ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นทีอีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) ประจำปีการศึกษา 2554

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นทีอีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เสร็จสิ้นแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ดังมีรายชื่อและกำหนดการแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หากพ้นกำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553

(รองศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38861 นางสาว ภารวี ไหลประเสริฐ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2 38960 นาย สหพล สีพิทักษ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 38989 นาย สำเร็จ อยู่เจริญ นารีนุกูล อุบลราชธานี
4 39643 นางสาว ปริยาพร มณีกรรณ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
5 39649 นางสาว ปัญญรัตน์ ปัญญาบุตร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
6 39652 นางสาว สุนิสา บุญให้ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
7 40024 นาย กรกฏ อุดมเดช สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
8 40537 นาย ชนาเทพ สูงสนิท ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
9 40541 นาย ณัฐพงษ์ มิ่งพฤกษ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
10 41274 นาย ปกรณ์ศักดิ์ สีหะวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
11 41489 นาย ศิวดล ตั้งวีระพรพงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ
12 41911 นาย พีรวัฒน์ มะวงษ์ ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
13 42077 นาย ธานี ศรีสุข นารีนุกูล อุบลราชธานี
14 42257 นางสาว อรัญญา จันดาวงค์ วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
15 42491 นางสาว รัชนีพร นิลพนมชัย ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
16 42618 นาย คณาธิป บุญจันทร์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
17 42659 นาย พงศภัค สิทธิมาตร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
18 42672 นาย ฉัตรชัย บุญไชยโย สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
19 42721 นาย สราวุฒิ ฝนทั่ง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
20 43168 นางสาว ปนิยากร อุดมวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
21 43478 นาย ภูเบศ นิชรัตน์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
22 43766 นางสาว ปวีณ์สุดา แสวงดี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
23 44231 นาย ฉัตรดนัย สุวรรณรงค์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
24 44745 นาย ทศวิทย์ เส้นเศษ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
25 44833 นาย วัฒนา จันทสิงห์ นาวังวิทยา อำนาจเจริญ
26 44915 นางสาว รชย พลวิจิตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
27 45190 นาย องอาจ พื้นผา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
28 45196 นาย วิชญ์พล วงศ์ศิริ นครพนมวิทยาคม นครพนม
29 45735 นางสาว รติมา มีแยบ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
30 46121 นาย รัฐปกรณ์ แสงสาย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
31 46817 นาย วัชรพงษ์ ทองเถาว์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
32 46822 นาย กฤษฎา อุปชิน อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
33 46874 นางสาว จุฬาลักษณ์ บุญศล สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
34 47027 นางสาว สุกัญญา บัวซ้อน อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
35 47323 นาย ฉัตรดนัย อิ้มพัฒน์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
36 47355 นาย ชาญวิทย์ โคตรุฉิน ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
37 47371 นางสาว ธนพร พบลาภ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
38 47420 นาย มุรธา สิงหสุต จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
39 47432 นาย คมกริช สอนโยหา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
40 47874 นาย ธนกร เมืองรี สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
41 47973 นาย สิทธิศักดิ์ วิเศษพงษ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
42 48079 นาย ไพฑูรย์ บุญส่ง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
43 48103 นาย อธิปัตย์ บุญธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
44 48110 นางสาว ประภาพร นวลอ่อน บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
45 48189 นาย รนกฤต พิพัฒน์กฤตย์เมธี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
46 48419 นางสาว พิจิกา ภูมิแสน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
47 48558 นางสาว ดาริน สุวรรณดี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
48 48718 นาย ชาญจิตร วงษ์ลคร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
49 48724 นาย อธิปไตย นวลศิริ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
50 48919 นาย ปภัสสรร บรรทะโก ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
51 49206 นาย จักรพงษ์ เพียรมี สุรวิทยาคาร สุรินทร์
52 49503 นาย อาชวิน พิจิตรธรรม ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
53 49876 นางสาว ประกายกุล จันทะนงค์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
54 49961 นาย ชัชวินท์ ทองสุ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
55 50076 นางสาว รัชนีกร โมลาเลิศ พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
56 50246 นาย สัตยา คำโสภา สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
57 50346 นาย ประพันธ์ พรมชาติ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
58 50474 นาย เขมรินทร์ ทองสุข ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
59 50542 นาย อนุพงษ์ อนุฤทธิ์ สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
60 50698 นาย สหชัย จันทร์เหลือง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
61 51000 นาย ศรัณย์ ไชยวิรุฬห์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
62 51043 นาย สันติภูมิ อาจหาญ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
63 51148 นาย ดุลยเทพ กะมณี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
64 51254 นางสาว อัจฉราพร สีดาว ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
65 51326 นางสาว อาธิตญา น้อยพรหม สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
66 51345 นาย อติวิชญ์ อัครรุ่งเรืองกุล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
67 51387 นาย จิตติพงษ์ จิตทวี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
68 51686 นาย พงษ์ระวี แสงสุข นารีนุกูล อุบลราชธานี
69 51752 นางสาว กิตติมา ไชยมหา นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
70 51799 นางสาว ศตพร โสมโสภา นารีนุกูล อุบลราชธานี
71 51805 นางสาว เพียงใจ เฉลิมวงศ์ ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
72 51879 นาย วิศรุต เชื้อประทุม นารีนุกูล อุบลราชธานี
73 51893 นาย สหภาพ เพียรชนะ นารีนุกูล อุบลราชธานี
74 51908 นาย พรรณเชษฐ์ ทองคำใส นารีนุกูล อุบลราชธานี
75 51925 นาย ภาณุวัฒน์ กอดแก้ว นารีนุกูล อุบลราชธานี
76 51962 นาย ไกรยรัตน์ จริยวรานุกูล นารีนุกูล อุบลราชธานี
77 51980 นาย ภุชงค์ บุญชอบ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
78 52020 นาย พิสุทธิ์ ตรีพงษ์ พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
79 52026 นาย ธนพล ศรีทำนา พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
80 52328 นางสาว ชนรดี วิชญพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
81 52434 นางสาว วิริยา เชื้อทอง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
82 52801 นาย มงคล ชิตะวงค์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
83 52868 นาย พีระพงษ์ นาโสก มุกดาหาร มุกดาหาร
84 52920 นาย จิรศักดิ์ ศรีใส ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
85 53069 นาย วิทยา ปานพิมพ์ สิงห์สามัคคีวิทยา ยโสธร
86 53270 นาย ณัฐศักดิ์ การุณ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
87 53667 นาย ศรายุธ ศรีโนนยาง นารีนุกูล อุบลราชธานี
88 54128 นาย วีระวุฒิ นันตะพัก ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
89 54241 นาย เมธีไนย์ ส่งสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
90 54274 นาย อธิวัฒน์ บุญสงค์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
91 54311 นาย ศุภสิทธื์ นันทภักดิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
92 54373 นาย ธนพงศ์ รัตนเมธานันท์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
93 54566 นาย สิทธินารถ เกิดโภค สุรวิทยาคาร สุรินทร์
94 54677 นางสาว ชมพูนุช แสงเพ็ง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
95 54819 นาย จักรกฤษ พรหมอารักษ์ สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
96 54977 นางสาว สุภาดา บุญจริง อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
97 55121 นางสาว สุรัตนา บุญใส ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
98 55287 นางสาว สุภาวดี สุมาลุย์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
99 55727 นาย รัชชานนท์ ประเสริฐสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
100 55778 นาย วสันต์ สังข์กฤษณ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
101 55833 นาย พงษ์พัฒน์ ดาโอภา สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
102 55836 นางสาว สุภรัตน์ คำพรหม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
103 55945 นาย จักราช สิงห์สิทธิ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
104 56092 นาย วัชรโชค เพชรเกษม ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
105 56119 นาย ณัฐวิชญ์ เหมเกียรติกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
106 56157 นาย ปัฐวี ลับโกษา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
107 56185 นาย ณัฐิพงษ์ ฟองนวล สุรวิทยาคาร สุรินทร์
108 56231 นางสาว ณฐพร เพิ่มบุญ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
109 56312 นาย วัชรพงษ์ ปารดิษฐ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
110 56554 นาย ศราวุธ บุญเต็ม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
111 56769 นาย ประสิทธิ์ สุพล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
112 57041 นาย ทวีศักดิ์ สีเทา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
113 57043 นางสาว อุบลวรรณ พรรณา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
114 57044 นาย ธราธร จันทบาล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
115 57299 นาย ณรงค์ฤทธิ์ สายลุน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
116 57325 นาย ภานุพงศ์ ศรีจามร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
117 57333 นาย อโนทัย นามวงค์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
118 57352 นางสาว ธนภรณ์ พรมนนท์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
119 57373 นาย อานนท์ แก่นบัว อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
120 57567 นาย นฤพนธ์ โชคชาตรี บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
121 57864 นาย อิสรา ชิงชนะ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
122 57866 นาย พงศกร ศรีนุเสน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
123 57877 นาย วรินทร ยืนยง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
124 57925 นาย กฤษณะ ทานะขันธ์ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
125 57997 นาย อภิเชษฐ์ ทัดเทียม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
126 58285 นาย วราวุฒิ พุฒพิมพ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
127 58359 นาย เอเชีย นุสเส อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
128 58619 นาย อนุวัฒน์ จันทะมนตรี บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
129 58775 นาย เอกชัย ศรีแก้ว สุรวิทยาคาร สุรินทร์
130 58850 นาย จักรกฤษณ์ กาญจนรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
131 58929 นาย เอกพิศิษฏ์ อุตรา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
132 58955 นาย จักรกฤษณ์ พิมพ์วงษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
133 58991 นาย อารยะ อารีย์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
134 59044 นาย จักรกริช ทาศิริ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
135 59144 นาย วิทวัส ลายประดิษฐกร อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
136 59289 นาย กิตติคุณ นามวงษ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
137 59329 นาย ปรีชาพล นาคีรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
138 59347 นาย เวทิศ ปราบจันดี อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
139 59434 นาย ภูวเดช รังแก้ว สุรวิทยาคาร สุรินทร์
140 59624 นาย สิรุตม์ เทียนธีรปัญญา นครพนมวิทยาคม นครพนม
141 60154 นาย อธิวัฒน์ สายเบาะ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
142 60305 นาย ปฏิภาณ พูลมาศ ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
143 60363 นาย พิพัฒน์ สุขเจริญ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
144 60443 นางสาว พัชริดา สุวรรณเพชร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
145 60448 นาย อภิรัฐ พิลาลัย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
146 60602 นาย วิษณุ พันครู ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
147 60611 นาย ยงยุทธ เชื้อทุม ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
148 60767 นาย วศิน กัลยาประสิทธิ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
149 61037 นาย ธวัชชัย สุดเทวา ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ
150 61154 นางสาว ชลธิชา โพธิ์งาม สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
151 61295 นาย ธีรวัฒน์ บุตรบุราณ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
152 61312 นางสาว ฤทัยชนก เหลาฉลาด บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
153 61335 นาย วงศกร อุพลรัมย์ ภัทรบพิตร บุรีรัมย์
154 61359 นาย เป็นต้น ไตรวัฒนธงไชย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
155 61386 นาย เสฎฐวุฒิ เยาวเรศ* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
156 61677 นางสาว อธิพร บุตรสอน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
157 61746 นาย สาวิทย์ นาคมิตร สุรวิทยาคาร สุรินทร์
158 62032 นาย ศตวรรษ พิมพ์สังกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
159 62036 นาย จิรัฐิกร ชื่อมี สุรวิทยาคาร สุรินทร์
160 62263 นาย อิทธิกร ทองละมุล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
161 62280 นาย ยุทธพันธ์ ศิลาโชติ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
162 62286 นาย พีระยุทธ แสนทวีสุข อาเวมารีอา อุบลราชธานี
163 62367 นาย ชัชชัย เจริญผล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
164 62395 นาย จักรพันธ์ ช่องวารินทร์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
165 62411 นาย ธนะศักดิ์ แป้นจันทร์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
166 62426 นาย ธเนศ วงศาสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
167 62428 นาย ปณิธาน ปนิทานัง นารีนุกูล อุบลราชธานี
168 62734 นางสาว ศศิประภา อุประถัมภ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
169 62832 นาย ก้องภพ ยอดชรูด ศรีไผทสมันต์ สุรินทร์
170 63132 นางสาว ณัฐฐินันท์ คำชมภู นารีนุกูล อุบลราชธานี
171 63212 นาย จิรวัฒน์ ไชยศรีรัมย์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
172 63276 นาย ปริญชนก เขตนิมิตร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
173 63341 นางสาว ฉัตรแก้ว กองทรัพย์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
174 63346 นางสาว กนกทิพย์ ปทุมไกยะ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
175 63358 นางสาว ฐิตาพร คำภู อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
176 63390 นาย ทศพร จันทวารา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
177 63428 นาย กิตติ บุญสงค์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
178 63455 นาย ธีรภัทร สมัครพงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
179 63656 นางสาว กีรติ ทิพย์ชำรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
180 63953 นาย ปรัชญา ประทุมเทศ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
181 64146 นาย คณิตย์ คำโพธิ์ทอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
182 64292 นางสาว วชิราภรณ์ บัวศิริ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
183 64294 นางสาว เบญจวรรณ แสงทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี
184 64305 นางสาว พิชานิกานต์ วีระพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
185 64405 นาย อดิศักดิ์ โพพิลา นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
186 64414 นาย วีรธรรม นครไทย มุกดาหาร มุกดาหาร
187 64466 นาย ราเมศวร์ เลขาตระกูล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
188 64551 นาย ทวีทรัพย์ พัฒนกิจวิบูลย์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
189 64688 นาย จักรพงศ์ ชาติสิทธิพัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
190 64718 นาย ทวีทรัพย์ ตุ้มทอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
191 64723 นาย วรนาถ มีมาก สุรวิทยาคาร สุรินทร์
192 64928 นางสาว พัชราภรณ์ จินดาศรี นาดีวิทยา สุรินทร์
193 64941 นาย อัคพล สายสิน สุรวิทยาคาร สุรินทร์
194 64982 นาย อัครพล แทนคำ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
195 65094 นาย ณัฐวุฒิ วงศ์ใหญ่ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
196 65273 นาย อภิชา ชินศิริ ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
197 65492 นาย ชัชชล แย้มกระโทก* วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
198 65659 นาย ทวีป มุกดาจารุจินดา มุกดาหาร มุกดาหาร
199 66116 นาย เอกดนัย สารราษฎร์ สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
200 66142 นาย อธิวุฒิ ชิดใจ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
201 66327 นาย ภูเบศ กิณเรศ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
202 66638 นาย ภูชิต ชินวิวัฒน์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
203 66664 นางสาว ชุติกาญจน์ ศุภลักษณ์ ยุวทูตศึกษา 2 อุบล อุบลราชธานี
204 66727 นาย อนิรุตต์ ผ่องแผ้ว วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
205 66734 นาย ยุทธจักร โสภาบุตร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
206 66736 นาย โสภณ เดชะคำภู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
207 66918 นาย พงศกรณ์ เขียมรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
208 66929 นาย นวมินท์ โชติแสง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
209 66960 นาย ธีรภัทร์ โพธิ์ขาว ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
210 67053 นาย เนติ จำปาทอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
211 67134 นางสาว นันทิยา ราชาไกร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38867 นางสาว สรวีย์ ศรีโนนม่วง นารีนุกูล อุบลราชธานี
2 39013 นางสาว เจนจิรา ทุมเสน อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3 42685 นาย อานันท์ รอดกลาง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
4 45678 นางสาว ณัฐกานต์ โลหิตะ นารีนุกูล อุบลราชธานี
5 47183 นาย ชาญณรงค์ สงคราม ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
6 48632 นางสาว พัชราภรณ์ บัวขาว สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
7 50809 นางสาว อรทัย บุญถวิล สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
8 52050 นางสาว อัญทิกา โถชัยคำ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
9 52760 นาย อภิรัชน์ จำปารักษ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
10 53807 นางสาว วัลดา ญัญญะจันทร์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
11 54478 นาย อภิศักดิ์ จันทร์โรจนานนท์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
12 55666 นาย วณิชยา ไตรมูล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
13 57530 นางสาว มยุรี พงษ์ศรี น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
14 60465 นางสาว กนกวรรณ ณ อุบล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
15 62680 นางสาว พิริยา เฉียบแหลม สิรินธร สุรินทร์
16 66041 นางสาว ธนาพร กอมะณี นารีนุกูล อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39251 นางสาว มาริสา จุฬามณี บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
2 39303 นาย ก้องภพ ก่ำซ้อน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
3 39757 นาย ศิวดล ผลาผล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
4 42022 นางสาว กีรติ พันทะสาร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
5 42701 นางสาว ณัฐวิกา คำล้น อาเวมารีอา อุบลราชธานี
6 43404 นาย นราธิป โชคชยสุนทร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
7 46380 นาย ปวรวัฒน์ จึงประเสริฐ มุกดาหาร มุกดาหาร
8 47704 นาย ชิตกมล ศรีชมภู สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร
9 48164 นาย พงศกร ด้วงโพนทัน ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
10 49167 นางสาว กิ่งกาญจน์ เข็มลาด ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
11 49777 นางสาว ณัฐธิดา มณีเรือง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
12 50394 นางสาว จิตรเลขา ผ่องแผ้ว อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
13 50585 นางสาว มธุรส สมดี มุกดาหาร มุกดาหาร
14 50722 นาย พันธวัช ปฐมวงศ์ไพรัช* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
15 50990 นาย วสันต์ แพทยาโยธิน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
16 51138 นาย ศุภวิชญ์ ทิมา นารีนุกูล อุบลราชธานี
17 51372 นาย กำภูพล ทวีศรี ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
18 51777 นาย ธนาวิทย์ ภิเนษกรมณ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
19 52494 นางสาว รติภรณ์ ทาริวงศ์ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
20 54012 นางสาว ดวงเพชร ร่มโพธิ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
21 55629 นาย คงศิลป์ ผ่านแสนเสาร์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
22 57368 นาย นิรันดร์ เนืองเฉลิม ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
23 57449 นาย อิฎฐวัชร เสตพันธ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
24 58939 นางสาว เสาวนีย์ บุราเลข นารีนุกูล อุบลราชธานี
25 58989 นาย ศุภวิชญ์ ใจซื่อ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
26 60331 นาย อัครพงศกร รักษาศรี นารีนุกูล อุบลราชธานี
27 60485 นางสาว ยุวธิดา ขันทีท้าว ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
28 60901 นาย กิตติศักดิ์ ศิริบูรณ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
29 61300 นาย สรภพ พรมประเสริฐ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
30 61401 นาย สิทธิศักดิ์ อนุภักดิ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
31 62084 นาย พงษ์สิทธิ์ พงศ์ศักพิบูรณ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
32 62183 นาย พิพัฒน์ พิสิฐเมธากุล มุกดาหาร มุกดาหาร
33 62193 นาย พจนะ สมศิริ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
34 63140 นางสาว จันทร์เพ็ญ ดวงกุลสา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
35 63231 นางสาว จารุนันท์ ศรีแก้ว นารีนุกูล อุบลราชธานี
36 63297 นางสาว พัชรินทร์ จงสุข บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
37 63376 นางสาว จิตตราภรณ์ อินวัน ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
38 63686 นางสาว ชิดกมล คณะบุตร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
39 63687 นางสาว อารีรัตน์ ผดุงเวียง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
40 64382 นาย นราวิชญ์ เรืองกาญจนไพศาล นารีนุกูล อุบลราชธานี
41 64401 นางสาว อรอนงค์ มาพงษ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
42 66139 นางสาว กมลวรรณ มลิวรรณ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
43 66792 นางสาว พิชชาภา หารไชย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
44 66987 นาย กานต์ชนก ม่อมพะเนาว์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : จุลชีววิทยา
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39672 นางสาว วัศยานันท์ คำเติม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
2 39897 นางสาว กัลยกร วงษาเนาว์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
3 39969 นาย ยรรยง ม่วงอ่อน ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
4 40516 นางสาว ขวัญฤดี คำศรีพล สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
5 42016 นางสาว โสวิชญา หัวคำ นารีนุกูล อุบลราชธานี
6 42666 นางสาว ยุพาวดี คำมณี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
7 43528 นางสาว ศิริวรรณ รัตนโคตร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
8 43944 นางสาว สุภัชฌา สุภาทอง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
9 44094 นางสาว จิรัชญา นามวงษ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
10 44368 นาย อัครพล โอภาสพสุ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
11 44406 นางสาว ปวีณา คงเสมา อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
12 44435 นาย ครรชิต ม่อมพะเนาว์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
13 45252 นางสาว วรรณริสา คำทวี สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร
14 45824 นางสาว พิมพ์ชนก พันธ์หนองบัว ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
15 46366 นางสาว สุวิมล มะริสาน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
16 47437 นาย จิรายุทธ วภักดิ์เพชร ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
17 47477 นางสาว กนกพร เชื้อจิตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
18 47875 นางสาว ชนิกานต์ เสริมศรี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
19 48044 นางสาว กานต์ธีรา คำโท ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
20 49765 นางสาว มารี บุญเจริญ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
21 50514 นางสาว นาฏอนงค์ ดำพะธิก นารีนุกูล อุบลราชธานี
22 50557 นางสาว ลัญธริมา พวงศิริ สิรินธร สุรินทร์
23 50566 นางสาว พรพรรณ สุขบุญ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
24 50678 นาย สมชาติ สกุลคู ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
25 50930 นาย ชยุตม์ เสนาเทพ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
26 51522 นาย สิทธินนท์ ผุยคำสิงห์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
27 51632 นาย ชนะชัย อุดมวรรณ นารีนุกูล อุบลราชธานี
28 51848 นางสาว ศศิธร กุแก้ว สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
29 51875 นางสาว อรอุมา ก้านเพ็ชร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
30 53946 นางสาว ณัฐนิชา พุทธิผล อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
31 54242 นางสาว นริศรา ชัยอุป บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
32 54329 นางสาว สิริรัตน์ สุขศรี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
33 54953 นางสาว เพชรา กันหาบุตร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
34 55089 นางสาว เกียรติสุดา สมพงษ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
35 55774 นางสาว ณิชกานต์ วงษ์ไกร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
36 56980 นางสาว ศิริวรรณ วันหลัง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
37 57297 นางสาว สยุมพร บุระพร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
38 57397 นางสาว กนกอร นามขันธ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
39 59099 นางสาว รับขวัญ สุวรรณกูฏ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
40 60105 นาย วัฒนกร แก้วลอย สุรวิทยาคาร สุรินทร์
41 60370 นาย ณภัทร ศุภวุฒิ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
42 60397 นาย อาทิตย์ พัฒชา อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
43 61394 นางสาว สมฤทัย ปิยะพิสุทธิ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
44 62350 นางสาว สิริศร สมบัติพล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
45 62360 นาย กิตติวัฒน์ อัครพัฒน์ ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
46 62805 นางสาว ศุภนิดา งามดี นารีนุกูล อุบลราชธานี
47 63286 นาย ณัฐพงศ์ ทองสุข ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
48 64520 นาย เฉลิมเกียรติ์ เทศประสิทธิ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
49 64787 นางสาว อรุณี แถวไธสง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
50 64999 นางสาว วริษฐา สมเจริญ สิรินธร สุรินทร์
51 66292 นางสาว หทัยชนก ปิ่นงาม บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เคมี
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38878 นางสาว เกศรา วงศ์รัตน์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
2 39146 นางสาว อาภัสรา บุญชิต เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
3 39736 นาย อนุวัฒน์ ไชยรัตน์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
4 39764 นาย เผ่ากมล ต้นคำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
5 39922 นางสาว กรกนก คืนดี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
6 40146 นางสาว ภัทรา ซาผู มุกดาหาร มุกดาหาร
7 42222 นางสาว กุสุมา คำหล่า สุรวิทยาคาร สุรินทร์
8 42225 นาย จุติพันธ์ ไชยชนะ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
9 43822 นางสาว ฐิติมา เกษสิมมา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
10 44032 นางสาว ภัทราภรณ์ บุญทวี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
11 44215 นางสาว พัชญา ศรีเสมอ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
12 44582 นางสาว นทิยา บุญเจือ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
13 44958 นางสาว ชญานี เสริมศรี ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
14 45038 นางสาว วิมลฉัตร ภูศรีฐาน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
15 45751 นาย เจตนิพัทธ์ โกวิทเทวาวงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
16 45859 นางสาว กนกนารถ พันธ์คำ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
17 46690 นางสาว เอมอัชฌา มรรคพิมพ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
18 48077 นางสาว ศศิมณี กัลยาณลาภ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
19 48577 นางสาว ธนันต์พร ชุมปัญญา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
20 48595 นางสาว ชิดชนก จำปีเพชร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
21 48912 นางสาว สุจินันท์ ศรีวงษ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
22 49065 นางสาว ณัฐพร ทองให้ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
23 49145 นางสาว ปภัสรา บรรหารบุตร นารีนุกูล อุบลราชธานี
24 49590 นางสาว รินรดา ลูกรัตน์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
25 49611 นางสาว ขนิษฐา แสนวงษ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
26 49758 นาย วิรุฬ พิมพ์พรหม มุกดาหาร มุกดาหาร
27 49768 นาย ณัฐพล สุขแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
28 50020 นางสาว จิราพร เทศภูมิ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
29 51349 นางสาว ภัทราพร เรืองกาญจนไพศาล นารีนุกูล อุบลราชธานี
30 51420 นางสาว เกตุวดี หมู่หมี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
31 52051 นางสาว สไบนาง ศิริมนตรี นารีนุกูล อุบลราชธานี
32 54212 นางสาว จุฑามาศ คำเพชรดี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
33 54398 นางสาว สุดารัตน์ พรมบุตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
34 55818 นางสาว สุชานาฎ ถิ่นขาม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
35 55951 นาย พงศกร อมรไชย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
36 56830 นางสาว ติวราณี สายสุด นารีนุกูล อุบลราชธานี
37 58505 นาย ธนากร ฝอยจันทร์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
38 58640 นางสาว น้ำทิพย์ สายแวว นารีนุกูล อุบลราชธานี
39 59012 นาย จักรพงศ์ สายแวว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
40 63400 นางสาว กนกวรรณ คะรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
41 64139 นางสาว ชุตินันท์ วงศ์ขอนแก่น มุกดาหาร มุกดาหาร
42 65143 นางสาว อัญชนา ตอนศรี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
43 66204 นาย ธรรมปพน ทวันเวช บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
44 66784 นางสาว ณัฐธิดา บูรรุงโรจน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ฟิสิกส์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39927 นาย ศราวุฒิ ลิ่งไธสง นารีนุกูล อุบลราชธานี
2 40553 นางสาว รวีวรรณ รุ่งรือง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
3 41098 นางสาว นุชนารถ เเสนพุก ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
4 41296 นาย พชรพงศ์ พิเชฐโสภณ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
5 44399 นาย ณัฐพล ธรรมิกบวร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
6 45760 นางสาว วิชญาพร นามจันทรา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
7 46801 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ วาณิชย์รุ่งเรือง จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
8 48494 นางสาว ชุติกานต์ วงศ์ใหญ่ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
9 48948 นางสาว ณัฏฐิกานต์ สิงห์ภา ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
10 48955 นางสาว กฤษติญา โชคสวัสดิ์นุกูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
11 53420 นาย นิพัทธโรจน์ ส่องแสง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
12 55731 นางสาว กนกวรรณ โนนคำเฮือง จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
13 56203 นาย ชัยวัชร์ สายทอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
14 58073 นาย สหรัฐ เจริญสิน สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
15 58419 นาย พนมกร สุมังคะ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
16 58806 นางสาว ดารารัตน์ วังโน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
17 64313 นาย วัชรพงศ์ ราชกรม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
18 65057 นาย ทีปกร เจริญรอย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
19 65797 นางสาว ณัชชา สาวีรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
20 66538 นาย กฤตานน กากแก้ว สุรวิทยาคาร สุรินทร์
21 66580 นาย พีรสิทธ์ คำวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
22 66783 นางสาว กลรัตน์ เชิดโคกศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39454 นางสาว รดา โกษาแสง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
2 40571 นางสาว ณิชาวรรณ ป้องกัน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
3 42163 นาย บดิศร ศรีวิชัย มุกดาหาร มุกดาหาร
4 42850 นาย รัชพล สายรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
5 43563 นางสาว ชนนิกานต์ เอิบสุข นารีนุกูล อุบลราชธานี
6 44251 นางสาว มณฑิรา มุขสาร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
7 44439 นางสาว บุศบรรณ์ สมบูรณ์พันธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
8 44499 นางสาว วชิราภรณ์ มะปะตัง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
9 44591 นาย ธวัชชัย โชครัตน์ประภา สุรวิทยาคาร สุรินทร์
10 47270 นาย กรวิชญ์ ฉายแสง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
11 47293 นางสาว ปิยะพร อุปลีพันธุ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
12 47512 นางสาว วราภรณ์ จันทร์สมุด นารีนุกูล อุบลราชธานี
13 47914 นางสาว ธัญลักษณ์ ปัสสาสัย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
14 47916 นางสาว ณิจยาวรรณ มะธิปิไข นารีนุกูล อุบลราชธานี
15 47922 นางสาว มณีวรรณ ปวีร์เดชาวัชร์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
16 48905 นาย ธนวัฒน์ สามารถ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
17 49696 นาย วงศกร ขันอ่อน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
18 50331 นางสาว อภิญญา ศรบุญทอง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
19 50744 นางสาว พิณแพรวพราว งามสนิท สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
20 51024 นาย วีรภัทร ล้อมวง อาเวมารีอา อุบลราชธานี
21 51234 นาย โชคชัย ชุมนุม อาเวมารีอา อุบลราชธานี
22 51571 นาย ศุภกฤต สีแดง นารีนุกูล อุบลราชธานี
23 51650 นาย ชัยพัต ชุ่มใจ ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
24 51773 นางสาว คัทลียา ธนศักดิ์กุลศิริ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
25 52458 นาย จาตุรณต์ ภาวศิลป์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
26 53152 นาย ณัชพล จันทะคาม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
27 56015 นาย กฤษฎา วิเศษชาติ บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
28 58346 นาย พรเทพ เกิดสมพงษ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
29 58695 นางสาว สิตานัน มิตรสุภาพ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
30 59606 นาย เอกทัศน์ มูลมณี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
31 60445 นาย ศิวาวุฒิ ว่องไว อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
32 61047 นางสาว ชนิตา คุลบุตร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
33 63368 นาย ชัยยุทธ มุระชีวะ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
34 64319 นาย ปิยะนันท์ ขุนทวี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
35 64324 นาย อิทธิพงศ์ พ่ออามาตย์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
36 64471 นาย วิชญพงศ์ แต้สงเคราะห์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
37 64704 นาย จิรายุส วรรณรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
38 64828 นาย ชิษณุพงศ์ วีระกุล นารีนุกูล อุบลราชธานี
39 64937 นาย ศุภชัย จันทร์รัก เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
40 66590 นาย ตันติกร ลือฤทธิ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39163 นางสาว ศรีสุดา รินทร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
2 42682 นางสาว ศริยา จรูญคงถาวร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
3 44014 นาย นิกร พิมพา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
4 44600 นางสาว ชัญญานุช พรหมดิเรก สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
5 45033 นางสาว กิตติธร พุทธวรรณ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
6 45698 นางสาว ศุทธินี ลัทธิวรรณ นารีนุกูล อุบลราชธานี
7 46348 นางสาว กรกฎ ไชยเพชร ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
8 47344 นาย ยศพนธ์ ยางงาม ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
9 48480 นางสาว นิออน เมืองแพน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
10 51237 นางสาว ธรรศภรณ์ โกศัลวิตร นารีนุกูล อุบลราชธานี
11 51830 นางสาว ธัญลักษณ์ ศิริวุฒิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
12 51837 นางสาว อาทิตยา สวัสดี ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
13 52261 นาย สุทิเทพ อิ่มจงใจรักษ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
14 52808 นาย ชโลธร อัปการ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
15 53214 นาย อภิชาติ ไพสนิท สุรวิทยาคาร สุรินทร์
16 53615 นางสาว สุวรรณี ชิณวงศ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
17 55996 นางสาว นพเก้า หาชัย สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
18 56620 นางสาว อ่อนอุษา ขันธรักษา นารีนุกูล อุบลราชธานี
19 58113 นางสาว มนฤดี ชูรัตน์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
20 58262 นางสาว ธนาภรณ์ พูลเพิ่ม นารีนุกูล อุบลราชธานี
21 58337 นางสาว ยุราวัลย์ บังจันทร์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
22 59175 นาย พงษ์พัฒน์ ฝ่ายบุตร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
23 63402 นางสาว จินตหรา มัลละยัติ มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
24 65740 นาย ธนวัฒน์ พิมพ์หงษ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
25 67184 นาย ธีริทธิ์ ชาญประดิษฐ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 41371 นางสาว รุจิราภรณ์ วงศ์อินทร์อยู่ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
2 44573 นางสาว พิมพ์อัมพร คำพรมมา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
3 45554 นาย ชนัญชัย วงษ์เลิศ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
4 47882 นาย มารุต มหานิติพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
5 49508 นางสาว บุณยาพร จันศิริ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
6 49869 นางสาว อารยา โขงจำปา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
7 50630 นาย สมโภชน์ ชุมจิตร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
8 51435 นางสาว สุพรรณี อันทะไชย สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
9 51730 นางสาว ลัดดาวัลย์ ทองใบ มุกดาหาร มุกดาหาร
10 52306 นางสาว ธาริณี วัฒกตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
11 52408 นางสาว เสาวภาคย์ คำศรี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
12 52812 นางสาว พรลภัส อามาตย์เสนา บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
13 53016 นางสาว ธิดารัตน์ จันทินมาธร สิรินธร สุรินทร์
14 54543 นางสาว อรวรรณ พันดวง ศิลาทองพิทยาสรรค์ ยโสธร
15 55105 นางสาว ธาริณี วัฒกตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
16 55626 นางสาว ขนิษฐา นนไพวัลย์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
17 56133 นางสาว ปิยธิดา ดวงอานนท์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
18 56169 นางสาว ปุณณดา โทนะพันธ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
19 56772 นางสาว ศุภธิดา ประเสริฐทรง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
20 58372 นางสาว นันท์หทัย ศิริผล นารีนุกูล อุบลราชธานี
21 58862 นางสาว พิมพฤดา กองรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
22 59526 นางสาว ปวีณอร อังกาบ เทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด
23 61135 นางสาว ธัญญาพร สายแวว นารีนุกูล อุบลราชธานี
24 61899 นางสาว ชฎาพร หลักคำ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
25 63721 นางสาว นิภาพร หิรัญรัตน์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
26 64301 นางสาว จารวี ผิวหอม ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39461 นางสาว มานิตา บุญปก สุรวิทยาคาร สุรินทร์
2 39558 นางสาว ศุภนิดา อุโลก ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
3 40945 นางสาว บงกชกร ช่างเกวียน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
4 43469 นางสาว พัชรินทร์ บุปผา อาเวมารีอา อุบลราชธานี
5 43838 นางสาว ปรีดาพร แก้วนามไชย ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
6 44595 นางสาว เซลซิเลีย แอนเนท ลินด์ควิสท์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
7 45289 นางสาว สุพัตรา ลาดบาศรี เซนต์โยเซฟท่าแร่ สกลนคร
8 47797 นางสาว พัชรี สมหมาย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
9 47990 นางสาว สิริรักษ์ ธานี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
10 48022 นางสาว กนกวรรณ คำศรีสุข นารีนุกูล อุบลราชธานี
11 48379 นางสาว ศิตา จั่นวิลัย สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
12 48382 นางสาว จุฑาทิพย์ บุญบุตตะ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
13 48682 นางสาว อภิญญา เชื้อดี อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
14 48871 นาย อัครินทร์ คำงาม ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
15 50085 นางสาว วรรณวิสา คุณโทเงิน อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
16 50327 นางสาว สุวิมล สีมุน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
17 50906 นางสาว หทัยชนก ภูมินา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
18 51318 นางสาว ธนศร เกศบุรมย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
19 51470 นางสาว รติรัตน์ กุลจิตติสาธร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
20 51937 นางสาว ชลลดา วัฒนสกุลชล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
21 51947 นางสาว ณัฏฐนิช มีชัย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
22 52911 นางสาว ธีรวรรณ สุนทร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
23 53058 นางสาว รุ้งเพชร วันชา อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
24 53085 นางสาว ศศิวิมล คำศรี ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
25 53165 นางสาว กรวิก รามางกูร มุกดาหาร มุกดาหาร
26 54134 นางสาว วรัมพร พิมสอน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
27 55608 นางสาว นัดดามาศ มาดล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
28 56162 นางสาว อภิชญา แสนมะโน บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
29 56208 นางสาว พรพิมล สารพล สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
30 56510 นางสาว นุศรา ยิ่งเจริญทรัพย์ไพศาล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
31 56963 นาย เมธีพิพัฒน์ ยาวะโนภาส ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
32 57296 นางสาว ปริญญาภรณ์ กองแก้ว สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
33 57314 นางสาว ภัควดี กาญจนะชาติ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
34 57775 นาย อนวัช นิ่มรัตนสิงห์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
35 58963 นางสาว สุภาวดี เทียบคุณ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
36 59115 นางสาว ธีรนาฏ ผลเกิด บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
37 59295 นางสาว สุภาพร ใจเสงี่ยม ศรีไผทสมันต์ สุรินทร์
38 60295 นางสาว ณัฐณิชา จันทร์ทอง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
39 60369 นาย ธนิต โคตะมา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
40 60438 นางสาว เจนจิรา นาคบุตรศรี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
41 60832 นางสาว พัชรินทร์ พิมพบุตร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
42 61310 นาย ชัยวุฒ คำวัง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
43 61370 นางสาว สมฤดี ตาลศรี นารีนุกูล อุบลราชธานี
44 61860 นางสาว นิรชา โพธิ์ศรี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
45 62222 นางสาว ธัญญา จันทร์คามคำ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
46 62948 นางสาว เสน่ห์นุช เรียบร้อย สิรินธร สุรินทร์
47 63314 นางสาว อุดมลักษณ์ สุขเพิ่ม สิรินธร สุรินทร์
48 64025 นาย จุฑาวุฒิ โพธิราช สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
49 64208 นางสาว โชติกา บำรุงหงษ์ นครพนมวิทยาคม นครพนม
50 65284 นาย ชนะพล พิมเสน จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
51 65747 นาย วันชัย มณีภาค ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
52 66262 นางสาว เยาวภา ชูกำแพง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
53 66652 นางสาว ศุภานันท์ สุขใจ นารีนุกูล อุบลราชธานี
54 66999 นางสาว ภัทรสุดา หนองกก ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การท่องเที่ยว
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39324 นางสาว ปริญดา นามประกอบ นารีนุกูล อุบลราชธานี
2 39377 นาย ทศพร ไพยะกาญจน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
3 39586 นางสาว วารุณี ธรรมภิบาล นารีนุกูล อุบลราชธานี
4 39619 นางสาว ณพัติกานต์ สลับศรี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
5 39663 นางสาว หทัยกาญจน์ ทาอินทะ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
6 40074 นางสาว อนุธิดา หมุนสิงห์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
7 40699 นางสาว สุภาวดี ดงภูยาว สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
8 42509 นางสาว จุฑาพร กมุทชาติ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
9 42976 นางสาว ศุภร นิชรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
10 43427 นางสาว พิชามญชุ์ อุปยโสธร นารีนุกูล อุบลราชธานี
11 43466 นาย ณัฐวุฒิ สุรารักษ์วงษ์วีระ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
12 43474 นางสาว จุฑารัตน์ สีหาบุตร อาเวมารีอา อุบลราชธานี
13 43792 นางสาว กชกร พลชนะ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
14 43924 นางสาว วาสนา จันทร์เขียว อาเวมารีอา อุบลราชธานี
15 43963 นางสาว พุทธพร ทิพย์อุตร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
16 43995 นางสาว พรทิพย์ นวจองพันธ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
17 44127 นางสาว ฐนิตา คันธจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
18 44952 นางสาว อรวรรณ แสงงาม นารีนุกูล อุบลราชธานี
19 47211 นาย มารวย ประสพโชค ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
20 47907 นางสาว สุพัตรา ณุวงษ์ศรี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
21 48681 นางสาว สุนิสา ทองปัญญา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
22 48969 นางสาว จันทร์จิรา ปัตตายะโส สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
23 49278 นางสาว รุจิวรรณ จันเทพา ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ
24 49289 นางสาว รัตนา บัวจันทร์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ
25 49421 นางสาว นิศาชล สถาผลสวัสดิ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
26 49595 นางสาว กนกวรรณ อุปพงษ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
27 49597 นาย วสันต์ ศรีผุย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
28 50471 นางสาว ชุติมา เถาว์ทิพย์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
29 51404 นางสาว สุดธิดา ชลัมพุช เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
30 51620 นางสาว จิราพร กิตวัน ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ
31 52549 นางสาว พริมรตา รัตนไพบูลย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
32 52605 นางสาว ธิดาวรรณ จันทรุกขา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
33 52908 นางสาว สุกัญญา เพ็งพา นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
34 53514 นางสาว ทวินันท์ สารสิมมา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
35 53994 นางสาว พรพิมล ต้นวงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
36 54124 นางสาว ชิดาวรรณ วันดีวงษ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
37 54309 นางสาว พิริยา อุทธสิงห์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
38 55084 นางสาว ประกรศรี ศรีมันตะ นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
39 55150 นางสาว พรปวีณ์ ธิวัฒน์วรานิกุล สิรินธร สุรินทร์
40 55536 นางสาว ปรารถนา เทพศรีหา นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
41 56518 นางสาว รุ่งนภา งามประจบ ศรีไผทสมันต์ สุรินทร์
42 56979 นางสาว ชิดชไม ยังมี ศิลาทองพิทยาสรรค์ ยโสธร
43 57124 นางสาว ณัฐนิช โมธธรม ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
44 57271 นางสาว สุนันทา แสงพราว วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์
45 57665 นางสาว วารุณี คำพิลา มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
46 57745 นางสาว ศิณีนาถ นวลศรี ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
47 58154 นางสาว อุมาวดี ดีดวงพันธ์ ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
48 60343 นางสาว จันทร์จิรา ทนทาน นารีนุกูล อุบลราชธานี
49 60715 นางสาว เดือนเพ็ญ บำรุงตา ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
50 61069 นางสาว ธมลวรรณ สกุลพงษ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
51 62018 นางสาว ฐิติยา เหลาแพง นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
52 62709 นาย วิวัฒน์ วิเศษนคร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
53 63245 นางสาว กิตติยา ทัดแก้ว สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
54 64995 นางสาว จุฑามาศ คำอุดม สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
55 65056 นางสาว รสสุคนธ์ ธรรมสัตย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
56 65326 นางสาว สุกัญญา ไพฑูรย์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
57 65775 นางสาว ปภาพินท์ ศรีประดู่ มุกดาหาร มุกดาหาร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาไทยและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39589 นางสาว เนตรชนก พรมวัง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
2 40697 นางสาว สุปราณี จิตรมย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
3 40845 นางสาว สุนันท์ จำใบรัตน์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
4 42029 นาย ศุภฤกษ์ จงสุวัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
5 42158 นางสาว ณัฏฐนันท์ สลักคำ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
6 42236 นางสาว เกศมณี ทองทำมา วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
7 42643 นางสาว ฤดีรัตน์ เดชกังวาล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
8 43279 นางสาว ภัคชัญญา โลเกต สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
9 44028 นางสาว วันวิสา แสวงผล สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
10 44598 นางสาว รัตน์สุดา วิเศษดี นารีนุกูล อุบลราชธานี
11 45403 นางสาว สุณิสา วงศ์รัมย์ สินรินทร์วิทยา สุรินทร์
12 46378 นางสาว จุฑาภรณ์ อภิวงค์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
13 46455 นางสาว กนกพิชญ์ โพนชัย ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
14 46501 นางสาว กฤติยาพร แสงตา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
15 46524 นางสาว นรมน วรบุตร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
16 46999 นางสาว จันทร์เพ็ญ ชารีผาย สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
17 47200 นาย เกียรติศักดิ์ ประภาสัจจะเวทย์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
18 48100 นางสาว อัจฉรา ถวิลไพร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
19 48790 นางสาว สุภัสสร สีหะวงษ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
20 49415 นางสาว นาตยา วงค์ปัดสา นารีนุกูล อุบลราชธานี
21 49516 นางสาว พรรณปพร บัวแย้ม อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
22 49924 นางสาว จุฬาทิพย์ สืบบุตร นารีนุกูล อุบลราชธานี
23 49990 นางสาว ศิรินันท์ กุตเสนา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
24 50689 นางสาว รัชสุดา สายตา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
25 50719 นางสาว ภัทรภร สิงห์สุข อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
26 51126 นางสาว อรณี สวัสดิ์เอื้อ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
27 51764 นางสาว เกตุวดี ฉายาประเสริฐ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
28 52675 นาย วีรสิทธิ์ ประกอบศรี นารีนุกูล อุบลราชธานี
29 52735 นางสาว พงษ์จิตร ตั้งตระกูล นารีนุกูล อุบลราชธานี
30 53298 นางสาว จุไล ไชยส่ง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
31 53489 นางสาว กันตนา จันธิราช อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
32 54333 นางสาว ครียพัฒ วันทาพงษ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
33 54350 นางสาว จริยา ไชยสาร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
34 54404 นางสาว ณัฐพร ศิลปไชย ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
35 54787 นางสาว อรพิน ปาทอง สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
36 54982 นางสาว สุวิมล วิลา นารีนุกูล อุบลราชธานี
37 56344 นางสาว สุภิสรา พุ่มโพธิ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
38 56961 นางสาว นิตยา ศรีกุล สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
39 57306 นางสาว จิราพร ค่ำคูณ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
40 57318 นางสาว วรีรัตน์ สิงห์บัวบาน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
41 57642 นางสาว รัตนาภรณ์ ทองมหา มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
42 58868 นางสาว รัชนีกร บุดดาวงศ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
43 58889 นางสาว สุธากร สอนคะ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
44 59908 นางสาว เหมือนฝัน ระวิวรรณ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
45 60563 นางสาว สุดาภัทร์ จันลุทิน อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
46 61226 นางสาว พรพิมล ขันจำปา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
47 61595 นางสาว รักษ์สุดา คุณยงค์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
48 62185 นางสาว กุลระวี จิ๋วโคราช สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
49 62504 นางสาว รุ่งนภา โกมล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
50 63707 นางสาว วิภาดา สารราษฎร์ ศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
51 65128 นางสาว ช่อลัดดา ทัพละ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาจีนและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38998 นางสาว อมรรัตน์ สีแสด นารีนุกูล อุบลราชธานี
2 39572 นางสาว อมรรัตน์ แซ่จึง นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 40418 นางสาว กิตติกุล พรมชาติ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
4 41533 นางสาว อภัสรา โนนแก้ว นารีนุกูล อุบลราชธานี
5 41980 นางสาว เพชรไพลิน สวัสดิ์ตระกูล อาเวมารีอา อุบลราชธานี
6 42113 นางสาว จิรานุช ชุมนวล อาเวมารีอา อุบลราชธานี
7 42151 นางสาว ทิพาพร สังฆมโนเวศ นารีนุกูล อุบลราชธานี
8 42449 นางสาว กิตติยา โคมทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี
9 42498 นางสาว บุษยพัชร์ สิทธิปกรณ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
10 42664 นางสาว ปาริฉัตร ลิ้มพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
11 43159 นางสาว จิราพัจน์ สินวิวัฒนกุล นารีนุกูล อุบลราชธานี
12 43173 นางสาว สุธาดา บุญโสม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
13 43729 นางสาว อุษาวดี ตรีกลาง นารีนุกูล อุบลราชธานี
14 43751 นางสาว สุวพิชญ์ เสงี่ยมศักดิ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
15 43758 นางสาว พนิดา ตั้งพูนผลสวัสดิ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
16 43779 นางสาว พิชโสภา คำหงษา นารีนุกูล อุบลราชธานี
17 48156 นางสาว ศุภนุช กาญจนธำรง นารีนุกูล อุบลราชธานี
18 48193 นางสาว ปวีณา ศรีชัยยา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
19 49769 นางสาว ทวิพร ประวิง สิรินธร สุรินทร์
20 49894 นาย ศรัณย์ ใจทอง ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
21 50638 นางสาว ชญาณิกานต์ ขันธ์เพชร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
22 51369 นางสาว กนกภรณ์ อ้วนพรหมมา มุกดาหาร มุกดาหาร
23 51750 นางสาว จิตราวดี มะอาจเลิศ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
24 51780 นาย ภูเบศวร์ ปลูกพันธ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
25 53459 นางสาว ปิยนันท์ โพธิวัฒน์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
26 54070 นางสาว อนงรัตน์ คนคง คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ
27 55450 นางสาว ราตรี บุญสุภาพ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
28 57172 นางสาว ภัทรสุดา ทองมี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
29 57606 นางสาว นริศรา ภูมิสถาน ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
30 58206 นางสาว ธนภร เกิดอินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
31 59168 นางสาว อริสา ไชยปัญญา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
32 60813 นางสาว ณัฐชนิกา ศิลปเจริญ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
33 62196 นางสาว เสาวลักษณ์ ไชยปัญญา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
34 63233 นาย สหพล ลาลุน ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
35 63306 นางสาว ปภาวี นิธิธนาดุล ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
36 63875 นางสาว กาญจน์ทิพย์รัตน์ นางาม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
37 64255 นางสาว ศศิธร เจริญสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี
38 64425 นางสาว วิรากานต์ ใยอุ่น พระครูพิทยาคม บุรีรัมย์
39 64432 นางสาว มุกดา สืบสาย พระครูพิทยาคม บุรีรัมย์
40 64484 นางสาว ไอริณ วงศ์บุญ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
41 65581 นางสาว พิชญานันท์ ดวงจิตร พระครูพิทยาคม บุรีรัมย์
42 66658 นาย สุบิน ใจแจ้ง วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38824 นาย ธนศิษฏ์ ธิศาเวช นารีนุกูล อุบลราชธานี
2 38996 นางสาว วรารัตน์ มาลาสาย นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 39001 นางสาว ทอฝัน โพธิ์เอก นารีนุกูล อุบลราชธานี
4 39016 นางสาว ทัตชา อินทรสด นารีนุกูล อุบลราชธานี
5 39023 นาย ศักรินทร์ เสาสูง นารีนุกูล อุบลราชธานี
6 39045 นางสาว เพชรญาธิป พันธุ์สุวรรณ นารีนุกูล อุบลราชธานี
7 39328 นางสาว รุ่งทิพย์ เขียวหวาน นารีนุกูล อุบลราชธานี
8 40404 นางสาว อภัสรา จำปาสุข ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
9 40719 นางสาว ขนิษฐา ศรีธรรมมา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
10 40995 นางสาว ประกายดาว หลาวทอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
11 41123 นางสาว วรรณกานต์ บุญสะอาด นารีนุกูล อุบลราชธานี
12 41817 นางสาว กุลธิดา เหล่าแค ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
13 42284 นาย นที สุขเจริญ นารีนุกูล อุบลราชธานี
14 42287 นางสาว ธันยชนก เบ้าทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี
15 43981 นางสาว เจนจิรา ทานะมัย นารีนุกูล อุบลราชธานี
16 44016 นางสาว พรพิราลักษณ์ ศรีโชค เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
17 45420 นางสาว สุดาพร มุทาวัน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
18 47277 นางสาว กรวิกา พูลทา ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
19 47286 นางสาว อัญญานี บูรณ์เจริญ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
20 48262 นางสาว วิลัยภรณ์ เวียงคำ ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
21 48279 นางสาว สมพร บัวแก้ว ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
22 49113 นางสาว จิราภรณ์ บัวโรย นารีนุกูล อุบลราชธานี
23 49409 นางสาว จันทร์จิรา รินทร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
24 49626 นางสาว ศุภัสสร รายระยับ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
25 50225 นางสาว มุกมณี สามงามยา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
26 50245 นางสาว จารุวรรณ สุวพัฒน์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
27 50254 นางสาว เพชรรัตน์ พูลผล สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
28 51066 นาย มงคล แซ่ตั้ง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
29 52637 นางสาว สุมิตรา ศรีบุระ นารีนุกูล อุบลราชธานี
30 52917 นางสาว นงนุช อุดม สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
31 55603 นางสาว กิ่งกานต์ กรองแก้ว สิริเกศน้อมเกล้า ศรีสะเกษ
32 55710 นางสาว ศิริรัตน์ อิ่มใจ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
33 55808 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองดำ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
34 56243 นาย ศักรินทร์ ทองแสน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
35 58239 นางสาว ณัฐวดี กุลบุตร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
36 58470 นางสาว ณัฐชา แนวจำปา ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
37 59042 นาย วันเฉลิม ชุยชม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
38 59874 นางสาว พัชรินทร์ จันทะวงษา นารีนุกูล อุบลราชธานี
39 60530 นางสาว อโรชา สุทธภักดี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
40 61077 นางสาว อมลวรรณ ทองที นารีนุกูล อุบลราชธานี
41 62397 นางสาว พิมลมาศ จันทร์มณีเลิศ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
42 62476 นางสาว ศุภักษร ทองแก้ว นาวังวิทยา อำนาจเจริญ
43 62551 นางสาว พัชรี ศรีมะณี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
44 62567 นางสาว นิตยา ไชยชนะ นารีนุกูล อุบลราชธานี
45 62593 นางสาว จุฑามาศ สร้อยสิงห์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
46 63420 นางสาว โชติกา เดชไพรขลา บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
47 63704 นางสาว ศิรินิภา พยุงวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
48 67064 นาย สรศักดิ์ ประวิทย์สิทธิกุล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ประวัติศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 41651 นางสาว ภัทราภรณ์ พวงศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
2 42980 นางสาว สุเมธินี บุญทัน นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 45695 นางสาว อารียา เวชกามา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
4 46471 นางสาว ทิฆัมพร สุชัยราช ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
5 46615 นางสาว วนิดา เมยแดง ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ
6 47852 นางสาว กนกวรรณ วงษาหาร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
7 48024 นางสาว นฤทัย ชัยรัตน์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
8 49445 นางสาว วรางรัตน์ กรแก้ว ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
9 50531 นาย ธนพนธ์ รงรอง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
10 52699 นางสาว เพ็ญนภา นาคพันธ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
11 52811 นาย จตุรงค์ แพงอ่อน นารีนุกูล อุบลราชธานี
12 53670 นางสาว สุกัญญา ยาวะโนภาส ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
13 53833 นางสาว สิริยาพร พรหมดิเรก สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
14 55783 นางสาว สุกัญญา จันฤศิล สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
15 58183 นางสาว ศุภานิช เฝ้าทรัพย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
16 59366 นางสาว เกศินี แสงงาม นารีนุกูล อุบลราชธานี
17 59836 นางสาว เนตรชนก เครือทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี
18 60985 นาย อนันต์ธวัช เชื้อไทย สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
19 61609 นางสาว สุชฎาพร ชำนาญ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
20 62817 นาย ธีรศักดิ์ ประจวบ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
21 63363 นางสาว ชลิดา สืบสาย บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
22 63389 นาย วัชรภัทร เกตวงษา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การพัฒนาสังคม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39281 นางสาว จันทร์จิรา โพนชัยยา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
2 40147 นาย เตชินท์ วีระเสถียร สุรวิทยาคาร สุรินทร์
3 42592 นางสาว ภัสราภรณ์ ทาโคตร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
4 42690 นางสาว กมลชนก น้ำคำ นารีนุกูล อุบลราชธานี
5 43506 นางสาว เยาวเรศ ยืนยาว นารีนุกูล อุบลราชธานี
6 43722 นางสาว อุบลวดี อันทปัญญา นารีนุกูล อุบลราชธานี
7 43828 นางสาว กาญจนา ทองอ่อน นารีนุกูล อุบลราชธานี
8 44623 นางสาว สุกัลยา ปงก๋า สิงห์สามัคคีวิทยา ยโสธร
9 45670 นาย ปิยวัฒน์ กิมะพงศ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
10 46856 นางสาว พัชรินทร์ สุขประเสริฐ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
11 47385 นาย สรชัช พิทักษ์ ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
12 47642 นางสาว นุชนาถ วาปีเก ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
13 47727 นางสาว มนต์พร อาจวิชัย ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
14 47820 นางสาว ปิยภัทร สายสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
15 48621 นางสาว สุนทรี โสธิธรรม สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
16 49125 นางสาว กมลชนก โจกรัมย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
17 49147 นางสาว จุรีรัตน์ สายสุด เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
18 49161 นางสาว กมลชนก บัวสด เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
19 49181 นางสาว มาริษา กฤษณา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
20 49386 นางสาว พรพิมล วีระไชยสิงห์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
21 50204 นางสาว จรรยาพร ปิ่นทองคำ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
22 50236 นาย สันต์พงศ์ คงเสมอ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
23 50262 นางสาว จันทนา กาหลง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
24 51084 นางสาว พรทิพย์ นวลอินทร์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
25 51169 นางสาว ชนายิกา วงศ์พิมล นารีนุกูล อุบลราชธานี
26 51384 นางสาว สุกัญญา คำสม สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
27 51630 นางสาว สุปภาดา พรหมสุข ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
28 52167 นางสาว อมรรัตน์ แซ่ฉั่ว สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
29 52633 นางสาว คัทรียา โยธี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
30 52820 นาย พุฒิพงศ์ ภูรินิธิพล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
31 52975 นาย ปรเมษ ตะนะดี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
32 53227 นางสาว กานดา แซ่จู ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
33 53449 นางสาว รัชนู สมคะเน อำนาจเจริญ 2 อำนาจเจริญ
34 53868 นางสาว ชลลดา บาคำ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
35 54203 นางสาว ศิรินันท์ ทองโสม มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
36 54988 นาย สุกฤษณ์ รินทา สุรวิทยาคาร สุรินทร์
37 54991 นางสาว เอื้ออารี เอกพันธ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
38 55120 นางสาว สุภกาญจน์ แสนคำ มุกดาหาร มุกดาหาร
39 55382 นางสาว เกษฎาพร วรรณสุทธิ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
40 55801 นางสาว ณัฐฐินันท์ นันทะเสนา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
41 56135 นางสาว อัสมาภรณ์ ภาระพงษ์ ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
42 57363 นาย วัชรพงษ์ เจริญผล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
43 57437 นางสาว วสิตา นีระพันธ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
44 57760 นางสาว อรอนงค์ ช่วยมิตร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
45 58094 นางสาว ศิริวรรณ โมริดา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
46 58124 นางสาว รัชนีกร ดีดวงพันธ์ ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
47 58710 นางสาว กัณฐิกา วงษ์อุ่น นารีนุกูล อุบลราชธานี
48 59381 นาย ชัยวิทย์ คงนิล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
49 59535 นางสาว สมิตา สาโรจน์ เทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด
50 59776 นาย วราวุฒิ พูลผล ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
51 60895 นางสาว จิราวรรณ พร้อมสุข อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
52 61411 นางสาว มุกดาภรณ์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย มุกดาหาร มุกดาหาร
53 61802 นางสาว รักษ์คณาภรณ์ จันทร์เกษม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
54 62276 นางสาว ฐานุมาศ ทีคำเเก้ว นารีนุกูล อุบลราชธานี
55 62381 นาย เชนทร์ณฤทธิ์ สุวรรณรัตน์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
56 62942 นางสาว พัชรินทร์ นีอำมาตย์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
57 63862 นางสาว กนกวรรณ เที่ยงคูณ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
58 64935 นาย สหัสชัย สารทอง สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
59 65206 นางสาว วรัตนันท์ สิริเตชะวิรากูล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
60 66177 นางสาว ศศิตา พรหมบุตร สิรินธร สุรินทร์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : นิเทศศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39584 นางสาว วชิรา บุญหล้า อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2 43258 นางสาว ชนัดดา แดงอาจ นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 43259 นางสาว สุพัชนา สมศรี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
4 43499 นางสาว อารยา สร้อยทอง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
5 44983 นางสาว ฐิติพร พินิจ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
6 46496 นางสาว กนกพรรณ ทับทิมแดง ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
7 46516 นางสาว ประภาพรรณ สีหาฤทธิ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
8 47317 นางสาว เพ็ญพิชฌา เจริญผลธนากานต์ สิรินธร สุรินทร์
9 47429 นางสาว ยุพาพร สวัสดิ์วงศ์ชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
10 47960 นางสาว จิรดา เหลืองตระกูล มุกดาหาร มุกดาหาร
11 48027 นาย ภานุพงศ์ เถาวัลย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
12 48342 นาย ณัฏฐพล ธนินท์ธาดาภรณ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
13 48555 นางสาว กรกนก รุ่งบรรเทา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
14 48927 นางสาว แพรวา คุณวุฒิ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
15 50305 นางสาว ชวดี พิชัยวัตต์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
16 50520 นางสาว วิมลพรรณ จูฑะพงศ์ธรรม ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
17 50965 นางสาว จุฑามาศ บุตรรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
18 52126 นางสาว อารียา ทัศนะพิทักษ์วงศ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
19 52384 นางสาว สุชัญญ์ญา บุญมาก สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
20 52519 นางสาว สุณีรัตน์ ศรีคำภา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
21 53740 นาย กฤษณรักษ์ แลศิลา มุกดาหาร มุกดาหาร
22 54469 นางสาว ประวรรณภา วงค์ษา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
23 54954 นางสาว เวทสินี หาญกล้า อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
24 55232 นางสาว วิภาวี จิ๋วเจริญ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
25 56446 นางสาว ปวีณา เชื้อไทย ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
26 58143 นางสาว สุชาวดี ติวสูงเนิน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
27 58179 นางสาว พรรณวดี สิงห์เรือง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
28 62344 นางสาว ปิยนุช อนุชานุรักษ์ สิรินธร สุรินทร์
29 62776 นางสาว รวิภา ประสระบาล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
30 62780 นางสาว เจนจิรา เสนาโนฤทธิ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
31 64000 นางสาว วชิราพร ปัญญาธานี สิรินธร สุรินทร์
32 64553 นางสาว ไอลดา ประเสริฐสังข์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
33 66820 นางสาว สมฤทัย คิดสำราญ สิรินธร สุรินทร์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
สาขาวิชา/หลักสูตร : สถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39294 นาย ศักดิ์ศิลป์ ธงภักดี นารีนุกูล อุบลราชธานี
2 40930 นาย อนันยช สอนสมนึก ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
3 43448 นางสาว ปิยธิดา สายชนะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
4 43811 นาย จักรพงศ์ ภารการ นารีนุกูล อุบลราชธานี
5 45701 นาย สิริภพ นนทะศรี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
6 47304 นางสาว สุภาณัฐ ฉ้งทับ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
7 48586 นางสาว กชพรรณ เสวกานันท์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
8 48635 สามเณร ธีระพัฒน์ โพธิ์พุ่ม ศรีศาสนวิทยา วัดด้ามพร้า อุบลราชธานี
9 49486 นางสาว นฤมล จิตสัมฤทธิ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
10 49555 นางสาว ชลดา สิงหกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
11 50738 นางสาว สาลินี สามสี นารีนุกูล อุบลราชธานี
12 51425 นางสาว ธัญจิรา เหล่าพงศ์เจริญ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
13 51900 นาย พีรนันท์ เพชราเวช มุกดาหาร มุกดาหาร
14 51946 นาย ศุภวัฒน์ ชาญเนติกิจ นารีนุกูล อุบลราชธานี
15 52058 นางสาว สุกัญญา บัวจูม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
16 52253 นางสาว ปิยดา ลาลุน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
17 52852 นางสาว พสิษฐา ช่วยคง นารีนุกูล อุบลราชธานี
18 53622 นาย กษดิศ คำภีระ นารีนุกูล อุบลราชธานี
19 54291 นางสาว ณัฐวดี โกมลศรี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
20 54489 นางสาว กัญญารัตน์ ไชยพันธ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
21 56259 นาย พงศ์ปภัส โพไทร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
22 58347 นางสาว ธนัญญาลักษณ์ เกตุอินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
23 58865 นางสาว ณิชณัฐ โอฬารธนาเศรษฐ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
24 59165 นาย สิทธิพงศ์ สกุลชนะ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
25 59766 นางสาว ดวงหทัย สุทธภักดี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
26 60401 นาย พงษ์สิทธิ์ โสตะโม ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
27 60431 นางสาว ชญานิน แสวงสิน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
28 60754 นางสาว ปิยะนุช ร่มเย็น เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
29 61672 นาย รชฏ โคตรสินธุ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
30 62171 นางสาว ปิยะพร กานอก* วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
31 62431 นาย ณัฏฐธกรณ์ ปกป้อง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
32 63011 นาย พิษณุพงศ์ เพชรอินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
33 63768 นาย เชษตุพล ยอดเสาร์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
34 64714 นางสาว อิ่มลออ พลอินทร์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
35 65220 นางสาว ธัญญลักษณ์ สันติวิชัยกุล ยุวทูตศึกษา 2 อุบล อุบลราชธานี
36 65541 นาย สุกฤษฎิ์ บุญพูนเลิศ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
สาขาวิชา/หลักสูตร : การออกแบบอุตสาหกรรม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39044 นางสาว กนกพรรณ วินทะไชย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
2 39648 นางสาว ปวีณา วรรณวัลย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 40708 นางสาว นิธิตา เหมไพศาลพิพัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
4 41101 นางสาว กมนทรรศน์ กิตติรวีวัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
5 42170 นางสาว พัชรา กุลเกตุ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
6 43154 นางสาว วิชุตา ฉายแสงรัตน์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
7 43484 นาย กฤตธรรม ฉลาดล้ำ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
8 44694 นาย ศรราม ฝ่ายดี ศิลาทองพิทยาสรรค์ ยโสธร
9 47222 นางสาว ธนารัตน์ บัลลังก์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
10 49210 นางสาว เบญจพร วงษ์นิน ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ
11 49698 นาย ศุภกร บุญเดช ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
12 50555 นางสาว รัชนี มะละปะที นารีนุกูล อุบลราชธานี
13 52297 นางสาว มัทนา ทองบ่อ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
14 52354 นางสาว จารุชา เจนถาวร บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
15 54105 นางสาว ปนัดดา วิไลลักษณ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
16 54144 นาย จุลดิศ อ่อนละมุน มุกดาหาร มุกดาหาร
17 54758 นางสาว สุภิดา พานาดา มุกดาหาร มุกดาหาร
18 54867 นางสาว ธนาทิพย์ คงขุนทด สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
19 55034 นางสาว อุบลทิพย์ โสภามี นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
20 55329 นาย พีระพล ทะนง นายมวิทยาคาร อำนาจเจริญ
21 57168 นางสาว ทักษพร คันศร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
22 57916 นาย พงศธร สีสนิท ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
23 58762 นาย โอภาส โคตรสมบัติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี
24 59782 นางสาว สุวัฒนา จันทะเลิศ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
25 60748 นางสาว ปริทัศน์ เชื้อประทุม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
26 61313 นางสาว ธัญพร ศรีธนานุวัฒน์ สิรินธร สุรินทร์
27 63388 นางสาว ภัสนันท์ ริศจรจาก สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
28 63818 นางสาว ฐิติอาภรณ์ หวังดี นารีนุกูล อุบลราชธานี
29 64711 นาย ชาตรี สวัสดี สุรวิทยาคาร สุรินทร์
30 64756 นางสาว ธัญวรัตม์ บุญธรรม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
31 64803 นางสาว สกุลรัตน์ กันยา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
32 65401 นางสาว อัจฉรา ทวีพันธ์ ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
33 65923 นาย นฤเบส จันสว่าง สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
34 66132 นางสาว กชกร ทองแจ่ม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : นิติศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38901 นางสาว อิศราภรณ์ กิ่มเกลี้ยง นารีนุกูล อุบลราชธานี
2 38933 นางสาว พิชญ์สินี ศิริโชติ นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 39024 นางสาว นัฐพร แสงภารา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
4 39027 นาย ศัตยา เศียรทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี
5 39029 นาย ธีรพล พัดทอง นครพนมวิทยาคม นครพนม
6 39076 นางสาว ชุติมา พิสุทธิศุภร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
7 39228 นางสาว สุนีรัตน์ กตะศิลา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
8 39254 นางสาว กัญญาณัฐ บุญมี ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
9 39319 นางสาว สิริกร วงศ์ป้อม สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
10 39494 นาย ปุณณรัตน์ สาสนาม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
11 39617 นางสาว สลิตา ภาโมนัย บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
12 39752 นางสาว ธัญญพรรษ วงศ์อนันต์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
13 39799 นางสาว วิจิตรา ต้นโพธิ์ ศรีบัวบานวิทยาคม นครพนม
14 40057 นางสาว ทิศากร ทิพจร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
15 40081 นางสาว วัชรีพร อรุณพงษ์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
16 40631 นางสาว สุกัญญา พลพวก นารีนุกูล อุบลราชธานี
17 40833 นางสาว พุทธิพร อนุศาสตรชน เทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด
18 41625 นางสาว นฤมล เบ้าหล่อ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
19 41709 นาย ชัยณรงค์ บุระณะ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
20 41842 นาย ปองพงษ์พันธ์ แดงด้อมยุทธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
21 41860 นางสาว ภิญญรัตน์ วิสมิตนันท์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
22 41912 นาย อัศวเดช โพธิ์ชัย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
23 42039 นางสาว อุลัยพร มาตทองจันทร์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
24 42175 นางสาว กุลธิดา ง่อนสว่าง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
25 42553 นาย ภูสิทธิ์ นิลเพชร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
26 42631 นางสาว วริณทิพย์ ศรีสาย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
27 42735 นางสาว สิริกาญดา คาดีวี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
28 42748 นางสาว กานต์ชนา อ้นศรีวงศ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
29 42750 นาย วุฒินันท์ เปรมปรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
30 42812 นาย ณัฐพล วัดภักดี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
31 43082 นางสาว ฐิตินันท์ ไตรนาคม สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
32 43296 นางสาว เมธิณี ผดุงกิจ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
33 43453 นาย ธีระศักดิ์ ต้นกัลยา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
34 43544 นาย ศิขรินทร์ สะอาด นารีนุกูล อุบลราชธานี
35 43593 นางสาว แพรวนภา หิทธิเดช สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
36 43800 นาย ธเนศร์ ลีโย บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
37 43964 นาย ณภัทร โอสายไทย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
38 44108 นางสาว วรากานต์ คำดำ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
39 44148 นาย พัลลภ ประทุมเทศ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
40 44273 นางสาว วิภารัตน์ ศรีสุวรรณ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
41 44359 นาย ธนพงศ์ เกษรบัว สุรวิทยาคาร สุรินทร์
42 44466 นางสาว ชนกนันท์ อบภิรมย์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
43 44615 นางสาว วีนัส สืบราช ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
44 44693 นางสาว ชฎาพร ฝ่ายบุญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
45 44875 นางสาว ชโรธร วงค์โสภา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
46 45237 นางสาว ปวีณา จำนงกิจ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
47 45313 นางสาว ณัฐพร สายทอง วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
48 45335 นางสาว นงเยาว์ พรมบุตร สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร
49 45411 นางสาว ปัทมา วงษ์สุดตา นครพนมวิทยาคม นครพนม
50 45609 นาย ภาณุวัฒน์ วิลามาศ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
51 45654 นาย ศิริวัฒน์ ปราศจาก สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
52 45690 นางสาว ช่อเพชร ค้ำคูณ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
53 45915 นางสาว จุฑามาศ แสนสุข อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
54 45919 นางสาว นุชจิรา ฮามวงศ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
55 46147 นาย บัณฑิต จันทานิตย์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
56 46242 นางสาว จริยา รจนัย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
57 46375 นางสาว ณิชกานต์ สุทธปัญญา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
58 46425 นางสาว ภัทรียา สุดบอนิจ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
59 46463 นาย อติชาต มะระโชติสกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
60 46486 นาย คเณศ เสมาเงิน ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
61 46506 นาย พีรณัฐ แก้วสง่า เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
62 46526 นางสาว กิตติมา ศิรินคร นารีนุกูล อุบลราชธานี
63 46543 นางสาว คงขวัญ สุขวรรณ นารีนุกูล อุบลราชธานี
64 46582 นางสาว กานติมา ศรีโวหะ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
65 46901 นางสาว ศิรินภา ลาสูงเนิน พระครูพิทยาคม บุรีรัมย์
66 46989 นางสาว ทิพย์สุดา ชัยชนะ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
67 47179 นางสาว อาภิรดา คล่องขยัน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
68 47199 นาย สุชาญสิทธิ์ หล้าคำ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
69 47201 นางสาว กนกพรรณ เสรีรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
70 47608 นางสาว จารุพร พิมพ์อุบล สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
71 47621 นางสาว หทัยภัทร ไตรประวัตร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
72 47667 นาย ปรมินทร์ มานะสุวรรณชัย ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
73 47705 นางสาว จุฑามาศ อินทนนท์ สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร
74 47756 นางสาว ณัฐพร วีระษร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
75 47978 นาย ธนศักดิ์ ศิรินาโพธิ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
76 47987 นางสาว ญาจิตร มังคละคีรี ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
77 48049 นางสาว รติพร มัชฌิมา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
78 48158 นางสาว ปรียา อินนวล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
79 48377 นางสาว จิรปรียา จันครา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
80 48575 นางสาว ธัญญาลักษณ์ เหมือนประโคน บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
81 48776 นาย ตุลา จันทวงศ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
82 48881 นาย ธนาวัฒน์ บุญเกลี้ยง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
83 48933 นางสาว ทิติยา พรหมจันทร์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
84 49137 นางสาว ธัญวรัตน์ รักพุทธะ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
85 49322 นาย วัชระพงษ์ พันธุมาศ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
86 49412 นางสาว ภาวิณี บุญประสาน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
87 49561 นาย อนุวัฒน์ ฉัตรธนะพานิช ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
88 49610 นาย พรชัย ครองใจ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
89 49629 นางสาว ลักษ์สุดา โพธิ์ทอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
90 49648 นาย ปิยวัฒน์ ขันโมลี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
91 49669 นางสาว กวินทิพย์ ชาญพิพัฒน์ไพบูลย์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
92 49723 นาย คเณศวร คำลอย บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
93 49811 นางสาว มัลลิกา ทีบัวบาน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
94 49842 นาย ชลชัย ดวงแก้ว นารีนุกูล อุบลราชธานี
95 50053 นางสาว จารุวรรณ ภูสังข์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
96 50069 นางสาว กาญจนา เนินทราย อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
97 50091 นางสาว ชมพู ปัญญาวงษ์ ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
98 50104 นางสาว โสภาพรรณ จตุหงษ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
99 50196 นางสาว ภานุมาส โสมาบุตร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
100 50490 นางสาว ภัทรินทร์ ณะตะวัน สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
101 50588 นางสาว วรนุช บุญเฉลียว สิรินธร สุรินทร์
102 50679 นาย สรกานต์ ควรหัตถ์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ยโสธร
103 50825 นางสาว ปัทมา ติ่งแสง ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
104 50828 นางสาว ณัชชา ทองมี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
105 50961 นาย กฤษนัย ไชยมณี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
106 50988 นาย กวี บัวชม อาเวมารีอา อุบลราชธานี
107 50989 นางสาว วราภรณ์ เมืองศรี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
108 51096 นางสาว วิชุดา กาบบัว สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
109 51163 นางสาว ธีรนุช คำเฮือง อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
110 51199 นางสาว นันทการ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
111 51543 นางสาว อาทิติยา ไชยบุดดี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
112 51563 นาย สิทธานต์ อาจหาญ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
113 51748 นาย กิตติโรจน์ บุญธิมา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
114 51800 นาย ปริวัฒน์ แก้วไชยพาน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
115 51895 นาย กฤษดา โพธิ์เจริญ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
116 52150 นางสาว อรนุช คำจันทร์ มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
117 52172 นางสาว อภิญญา วาที นารีนุกูล อุบลราชธานี
118 52174 นางสาว ฐิติรัตน์ พงษ์ศิริ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
119 52216 นางสาว ภิญญดา ชาลี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
120 52265 นาย สุธาบดี โพนสิงห์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
121 52267 นาย ปรัชญา พิมพ์ดี นารีนุกูล อุบลราชธานี
122 52424 นางสาว สุธาทิพย์ ทองสา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
123 52446 นางสาว พิชญ์สุดา คำเรียงศรี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
124 52677 นาย ธนากร คำนึง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
125 52780 นางสาว จารวี ศรีพอ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
126 52813 นางสาว พรสุดา โสมณวัฒน์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
127 52816 นางสาว ณัฐฑิยา ภูสมศรี ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
128 52970 นาย สุรพิชญ์ เข็มแก้ว ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
129 52997 นางสาว รัษฎากร ดวงจันทร์ ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
130 53008 นาย พุฒิพงศ์ แสงหอย นารีนุกูล อุบลราชธานี
131 53081 นางสาว วรรณิสา ล้านแก้ว มุกดาหาร มุกดาหาร
132 53101 นาย สมจิตร แสงเพชร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
133 53154 นาย อัสนีย์ ยืนยั่ง มุกดาหาร มุกดาหาร
134 53215 นางสาว สกุลรัตน์ พันสาย สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร
135 53401 นางสาว ภาวิดี ดำเนินงาม วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์
136 53465 นางสาว ชุดาพร ชาเสน อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
137 53644 นาย ฐิตินนท์ กุลศักดิ์วิมล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
138 53656 นาย ณัฐพงศ์ กรแก้ว ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
139 53671 นางสาว ปรีญานุช เบียนรัมย์ บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
140 53768 นางสาว ชไมพร อรรคเสลา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
141 54075 นางสาว อนุศรา นพมาศ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
142 54308 นาย กฤษฎา ภูมั่น ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี
143 54646 นางสาว วีรยา แสงพรมชาลี ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
144 54678 นางสาว ศศิธร อุ่นเจริญ สตรีศึกษา 2 ร้อยเอ็ด
145 54961 นางสาว ทิพย์สุดา โสดา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
146 54969 นางสาว เมธนันท์ ศักดิ์วงค์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
147 54978 นางสาว มีนา ดีรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
148 55013 นาย วรวุฒิ แซ่ลิ้ม อาเวมารีอา อุบลราชธานี
149 55025 นางสาว พิรงรอง บุญจักษุ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
150 55030 นางสาว ศศิธร พุ่มจันทร์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
151 55031 นางสาว จรรยารักษ์ นิทัศน์ชุติกุล บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
152 55181 นางสาว ณัชชา ยุทธปรีชานันท์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
153 55226 นางสาว จริยา ยางเครือ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
154 55281 นางสาว ณัฐพร บุญรอง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
155 55318 นาย กรวิชญ์ ลอยหา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
156 55400 นางสาว เบญจรัตน์ ประเสริฐพงษ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
157 55491 นางสาว จุฑามาส เทพวงษา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
158 55507 นางสาว อุมาพร ใจธรรม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
159 55556 นางสาว นภาพร นิคม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
160 55557 นางสาว พรรณิการ์ นาโสก นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
161 55740 นาย จุติกานต์ ไหลหลั่ง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
162 55771 นาย กฤตลักษณ์ นามมนตรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
163 55900 นางสาว รัดดาวรรณ ไชยโคตร ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
164 55967 นางสาว ภราดา ศิลาเลิศ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
165 55990 นางสาว นนทิชา ไชยวงศ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
166 56035 นางสาว ณัฐณิชา เพียรประเสริฐกุล สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
167 56079 นาย มาธุสรณ์ ใจแน่น สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
168 56151 นางสาว สุพัชรฎา พาหาทรัพย์อนันต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
169 56232 นางสาว เจนจิรา สนั่นเอื้อ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
170 56346 นางสาว ชินีนาฏ พระไชยบุญ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
171 56368 นางสาว จุฑามาศ สุวรรณศรี มุกดาหาร มุกดาหาร
172 56504 นาย เจตริน ชาวนา สุรวิทยาคาร สุรินทร์
173 56558 นางสาว จามจุรี สีสาง สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
174 56582 นางสาว จิตติวรรณ ธัญญเจริญ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
175 56614 นาย ปิยะวัฒน์ หนูกลัด อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
176 56748 นางสาว พรทิพย์ ยอดผล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
177 56794 นาย โกวิท หลอดโสภา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
178 57111 นาย ธีรเดช แสงย้อย อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
179 57218 นางสาว อรอนงค์ รุจิรารังสรรค์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
180 57335 นาย ภูวดล เผ่าเพ็ง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
181 57372 นาย วิศรุต ทรวงโพธิ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
182 57462 นาย พารณ สุทธิวิรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
183 57560 นางสาว กรกนก พงสุภา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
184 57777 นางสาว ชุติมา ศรีโท ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
185 57788 นางสาว ปภัสรา ชูเชิด มุกดาหาร มุกดาหาร
186 57847 นาย วัชรพล สาทะโพน ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
187 57942 นาย วราวุฒิ ผดุงเวียง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
188 58018 นาย ธีรยุทธ แสงป้อง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
189 58354 นางสาว พิมพ์โพยม ดีหลี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
190 58479 นางสาว ชนัญชิดา เครื่องจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
191 58548 นางสาว ภัทริกา ศรีสมบัติ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
192 58718 นาย นิกรณ์เชษฐ์ สีมาพุฒ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
193 58750 นางสาว กมลชนก คำชนะ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
194 58814 นางสาว ปนัดดา จอมคำสิงห์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
195 59021 นางสาว เรวิกา บุญทวี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
196 59051 นาย วันนิวัติ สร้อยนาค เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
197 59155 นางสาว ธิชากร แว่นไธสงค์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
198 59169 นางสาว สุชาดา ผดุงกิจ มุกดาหาร มุกดาหาร
199 59185 นางสาว สุพีรยา ทวีศรี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
200 59380 นาย ปราการ ทองใบ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
201 59536 นางสาว พรพิมล จันยุทา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
202 59630 นางสาว พลอยพิม ศรีใส เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
203 59684 นาย กฤษณ์ สามารถ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
204 59781 นางสาว ประภัสสร สุนทรเสนาะ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
205 59914 นางสาว จุฑามาศ ทองใบ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
206 60239 นางสาว ศิริกุล โสระพันธ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
207 60409 นางสาว ธัญญาภรณ์ ลาจันทะ สิรินธร สุรินทร์
208 60423 นาย พงศธร แดงงาม บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
209 60457 นางสาว ชนิตา มุ่งหมาย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
210 60476 นางสาว สุทธิกานต์ ปรือทอง อำนาจเจริญ 2 อำนาจเจริญ
211 60496 นางสาว จริญญา นามบุตร ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
212 60503 นางสาว ณัฐชยา นุกูลกิจ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
213 60603 นาย วิทยา ชาปู่ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
214 60618 นางสาว วนัดดา สารรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
215 60875 นางสาว องค์อร นามจันดา นารีนุกูล อุบลราชธานี
216 61289 นางสาว นวพร ณรงค์รักษาเขต ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
217 61439 นาย วิทวัส ทองนาค สุรวิทยาคาร สุรินทร์
218 61694 นางสาว ศันสนีย์ ทองสุทธิ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
219 61884 นางสาว ธิดารัตน์ สุเทวี มุกดาหาร มุกดาหาร
220 62119 นางสาว อัปสร ต้นสิน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
221 62170 นางสาว ศศิประภา ผ่องอำพันธ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
222 62248 นาย นิติเทพ กิ่งชา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
223 62497 นาย จุติธรรม ผลเจริญ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
224 62678 นาย ภัทรธร คุ้มแถว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
225 62690 นางสาว ศิริภา สดมพฤกษ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
226 62760 นางสาว วิชชุดา มูลหา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
227 62831 นางสาว ชนนิกานต์ แก้วเรือง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
228 63287 นางสาว สิริรัตน์ ไชยวงศ์คต สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
229 63308 นางสาว จริยา โคตะ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
230 63357 นางสาว ขวัญตา สะทุมรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
231 63524 นาย ปณชัย บรรธุปา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
232 63603 นางสาว จิราภรณ์ ไชยโคตร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
233 63693 นาย ศิริชัย สุทธิวงค์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
234 63881 นาย ศราวุฒิ แสนสุพันธ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
235 63945 นาย ศุภกฤต โลกูลประกิจ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
236 63993 นางสาว มลุลี เป็นสุข สิรินธร สุรินทร์
237 64266 นางสาว ญาณวดี เจิมขุนทด นารีนุกูล อุบลราชธานี
238 64304 นางสาว เกศศิรินทร์ ศิริขันธ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
239 64308 นางสาว ฐิติวรดา สุภาพรม ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
240 64390 นางสาว ปวีณา หมุนลี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
241 64498 นาย คมกริช สุนิกุล นารีนุกูล อุบลราชธานี
242 64598 นางสาว ศิวิมล พรมแป้น พระครูพิทยาคม บุรีรัมย์
243 64653 นางสาว ชยานี เชื้อแก้ว นารีนุกูล อุบลราชธานี
244 64730 นางสาว จารุวัลย์ สมอารยพงศ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
245 64829 นาย ภาณุพันธ์ ปานทอง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
246 64969 นาย ศศิพงษ์ สมบูรณ์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
247 65025 นาย ภวิษณ์ รายณะสุข สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
248 65133 นาย สิทธิชัย ตีรวัฒนประภา สุรวิทยาคาร สุรินทร์
249 65240 นางสาว วรรณกานต์ กลางประพันธ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
250 65246 นางสาว หทัยรัตน์ วิโย สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
251 65430 นางสาว สุดารัตน์ ลาแสง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
252 65591 นาย ติณณภพ เปล่งแสง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
253 65735 นางสาว นิลุบล กุลบุตร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
254 66009 นาย จักรวุฒิ เชื้อทอง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
255 66096 นาย นันทิพัฒน์ อาจหาญ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
256 66337 นางสาว กนกวรรณ จันทมี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
257 66365 นางสาว รสา คูสกุลวัฒน จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
258 66817 นาย อภิวัฒน์ ว่องวุฒิญาณ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
259 66832 นางสาว กาญจนาพร ส่งเสริม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
260 66949 นางสาว เบญจมาภรณ์ สีสม บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
261 66995 นางสาว กมลชนก ธวัชชยคุณ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
262 67140 นางสาว นันทพร พลอยประเสริฐ มุกดาหาร มุกดาหาร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การเงินการธนาคาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39102 นางสาว พรสวรรค์ วงษาลี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
2 39326 นาย ตันติกร ทองแสง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
3 39330 นาย ณัฐภัทร ปิยพงศ์ไพบูลย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
4 39392 นางสาว อารียา พันศิริ นารีนุกูล อุบลราชธานี
5 39469 นางสาว ปัทมา เสริมประดิษฐ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
6 39561 นาย ขจร อนุญาหงษ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
7 39711 นาย นครินทร์ ทัศนบรรลือ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
8 40009 นางสาว อรอนงค์ คันธเนตร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
9 40808 นางสาว มนินา ทิลารักษ์ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
10 40919 นางสาว ไอลดา กิ่งแสง นารีนุกูล อุบลราชธานี
11 41382 นางสาว กรรณกมล ประสพดี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
12 42056 นางสาว กรองกาญจน์ นามวิชัย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
13 42156 นางสาว ธมลวรรณ ใจดี มุกดาหาร มุกดาหาร
14 42315 นางสาว จิราภรณ์ หันตุลา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
15 42316 นางสาว นริศรา เลขะวนิช สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
16 42610 นางสาว พัชนิดา ไพศาล ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
17 42790 นางสาว กนกวรรณ พรมเสนา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
18 42797 นางสาว นัทธมน แข็งแรง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
19 43693 นางสาว สุภจิรา สิงห์คำ นารีนุกูล อุบลราชธานี
20 44074 นางสาว วรารัตน์ วรกิตติ์ธนติกูล บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
21 44145 นางสาว สุชานันท์ คำศรีสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
22 44155 นาย สราธิป เตชาวิวัฒนบูลย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
23 44420 นางสาว ชุลีลัคน์ เหมือนมนัส อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
24 44698 นางสาว วรัญญา จันทะไพร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
25 44934 นาย ธวัชชัย ใจแจ่ม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
26 45248 นางสาว มณีนุช บาลแย้ม อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
27 45264 นางสาว รอยพิมพ์ พุดชา นารีนุกูล อุบลราชธานี
28 45329 นางสาว สุดาทิพย์ อินแพง วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
29 45539 นางสาว จุฬารัตน์ ทุมวงค์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
30 45612 นางสาว มาลินี โควสุรัตน์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
31 45862 นางสาว ปัทมาภรณ์ อันทะรัง อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
32 46313 นางสาว ปรียานุช ทุมกิจจะ สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
33 47142 นาย ปลวัชร บุญสยมภู ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
34 47186 นาย ศุภอรรถ เจริญชัยสมบัติ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
35 47368 นางสาว ภัทรสุดา ประเสริฐศรี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
36 47386 นางสาว ปิยวรรณ สมนึก เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
37 47921 นาย จิรายุทธ อ่างคำ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
38 48642 นางสาว หทัยภัทร สุโพธิ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
39 48855 นางสาว สุริษา สีชนะกุล นารีนุกูล อุบลราชธานี
40 49164 นางสาว ภีรญา คำงาม สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
41 49184 นางสาว สุดาทิพย์ ภูมิวิชชุภิญ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
42 49212 นางสาว กีรกานต์ ก่องดวง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
43 49411 นางสาว มะลิวัลย์ วงค์สุวรรณ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
44 49778 นางสาว ธัญกร เสนคราม ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
45 49792 นางสาว ปรารถนา ประพันธ์กิจ ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
46 50090 นางสาว สมฤทัย สีดอกไม้ พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
47 50290 นางสาว รัตติกาล สุพร ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
48 50527 นางสาว นลพรรณ จันเหลือง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
49 50951 นางสาว กรรณิกา สีสอน สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
50 51285 นางสาว นริศรา หยุ่มไธสง อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
51 51352 นางสาว ปรางค์หทัย เฉื่อยฉ่ำ นารีนุกูล อุบลราชธานี
52 51819 นางสาว ณัฐณิชา แดนพิบูลย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
53 51877 นางสาว วิชชุดา สุขอ้วน ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
54 51915 นาย ภูมินทร์ ตัดโท นารีนุกูล อุบลราชธานี
55 52052 นางสาว วิภาดา วงศ์ชาลี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
56 52256 นางสาว สุนารี ใจบาน นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
57 52574 นางสาว เบญจพร ยางคำ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
58 52847 นาย ภูเบศ รับงาม สุรวิทยาคาร สุรินทร์
59 52876 นาย ชัชวาลย์ กิจกันยา พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
60 52945 นางสาว สไบภรณ์ สาวิสิทธิ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
61 53017 นางสาว ลลิตา คำภูมี นารีนุกูล อุบลราชธานี
62 53052 นางสาว สรัลพร บำรุงศิลป์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
63 53470 นางสาว จินตนา กายแก้ว ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
64 53492 นางสาว ประภัสสร อภัยพันธ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
65 54022 นางสาว มะลิวัลย์ ศรีสวัสดิ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
66 54122 นางสาว หยาดดาว ขุนทวี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
67 54217 นางสาว รัตติกาล อยู่สุข ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
68 54508 นางสาว วิภาพร สิงห์กันยา พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
69 54574 นางสาว ชุลีพร ไชยขิน บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
70 54595 นางสาว รัตนาพร หลักศรี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
71 55191 นางสาว หนึ่งหทัย ไวยลาภา อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
72 55264 นางสาว ชิดชนก เจริญรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
73 55296 นางสาว ดวงฤดี สุวะไกร อำนาจเจริญ 2 อำนาจเจริญ
74 55358 นางสาว กนกวรรณ วงศ์ภักดี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
75 56100 นาย ธีรพงศ์ ประสมศรี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
76 56405 นาย อธิวัฒน์ พูลสวัสดิ์ พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
77 56412 นางสาว กาญจนา บรรยง พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
78 56859 นางสาว นิภาวรรณ นามนนท์ พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
79 57019 นางสาว รัตนทิพย์ อ่อนสาคร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
80 57157 นางสาว นำโชค ไชยพันโท มุกดาหาร มุกดาหาร
81 57379 นางสาว สุพัตรา ศิริเกษ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
82 57384 นางสาว สุทธิดา ศิริกุล สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
83 57850 นางสาว จุฑารัตน์ เผ่าหอม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
84 57882 นางสาว สุภัสสร พันภูมิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
85 58023 นางสาว นันทัชพร สมสาย ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
86 58078 นาย วิฑูรย์ อาจกมล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
87 58111 นางสาว วรกมล พิมพ์จันทร์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
88 58308 นาย ศิวะนนท์ อุตชี บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
89 58785 นางสาว นิตยา คำพันธ์ อำนาจเจริญ 2 อำนาจเจริญ
90 58956 นางสาว จันจิรา เพ็งวิภาส สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
91 59540 นาย สุทัศน์ ลาภมูล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
92 60212 นางสาว เบญจพร ดีเวียง สิรินธร สุรินทร์
93 60242 นางสาว นวพร หัดทอง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
94 60352 นาย กิตติศักดิ์ ธิมาชัย ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
95 60377 นาย อุกฤษ พูลเพิ่ม นารีนุกูล อุบลราชธานี
96 60930 นางสาว อริสา ปัตตังทานัง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
97 61324 นางสาว จารุวรรณ กระสินรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
98 61420 นางสาว ศิรินทร์ โคตรหา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
99 61495 นางสาว วณิชชา สิทธิศักดิ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
100 61703 นางสาว กนิษฐา ต้นแก้ว อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
101 62164 นางสาว ศศินิภา จอมเกาะ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
102 62384 นาย เสกสรร ชั้นตรา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
103 62848 นางสาว โชติรส พลอยรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
104 62877 นางสาว สุพัตรา อุชาเดช ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
105 63229 นางสาว นรินทร นารินรักษ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
106 63362 นางสาว มาริษา อินเทศ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
107 63573 นางสาว กนกขวัญ เพ็งสมบูรณ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
108 63737 นางสาว นภาจรี แก่นการ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
109 63904 นางสาว เบญจพร พันธ์สาง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
110 63962 นางสาว สรัญญา พิลาศาสตร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
111 63986 นางสาว อรวรรณ วงษ์ษา สิรินธร สุรินทร์
112 64441 นางสาว ชนัญดา สืบเสนาะ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
113 64709 นางสาว อัญญาณี ไชยมา ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
114 64984 นางสาว อัญญารัตน์ ศรีพรมสุข สุรวิทยาคาร สุรินทร์
115 65000 นางสาว พรสวรรค์ จันทกาญจน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
116 65197 นางสาว จิราพร มุ่งหมาย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
117 65397 นางสาว เบญจมาศ มีเจริญ สิรินธร สุรินทร์
118 65480 นางสาว รัศมี มะลิวงษ์ ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
119 65764 นางสาว สุมลฑา อรการต์ ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
120 65851 นางสาว ธิดารัตน์ คำหอม ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
121 66600 นางสาว สุพัตรา ภาภักดี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
122 67168 นาย จิระโชติ ยะไชยศรี บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการการโรงแรม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 40238 นางสาว กัญญาภัค พสุมาตย์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
2 40899 นางสาว เววิกา เดชเสน อาเวมารีอา อุบลราชธานี
3 40975 นาย สร้างสรรค์ สืบมี สุรวิทยาคาร สุรินทร์
4 41631 นางสาว ณัฐพร สุขดี สุรวิทยาคาร สุรินทร์
5 41746 นาย สุรกิจ มีทอง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
6 42244 นางสาว แก้วตา ขอบเขต วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
7 43216 นางสาว ปรารถนา เทพศรีหา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
8 43305 นางสาว จารุวรรณ บัวจันทร์ วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
9 44567 นางสาว ขนิษฐา บุญช่วย นารีนุกูล อุบลราชธานี
10 45059 นางสาว สุรีรัตน์ เกษกร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
11 45492 นางสาว คณิตา บุรุษ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
12 45843 นางสาว กานต์ระกา เหล่าศรี อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
13 45854 นางสาว อาภัสสร ศรีธัญรัตน์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
14 46220 นาย วีระชาติ นาครินทร์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
15 47279 นางสาว จารุวรรณ สังขะพงศ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
16 48050 นาย ชาญชัย ชมภู สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
17 49563 นาย อธิป สายเบาะ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
18 49861 นาย บดินทร์นนท์ รัตนา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
19 50063 นางสาว วิลาวัลย์ สว่างวงศ์ ศรีธรรมวิทยา ยโสธร
20 51304 นาย อธิคม จันทร์คำ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
21 52185 นาย นฤเบศร์ บัวหอม อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
22 52764 นางสาว พนิดา ไชยปัญญา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
23 52839 นางสาว เสาวลักษณ์ จ้อยหนองบัว ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
24 55160 นางสาว ปรีดานุช อนุเวช สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
25 55434 นาย ภัทรพงศ์ ศรีภา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
26 57040 นางสาว เกศกนก แก่นนาคำ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
27 58217 นาย ฉัตรหิรัญ นิยมวงศ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
28 58630 นางสาว เพ็ญประภา จันทะปัญญา นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
29 59183 นาย เจนวิทย์ สุวรรณศรี มุกดาหาร มุกดาหาร
30 59881 นาย พีระศักดิ์ ศรีวะอุไร ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
31 60372 นางสาว โชติมณี ยุทธเสน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
32 61781 นางสาว พรนภา โหตระไวศยะ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
33 62178 นางสาว อมรรัตน์ เนตรวงษ์อินทร์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
34 62885 นาย วิศวกร พนมใส ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
35 63398 นางสาว ปภัสรา เจริญอาจ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
36 63567 นาย อารมย์ ตุ่มงาม น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
37 64165 นาย ศุภชัย โลมารักษ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
38 65876 นางสาว พัทธ์ธนนันท์ ธนประกอบกุล บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การบัญชี
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39477 นางสาว ผกาพรรณ ผาท้าย ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
2 39481 นางสาว พรสุดา พันธุลี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
3 39698 นางสาว อรอนงค์ มังธิสานต์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
4 40706 นางสาว ดุษฎี เรืองงาม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
5 40901 นางสาว ปภาวรินทร์ หวังผล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
6 40940 นางสาว ณัฐพร น้อยวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
7 41106 นางสาว ศุภกาญจน์ วงศ์อารีย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
8 41632 นางสาว มัลลิกา แก้วเหลา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
9 41822 นางสาว กมลชนก สีหาคม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
10 42633 นางสาว ชนาธิป ทิพย์โฆษิตคุณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
11 42667 นาย อภิวัฒน์ ไชยวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
12 42753 นางสาว ณัฐติยา ดวงบุบผา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
13 43145 นางสาว โชติรส อาวรณ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
14 43501 นางสาว มธุริน แต่งงาม อาเวมารีอา อุบลราชธานี
15 43518 นางสาว สุภัชชา เวียงสมศรี นารีนุกูล อุบลราชธานี
16 43529 นางสาว พลอยไพลิน ทุนเทพย์ สิรินธร สุรินทร์
17 43647 นางสาว ฉัตรนภา ไชยรัตน์ บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
18 44459 นางสาว ขวัญธิดา พาลี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
19 44460 นางสาว ศุภจิตรา ตันติอลงการ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
20 44512 นางสาว วิลาสินี เวียงอินทร์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
21 44575 นาย เจษฎากร นิลเขต สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
22 45001 นางสาว ธนาภรณ์ นิจพาณิชย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
23 45082 นางสาว กมลวรรณ ภาดี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
24 45137 นางสาว กุลชยา ประดู่ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
25 45592 นางสาว อารีรัตน์ อุ้ มบุญ นารีนุกูล อุบลราชธานี
26 46104 นางสาว วศินี แก่นจันทร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
27 46219 นางสาว จริยา รันศรี นครพนมวิทยาคม นครพนม
28 46544 นางสาว กิ่งกาญจน์ เครือวงศ์ ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
29 46548 นางสาว วัจนีย์ พิมพาชัย ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
30 46680 นางสาว ชิดชนก ภู่ทอง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
31 46689 นางสาว วนาลี สังขาว สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
32 46702 นางสาว ธัญญลักษณ์ ทุมทอง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
33 46972 นางสาว ณัชชา ดีล้น อำนาจเจริญ 2 อำนาจเจริญ
34 47149 นางสาว กมลชนก คู่สกุลนิรันดร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
35 47250 นางสาว สโรชา พรมดี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
36 47300 นางสาว ศิรมณี ชุติเนตร นารีนุกูล อุบลราชธานี
37 47447 นาย ณัฐกรานต์ ผิวทอง ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
38 47792 นางสาว ธิดาวรรณ เห็มรัตน์ สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร
39 48491 นางสาว พรรณวิลัย ประชาราษฎร์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
40 48543 นางสาว ปุณยานุช ปึ้งตาเณร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
41 48671 นางสาว ปาริชาต บุญมาวงษา นครพนมวิทยาคม นครพนม
42 48872 นางสาว สุดารัตน์ สิทธิกัณ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
43 49333 นางสาว น้ำฝน กิ่งวัน ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
44 49437 นางสาว ปิยะรัตน์ บุบผา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
45 50562 นางสาว ปาลิตา ประทุมวัน ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
46 50580 นางสาว วนัชพร เชื้อวณิชย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
47 50823 นางสาว ณีรนุช ศรีภิรมย์ นครพนมวิทยาคม นครพนม
48 51484 นางสาว ธัญญาพร นิละปะกะ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
49 51943 นางสาว พัชรียา ประกอบศรี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
50 52054 นางสาว จิดาภา สอแสง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
51 52074 นางสาว ชลลดา มะลิลา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
52 52289 นางสาว สุนิสา ดีล้อม สุรวิทยาคาร สุรินทร์
53 52293 นางสาว วนิดา วงศ์จิรนันท์ มุกดาหาร มุกดาหาร
54 52298 นางสาว ศิวาภรณ์ ศรีเพชร มุกดาหาร มุกดาหาร
55 52318 นางสาว กนกรัชต์ ธรรมปัต อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
56 52606 นาย ภาณุวัฒน์ คำผง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
57 52821 นางสาว ณัฐชยา ปาสานัย บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
58 52843 นางสาว สดุดี ตังคโณบล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
59 52939 นางสาว หฤทัย แสวงสิน นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
60 53189 นางสาว พิริยา พินิจธนสาร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
61 53241 นางสาว ลลิตา เกิดกอ สิรินธร สุรินทร์
62 53532 นางสาว เรฬิกา ทาจิตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
63 53778 นางสาว จิราพร อมรวุฒิกรณ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
64 53977 นางสาว จริญญา ผดาศรี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
65 54074 นาย เทพพิทักษ์ เฉลียวธรรม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
66 54090 นางสาว สิริลักษณ์ ศรีมณีรัตน์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
67 54140 นางสาว พัทธ์ธีรา ศรีพลลา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
68 54143 นาย พลวัต คะเณย์แสน อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
69 54158 นางสาว ประภาพร จิตรสิงห์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
70 54169 นางสาว เบญจารัตน์ คำศรีสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
71 54284 นางสาว เกศษิณี แก่นนาคำ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
72 55291 นางสาว จุฑามาศ ใจกล้า มุกดาหาร มุกดาหาร
73 55540 นางสาว กฤษณา ปะนา บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
74 55568 นางสาว พัดชรี มอบประโคน บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
75 56023 นางสาว เกษกนก วิทยาขาว นารีนุกูล อุบลราชธานี
76 56097 นางสาว สุนิสา ม่วงอ่อน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
77 56404 นางสาว รุ่งอรุณ อรสิน อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
78 56411 นางสาว สาวิตรี สุจริต ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
79 56557 นางสาว ปัทมาภรณ์ ยังแสนภู จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
80 56589 นางสาว วัชราภรณ์ สายมาลัย สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
81 56631 นางสาว นฤชา ชุมพล เทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด
82 56641 นางสาว สุจิตรา ทับทิมหิน อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
83 57389 นางสาว ปริยฉัตร หลิ่ววิรัช บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
84 57402 นางสาว พัชรนันท์ ธนสุนทรสุทธิ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
85 57414 นางสาว ณัฐนิช แซ่โง้ว ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
86 57497 นางสาว อาภาศิริ เจียรสุคนธ์ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
87 57583 นางสาว อภิญญา สุทธิคำภา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
88 58084 นางสาว ยอดฟ้า พันอุด นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
89 58336 นาย นครินทร์ ศรีจักร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
90 58375 นางสาว ณัฐชยา พุทธบุญ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
91 58703 นางสาว หทัยรัตน์ มุสิกสาร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
92 58860 นาย ชนาธิป ศรีอุบล สุรวิทยาคาร สุรินทร์
93 58881 นาย วีระยุทธ บุตรศรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
94 58898 นางสาว วริศรา วรศิลป์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
95 58942 นางสาว ปานรวี จินะปัญญา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
96 59008 นางสาว ณัชชา คลายโศก ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
97 59928 นางสาว ลักษมณ สุพรรณโรจน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
98 59996 นางสาว ชื่นกมล แสนธิจักร์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
99 60009 นางสาว อิงอร พิณทอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
100 60056 นางสาว วรรณวิภา ฟองทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี
101 60546 นางสาว อาจารี หมัดอาหลี สิรินธร สุรินทร์
102 61263 นางสาว รุจิรา วันฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี
103 63235 นางสาว รัตนาวลี ทวีวัฒนะชัยกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
104 63349 นาย มหัทธกร เปลี่ยนสมัย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
105 63395 นางสาว จริญญา นาคะอินทร์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
106 63413 นาย แทนพงศ์ พุทธลา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
107 63585 นางสาว เมธาพร ขจรจรัสกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
108 63745 นางสาว เจนจิรา สุวรรณ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
109 64068 นางสาว เนตรนภา สายบุญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี
110 64351 นางสาว ศลิษา มีศิริ สิรินธร สุรินทร์
111 64541 นางสาว ฉัตรกานต์ วิเศษชุมพล สิรินธร สุรินทร์
112 64991 นางสาว กนกวรรณ สาขา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
113 65022 นางสาว ปัทมา การะเกษ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
114 65093 นางสาว ศุภนิดา ชัยสนาม ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
115 65100 นาย ภีมากร สุนทรารักษ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
116 65202 นาย พาลาภ พันธุ์วรรณ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
117 65239 นางสาว ประภารัตน์ ปัชชุนาภรณ์ สิรินธร สุรินทร์
118 65429 นางสาว ชลธิชา วงศ์สุวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
119 66128 นางสาว ศรัญญา สันติภพ สิรินธร สุรินทร์
120 67175 นางสาว ชลรดี ช่างทอง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ)
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39042 นางสาว สุพัตรา สกุลไทย เทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ สุรินทร์
2 39200 นางสาว สุพิชญา ไชยรักษ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
3 40965 นาย อลงกรณ์ โสมเกษตรินทร์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
4 42774 นางสาว รุจิประภา ศรีโชค นารีนุกูล อุบลราชธานี
5 42782 นางสาว อุบลวรรณ ประทัง นารีนุกูล อุบลราชธานี
6 43444 นางสาว ชลธิรา เมืองนิล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
7 43868 นางสาว วิภาพรรณ เทียนแก้ว นารีนุกูล อุบลราชธานี
8 45677 นาย จีระคิด อุตตราช ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
9 45714 นางสาว ปิยะนาถ ย่าพรหม อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
10 46947 นางสาว กมลทิพย์ สุพิมล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
11 47313 นางสาว สมฤทัย น้อยแก้ว อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
12 47362 นางสาว สุทัศนีย์ ประสันแพงศรี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
13 47885 นางสาว พานิดา สะสมผลสวัสดิ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
14 48911 นางสาว วิไลพร ธุระกิจ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
15 49850 นางสาว พัฒนิยา ศรีสัณ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
16 50129 นางสาว ปัทมาวรรณ แพงงาม พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
17 50301 นางสาว กมลวรรณ พิลาภ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
18 51114 นางสาว ชญานี ไทยสะเทือน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
19 52610 นางสาว ศรัญญา เทพสุระ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
20 52657 นางสาว นิภาวรรณ อำไพ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
21 54230 นางสาว สิริมงคล สุทาวัน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
22 54473 นางสาว ปัทมวรรณ ดั่งธานุวัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
23 54629 นางสาว รสสุคนธ์ สระน้อย นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
24 54689 นางสาว ทันฑิกา แก้วมหาวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
25 55867 นางสาว ปัญจา วงศ์กนกวรรณ มุกดาหาร มุกดาหาร
26 56536 นางสาว สวรส ธานี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
27 56753 นาย ภาคภูมิ ตอพล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
28 57279 นางสาว จุฑามาศ นิลวัลย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
29 58357 นางสาว ปิยะดา มณีกาญจน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
30 58366 นางสาว อรวรรณ เทียมทัศน์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
31 59767 นางสาว อสมาภรณ์ แถบน้อย ศรีไผทสมันต์ สุรินทร์
32 60253 นางสาว วรนุช พิมต้น นครพนมวิทยาคม นครพนม
33 60286 นางสาว จันทนีย์ ดวงสงค์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
34 60320 นาย ธนัท มณีกาญจน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
35 60385 นางสาว อมรรัตน์ พันคะชะ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
36 60814 นางสาว จุฑามาศ โพธิ์บอน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
37 61918 นางสาว ปัญญริศา สวยสะอาด สิรินธร สุรินทร์
38 61919 นางสาว จันทร์จิรา มานุจำ สิรินธร สุรินทร์
39 62386 นางสาว บุษยมาศ บุญถูก ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
40 62430 นางสาว จิรนันท์ เทพสุริยานนท์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
41 62751 นางสาว ธิดารัตน์ ภิญโญ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
42 63619 นางสาว วราทิพย์ ศรีเลิศธนกุล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
43 63724 นางสาว วงค์เดือน ซาเสน ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
44 63806 นาย ณัฐชัย ถิระเลิศพานิชย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
45 63959 นางสาว ศุกร์ประกาย ชินโคตร ยุวทูตศึกษา 2 อุบล อุบลราชธานี
46 64076 นาย สิทธิ กลับสุข สุรวิทยาคาร สุรินทร์
47 64138 นางสาว นิติพร ถาวรยุติการต์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
48 64491 นางสาว ศิรินันท์ เอมโกวิทย์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
49 65096 นางสาว พาขวัญ โกศัลวิตร มุกดาหาร มุกดาหาร
50 65750 นางสาว ปฐวรัญญ์ วรฉัตร สิรินธร สุรินทร์
51 65868 นางสาว อนุสรา สายแวว นารีนุกูล อุบลราชธานี
52 66238 นาย รดิศ นิลเปรม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
53 66571 นาย ปิยะราษฎร์ ไวยพจน์ มุกดาหาร มุกดาหาร
54 66978 นางสาว นิธิพร ปักเคทัง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39957 นางสาว จุฬลัมภา พลูไธสง นารีนุกูล อุบลราชธานี
2 41809 นางสาว ญาดา ศรีทานันท์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
3 42529 นาย สราวุธ ทองแตง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
4 44212 นางสาว อภัสรา คำพันธ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
5 46478 นางสาว เปี่ยมรัตน์ พันธ์ศิริ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
6 46558 นางสาว พสุธิดา พัฒนประสิทธิ์ชัย ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
7 46974 นางสาว มินตา สีดาสาร อำนาจเจริญ 2 อำนาจเจริญ
8 46992 นางสาว มลธญา คุ้มผล อำนาจเจริญ 2 อำนาจเจริญ
9 47225 นาย ราเชนทร์ โพธิวัฒน์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
10 47353 นาย พุฒินันท์ กำจัด สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
11 48040 นางสาว มนทิตา ถาแดง อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
12 49680 นาย อภิรักษ์ สมัยกุล บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
13 50539 นางสาว ทัตพร รัตนชัย สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
14 51289 นางสาว จิตติภรณ์ สามนาค ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
15 55039 นาย ธีรวัต จันโทภาส สุรวิทยาคาร สุรินทร์
16 55236 นางสาว ธัญญลักษณ์ อินอ่อน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
17 56621 นางสาว พัชรา สมพงษ์ เทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด
18 57503 นางสาว ช่อผกา ลาลุน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
19 59538 นางสาว ศศิธร พลภักดี หนองขอนวิทยา อุบลราชธานี
20 60821 นางสาว นภาพร ป้องกัน ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี
21 61392 นางสาว สุภาพร ราชเจริญ ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
22 61475 นางสาว พรทิพย์ จันทร์พลับ อำนาจเจริญ 2 อำนาจเจริญ
23 62387 นาย คฑาเทพ รุ่งเรือง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
24 62995 นาย มงคลชัย พิมพ์ขาว พระวอพระตาวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
25 63071 นางสาว นิภาพร ยิ่งยง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี
26 63136 นางสาว พิชชาพร คำเมืองลือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี
27 63653 นางสาว เพ็ญพักตร์ หัสดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี
28 64134 นางสาว ชุดาภา วงศ์ใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี
29 65048 นางสาว ปวีณ์ธิดา วงษ์ลุนลา ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
30 65077 นางสาว วิจิตรา ศุภเลิศ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
31 65238 นาย นที นิคหิต ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
32 65282 นางสาว อรอนงค์ แซ่คู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี
33 65943 นางสาว รวิวรรณ เขียวนวล สิรินธร สุรินทร์
34 66029 นางสาว เบญจพร สงวัลย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
35 66245 นางสาว พรทิพย์ เรืองปรัชญากุล บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
36 66731 นางสาว เบญจมาศ พรมวิเศษ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการการตลาด
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38902 นาย ภัทรพล นารีบุตร นารีนุกูล อุบลราชธานี
2 39061 นางสาว เบ็ญจวรรณ นามบุญเรือง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
3 39524 นาย ชัยชนะ รักษาศรี อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
4 40564 นาย กฤษติศักดิ์ สัตย์ฌุชนม์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
5 40736 นางสาว จิรารัตน์ ศรีภิรมย์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
6 40991 นางสาว สกุลรัตน์ ศิริพัฒนวรสกุล ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
7 41849 นางสาว อัญญารัตน์ ธนะเหลา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
8 42599 นาย อภิเชษฐ์ นัยกุล อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
9 43523 นางสาว ศิริมา โตมร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
10 44235 นางสาว หฤทัย อามาตย์สมบัติ นครพนมวิทยาคม นครพนม
11 44302 นางสาว อภิญญา ประดิษฐ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
12 44684 นางสาว กนกภรณ์ ปัญจา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
13 45120 นางสาว มาลินี นรชาญ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
14 45302 นางสาว สุธาโฉม ลำนวน วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
15 46436 นางสาว รัตนา ศรีจำนงค์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
16 46677 นางสาว พิชญาภา โพธิ์นอก สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
17 47031 นาย กิตติชัย จัตตุพันธ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
18 47036 นางสาว รัตติยา เณธิชัย ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
19 48083 นางสาว อรุนรัตน์ เนตรสตรี อาเวมารีอา อุบลราชธานี
20 48566 นางสาว มนัสชนก พูลเพิ่ม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
21 48851 นางสาว วิภาวินี จิรตรัยรัตน์กุล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
22 49495 นาย ธีระชัย โค้วไพโรจน์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
23 49578 นาย พิทยา ผมเพ็ชร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
24 49588 นางสาว ภัทรพร แต้ศิริ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
25 49880 นางสาว สิริวรรณ ข่าขันมะลี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
26 49947 นาย วีรศกดิ์ ขิปวัติ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
27 51539 นาย ทักษ์ดนัย บุตรทอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
28 53325 นางสาว กุลนันท์ กาบบัว สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
29 53454 นางสาว อภิญญา บุญศรี นารีนุกูล อุบลราชธานี
30 53954 นางสาว กรกนก นิ่มพันธ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
31 54125 นาย ธิติ เกิดศิริ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
32 55433 นางสาว สุพรรณศรี เงาศรี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
33 55492 นางสาว สุภาภรณ์ โทจันทร์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34 56107 นางสาว กิตติยา เลี้ยงผ่องพันธุ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
35 56434 นางสาว เมริณี ศรีสุวรรณ น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
36 58203 นางสาว อภิญญา สรรเพชุดาญาณ สิรินธร สุรินทร์
37 58981 นางสาว ชุลีพร อินทร์ศรี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
38 59225 นางสาว พัชริดา รักกิจศิริ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
39 59585 นาย ยอดเพชร วริวงค์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
40 59817 นาย ชาญวิทย์ ผ่านสำแดง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
41 60012 นาย วิศรุต ทวันเวช บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
42 60452 นางสาว ธัญชนก พละพันธ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
43 61066 นางสาว สุวลักษณ์ สิงห์นาค สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
44 62800 นางสาว จุฑามาศ จีนตะขบ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
45 63454 นาย กษิดิศ จันตะแสง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
46 63553 นาย ภูเบศก์ มรกต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี
47 63994 นางสาว ชุติยา ชูสกุล นารีนุกูล อุบลราชธานี
48 64175 นางสาว อรณี จันทะราช อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
49 64400 นางสาว กนกอร ทิพย์วารีเลิศ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
50 64790 นางสาว วิภาดา ขันติกุล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
51 64807 นางสาว พรพิมล ฉลองคุณ นารีนุกูล อุบลราชธานี
52 64808 นางสาว ศุภรัตน์ ศุภลักษณ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
53 64813 นางสาว พัชรา นนท์ตา ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี
54 64956 นาย อรรณพ จันทร์ชูวงศ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
55 65171 นางสาว สุวิมล จันทาดี นารีนุกูล อุบลราชธานี
56 65963 นาย พีรพงษ์ วิทยาประภาพร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
57 66143 นาย ปรมินท์ นามเฑียร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
58 66373 นาย นโรดม วีรภูรินต์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
59 66482 นางสาว เกษรี สุทธิสุข วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
60 66569 นางสาว วิระภัทร์ ทำนุ วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
61 66921 นาย ธีรวงค์ พรมสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
62 66932 นาย สุธาธรรม ม่วงอ่อน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
63 66966 นางสาว กัญจนพร เกษตรทัต สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
64 67042 นางสาว มณีรัตน์ ศรีทอง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ)
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39573 นางสาว ฟ้ารุ้ง สุพรรณ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
2 41265 นางสาว ลลิตา คมกล้า อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
3 42407 นางสาว ปิยมาศ แสงสุข ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
4 43992 นางสาว วราภรณ์ จันวงค์เดือน สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
5 44962 นางสาว วิมาลา ชุรัตน์ สิงห์สามัคคีวิทยา ยโสธร
6 45786 นาย ชัยพฤกษ์ คำผา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
7 46229 นางสาว สุชาวดี แสงสุวรรณ์ สิงห์สามัคคีวิทยา ยโสธร
8 46576 นาย ชูบุณย์ ชุมพลรักษ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
9 46836 นางสาว จิราวรรณ สีลาดเลา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
10 48128 นางสาว บูษบา อรัญเที่ยง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
11 48201 นางสาว สุภาวรรณ วงศ์คณิตย์ สิงห์สามัคคีวิทยา ยโสธร
12 48893 นาย ยอดเพชร ฮังกาสี ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
13 48970 นาย พีระยุทธ นวลพริ้ง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
14 49024 นางสาว มุจลินท์ โฉมเฉลา นครพนมวิทยาคม นครพนม
15 50028 นางสาว วัชราภรณ์ ซุยโพธิ์น้อย สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
16 50999 นางสาว ลลิตา เกษร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
17 51195 นางสาว อัชชณา เอี่ยมระออง อาเวมารีอา อุบลราชธานี
18 51621 นางสาว วรรณกานต์ คำจันทร์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
19 51955 นางสาว อัชฌาพร พันธ์โสรี นารีนุกูล อุบลราชธานี
20 52307 นางสาว บุษบา เวชกามา มุกดาหาร มุกดาหาร
21 52786 นาย อภิสิทธิ์ พิศดาร ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
22 53383 นางสาว คำเพียร บุญสอด ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
23 53545 นางสาว พรศิริ คำหงษ์ สตรีศึกษา 2 ร้อยเอ็ด
24 53562 นางสาว สุนิสา มาตวิเศษ สตรีศึกษา 2 ร้อยเอ็ด
25 53574 นางสาว ปิยะภรณ์ ใสเสริม สตรีศึกษา 2 ร้อยเอ็ด
26 54441 นางสาว วริสา สุริกร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
27 55253 นางสาว จันทร์นภา วงษาเวียง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
28 55393 นาย บุญเลิศ บุญไพโรจน์ ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี
29 55401 นางสาว อรจิรา หลักชัย บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
30 55942 นางสาว สุกัญญา วงศ์สิมบุตร อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
31 56187 นางสาว อุษณี ม่วงอ่อน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
32 56348 นางสาว พรทิวา สร้างสุข น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
33 56366 นางสาว วิจิตรา เต้าทอง น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
34 56563 นางสาว โลมไฉล จันคูนอก สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
35 56671 นางสาว รัชนีกร เจริญเขต เทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด
36 56693 นางสาว ฉัตรสุดา ศรีภา เทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด
37 56944 นาย สมคิด สุขชัย วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
38 57859 นางสาว สุภาภรณ์ ดีดวงพันธ์ ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
39 58447 นาย สันติ เสาะสืบงาม สุรวิทยาคาร สุรินทร์
40 58542 นาย นิวัฒน์ สัมฤทธิ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
41 58584 นางสาว พิทยา สุภโกศล อาเวมารีอา อุบลราชธานี
42 58650 นางสาว ชลัดดา บุญทัย บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
43 58740 นางสาว ทิพสุดา ลาสุด ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
44 58741 นางสาว รัตติยา ชัยวังราช ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
45 58756 นางสาว ลัดดาวัลย์ ปัดมริด ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
46 59984 นางสาว พรพนา คุณสัตย์ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
47 60926 นาย ปิยะวุฒิ ธรรมลี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
48 61368 นางสาว วิภาดา รักธรรม สิรินธร สุรินทร์
49 61689 นาย วัชระ ศิลชัย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
50 63016 นางสาว สุพัตรา ภิรมย์ น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
51 63582 นางสาว นิลาวรรณ โมทอง น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
52 65506 นางสาว ฟ้ารุ่ง แดงเหลือบ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
53 65519 นางสาว ภัสรา เชื้อลิ้นฟ้า สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
54 66902 นางสาว ปทุมวดี บัวขาว ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
55 67046 นาย นิติธร สุเสวี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การปกครอง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39261 นาย ยศพนธ์ เกิดวิบูลย์ นครพนมวิทยาคม นครพนม
2 39449 นางสาว สุภาภรณ์ สีตา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
3 40158 นางสาว พิชชาพร ใจซื่อ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
4 40287 นางสาว จารุณี ดอกไม้ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
5 40549 นาย ณัฐวุฒิ ธิวะโต ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
6 40810 นาย ชาญชัย สุขะ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
7 40936 นาย กิตตินันท์ ชัยภูมิ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
8 41326 นางสาว จิราพร อรรคศรีวร อาเวมารีอา อุบลราชธานี
9 41374 นางสาว เรนุกา บุญเรืองจักร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
10 41675 นางสาว กันติชา บุญวานิตย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
11 42110 นางสาว นุชวนา สตารัตน์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
12 42157 นาย นวพล ดีบุญมี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
13 42273 นางสาว จิราภรณ์ ภูสูง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
14 42382 นาย ธีรวุฒิ สังฆะมณี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
15 42677 นาย อภิชิต ไม้น้อย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
16 42804 นางสาว วราภรณ์ อัญญโพธิ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
17 42852 นางสาว พิมพ์วิไล แก้วกาหลง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
18 43149 นางสาว อริษา ภาหิรัญ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
19 43182 นาย อัคนี ชูมรรคา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
20 43479 นางสาว พวงผกา แสงสุรินทร์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
21 43721 นางสาว นันทิยา ปัทธรรมวงค์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
22 43839 นางสาว สรวงสุดา โรจนวิเชียร ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
23 44018 นาย ต่อศักดิ์ แสงวงค์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
24 44929 นางสาว ชลธิชา สาธุจรัญ นารีนุกูล อุบลราชธานี
25 45046 นางสาว กัญญาพร ทองโสม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
26 45348 นางสาว สุธิดา อินแพง วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
27 45659 นาย วสุ อินตะนัย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
28 45660 นาย บุญชู ซอนทรัพย์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
29 45891 นางสาว กฤติยาภรณ์ ไชยรักษ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
30 46042 นางสาว สุกัลยา สุนาวงศ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
31 46831 นางสาว กิตติยา เมืองแสน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
32 47298 นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ วีระกุล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
33 47347 นางสาว รัชนี สุขเลิศ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
34 47519 นางสาว ธณิฐา อุปศักดิ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
35 47869 นางสาว ตะวัน พูนุพา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
36 48361 นาย ปรัชพงษ์ บุญสุข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
37 48602 นาย ฐาปนันทน์ กิ่งจันทร์มล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
38 49046 นาย ศราวุฒิ นามกันยา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
39 49267 นางสาว ทิพวรรณ พันธุมา ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
40 49514 นาย วรวุฒิ อินลุเพท ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
41 49533 นางสาว พรรณิกา ทำนองดี บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
42 49614 นาย กิตติโชติ เฉลิมศรี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
43 49845 นาย พงศธร โพไทร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
44 50138 นางสาว สุนิษา สินสันเทียะ ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
45 50167 นางสาว อัจฉราพรรณ์ วิวรรณพงษ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
46 50173 นางสาว วรัญญา เจริญรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
47 50189 นาย ทรงวุฒิ ดีระเมียด สุรวิทยาคาร สุรินทร์
48 50633 นางสาว วิมล นิตยวัน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
49 50844 นางสาว อรอุมา ไชยดี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
50 50875 นางสาว เชิดศิริ โทสมบูรณ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
51 51603 นางสาว พรภิญา ภูเมือง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
52 51671 นางสาว สุนิสา ไทยเหียม สุรวิทยาคาร สุรินทร์
53 51991 นางสาว สุวิมล บุญทำนุก นารีนุกูล อุบลราชธานี
54 52322 นาย ณัฐรินทร์ รัตนะพิบูลย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
55 52400 นางสาว จันทิมา ปรากฏรัตน์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
56 52934 นางสาว เพ็ญศริ ลาวงค์ นครพนมวิทยาคม นครพนม
57 53095 นาย ธีรภัทร คำสุมาลี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
58 53651 นางสาว ยูกิ อิอิโนะ มุกดาหาร มุกดาหาร
59 53927 นางสาว มาลิณี ชุมศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
60 54021 นางสาว วริสา เจริญยิ่ง สิรินธร สุรินทร์
61 54238 นาย จาตุรนต์ พุ่มแก้ว ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
62 54535 นางสาว กาญจนา ภูถวิล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
63 54872 นางสาว รติยา พรามเกษร นารีนุกูล อุบลราชธานี
64 55086 นาย วัชรพล บุญรับ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
65 55143 นางสาว วณิชยา ทองเลิศ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
66 55299 นาย ธีระวุฒิ ศรีสุวรรณ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
67 55328 นางสาว ชไมพร เถาว์กายา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
68 55366 นาย สันติ เสริมทองหลาง นายมวิทยาคาร อำนาจเจริญ
69 55456 นางสาว ธิดารัตน์ ป้องปก อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
70 55591 นางสาว ศุภรัตน์ ปิยไพร สุรวิทยาคาร สุรินทร์
71 55712 นาย เกียรติปวงชน กมลรัตน์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
72 55758 นางสาว สุวนิ อินทวงศ์ นครพนมวิทยาคม นครพนม
73 55848 นางสาว จิราภรณ์ ไขแสง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
74 55926 นางสาว อรุณพร ศรีชะตา อำนาจเจริญ 2 อำนาจเจริญ
75 56007 นางสาว เกศรินทร์ โฉมเฉลา อำนาจเจริญ 2 อำนาจเจริญ
76 56181 นางสาว เกวดี ศรีชัยชิต ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
77 56331 นางสาว กนกพิชญ์ โยวทิตย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
78 56408 นางสาว กฤติกา ปัญญาโรจน์สุข สิรินธร สุรินทร์
79 56789 นางสาว วนิดา สุขกุล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
80 56957 นางสาว มิรันตรี เสือทอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
81 57198 นาย อิทธิรัตน์ บางทราย วังกระแสวิทยาคม นครพนม
82 57310 นาย จิรวัฒน์ ใบคราม สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
83 57476 นางสาว สุดารัตน์ สิมเสมอ นารีนุกูล อุบลราชธานี
84 57487 นางสาว กิ่งแก้ว นามโคตร ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
85 57577 นาย ศุภสิทธิ์ ศรีรักษา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
86 57632 นางสาว สาวิตรี คำเงิน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
87 58275 นาย ณพล บุตราช เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
88 58408 นาย กฤตวิทย์ เจริญวัชรวิทย์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
89 58427 นางสาว รื่นฤดี สร้อยสิงห์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
90 58452 นางสาว อรุณี ภูถมดี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
91 58484 นาย พิเชษฐ์ สารพล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
92 59480 นาย ภาณุมาศ มูลสาร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
93 59797 นาย วันชัย ชัยชุมพล บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
94 60244 นาย ภาคิน สามิภักดิ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
95 60342 นางสาว วิลาสินี จันทร์วัติ นารีนุกูล อุบลราชธานี
96 60708 นางสาว นิรมล ธุระพันธ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
97 60913 นางสาว พัชรี วงษาไชย อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
98 61559 นางสาว สุภาพร ไชยพงษ์ อำนาจเจริญ 2 อำนาจเจริญ
99 61622 นางสาว จิราวรรณ์ ศรีสังข์บุญ มหิธรวิทยา สุรินทร์
100 62564 นางสาว ดวงฤทัย สาละ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
101 62858 นางสาว ชลิตา ไชยศรี ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
102 63042 นางสาว กรวิภา จงถาวรวุฒิ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
103 63186 นาย ตฤษณโชค อุดมผล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
104 63281 นาย สันติ ปะโนรัมย์ บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
105 63655 นาย อดิศร นามโคตร ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
106 63672 นางสาว วิลาสิณีย์ นนทศิลา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
107 64641 นางสาว เสาวนีย์ การุณย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
108 65236 นาย กฤตกร ภูพาน สุรวิทยาคาร สุรินทร์
109 65250 นาย กฤตภาส สงใย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
110 65327 นางสาว สมปอง ดาวสนิท สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
111 65645 นางสาว ชนิสรา คำหงษา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
112 65766 นาย ปัฏฐากร ไชยจันทร์ มุกดาหาร มุกดาหาร
113 66958 นาย สุทธิโรจน์ ลีราช ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
114 66979 นางสาว ชวนพิศ ครองยุทธ ยุวทูตศึกษา 2 อุบล อุบลราชธานี
115 67000 นางสาว ขวัญชนก พลราชม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
116 67007 นาย ศราวุฒิ ไชยสิทธิ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39178 นางสาว สุพัตรา ชอบชม ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
2 39500 นางสาว กฤตยา บัวพันธ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
3 39563 นางสาว สุดาทิพย์ ผุยพรม นารีนุกูล อุบลราชธานี
4 39881 นางสาว รัตนาวดี พานถม อาเวมารีอา อุบลราชธานี
5 40139 นางสาว รัตพร ชัยบิน สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
6 40406 นางสาว ลลิตา สุวรรณมาโจ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
7 40412 นางสาว ชิดชนก ศรีคราม สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
8 42432 นางสาว ศิริลักษณ์ ปรือทอง ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
9 43788 นางสาว แคทลียา บาลธนะจักร มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
10 44015 นางสาว แสงอรุณ อินทร์นอก ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ
11 44198 นางสาว กัญญา รักความซื่อ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
12 44224 นางสาว คณัสนันท์ นามวงษ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
13 44265 นางสาว เบญจพร เชื้อสิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
14 44490 นางสาว ศิมาภรณ์ สืบราช สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
15 44645 นางสาว ธนิดา กองสาร์ หนองบ่อสามัคคีวิทยา อุบลราชธานี
16 44689 นางสาว นันทพร อุตมะ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
17 44869 นางสาว รัตนา ปัสสารีย์ นาวังวิทยา อำนาจเจริญ
18 45336 นางสาว มธุลดา กุลกิจ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
19 45341 นางสาว เกษสุดา สีลาเลข สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
20 45437 นางสาว จุฑามาศ ศรีมาเมือง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
21 46705 นางสาว พนิดา พิมพ์วงค์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
22 47132 นาย พงษ์เจริญ คำทา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
23 47203 นางสาว ชลธิชา อุ่นเจริญ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
24 47328 นาย สาโรช วรดี ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
25 47652 นาย อาทิตย์ ดาบสีพาย สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
26 47744 นางสาว จิราภรณ์ สุดบนิตย์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
27 48587 นาย สิทธิศักดิ์ ชาญชิตร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
28 48747 นางสาว สุธิมา ใสกระจ่าง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
29 48926 นาย จตุรงค์ ไชยมูล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
30 48968 นางสาว ฉัตรภรณ์ ติ่งพัฒนะ นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
31 49016 นางสาว จิรประภา อุทัย สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
32 49061 นาย ฟ้าลิขิต ทำสะอาด ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
33 49431 นางสาว สุทธาวดี พลไชย ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
34 49613 นาย หฤทธิ์ เภ้าอาจ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
35 50435 นางสาว กนกภรณ์ สุทธิประภา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
36 50624 นางสาว สุดารัตน์ หงษ์คำ นารีนุกูล อุบลราชธานี
37 50996 นางสาว ขรินทร์ทิพย์ ดรุณพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
38 51088 นางสาว โชติรส พลเยี่ยม ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
39 51240 นางสาว จันจิราวรรณ โพธิ์เงิน บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
40 51416 นาย วุฒิชัย เผ่าภูไทย มุกดาหาร มุกดาหาร
41 52034 นางสาว มณฑินี ดอกจันทร์ มหิธรวิทยา สุรินทร์
42 52094 นางสาว นิภาพร สีลารวม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
43 53116 นางสาว วิไลวรรณ แก้วคันโท ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
44 53328 นางสาว อุษณีย์ สันตะวงค์ น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
45 53424 นางสาว มัลลิกา พรดอนก่อ น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
46 53503 นางสาว วิยะดา อรนิล ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
47 53510 นางสาว รัชฎาภรณ์ เบ้าสุวรรณ ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
48 53540 นางสาว กฤษณา ดีสร้อย ศรีไผทสมันต์ สุรินทร์
49 54114 นาย เกรียงไกร ใยนนท์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
50 54316 นางสาว พิไลวรรณ วงค์กระโซ่ คำป่าหลายสรรพวิทย์ มุกดาหาร
51 54324 นาย เสถียรพงษ์ ประจักษ์จิตร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
52 54427 นางสาว ศุภศจี เกตุชาติ บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
53 54637 นาย อนุวัฒน์ คำลือชัย คำป่าหลายสรรพวิทย์ มุกดาหาร
54 54751 นางสาว จิตตราพร ศักดิ์ศรีท้าว บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
55 54825 นางสาว สุภาพร กานัง นารีนุกูล อุบลราชธานี
56 55076 นางสาว รุ่งนภา วงศ์เครือศร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
57 55135 นาย จิรเมธ พลเยี่ยม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
58 55602 นางสาว ศิริลักษณ์ สำอางค์ สิริเกศน้อมเกล้า ศรีสะเกษ
59 55700 นาย ธนาพล มันธุภา สุรวิทยาคาร สุรินทร์
60 56044 นางสาว ณัฐธิดา สมบัติ นารีนุกูล อุบลราชธานี
61 56281 นางสาว นิดลัดดา พรมลา ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี
62 56363 นางสาว พัณณิตา คำผุย อำนาจเจริญ 2 อำนาจเจริญ
63 56524 นาย ชัยยุทธ มนแข็ง ศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
64 56845 นางสาว อุมาพร กลิ่นบัว ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
65 56916 นางสาว จันทร์เพ็ญ ชูรัตน์ ศิลาทองพิทยาสรรค์ ยโสธร
66 56933 นางสาว กัลยา ขันเงิน ศิลาทองพิทยาสรรค์ ยโสธร
67 56964 นางสาว อรอนงค์ ขันเงิน ศิลาทองพิทยาสรรค์ ยโสธร
68 57623 นางสาว ชิตกมล สายทะวงษ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
69 57786 นางสาว สมฤดี เควันดี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
70 57970 นาย ปรีชา สิงห์ศร นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
71 57989 นาย ศุภชัย มุทุสิทธิ์ นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
72 58323 นางสาว สุภาพร แสงทอง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
73 58624 นาย เอกชัย ร่มเย็น อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
74 59189 นางสาว จริยา โตสูงเนิน มุกดาหาร มุกดาหาร
75 59399 นาย ณัฐพงษ์ อร่ามเรือง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
76 59482 นางสาว ปิยะนุช ไชยครุฑ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
77 59668 นาย ทรงวิทย์ สุวรรรณชัยรบ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
78 59679 นางสาว เกตุสุดา พิมพารัตน์ ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
79 59976 นาย จักรพันธ์ รจนัย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
80 60043 นางสาว สุวรรณา สังข์ขาว ศรีไผทสมันต์ สุรินทร์
81 60224 นางสาว นัฐยา ศรีไสย์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
82 60289 นางสาว นฤมล การุญ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
83 60580 นางสาว กมลแข สุนทรพิทักษ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
84 60585 นาย สุรชัย สมเขียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี
85 60627 นางสาว โสภิดา คำเลิศ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
86 60842 นางสาว สิราภรณ์ ศรีวลักษณ์ น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
87 60981 นางสาว มนัญญา จันทะกูต นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
88 61124 นาย บุญมี อุปริวงค์ นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
89 61590 นางสาว พรสุดา ภูมิแสง น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
90 61722 นางสาว สุภาวดี กุลพิพิธ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
91 61882 นาย ภานุมาศ โชคเกิด สิรินธร สุรินทร์
92 61998 นางสาว วิภาวดี บัณฑิตวิภากุล บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
93 62175 นางสาว มีนา ไชยปัญหา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
94 62682 นางสาว ศุกร์ฤดี กุลแก้ว อำนาจเจริญ 2 อำนาจเจริญ
95 62701 นาย สันติพัฒน์ ประโยธิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
96 62803 นางสาว วิจิตรา ลำพูล สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
97 62876 นาย ศราวุฒิ สาระสิงห์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
98 63542 นางสาว วรรณนิภา วงศ์จอม สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
99 64112 นาย ภาณุวัตน์ ผดุงรัตน์ น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
100 64122 นางสาว ชลพรรษ ศรีบุรมย์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
101 64274 นางสาว อังศุมาลี ปัญญาเอก สิรินธร สุรินทร์
102 64448 นางสาว น้ำทิพย์ เกือกรัมย์ สิรินธร สุรินทร์
103 65661 นางสาว ขนิษฐา นพกุล บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
104 65877 นางสาว เมธาวรรณ ถันทอง ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
105 66211 นาย อุดม วงมา สุรวิทยาคาร สุรินทร์
106 66588 นางสาว จินตหรา กิ่งโพธิ์ วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39043 นาย สิทธิโชค บุญศรี นครพนมวิทยาคม นครพนม
2 39242 นางสาว เสาวลักษณ์ หงษามนุษย์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
3 39600 นางสาว วันวิสา สุขร่วม เทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ สุรินทร์
4 39929 นางสาว ขนิษฐา มานุจำ เทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ สุรินทร์
5 40055 นาย อภิศักดิ์ ไชยชาญ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
6 40935 นาย ภาณุพงศ์ บ้านกลาง นครพนมวิทยาคม นครพนม
7 41473 นาย สมศักดิ์ จิตต์เย็น วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์
8 41558 นางสาว วลัยลักษณ์ สุพร ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
9 42211 นางสาว วรรณรดา ศรีเรไร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
10 42745 นางสาว โสรญา จันทะโยธา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
11 42770 นางสาว นุชจิรา ยุชิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
12 42912 นาย ภานุพงศ์ อาษาธง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
13 43181 นางสาว สริยา ทุ่มกระโทก สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
14 43391 นางสาว ธนพร คำสุนันท์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
15 43490 นาย วิสันต์ ธรรมสาร นารีนุกูล อุบลราชธานี
16 43958 นาย วรภัทร ทองหล่อ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
17 44670 นางสาว ชัชลักษณ์ อุปรา นารีนุกูล อุบลราชธานี
18 45066 นางสาว รัชฎาภรณ์ บุญประครอง นารีนุกูล อุบลราชธานี
19 45273 นาย จารุกิตต์ สัมฤทธิ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
20 45465 นาย จิระพันธ์ คำหล้า ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
21 45688 นางสาว สุพรรษา สุพร ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
22 46124 นางสาว ภีมพรรณ สุจริต อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
23 46343 นาย ภควัต ไชยชิต เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
24 46452 นาย ณรงค์เดช บุญเชิด นารีนุกูล อุบลราชธานี
25 46459 นาย สุทธิพงษ์ เเก้วกอ นารีนุกูล อุบลราชธานี
26 46654 นางสาว จันทร บุญสมศรี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
27 47289 นางสาว ศรัญญา แม่นธนู นารีนุกูล อุบลราชธานี
28 47507 นาย ภูมินทร์ เหลืองกระโทก ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
29 48131 นางสาว รัตนา ภาคมฤค สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
30 48191 นางสาว รุ่งทิวา ร่างกายดี นารีนุกูล อุบลราชธานี
31 49148 นาย กิตตินันท์ ทองวิจิตร สุรวิทยาคาร สุรินทร์
32 49159 นาย สหพล ทิพนัส ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
33 49504 นางสาว อทิตา โสธาตุ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
34 49710 นางสาว จิราวรรณ ชมภูโกฏ ยโสธรพิทยาสรรค์ ยโสธร
35 49824 นางสาว พิสมัย ไชยวรรณ นารีนุกูล อุบลราชธานี
36 50112 นางสาว ธนกาญจน์ ธิภาศรี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
37 50417 นาย อัจฉริยะ ยุวบุตร นารีนุกูล อุบลราชธานี
38 50429 นางสาว ปรียากร วัฒนศิลป์ ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
39 50494 นาย จตุพงศ์ สุพร ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
40 50505 นาย ศักดิ์ดา อุระ ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
41 50972 นางสาว วรรณภา วินทะไชย สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
42 51458 นางสาว นิตยา แนบสุข เทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ สุรินทร์
43 51555 นางสาว ธวัลพร ชุบขุนทด ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
44 51613 นางสาว พัทธนันท์ คำผา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
45 51796 นางสาว ธนภรณ์ ธีระศรานนท์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
46 51864 นางสาว สุภาภรณ์ เมาะราศรี ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
47 52025 นาย พิพัฒน์ ประกอบศรี* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
48 52137 นางสาว ภาณุการ จันทปัญญา นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
49 52611 นางสาว ดวงกมล สุริยะวัน อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
50 52909 นางสาว เสาวลักษณ์ โพธิ์ศรีแก้ว ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
51 53036 นางสาว ตันหยง ปั้นทอง อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
52 53067 นาย ธีรากานต์ วิชา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
53 53207 นางสาว กมลพรรณ แสนจันทร์ สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร
54 53294 นางสาว วิจิตรา เเสนกล้า สุรวิทยาคาร สุรินทร์
55 53486 นางสาว ทิพยรัตน์ สาลำ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
56 53720 นางสาว ศิวาพร พันธ์สุข ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
57 53725 นางสาว ธันยพร ชมภูวิเศษ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
58 54130 นาย ณัฐปคัลภ์ ไชยพันธ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
59 54231 นาย วิทวัส เดือยพิมพ์ นครพนมวิทยาคม นครพนม
60 54875 นางสาว จารุพร สดชื่น นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
61 55414 นางสาว สุนิสา ถามะพันธ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
62 55592 นางสาว เบญจมาภรณ์ ชูตาลัด สุรวิทยาคาร สุรินทร์
63 55694 นางสาว จินตนา มงคลสุภา ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
64 55810 นาย เทวนนท์ บัวแย้ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
65 55877 นาย รวิสุต ทนทอง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
66 56164 นางสาว สุนทรีภรณ์ ขันเงิน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
67 56188 นาย ศตวรรษ จันทรประทักษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
68 56278 นาย วีระยุทธ เทศนา ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
69 56403 นางสาว จุฑามาศ พันธุ์เพ็ง นารีนุกูล อุบลราชธานี
70 56484 นางสาว ปิยะภรณ์ อ่อนผา สิริเกศน้อมเกล้า ศรีสะเกษ
71 56902 นางสาว บุณยาพร สลับศรี ศิลาทองพิทยาสรรค์ ยโสธร
72 56985 นางสาว พรทิพย์ ขันเงิน ศิลาทองพิทยาสรรค์ ยโสธร
73 57223 นางสาว สิริภรณ์ แจ่มใส ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
74 57611 นาย ณัฐพล วงศาอินตา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
75 58209 นางสาว เจนนภา อุตมังค์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
76 58213 นาย จตุพล บุตรราช สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
77 59192 นางสาว นัฏกานต์ พุฒพันธ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
78 59212 นางสาว วารุกา ปัญญะศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
79 59454 นาย ปิยศักดิ์ นุสรรัมย์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
80 59658 นางสาว จุฑามาศ บัวภา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
81 59931 นางสาว สุวจี คุณมานะ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
82 59982 นางสาว ธัญลักษณ์ สินเติม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
83 60264 นาย บุญศิริ ทุนมาก ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
84 60600 นางสาว สุดารัตน์ เรืองประโคน เทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ สุรินทร์
85 60866 นางสาว รพีพรรณ สุกุฎี ศรีธรรมวิทยา ยโสธร
86 60940 นางสาว นาถสุดา ไชยเศษ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
87 61245 นาย นิรันดร์ แสนชาติ น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
88 61618 นางสาว ชไบพร อุดมศรี ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
89 61922 นางสาว นิศากร พูลลาภ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
90 61942 นาย คำหล้า พรมจันทร์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
91 62014 นางสาว วาสนา บุญโสม นารีนุกูล อุบลราชธานี
92 62366 นาย ธนาคาร สุธรรม สุรวิทยาคาร สุรินทร์
93 62450 นางสาว นิตยา ชนะพันธ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
94 62892 นางสาว สุชาดี สังฆทิพย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
95 63267 นาย สุภกิจ วังคาม สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
96 63300 นาย ธารา กำจัดศัตรูพ่าย สุรวิทยาคาร สุรินทร์
97 63790 นางสาว จุฑามาศ ผิวผุย นารีนุกูล อุบลราชธานี
98 63811 นางสาว พิมลพรรณ บุศดี นารีนุกูล อุบลราชธานี
99 63974 นาย เจษฏา แซ่จึง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
100 64048 นางสาว สิรินาถ คัดทะจันทร์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
101 64473 นางสาว พิราวรรณ วสุนันต์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
102 64552 นาย เอกพงษ์ ดวงใจ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
103 65120 นาย ธนาวัฒน์ ศุภวรรณาวิวัฒน์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
104 65686 นางสาว กรธิดา ทุมเพ็ญ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
105 65886 นาย ณัฐวิทย์ ตะนุมาตย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
106 66129 นางสาว เสาวลักษณ์ สีสมาน ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ประมง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39708 นางสาว แพทรียา เวฬุวนารักษ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
2 39992 นางสาว ยุวดี ทองมากุล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
3 40273 นางสาว วิไลวรรณ มีมานะ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
4 41333 นางสาว สุภัสสร กุลบุตร์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
5 41733 นาย ณรงค์วิทย์ ชื่นชม ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
6 42411 นาย อานันท์ ศิลาขวา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
7 42458 นาย จรรยง โพธิ์โคตร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
8 43135 นางสาว ทิพย์เกสร นาวาพนม นครพนมวิทยาคม นครพนม
9 43203 นางสาว กมลชนก ชินบุตร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
10 46799 นางสาว วนารัตน์ ฟูเฟื่อง นาโสกวิทยาคาร มุกดาหาร
11 47110 นาย ภัทระ รัตนวัน อาเวมารีอา อุบลราชธานี
12 49818 นางสาว พรรนิศากรณ์ ชาญสมร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
13 53544 นางสาว ลัดดาวัลย์ มิ่งขวัญ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
14 54438 นาย ชนาวีร์ ศรีผดุง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
15 54933 นางสาว น้ำฝน สายสกุล นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
16 55242 นาย กิติศักดิ์ ป้องเขตร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
17 55367 นางสาว ดารากร วงสุเพ็ง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
18 57415 นางสาว วราภรณ์ ไทยมิตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
19 57713 นาย พัฒนพงศ์ วงษ์สามารถ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
20 57941 นาย สมยศ ถามะพันธ์ สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
21 58212 นางสาว ยุพา แสงแดง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
22 60980 นาย ศราวุธ แผงตัน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
23 61075 นาย สุรชัย สวนสุด นาดีวิทยา สุรินทร์
24 62707 นางสาว กิตติยา สบายใจ นารีนุกูล อุบลราชธานี
25 63391 นางสาว ประติภา รูไธสง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
26 64066 นาย สมศักดิ์ วงศ์สิมบุตร อำนาจเจริญ 2 อำนาจเจริญ
27 64361 นาย เศรษฐริน ศีลพันธุ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
28 64954 นาย กีรวุฒิ นันทะแสน ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เทคโนโลยีการอาหาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 44465 นางสาว นพมาศ พิมทา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
2 49902 นางสาว กฤติยา ไชยมีสุข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
3 51032 นางสาว ณัฐกานต์ ทองเลิศ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
4 52249 นางสาว ทัศนีย์วรรณ พลรักษ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
5 53618 นางสาว สุชาดา พิมพ์จันทร์ บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
6 53648 นางสาว อารียา นาคย้อย บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
7 53698 นางสาว มณีรัตน์ สุพร ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
8 53756 นางสาว มลิสา ประถมนาม สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
9 54442 นางสาว อำพร โอ่งอินทร์ บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
10 55685 นางสาว ทิพวรรณ์ แก่นจันทร์ ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
11 56111 นางสาว ศิริพร จันทบูชา สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
12 56388 นางสาว สุปราณี ทับทิม นารีนุกูล 2 อุบลราชธานี
13 56913 นางสาว เพ็ญประภา แก้วกล้า ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
14 56942 นางสาว สุกัญญา แข็งแรง ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
15 60150 นางสาว เสาวดี สมภักดี นาดีวิทยา สุรินทร์
16 62089 นางสาว ศิริพร กอไธสง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
17 62121 นางสาว วิชุดา แก้วนาพันธ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
18 63325 นาย ปิติภูมิ มณีพงศ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
19 65896 นางสาว เบญจมาศ ศิริฟอง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
20 66776 นาย ณัฐพล แก้วภักดี คูซอดประชาสรรค์ ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สาขาวิชา/หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39244 นาย วิทวัส โพธิวัฒน์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
2 39762 นาย อิทธิพล บุญงาม นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 39885 นางสาว ศิริวิมล สุวรรณโข สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
4 40082 นางสาว ภิราพรรณ กุกำจัด สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
5 40578 นางสาว ธวชินี ภาคสินธุ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
6 40707 นางสาว ขวัญฤทัย จอมจันทร์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
7 40876 นางสาว กมลภัค ศรีวงษ์กลาง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
8 40883 นางสาว พรพิมล ไชยบุญตา มุกดาหาร มุกดาหาร
9 41021 นางสาว นิศารัตน์ เจตน์จงใจ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
10 41033 นาย ศิวกรณ์ รัศมีวงจันทร์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
11 41306 นางสาว ปาริฉัตร ภาวนากร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
12 41963 นางสาว ภัทร์สุดา บุญเย็น ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
13 42409 นาย นัฐวุฒิ เชื้อกุลา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
14 42550 นางสาว โสภาพักตร์ ปักโคสัง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
15 42800 นางสาว ชลธิชา กิจบำรุง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
16 43772 นางสาว สกุณา ลิมปิจำนงค์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
17 43967 นางสาว ชนกานต์ ดวนใหญ่ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
18 43970 นางสาว ศกลวรรณ เพิ่มบุญ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
19 44348 นางสาว น้ำทิพย์ ศรีตะวัน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
20 44543 นางสาว ขวัญหทัย วงศ์ศิริ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
21 45815 นางสาว ภัทรนิภา กันหะคุณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
22 46222 นาย ศมาโรจน์ เดชาศิลปชัยกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
23 46393 นางสาว ศตนันท์ ดำริสุ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
24 46494 นางสาว ณัฐนันท์ สุมโนจิตราภรณ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
25 46811 นางสาว ชญานี ศรีภักดิ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
26 47292 นางสาว กฤษฏิวรรณ โอยสวัสดิ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
27 47489 นาย ฉัตรชัย อุปรี ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
28 47781 นาย ณฐกร เวชกามา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
29 47944 นางสาว พรพิมล สิทธิศักดิ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
30 47997 นางสาว อนุชธิดา เข็มพันธ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
31 48076 นางสาว ศุภนา ผิวงาม ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
32 48169 นางสาว ภัชธิยา สีสิทธิ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
33 48209 นางสาว กนกวรรณ เลาหวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
34 48528 นาย ปิยะพล ปราบชมภู นารีนุกูล อุบลราชธานี
35 48548 นางสาว สุภัสสร แสงชาติ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
36 48685 นางสาว นัตถพร หน่อแก้ว อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
37 48812 นางสาว ปัญญ์ชิตา ชื่อดำรงรักษ์ สิรินธร สุรินทร์
38 48921 นางสาว กิตติกานต์ พานิช เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
39 49192 นางสาว นันธิดา บุษราคัม สุรวิทยาคาร สุรินทร์
40 49607 นาย เฉลิมวุฒิ วงศ์จินตนาพร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
41 50066 นางสาว ฤชุตา สุขนิรันดร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
42 50671 นางสาว จิณณพัต เพ็งนรพัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
43 50745 นางสาว วิภัสรา ศรีวิเศษ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
44 51006 นางสาว ภัทรานุช เศรษฐสิงห์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
45 53124 นางสาว โสภิดา พาวินิจ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
46 53230 นาย พิชัย ทัศนวุฒิกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
47 53263 นางสาว กันยาวีร์ สุหงษา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
48 53498 นาย พงศ์ประยูร คูณมี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
49 54226 นางสาว เพชรระพี ศรีวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
50 54273 นาย ธนเดช ไพเราะ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
51 54710 นาย วรรณวัตร นามวงษ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
52 55094 นางสาว ปาลิตา ศรีนุเคราะห์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
53 55617 นาย ปฐมพงศ์ วสยางกูร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
54 55946 นางสาว เบญจพร สาขา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
55 56089 นางสาว ณฐิกา แพงดี ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
56 56093 นางสาว ศศิพัชร์ แต้ภักดี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
57 56094 นาย ศิรวิทย์ วัฒนเรืองโกวิท เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
58 56137 นางสาว บุณฑริกา สร้อยคำ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
59 56209 นางสาว ธีรดา อินทรสุข จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
60 56240 นาย วชิระ ขาวกระจ่าง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
61 56616 นาย ฐิติพงษ์ ภูผาทอง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
62 56627 นาย เศรษฐ์ มหาสุวีระชัย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
63 56817 นางสาว ภาวิณี กระจ่างวงค์ ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
64 57370 นาย ธีรภัทร์ โภคา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
65 58233 นางสาว เบญจมาภรณ์ คับพวง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
66 58389 นางสาว จุฑามาศ นาวิบูลวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
67 58390 นางสาว ชลธิชา โสมกุล สุรวิทยาคาร สุรินทร์
68 59446 นางสาว โอบบุญ ถูกหมาย สุรวิทยาคาร สุรินทร์
69 59564 นางสาว ปวีณา หงษ์สูง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
70 60365 นางสาว สราริน กิตติพีรชล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
71 61109 นาย ทัชกฤษ แจ่มปรีชา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
72 61188 นางสาว นงรัตน์ ยอนรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
73 62211 นางสาว ชนกานต์ นรภาร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
74 62545 นางสาว ธัชพร บุญเสก สุรวิทยาคาร สุรินทร์
75 62586 นาย ระพีพัฒน์ ใบลี สุรวิทยาคาร สุรินทร์
76 63147 นางสาว ณัฐติกา เจริญศิริ* สิรินธร สุรินทร์
77 63239 นางสาว ประภัสสร ขุขันธิน ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
78 63369 นาย ปรมัตถ์ กุลศิโรรัตน์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
79 63735 นางสาว ธาธินี บุญมี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
80 66144 นางสาว สุภิญญา กลิ่นน้อย สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
81 67137 นางสาว ชุติมา ศิริภานุมาศ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เภสัชศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38894 นางสาว ศตพร เสรีรัตนาคร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
2 39772 นาย ชนะกานต์ ผลยาม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
3 42591 นางสาว ทินานันท์ แพงคำ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
4 42689 นางสาว พิมพ์ชนก ทองทวน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
5 43122 นางสาว กนกนภา ลำพุทธา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
6 43951 นาย กิตติพศ ใครบุตร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
7 45079 นางสาว ฐิตินันท์ สุพรรณรัชตกุล สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
8 45214 นางสาว พรรณทิพา ผิวทอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
9 45948 นางสาว ขวัญชนก บุตรศรี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
10 46414 นางสาว นิราภร ชื่นตา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
11 46517 นางสาว จิราวรรณ จันทรักษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
12 47177 นางสาว ภัทรจาริน เอี่ยมทราย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
13 47333 นาย ชัยวัฒน์ วงศ์สายตา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
14 47397 นาย วันเฉลิม เทพรังศิริกุล มุกดาหาร มุกดาหาร
15 48820 นาย ภาณุวัฒน์ ศรีธนานันท์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
16 49049 นางสาว โชติกา ศุภโกศล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
17 49569 นางสาว ชไมภรณ์ ตะเวียงน่าน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
18 50253 นางสาว สายสุดา ดีวงศ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
19 50496 นางสาว ปิยรัตน์ ศรีเดช อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
20 50687 นางสาว เขมิกา ศรีเบ็ญจา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
21 50895 นางสาว เกศริน รัตน์วิเศษ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
22 50909 นางสาว กุลนิภา พรปทุมชัยกิจ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
23 51494 นางสาว นงพะงา จิตรปรีดา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
24 53837 นาย กรกช ขอสินกลาง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
25 53877 นางสาว กมลเนตร มณีนิล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
26 53920 นาย ณัฐธนพล ธิติเชษฐ์ตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
27 54127 นาย ดิน ตังคโณบล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
28 54192 นางสาว อมรรัตน์ เอกปณิธานพงศ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
29 54312 นาย สุขสันติ กันหารักษ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
30 55177 นางสาว เบญจพร ชูรัส ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
31 55207 นางสาว รัชนี งามวิลัย สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
32 55308 นาย เจนวิทย์ เตียวสุวัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
33 55482 นางสาว จิรวัฒน์ ป้อมไชยา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
34 55983 นางสาว พิชญาภรณ์ จองดี สุรวิทยาคาร สุรินทร์
35 56075 นาย วันเสด็จ ตีระมาตย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
36 56191 นางสาว ตรีชดา กาสิงห์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
37 56227 นางสาว กุสุมา วงศ์ขอนแก่น มุกดาหาร มุกดาหาร
38 56476 นางสาว ณิชารีย์ เต็งวัฒนโชติ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
39 56887 นางสาว จุฑามาศ เสนาภักดิ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
40 57322 นางสาว ปองรัตน์ โพธิ์กลิ่น เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
41 59311 นางสาว นลัท พรชัยวรรณาชาติ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
42 59346 นางสาว พรยมล สีหาบุตร สิรินธร สุรินทร์
43 59391 นาย ธาวิต งามเสน่ห์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
44 60417 นางสาว กมลมาลย์ แก้วไธสง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
45 60617 นางสาว ชนากานต์ รัฐิรมย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
46 61112 นางสาว ฉันท์สินี สุนาวินวรรัตน์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
47 61578 นาย ภัควัต จันปุ่ม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
48 61741 นาย อธิศ ศรีสิทธินาม ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
49 62283 นางสาว พริมา บุญวีรบุตร บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
50 64226 นาย โกญจนาท อุ่นแก้ว ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
51 64321 นาย วิทวัส งิ้วพรหม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
52 64327 นาย มนัส เหล่าบุรี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
53 64443 นางสาว ชนิตา โภคสวัสดิ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
54 64975 นางสาว วรางคณา สุขชีพ สิรินธร สุรินทร์
55 65579 นางสาว อุษาวดี อัฐประจง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
56 66233 นาย รัฐธนินท์ เรืองนพรุจน์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
57 66267 นางสาว นิศาชล ทองทิพย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
58 66270 นาย ปรีดิ์เกษม ปรัชญพฤทธิ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
59 66340 นางสาว ดวงประทีป วัฒนโกศล บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
60 66641 นางสาว อร่าม ดำเนินงาม สุรวิทยาคาร สุรินทร์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 41521 นางสาว วรรณี บัวพันธ์ มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
2 45887 นางสาว วิจิตรา ณ อุบล ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
3 46505 นางสาว ดาราวรรณ ศิลาเลิศ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
4 47272 นาย ลิขิต ศิริสุทธา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
5 50695 นางสาว วรรณกร ปานะโปย ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
6 51074 นาย คมสันต์ จันทร์ดอก ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
7 51659 นางสาว วิรินญา ยางกลาง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
8 53221 นางสาว สกาวเดือน หาระสาร มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
9 53319 นางสาว สุภาภรณ์ ศิริบูรณ์ สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
10 53747 นางสาว รุจิรา สุจันศรี บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
11 54984 นาย วิเชียร วงค์ผาบุตร นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
12 56738 นาย ครรชิต จันทร์ล้ำ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
13 58228 นาย กฤติเดช นพสันเทียะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
14 59954 นางสาว อุรารัตน์ ศรีธรรม ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
15 60278 นาย ธีระพงศ์ ขุนนามวงษ์ กำแพง ศรีสะเกษ
16 61091 นางสาว กนกวรรณ เรืองสุขสุด ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
17 61605 นางสาว จุฑาทิพย์ ชมมาก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
18 62309 นางสาว วิไลพร พิมพ์วิเศษ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
19 65956 นางสาว กมลชณัฐ พรหมบุตร พนาศึกษา อำนาจเจริญ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39446 นาย พงษ์เพชร ถาพร พนาศึกษา อำนาจเจริญ
2 39631 นางสาว ธิดา วงศ์กิตติธร คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
3 39908 นางสาว ปิยวรรณ จันทร์ภิรมย์ โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์
4 39909 นางสาว จันทพร สว่างไธสง นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
5 40533 นาย ณฐวร พวงพันธ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
6 40939 นาย กีรติ สมรรถนเรศวร์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
7 41442 นาย ราชวัตร บินทุรันท์ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
8 41665 นาย ภานุเมธ บุตรพรม เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
9 41944 นาย นิตินันท์ ศิริวงษ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
10 42064 นางสาว สงกรานต์ พรไชยา รัตนบุรี สุรินทร์
11 42955 นางสาว ประกาทิพย์ พุ่มจันทร์ อ่างศิลา อุบลราชธานี
12 43577 นาย นำชัย ศรีสุข นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
13 44317 นางสาว เบญจสิริ สรรพศรี กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
14 45250 นางสาว เกษสุมา ทามล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
15 45493 นางสาว พนารัตน์ จิตแสวง กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
16 45882 นาย ชัยสิทธิ์ แสงส่อง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
17 46429 นาย ศราวุธ จิบจันทร์ เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
18 46542 นาย เอกวิทย์ นิยมสุข นาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี
19 46994 นางสาว ศิริพร ดันนอก รัตนบุรี สุรินทร์
20 47761 นางสาว วิชุดา พิมภา พรานวิบูลวิทยา ศรีสะเกษ
21 48065 นางสาว สวรรยา บูระพา ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
22 49940 นาย ชนัญธร ตันนารัตน์ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
23 49976 นาย มารุต ศรีจันทร์ โพธิ์ทองวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
24 50027 นางสาว ปวีณา ไตรโสม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
25 50078 นางสาว ยุภาดา ศรีภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
26 50412 นาย สุรวุฒิ สูรยาวัฒน์สกุล ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
27 50612 นาย ธนิยะ โสมา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
28 50772 นาย สามารถ จันครา สวงษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
29 51021 นาย อานันท์ ทินนิกร ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
30 51906 นาย ธรรมนูญ พวงกันยา มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
31 52000 นาย จักรพันธ์ บูรณะกิติ โพธิ์ทองวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
32 52171 นาย สุภาพ ประจญ สวงษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
33 52709 นางสาว วรรษชล ลุนาวัน เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
34 53455 นางสาว อรวรรณ อยู่แท้กูล ถนนหักพิทยาคม บุรีรัมย์
35 53820 นางสาว สุกัญญา ยะภักดี บ้านข่าพิทยาคม นครพนม
36 55116 นางสาว ปวีณ์สุดา เพชรทองกลม ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
37 56317 นางสาว ชไมพร ไชยศรี ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
38 57241 นาย นทพล แสงกล้า กู่จานวิทยาคม ยโสธร
39 57343 นาย กฤษฎา นพรัตน์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
40 57467 นาย สันติภาพ บุษบิน มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
41 59989 นาย พีระวุฒิ ด้วงหิรัญ เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
42 61202 นางสาว ธนิดา สมวงษ์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
43 61728 นางสาว พัชราพร สิทธิการ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
44 62519 นางสาว ประภัสสร ยนภพ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
45 62985 นางสาว วัลลดา มูลสาร ทรายมูลวิทยา ยโสธร
46 62988 นาย ปรัชญา จันทร์เพ็ชร ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
47 63202 นางสาว วิชยา วงศ์อาจ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
48 63725 นาย อธิวัฒน์ หาญพิมาย บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
49 63913 นางสาว อารีรัตน์ สาภูงา หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
50 64176 นาย ธนา รวมใหม่ กำแพง ศรีสะเกษ
51 64306 นาย เสกสรรค์ ภูมิคง นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
52 64459 นาย สมควร ละมันชาติ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
53 64592 นางสาว ศิวากร ทานะขันธ์ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
54 64725 นาย ธนภัทร ราชวัตร อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
55 65513 นาย ภาณุวัฒน์ เสนสม เลิงนกทา ยโสธร
56 65879 นาย โสธร กาลจักร ทรายมูลวิทยา ยโสธร
57 66263 นาย ทวีรัชต์ สิทธิ์เกียรติกร นางรอง บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : จุลชีววิทยา
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39553 นางสาว สุชาดา ไชยสิทธิ์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
2 39760 นางสาว พิชยา ไมตรี บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
3 40030 นางสาว สุชาดา เจริญพจน์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
4 40275 นางสาว ปิยวรรณ วงษ์จันแดง ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
5 40680 นางสาว รัตนา ลาวงค์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 41834 นางสาว รุ่งนภา น้อยนันตะ ธาตุพนม นครพนม
7 41952 นางสาว ธีราภัทร ธนโชคดี นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
8 42402 นางสาว กมลชนก สุขศรี จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
9 42552 นางสาว อลิศรา วงศ์งาม มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
10 42739 นางสาว น้ำฝน ปุณประวัติ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
11 43925 นางสาว เบญจมาศ พ่อชมภู นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
12 44421 นางสาว ปรียาพร นับแสน กำแพง ศรีสะเกษ
13 44820 นางสาว ขวัญภิรมย์ สายใหม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
14 45136 นางสาว นิชชดา โคนาบาล ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
15 45290 นาย ธีระศักดิ์ การแก้ว นาจะหลวย อุบลราชธานี
16 45835 นางสาว กนกวรรณ วังมนตรี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
17 46265 นางสาว มุธิตา มีทองขาว เดชอุดม อุบลราชธานี
18 46736 นางสาว บุษบา ญารักษา วารินชำราบ อุบลราชธานี
19 46849 นาย อิศราวุธ แสงภักดี ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
20 46859 นาย ณัฐพล ศีรี ดอนมดแดงวิทยาคม อุบลราชธานี
21 46908 นางสาว รัชฎา จันทร์หอม มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
22 46954 นาย ภัทรพงศ์ บำรุงรัตน์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
23 46973 นางสาว สุกัญญา วราพุฒ สว่างแดนดิน สกลนคร
24 48072 นางสาว ปรียา เปจะยัง ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
25 48178 นางสาว รสสุคนธ์ ไตยราช นาแกพิทยาคม นครพนม
26 48192 นางสาว พัชราภรณ์ พลเยี่ยม หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
27 48306 นางสาว สุดารัตน์ วิโย เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
28 48418 นางสาว จิราพร สีกะสังข์ ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
29 48426 นางสาว พัณณิตา ไพรสินธุ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
30 48445 นางสาว ประไพร วันดี หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
31 48519 นางสาว ภาวดี สลับศรี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
32 48699 นางสาว อุทัยวรรณ วิสาพล เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
33 48794 นางสาว วิลาวรรณ บุตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
34 49581 นางสาว ศดานันท์ ไชยลิขิตกร บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
35 49794 นางสาว สุพัตรา แสวงดี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
36 49839 นางสาว เจนจิรา บัวผุด จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
37 50010 นางสาว ดรุณีย์ เสาทอง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
38 50233 นางสาว ภัชนีย์ ถุงจันทร์ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
39 50870 นางสาว แก้วใจ ไหมทอง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
40 51173 นาย วราวุฒิ เพ็งงาม รัตนบุรี สุรินทร์
41 51385 นางสาว อรทัย บุญพันธ์ อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์
42 52625 นางสาว สุภารัตน์ จันทร์โสภา ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
43 53079 นาย สรนันท์ แง่มสุราช อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
44 53144 นางสาว ขวัญชนก อุปัชฌาย์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
45 53386 นางสาว สุภาพร จำรองเพ็ง ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
46 54417 นาย ภณภัทร สุทธิประภา เดชอุดม อุบลราชธานี
47 54987 นาย วุฒิชัย จันทร์ธิ บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
48 55653 นางสาว รุ่งณภา เสาะสืบงาม บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
49 55794 นางสาว กมลพร มณฑาทอง ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
50 56334 นางสาว สาวิภักดิ์ ครุฑรัมย์ พนมดงรักวิทยา สุรินทร์
51 56781 นางสาว สุภัสสร โคตรคำ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
52 56850 นางสาว โกกุมา ภู่ระย้า ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
53 56858 นางสาว ราตรี คำทะ สังขะ สุรินทร์
54 57290 นางสาว ศศิธร ประคอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
55 57399 นางสาว อารีย์ นาคนางรอง นางรอง บุรีรัมย์
56 57947 นางสาว กัญญาณัฐ บุญกองชาติ นางรอง บุรีรัมย์
57 57987 นางสาว กัญญ์กนก วัฒนาไชย คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
58 58153 นางสาว กรรณิกา ธรรมนาม นางรอง บุรีรัมย์
59 58661 นางสาว วราภรณ์ ไชยศรีษะ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
60 58745 นางสาว วิไลวรรณ เหลี่ยมทอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
61 59435 นางสาว สุพิชฌาย์ วิลัยฤทธิ์ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
62 60318 นางสาว มณสิการ ชนะวงศ์ เลิงนกทา ยโสธร
63 60552 นาย อภิวัฒน์ แสนวงษ์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
64 61382 นาย ตฤณชาติ บ่อไทย นางรอง บุรีรัมย์
65 61620 นางสาว ลัดดาวัลย์ ศรีสุภา ผาน้ำทิพย์วิทยา ร้อยเอ็ด
66 62001 นาย นิติทัศน์ แก่นท้าว นาทมวิทยา นครพนม
67 62521 นาย ธนภัทร สว่างแสง คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
68 62852 นาย เสริมชัย ดีด้วยชาติ นางรอง บุรีรัมย์
69 62965 นางสาว อรวรรณ บุญศรี นางรอง บุรีรัมย์
70 63327 นาย อภิรักษ์ แก้วไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
71 63674 นางสาว วัชรียา ศรีจันแดง โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
72 63685 นางสาว ขนิษฐา ศรีปัตเนตร สังขะ สุรินทร์
73 64457 นางสาว ธนัญญา เมฆหมอก นางรอง บุรีรัมย์
74 64976 นางสาว สุรัสวดี พงษ์สุวรรณ นางรอง บุรีรัมย์
75 65154 นาย พัชระ ผาดำ นางรอง บุรีรัมย์
76 66178 นาย นันทพน บุดดา นางรอง บุรีรัมย์
77 66576 นาย ณัฐพงษ์ บุญเจือ อุเทนพัฒนา นครพนม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เคมี
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38909 นางสาว ปิยะนุช รุ่งเรือง สนมวิทยาคาร สุรินทร์
2 39221 นาย อภินันท์ โพธิ์ศรี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
3 40090 นางสาว ปิยะนันท์ มะลิงาม สนมวิทยาคาร สุรินทร์
4 41813 นางสาว วิภาดา อรัญศรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
5 41818 นางสาว สุมนัส พงษ์เฉลียว คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
6 41973 นางสาว ศิริพร แสนอุบล เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
7 42410 นาย กฤษฎา อินธิฤทธิ์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
8 44180 นาย พงศ์ศักดิ์ เจริญทรัพย์ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
9 45092 นางสาว อภิรดี เสงี่ยมทรัพย์ สตึก บุรีรัมย์
10 45395 นางสาว จุฑามาศ แดงอุไร ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
11 45669 นางสาว พุทธรักษา สารสัย เดชอุดม อุบลราชธานี
12 45925 นางสาว จินตนา นวลศรี เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
13 46120 นาย จักรชัย อินธิเดช บัวเจริญวิทยา ศรีสะเกษ
14 46424 นางสาว วิภาวรรณ เสาวพันธุ์ นางรอง บุรีรัมย์
15 46923 นางสาว จิรัฐติกาล พิมพันธ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
16 46971 นางสาว ภาวิณี ศรีพลาย เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
17 47161 นาย กรานต์ ไชยเมืองมูล ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
18 47287 นาย เชษฐวัฒน์ สาขันธ์โคตร บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
19 47796 นางสาว ญาฤชา ดุจจานุทัศน์ เดชอุดม อุบลราชธานี
20 47810 นางสาว สุพัตรา แต้มทอง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
21 47870 นางสาว เพ็ญชรี สุโพภาค พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
22 47918 นางสาว เกศินี ปาลาสี ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
23 48186 นาย ถนัดกิจ บุตรวงค์ เดชอุดม อุบลราชธานี
24 48188 นางสาว อุไรวรรณ อุพันทา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
25 48477 นางสาว สุนิสา ชาลี กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
26 48811 นางสาว ทิวากร ภูมิพันธ์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
27 49225 นางสาว ทิพย์วรรณ คำชุม เดชอุดม อุบลราชธานี
28 49235 นางสาว ทิพย์สุดา อัตเนย์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
29 49579 นางสาว อัญชลี ศิริโภคา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
30 49692 นางสาว นิชาภา เสนามาตย์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
31 49909 นาย สุธี ชนะประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
32 50014 นางสาว จุฑามาศ ยืนยง โพธิ์ไทรวิทยา มุกดาหาร
33 50231 นางสาว ณัฐยา บุญตระการ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
34 50442 นางสาว อรณี พรรณา นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
35 50826 นางสาว เพ็ญพักตร ชินบุตร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
36 51164 นางสาว อรวรรณ บุญสาร เดชอุดม อุบลราชธานี
37 51239 นางสาว ประภาวดี บุญช่วย นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
38 51446 นางสาว ศิริรัตนา เถียรหนู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
39 51531 นางสาว นันทิชา วรรณสินธ์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
40 51843 นางสาว พรพิมล ในทอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
41 51903 นางสาว เนตรชนก แย้มยิ้ม ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
42 52053 นาย อภิรักษ์ มิยะวงค์ เลิงนกทา ยโสธร
43 52279 นาย วิษณุ สมบัติ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
44 52873 นางสาว แคทรียา สีวะกุล เลิงนกทา ยโสธร
45 52891 นางสาว อุมาพร วิลาไชย เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
46 52952 นางสาว ศรัญญา สมภักดี จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
47 53098 นางสาว สุพัตรา คนตรง พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
48 53132 นางสาว จงรัก บ่อทรัพย์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
49 53250 นาย ภานุพันธ์ สุดไชย มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
50 53382 นางสาว อุไรรัตน์ ผาดไธสง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
51 54462 นางสาว อัญชลีภรณ์ สายสี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
52 54538 นาย อนุสรณ์ สุดสุข บัวงามวิทยา อุบลราชธานี
53 54732 นางสาว จุฑามาศ เผื่อแผ่ ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
54 54916 นางสาว ทวิชชา ไชยดำ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
55 55429 นาย ประวิตร พระโคศรี ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
56 55574 นางสาว ยุวดี ยามดี สตึก บุรีรัมย์
57 55736 นางสาว หทัยทิพย์ หาญสุวรรณ์ นางรอง บุรีรัมย์
58 56349 นาย ประทีป ศรีบุญเรือง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
59 56397 นางสาว กนกวรรณ สืบสำราญ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
60 56604 นางสาว ขวัญข้าว เพชรเลื่อน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
61 56717 นางสาว จันทร์จิรา บุญสะอาด ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์
62 57936 นาย ปรมัตถ์ ผลรับ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
63 58629 นางสาว กรรภิรมย์ บัวเผื่อน ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
64 58732 นางสาว ปรียาภรณ์ นันทนา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
65 58992 นางสาว อรวรรณ ลุกลาม มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
66 59157 นางสาว เสาวรส ไทยยิ่ง ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
67 63492 นาย พงษ์ศิริ ภาระพันธ์ อ่างศิลา อุบลราชธานี
68 63877 นางสาว ไหมฟ้า คำมุงคุณ อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
69 63963 นางสาว นิตยา ศึกรัมย์ ราษีไศล ศรีสะเกษ
70 64859 นางสาว ภัญธีญา อุ่นผ่อง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
71 64961 นางสาว พจวรรณ หอกกิ่ง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
72 65593 นางสาว กัญญลักษณ์ อันดี นางรอง บุรีรัมย์
73 66136 นางสาว นวนาถ กางรัมย์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ฟิสิกส์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39455 นาย รักษ์ธรรม แสงจันดา เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
2 41236 นางสาว สุจิตรา พิมพิลา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
3 41307 นาย ชัยพร กาบบัว สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
4 41410 นางสาว พรประภา สีดา รัตนบุรี สุรินทร์
5 42047 นางสาว ชลนรินทร์ วงค์คำเหลา เดชอุดม อุบลราชธานี
6 42114 นาย วรุฒิ สิงสีทา มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
7 42977 นางสาว ณัฐญา แบบอย่าง สนมวิทยาคาร สุรินทร์
8 43209 นาย ขันติ เทิดธัญญา ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
9 43741 นาย อรรถพล บุญเรืองศรี ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
10 45466 นาย สมชาย แสงใส รัตนบุรี สุรินทร์
11 45532 นางสาว สิรินภา วะชุม* นาหว้าพิทยาคม นครพนม
12 47693 นางสาว สุพรรณี อ่อนมิ่ง ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
13 47710 นาย ไชยวัฒน์ แก้วขาว ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
14 48323 นางสาว หนึ่งฤทัย แก้วโรจน์ เดชอุดม อุบลราชธานี
15 48703 นางสาว รุ่งนภา มีทรง นาแกพิทยาคม นครพนม
16 49458 นางสาว อัญชลี สมพร้อม โพนสูงประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
17 49688 นาย เจษฏา มิ่งขวัญ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
18 50036 นางสาว กัลยารัตน์ หอยสังข์ นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์
19 51713 นางสาว ถิรประภา ศรีละวรรณ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
20 51736 นาย นทีกานต์ น้อยชา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
21 52498 นาย ชัชวาลย์ สารไชย คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
22 52599 นาย กฤษฎา บัวดก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
23 52654 นางสาว บุษบา ขุนอินทร์ รัตนบุรี สุรินทร์
24 52823 นางสาว สุรีย์นิภา บุตรไธสง นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
25 55077 นาย เทพภาฎณ นครชัย หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
26 55715 นางสาว จันทร์จิรา ชาระ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
27 55929 นางสาว สุวรรณา เชื้อตาอ่อน เดชอุดม อุบลราชธานี
28 56649 นาย พงศ์ศิริ อะโน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
29 57902 นาย อิสระ ชุมศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
30 58536 นางสาว ชลธิชา พันธัง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
31 60233 นางสาว พรรณทิพย์ ไวนิยมพงศ์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
32 61110 นาย ธนศาสตร์ เขียวมณี นางรอง บุรีรัมย์
33 61504 นางสาว อรวิภา อรเพชร* นาโปร่งประชาสรรค์ ยโสธร
34 62136 นางสาว เสาวลักษณ์ โพธิจักร เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
35 63000 นางสาว เพ็ญนภา คนึงรัมย์ รัตนบุรี สุรินทร์
36 65053 นางสาว สุพรรณิการ์ สุปันนุชย์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
37 66626 นาย วุฒินันท์ อนุวรรณ อุเทนพัฒนา นครพนม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39548 นาย วัชรพงษ์ เมืองโคตร คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
2 39848 นาย อธิป พลเจริญ แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์
3 40256 นาย ณรงศักดิ์ สมปาน โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์
4 40513 นาย อวิรุทธ์ รัตน์นนท์ โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์
5 41112 นาย วศิน ภูศรีฐาน บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
6 41271 นาย พรรษชนม์ กุตัน โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
7 41691 นางสาว อรณี ผุดผา โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
8 43316 นางสาว ศศิประภา เหล่าพรมมา แก้งเหนือพิทยาคม อุบลราชธานี
9 43790 นางสาว นิตยา บุญทูล สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
10 44980 นาย สมใจ หงษ์ลอยลม เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
11 45270 นาย วุฒิพงษ์ รัตนมงคล มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
12 46440 นาย พงค์ศธร กงล้อม เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
13 46792 นาย สิทธิศักดิ์ สทอนเมือง เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
14 47963 นางสาว เบญจวรรณ สิงสีทา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
15 48018 นางสาว ปาลิดา จำปา คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
16 48232 นางสาว เทพฤดี ศรีโยธา มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
17 48492 นางสาว วโรชา อินทะเนตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
18 48785 นาย ธีรวัฒน์ ทองลอย ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
19 50481 นางสาว ศุภิสรา ทาระเวท จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
20 51413 นาย โชคชัย โกศัลวัฒน์ ธาตุพนม นครพนม
21 52284 นางสาว สุชาดา ปราบสกุล นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์
22 52312 นาย ฤชุกร สุขเจริญ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
23 52562 นางสาว นุชนารถ สมควร ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
24 52623 นางสาว นฤมล จันทนะชาติ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
25 52732 นางสาว สุรีรัตน์ กำศร คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
26 52969 นางสาว ศศิวิมล จันทศร จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
27 53571 นางสาว นาฏลดา เอกสะพัง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
28 53721 นางสาว กาญจนา พลละคร ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
29 53952 นางสาว ศิริพร ผ่องศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
30 54924 นางสาว ฐานิตา อนันตไพบูลย์ สตึก บุรีรัมย์
31 54968 นาย ยุทธกร ลือเดช นาโพธิ์วิทยา อุบลราชธานี
32 55091 นาย อิทธิพล โล่วันทา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
33 55571 นางสาว อภิญญา อริยชาติ อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
34 55878 นาย อภิเชษฐ์ เกษศิริ ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
35 56220 นางสาว ไพรินทร์ ศิลารักษ์ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
36 57344 นาย รุ่งวิทย์ จิตรส่องแสง เลิงนกทา ยโสธร
37 58373 นางสาว อนัญญา รำไพวริน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
38 59335 นาย กลยุทธ ปาปะไพ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
39 59357 นาย ศักรินทร์ เรืองแก้ว เดชอุดม อุบลราชธานี
40 59489 นางสาว เฉลิมพร ไชยสิงห์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
41 60119 นางสาว อภิญญา ภูศรีฤทธิ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
42 60185 นาย สุทธินัย ไชยคิรินทร์ ม่วงมิตรวิทยาคม ร้อยเอ็ด
43 61156 นางสาว อุทุมพร บุตรแก้ว พนาศึกษา อำนาจเจริญ
44 61737 นางสาว ณัฐกานต์ แก่นบุตร พนาศึกษา อำนาจเจริญ
45 61795 นาย เจตรินทร์ ตาเลิศ นาจะหลวย อุบลราชธานี
46 61973 นางสาว ปรีอาภา โชติจรุง โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
47 63121 นาย ธราดล บุตมะ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
48 64159 นาย ณัฐพล วงศ์ล่าม โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
49 64195 นาย อนุวัฒน์ เครืองาม หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
50 64257 นาย วรพล บุบผาสร้อย โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
51 64298 นาย ฐาปกรณ์ นิกาพฤกษ์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
52 64849 นาย ธนากร ตองตาสี ร่มเกล้า สกลนคร
53 65209 นางสาว สุจิรา ประสานพันธ์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
54 67165 นางสาว ดาริกา คล้ายจินดา กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39699 นางสาว ฐิติสุนทร มั่นคง เดชอุดม อุบลราชธานี
2 40051 นางสาว สุภาวิณี สิทธิกูล นางรอง บุรีรัมย์
3 42349 นางสาว สุกัญญา สุดชาดา เชียงแก้วพิทยาคม อุบลราชธานี
4 42581 นางสาว ภัทรนันท์ เลือดสงคราม จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
5 43006 นางสาว ฉัตรสุดา จันทร์เที่ยง นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
6 43136 นางสาว ดวงฤทัย บำรุงแจ่ม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
7 44170 นางสาว สุภาวดี ทูลภิรมย์ กำแพง ศรีสะเกษ
8 44428 นางสาว ประไพพร วินาลัย คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
9 44436 นางสาว กัญญารัตน์ จันดี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
10 44706 นาย อนันต์ ลาสิงห์หาญ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
11 46905 นางสาว พัชรี ถนอมพงษ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
12 47271 นาย วรุฒ สีภา พุทไธสง บุรีรัมย์
13 47585 นางสาว ยุพาพร พลยาง ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
14 48564 นาย เสฏฐวุฒิ ไชยฮั่ง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
15 48644 นางสาว สุภาวรรณ โสมเกษตรินทร์ หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
16 49043 นางสาว เบ็ญจพร จันทะคูณ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
17 49271 นางสาว กัลยา วงค์ชารี คำเพิ่มพิทยา สกลนคร
18 49668 นางสาว วนิดา กลมพันธ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
19 49905 นางสาว วงษ์เดือน ละออเอี่ยม สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร
20 50238 นางสาว ยุรีพร ทำทอง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
21 50688 นางสาว อาภาภรณ์ โพธิศรี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
22 50843 นางสาว น้ำฝน บุตรเนียร เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
23 51599 นางสาว พิรินฎา สาสังข์ ราษีไศล ศรีสะเกษ
24 52472 นาย นันทวุฒิ ยอดขำ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
25 52770 นาย ณัฐพล จำปาสาร ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
26 53257 นางสาว ทิพย์สุดา สารจันทร์ บุ่งค้าวิทยาคม ยโสธร
27 53378 นางสาว วิลัยรัตน์ สู้ณรงค์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
28 57510 นาย ชล ชัยบ้านกุด เลิงนกทา ยโสธร
29 57703 นางสาว สุภาพรรณ อิติวุตตา หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
30 58879 นางสาว ธาริณี สุรเนตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31 59278 นางสาว สาวิตรี ถิ่นโพนตาล โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
32 60232 นางสาว กัญญา แสนใหม่ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
33 60564 นาย กิตติคุณ นรชาติ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
34 62242 นางสาว สกุลรัตน์ แสนโสม หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
35 62402 นาย กชกร กุลชรัตน์ เดชอุดม อุบลราชธานี
36 62670 นางสาว สาวิตรี เมินดี ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
37 63222 นางสาว จิราพร บุญมั่น ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
38 65163 นางสาว ธัญญารัตน์ ศรีลาชัย ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39337 นางสาว อริญาภรณ์ โคตรปัญญา คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
2 40280 นางสาว เพ็ญประภา สมพงษ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
3 40838 นางสาว จิราภรณ์ บุญหงษ์ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
4 41547 นางสาว อรทัย สุขเต พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
5 42683 นางสาว วิชญา สายสิน สังขะ สุรินทร์
6 43486 นางสาว ปัทมาวรรณ พิมพ์ทอง ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
7 43922 นางสาว พักตร์พิมล กะหะกะสิทธิ์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
8 44935 นางสาว สุพัตรา แสนคาน ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
9 45306 นางสาว อาภากร ทองลับแลง มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
10 45588 นางสาว เพ็ญวจี เสงี่ยมทรัพย์ ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
11 45602 นางสาว ดาวใจ นครอินทร์ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
12 45622 นางสาว วิริยา แก้วบู่ นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
13 46263 นางสาว ปิยนุช พิมโคตร ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
14 46324 นางสาว ณัฐพร ภาโว เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
15 47573 นางสาว รัศมี ทีเหมาะ สังขะ สุรินทร์
16 48180 นางสาว วิชุดา นันทา กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
17 48467 นาย คมกฤช ชัยยา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
18 48714 นางสาว จุไรพร อุดม กำแพง ศรีสะเกษ
19 48986 นางสาว ธัญญารัตน์ ก้านสนธิ์ กำแพง ศรีสะเกษ
20 49950 นาย ณัฐภรณ์ เมืองจันทร์ ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
21 50789 นางสาว นาตยา ประการแก้ว สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร
22 52992 นางสาว ปราณี เพ่งพิศ สังขะ สุรินทร์
23 53150 นางสาว เบญจมาศ สมปัญญา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
24 53399 นาย นวภัทร ภูพิมาย จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
25 54582 นางสาว เปรมวดี ภวภูตานนท์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
26 54882 นางสาว มิรันตี คำวันดี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
27 55530 นางสาว อรุณรัตน์ มากมี สตึก บุรีรัมย์
28 56596 นางสาว จารุวรรณ พิมพ์เสน เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
29 56829 นางสาว นภาพร สุพงษ์ แตลศิริวิทยา สุรินทร์
30 56888 นางสาว เพชรรัตน์ พลลือ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
31 57243 นางสาว ฐิติภา หลอมพลทัน สตึก บุรีรัมย์
32 58032 นางสาว ดุจฤดี ทองวิจิตร ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
33 58521 นางสาว วรรณนิศา คนคล่อง ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
34 58918 นางสาว รุ่งฤดี กระสังข์ ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
35 58974 นางสาว พัชรา สำราญดี เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
36 59312 นางสาว ประวีณา แก้วคำลา แตลศิริวิทยา สุรินทร์
37 59494 นาย ภาณุเดช ปักโคทานัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
38 62154 นางสาว วรรณิศา หงษามนุษย์ อุเทนพัฒนา นครพนม
39 62652 นางสาว มัญชุกานต์ ช่วยจันทึก ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
40 63087 นาย พงศ์พัฒน์ ตะลาด บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
41 63472 นางสาว ภัทราภรณ์ ไชยรัตน์ เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
42 64800 นางสาว กาญจนา สายที ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
43 65170 นางสาว นภัสวรรณ อุ่นคำ นางรอง บุรีรัมย์
44 65190 นาย ชวลิต ชาลาภคำ เลิงนกทา ยโสธร
45 65794 นางสาว วรรวิษา ตุ้มอ่อน อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
46 66160 นางสาว สุดารัตน์ แก้วมาตย์ อุเทนพัฒนา นครพนม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38938 นาย สุรชัย อันทะไชย ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
2 39234 นาย ธนวันต์ พัฒนสระคู ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
3 39581 นาย สุทธิรักษ์ คำดี เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
4 39627 นางสาว จิรภา เลือกนารี น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
5 39628 นาย ชนัดพล วิบูลย์อรรถ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
6 39679 นางสาว อภิชญา ปาลา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
7 39706 นางสาว สุพัฒตรา สาระกิจ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
8 39876 นาย ณัฐวุธ วงษ์สุขะ ธาตุพนม นครพนม
9 39975 นาย สหภาพ ทบธรรม นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
10 39980 นาย วุฒิไกร ศุภษร ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
11 40075 นาย ศิริศักดิ์ จันบุดสี รัตนบุรี สุรินทร์
12 40077 นางสาว ปรารถนา คำมุงคุน น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
13 40080 นาย ศรายุทธ แผงอ่อน รัตนบุรี สุรินทร์
14 40099 นาย ศตวรรษ นิมิตร อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์
15 40123 นางสาว ชิดตะวัน วงศ์พิมล บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
16 40176 นาย ธนพร สีแสด อ่างศิลา อุบลราชธานี
17 40236 นาย อนันต์ สุขบันเทิง สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
18 40361 นาย วชิรนันท์ สุขใจ แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์
19 40488 นาย วุฒิกร สายยา บัวเจริญวิทยา ศรีสะเกษ
20 40525 นาย พิษณุ พรหมเอาะ เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ บุรีรัมย์
21 40534 นาย พัชรพล คุณวิชิต เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ บุรีรัมย์
22 40595 นาย ศุภฤกษ์ แก้วพิกุล วารินชำราบ อุบลราชธานี
23 40645 นาย อภิสิทธิ์ อูปแก้ว ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
24 40653 นาย ปิยวัฒน์ ไชยคำ ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
25 40758 นาย สมเจตน์ พิมพาลัย ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
26 40799 นาย กรกฤต ติ่งทอง คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
27 40897 นาย สันติภาพ สัมพวงค์ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
28 41019 นาย ปิยะณัฐ มีแก้ว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
29 41070 นาย วรเทพ โคตะมะ ธาตุพนม นครพนม
30 41170 นาย วิทยา ผิวงาม มัธยมวาริชภูมิ สกลนคร
31 41243 นาย จุตินันต์ พันธ์ยม คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
32 41280 นาย อนุชิต สะท้านอาจ พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
33 41350 นาย สิทธิเดช สุขโพธิ์เพชร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
34 41600 นาย วธัญญู ปานพิมพ์ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
35 41690 นาย คมเพชร โพธิ์จิตร จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
36 41880 นางสาว ขนิษฐา ทวีแสง รัตนบุรี สุรินทร์
37 41983 นาย วิรชตพงศ์ มิตรยอดวงศ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
38 42043 นาย กฤษฎากร พระคิณี เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
39 42243 นาย สิทธิชัย มุ่งหมาย นาคำวิทยา อุบลราชธานี
40 42420 นาย ชนะภัย วังโน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
41 42468 นางสาว วาสนา บุบผาวาสน์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
42 42650 นาย นัฐพล วรรณา เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
43 42707 นาย นิรุธ คำแสนราช ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
44 42719 นางสาว กรรณิกา ทวีสุข พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
45 42865 นาย ฤทธิกร ปากหวาน คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร
46 42993 นางสาว ปิยะภรณ์ พุทธรัตน์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
47 43020 นาย ศิวัฒน์ บัวชุม ธาตุพนม นครพนม
48 43101 นางสาว ฐิติญา มรกตเขียว เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
49 43200 นาย ธนากร จันทพันธุ์ อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
50 43287 นาย กานต์วิสิทธิ์ มาระภูมิ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
51 43315 นาย ประพัฒน์พงษ์ หลักคำแพง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
52 43426 นาย ยุทธดนัย อุตทอง โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
53 43433 นาย มานพ ศิริราช โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
54 43458 นาย พงษ์ดนัย สินสุพรรณ สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
55 43549 นาย ธีรวัต ดวงแสน อ่างศิลา อุบลราชธานี
56 43601 นาย อนันต์ แก่นจันทร์ เดชอุดม อุบลราชธานี
57 43703 นาย คฑาเทพ โอษฐิเวช ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
58 43752 นาย ภานุพงศ์ เครื่องประดับ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
59 43832 นางสาว สุรีรัตน์ สุขบท รัตนบุรี สุรินทร์
60 44163 นาย รณฤทธิ์ จุ้ยเสียงเพราะ ธาตุพนม นครพนม
61 44418 นาย พิสุทธิ์ เมษะยานนท์ นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
62 44604 นางสาว วาสนา บัวศรี มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
63 44611 นาย ธวัชชัย มุ่งงาม สังขะ สุรินทร์
64 44632 นาย จิระศักดิ์ คำมุงคุณ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
65 44734 นาย ส่งศักดิ์ สว่างแก้ว ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
66 44741 นาย เจตริน เพ็งแจ่ม กำแพง ศรีสะเกษ
67 45106 นาย ฐากูร ถาพร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
68 45113 นาย ยงวิทย์ น้อยทรง หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
69 45223 นาย สุวิทย์ ศักดิ์ศรีเท้า จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
70 45226 นาย ศุภมิตร ใจตรง นาจะหลวย อุบลราชธานี
71 45298 นาย มีนา วงค์ตา เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
72 45320 นาย วุฒิพงศ์ สุสินธุ์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
73 45463 นางสาว ศิราณี ใจบุญ ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
74 45486 นางสาว นภา วงศ์ใหญ่ โคกสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
75 45515 นาย ชัยศิริโชค เดชะ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
76 45632 นาย ทนาธร บุญหล้า พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
77 45667 นางสาว ลลิตา นาโควงค์* นาหว้าพิทยาคม นครพนม
78 45709 นาย เดโชพล โทแหล่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
79 45810 นาย ทิวทัศน์ ชัชวาลย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
80 45936 นาย ธีรวัฒน์ บุญเหลื่อม ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
81 45942 นางสาว ปภาวดี ทองศรี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
82 45953 นาย นราทิพย์ ธิธรรมมา หนองซนพิทยาคม นครพนม
83 45980 นาย ทวีพันธ์ พรมพุ้ย ราษีไศล ศรีสะเกษ
84 45992 นาย นิวัฒน์ รัตนะวัน กันทรลักษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
85 46091 นางสาว หนูดี ประจิตร บัวเจริญวิทยา ศรีสะเกษ
86 46144 นาย ณัฐพล วงเวียน มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
87 46161 นาย ชัยยุทธ วงศ์วิวัฒน์ธนะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
88 46382 นางสาว กัลยารัตน์ ธรรมิภักดิ์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
89 46503 นาย พจนพงษ์ ขจรภพ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
90 47019 นาย ศุภณัฐ วงษ์เจริญ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
91 47034 นาย นัฐพล ไชยเชิด ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
92 47137 นาย วัลลภ ศุภนาม ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
93 47151 นาย วีรยุทธ จันทะโยทา จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
94 47196 นาย ศักดิ์ชัย มีศิริ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
95 47246 นาย กฤติเดช สุขสุนันท์ บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
96 47305 นาย วิวัฒน์ ชมคำ บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ
97 47603 นาย ทวีป ประการแก้ว สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร
98 47846 นาย อภิรักษ์ สมสวย กำแพง ศรีสะเกษ
99 47967 นางสาว ศศิธร บุญบุตร กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
100 48217 นาย พีรพัฒน์ โพธิ์จิตร จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
101 48274 นาย อนวัช สุภาวงษ์ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
102 48384 นาย ภานุวัฒน์ พรมบาง ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
103 48479 นาย วุฒิไกร กุลราษฎร์ เดชอุดม อุบลราชธานี
104 48687 นาย ยุทธพงษ์ กายแก้ว สตึก บุรีรัมย์
105 48741 นาย ภานุวัฒน์ แสนคำ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
106 48752 นาย คริษฐ์ สนใจ สตึก บุรีรัมย์
107 48996 นาย ไกรสร อัมวัลย์ บัวเชดวิทยา สุรินทร์
108 49021 นาย อภิรุฬห์ สายทอง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
109 49023 นาย วีระยุทธ์ นิยะนัน กำแพง ศรีสะเกษ
110 49074 นาย ณัฐวุฒิ ภูมี กำแพง ศรีสะเกษ
111 49335 นาย ชำนาญ อุชุวิจารย์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
112 49361 นาย สันติ แสนทวีสุข พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
113 49391 นาย กิตติคุณ ลำพาย คำเพิ่มพิทยา สกลนคร
114 49430 นาย ชัยรัตน์ มณีเขียว พนาศึกษา อำนาจเจริญ
115 49494 นาย พิรพงศ์ อินทพงษ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
116 49620 นาย นวมินทร์ บุญเลิศ ประสานมิตรวิทยา ศรีสะเกษ
117 49663 นาย ณฐกร บุญกัณฑ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
118 49675 นาย ศักรินทร์ สนหอม จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
119 49686 นาย ปรัชญา เกษาพันธ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
120 49702 นาย อุเทน น้อยสงวน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
121 49744 นาย ธณากรณ์ จิตตำนาน น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
122 49787 นาย ทรงธรรม คูณคำ ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
123 49830 นาย ศราวุธ เพชรไกร หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
124 49948 นางสาว กนกพร ร่วมรักษ์ กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
125 50097 นาย พงศกร โอบอ้อม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
126 50127 นางสาว วราพร คำนึง ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
127 50248 นาย ปองพล สมสอาด รัตนบุรี สุรินทร์
128 50513 นาย ธีรยุทธ ตรีรัตน์วิชชา กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
129 50660 นาย ดำรัส กมุติรา ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
130 50709 นางสาว ผกามาศ อภัยโส เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
131 50885 นาย ภูรินทร์ เสาศิริ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
132 50923 นาย ประทีป จันทร์ประกอบ เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
133 50946 นางสาว ทิตยา วรวัฒนธรรม พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
134 50954 นางสาว รัตนาพร คำหล้า เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
135 51060 นาย สรศักดิ์ วงษ์สมศรี ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
136 51081 นาย คำรณ เชื้อนนท์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
137 51214 นางสาว สุนิสา ชื่นตา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
138 51291 นางสาว จันทรี ศรีชนะ นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
139 51417 นาย เกรียงไกร นามทองใบ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
140 51459 นางสาว สุภัสสร แอกทอง สังขะ สุรินทร์
141 51682 นางสาว สุภาภัค แก้วขาว ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
142 51690 นาย นันทกร โลหะชาติ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
143 51765 นางสาว ยุวดี ศรีเรือง กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
144 51844 นาย ศิริวัฒน์ จารีรักษ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
145 51967 นาย ประจักษ์ คัรธพฤกษ์ สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
146 51968 นางสาว อัญธิกา จันทร์ผิว จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
147 52024 นาย จักรกฤษ ภูธร น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
148 52065 นาย วิชิต อรรคนิตย์ ดอนมดแดงวิทยาคม อุบลราชธานี
149 52087 นาย สถาพร บุ้งทอง เก่าขามวิทยา อุบลราชธานี
150 52117 นาย ดนัย หงษ์วิเศษ เดชอุดม อุบลราชธานี
151 52178 นาย พดลเดช สุทธิอาคาร นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์
152 52234 นาย ศิวกานต์ มุสิกสาร เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
153 52423 นาย คาวี ดวงสิงห์ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
154 52558 นาย เอกพันธ์ แสนโสดา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
155 52585 นาย เศวตฉัตร เศษโถ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
156 52673 นางสาว ขนิษฐา อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
157 52703 นางสาว วิรัตน์ มีฤทธิ์ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
158 52926 นาย จิรพงศ์ บุญอาจ รัตนบุรี สุรินทร์
159 52964 นางสาว วรัญพร ภูมิพันธ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
160 53026 นาย อรัญธรรม เอกศิริ* วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
161 53033 นาย อภิรักษ์ ไชยยงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
162 53063 นางสาว สิริพร จังอินทร์ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
163 53070 นาย วสันต์ ขันประกอบ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
164 53110 นาย ประนุพนธ์ วังคะฮาต หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
165 53156 นาย อารยะ มาลายุทธศรี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
166 53322 นาย คเณศ โอชา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
167 53827 นางสาว อนุสรา เอี่ยมศิริ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
168 53856 นาย เผด็จ สมัญญา พุทไธสง บุรีรัมย์
169 53966 นาย วัชรพล นามแสงโคตร ธรรมบวรวิทยา สกลนคร
170 54009 นาย สันติสุข ทองอินที เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
171 54040 นาย บุญฤทธิ์ เพ็งแจ่ม ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
172 54096 นาย พงศกรณ์ ศรีสุภาพ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
173 54285 นางสาว มานิตา ลาภา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
174 54335 นาย สุบรรณ พิมพ์แก้ว สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
175 54367 นาย ฉลองชัย เพชรคำ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
176 54929 นางสาว จีรานุช ยอดมุงคุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
177 55170 นาย เทอดเกียรติ ศรีดารา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
178 55185 นางสาว สสิมา พาหา สามขาวิทยา ร้อยเอ็ด
179 55199 นาย อิทธิพล ขุนเทพ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
180 55206 นางสาว วรัญญา จันทร์สุข โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
181 55541 นางสาว จันทร์จิรา ศรีคำ ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
182 55686 นาย สุบรรณ์ บุญหาญ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
183 55724 นาย ภานุมาศ บับภาแก้ว พุทไธสง บุรีรัมย์
184 55839 นางสาว กมลชนก เเก้วประเสริฐ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
185 55846 นาย ธเนศ สมจิตร คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
186 55876 นาย สันติสุข รุ่งเรืองศรี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
187 55902 นาย ธนาวุฒิ แย้มโกสุมภ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
188 56046 นาย อนันทพล พลเยี่ยม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
189 56160 นาย ดิษยนันท์ นวลจันทร์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
190 56248 นางสาว วนัสนันท์ พรรณานนท์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
191 56382 นาย จักรกฤษณ์ บุญเลิศ พนาสนวิทยา สุรินทร์
192 56560 นาย สุทธิชัย เรียวไธสง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
193 56657 นาย วรวุฒิ มาลัย คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
194 56776 นาย ศักดิ์ชัย แสนวิเศษ ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
195 56935 นาย พลศรัณย์ คำพันธ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
196 56945 นางสาว จุฑามาศ ก้านเพชร ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
197 57274 นาย อินทรนุชา บังศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
198 57329 นาย ยุทธจักร แสงอรุณ สตึก บุรีรัมย์
199 57408 นาย วิทยา พรหมน้อย เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
200 57466 นาย พัชรพล สุขกุล เลิงนกทา ยโสธร
201 57624 นาย สุวิชชา กิ่งแก้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
202 57747 นาย อธิชัย บุญเคล้า บัวงามวิทยา อุบลราชธานี
203 57751 นางสาว อมรรัตน์ ขวัญเมือง พิมพ์รัฐประชาสรรค์ บุรีรัมย์
204 57764 นาย จิตกร บุญเต็ม พิมพ์รัฐประชาสรรค์ บุรีรัมย์
205 57940 นาย พงษ์สิทธิ์ จันใด คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
206 57943 นางสาว นงลักษณ์ สายรัตน์ หนองพอกวิทยา ร้อยเอ็ด
207 57962 นาย ศักดิ์ดา คุณโคตร นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
208 58169 นาย สุรพงศ์ เทศประสิทธิ์ สว่างแดนดิน สกลนคร
209 58260 นาย อธิปัตย์ สิงทองทัศน์ วารินชำราบ อุบลราชธานี
210 58268 นาย สินศักดา นาหล่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
211 58274 นาย สุทิน โสภาดี สว่างแดนดิน สกลนคร
212 58355 นางสาว สุกัญญา สติภา กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
213 58477 นาย เจมศักดิ์ อุปสุข ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
214 58495 นาย กฤษฎา ลำพองชาติ ห้วยจริงวิทยา สุรินทร์
215 58512 นาย ฐิติวัจน์ ชาศรี เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
216 58592 นาย ขจรพงศ์ นครประเทศ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
217 58614 นาย ปัญญา บุญกล้า ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
218 58998 นาย ตวงสิทธิ์ อัคสุข พังโคนวิทยาคม สกลนคร
219 59001 นาย กานต์ กอมณี เดชอุดม อุบลราชธานี
220 59142 นาย ศราวุธ บู่ไธสง โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม ศรีสะเกษ
221 59152 นาย อดิศักดิ์ ยะสะกะ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
222 59180 นาย สรรพชัย บุญยงค์ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
223 59283 นาย ศุภกิจ เคนบุปผา โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
224 59339 นางสาว รัตติยา แสนสุภา นาแกพิทยาคม นครพนม
225 59355 นาย ธนวิทย์ อินทร์กง คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
226 59396 นาย วัยวุฒิ ใจแก้ว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
227 59537 นาย ไชยกมล เหล่ามาลา ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
228 59574 นาย ณัฐวุฒิ วาจาสัตย์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
229 59918 นาย สุริยา อานนท์ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
230 59985 นางสาว สุภาพร หว้าชุม โพธิ์ทองพิทยาคม ร้อยเอ็ด
231 60102 นาย อาทิตย์ บุตรภักดี ม่วงมิตรวิทยาคม ร้อยเอ็ด
232 60132 นาย ชยารักษ์ โพธิจักร เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
233 60187 นางสาว ตำลึง บุญเลื่อน ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร
234 60247 นาย ธีรเชษฐ์ ศรีวัชรเสถียร พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ มุกดาหาร
235 60307 นาย ธนากร ปวะบุตร กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
236 60308 นางสาว เกษราพร แก้วกว้าง โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
237 60357 นาย บารมี บุญประสิทธิ์ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
238 60537 นาย ทวีชัย ศรีลาภา วารินชำราบ อุบลราชธานี
239 60610 นาย อนวัช แสงเงินรอด สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
240 60719 นาย กิตติพงษ์ ศิริเวช นาจะหลวย อุบลราชธานี
241 60746 นาย วัฒกรณ์ ยางไชย มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
242 60834 นาย ธนพล สนามพล พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
243 60882 นาย เธียรดนัย แสนอ้วน พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
244 60904 นาย อภิรักษ์ นารี น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
245 60929 นาย อนุกูล ดวงใจ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
246 61024 นาย ทินกร พุทไธวัฒน์ พุทไธสง บุรีรัมย์
247 61218 นาย นิธิกร เที่ยงทัศน์ จตุรภูมิพิทยาคาร ศรีสะเกษ
248 61325 นาย นครินทร์ สุวรรณ์ อุเทนพัฒนา นครพนม
249 61333 นางสาว สุพรรณิการ์ สุวรรณจันทร์ อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
250 61547 นาย อรรถพล มุกธวัตร* นาโปร่งประชาสรรค์ ยโสธร
251 61563 นางสาว ศิริรังษี ศิริบูรณ์ สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
252 61632 นางสาว กัลยา นิละดาห์ โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ร้อยเอ็ด
253 61992 นาย อำพล กระสังข์ หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์
254 62010 นางสาว รวิวรรณ มนัสไธสง นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
255 62088 นาย สถาพร เรืองศรี นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
256 62108 นาย ชัยวัฒน์ เครือวัลย์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
257 62127 นาย ชญาธัช ขวัญศรี เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
258 62139 นางสาว ธิดารัตน์ อินทร์ภู่ โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ร้อยเอ็ด
259 62220 นาย จักรกฤษ สุพงษ์ กันทรอมวิทยาคม ศรีสะเกษ
260 62337 นาย ณรงค์ชัย ดีใจ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
261 62376 นาย กฤตภาส สุทธิวงศ์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
262 62417 นาย จักรกฤษณ์ เชิดชน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
263 62465 นาย พิพัฒน์ โสนะชัย เชียงใหม่ประชานุสรรณ์ ร้อยเอ็ด
264 62561 นาย เกียรติยศ เหล่าหวายนอก คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
265 62563 นาย ชาญยุทธ กล้วยทอง หนองหมื่นถ่านวิทยา ร้อยเอ็ด
266 62612 นาย วุฒมีชัย ตาลหอม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
267 62855 นาย ครรชิต บุญจริง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
268 63085 นาย จักรพงศ์ พึ่งน้ำ พุทไธสง บุรีรัมย์
269 63086 นาย ธีรยุทธ ภาแกดำ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
270 63146 นาย สมพงษ์ เวียงอินทร์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
271 63225 นาย จักรพันธ์ โยธาจันทร์ หนองผึ้งวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
272 63261 นางสาว จิรกาญจน์ เกมกลาง หว้านใหญ่วิทยา มุกดาหาร
273 63393 นางสาว ศิรินันท์ กุหลาบ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
274 63465 นาย กิตติศักดิ์ ใจบุญ เดชอุดม อุบลราชธานี
275 63487 นาย ธนะศักดิ์ ถาวรศิริ พนมรุ้ง บุรีรัมย์
276 63625 นาย ธนพงษ์ วงสาโท ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
277 63697 นาย พิเชษฐ์ แซ่ใหล บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
278 63753 นาย ศราวุฒิ บัวศิลา เชียงใหม่ประชานุสรรณ์ ร้อยเอ็ด
279 63786 นาย อาทิตย์ ดีพลงาม หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
280 63794 นาย ประพันธ์ ประทุมวัน* เมืองกลางประชานุกูล ยโสธร
281 63802 นาย มีชัย ธูปน้ำคำ หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
282 63836 นาย นฤเบศ ป้องสนาม หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
283 63858 นางสาว นิทรา สุขสานต์ เดชอุดม อุบลราชธานี
284 63908 นาย ยุทธพิชัย หนูขาว ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
285 64073 นาย รณชัย อรุณมณี ม่วงมิตรวิทยาคม ร้อยเอ็ด
286 64081 นาย นพพล ทองลอย พนาศึกษา อำนาจเจริญ
287 64131 นางสาว อัจฉรา โคกสูง พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
288 64221 นาย ณัลทวัฒน์ อ่อนพุทธา เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
289 64462 นาย วีระศักดิ์ คำมุงคุณ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
290 64468 นาย ณรงค์เดช วิเศษ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
291 64517 นาย ฐาปกรณ์ พันเดช กู่จานวิทยาคม ยโสธร
292 64703 นาย วรศักดิ์ วิภาหัสน์ นางรอง บุรีรัมย์
293 64860 นาย ภาณุพงศ์ น้อยจันทร์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
294 64866 นางสาว ชิดชนก มั่นเฮง สตึก บุรีรัมย์
295 64949 นาย กฤษณพงษ์ แสนสุภา ธาตุพนม นครพนม
296 65015 นางสาว บังอร ปันโย บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
297 65127 นาย พลากร ไชยมั่น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
298 65227 นาย ชรณวรรณ ระยับศรี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
299 65247 นาย ชินณพงศ์ อติประเสริฐกุล อุเทนพัฒนา นครพนม
300 65254 นางสาว จันดี อรุณรัมย์ กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
301 65274 นาย ธวัชชัย นันทา* สังขะ สุรินทร์
302 65316 นาย เสรีย์ หวังผล นาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี
303 65505 นางสาว อัปสร บุรมย์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
304 65685 นาย ประวิทย์ สิมพะราช อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
305 65711 นาย ฤทธิรงค์ เหมชะญาติ นางรอง บุรีรัมย์
306 65731 นางสาว มาลีนนท์ จัทร์แจ้ง ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
307 65792 นางสาว สิริวิมล วังวงษ์ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
308 65854 นาย สาธร พยุงวงษ์ ทรายมูลวิทยา ยโสธร
309 65958 นาย มงคล กล้าหาญ ทรายมูลวิทยา ยโสธร
310 66194 นาย นัฐพันธ์ ทุมแสง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
311 66269 นาย พรพิทักษ์ ถมปัด นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
312 66486 นาย ณัฐวุฒ มีกุล สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
313 66669 นาย วราวุธ พลเยี่ยม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
314 66679 นาย วัชรากรณ์ กันหาทิพย์ นางรอง บุรีรัมย์
315 66706 นางสาว สุภัสสรณ์ ชะใบรัมย์ สตึก บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39363 นางสาว ปวีณา วิมลศาสตร์ พนมดงรักวิทยา สุรินทร์
2 39383 นางสาว วิจิตรา วิลานันท์ โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
3 39523 นางสาว ฉัตรฑริกา จันทะดวง ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
4 39596 นางสาว สุปราณี ผู้มีสัตย์ เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ
5 40315 นางสาว วรรนิศา วิจิตรเชื้อ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 41215 นางสาว จุฑามาศ วงศ์คำ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
7 41752 นางสาว ลักขณา เมืองจันทร์ ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
8 41948 นางสาว อมรา แก่นงาม นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
9 42219 นางสาว โสภิดา รัตนเพชร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
10 42547 นางสาว บุญยนุช โสภะถา เดชอุดม อุบลราชธานี
11 42601 นางสาว เนตรนภา ดีโคตร์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
12 44446 นาย ศรัญญู นุรา ธาตุพนม นครพนม
13 44647 นางสาว อภิระมณ หลาทอง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
14 44665 นางสาว อาภรณ์ ตรีโชคสุวรรณ กำแพง ศรีสะเกษ
15 44735 นางสาว วนิดา เสนาวัง กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
16 44917 นางสาว สุดารัตน์ มาลีหวล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
17 44927 นางสาว สุจินันท์ พรอภิรัตน์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
18 44993 นางสาว อังประภา ตวงโชคสถาพร ธาตุพนม นครพนม
19 46079 นางสาว ขวัญชนก โปร่งจิต ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
20 46374 นางสาว ชุติมา คณารูป มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
21 46386 นางสาว หทัยชนก วรรณคำ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
22 46777 นางสาว ศันศนีย์ ทองงาม ห้วยขะยุงวิทยา อุบลราชธานี
23 47014 นางสาว มาลินี ชาเครือ นาแกพิทยาคม นครพนม
24 47043 นางสาว อรชร นันทิโค บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
25 47453 นางสาว ลำพูล ศรีบันดิษ นาจะหลวย อุบลราชธานี
26 47749 นางสาว อริสา ทับทิมเทศ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
27 48532 นางสาว แพรวพรรณ แคนเสา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
28 49089 นางสาว กรวรรณ ปิดตามาตา ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
29 49250 นางสาว สุภาวดี ตาสว่าง ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
30 49480 นางสาว ชลธิชา เสียมทอง ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์
31 50673 นางสาว สุชาดา ลุนภูงา อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
32 51128 นางสาว เจนจิรา ห้วยทราย คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
33 51217 นางสาว ศยามล สุขรัตน์ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
34 51402 นางสาว เขมฐริกา อักขราสา รัตนบุรี สุรินทร์
35 51666 นางสาว นัฏยา ปัททุม หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
36 52084 นางสาว ปาริชาติ มงคลเสริม ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
37 52296 นางสาว มันทนา ศรีวาที จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
38 52350 นางสาว สุดารัตน์ แก้วไตรรัตน์ ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
39 52545 นางสาว เพ็ญพิชชา เสร็จพร้อม รัตนบุรี สุรินทร์
40 52904 นางสาว มยุรี วงค์ใหญ่ สายธารวิทยา ศรีสะเกษ
41 52968 นาย ณัฐพล ภูเด่นไสย เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
42 53158 นางสาว สราลี ศรีสะอาด รัตนบุรี สุรินทร์
43 53333 นางสาว ศิริพร มีหินกอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
44 53453 นาย อภิเชษฐ์ เชื้อสกล พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
45 53861 นางสาว ขวัญกมล สายเสมา พนาศึกษา อำนาจเจริญ
46 54066 นางสาว อรยา เพียรไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
47 54145 นางสาว ดรุณี นนพละ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
48 54949 นางสาว อริยา พรมบุตร ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
49 54971 นางสาว ศรัณยา แซ่จัง เลิงนกทา ยโสธร
50 55326 นางสาว พัชรียา บุญขาว ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
51 55634 นางสาว เบญจวรรณ บุญสิม ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
52 55749 นางสาว ปวีณา สายสุข หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
53 56843 นางสาว อรัญ สีแลง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
54 56926 นางสาว ปวีณนุช ปราบจันทะ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
55 57123 นางสาว นิตยา กางรัมย์ กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
56 57550 นางสาว กมลชนก บุญธรรม นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
57 57600 นางสาว จุฑามาศ ฉาบพิมาย สตึก บุรีรัมย์
58 58028 นางสาว สุกัญญา รุ่งเรือง กำแพง ศรีสะเกษ
59 58075 นางสาว กรรณิการ์ แกล่มกล้า ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
60 58162 นางสาว ลภัสพิชชา สุรวาทกุล ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
61 59038 นางสาว ประกายแก้ว ไชยรัตน์ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
62 59488 นางสาว วิชุดา อำนวย ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
63 59596 นางสาว คธาทิพย์ ศิริพัฒน์ เดชอุดม อุบลราชธานี
64 59948 นางสาว สร้อยแก้ว บุญขาว ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
65 60424 นาย ธนภพ เดชภิมล ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
66 60699 นางสาว กานดา ผิวงาม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
67 60788 นางสาว ศิวพร ยาสมร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
68 60887 นางสาว วิรยา ทวีวัยชัยพล เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
69 62104 นางสาว ชิดชนก บุญเสริม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
70 63850 นางสาว สิมิรันตร์ สุวรรณธาดา สูงยางวิทยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
71 63884 นาย นัฐพงษ์ ประวิสารัตน์ หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
72 64021 นางสาว พัชรี ไชยเกิด เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
73 64279 นาย สันติชา เลโอนาร์ด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
74 65065 นาย ปลื้มปิติ จุลโคตร เดชอุดม อุบลราชธานี
75 65198 นางสาว ภัทรชนน คุ้มครอง นางรอง บุรีรัมย์
76 65283 นางสาว คารียาห์ ญาณะธรรม สังขะ สุรินทร์
77 65371 นางสาว ปาริฉัตร มณีกัญย์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
78 65474 นางสาว ศุภรดา ผดุงเวียง เดชอุดม อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การท่องเที่ยว
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39151 นางสาว วิชุดา ทำดีกุล พนาศึกษา อำนาจเจริญ
2 39386 นาย พิสุทธิ์ ศรีชื่น กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
3 40994 นางสาว ปิยะนุช บัวดี พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
4 41704 นางสาว วารุณี แสนโคตร นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
5 42069 นางสาว แสงเดือน จันทาเวท ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 42128 นางสาว พัชรวรรณ เกียรติอุทัย ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
7 42239 นางสาว คุณากร ศรีลาเคน น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
8 42304 นางสาว อิสริยะ แซ่ลิ้ม มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
9 43713 นางสาว เบญจวรรณ โพธิ์ขาว กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
10 43773 นางสาว พัชราภรณ์ เหนือพวน หนองซนพิทยาคม นครพนม
11 43841 นางสาว กัญญารักษ์ บุญโสภา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
12 44085 นาย จักรพล แสนโคตร ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
13 44535 นาย ศักรินทร์ ไชโย ธาตุพนม นครพนม
14 44642 นางสาว สุมารินทร์ พันธ์ทอง สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
15 44648 นางสาว อักษราภรณ์ หลอดคำ สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
16 44705 นางสาว จันทร์เพ็ญ พรชู เดชอุดม อุบลราชธานี
17 45374 นาย เศกสิทธิ์ สีสองเมือง เชียงขวัญพิทยาคม ร้อยเอ็ด
18 45881 นางสาว ดวงสุดา กล้าหาญ* โพนงามพิทยาคาร ยโสธร
19 46292 นางสาว อรรถพร ชนะพาห์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
20 46357 นางสาว ศิริพร ศรวิชัย บัวเจริญวิทยา ศรีสะเกษ
21 46363 นางสาว กาญจนา ศุภนาม ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
22 46911 นางสาว สุภาภรณ์ เกษาพันธ์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
23 47070 นางสาว ณัฐสิมา ศิริวรรณ อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
24 47102 นางสาว กิ่งกาญจน์ ผุดผา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
25 47864 นางสาว รัชฎาภรณ์ ทุมประสิทธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
26 48088 นาย ปรเมษฐ์ จังอินทร์ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
27 48508 นางสาว มนัญชยา อุตอามาต สังขะ สุรินทร์
28 48572 นางสาว ทรายแก้ว ไตรพรม สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
29 49127 นางสาว สุรัสวดี จันทพันธ์ ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
30 49142 นางสาว สุภาพร เสน่ห์พูด จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
31 49251 นางสาว อภิญญา เกตะสิทธิ์ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
32 49440 นางสาว ยุพาพร คำพันธ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
33 49447 นางสาว อำภาพร นึกดี ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
34 50019 นางสาว พิชญ์อร ทวีชาติ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
35 50249 นางสาว สายฝน ไหมทอง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
36 50913 นางสาว อรุณี บุญครอง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
37 50973 นางสาว ปภัสรา หลวงศรีภูมิ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
38 50976 นางสาว นารินทร์ อนันตศิลป์ เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
39 51596 นางสาว สุวรรณา พัวพิทยาเลิศ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
40 51622 นางสาว พรรณวิภา อินธิสุทธ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
41 52478 นางสาว อภิญญา บุญภา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
42 52579 นางสาว รัตนาภรณ์ หัสดร ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
43 52589 นางสาว ประดับพร บัวหลวง จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
44 53428 นางสาว อรทัย จันทร์ศรี โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
45 54444 นางสาว นันทิยา สาแดง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
46 54648 นางสาว ศิริญญา อาสานอก ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
47 55068 นางสาว ภัทรวดี บุญมาก ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
48 55213 นาย เอกลิขิต บริบูรณ์ หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์
49 55438 นางสาว อภิวรรณ ขวัญใจ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
50 55589 นางสาว นัดดา ดอนเปตง เดชอุดม อุบลราชธานี
51 55703 นางสาว วิมาลา ไชยศรีษะ บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
52 56143 นางสาว ฤดีรัตน์ วรรณพัฒน์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
53 56761 นางสาว ภาวิณี ภูมะลี น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
54 56842 นางสาว กนกวรรณ นันทวงษ์ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
55 56932 นางสาว ปวีณา สุภนาม ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
56 57825 นางสาว อังคณา ทองอ้ม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
57 58844 นางสาว นารี บุญเรือง ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
58 59215 นางสาว วันวิสา สิงห์นวล นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
59 59474 นางสาว พาณิภัคน์ ช่วงโชติ เดชอุดม อุบลราชธานี
60 59653 นางสาว สุวรรณา ปัตภี เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
61 59925 นางสาว วริษา ปากหวาน ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร
62 59966 นางสาว นัตยา บุญสม ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
63 60183 นางสาว ศิรินทิพย์ จากสูงเนิน อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
64 60273 นางสาว สุวรรณณี ผสม เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
65 60672 นาย วฤทธิ์ แสงสันต์ เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
66 60894 นางสาว อารีรัตน์ เเก้วหาวงค์ ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
67 61555 นางสาว จารุวรรณ สะเดา ตระกาศประชาสามัคคี ศรีสะเกษ
68 61631 นาย จตุโชค ขมิ้นทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
69 61872 นางสาว ศิรินภา สมพันธ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
70 62893 นางสาว รัฐกานต์ งามรุ่งโรจน์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
71 63424 นาย ประนิทัศ ภูขีด วิโรจน์ผดุงศาสน์ ร้อยเอ็ด
72 64069 นางสาว พรพิพัฒน์ สูงโฮง กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
73 64821 นาย ทองใส เข็มแก้ว ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
74 65084 นางสาว สุวิมล มะลิทอง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
75 65572 นางสาว ธิดาพร เอกสะพัง อุเทนพัฒนา นครพนม
76 66149 นางสาว ธิดารัตน์ สืบสำราญ ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาไทยและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39105 นางสาว ศิรินทรา พรมาเนตร กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
2 39154 นางสาว สุรีย์พร อาจวิชัย หนองแวงวิทยาคม มุกดาหาร
3 39946 นางสาว อรอนงค์ สินสุพรรณ์ หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
4 40978 นางสาว พรรณี แพทย์ทองซิว ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
5 41968 นางสาว บุณฑริกา อนุแก่นทราย ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
6 42680 นาย ธีระวัฒน์ แซงดาว ธาตุพนม นครพนม
7 42836 นางสาว อินทรา คำบาล เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
8 44139 นางสาว ณัฏชรินทร์ พรหมมาอาจ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
9 45230 นาย ศักดิ์สิทธิ์ แสงสิงห์ ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
10 45851 นางสาว รัชนก ลาชาวนา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
11 45966 นางสาว อัมพร พันธ์เพ็ง ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
12 45989 นางสาว กนกวรรณ สมหมาย นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
13 46058 นางสาว รัตติยากร ปาทะหา เดชอุดม อุบลราชธานี
14 46174 นางสาว พัชรินทร์ กิตติ แก้งเหนือพิทยาคม อุบลราชธานี
15 46226 นางสาว กรกนก อาดี ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
16 46236 นางสาว สุจิตรา ยืนทน ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
17 47007 นางสาว เกวลี สมมา นาแกพิทยาคม นครพนม
18 47165 นางสาว สุพัตรา ท้าวคำวัง ปลาปากวิทยา นครพนม
19 47188 นางสาว นาฏลดา พรมลี เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
20 47592 นางสาว ปัทมา อินธิมาศ น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
21 47647 นางสาว จุฑารัตน์ น้อยนาดี นาแกพิทยาคม นครพนม
22 47776 นางสาว วาสนา สมหมาย นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
23 48002 นางสาว ศุภรัตน์ เดชะคำภู เดชอุดม อุบลราชธานี
24 48234 นางสาว สุดาพร สายตรง พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
25 48348 นางสาว มณฑยา มาลาวัลย์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
26 48793 นางสาว ศิรประภา มลทินอาจ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
27 49556 นางสาว ทรัพย์ศิริ ชนะกุล กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
28 49653 นางสาว ชวาลา ขาวงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
29 49791 นางสาว พรภัตร วงษาเสน สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
30 49804 นางสาว วนิดา บุญราช ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
31 50106 นางสาว จิรนันท์ เนื้อนวล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
32 50425 นางสาว วรรณวิการ์ ทารินทร์ ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
33 50966 นางสาว ชิตสุภางค์ มุงคุณคำชาว โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
34 51182 นางสาว วทันยา ทองศรี คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
35 51801 นางสาว วันเพ็ญ จันครา สวงษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
36 52263 นางสาว สุกัญญา พลเมือง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
37 52555 นางสาว สุภาวรรณ จันทะบุตร ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
38 53442 นางสาว เพชรรัตดา ละออ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
39 53679 นางสาว อรอุมา โพธิ์หวังประสิทธิ์ ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
40 53974 นางสาว นิจวิภา มีชัย สังขะ สุรินทร์
41 54459 นางสาว วารุณี ชมอินทร์ พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
42 55180 นางสาว อรอนงค์ อุ่นอก เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
43 56152 นางสาว ปัทมาภรณ์ คำจันทร์ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
44 56394 นางสาว รัชดา ลือชา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
45 56423 นางสาว พัชรินทร์ โมฆรัตน์ จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
46 56426 นางสาว สุคนธ์ธาทิพย์ ตรีเมฆ พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ มุกดาหาร
47 56710 นางสาว จุฑาทิพย์ มิ่งชัย คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
48 57046 นางสาว จิรภา สาบุตร วรคุณอุปถัมภ์ ศรีสะเกษ
49 57945 นางสาว จินดาเพชร นามนาค ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
50 58063 นางสาว ศิริลักษณ์ โคตะมาลี พนาศึกษา อำนาจเจริญ
51 58454 นางสาว สุภาพร พลอาจ สายธารวิทยา ศรีสะเกษ
52 58572 นางสาว ณัฏฐาพร ธิสาคร อุเทนพัฒนา นครพนม
53 58612 นางสาว นรินทร์ พันธุชาติ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
54 58615 นางสาว บรรพตรี ศรีหะมงคล อุเทนพัฒนา นครพนม
55 60407 นางสาว จรัญญา พรดอน นางรอง บุรีรัมย์
56 61018 นางสาว พรวิมล ใยคำ กำแพง ศรีสะเกษ
57 61195 นางสาว ธิตภรณ์ ประมูลชาติ กันทรอมวิทยาคม ศรีสะเกษ
58 61441 นางสาว ธัญสุดา โล่ห์นารายณ์ นางรอง บุรีรัมย์
59 61510 นางสาว สรัญญา หนองขุ่นสาร โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
60 62231 นางสาว สกุลพร แหวนเงิน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
61 62258 นางสาว ธิดาชนก ศรีนวล น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
62 62471 นาย วีรชน บาดตาสาว ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
63 63080 นางสาว ทรายแก้ว ดวงพล ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ศรีสะเกษ
64 63251 นางสาว จิราพร อุลหัสสา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
65 64433 นางสาว ศิราณี ลอยเลื่อน ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
66 64440 นางสาว ศิริพัฒน์ บูรณะกิติ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
67 64597 นางสาว นิติยา จักษุมาตร เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
68 64609 นางสาว สุภาพร อาจสิงห์ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
69 66117 นางสาว สุชิรดา คำหา บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาจีนและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38917 นางสาว เจนจิรา ไชยสอน โนนค้อวิทยาคม ศรีสะเกษ
2 38993 นางสาว มัชฌิมา ศรีนอเนตร นางรอง บุรีรัมย์
3 39473 นางสาว พรศิริ หงษ์มณี วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
4 40294 นาย กฤษฎา กมุทมาศ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
5 40870 นาย ธงชัย ปุยฝ้าย วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
6 41748 นางสาว ดาลิกา มะณู ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
7 42413 นางสาว มนัสนันท์ เรืองเดช เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
8 42783 นางสาว อมรรัตน์ สายคูณ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
9 42925 นางสาว วริยดา จิตทวี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
10 43035 นางสาว กรนิภา แสนหยุด วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
11 43468 นางสาว หนึ่งฤทัย พรมชาติ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
12 43482 นางสาว จินตนา วงษาบุตร นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
13 43580 นางสาว นิตยา แสนดี นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
14 45200 นางสาว ลำพูน อุ่นชัย อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
15 45405 นางสาว อภิญญา ทองแท่ง รัตนบุรี สุรินทร์
16 46696 นางสาว นฤทัย ศรีนิล ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
17 47190 นางสาว พัตราภรณ์ มูลมณี จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
18 47198 นางสาว สุจิตรา ดวงสนิท วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
19 50184 นางสาว กนกวรรณ แหวนวงษ์ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
20 50603 นางสาว กัลยา นามเคน น้ำคำวิทยาคม ยโสธร
21 50629 นาย นฤเบศร์ ลัทธิรมย์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
22 52241 นางสาว ปารวตี อนุชาติ วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
23 52514 นางสาว วาณีพรรณ หงษ์ศรีจันทร์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
24 53958 นางสาว ธัญลักษณ์ แสงอุ่น ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
25 54278 นางสาว พรวิมล เคนงาม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
26 55623 นางสาว ธนัชพร วรรณทอง ตูมวิทยา ศรีสะเกษ
27 55870 นางสาว กาญจน์กนก หกพันนา เมยวดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด
28 56975 นางสาว ศิริพร สุนทรประยูร กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
29 57149 นางสาว มัทนา ศุภลักษณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
30 57155 นางสาว มัลลิกา สถานพงษ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
31 57803 นางสาว พัชราภรณ์ พิลากุล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
32 58076 นางสาว นฏกร บัวศรี โนนเพ็กวิทยาคม ศรีสะเกษ
33 58689 นางสาว พิมพ์ชนก บุญเอื้อ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
34 61438 นางสาว อรอนงค์ คันธศร นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
35 61617 นางสาว วาสนา ผลทวี นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
36 61671 นางสาว กัญญารัตน์ วงษ์ศรี นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
37 63155 นางสาว ณัชชานิษฐ์ มณีศรี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
38 63890 นางสาว รุ่งนิภา ปิยวงษ์ เมืองแคนวิทยาคม ศรีสะเกษ
39 63941 นาย พิเชษฐ์พงษ์ ประเสริฐ หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
40 64023 นางสาว นุชรี จันทะรี หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
41 64339 นางสาว วิมลรัตน์ ศิริพร ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
42 64346 นาย อนุชิต ศรีวิเศษ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
43 64772 นางสาว ศุภานัน หอมหวล เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
44 65306 นาย จักรกฤษณ์ อสิพงษ์ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
45 65748 นางสาว สุพพัตรา อาษาสี เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
46 66955 นางสาว นาถอนงค์ พรมภา เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38942 นางสาว สุภาวรรณ ฤทธิพยงค์ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
2 39533 นางสาว วณิชกานต์ เวฬุวนารักษ์ โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์
3 40314 นางสาว อรอนงค์ สุวรรณะ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
4 40926 นางสาว ลดาวัลย์ อินทร์ธิแสง พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
5 42072 นางสาว สุจิตรา ทุมมากรณ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 42118 นางสาว อรฤดี ขอสุข นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
7 42557 นางสาว ณัฐพร ภูวงค์ จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
8 42743 นางสาว พัชราภรณ์ พิมพ์ทอง เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
9 43037 นางสาว กมลรส นาคำ วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
10 44141 นางสาว มลินี เจริญนาม ธาตุพนม นครพนม
11 44144 นางสาว สุพัตรา แก่นลำพันธ์ ธาตุพนม นครพนม
12 44150 นาย อดิศร ทองสง่า ธาตุพนม นครพนม
13 44160 นางสาว ณัฐิดา นันศรีทอง ธาตุพนม นครพนม
14 44720 นางสาว เสาวณีย์ โชติสุภาพ นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
15 45912 นางสาว เจนจิรา สืบศรี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
16 46031 นาย วนัสบดี สง่าญาติ ธาตุพนม นครพนม
17 46589 นาย คมกฤต สง่างาม ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
18 47718 นางสาว ภริดา ศรีพรหม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
19 48227 นางสาว รัตนา สมนึก ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
20 48328 นางสาว จริยา ยอดเกษ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
21 48330 นางสาว บุษบง สุภาทิพย์ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
22 48338 นางสาว สุภาพร เพ็งแจ่ม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
23 48740 นางสาว วลัยลักษณ์ ชื่นชม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
24 50634 นางสาว ยุพิน หวังผล โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
25 51132 นางสาว อังสุมา จิณะกับ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
26 51153 นางสาว ดารัตน์ เตือประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
27 51174 นางสาว ลัทธวรรณ จุสูงเนิน คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
28 54491 นางสาว นาตยา ถนอมบุญ เหล่างามพิทยาคม อุบลราชธานี
29 55470 นางสาว วารุณี สมตน คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
30 56602 นางสาว สุกัญญา มากมาย วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
31 56661 นางสาว ภัทร์ธิดา สิงห์สถิตย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
32 57001 นางสาว ศรีรัตน์ โสมา ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
33 57036 นางสาว ชญานิษฐ์ หงษา คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
34 57051 นางสาว มะลิวัลย์ หอมหวล คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
35 57544 นางสาว พัชราภรณ์ เมืองจันทร์ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
36 57935 นาย อชิตพล กองแก้ว ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
37 57949 นางสาว สมฤทัย แมลงผึ้ง นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์
38 58286 นาย เกรียงศักดิ์ พันธุ์เพ็ง วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
39 61827 นางสาว พรทิพ สำโรง หนองแวงวิทยาคม สุรินทร์
40 64188 นางสาว ธินัดดา ศิลารักษ์ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
41 64780 นางสาว เมลาณี สารศิริ ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
42 66983 นาย ณัฐพล วิลัยพุด อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ประวัติศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 40249 นางสาว จุรีพร ภาระกุล อ่างศิลา อุบลราชธานี
2 40250 นางสาว จตุพร ดอนเส อ่างศิลา อุบลราชธานี
3 40306 นางสาว กุลยา ทองปาน ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
4 44355 นางสาว พัชรี เจริญพงศ์ทวีสิน เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
5 44948 นางสาว อรอนงค์ อัศพิมพ์ ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
6 45362 นาย เอกชัย สรสิทธิ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
7 45819 นาย ปกรณ์ ปุกหุต ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
8 46235 นางสาว อรอนงค์ ยุตะกิจ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
9 47669 นางสาว วรรณิศา เกษศรีรัตน์ ละทายวิทยา ศรีสะเกษ
10 49060 นางสาว นฤมล ศิริพร เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
11 50865 นาย วิทวัส วิเศษหมื่น น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
12 51248 นางสาว ฝนทิพย์ หาญชนะ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
13 51640 นางสาว สุธาทิพย์ เพชรมงคลกุล ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
14 52231 นางสาว พัชรา ไกรษี น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
15 53604 นางสาว จิรพรรณ ศิริบัว ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
16 53680 นางสาว ศรีสุดา แท่งทอง ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
17 54974 นางสาว สุธิรักษ์ บุญแสง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
18 56940 นางสาว นาขวัญ เกษรสร้อย กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
19 57022 นางสาว มนัสญา กสิพันธ์ เลิงนกทา ยโสธร
20 57746 นางสาว กัลยาณี อุโคตร ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
21 57953 นาย อนลัส สิถิระบุตร ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
22 58049 นาย บรรพต พรหมพินิจ นาแกพิทยาคม นครพนม
23 58263 นางสาว รัชนีกร อุ้ยปะโค เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
24 58443 นางสาว สุพัตรา เกิดกล้า มัธยมบักดองวิทยา ศรีสะเกษ
25 58448 นางสาว รุ่งธิวา เนียมมูล กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
26 58940 นาย ฤทธิชัย บุญมา กำแพง ศรีสะเกษ
27 59153 นาย ชัยวัฒน์ พนาจันทร์ พุทไธสง บุรีรัมย์
28 60071 นางสาว อภิญญา พลทม พุทไธสง บุรีรัมย์
29 60851 นาย ณัฐกรณ์ เกษหอม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
30 61508 นางสาว วิภาภรณ์ เทียบศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
31 61909 นางสาว สถาพร เพ็ชร์ทองกลม นางรอง บุรีรัมย์
32 61912 นางสาว สุภาพร บุญมี นางรอง บุรีรัมย์
33 62491 นาย ศักดา หงษา กู่จานวิทยาคม ยโสธร
34 66905 นางสาว ศุภรดา วงศ์เทวราช นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การพัฒนาสังคม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38959 นางสาว วิลาวัลย์ บรรลุศิลป์ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
2 39937 นาย บรรลือ เทียมทัศน์ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
3 40330 นางสาว ณัฐกานต์ อนุพันธ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
4 40530 นางสาว อาภาพร วรบุตร ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
5 40989 นางสาว อารยา ทองเทพ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
6 41194 นางสาว หฤทัย บัวใหญ่ โนนกลางวิทยาคม อุบลราชธานี
7 41583 นางสาว พันธ์ทิพย์ พระโคตร หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
8 42269 นางสาว วิภาดา กองสินแก้ว ธาตุพนม นครพนม
9 42440 นางสาว ฐิติมา อุปรา น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
10 42684 นางสาว อัชฌา ศรีโสดา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
11 43812 นางสาว พรรณวิภา แจ่มใส เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
12 43824 นางสาว อรอนงค์ อุตโท เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
13 44189 นางสาว ธิดาพร ดาสะอาด ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
14 44897 นางสาว เพชรรัตน์ บัวแก้ว ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
15 45070 นางสาว ดวงใจ ฉายประดิษฐ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
16 45183 นาย ชิตพล ทองปาน ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
17 45452 นางสาว สุปราณี สีสวย น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
18 46136 นาย สุรเดช ลาลุน ราษีไศล ศรีสะเกษ
19 46197 นาย ปริวัฒน์ ปลั่งกลาง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
20 46282 นางสาว สุทธารัตน์ ลานนท์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
21 46302 นางสาว ผ่องฉวี ศรีศิลา สตึก บุรีรัมย์
22 46888 นางสาว นงคราญ พัดทาบ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
23 46967 นางสาว วิไลวรรณ สมสร้อย บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
24 47094 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ ชอบเสียง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
25 47154 นางสาว ยุพเรศ วิถุนัด สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
26 48410 นางสาว กนกวรรณ ตนะภักดิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
27 48661 นางสาว ธัญญาพร คืนดี มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
28 48690 นางสาว จันทร์จิรา ถาลี เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
29 48878 นางสาว มะยุรี เมียดสีนา น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
30 49042 นาย ศิริโรจน์ กำปันโน มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
31 49239 นางสาว วณาพร คงเพียร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
32 49260 นางสาว ธนิตา สายหงษ์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
33 50753 นางสาว วิภารัตน์ บุญมารอง ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
34 50911 นางสาว พรประภา เนตตาสาร ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
35 52449 นางสาว เสาวลักษณ์ โนนสังข์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
36 52755 นางสาว ธัญลักษณ์ วัฒนะ หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
37 52857 นาย เศรษฐา พึ่งภพ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
38 53495 นางสาว มยุรา โชคแสน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
39 54447 นางสาว โรยทองทราย จันทร์หอม ธรรมโฆษิตวิทยา นครพนม
40 54524 นางสาว กรกนก พัฒนสงคราม ธรรมโฆษิตวิทยา นครพนม
41 54525 นางสาว อภัสรา บัวสิงห์ เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
42 55865 นางสาว ศิรินทิพย์ ปิ่นสุข ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
43 56008 นางสาว พรชนก ชื่นตา เลิงนกทา ยโสธร
44 56068 นางสาว กรวิภา บุตรกูล นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
45 56283 นางสาว จารุวรรณ ม่วงมิตร ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
46 56441 นาย จักราวุธ นิละบุตร พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ มุกดาหาร
47 56459 นางสาว วรรนิดา สมเจตนา ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
48 56917 นางสาว ปวีณา บุญอินทร์ ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
49 57836 นางสาว จิรภิญญา อินทร์ทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
50 57855 นางสาว อนงค์รัก อยู่เย็น ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
51 57965 นางสาว ทิพวรรณ ยิ่งยงค์ ธงธานี ร้อยเอ็ด
52 58012 นางสาว น้ำผึ้ง พิลาวุฒิ ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ยโสธร
53 58083 นางสาว จุฑามาศ ผดุงสรรพ ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
54 58139 นางสาว จรีวรรณ ผิวเงิน ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
55 58305 นางสาว สุภาวดี ทวีชาติ ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
56 58985 นาย บุญสม แจ่มศรี ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
57 59735 นางสาว หนึ่งฤทัย กันยุดม เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
58 59868 นาย กฤษดา ช่างสลัก ราษีไศล ศรีสะเกษ
59 59937 นาย นัฐพล ชัชชัยวรวงศ์ ราษีไศล ศรีสะเกษ
60 60749 นาย สุรเดช ภารุสุข ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ยโสธร
61 60784 นาย ณรงค์ เหล็กงาม จิกดู่วิทยา อำนาจเจริญ
62 60829 นางสาว สกุลเกษ การนัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
63 61539 นางสาว สกาวรัตน์ พลสิม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
64 61550 นางสาว แพรวนภา ศรีจันจันทวงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
65 61649 นางสาว ดวงพร สิทธิธรรม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
66 61956 นางสาว นาตยา ดวงทอง หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
67 62058 นางสาว สุลิตา เพชรแสน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
68 62243 นางสาว เกวรินทร์ วงษ์ขันติ์ ธาตุพนม นครพนม
69 62328 นางสาว ผกาพร ฐานทองดี หว้านใหญ่วิทยา มุกดาหาร
70 62667 นางสาว ทัศนียา ทองตัน ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
71 62824 นาย ณัฐวุฒิ โพธิวัฒน์ ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
72 62844 นางสาว อชิรญา ฟองอ่อน สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร
73 62904 นางสาว สุกัญญา คำพันธ์ นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
74 62989 นางสาว อาทิตยา นิลแสง พนาศึกษา อำนาจเจริญ
75 62996 นางสาว ปาหนัน ศรีชมภู นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
76 63056 นางสาว ภัทรวดี ขวัญหวัน เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
77 63058 นางสาว ลลิตา หาญชัย นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
78 63067 นางสาว ศิรินันทร์ ช่วยคูณ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
79 63320 นางสาว อุบลทิพย์ ไชยวงค์ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
80 63528 นาย สุรชัย ใต้ชมภู ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ยโสธร
81 63678 นางสาว นิตยา ฉ่ำดำ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
82 63714 นางสาว วาสนา แดงงาม ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
83 63826 นางสาว อมรศรี วรรณวัตร มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
84 64696 นาย พีระพล หวังดี มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
85 64753 นางสาว สุกัญญา บัวพันธ์ ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
86 65266 นางสาว ผกาวัลย์ บุญจริง ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
87 65476 นางสาว ญาณิศา แซ่ฮ้อ หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
88 65479 นางสาว ปัทมาพร ทองบัวบาน หนองบัวฮีวิทยาคม อุบลราชธานี
89 65553 นางสาว บรรจง วริสาร ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
90 65634 นางสาว อาลดา ผิวอ่อน ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
91 66181 นาย ธนาวัฒน์ เชี่ยวพรรษา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
92 66429 นางสาว ธิดารัตน์ ทองลา ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : นิเทศศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38947 นางสาว นริศรา สุดตา พนาศึกษา อำนาจเจริญ
2 40436 นางสาว สมหญิง บัวงาม กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
3 40503 นางสาว สุพัตรา สุริยะวงค์ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
4 40696 นางสาว นาถยา วรรณผล น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
5 40949 นางสาว นนทิยา ทองประสาน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
6 42037 นางสาว ปคุณา แสงจันทร์ สว่างแดนดิน สกลนคร
7 42179 นาย จาตุรนต์ ดอนเหนือ ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
8 42347 นางสาว ปริญญา สมพันธ์เพ็ง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
9 45110 นางสาว รัตนภรณ์ จีระออน สตึก บุรีรัมย์
10 46913 นางสาว สุดารัตน์ กำลังเขียว ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
11 48670 นางสาว สุภัสสร วิลามาตย์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
12 51280 นาย สุธิวัส จันทร์แก้ว สว่างแดนดิน สกลนคร
13 51523 นางสาว ลัดดาวัลย์ วงค์ใหญ่ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
14 52639 นางสาว พรสิริ ภูลสวัสดิ์ นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
15 53916 นาย อิทธิพล สำเร็จกิจ นางรอง บุรีรัมย์
16 53940 นางสาว รัชนีย์ อาจวิชัย พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ มุกดาหาร
17 54937 นางสาว นฤมล พันนาม นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
18 55398 นาย ศราวุธ รามศรี วรคุณอุปถัมภ์ ศรีสะเกษ
19 55692 นาย จารุพัฒน์ นาคพันธ์ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
20 56816 นางสาว จุไรรัตน์ แย้มโชติ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
21 57074 นาย ณัฐพงษ์ พยัคฆา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
22 58022 นางสาว ทัศนีย์ วิบูลย์อรรถ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
23 58152 นางสาว จิตรา แซ่อึ้ง ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
24 58160 นางสาว กานต์ธิดา เบือนกระโทก ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
25 60091 นางสาว จุติภรณ์ อ้นงาม ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
26 60133 นางสาว ธิดารัตน์ ผาเวช ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร
27 63301 นางสาว สุวารี ดัชถุยาวัตร ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
28 64177 นางสาว จินตนา ตันนอก พนมรุ้ง บุรีรัมย์
29 64381 นางสาว ปัญญาพร อัตถยุตต์ นางรอง บุรีรัมย์
30 65412 นางสาว ชลดรินทร์ บุญนิ้ม ธาตุพนม นครพนม
31 66416 นางสาว ละอองดาว ทองเฟื่อง ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : นิติศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38847 นางสาว จิดาภา สุขสานต์ สนมวิทยาคาร สุรินทร์
2 38850 นางสาว จริยา วิชานนท์ รัตนบุรี สุรินทร์
3 39028 นางสาว ปฐมาวดี พิมพ์กาล โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
4 39116 นางสาว ธิดาทิพย์ ผิวขำ คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร
5 39329 นางสาว อมรประภา สีชนะ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
6 39333 นางสาว กาญจนา ชัณะรงค์ กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
7 39459 นางสาว อภิญญา ศรีสุข เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ
8 39499 นางสาว สุรัตนา สายโน เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
9 39551 นางสาว วนัดดา พวงอินทร์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
10 39602 นางสาว รุ่งทิวา พันธ์วิเศษ นางรอง บุรีรัมย์
11 39610 นาย ธวัชชัย ห่ามกระโทก พุทไธสง บุรีรัมย์
12 39667 นาย อัครเดช สุตาสุข พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
13 39726 นางสาว ศศิธร ไชยเชษฐ์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
14 39820 นางสาว ชารินี บุญเรืองจักร กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
15 39872 นาย ณัฐวุฒิ เพ็งเเจ่ม กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
16 39918 นางสาว สุวรรณี ชื่นรัมย์ โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์
17 39949 นางสาว ปรีญาภรณ์ ชูชะรัมย์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
18 40237 นาย ณัฐพัชร์ มัฌชิมะบุระ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
19 40345 นาย วีรภัทร ทุมมา ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
20 40409 นาย เชิดศักดิ์ ร่วมพล รัตนบุรี สุรินทร์
21 40463 นางสาว ปทุมทิพย์ งามเถื่อน เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
22 40557 นางสาว บุณยวีย์ เวียงสิมา ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
23 40670 นางสาว สุนิสา แก่นนินทร แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์
24 40796 นาย ทิวากร น้อยชา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
25 40959 นางสาว อุมาพร ศรีฉลวย เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
26 41129 นาย กล้าณรงค์ แก้วสง่า โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
27 41157 นาย อนุชน สมปอง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
28 41286 นางสาว พรสุดา หงษ์ศรี หนองฮีเจริญวิทย์ ร้อยเอ็ด
29 41342 นางสาว อินทร์คนานค์ ศรีสุข คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
30 41505 นาย สุริยา ปานเพชร เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
31 41535 นางสาว เบญจมาศ หมื่นมี ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
32 41565 นางสาว วนิดา ยางศิลา เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
33 41646 นางสาว กฤติญาภรณ์ บุระกรณ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
34 41718 นาย ศักดิ์ระพี มีคุณ นาคำวิทยา อุบลราชธานี
35 41725 นาย ไววิทย์ เสียงล้ำ คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร
36 42023 นางสาว กรรณิการ์ สารธิมา เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
37 42082 นาย พีรวัฒน์ พูลเพิ่ม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
38 42377 นางสาว นดา สุดศักดิ์กรี จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
39 42772 นางสาว รักษ์สุดา ทวีธง บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
40 42824 นางสาว สุนันทา สายกระสุน สินรินทร์วิทยา สุรินทร์
41 42847 นางสาว สุพัตรา หาสุข จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
42 42941 นางสาว กัลยา ปะถะมา ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
43 43065 นาย อิสระพงค์ อินทสุข รัตนบุรี สุรินทร์
44 43100 นางสาว โสระยา พละศักดิ์ ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
45 43124 นาย วิษณุ สมานิตย์ สินรินทร์วิทยา สุรินทร์
46 43285 นางสาว เวียงคำ เหมแดง แก้งเหนือพิทยาคม อุบลราชธานี
47 43451 นางสาว ธิดาพร ภูแดนแผน เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
48 43471 นางสาว ประภาณี ราญมีชัย เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
49 43564 นางสาว ศศิธร ชุ่มเสนา ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
50 43584 นางสาว อ้อม จิตเพ็ง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
51 43618 นางสาว ธารทิพย์ วรรณโสภา พนาศึกษา อำนาจเจริญ
52 43718 นางสาว จิรพร คำพูล น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
53 43993 นางสาว ชไมพร ทุ่นทอง คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
54 44072 นางสาว อรพรรณ ทองเกลียว น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
55 44199 นางสาว นลินนิภา บัวงาม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
56 44242 นางสาว จิราภรณ์ วงษ์วิลา กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
57 44261 นางสาว จิราภา พันธนาม กำแพง ศรีสะเกษ
58 44393 นาย ศราวุธ อินรีย์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
59 44397 นางสาว อฐืพร อยู่สุข พนาศึกษา อำนาจเจริญ
60 44469 นางสาว บัว หนาซุย ไตรมิตร ศรีสะเกษ
61 44508 นางสาว นววรรณ โพธิ์สิทธิ์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
62 44510 นางสาว ชุติมา ทองเหลือง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
63 44518 นางสาว จิราธิป สอพอง ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
64 44603 นางสาว เมลิญา นามวงษา มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
65 44675 นางสาว จันทร์ทิตย์ บุญส่ง ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
66 44685 นางสาว รัตนา บุญทน ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
67 44723 นางสาว เบญจพร กออ่อน ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
68 44733 นางสาว รัตนพร พรมกาวงศ์ กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
69 44737 นางสาว นริศราวรรณ ชุมสิทธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
70 44752 นางสาว จุฑามาศ โคตรหลักคำ โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
71 44827 นางสาว กิ่งแก้ว กุดวงค์แก้ว กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
72 44837 นางสาว กิตติมา วันทา เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
73 44840 นางสาว อารยา สารี เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
74 44910 นางสาว กิตติยา บุ้งทอง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
75 44914 นาย อำนวย ผิวเงิน ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
76 44933 นาย พลากร ภางาม รัตนบุรี สุรินทร์
77 44937 นางสาว พิมพ์ผกา สอนกล้า สังขะ สุรินทร์
78 44986 นาย อุเทน น้ำมนต์ดี รัตนบุรี สุรินทร์
79 44995 นางสาว ณัฐพร แสนดี จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
80 45112 นางสาว รัญชิดา ไพรัมย์ พนมดงรักวิทยา สุรินทร์
81 45281 นาย เกียรติศักดิ์ ฑีฆายุพรรค เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
82 45366 นางสาว ขวัญฤทัย พิมพ์ทอง บัวงามวิทยา อุบลราชธานี
83 45410 นาย ณัฐชนน ทรงคาศรี เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
84 45442 นางสาว อรวรรณ นันทบุตร ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
85 45472 นาย รนัย วงษ์แก้ว เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
86 45561 นาย มณู หนองเป็ด นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
87 45655 นางสาว วิภาดา ทองวงษา พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
88 45679 นางสาว ปัทมา บุญอาจ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
89 45697 นาย วัชรกร ตุ่ยไชย กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
90 45704 นางสาว ลักษมี บาริศรี หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์
91 45955 นาย วีรพงษ์ ใจลาด จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
92 45973 นางสาว ขนิษฐา ภูทอง ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
93 45999 นางสาว จุฑามาศ บุญพันธ์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
94 46092 นางสาว พัชรินทร์ แสงลุน โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
95 46097 นางสาว เจนจิรา ดวงตา เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
96 46153 นาย ชาญชัย หานามไชย จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
97 46193 นาย พานทอง ศรีบุญเรือง นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
98 46212 นางสาว ศิริวิมล พิมพ์โคตร ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
99 46250 นางสาว ศิริพร ภาเภา ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
100 46258 นาย ลิขิต สีนกรณ์ ศิลาลาดวิทยา ศรีสะเกษ
101 46284 นางสาว ภาณุมาส บุญมา สตึก บุรีรัมย์
102 46293 นางสาว รัติกาล เพ็งดี เดชอุดม อุบลราชธานี
103 46304 นางสาว จรินทร ดังประภา ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
104 46315 นางสาว รัติยา เพ็งดี เดชอุดม อุบลราชธานี
105 46340 นางสาว ทิพวรรณ บัวดำ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
106 46361 นางสาว เกศมณี อินทะแสง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
107 46601 นาย เกรียงไกร ทวีจิต เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
108 46708 นางสาว กาญจนา รอดคำทุย เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
109 46726 นาย จักรกริช จะโรจร น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
110 46783 นางสาว จรรยพร วงษ์ศรีแก้ว กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
111 46824 นางสาว ปภัสสร แสงอรุณ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
112 46845 นางสาว วรรณวิสา คำงาม ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
113 46867 นางสาว วิจิตรา อินธิรัตน์ ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
114 46941 นาย เกียรติคุณ ขำเอนก เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
115 46945 นางสาว กรรณิการ์ ท่าบ่อ ธงธานี ร้อยเอ็ด
116 46980 นางสาว อนิสสา การินทร์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
117 47002 นางสาว อัจฉรา เพ็งกาล จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
118 47020 นาย เอกวัฒน์ บุญทวี กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
119 47032 นาย ทวีวัฒน์ ยุรศักดิ์พงศ์ ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ
120 47044 นางสาว ปราณี เพิ่มพันธ์ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
121 47175 นาย กุญชกาจน์ จันทร์ประเสริฐ สังขะ สุรินทร์
122 47204 นางสาว จารุวรรณ พืชสิงห์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
123 47299 นางสาว วิลัยภรณ์ นันทพันธ์ กำแพง ศรีสะเกษ
124 47417 นาย สัตยา เดือนขาว สังขะ สุรินทร์
125 47448 นางสาว ณัฐทิชา คำมุงคุณ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
126 47517 นางสาว อนันพร ริกำแง กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
127 47549 นางสาว อาทิมา อ่วมเจริญ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
128 47631 นาย พิสิฏฐพล พันธุพาน ธาตุพนม นครพนม
129 47707 นางสาว จิราวัถน์ หันน้ำเที่ยง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
130 47722 นางสาว กัลยารัตน์ ทองลือ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
131 47736 นาย เอกชัย ขันทะวัตร์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
132 47822 นาย ทรงศักดิ์ บำเพ็ญ นาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี
133 47826 นางสาว สมรักษ์ พลรักษ์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
134 47843 นางสาว สายใจ ดวนขัน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
135 47884 นางสาว ชิตชนก บุญจัด จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
136 48029 นางสาว น้ำผึ้ง คำมุงคุณ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
137 48233 นาย ประชา ศรกุพันธ์ นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
138 48259 นางสาว ศิริรัตน์ นามกุล เดชอุดม อุบลราชธานี
139 48362 นาย ศักดิ์กรินทร์ คำสด ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
140 48507 นางสาว อลิสา เสนาสุ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
141 48643 นางสาว วิลาวัลย์ ทาทอง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
142 48662 นาย วรพล บุญจิตต์ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
143 48686 นางสาว จารุวรรณ มาบกลาง พุทไธสง บุรีรัมย์
144 48763 นางสาว ยุพาดี ไขแสง เดชอุดม อุบลราชธานี
145 48913 นางสาว ภัทธา วรรณพฤษ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
146 48949 นางสาว พรสุดา กุดวงค์แก้ว กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
147 49003 นางสาว มัณฑนา ทองหล้า มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
148 49208 นางสาว สุรีพร สอนอาจ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
149 49219 นางสาว บัวผัน ชัยวงศ์ษา ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
150 49373 นาย สมบูรณ์ โสภา มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
151 49392 นางสาว สุภารัตน์ ทองนาค เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
152 49433 นาย พิทักษ์ สาสัย มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
153 49436 นาย วิวัฒนชัย ไชยพิมพา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
154 49652 นาย วิโรจน์ หงศิริ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
155 49713 นางสาว สุริยาพร นันตะสูตร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
156 49715 นางสาว สุภาวรรณ ภาโสม ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ศรีสะเกษ
157 50103 นางสาว บัวบาน อุปมัย ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
158 50179 นางสาว ชลธิชา พ่อลีละ ปลาปากวิทยา นครพนม
159 50365 นางสาว พุดรักษา ศรีสุวรรณ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
160 50403 นางสาว หทัยชนก จันทะเสน เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
161 50571 นางสาว มัลลิกา สิงห์จันทร์ อาจสามารถวิทยา ร้อยเอ็ด
162 50697 นางสาว ขวัญชนก ธรรมวงค์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
163 50750 นางสาว สุนิษา สายพิณ วารินชำราบ อุบลราชธานี
164 50872 นางสาว ปรางค์ทิพย์ สร้อยจิตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
165 50876 นางสาว ยุพยงค์ มาภักดี เดชอุดม อุบลราชธานี
166 50916 นางสาว ฐิตาพร แซวประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
167 50939 นาย นนทชัย บุตรสอน หนองซนพิทยาคม นครพนม
168 51083 นางสาว นาตยา จันดาคูณ สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
169 51159 นางสาว อรนุช เชิดชีวี ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
170 51269 นางสาว ชนาพร สุธรรมวิรัตน์ นาถ่อนพัฒนา นครพนม
171 51272 นางสาว ไพลิน พลเยี่ยม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
172 51340 นาย ชานนท์ เสนาะพิณ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
173 51579 นาย ปรัชญา บุญยัง ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
174 51642 นาย จิตรกร เบ็ญตัน พังโคนวิทยาคม สกลนคร
175 51644 นางสาว ศยามล แฉล้มไธสง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
176 51660 นางสาว ฐิติมา จันทร์โพธิ์ พังโคนวิทยาคม สกลนคร
177 51684 นางสาว วาฐินี กะการดี สตึก บุรีรัมย์
178 51740 นางสาว ศศิวิมล แสงใส สตึก บุรีรัมย์
179 51743 นาย สุชาติ วิเศษศรี จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
180 51774 นาย พิชัย ปานทอง พนมดงรักวิทยา สุรินทร์
181 51782 นางสาว กนกพร รัตนา ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
182 51785 นางสาว สุดารัตน์ งามเมือง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
183 51825 นางสาว เกษร เหมะรักษ์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
184 52085 นาย จักรพันธ์ จารุตัน มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
185 52098 นางสาว กนกวรรณ เผ่าพงษ์ สว่างแดนดิน สกลนคร
186 52225 นางสาว เบ็ญจมาศ พันธ์ศรี ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
187 52344 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมดา สังขะ สุรินทร์
188 52369 นางสาว กรกนก แสนสุริวงค์ ร่มเกล้า สกลนคร
189 52397 นางสาว อันธิกา โพธิ์ศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
190 52480 นางสาว หนึ่งฤทัย ช่วยกายตูม มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
191 52483 นางสาว สมฤดี พงษ์ธนู สังขะ สุรินทร์
192 52662 นางสาว อภิญญา พากเพียร มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
193 52672 นางสาว สุภาภรณ์ ไหว้พรหม มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
194 52862 นางสาว ณหทัย สายตา น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
195 52916 นาย ยุทธนา บันลือทรัพย์ สนมวิทยาคาร สุรินทร์
196 53035 นาย ไกรศรี ขยันหา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
197 53045 นางสาว กุลจิรา สาขะยัง ทรายทองวิทยา ร้อยเอ็ด
198 53088 นางสาว กรรณิกา ภูถุ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
199 53096 นางสาว เมรยา มิ่งแนน กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
200 53115 นางสาว อรอิสรา แปลกสินธุ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
201 53128 นางสาว ปริชญา สุดอุ่น พนาศึกษา อำนาจเจริญ
202 53145 นางสาว รุจิษยา ทองน้อย ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
203 53245 นาย ชาญณรงค์ มะลัยโคตร ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์
204 53249 นาย นิวัฒน์ ทันใจ ศรีปทุมพิทยาคม สุรินทร์
205 53280 นางสาว ชุติมา เขาทอง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
206 53293 นางสาว เกศราภรณ์ ลาภูตะมะ กำแพง ศรีสะเกษ
207 53402 นางสาว ปิยวรรณ วงศ์เพ็ญ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
208 53488 นางสาว ปัทมา กสิภูมิ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
209 53522 นางสาว ณัฐวดี สังข์กลมเกลี้ยง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
210 53558 นาย ต้น เเสงสุริยะ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
211 53760 นาย เกรียงไกร ดวนใหญ่ ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ศรีสะเกษ
212 53897 นางสาว เบญจวรรณ์ สุดไสย์ กระแชงวิทยา ศรีสะเกษ
213 53933 นาย ศตวรรษ บุตรวาปี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
214 54053 นาย สิทธิพร สุวรรณไตรย์ คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
215 54078 นาย อรรถชัย สวนไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
216 54201 นางสาว อุไรพร ทองมีเดช มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
217 54364 นาย กมล สายศร กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
218 54409 นางสาว แพรวนภา เครือบุตร กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
219 54412 นางสาว นิภาพร ชินรักษา โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
220 54657 นาย ธนพงษ์ แพนสมบัติ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
221 54659 นางสาว ขวัญภิรมย์ สงสะอาด มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
222 54719 นางสาว มลิวัลย์ บ่อคุ้ม โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
223 54823 นางสาว กานดา ชนะคำ โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
224 55008 นางสาว แพรวดาว ทองจุลละ อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์
225 55145 นาย ภาณุเดช มงคลล้อม กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
226 55168 นางสาว วิไลพร ภูนะ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
227 55192 นาย ศตวรรษ เห็มราช โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
228 55198 นาย วรพล ทองแรง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
229 55332 นาย เจษฎา การะจักร์ นาเวียงจุลดิศวิทยา อำนาจเจริญ
230 55500 นางสาว กัญญาณี ศรีพลกรัง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
231 55545 นางสาว ปาริชาติ ทรงพระ บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
232 55633 นางสาว อัญชลี มาศรักษา เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
233 55743 นาย พรรษิษฐ์ ขันตรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
234 55789 นางสาว จันทร์จิรา เผดิม นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
235 55881 นางสาว สุณิสา หาญยิ่ง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
236 55960 นางสาว วิชชุดา ศิริคำ วารินชำราบ อุบลราชธานี
237 55989 นางสาว พูนทรัพย์ แสนราษฎร์ อาจสามารถวิทยา ร้อยเอ็ด
238 56211 นาย อมเรศ ผาสุก ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
239 56321 นาย ณภัทร วงศ์สุเพ็ง มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม นครพนม
240 56345 นางสาว เพชรรัตน์ วรศิลป์ ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
241 56385 นางสาว ภิรมณ์ญา มูลเมือง มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม นครพนม
242 56392 นาย นิติกร บริบูรณ์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
243 56491 นางสาว สุมาลี สุเมธมงคล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
244 56527 นาย วีรภัทร อินธิกาย นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์
245 56548 นางสาว วลี ประสารรส ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
246 56601 นาย ปะการัง กุลวงค์ คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
247 56812 นาย วุฒิชัย มีนาม สังขะ สุรินทร์
248 57002 นาย จิตกร สมตน คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร
249 57014 นางสาว กวินทิพย์ นามศร เลิงนกทา ยโสธร
250 57016 นาย ศักดา แสงส่อง ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
251 57018 นางสาว อภิญญา แสงเดือน กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
252 57095 นางสาว สุพัตรา แสงประจักษ์ เลิงนกทา ยโสธร
253 57141 นางสาว แขนภา ภูสมยา เลิงนกทา ยโสธร
254 57356 นางสาว สุดารัตน์ สิงห์ธี ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
255 57479 นางสาว อนิสา ก่ำจำปา มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
256 57482 นางสาว ปรียานุช แร่ทอง มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
257 57782 นางสาว จินารักษ์ ศรีภา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
258 57903 นาย ทศพล สามสี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
259 57978 นางสาว วิลาวรรณ เสริมเจริญกิจ หนองซนพิทยาคม นครพนม
260 58050 นาย พิศุทธิภูมิ ให้ศิริกุล มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
261 58198 นาย สราวุธ ศรีวิชัย ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
262 58243 นางสาว อนุสรา นาคไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
263 58315 นางสาว มุนารี เสาว์ทอง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
264 58422 นางสาว พัชรี มีสติ ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
265 58486 นางสาว ดุษฎี ภูมิฐาน เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
266 58558 นางสาว สุรัตดา เหมาะสม กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
267 58616 นาย ณัฐวุฒิ เลิศสุขกิจวัฒนา กำแพง ศรีสะเกษ
268 58646 นางสาว ภิรมย์ลักษณ์ เลื่อนไชย อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
269 58720 นาย พีรชน แก้วคำชาติ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
270 58755 นาย สัตยา ใจใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
271 58758 นางสาว พัชรินทร์ แสนบุตวงษ์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
272 58782 นางสาว วลัยลักษณ์ ชัยนอก กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
273 58833 นาย สุรจิต สุจริต ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
274 58843 นางสาว กิตติญา หาโล๊ะ กำแพง ศรีสะเกษ
275 58857 นางสาว เมนา บุญมานัด เดชอุดม อุบลราชธานี
276 58972 นางสาว วรรณฤดี เพียวสูงเนิน ห้วยหินพิทยาคม บุรีรัมย์
277 58988 นางสาว มณีรัตน์ ม่วงมนตรี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
278 59069 นาย อนุชา ประจงจิตร ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
279 59141 นางสาว หฤทัย คำหาญ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
280 59187 นางสาว สุกานดา แสนกำแพง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
281 59205 นางสาว จารุวรรณ ขันตี กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
282 59297 นางสาว สุชาวดี พิมสุตะ กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
283 59370 นาย วิศิษย์ศักดิ์ แสนณรงค์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
284 59445 นางสาว อินทิรา เอี่ยมโคกสูง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
285 59520 นาย วรวิทย์ สุภาพ ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
286 59522 นาย ณัฐพล วงค์คำ แก้งเหนือพิทยาคม อุบลราชธานี
287 59584 นางสาว วาสนา สุขหุ้ม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
288 59604 นางสาว เบญจวรรณ นนท์คำวงค์ ร่มเกล้า สกลนคร
289 59813 นางสาว เกศินี แหลมอาทิตย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
290 59816 นางสาว ปาริชาติ ถิ่นทัพไทย หนองฮีเจริญวิทย์ ร้อยเอ็ด
291 59828 นาย ไพรัช ทองมนต์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
292 59885 นางสาว วาสนา มาเสมอ กำแพง ศรีสะเกษ
293 59889 นางสาว พิมพ์ชนก รังพงษ์ นางรอง บุรีรัมย์
294 59963 นางสาว กนกพร กองเพชร นางรอง บุรีรัมย์
295 59975 นางสาว วิลาวัลย์ สินอ้วน ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
296 60057 นาย กฤษดา ปองดอง บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
297 60135 นาย วิทยา จำวงศคุ ม่วงมิตรวิทยาคม ร้อยเอ็ด
298 60168 นาย นพพล แก่นท้าว อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
299 60471 นางสาว นันธิยา โคชา เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
300 60474 นาย ณัฐวุฒิ บุตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
301 60475 นางสาว นงเยาว์ วงค์อามาตย์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
302 60696 นางสาว วารุณี ท้าวมา เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี
303 60795 นางสาว ณัฐวดี ศิริรส เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
304 60818 นางสาว จิตรา โซ่เมืองแซะ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
305 60841 นาย ปัญญา วงศ์ตะลา เดชอุดม อุบลราชธานี
306 60864 นางสาว ดรุณี พลเยี่ยม เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
307 60870 นาย กฤษณะ จิตต์พิพัฒน์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
308 60880 นางสาว ราตรี มีหมดจบ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
309 60902 นางสาว สุจิตรา ศรีคุณ นางรอง บุรีรัมย์
310 61056 นาย อภินันท์ ทองมนต์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
311 61119 นางสาว อังศุมาลิน ยามมา นางรอง บุรีรัมย์
312 61178 นางสาว สุพรรษา ธานีพูน ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
313 61271 นาย ภาคิน เจนพานิช นางรอง บุรีรัมย์
314 61314 นางสาว อมรรัตน์ พรหมบุตร นางรอง บุรีรัมย์
315 61316 นางสาว กรรณิการ์ แสงปราบภัย ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
316 61343 นางสาว จริยา นามวงษา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
317 61685 นาย สิรวิชญ์ ประทุมชัย โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
318 61771 นางสาว ฐิตินันท์ คำอ่อนศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
319 62035 นาย เจษฎา สามารถ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
320 62090 นาย ธนายุต บัวสด บัวเชดวิทยา สุรินทร์
321 62373 นาย อธิวัฒน์ พงษ์สุระ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
322 62520 นางสาว นันทนา คงสุขา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
323 62584 นาย สุริยา สองเมือง กู่จานวิทยาคม ยโสธร
324 62781 นาย ธนกฤต พื้นผา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
325 62891 นางสาว กัลยา หมื่นจิตร ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
326 62908 นางสาว กัณฑมาศ พลพาล ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
327 62964 นางสาว มนธิชา จันปุ่ม หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
328 62978 นาย ณรงค์ศักดิ์ แสงศรี บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
329 63081 นาย ไตรรัตน์ บวรชาติ นางรอง บุรีรัมย์
330 63092 นางสาว อรณี มิตรจันทึก นางรอง บุรีรัมย์
331 63295 นางสาว สกุลรัตน์ เข็มเพชร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
332 63319 นาย สิทธิชัย ไกลถิ่น อุเทนพัฒนา นครพนม
333 63509 นางสาว บุษยมาศ จรเด็จ ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
334 63537 นาย ศรเพชร หมั่นชัย แก้งเหนือพิทยาคม อุบลราชธานี
335 63700 นางสาว เกศรินทร์ หอมดี ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์
336 63741 นาย ธีระวัฒน์ ลุนนา บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
337 63803 นาย นิติ พั้วทอง บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
338 63817 นาย อัยการ ยามบุญ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
339 63892 นางสาว ลำไพ เหล็กเพชร นาจะหลวย อุบลราชธานี
340 63902 นาย สมชาย ทองแย้ม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
341 63926 นางสาว พิมพ์ศรี เคี่ยงคำผง อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
342 63939 นางสาว เจนเนตร สุระมาศ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
343 64010 นางสาว อรพรรณ ป้องบุญมี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
344 64080 นาย จักรกฤษ รุ่งศศิธร น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
345 64135 นางสาว นุชจรี มงคลแก้ว น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
346 64201 นางสาว พุทธิภรณ์ นพรัตน์ นางรอง บุรีรัมย์
347 64246 นางสาว วิภาวรรณ โสดาพรม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
348 64387 นางสาว สุภิญา พันธ์ไธสง นางรอง บุรีรัมย์
349 64555 นางสาว บุศยรินทร์ พงษ์ธนู ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
350 64637 นาย ณรงค์ บุตรชาติ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
351 64752 นางสาว ปัญจพร ประถมนาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
352 64757 นาย จำเนียร เปรมทา พนาศึกษา อำนาจเจริญ
353 64762 นาย วิชาญ ดีพลงาม สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
354 64783 นางสาว กุสุมา ดีพร้อม ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
355 64994 นางสาว ศิราภรณ์ ไชยา อุเทนพัฒนา นครพนม
356 65044 นาย วิศรุต อาจหาญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
357 65052 นางสาว กมลชนก โสขวัญฟ้า นางรอง บุรีรัมย์
358 65086 นาย อัฐพล วงศ์ผาบุตร นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
359 65126 นาย ศุภษร คำกลอน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
360 65137 นางสาว อุษา นามบุรี นางรอง บุรีรัมย์
361 65146 นาย สหชน พูลเลิศ สังขะ สุรินทร์
362 65215 นางสาว นุชนภาลัย เหลือนึก สิรินธร สุรินทร์
363 65279 นาย ภัทร ปะโปตินัง ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์
364 65394 นางสาว กัลทริกา โทศรีทา เดชอุดม อุบลราชธานี
365 65456 นางสาว กาญจนา รำไพ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
366 65458 นางสาว รัชนี ปรือปรัก ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ศรีสะเกษ
367 65530 นางสาว วัชราภรณ์ วงษ์คำชัย ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
368 65670 นางสาว บุษยา มิ่งบุญ โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
369 65862 นางสาว สุรีรัตน์ ฤทธิ์พันธุ์ม่วง นางรอง บุรีรัมย์
370 65897 นาย พงษ์สิทธิ์ นาเมืองรักษ์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
371 66014 นางสาว พรสุดา จันทร์หา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
372 66049 นาย ณัฐวุฒิ ภาพยนต์ นางรอง บุรีรัมย์
373 66159 นาย สุทธิพงษ์ สืบสวน เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
374 66190 นาย นัฐพล สิงห์ขร นางรอง บุรีรัมย์
375 66213 นาย ประภาส ใหญ่ปราม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
376 66324 นาย ถาวร สุรพล อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์
377 66343 นาย ภัทรพล วรรณราม เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
378 66377 นางสาว ภานุมาศ อภัยชา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
379 66443 นางสาว เสาวนิต แก้วรักษา นางรอง บุรีรัมย์
380 66517 นางสาว จิราวรรณ แสวงบุญ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
381 66818 นางสาว วรรณิกา ประสาร สตึก บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
สาขาวิชา/หลักสูตร : สถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 40372 นาย ทองคูณ พิมพ์วัน ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
2 41196 นาย พรประสิทธิ์ สมจิตร คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
3 41557 นางสาว ประภัสสร เครือศรี ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
4 41766 นาย วัชระ มูลมะณี พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
5 44779 นางสาว ณัฐธิดา ราตรี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 45126 นางสาว พิมชนก โพธิ์ยิ้ม วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
7 45840 นางสาว วรารัตน์ ศรีสุข ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
8 45954 นาย ภาณุพงศ์ สุวิมลชัยกุล ธงธานี ร้อยเอ็ด
9 47695 นางสาว ติณณา ภาษาพรม กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
10 47845 นาย ศักดิ์ชัย กฤษฎาชาตรี เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
11 47913 นางสาว เจษฎาภรณ์ ศรีส่วย จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
12 48187 นาย ปณวัฒน์ ราชประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
13 49077 นางสาว ปอยฝน ชนะพันธ์ เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
14 49884 นาย พสุภุมิ นาราษฎร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
15 51297 นาย พชรพงษ์ มืดทัพไทย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
16 51757 นางสาว วิภาวดี พรหมลิ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
17 52181 นาย วราวุฒิ สังฆะมณี เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
18 52600 นางสาว กาญจนา ชาสระคู พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
19 52644 นาย ณัฐวุฒิ รูปสูง จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
20 52854 นาย วุฒิเกียรติ เรียมไธสง ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
21 53246 นาย วุฒิพงษ์ ภูติรักษ์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
22 53279 นาย ฉันท์ทัต ดอกดวง เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
23 53426 นางสาว ชิดชนก แก้วสง่า หนองหว้าประชาสรรค์ ศรีสะเกษ
24 54206 นาย ศุภวัฒน์ สินสุวงศ์วัฒน์ พุทไธสง บุรีรัมย์
25 55688 นาย จตุพร แสงคำ สตึก บุรีรัมย์
26 55690 นางสาว วิยดา ธรรมษา บัวเชดวิทยา สุรินทร์
27 55840 นางสาว กนกพร ฤทธิธรรม เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
28 56694 นาย ศรันยู ประโลม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
29 57273 นาย ศิริวัฒน์ ศิริชนะ กระแชงวิทยา ศรีสะเกษ
30 57802 นาย วิรัตน์ รากทอง กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
31 58137 นางสาว ณัฐกานต์ คำนึก ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
32 58766 นางสาว จีรนันท์ จารุสิน หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
33 59066 นาย วินิจ บุญลา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
34 60000 นาย ทศพล กลางประพันธ์ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
35 60190 นางสาว วิไลลักษณ์ สิมารัตน์ พุทไธสง บุรีรัมย์
36 60368 นาย เกียรติศักดิ์ พูลทอง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
37 63590 นาย สุนทร สุขเลิม นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
38 63968 นาย อำพล โคตรพุ้ย สว่างแดนดิน สกลนคร
39 65590 นาย รสพล ปราบหล้า เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
สาขาวิชา/หลักสูตร : การออกแบบอุตสาหกรรม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39212 นาย ภูบดินทร์ คำภีระ แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์
2 39588 นางสาว บุณฑริกา พวงกิจจา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
3 39904 นางสาว สุชิรา โกสิงห์ นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
4 40360 นางสาว พรวิไล เจริญทัศน์ น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
5 40947 นางสาว ชนัญญา คงยืน รัตนบุรี สุรินทร์
6 42007 นาย วัชรินทร์ เหมือยไธสง นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
7 44610 นางสาว พรอารีย์ พลบุรี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
8 45050 นางสาว อุมาพร คำดี หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
9 46117 นางสาว ภัสนันท์ โคตะสุ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
10 46511 นาย นรเศรษฐ์ สะใบ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
11 46547 นางสาว สุดารัตน์ จงจรูญเกียรติ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
12 47438 นางสาว เมตตา เดชะคำภู น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
13 47609 นางสาว ลักขณา ปาซา นาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี
14 47872 นางสาว อทิตยา ติลาชัย เลิงนกทา ยโสธร
15 48544 นางสาว สินาภรณ์ รัตนคำ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
16 48733 นาย ณัฐวุฒิ ประเสริฐศรี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
17 48800 นางสาว ภาวิณี ไชยสิทธิ์* กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
18 49935 นาย เจษฎา โสพัฒ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
19 50894 นางสาว อุไรวรรณ เหาะเหิน สว่างแดนดิน สกลนคร
20 53688 นางสาว อนุชราภรณ์ ราศรีมัย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
21 54793 นางสาว ศิริพร วงษ์คูณ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
22 55241 นางสาว ชุดาภา เชื้อแก้ว พุทไธสง บุรีรัมย์
23 55974 นาย อดิศร บุญกว้าง ประสานมิตรวิทยา ศรีสะเกษ
24 57075 นางสาว วราพร รุ่งเรือง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
25 57587 นางสาว แพรวนภา อินทสิทธิ์ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
26 57667 นางสาว นฤมล น้อยจันอัด เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
27 57938 นางสาว อุลัย ศิลาโพธิ์ นาเวียงจุลดิศวิทยา อำนาจเจริญ
28 60113 นางสาว จรีรัตน์ หล้าอามาตร นางรอง บุรีรัมย์
29 60167 นาย โกมินทร์ เดชนรสิงห์ ม่วงมิตรวิทยาคม ร้อยเอ็ด
30 60733 นาย ทินกร พรมทอง ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
31 61897 นางสาว สุพิชชา การะเกต บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สุรินทร์
32 62825 นาย ณรงค์ ทิพมาตย์ วิโรจน์ผดุงศาสน์ ร้อยเอ็ด
33 63759 นาย พรสวรรค์ ปิยารัมย์ สหธาตุศึกษา อุบลราชธานี
34 64296 นาย นิธิพัฒน์ วันนา โนนสวางประชาสรรค์ อุบลราชธานี
35 64408 นาย พรมวินัย ดาทวี น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
36 64519 นาย จักรกริศน์ หงษ์ทอง ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
37 64657 นางสาว อมรรัตน์ ปรากฏ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
38 65105 นาย ชยินท์ บูรณะอุดม เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
39 65511 นาย วุฒิพงษ์ ครองยุทธ วิโรจน์ผดุงศาสน์ ร้อยเอ็ด
40 66079 นาย เอกชัย คำน้อย ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
41 66813 นาย นนท์ธิวรรธน์ คำประภา อุเทนพัฒนา นครพนม
42 67143 นาย ธนพล คงไทย เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การเงินการธนาคาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38858 นางสาว กิตติภรณ์ พันโกฏิ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
2 39020 นางสาว เยาวธิดา พวงไทย เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
3 39185 นางสาว นิลเนตร จันทร์เหลือง คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
4 39219 นางสาว ปรารถนา ป้องกัน คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
5 39401 นางสาว ศิริพร คำบ่อ ไตรมิตร ศรีสะเกษ
6 39529 นางสาว ขนิษฐา คงเจริญ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
7 39666 นาย ชัยยนต์ บุญเอื้อ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
8 39928 นางสาว ปิยะดา เดือนขาว สังขะ สุรินทร์
9 40209 นางสาว ทิพย์มุกดา มาลัย สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
10 40386 นางสาว ตันหยง แบนลี เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
11 40392 นางสาว กนกวรรณ ไพกะเพศ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
12 40529 นาย วีรชัย ศรีภูมาตร์ เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ บุรีรัมย์
13 40792 นางสาว ศิริพร แสนสมัคร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
14 40822 นางสาว วรารัตน์ แก้วลึก น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
15 40931 นางสาว อาทิตยา บุตรวิชา หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
16 40980 นาย อนุวัฒน์ รัตนสุข บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
17 41155 นางสาว สุรีรัตน์ ชาเครือ สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
18 41402 นางสาว พิมพิไล สาระพันธ์ สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
19 41516 นางสาว กนิษฐา ทองสุข สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
20 41652 นางสาว ศุภสุดา สมหมาย นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
21 41663 นาย ภควัต คูเมือง จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
22 41913 นางสาว ชลิตา นามจันดา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
23 42497 นางสาว เยาวลักษณ์ มีคุณ นาคำวิทยา อุบลราชธานี
24 42513 นางสาว เกศกนก รองทอง นาคำวิทยา อุบลราชธานี
25 42518 นาย วันมงคล สกุลศักดิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
26 42519 นางสาว ศิริรัตน์ มณีวงษ์ มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
27 42526 นางสาว ปรียา แปลงดี ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
28 42623 นางสาว วรัญมณี สมเกียรติยศ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
29 43086 นางสาว กิ่งฟ้า ปะโมทาติ อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์
30 43110 นางสาว ฉัตฑริกา ศรีผดุง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
31 43127 นางสาว ธีรารัตน์ มีคุณ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
32 43395 นางสาว ผ่องอำไพ สีเสน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33 43827 นางสาว สุภาพร จ่านัน มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
34 43979 นางสาว รัตนาพร ชุมภู มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
35 44250 นางสาว ประภัสสร บุตรโคตร นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
36 44476 นางสาว อารียา ชะภูธร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
37 44585 นาย อภิวัฒน์ ศรีพุทธิบาล กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
38 44785 นางสาว รัชนีกร เสียงล้ำ คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
39 44906 นาย วรัณญู จันทร์คำลอย ธาตุพนม นครพนม
40 45100 นางสาว ผอบรัตน์ มั่นคง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
41 45164 นางสาว อรพรรณ พันธ์ดา วารินชำราบ อุบลราชธานี
42 45185 นางสาว รุ่งรัตน์ ใยบัว บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
43 45234 นางสาว รุ่งนภา กอกหวาน ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
44 45482 นางสาว สุกัญญา หลักคำ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
45 45607 นางสาว ประภาพร จันทร์ทอง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
46 45940 นางสาว สุวรรณี อุ่นทรัพย์ รัตนบุรี สุรินทร์
47 46076 นางสาว สุภาพร สุขกุล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
48 46205 นางสาว เสาวนีย์ ศิวะสุข ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
49 46259 นางสาว กาญจนา วิเลศ โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
50 46331 นางสาว ศรัญญา พานัด น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
51 46419 นาย อรรถพงศ์ แป๊ะสันเทียะ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
52 46467 นางสาว กรรณิกา เสาว์ยงค์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
53 46697 นางสาว ระพีพรรณ จันสีดา ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
54 46731 นางสาว มาริษา คล้ายคลึง สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
55 46740 นางสาว วรรณิศา แก้วกลึงกลม สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
56 46782 นางสาว กมลวัฒน์ สมสืบ ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
57 46802 นางสาว วนิดา แสงภักดี ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
58 46825 นางสาว สุกัญญา อัญโย ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
59 47037 นางสาว สุรัตธิญาญ์ กลางประพันธ์ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
60 47055 นางสาว เมรี ธรรมอาดูล เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อุบลราชธานี
61 47058 นางสาว วันทา ศิวะสุข ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
62 47074 นางสาว สุณิสา จันทร์แจ้ง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
63 47091 นางสาว วาสนา หลายทอง เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อุบลราชธานี
64 47321 นางสาว แพรวพรรณ พวงจันดา กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
65 47569 นาย พนมกร สดสุข พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
66 47571 นางสาว ศุภรินทร์ โพธิ์ดี สังขะ สุรินทร์
67 47628 นางสาว จุฑารัตน์ พิมพิลา เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
68 47930 นาย จิระวัฒน์ สาวีวัฒน์ หนองถ่มวิทยา ศรีสะเกษ
69 48014 นางสาว ศิริลักษณ์ ขินาวงศ์ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
70 48150 นางสาว จุติพร สีมอม นาจะหลวย อุบลราชธานี
71 48608 นางสาว ยุภา ยางงาม ราษีไศล ศรีสะเกษ
72 48732 นางสาว ขนิษฐา ชาญอักษร ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
73 49214 นางสาว พิจิตรา ชูชิต ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
74 49280 นางสาว จรัสศรี แซ่เอี้ย ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
75 49550 นางสาว ญาณิศา ขำแก้ว พนาศึกษา อำนาจเจริญ
76 49664 นาย ไผทเทพ ทะนงค์ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
77 49774 นางสาว ชญานี ฟองงาม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
78 49805 นางสาว เบ็ญจมาศ โพธิ์แก้ว ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
79 50117 นางสาว ดรุณี สีหานาม บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
80 50336 นางสาว ธนิตา เลื่อนฤทธิ์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
81 50449 นางสาว ศุภลักษณ์ จอระจันทร์ นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
82 50499 นางสาว จริยา โพธิ์ทอง กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
83 50816 นางสาว พรพิมล เดชฤทธิ์ สังขะ สุรินทร์
84 50919 นางสาว พรรณษา เมืองจันทร์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
85 50943 นาย นพดล จันทร์สาม คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
86 51038 นางสาว สุรีวัลย์ เครือแสง สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร
87 51082 นางสาว ชนิตา รอยประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
88 51150 นางสาว กุลยา โพธิพันธ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
89 51202 นางสาว พิจิตรา อริยโกมุท นาจะหลวย อุบลราชธานี
90 51421 นางสาว พฤกษา มัญจกาเภท ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
91 51427 นางสาว ณัฐสุดา สวาสศรี ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
92 51528 นางสาว สุภาวดี บุญบรรลุ กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
93 51771 นางสาว สุจิตรา ฉิมลี รัตนบุรี สุรินทร์
94 51787 นางสาว ละออง บุญพูน ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ศรีสะเกษ
95 51878 นางสาว นวลนภา มีผิว จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
96 52636 นางสาว พรธิวา จำปาหอม พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
97 52645 นางสาว สายจันทร์ เข็มทอง ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
98 52689 นางสาว ชฎาพร น้อยทรง หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
99 52702 นางสาว พิชญ์ชาพัชร์ กลางประพันธ์ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
100 52973 นางสาว ลักขณา น่าบัณฑิต เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
101 53001 นางสาว จุฑามาศ หนูเสน ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
102 53162 นางสาว ขวัญฤทัย จานรัมย์ กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
103 53181 นางสาว ทิยาภา เมี้ยนมิตร นางรอง บุรีรัมย์
104 53413 นางสาว วิไลพร ประเสริฐสังข์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
105 53645 นางสาว พรชนก แก้วมุข ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
106 53676 นางสาว ยุวดี เตียงเฉียง ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
107 53829 นางสาว เมล์วิกา ศรีคุณ นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
108 54263 นางสาว ศรสวรรค์ คำภูแสน เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
109 54321 นางสาว ธนสรณ์ หวลระลึก ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
110 54552 นางสาว นพรัตน์ สุขไชย นาเวียงจุลดิศวิทยา อำนาจเจริญ
111 54642 นางสาว ปานไพลิน ไข่กา ธาตุพนม นครพนม
112 54644 นางสาว พัชรินทร์ เม่นขำ คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
113 54645 นางสาว เอมฤดี วังคะฮาต คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
114 54778 นางสาว ปานหยก วัลลีย์ ธาตุพนม นครพนม
115 54927 นางสาว ภาพิมล บุญอิ้ง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
116 54957 นางสาว อภินันท์ ศรีสุธรรม ประสานมิตรวิทยา ศรีสะเกษ
117 54973 นางสาว สุพัตรา ไชยสิทธิ์ ประสานมิตรวิทยา ศรีสะเกษ
118 55148 นางสาว อุไรพร ยุติรักษ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
119 55159 นางสาว ปพัชญา สะโมทัย ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
120 55246 นางสาว กนกภรณ์ แจ้งกรณ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
121 55325 นาย วรวุฒิ สุขมา เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
122 55399 นางสาว ชไมพร นอลา บัวงามวิทยา อุบลราชธานี
123 55445 นางสาว จันทเกษ โลณจิต ชุมชนบ้านบุเปือย อุบลราชธานี
124 55609 นาย วายุ จันทร์แรม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
125 55670 นางสาว ปัญจภาพร ช่อทอง ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์
126 55693 นางสาว พรทิพย์ กาลบุญ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
127 55768 นางสาว สิริรัตน์ จันทร์มา สังขะ สุรินทร์
128 55769 นางสาว อนุสรา พุ่มพวง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
129 56378 นางสาว ละอองศรี สู่บุญ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
130 56391 นางสาว พริ้งไพลิน วิเศษศรี พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ มุกดาหาร
131 56538 นางสาว สุดารัตน์ ผิวจันทร์ ศิลาลาดวิทยา ศรีสะเกษ
132 56856 นางสาว นัยนา ขีระนา นาแกพิทยาคม นครพนม
133 56904 นางสาว อุไรรัตน์ ดวงไข พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
134 57008 นางสาว สมพร ภูมี กำแพง ศรีสะเกษ
135 57142 นางสาว ทานตะวัน อินทรบุตร ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
136 57175 นาย ยุทธพงษ์ แก้วคำ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
137 57215 นางสาว นิรินดา เชาว์ระกำ นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
138 57219 นาย นายวีระพันธ์ วรรณทวี พนาศึกษา อำนาจเจริญ
139 57539 นางสาว สุภัสสร ศรีสุวงค์ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
140 57616 นางสาว อรอนงค์ อุติลา เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
141 57705 นาย ธีระวัฒน์ สุดวิเศษ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
142 57744 นางสาว พัชรี จันทรสิงห์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
143 57761 นาย ทินกร นามแสน มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
144 57807 นางสาว จิตนภา พันธุชาติ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
145 57879 นางสาว เพ็ญวิไล กันยุตะ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
146 58019 นางสาว พงศ์ลดา สุภาพ ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
147 58054 นางสาว ปิยะนุช สุดดี ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
148 58097 นาย มนัส แสงชาติ ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
149 58281 นางสาว รุ่งนภา บุษบรรณ์ กระแชงวิทยา ศรีสะเกษ
150 58303 นางสาว รัชณี บุญศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
151 58727 นางสาว จริยา เกษาพันธ์ รัตนบุรี สุรินทร์
152 58995 นางสาว ป่านแก้ว ลายพยัคฆ์ ถนนหักพิทยาคม บุรีรัมย์
153 59121 นางสาว วิลาวรรณ วรรณฟัก อุเทนพัฒนา นครพนม
154 59427 นางสาว ศิวปรียา ลับรัมย์ มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
155 59672 นางสาว จิรนันท์ นาเมืองรักษ์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
156 59754 นางสาว ปาริฉัตร ล่ำสัน ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
157 59761 นางสาว นารีรัตน์ จำปา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
158 59772 นางสาว ศิริดาว สมทรัพย์ ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
159 59773 นางสาว จุไรรัตน์ ใจสว่าง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
160 59892 นางสาว อาภาพร ฮองต้น สว่างแดนดิน สกลนคร
161 59901 นางสาว ภัทราภรณ์ เนื้อนวล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
162 59907 นางสาว วันญาพร สุวรรณเพชร นาแกพิทยาคม นครพนม
163 59938 นางสาว ชฎาพร หล่อประโคน นางรอง บุรีรัมย์
164 59983 นางสาว พิมพ์ลัดดา พิมศร ราษีไศล ศรีสะเกษ
165 60036 นาย อานนท์ สากุล โพนสูงประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
166 60048 นางสาว อัมพร พลคำสี ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
167 60081 นางสาว อัญชลี ศรีหนองแสง อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
168 60334 นางสาว รุจิรา ฉายละออ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
169 60776 นางสาว ยุพา อัจนา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
170 61016 นาย อนุวัฒน์ วีระวงค์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
171 61429 นางสาว หนึ่งฤทัย อามาตย์ พังโคนวิทยาคม สกลนคร
172 61512 นางสาว พัชรินทร์ ตั้งรัตนไพศาล นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
173 61521 นางสาว พนิดา ภูลสวัสดิ์ ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
174 61625 นางสาว คมคาย สายหมั้น ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
175 61665 นางสาว นุชรินทร์ อุ่นหล้า เหล่างามพิทยาคม อุบลราชธานี
176 61775 นางสาว นัฐติยา วงษ์พิทักษ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
177 61852 นางสาว สุทธิชา ใจมนต์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
178 61906 นางสาว ศศิธร สุทธิกรม กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
179 62074 นาย ธีรวัฒน์ วรรณโชติ ธวัชบุรีวิทยาคม ร้อยเอ็ด
180 62142 นางสาว นัฐติยา โคตรพันธ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
181 62585 นางสาว จุฑารัตน์ การะเกษ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
182 62774 นางสาว พรวิมล กอเดช เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
183 62786 นาย อภินันท์ ชมภูพร ร่มเกล้า สกลนคร
184 62840 นางสาว จงรักษ์ ยืนยั่ง อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
185 62888 นาย วสวัต ดงใต้ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
186 62894 นาย พัฒนา จันทะคูณ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
187 62921 นางสาว ธมลวรรณ เข้มแข็ง ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
188 62926 นาย ธีระพล รัตนวงศ์สวัสดิ์ นางรอง บุรีรัมย์
189 62946 นางสาว พิมพ์วดี พิทักษ์วศิน นางรอง บุรีรัมย์
190 62993 นางสาว รุ่งทิวาภรณ์ พลวงศ์ษา เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
191 63468 นาย ชวิศ ศรีจันทร์ เหล่าประชาอุทิศ มุกดาหาร
192 63474 นาย ภาณุวัฒน์ แสงกล้า วารินชำราบ อุบลราชธานี
193 63814 นางสาว นวรัตน์ นาระโท สหธาตุศึกษา อุบลราชธานี
194 63971 นางสาว บุตรสดี บัวใหญ่ เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อุบลราชธานี
195 64085 นางสาว พรทิพย์ สินเนือง หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
196 64086 นางสาว สมปอง โสสว่าง โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
197 64103 นางสาว ณีรนุช สิมมาทอง โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
198 64444 นางสาว ศิริลักษณ์ อามาตย์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
199 64523 นางสาว ชาวิณี แสงสุวรรณ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
200 64533 นางสาว วิไลวรรณ ตองอบ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
201 64572 นางสาว พรนรินทร์ โสภาพ กำแพง ศรีสะเกษ
202 64608 นางสาว พุทธิดา แก้วกาญจน์ สตึก บุรีรัมย์
203 64654 นางสาว อำไพ ควรสุข พนมรุ้ง บุรีรัมย์
204 64898 นาย ทศพล สนทนา นางรอง บุรีรัมย์
205 64953 นางสาว ทิพวรรณ สุระเสน กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
206 64967 นางสาว วตรี ขันแสง สตึก บุรีรัมย์
207 64977 นางสาว วนิดา วงค์ตะลา เดชอุดม อุบลราชธานี
208 64979 นางสาว ลัดดาวัลย์ สาระภัย เดชอุดม อุบลราชธานี
209 65031 นาย อดิศักดิ์ ศรีสิงห์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
210 65092 นางสาว จริยา แซ่แขก สตึก บุรีรัมย์
211 65111 นางสาว อาทิตยา จำนงค์ พรานวิบูลวิทยา ศรีสะเกษ
212 65269 นางสาว นริศรา พงศ์สถิต สหธาตุศึกษา อุบลราชธานี
213 65324 นางสาว วริสรา แพทย์มด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
214 65373 นางสาว สุดารัตน์ วงศ์ศรีแก้ว บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
215 65375 นางสาว พรรณี ชาวสวน ทุ่งหลวงพลับพลาไชย ร้อยเอ็ด
216 65376 นางสาว ปัทมาววรรณ์ สายหยุด ทุ่งหลวงพลับพลาไชย ร้อยเอ็ด
217 65398 นางสาว รสลิน กุนาพรม หนองพอกวิทยา ร้อยเอ็ด
218 65734 นางสาว วิลัยลักษณ์ เสรัมย์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
219 65938 นางสาว ธัญญา ดีทวี ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
220 66236 นางสาว กรรณิกา บุญเจือ เดชอุดม อุบลราชธานี
221 66253 นางสาว เบญจวรรณ ขาวสอาด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
222 66855 นาย สามารถ อินานันท์ แวงใหญ่พิทยาสรรค์ มุกดาหาร
223 67071 นางสาว ขนิษฐา คำพันธ์ หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการการโรงแรม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 42235 นางสาว ทิพย์วารี มิ่งสอน เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
2 45863 นางสาว ลดาวัลย์ ไชยคราม ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
3 46151 นางสาว ศิริพร ทรงศิริ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
4 46774 นางสาว รัตนา มารมย์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
5 46871 นาย วีระยุทธ ทาศรีทอง ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
6 47668 นางสาว ภาวิดา พรมดาว ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
7 50993 นางสาว ปิยะนุช ยอดมั่น ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
8 52818 นางสาว นาฎลดา ชาตะเคน ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
9 53151 นาย เศรษฐบุตร บังศรี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
10 53446 นางสาว ลักษฎาวรรณ โสภาดี หนองถ่มวิทยา ศรีสะเกษ
11 53569 นางสาว พรพรรณ ผิวผ่าน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
12 54126 นางสาว สุดารัตน์ เยื้องรัมย์ สตึก บุรีรัมย์
13 54189 นาย จิรัฐิติ บุตรชารี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
14 55641 นางสาว อรอนงค์ เหลืองงาม เชียงแก้วพิทยาคม อุบลราชธานี
15 56269 นางสาว ยุภา แสงกล้า น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
16 56470 นางสาว วิภาดา ปินะถา คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
17 56565 นางสาว ศิริพร กัณหารินทร์ วารินชำราบ อุบลราชธานี
18 56670 นางสาว หงษระดา วงศ์นิล ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
19 57727 นาย ธีรพล สัมฤทธิ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
20 57750 นางสาว กนกวรรณ ศิริวรรณ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
21 58241 นางสาว สุภัตตรา เดชะคำภู วารินชำราบ