรสิริ ภูลสวัสดิ์ นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
15 53916 นาย อิทธิพล สำเร็จกิจ นางรอง บุรีรัมย์
16 53940 นางสาว รัชนีย์ อาจวิชัย พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ มุกดาหาร
17 54937 นางสาว นฤมล พันนาม นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
18 55398 นาย ศราวุธ รามศรี วรคุณอุปถัมภ์ ศรีสะเกษ
19 55692 นาย จารุพัฒน์ นาคพันธ์ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
20 56816 นางสาว จุไรรัตน์ แย้มโชติ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
21 57074 นาย ณัฐพงษ์ พยัคฆา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
22 58022 นางสาว ทัศนีย์ วิบูลย์อรรถ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
23 58152 นางสาว จิตรา แซ่อึ้ง ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
24 58160 นางสาว กานต์ธิดา เบือนกระโทก ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
25 60091 นางสาว จุติภรณ์ อ้นงาม ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
26 60133 นางสาว ธิดารัตน์ ผาเวช ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร
27 63301 นางสาว สุวารี ดัชถุยาวัตร ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
28 64177 นางสาว จินตนา ตันนอก พนมรุ้ง บุรีรัมย์
29 64381 นางสาว ปัญญาพร อัตถยุตต์ นางรอง บุรีรัมย์
30 65412 นางสาว ชลดรินทร์ บุญนิ้ม ธาตุพนม นครพนม
31 66416 นางสาว ละอองดาว ทองเฟื่อง ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
สาขาวิชา/หลักสูตร : การออกแบบอุตสาหกรรม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39212 นาย ภูบดินทร์ คำภีระ แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์
2 39588 นางสาว บุณฑริกา พวงกิจจา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
3 39904 นางสาว สุชิรา โกสิงห์ นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
4 40360 นางสาว พรวิไล เจริญทัศน์ น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
5 40947 นางสาว ชนัญญา คงยืน รัตนบุรี สุรินทร์
6 42007 นาย วัชรินทร์ เหมือยไธสง นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
7 44610 นางสาว พรอารีย์ พลบุรี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
8 45050 นางสาว อุมาพร คำดี หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
9 46117 นางสาว ภัสนันท์ โคตะสุ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
10 46511 นาย นรเศรษฐ์ สะใบ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
11 46547 นางสาว สุดารัตน์ จงจรูญเกียรติ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
12 47438 นางสาว เมตตา เดชะคำภู น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
13 47609 นางสาว ลักขณา ปาซา นาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี
14 47872 นางสาว อทิตยา ติลาชัย เลิงนกทา ยโสธร
15 48544 นางสาว สินาภรณ์ รัตนคำ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
16 48733 นาย ณัฐวุฒิ ประเสริฐศรี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
17 48800 นางสาว ภาวิณี ไชยสิทธิ์* กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
18 49935 นาย เจษฎา โสพัฒ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
19 50894 นางสาว อุไรวรรณ เหาะเหิน สว่างแดนดิน สกลนคร
20 53688 นางสาว อนุชราภรณ์ ราศรีมัย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
21 54793 นางสาว ศิริพร วงษ์คูณ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
22 55241 นางสาว ชุดาภา เชื้อแก้ว พุทไธสง บุรีรัมย์
23 55974 นาย อดิศร บุญกว้าง ประสานมิตรวิทยา ศรีสะเกษ
24 57075 นางสาว วราพร รุ่งเรือง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
25 57587 นางสาว แพรวนภา อินทสิทธิ์ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
26 57667 นางสาว นฤมล น้อยจันอัด เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
27 57938 นางสาว อุลัย ศิลาโพธิ์ นาเวียงจุลดิศวิทยา อำนาจเจริญ
28 60113 นางสาว จรีรัตน์ หล้าอามาตร นางรอง บุรีรัมย์
29 60167 นาย โกมินทร์ เดชนรสิงห์ ม่วงมิตรวิทยาคม ร้อยเอ็ด
30 60733 นาย ทินกร พรมทอง ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
31 61897 นางสาว สุพิชชา การะเกต บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สุรินทร์
32 62825 นาย ณรงค์ ทิพมาตย์ วิโรจน์ผดุงศาสน์ ร้อยเอ็ด
33 63759 นาย พรสวรรค์ ปิยารัมย์ สหธาตุศึกษา อุบลราชธานี
34 64296 นาย นิธิพัฒน์ วันนา โนนสวางประชาสรรค์ อุบลราชธานี
35 64408 นาย พรมวินัย ดาทวี น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
36 64519 นาย จักรกริศน์ หงษ์ทอง ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
37 64657 นางสาว อมรรัตน์ ปรากฏ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
38 65105 นาย ชยินท์ บูรณะอุดม เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
39 65511 นาย วุฒิพงษ์ ครองยุทธ วิโรจน์ผดุงศาสน์ ร้อยเอ็ด
40 66079 นาย เอกชัย คำน้อย ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
41 66813 นาย นนท์ธิวรรธน์ คำประภา อุเทนพัฒนา นครพนม
42 67143 นาย ธนพล คงไทย เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
สาขาวิชา/หลักสูตร : สถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 40372 นาย ทองคูณ พิมพ์วัน ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
2 41196 นาย พรประสิทธิ์ สมจิตร คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
3 41557 นางสาว ประภัสสร เครือศรี ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
4 41766 นาย วัชระ มูลมะณี พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
5 44779 นางสาว ณัฐธิดา ราตรี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 45126 นางสาว พิมชนก โพธิ์ยิ้ม วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
7 45840 นางสาว วรารัตน์ ศรีสุข ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
8 45954 นาย ภาณุพงศ์ สุวิมลชัยกุล ธงธานี ร้อยเอ็ด
9 47695 นางสาว ติณณา ภาษาพรม กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
10 47845 นาย ศักดิ์ชัย กฤษฎาชาตรี เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
11 47913 นางสาว เจษฎาภรณ์ ศรีส่วย จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
12 48187 นาย ปณวัฒน์ ราชประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
13 49077 นางสาว ปอยฝน ชนะพันธ์ เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
14 49884 นาย พสุภุมิ นาราษฎร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
15 51297 นาย พชรพงษ์ มืดทัพไทย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
16 51757 นางสาว วิภาวดี พรหมลิ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
17 52181 นาย วราวุฒิ สังฆะมณี เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
18 52600 นางสาว กาญจนา ชาสระคู พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
19 52644 นาย ณัฐวุฒิ รูปสูง จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
20 52854 นาย วุฒิเกียรติ เรียมไธสง ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
21 53246 นาย วุฒิพงษ์ ภูติรักษ์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
22 53279 นาย ฉันท์ทัต ดอกดวง เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
23 53426 นางสาว ชิดชนก แก้วสง่า หนองหว้าประชาสรรค์ ศรีสะเกษ
24 54206 นาย ศุภวัฒน์ สินสุวงศ์วัฒน์ พุทไธสง บุรีรัมย์
25 55688 นาย จตุพร แสงคำ สตึก บุรีรัมย์
26 55690 นางสาว วิยดา ธรรมษา บัวเชดวิทยา สุรินทร์
27 55840 นางสาว กนกพร ฤทธิธรรม เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
28 56694 นาย ศรันยู ประโลม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
29 57273 นาย ศิริวัฒน์ ศิริชนะ กระแชงวิทยา ศรีสะเกษ
30 57802 นาย วิรัตน์ รากทอง กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
31 58137 นางสาว ณัฐกานต์ คำนึก ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
32 58766 นางสาว จีรนันท์ จารุสิน หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
33 59066 นาย วินิจ บุญลา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
34 60000 นาย ทศพล กลางประพันธ์ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
35 60190 นางสาว วิไลลักษณ์ สิมารัตน์ พุทไธสง บุรีรัมย์
36 60368 นาย เกียรติศักดิ์ พูลทอง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
37 63590 นาย สุนทร สุขเลิม นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
38 63968 นาย อำพล โคตรพุ้ย สว่างแดนดิน สกลนคร
39 65590 นาย รสพล ปราบหล้า เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38845 นาย กิตติ รองทอง นาคำวิทยา อุบลราชธานี
2 39182 นางสาว สุชาดา ถาวรสุข แตลศิริวิทยา สุรินทร์
3 39278 นางสาว พรพิมล เพิ่มพูล สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
4 39335 นางสาว เฟื่องฟ้า พันหล่อมโส ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
5 39345 นางสาว เนาวรัตน์ ปากหวาน คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร
6 39486 นางสาว ศิราภรณ์ วิเศษพล อาจสามารถวิทยา ร้อยเอ็ด
7 39852 นาย อนุพงษ์ บับภาร เหล่าประชาอุทิศ มุกดาหาร
8 40290 นางสาว ผกามาศ จำปา ไตรมิตร ศรีสะเกษ
9 40336 นาย กฤษณะ พิมพาพันธ์ ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
10 40342 นางสาว สาลิณี หาญห้าว ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
11 40419 นางสาว ธัญญลักษณ์ หนองขุ่นสาร โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
12 40866 นางสาว ปิยะกาญจน์ คงมา ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
13 41264 นางสาว รัชพร หมอยา หนองฮีเจริญวิทย์ ร้อยเอ็ด
14 41401 นางสาว วันวิสา บุญแรง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
15 41417 นางสาว วนิดา แซ่อุ่ย นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
16 42465 นางสาว ศิรินทิพย์ กืกทอง นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
17 43032 นาย ปรัชญา กุกสันเทียะ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
18 43345 นางสาว สุวลักษณ์ ตอรบรัมย์ คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
19 43351 นางสาว อรอนงค์ ตอรบรัมย์ คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
20 43472 นางสาว วนิดา สีคุณ ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
21 43672 นางสาว ทิวาพร สังขวัน โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
22 44255 นาย นิติวัติ เชื้อขาวพิมพ์ นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
23 44434 นางสาว บุศรา บุญเต็ม ธาตุพนม นครพนม
24 44877 นางสาว กานต์ทิพย์ ศรีใสคำ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
25 44925 นางสาว สาวิตรี คำปลิว บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
26 45631 นางสาว วิชชุดา พลศรี น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
27 46139 นางสาว จิราพร แผ่นหิน เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
28 46330 นางสาว ภัทราวดี มุ่งหมาย เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
29 46441 นางสาว สุวิมล ต้นบุญ