ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นทีอีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) ประจำปีการศึกษา 2554

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นทีอีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เสร็จสิ้นแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ดังมีรายชื่อและกำหนดการแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หากพ้นกำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553

(รองศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 41521 นางสาว วรรณี บัวพันธ์ มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
2 45887 นางสาว วิจิตรา ณ อุบล ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
3 46505 นางสาว ดาราวรรณ ศิลาเลิศ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
4 47272 นาย ลิขิต ศิริสุทธา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
5 50695 นางสาว วรรณกร ปานะโปย ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
6 51074 นาย คมสันต์ จันทร์ดอก ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
7 51659 นางสาว วิรินญา ยางกลาง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
8 53221 นางสาว สกาวเดือน หาระสาร มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
9 53319 นางสาว สุภาภรณ์ ศิริบูรณ์ สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
10 53747 นางสาว รุจิรา สุจันศรี บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
11 54984 นาย วิเชียร วงค์ผาบุตร นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
12 56738 นาย ครรชิต จันทร์ล้ำ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
13 58228 นาย กฤติเดช นพสันเทียะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
14 59954 นางสาว อุรารัตน์ ศรีธรรม ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
15 60278 นาย ธีระพงศ์ ขุนนามวงษ์ กำแพง ศรีสะเกษ
16 61091 นางสาว กนกวรรณ เรืองสุขสุด ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
17 61605 นางสาว จุฑาทิพย์ ชมมาก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
18 62309 นางสาว วิไลพร พิมพ์วิเศษ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
19 65956 นางสาว กมลชณัฐ พรหมบุตร พนาศึกษา อำนาจเจริญ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39446 นาย พงษ์เพชร ถาพร พนาศึกษา อำนาจเจริญ
2 39631 นางสาว ธิดา วงศ์กิตติธร คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
3 39908 นางสาว ปิยวรรณ จันทร์ภิรมย์ โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์
4 39909 นางสาว จันทพร สว่างไธสง นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
5 40533 นาย ณฐวร พวงพันธ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
6 40939 นาย กีรติ สมรรถนเรศวร์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
7 41442 นาย ราชวัตร บินทุรันท์ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
8 41665 นาย ภานุเมธ บุตรพรม เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
9 41944 นาย นิตินันท์ ศิริวงษ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
10 42064 นางสาว สงกรานต์ พรไชยา รัตนบุรี สุรินทร์
11 42955 นางสาว ประกาทิพย์ พุ่มจันทร์ อ่างศิลา อุบลราชธานี
12 43577 นาย นำชัย ศรีสุข นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
13 44317 นางสาว เบญจสิริ สรรพศรี กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
14 45250 นางสาว เกษสุมา ทามล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
15 45493 นางสาว พนารัตน์ จิตแสวง กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
16 45882 นาย ชัยสิทธิ์ แสงส่อง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
17 46429 นาย ศราวุธ จิบจันทร์ เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
18 46542 นาย เอกวิทย์ นิยมสุข นาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี
19 46994 นางสาว ศิริพร ดันนอก รัตนบุรี สุรินทร์
20 47761 นางสาว วิชุดา พิมภา พรานวิบูลวิทยา ศรีสะเกษ
21 48065 นางสาว สวรรยา บูระพา ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
22 49940 นาย ชนัญธร ตันนารัตน์ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
23 49976 นาย มารุต ศรีจันทร์ โพธิ์ทองวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
24 50027 นางสาว ปวีณา ไตรโสม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
25 50078 นางสาว ยุภาดา ศรีภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
26 50412 นาย สุรวุฒิ สูรยาวัฒน์สกุล ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
27 50612 นาย ธนิยะ โสมา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
28 50772 นาย สามารถ จันครา สวงษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
29 51021 นาย อานันท์ ทินนิกร ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
30 51906 นาย ธรรมนูญ พวงกันยา มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
31 52000 นาย จักรพันธ์ บูรณะกิติ โพธิ์ทองวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
32 52171 นาย สุภาพ ประจญ สวงษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
33 52709 นางสาว วรรษชล ลุนาวัน เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
34 53455 นางสาว อรวรรณ อยู่แท้กูล ถนนหักพิทยาคม บุรีรัมย์
35 53820 นางสาว สุกัญญา ยะภักดี บ้านข่าพิทยาคม นครพนม
36 55116 นางสาว ปวีณ์สุดา เพชรทองกลม ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
37 56317 นางสาว ชไมพร ไชยศรี ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
38 57241 นาย นทพล แสงกล้า กู่จานวิทยาคม ยโสธร
39 57343 นาย กฤษฎา นพรัตน์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
40 57467 นาย สันติภาพ บุษบิน มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
41 59989 นาย พีระวุฒิ ด้วงหิรัญ เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
42 61202 นางสาว ธนิดา สมวงษ์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
43 61728 นางสาว พัชราพร สิทธิการ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
44 62519 นางสาว ประภัสสร ยนภพ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
45 62985 นางสาว วัลลดา มูลสาร ทรายมูลวิทยา ยโสธร
46 62988 นาย ปรัชญา จันทร์เพ็ชร ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
47 63202 นางสาว วิชยา วงศ์อาจ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
48 63725 นาย อธิวัฒน์ หาญพิมาย บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
49 63913 นางสาว อารีรัตน์ สาภูงา หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
50 64176 นาย ธนา รวมใหม่ กำแพง ศรีสะเกษ
51 64306 นาย เสกสรรค์ ภูมิคง นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
52 64459 นาย สมควร ละมันชาติ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
53 64592 นางสาว ศิวากร ทานะขันธ์ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
54 64725 นาย ธนภัทร ราชวัตร อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
55 65513 นาย ภาณุวัฒน์ เสนสม เลิงนกทา ยโสธร
56 65879 นาย โสธร กาลจักร ทรายมูลวิทยา ยโสธร
57 66263 นาย ทวีรัชต์ สิทธิ์เกียรติกร นางรอง บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : จุลชีววิทยา
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39553 นางสาว สุชาดา ไชยสิทธิ์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
2 39760 นางสาว พิชยา ไมตรี บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
3 40030 นางสาว สุชาดา เจริญพจน์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
4 40275 นางสาว ปิยวรรณ วงษ์จันแดง ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
5 40680 นางสาว รัตนา ลาวงค์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 41834 นางสาว รุ่งนภา น้อยนันตะ ธาตุพนม นครพนม
7 41952 นางสาว ธีราภัทร ธนโชคดี นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
8 42402 นางสาว กมลชนก สุขศรี จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
9 42552 นางสาว อลิศรา วงศ์งาม มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
10 42739 นางสาว น้ำฝน ปุณประวัติ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
11 43925 นางสาว เบญจมาศ พ่อชมภู นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
12 44421 นางสาว ปรียาพร นับแสน กำแพง ศรีสะเกษ
13 44820 นางสาว ขวัญภิรมย์ สายใหม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
14 45136 นางสาว นิชชดา โคนาบาล ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
15 45290 นาย ธีระศักดิ์ การแก้ว นาจะหลวย อุบลราชธานี
16 45835 นางสาว กนกวรรณ วังมนตรี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
17 46265 นางสาว มุธิตา มีทองขาว เดชอุดม อุบลราชธานี
18 46736 นางสาว บุษบา ญารักษา วารินชำราบ อุบลราชธานี
19 46849 นาย อิศราวุธ แสงภักดี ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
20 46859 นาย ณัฐพล ศีรี ดอนมดแดงวิทยาคม อุบลราชธานี
21 46908 นางสาว รัชฎา จันทร์หอม มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
22 46954 นาย ภัทรพงศ์ บำรุงรัตน์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
23 46973 นางสาว สุกัญญา วราพุฒ สว่างแดนดิน สกลนคร
24 48072 นางสาว ปรียา เปจะยัง ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
25 48178 นางสาว รสสุคนธ์ ไตยราช นาแกพิทยาคม นครพนม
26 48192 นางสาว พัชราภรณ์ พลเยี่ยม หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
27 48306 นางสาว สุดารัตน์ วิโย เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
28 48418 นางสาว จิราพร สีกะสังข์ ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
29 48426 นางสาว พัณณิตา ไพรสินธุ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
30 48445 นางสาว ประไพร วันดี หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
31 48519 นางสาว ภาวดี สลับศรี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
32 48699 นางสาว อุทัยวรรณ วิสาพล เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
33 48794 นางสาว วิลาวรรณ บุตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
34 49581 นางสาว ศดานันท์ ไชยลิขิตกร บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
35 49794 นางสาว สุพัตรา แสวงดี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
36 49839 นางสาว เจนจิรา บัวผุด จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
37 50010 นางสาว ดรุณีย์ เสาทอง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
38 50233 นางสาว ภัชนีย์ ถุงจันทร์ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
39 50870 นางสาว แก้วใจ ไหมทอง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
40 51173 นาย วราวุฒิ เพ็งงาม รัตนบุรี สุรินทร์
41 51385 นางสาว อรทัย บุญพันธ์ อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์
42 52625 นางสาว สุภารัตน์ จันทร์โสภา ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
43 53079 นาย สรนันท์ แง่มสุราช อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
44 53144 นางสาว ขวัญชนก อุปัชฌาย์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
45 53386 นางสาว สุภาพร จำรองเพ็ง ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
46 54417 นาย ภณภัทร สุทธิประภา เดชอุดม อุบลราชธานี
47 54987 นาย วุฒิชัย จันทร์ธิ บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
48 55653 นางสาว รุ่งณภา เสาะสืบงาม บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
49 55794 นางสาว กมลพร มณฑาทอง ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
50 56334 นางสาว สาวิภักดิ์ ครุฑรัมย์ พนมดงรักวิทยา สุรินทร์
51 56781 นางสาว สุภัสสร โคตรคำ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
52 56850 นางสาว โกกุมา ภู่ระย้า ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
53 56858 นางสาว ราตรี คำทะ สังขะ สุรินทร์
54 57290 นางสาว ศศิธร ประคอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
55 57399 นางสาว อารีย์ นาคนางรอง นางรอง บุรีรัมย์
56 57947 นางสาว กัญญาณัฐ บุญกองชาติ นางรอง บุรีรัมย์
57 57987 นางสาว กัญญ์กนก วัฒนาไชย คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
58 58153 นางสาว กรรณิกา ธรรมนาม นางรอง บุรีรัมย์
59 58661 นางสาว วราภรณ์ ไชยศรีษะ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
60 58745 นางสาว วิไลวรรณ เหลี่ยมทอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
61 59435 นางสาว สุพิชฌาย์ วิลัยฤทธิ์ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
62 60318 นางสาว มณสิการ ชนะวงศ์ เลิงนกทา ยโสธร
63 60552 นาย อภิวัฒน์ แสนวงษ์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
64 61382 นาย ตฤณชาติ บ่อไทย นางรอง บุรีรัมย์
65 61620 นางสาว ลัดดาวัลย์ ศรีสุภา ผาน้ำทิพย์วิทยา ร้อยเอ็ด
66 62001 นาย นิติทัศน์ แก่นท้าว นาทมวิทยา นครพนม
67 62521 นาย ธนภัทร สว่างแสง คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
68 62852 นาย เสริมชัย ดีด้วยชาติ นางรอง บุรีรัมย์
69 62965 นางสาว อรวรรณ บุญศรี นางรอง บุรีรัมย์
70 63327 นาย อภิรักษ์ แก้วไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
71 63674 นางสาว วัชรียา ศรีจันแดง โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
72 63685 นางสาว ขนิษฐา ศรีปัตเนตร สังขะ สุรินทร์
73 64457 นางสาว ธนัญญา เมฆหมอก นางรอง บุรีรัมย์
74 64976 นางสาว สุรัสวดี พงษ์สุวรรณ นางรอง บุรีรัมย์
75 65154 นาย พัชระ ผาดำ นางรอง บุรีรัมย์
76 66178 นาย นันทพน บุดดา นางรอง บุรีรัมย์
77 66576 นาย ณัฐพงษ์ บุญเจือ อุเทนพัฒนา นครพนม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เคมี
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38909 นางสาว ปิยะนุช รุ่งเรือง สนมวิทยาคาร สุรินทร์
2 39221 นาย อภินันท์ โพธิ์ศรี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
3 40090 นางสาว ปิยะนันท์ มะลิงาม สนมวิทยาคาร สุรินทร์
4 41813 นางสาว วิภาดา อรัญศรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
5 41818 นางสาว สุมนัส พงษ์เฉลียว คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
6 41973 นางสาว ศิริพร แสนอุบล เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
7 42410 นาย กฤษฎา อินธิฤทธิ์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
8 44180 นาย พงศ์ศักดิ์ เจริญทรัพย์ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
9 45092 นางสาว อภิรดี เสงี่ยมทรัพย์ สตึก บุรีรัมย์
10 45395 นางสาว จุฑามาศ แดงอุไร ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
11 45669 นางสาว พุทธรักษา สารสัย เดชอุดม อุบลราชธานี
12 45925 นางสาว จินตนา นวลศรี เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
13 46120 นาย จักรชัย อินธิเดช บัวเจริญวิทยา ศรีสะเกษ
14 46424 นางสาว วิภาวรรณ เสาวพันธุ์ นางรอง บุรีรัมย์
15 46923 นางสาว จิรัฐติกาล พิมพันธ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
16 46971 นางสาว ภาวิณี ศรีพลาย เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
17 47161 นาย กรานต์ ไชยเมืองมูล ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
18 47287 นาย เชษฐวัฒน์ สาขันธ์โคตร บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
19 47796 นางสาว ญาฤชา ดุจจานุทัศน์ เดชอุดม อุบลราชธานี
20 47810 นางสาว สุพัตรา แต้มทอง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
21 47870 นางสาว เพ็ญชรี สุโพภาค พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
22 47918 นางสาว เกศินี ปาลาสี ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
23 48186 นาย ถนัดกิจ บุตรวงค์ เดชอุดม อุบลราชธานี
24 48188 นางสาว อุไรวรรณ อุพันทา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
25 48477 นางสาว สุนิสา ชาลี กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
26 48811 นางสาว ทิวากร ภูมิพันธ์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
27 49225 นางสาว ทิพย์วรรณ คำชุม เดชอุดม อุบลราชธานี
28 49235 นางสาว ทิพย์สุดา อัตเนย์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
29 49579 นางสาว อัญชลี ศิริโภคา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
30 49692 นางสาว นิชาภา เสนามาตย์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
31 49909 นาย สุธี ชนะประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
32 50014 นางสาว จุฑามาศ ยืนยง โพธิ์ไทรวิทยา มุกดาหาร
33 50231 นางสาว ณัฐยา บุญตระการ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
34 50442 นางสาว อรณี พรรณา นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
35 50826 นางสาว เพ็ญพักตร ชินบุตร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
36 51164 นางสาว อรวรรณ บุญสาร เดชอุดม อุบลราชธานี
37 51239 นางสาว ประภาวดี บุญช่วย นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
38 51446 นางสาว ศิริรัตนา เถียรหนู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
39 51531 นางสาว นันทิชา วรรณสินธ์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
40 51843 นางสาว พรพิมล ในทอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
41 51903 นางสาว เนตรชนก แย้มยิ้ม ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
42 52053 นาย อภิรักษ์ มิยะวงค์ เลิงนกทา ยโสธร
43 52279 นาย วิษณุ สมบัติ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
44 52873 นางสาว แคทรียา สีวะกุล เลิงนกทา ยโสธร
45 52891 นางสาว อุมาพร วิลาไชย เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
46 52952 นางสาว ศรัญญา สมภักดี จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
47 53098 นางสาว สุพัตรา คนตรง พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
48 53132 นางสาว จงรัก บ่อทรัพย์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
49 53250 นาย ภานุพันธ์ สุดไชย มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
50 53382 นางสาว อุไรรัตน์ ผาดไธสง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
51 54462 นางสาว อัญชลีภรณ์ สายสี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
52 54538 นาย อนุสรณ์ สุดสุข บัวงามวิทยา อุบลราชธานี
53 54732 นางสาว จุฑามาศ เผื่อแผ่ ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
54 54916 นางสาว ทวิชชา ไชยดำ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
55 55429 นาย ประวิตร พระโคศรี ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
56 55574 นางสาว ยุวดี ยามดี สตึก บุรีรัมย์
57 55736 นางสาว หทัยทิพย์ หาญสุวรรณ์ นางรอง บุรีรัมย์
58 56349 นาย ประทีป ศรีบุญเรือง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
59 56397 นางสาว กนกวรรณ สืบสำราญ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
60 56604 นางสาว ขวัญข้าว เพชรเลื่อน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
61 56717 นางสาว จันทร์จิรา บุญสะอาด ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์
62 57936 นาย ปรมัตถ์ ผลรับ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
63 58629 นางสาว กรรภิรมย์ บัวเผื่อน ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
64 58732 นางสาว ปรียาภรณ์ นันทนา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
65 58992 นางสาว อรวรรณ ลุกลาม มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
66 59157 นางสาว เสาวรส ไทยยิ่ง ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
67 63492 นาย พงษ์ศิริ ภาระพันธ์ อ่างศิลา อุบลราชธานี
68 63877 นางสาว ไหมฟ้า คำมุงคุณ อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
69 63963 นางสาว นิตยา ศึกรัมย์ ราษีไศล ศรีสะเกษ
70 64859 นางสาว ภัญธีญา อุ่นผ่อง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
71 64961 นางสาว พจวรรณ หอกกิ่ง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
72 65593 นางสาว กัญญลักษณ์ อันดี นางรอง บุรีรัมย์
73 66136 นางสาว นวนาถ กางรัมย์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ฟิสิกส์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39455 นาย รักษ์ธรรม แสงจันดา เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
2 41236 นางสาว สุจิตรา พิมพิลา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
3 41307 นาย ชัยพร กาบบัว สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
4 41410 นางสาว พรประภา สีดา รัตนบุรี สุรินทร์
5 42047 นางสาว ชลนรินทร์ วงค์คำเหลา เดชอุดม อุบลราชธานี
6 42114 นาย วรุฒิ สิงสีทา มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
7 42977 นางสาว ณัฐญา แบบอย่าง สนมวิทยาคาร สุรินทร์
8 43209 นาย ขันติ เทิดธัญญา ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
9 43741 นาย อรรถพล บุญเรืองศรี ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
10 45466 นาย สมชาย แสงใส รัตนบุรี สุรินทร์
11 45532 นางสาว สิรินภา วะชุม* นาหว้าพิทยาคม นครพนม
12 47693 นางสาว สุพรรณี อ่อนมิ่ง ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
13 47710 นาย ไชยวัฒน์ แก้วขาว ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
14 48323 นางสาว หนึ่งฤทัย แก้วโรจน์ เดชอุดม อุบลราชธานี
15 48703 นางสาว รุ่งนภา มีทรง นาแกพิทยาคม นครพนม
16 49458 นางสาว อัญชลี สมพร้อม โพนสูงประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
17 49688 นาย เจษฏา มิ่งขวัญ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
18 50036 นางสาว กัลยารัตน์ หอยสังข์ นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์
19 51713 นางสาว ถิรประภา ศรีละวรรณ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
20 51736 นาย นทีกานต์ น้อยชา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
21 52498 นาย ชัชวาลย์ สารไชย คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
22 52599 นาย กฤษฎา บัวดก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
23 52654 นางสาว บุษบา ขุนอินทร์ รัตนบุรี สุรินทร์
24 52823 นางสาว สุรีย์นิภา บุตรไธสง นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
25 55077 นาย เทพภาฎณ นครชัย หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
26 55715 นางสาว จันทร์จิรา ชาระ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
27 55929 นางสาว สุวรรณา เชื้อตาอ่อน เดชอุดม อุบลราชธานี
28 56649 นาย พงศ์ศิริ อะโน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
29 57902 นาย อิสระ ชุมศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
30 58536 นางสาว ชลธิชา พันธัง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
31 60233 นางสาว พรรณทิพย์ ไวนิยมพงศ์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
32 61110 นาย ธนศาสตร์ เขียวมณี นางรอง บุรีรัมย์
33 61504 นางสาว อรวิภา อรเพชร* นาโปร่งประชาสรรค์ ยโสธร
34 62136 นางสาว เสาวลักษณ์ โพธิจักร เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
35 63000 นางสาว เพ็ญนภา คนึงรัมย์ รัตนบุรี สุรินทร์
36 65053 นางสาว สุพรรณิการ์ สุปันนุชย์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
37 66626 นาย วุฒินันท์ อนุวรรณ อุเทนพัฒนา นครพนม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39548 นาย วัชรพงษ์ เมืองโคตร คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
2 39848 นาย อธิป พลเจริญ แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์
3 40256 นาย ณรงศักดิ์ สมปาน โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์
4 40513 นาย อวิรุทธ์ รัตน์นนท์ โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์
5 41112 นาย วศิน ภูศรีฐาน บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
6 41271 นาย พรรษชนม์ กุตัน โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
7 41691 นางสาว อรณี ผุดผา โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
8 43316 นางสาว ศศิประภา เหล่าพรมมา แก้งเหนือพิทยาคม อุบลราชธานี
9 43790 นางสาว นิตยา บุญทูล สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
10 44980 นาย สมใจ หงษ์ลอยลม เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
11 45270 นาย วุฒิพงษ์ รัตนมงคล มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
12 46440 นาย พงค์ศธร กงล้อม เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
13 46792 นาย สิทธิศักดิ์ สทอนเมือง เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
14 47963 นางสาว เบญจวรรณ สิงสีทา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
15 48018 นางสาว ปาลิดา จำปา คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
16 48232 นางสาว เทพฤดี ศรีโยธา มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
17 48492 นางสาว วโรชา อินทะเนตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
18 48785 นาย ธีรวัฒน์ ทองลอย ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
19 50481 นางสาว ศุภิสรา ทาระเวท จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
20 51413 นาย โชคชัย โกศัลวัฒน์ ธาตุพนม นครพนม
21 52284 นางสาว สุชาดา ปราบสกุล นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์
22 52312 นาย ฤชุกร สุขเจริญ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
23 52562 นางสาว นุชนารถ สมควร ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
24 52623 นางสาว นฤมล จันทนะชาติ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
25 52732 นางสาว สุรีรัตน์ กำศร คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
26 52969 นางสาว ศศิวิมล จันทศร จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
27 53571 นางสาว นาฏลดา เอกสะพัง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
28 53721 นางสาว กาญจนา พลละคร ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
29 53952 นางสาว ศิริพร ผ่องศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
30 54924 นางสาว ฐานิตา อนันตไพบูลย์ สตึก บุรีรัมย์
31 54968 นาย ยุทธกร ลือเดช นาโพธิ์วิทยา อุบลราชธานี
32 55091 นาย อิทธิพล โล่วันทา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
33 55571 นางสาว อภิญญา อริยชาติ อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
34 55878 นาย อภิเชษฐ์ เกษศิริ ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
35 56220 นางสาว ไพรินทร์ ศิลารักษ์ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
36 57344 นาย รุ่งวิทย์ จิตรส่องแสง เลิงนกทา ยโสธร
37 58373 นางสาว อนัญญา รำไพวริน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
38 59335 นาย กลยุทธ ปาปะไพ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
39 59357 นาย ศักรินทร์ เรืองแก้ว เดชอุดม อุบลราชธานี
40 59489 นางสาว เฉลิมพร ไชยสิงห์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
41 60119 นางสาว อภิญญา ภูศรีฤทธิ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
42 60185 นาย สุทธินัย ไชยคิรินทร์ ม่วงมิตรวิทยาคม ร้อยเอ็ด
43 61156 นางสาว อุทุมพร บุตรแก้ว พนาศึกษา อำนาจเจริญ
44 61737 นางสาว ณัฐกานต์ แก่นบุตร พนาศึกษา อำนาจเจริญ
45 61795 นาย เจตรินทร์ ตาเลิศ นาจะหลวย อุบลราชธานี
46 61973 นางสาว ปรีอาภา โชติจรุง โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
47 63121 นาย ธราดล บุตมะ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
48 64159 นาย ณัฐพล วงศ์ล่าม โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
49 64195 นาย อนุวัฒน์ เครืองาม หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
50 64257 นาย วรพล บุบผาสร้อย โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
51 64298 นาย ฐาปกรณ์ นิกาพฤกษ์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
52 64849 นาย ธนากร ตองตาสี ร่มเกล้า สกลนคร
53 65209 นางสาว สุจิรา ประสานพันธ์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
54 67165 นางสาว ดาริกา คล้ายจินดา กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39699 นางสาว ฐิติสุนทร มั่นคง เดชอุดม อุบลราชธานี
2 40051 นางสาว สุภาวิณี สิทธิกูล นางรอง บุรีรัมย์
3 42349 นางสาว สุกัญญา สุดชาดา เชียงแก้วพิทยาคม อุบลราชธานี
4 42581 นางสาว ภัทรนันท์ เลือดสงคราม จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
5 43006 นางสาว ฉัตรสุดา จันทร์เที่ยง นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
6 43136 นางสาว ดวงฤทัย บำรุงแจ่ม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
7 44170 นางสาว สุภาวดี ทูลภิรมย์ กำแพง ศรีสะเกษ
8 44428 นางสาว ประไพพร วินาลัย คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
9 44436 นางสาว กัญญารัตน์ จันดี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
10 44706 นาย อนันต์ ลาสิงห์หาญ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
11 46905 นางสาว พัชรี ถนอมพงษ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
12 47271 นาย วรุฒ สีภา พุทไธสง บุรีรัมย์
13 47585 นางสาว ยุพาพร พลยาง ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
14 48564 นาย เสฏฐวุฒิ ไชยฮั่ง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
15 48644 นางสาว สุภาวรรณ โสมเกษตรินทร์ หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
16 49043 นางสาว เบ็ญจพร จันทะคูณ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
17 49271 นางสาว กัลยา วงค์ชารี คำเพิ่มพิทยา สกลนคร
18 49668 นางสาว วนิดา กลมพันธ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
19 49905 นางสาว วงษ์เดือน ละออเอี่ยม สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร
20 50238 นางสาว ยุรีพร ทำทอง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
21 50688 นางสาว อาภาภรณ์ โพธิศรี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
22 50843 นางสาว น้ำฝน บุตรเนียร เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
23 51599 นางสาว พิรินฎา สาสังข์ ราษีไศล ศรีสะเกษ
24 52472 นาย นันทวุฒิ ยอดขำ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
25 52770 นาย ณัฐพล จำปาสาร ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
26 53257 นางสาว ทิพย์สุดา สารจันทร์ บุ่งค้าวิทยาคม ยโสธร
27 53378 นางสาว วิลัยรัตน์ สู้ณรงค์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
28 57510 นาย ชล ชัยบ้านกุด เลิงนกทา ยโสธร
29 57703 นางสาว สุภาพรรณ อิติวุตตา หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
30 58879 นางสาว ธาริณี สุรเนตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31 59278 นางสาว สาวิตรี ถิ่นโพนตาล โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
32 60232 นางสาว กัญญา แสนใหม่ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
33 60564 นาย กิตติคุณ นรชาติ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
34 62242 นางสาว สกุลรัตน์ แสนโสม หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
35 62402 นาย กชกร กุลชรัตน์ เดชอุดม อุบลราชธานี
36 62670 นางสาว สาวิตรี เมินดี ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
37 63222 นางสาว จิราพร บุญมั่น ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
38 65163 นางสาว ธัญญารัตน์ ศรีลาชัย ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39337 นางสาว อริญาภรณ์ โคตรปัญญา คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
2 40280 นางสาว เพ็ญประภา สมพงษ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
3 40838 นางสาว จิราภรณ์ บุญหงษ์ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
4 41547 นางสาว อรทัย สุขเต พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
5 42683 นางสาว วิชญา สายสิน สังขะ สุรินทร์
6 43486 นางสาว ปัทมาวรรณ พิมพ์ทอง ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
7 43922 นางสาว พักตร์พิมล กะหะกะสิทธิ์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
8 44935 นางสาว สุพัตรา แสนคาน ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
9 45306 นางสาว อาภากร ทองลับแลง มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
10 45588 นางสาว เพ็ญวจี เสงี่ยมทรัพย์ ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
11 45602 นางสาว ดาวใจ นครอินทร์ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
12 45622 นางสาว วิริยา แก้วบู่ นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
13 46263 นางสาว ปิยนุช พิมโคตร ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
14 46324 นางสาว ณัฐพร ภาโว เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
15 47573 นางสาว รัศมี ทีเหมาะ สังขะ สุรินทร์
16 48180 นางสาว วิชุดา นันทา กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
17 48467 นาย คมกฤช ชัยยา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
18 48714 นางสาว จุไรพร อุดม กำแพง ศรีสะเกษ
19 48986 นางสาว ธัญญารัตน์ ก้านสนธิ์ กำแพง ศรีสะเกษ
20 49950 นาย ณัฐภรณ์ เมืองจันทร์ ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
21 50789 นางสาว นาตยา ประการแก้ว สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร
22 52992 นางสาว ปราณี เพ่งพิศ สังขะ สุรินทร์
23 53150 นางสาว เบญจมาศ สมปัญญา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
24 53399 นาย นวภัทร ภูพิมาย จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
25 54582 นางสาว เปรมวดี ภวภูตานนท์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
26 54882 นางสาว มิรันตี คำวันดี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
27 55530 นางสาว อรุณรัตน์ มากมี สตึก บุรีรัมย์
28 56596 นางสาว จารุวรรณ พิมพ์เสน เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
29 56829 นางสาว นภาพร สุพงษ์ แตลศิริวิทยา สุรินทร์
30 56888 นางสาว เพชรรัตน์ พลลือ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
31 57243 นางสาว ฐิติภา หลอมพลทัน สตึก บุรีรัมย์
32 58032 นางสาว ดุจฤดี ทองวิจิตร ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
33 58521 นางสาว วรรณนิศา คนคล่อง ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
34 58918 นางสาว รุ่งฤดี กระสังข์ ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
35 58974 นางสาว พัชรา สำราญดี เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
36 59312 นางสาว ประวีณา แก้วคำลา แตลศิริวิทยา สุรินทร์
37 59494 นาย ภาณุเดช ปักโคทานัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
38 62154 นางสาว วรรณิศา หงษามนุษย์ อุเทนพัฒนา นครพนม
39 62652 นางสาว มัญชุกานต์ ช่วยจันทึก ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
40 63087 นาย พงศ์พัฒน์ ตะลาด บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
41 63472 นางสาว ภัทราภรณ์ ไชยรัตน์ เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
42 64800 นางสาว กาญจนา สายที ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
43 65170 นางสาว นภัสวรรณ อุ่นคำ นางรอง บุรีรัมย์
44 65190 นาย ชวลิต ชาลาภคำ เลิงนกทา ยโสธร
45 65794 นางสาว วรรวิษา ตุ้มอ่อน อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
46 66160 นางสาว สุดารัตน์ แก้วมาตย์ อุเทนพัฒนา นครพนม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38938 นาย สุรชัย อันทะไชย ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
2 39234 นาย ธนวันต์ พัฒนสระคู ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
3 39581 นาย สุทธิรักษ์ คำดี เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
4 39627 นางสาว จิรภา เลือกนารี น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
5 39628 นาย ชนัดพล วิบูลย์อรรถ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
6 39679 นางสาว อภิชญา ปาลา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
7 39706 นางสาว สุพัฒตรา สาระกิจ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
8 39876 นาย ณัฐวุธ วงษ์สุขะ ธาตุพนม นครพนม
9 39975 นาย สหภาพ ทบธรรม นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
10 39980 นาย วุฒิไกร ศุภษร ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
11 40075 นาย ศิริศักดิ์ จันบุดสี รัตนบุรี สุรินทร์
12 40077 นางสาว ปรารถนา คำมุงคุน น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
13 40080 นาย ศรายุทธ แผงอ่อน รัตนบุรี สุรินทร์
14 40099 นาย ศตวรรษ นิมิตร อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์
15 40123 นางสาว ชิดตะวัน วงศ์พิมล บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
16 40176 นาย ธนพร สีแสด อ่างศิลา อุบลราชธานี
17 40236 นาย อนันต์ สุขบันเทิง สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
18 40361 นาย วชิรนันท์ สุขใจ แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์
19 40488 นาย วุฒิกร สายยา บัวเจริญวิทยา ศรีสะเกษ
20 40525 นาย พิษณุ พรหมเอาะ เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ บุรีรัมย์
21 40534 นาย พัชรพล คุณวิชิต เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ บุรีรัมย์
22 40595 นาย ศุภฤกษ์ แก้วพิกุล วารินชำราบ อุบลราชธานี
23 40645 นาย อภิสิทธิ์ อูปแก้ว ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
24 40653 นาย ปิยวัฒน์ ไชยคำ ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
25 40758 นาย สมเจตน์ พิมพาลัย ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
26 40799 นาย กรกฤต ติ่งทอง คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
27 40897 นาย สันติภาพ สัมพวงค์ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
28 41019 นาย ปิยะณัฐ มีแก้ว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
29 41070 นาย วรเทพ โคตะมะ ธาตุพนม นครพนม
30 41170 นาย วิทยา ผิวงาม มัธยมวาริชภูมิ สกลนคร
31 41243 นาย จุตินันต์ พันธ์ยม คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
32 41280 นาย อนุชิต สะท้านอาจ พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
33 41350 นาย สิทธิเดช สุขโพธิ์เพชร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
34 41600 นาย วธัญญู ปานพิมพ์ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
35 41690 นาย คมเพชร โพธิ์จิตร จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
36 41880 นางสาว ขนิษฐา ทวีแสง รัตนบุรี สุรินทร์
37 41983 นาย วิรชตพงศ์ มิตรยอดวงศ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
38 42043 นาย กฤษฎากร พระคิณี เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
39 42243 นาย สิทธิชัย มุ่งหมาย นาคำวิทยา อุบลราชธานี
40 42420 นาย ชนะภัย วังโน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
41 42468 นางสาว วาสนา บุบผาวาสน์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
42 42650 นาย นัฐพล วรรณา เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
43 42707 นาย นิรุธ คำแสนราช ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
44 42719 นางสาว กรรณิกา ทวีสุข พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
45 42865 นาย ฤทธิกร ปากหวาน คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร
46 42993 นางสาว ปิยะภรณ์ พุทธรัตน์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
47 43020 นาย ศิวัฒน์ บัวชุม ธาตุพนม นครพนม
48 43101 นางสาว ฐิติญา มรกตเขียว เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
49 43200 นาย ธนากร จันทพันธุ์ อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
50 43287 นาย กานต์วิสิทธิ์ มาระภูมิ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
51 43315 นาย ประพัฒน์พงษ์ หลักคำแพง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
52 43426 นาย ยุทธดนัย อุตทอง โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
53 43433 นาย มานพ ศิริราช โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
54 43458 นาย พงษ์ดนัย สินสุพรรณ สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
55 43549 นาย ธีรวัต ดวงแสน อ่างศิลา อุบลราชธานี
56 43601 นาย อนันต์ แก่นจันทร์ เดชอุดม อุบลราชธานี
57 43703 นาย คฑาเทพ โอษฐิเวช ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
58 43752 นาย ภานุพงศ์ เครื่องประดับ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
59 43832 นางสาว สุรีรัตน์ สุขบท รัตนบุรี สุรินทร์
60 44163 นาย รณฤทธิ์ จุ้ยเสียงเพราะ ธาตุพนม นครพนม
61 44418 นาย พิสุทธิ์ เมษะยานนท์ นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
62 44604 นางสาว วาสนา บัวศรี มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
63 44611 นาย ธวัชชัย มุ่งงาม สังขะ สุรินทร์
64 44632 นาย จิระศักดิ์ คำมุงคุณ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
65 44734 นาย ส่งศักดิ์ สว่างแก้ว ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
66 44741 นาย เจตริน เพ็งแจ่ม กำแพง ศรีสะเกษ
67 45106 นาย ฐากูร ถาพร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
68 45113 นาย ยงวิทย์ น้อยทรง หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
69 45223 นาย สุวิทย์ ศักดิ์ศรีเท้า จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
70 45226 นาย ศุภมิตร ใจตรง นาจะหลวย อุบลราชธานี
71 45298 นาย มีนา วงค์ตา เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
72 45320 นาย วุฒิพงศ์ สุสินธุ์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
73 45463 นางสาว ศิราณี ใจบุญ ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
74 45486 นางสาว นภา วงศ์ใหญ่ โคกสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
75 45515 นาย ชัยศิริโชค เดชะ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
76 45632 นาย ทนาธร บุญหล้า พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
77 45667 นางสาว ลลิตา นาโควงค์* นาหว้าพิทยาคม นครพนม
78 45709 นาย เดโชพล โทแหล่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
79 45810 นาย ทิวทัศน์ ชัชวาลย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
80 45936 นาย ธีรวัฒน์ บุญเหลื่อม ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
81 45942 นางสาว ปภาวดี ทองศรี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
82 45953 นาย นราทิพย์ ธิธรรมมา หนองซนพิทยาคม นครพนม
83 45980 นาย ทวีพันธ์ พรมพุ้ย ราษีไศล ศรีสะเกษ
84 45992 นาย นิวัฒน์ รัตนะวัน กันทรลักษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
85 46091 นางสาว หนูดี ประจิตร บัวเจริญวิทยา ศรีสะเกษ
86 46144 นาย ณัฐพล วงเวียน มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
87 46161 นาย ชัยยุทธ วงศ์วิวัฒน์ธนะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
88 46382 นางสาว กัลยารัตน์ ธรรมิภักดิ์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
89 46503 นาย พจนพงษ์ ขจรภพ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
90 47019 นาย ศุภณัฐ วงษ์เจริญ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
91 47034 นาย นัฐพล ไชยเชิด ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
92 47137 นาย วัลลภ ศุภนาม ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
93 47151 นาย วีรยุทธ จันทะโยทา จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
94 47196 นาย ศักดิ์ชัย มีศิริ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
95 47246 นาย กฤติเดช สุขสุนันท์ บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
96 47305 นาย วิวัฒน์ ชมคำ บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ
97 47603 นาย ทวีป ประการแก้ว สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร
98 47846 นาย อภิรักษ์ สมสวย กำแพง ศรีสะเกษ
99 47967 นางสาว ศศิธร บุญบุตร กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
100 48217 นาย พีรพัฒน์ โพธิ์จิตร จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
101 48274 นาย อนวัช สุภาวงษ์ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
102 48384 นาย ภานุวัฒน์ พรมบาง ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
103 48479 นาย วุฒิไกร กุลราษฎร์ เดชอุดม อุบลราชธานี
104 48687 นาย ยุทธพงษ์ กายแก้ว สตึก บุรีรัมย์
105 48741 นาย ภานุวัฒน์ แสนคำ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
106 48752 นาย คริษฐ์ สนใจ สตึก บุรีรัมย์
107 48996 นาย ไกรสร อัมวัลย์ บัวเชดวิทยา สุรินทร์
108 49021 นาย อภิรุฬห์ สายทอง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
109 49023 นาย วีระยุทธ์ นิยะนัน กำแพง ศรีสะเกษ
110 49074 นาย ณัฐวุฒิ ภูมี กำแพง ศรีสะเกษ
111 49335 นาย ชำนาญ อุชุวิจารย์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
112 49361 นาย สันติ แสนทวีสุข พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
113 49391 นาย กิตติคุณ ลำพาย คำเพิ่มพิทยา สกลนคร
114 49430 นาย ชัยรัตน์ มณีเขียว พนาศึกษา อำนาจเจริญ
115 49494 นาย พิรพงศ์ อินทพงษ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
116 49620 นาย นวมินทร์ บุญเลิศ ประสานมิตรวิทยา ศรีสะเกษ
117 49663 นาย ณฐกร บุญกัณฑ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
118 49675 นาย ศักรินทร์ สนหอม จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
119 49686 นาย ปรัชญา เกษาพันธ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
120 49702 นาย อุเทน น้อยสงวน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
121 49744 นาย ธณากรณ์ จิตตำนาน น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
122 49787 นาย ทรงธรรม คูณคำ ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
123 49830 นาย ศราวุธ เพชรไกร หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
124 49948 นางสาว กนกพร ร่วมรักษ์ กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
125 50097 นาย พงศกร โอบอ้อม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
126 50127 นางสาว วราพร คำนึง ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
127 50248 นาย ปองพล สมสอาด รัตนบุรี สุรินทร์
128 50513 นาย ธีรยุทธ ตรีรัตน์วิชชา กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
129 50660 นาย ดำรัส กมุติรา ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
130 50709 นางสาว ผกามาศ อภัยโส เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
131 50885 นาย ภูรินทร์ เสาศิริ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
132 50923 นาย ประทีป จันทร์ประกอบ เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
133 50946 นางสาว ทิตยา วรวัฒนธรรม พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
134 50954 นางสาว รัตนาพร คำหล้า เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
135 51060 นาย สรศักดิ์ วงษ์สมศรี ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
136 51081 นาย คำรณ เชื้อนนท์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
137 51214 นางสาว สุนิสา ชื่นตา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
138 51291 นางสาว จันทรี ศรีชนะ นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
139 51417 นาย เกรียงไกร นามทองใบ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
140 51459 นางสาว สุภัสสร แอกทอง สังขะ สุรินทร์
141 51682 นางสาว สุภาภัค แก้วขาว ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
142 51690 นาย นันทกร โลหะชาติ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
143 51765 นางสาว ยุวดี ศรีเรือง กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
144 51844 นาย ศิริวัฒน์ จารีรักษ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
145 51967 นาย ประจักษ์ คัรธพฤกษ์ สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
146 51968 นางสาว อัญธิกา จันทร์ผิว จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
147 52024 นาย จักรกฤษ ภูธร น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
148 52065 นาย วิชิต อรรคนิตย์ ดอนมดแดงวิทยาคม อุบลราชธานี
149 52087 นาย สถาพร บุ้งทอง เก่าขามวิทยา อุบลราชธานี
150 52117 นาย ดนัย หงษ์วิเศษ เดชอุดม อุบลราชธานี
151 52178 นาย พดลเดช สุทธิอาคาร นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์
152 52234 นาย ศิวกานต์ มุสิกสาร เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
153 52423 นาย คาวี ดวงสิงห์ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
154 52558 นาย เอกพันธ์ แสนโสดา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
155 52585 นาย เศวตฉัตร เศษโถ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
156 52673 นางสาว ขนิษฐา อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
157 52703 นางสาว วิรัตน์ มีฤทธิ์ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
158 52926 นาย จิรพงศ์ บุญอาจ รัตนบุรี สุรินทร์
159 52964 นางสาว วรัญพร ภูมิพันธ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
160 53026 นาย อรัญธรรม เอกศิริ* วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
161 53033 นาย อภิรักษ์ ไชยยงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
162 53063 นางสาว สิริพร จังอินทร์ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
163 53070 นาย วสันต์ ขันประกอบ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
164 53110 นาย ประนุพนธ์ วังคะฮาต หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
165 53156 นาย อารยะ มาลายุทธศรี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
166 53322 นาย คเณศ โอชา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
167 53827 นางสาว อนุสรา เอี่ยมศิริ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
168 53856 นาย เผด็จ สมัญญา พุทไธสง บุรีรัมย์
169 53966 นาย วัชรพล นามแสงโคตร ธรรมบวรวิทยา สกลนคร
170 54009 นาย สันติสุข ทองอินที เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
171 54040 นาย บุญฤทธิ์ เพ็งแจ่ม ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
172 54096 นาย พงศกรณ์ ศรีสุภาพ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
173 54285 นางสาว มานิตา ลาภา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
174 54335 นาย สุบรรณ พิมพ์แก้ว สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
175 54367 นาย ฉลองชัย เพชรคำ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
176 54929 นางสาว จีรานุช ยอดมุงคุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
177 55170 นาย เทอดเกียรติ ศรีดารา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
178 55185 นางสาว สสิมา พาหา สามขาวิทยา ร้อยเอ็ด
179 55199 นาย อิทธิพล ขุนเทพ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
180 55206 นางสาว วรัญญา จันทร์สุข โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
181 55541 นางสาว จันทร์จิรา ศรีคำ ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
182 55686 นาย สุบรรณ์ บุญหาญ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
183 55724 นาย ภานุมาศ บับภาแก้ว พุทไธสง บุรีรัมย์
184 55839 นางสาว กมลชนก เเก้วประเสริฐ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
185 55846 นาย ธเนศ สมจิตร คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
186 55876 นาย สันติสุข รุ่งเรืองศรี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
187 55902 นาย ธนาวุฒิ แย้มโกสุมภ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
188 56046 นาย อนันทพล พลเยี่ยม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
189 56160 นาย ดิษยนันท์ นวลจันทร์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
190 56248 นางสาว วนัสนันท์ พรรณานนท์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
191 56382 นาย จักรกฤษณ์ บุญเลิศ พนาสนวิทยา สุรินทร์
192 56560 นาย สุทธิชัย เรียวไธสง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
193 56657 นาย วรวุฒิ มาลัย คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
194 56776 นาย ศักดิ์ชัย แสนวิเศษ ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
195 56935 นาย พลศรัณย์ คำพันธ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
196 56945 นางสาว จุฑามาศ ก้านเพชร ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
197 57274 นาย อินทรนุชา บังศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
198 57329 นาย ยุทธจักร แสงอรุณ สตึก บุรีรัมย์
199 57408 นาย วิทยา พรหมน้อย เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
200 57466 นาย พัชรพล สุขกุล เลิงนกทา ยโสธร
201 57624 นาย สุวิชชา กิ่งแก้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
202 57747 นาย อธิชัย บุญเคล้า บัวงามวิทยา อุบลราชธานี
203 57751 นางสาว อมรรัตน์ ขวัญเมือง พิมพ์รัฐประชาสรรค์ บุรีรัมย์
204 57764 นาย จิตกร บุญเต็ม พิมพ์รัฐประชาสรรค์ บุรีรัมย์
205 57940 นาย พงษ์สิทธิ์ จันใด คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
206 57943 นางสาว นงลักษณ์ สายรัตน์ หนองพอกวิทยา ร้อยเอ็ด
207 57962 นาย ศักดิ์ดา คุณโคตร นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
208 58169 นาย สุรพงศ์ เทศประสิทธิ์ สว่างแดนดิน สกลนคร
209 58260 นาย อธิปัตย์ สิงทองทัศน์ วารินชำราบ อุบลราชธานี
210 58268 นาย สินศักดา นาหล่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
211 58274 นาย สุทิน โสภาดี สว่างแดนดิน สกลนคร
212 58355 นางสาว สุกัญญา สติภา กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
213 58477 นาย เจมศักดิ์ อุปสุข ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
214 58495 นาย กฤษฎา ลำพองชาติ ห้วยจริงวิทยา สุรินทร์
215 58512 นาย ฐิติวัจน์ ชาศรี เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
216 58592 นาย ขจรพงศ์ นครประเทศ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
217 58614 นาย ปัญญา บุญกล้า ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
218 58998 นาย ตวงสิทธิ์ อัคสุข พังโคนวิทยาคม สกลนคร
219 59001 นาย กานต์ กอมณี เดชอุดม อุบลราชธานี
220 59142 นาย ศราวุธ บู่ไธสง โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม ศรีสะเกษ
221 59152 นาย อดิศักดิ์ ยะสะกะ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
222 59180 นาย สรรพชัย บุญยงค์ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
223 59283 นาย ศุภกิจ เคนบุปผา โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
224 59339 นางสาว รัตติยา แสนสุภา นาแกพิทยาคม นครพนม
225 59355 นาย ธนวิทย์ อินทร์กง คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
226 59396 นาย วัยวุฒิ ใจแก้ว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
227 59537 นาย ไชยกมล เหล่ามาลา ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
228 59574 นาย ณัฐวุฒิ วาจาสัตย์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
229 59918 นาย สุริยา อานนท์ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
230 59985 นางสาว สุภาพร หว้าชุม โพธิ์ทองพิทยาคม ร้อยเอ็ด
231 60102 นาย อาทิตย์ บุตรภักดี ม่วงมิตรวิทยาคม ร้อยเอ็ด
232 60132 นาย ชยารักษ์ โพธิจักร เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
233 60187 นางสาว ตำลึง บุญเลื่อน ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร
234 60247 นาย ธีรเชษฐ์ ศรีวัชรเสถียร พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ มุกดาหาร
235 60307 นาย ธนากร ปวะบุตร กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
236 60308 นางสาว เกษราพร แก้วกว้าง โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
237 60357 นาย บารมี บุญประสิทธิ์ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
238 60537 นาย ทวีชัย ศรีลาภา วารินชำราบ อุบลราชธานี
239 60610 นาย อนวัช แสงเงินรอด สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
240 60719 นาย กิตติพงษ์ ศิริเวช นาจะหลวย อุบลราชธานี
241 60746 นาย วัฒกรณ์ ยางไชย มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
242 60834 นาย ธนพล สนามพล พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
243 60882 นาย เธียรดนัย แสนอ้วน พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
244 60904 นาย อภิรักษ์ นารี น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
245 60929 นาย อนุกูล ดวงใจ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
246 61024 นาย ทินกร พุทไธวัฒน์ พุทไธสง บุรีรัมย์
247 61218 นาย นิธิกร เที่ยงทัศน์ จตุรภูมิพิทยาคาร ศรีสะเกษ
248 61325 นาย นครินทร์ สุวรรณ์ อุเทนพัฒนา นครพนม
249 61333 นางสาว สุพรรณิการ์ สุวรรณจันทร์ อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
250 61547 นาย อรรถพล มุกธวัตร* นาโปร่งประชาสรรค์ ยโสธร
251 61563 นางสาว ศิริรังษี ศิริบูรณ์ สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
252 61632 นางสาว กัลยา นิละดาห์ โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ร้อยเอ็ด
253 61992 นาย อำพล กระสังข์ หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์
254 62010 นางสาว รวิวรรณ มนัสไธสง นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
255 62088 นาย สถาพร เรืองศรี นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
256 62108 นาย ชัยวัฒน์ เครือวัลย์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
257 62127 นาย ชญาธัช ขวัญศรี เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
258 62139 นางสาว ธิดารัตน์ อินทร์ภู่ โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ร้อยเอ็ด
259 62220 นาย จักรกฤษ สุพงษ์ กันทรอมวิทยาคม ศรีสะเกษ
260 62337 นาย ณรงค์ชัย ดีใจ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
261 62376 นาย กฤตภาส สุทธิวงศ์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
262 62417 นาย จักรกฤษณ์ เชิดชน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
263 62465 นาย พิพัฒน์ โสนะชัย เชียงใหม่ประชานุสรรณ์ ร้อยเอ็ด
264 62561 นาย เกียรติยศ เหล่าหวายนอก คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
265 62563 นาย ชาญยุทธ กล้วยทอง หนองหมื่นถ่านวิทยา ร้อยเอ็ด
266 62612 นาย วุฒมีชัย ตาลหอม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
267 62855 นาย ครรชิต บุญจริง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
268 63085 นาย จักรพงศ์ พึ่งน้ำ พุทไธสง บุรีรัมย์
269 63086 นาย ธีรยุทธ ภาแกดำ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
270 63146 นาย สมพงษ์ เวียงอินทร์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
271 63225 นาย จักรพันธ์ โยธาจันทร์ หนองผึ้งวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
272 63261 นางสาว จิรกาญจน์ เกมกลาง หว้านใหญ่วิทยา มุกดาหาร
273 63393 นางสาว ศิรินันท์ กุหลาบ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
274 63465 นาย กิตติศักดิ์ ใจบุญ เดชอุดม อุบลราชธานี
275 63487 นาย ธนะศักดิ์ ถาวรศิริ พนมรุ้ง บุรีรัมย์
276 63625 นาย ธนพงษ์ วงสาโท ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
277 63697 นาย พิเชษฐ์ แซ่ใหล บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
278 63753 นาย ศราวุฒิ บัวศิลา เชียงใหม่ประชานุสรรณ์ ร้อยเอ็ด
279 63786 นาย อาทิตย์ ดีพลงาม หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
280 63794 นาย ประพันธ์ ประทุมวัน* เมืองกลางประชานุกูล ยโสธร
281 63802 นาย มีชัย ธูปน้ำคำ หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
282 63836 นาย นฤเบศ ป้องสนาม หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
283 63858 นางสาว นิทรา สุขสานต์ เดชอุดม อุบลราชธานี
284 63908 นาย ยุทธพิชัย หนูขาว ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
285 64073 นาย รณชัย อรุณมณี ม่วงมิตรวิทยาคม ร้อยเอ็ด
286 64081 นาย นพพล ทองลอย พนาศึกษา อำนาจเจริญ
287 64131 นางสาว อัจฉรา โคกสูง พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
288 64221 นาย ณัลทวัฒน์ อ่อนพุทธา เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
289 64462 นาย วีระศักดิ์ คำมุงคุณ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
290 64468 นาย ณรงค์เดช วิเศษ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
291 64517 นาย ฐาปกรณ์ พันเดช กู่จานวิทยาคม ยโสธร
292 64703 นาย วรศักดิ์ วิภาหัสน์ นางรอง บุรีรัมย์
293 64860 นาย ภาณุพงศ์ น้อยจันทร์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
294 64866 นางสาว ชิดชนก มั่นเฮง สตึก บุรีรัมย์
295 64949 นาย กฤษณพงษ์ แสนสุภา ธาตุพนม นครพนม
296 65015 นางสาว บังอร ปันโย บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
297 65127 นาย พลากร ไชยมั่น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
298 65227 นาย ชรณวรรณ ระยับศรี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
299 65247 นาย ชินณพงศ์ อติประเสริฐกุล อุเทนพัฒนา นครพนม
300 65254 นางสาว จันดี อรุณรัมย์ กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
301 65274 นาย ธวัชชัย นันทา* สังขะ สุรินทร์
302 65316 นาย เสรีย์ หวังผล นาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี
303 65505 นางสาว อัปสร บุรมย์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
304 65685 นาย ประวิทย์ สิมพะราช อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
305 65711 นาย ฤทธิรงค์ เหมชะญาติ นางรอง บุรีรัมย์
306 65731 นางสาว มาลีนนท์ จัทร์แจ้ง ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
307 65792 นางสาว สิริวิมล วังวงษ์ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
308 65854 นาย สาธร พยุงวงษ์ ทรายมูลวิทยา ยโสธร
309 65958 นาย มงคล กล้าหาญ ทรายมูลวิทยา ยโสธร
310 66194 นาย นัฐพันธ์ ทุมแสง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
311 66269 นาย พรพิทักษ์ ถมปัด นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
312 66486 นาย ณัฐวุฒ มีกุล สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
313 66669 นาย วราวุธ พลเยี่ยม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
314 66679 นาย วัชรากรณ์ กันหาทิพย์ นางรอง บุรีรัมย์
315 66706 นางสาว สุภัสสรณ์ ชะใบรัมย์ สตึก บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : นิติศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38847 นางสาว จิดาภา สุขสานต์ สนมวิทยาคาร สุรินทร์
2 38850 นางสาว จริยา วิชานนท์ รัตนบุรี สุรินทร์
3 39028 นางสาว ปฐมาวดี พิมพ์กาล โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
4 39116 นางสาว ธิดาทิพย์ ผิวขำ คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร
5 39329 นางสาว อมรประภา สีชนะ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
6 39333 นางสาว กาญจนา ชัณะรงค์ กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
7 39459 นางสาว อภิญญา ศรีสุข เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ
8 39499 นางสาว สุรัตนา สายโน เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
9 39551 นางสาว วนัดดา พวงอินทร์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
10 39602 นางสาว รุ่งทิวา พันธ์วิเศษ นางรอง บุรีรัมย์
11 39610 นาย ธวัชชัย ห่ามกระโทก พุทไธสง บุรีรัมย์
12 39667 นาย อัครเดช สุตาสุข พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
13 39726 นางสาว ศศิธร ไชยเชษฐ์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
14 39820 นางสาว ชารินี บุญเรืองจักร กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
15 39872 นาย ณัฐวุฒิ เพ็งเเจ่ม กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
16 39918 นางสาว สุวรรณี ชื่นรัมย์ โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์
17 39949 นางสาว ปรีญาภรณ์ ชูชะรัมย์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
18 40237 นาย ณัฐพัชร์ มัฌชิมะบุระ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
19 40345 นาย วีรภัทร ทุมมา ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
20 40409 นาย เชิดศักดิ์ ร่วมพล รัตนบุรี สุรินทร์
21 40463 นางสาว ปทุมทิพย์ งามเถื่อน เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
22 40557 นางสาว บุณยวีย์ เวียงสิมา ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
23 40670 นางสาว สุนิสา แก่นนินทร แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์
24 40796 นาย ทิวากร น้อยชา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
25 40959 นางสาว อุมาพร ศรีฉลวย เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
26 41129 นาย กล้าณรงค์ แก้วสง่า โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
27 41157 นาย อนุชน สมปอง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
28 41286 นางสาว พรสุดา หงษ์ศรี หนองฮีเจริญวิทย์ ร้อยเอ็ด
29 41342 นางสาว อินทร์คนานค์ ศรีสุข คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
30 41505 นาย สุริยา ปานเพชร เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
31 41535 นางสาว เบญจมาศ หมื่นมี ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
32 41565 นางสาว วนิดา ยางศิลา เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
33 41646 นางสาว กฤติญาภรณ์ บุระกรณ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
34 41718 นาย ศักดิ์ระพี มีคุณ นาคำวิทยา อุบลราชธานี
35 41725 นาย ไววิทย์ เสียงล้ำ คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร
36 42023 นางสาว กรรณิการ์ สารธิมา เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
37 42082 นาย พีรวัฒน์ พูลเพิ่ม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
38 42377 นางสาว นดา สุดศักดิ์กรี จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
39 42772 นางสาว รักษ์สุดา ทวีธง บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
40 42824 นางสาว สุนันทา สายกระสุน สินรินทร์วิทยา สุรินทร์
41 42847 นางสาว สุพัตรา หาสุข จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
42 42941 นางสาว กัลยา ปะถะมา ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
43 43065 นาย อิสระพงค์ อินทสุข รัตนบุรี สุรินทร์
44 43100 นางสาว โสระยา พละศักดิ์ ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
45 43124 นาย วิษณุ สมานิตย์ สินรินทร์วิทยา สุรินทร์
46 43285 นางสาว เวียงคำ เหมแดง แก้งเหนือพิทยาคม อุบลราชธานี
47 43451 นางสาว ธิดาพร ภูแดนแผน เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
48 43471 นางสาว ประภาณี ราญมีชัย เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
49 43564 นางสาว ศศิธร ชุ่มเสนา ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
50 43584 นางสาว อ้อม จิตเพ็ง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
51 43618 นางสาว ธารทิพย์ วรรณโสภา พนาศึกษา อำนาจเจริญ
52 43718 นางสาว จิรพร คำพูล น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
53 43993 นางสาว ชไมพร ทุ่นทอง คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
54 44072 นางสาว อรพรรณ ทองเกลียว น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
55 44199 นางสาว นลินนิภา บัวงาม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
56 44242 นางสาว จิราภรณ์ วงษ์วิลา กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
57 44261 นางสาว จิราภา พันธนาม กำแพง ศรีสะเกษ
58 44393 นาย ศราวุธ อินรีย์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
59 44397 นางสาว อฐืพร อยู่สุข พนาศึกษา อำนาจเจริญ
60 44469 นางสาว บัว หนาซุย ไตรมิตร ศรีสะเกษ
61 44508 นางสาว นววรรณ โพธิ์สิทธิ์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
62 44510 นางสาว ชุติมา ทองเหลือง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
63 44518 นางสาว จิราธิป สอพอง ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
64 44603 นางสาว เมลิญา นามวงษา มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
65 44675 นางสาว จันทร์ทิตย์ บุญส่ง ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
66 44685 นางสาว รัตนา บุญทน ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
67 44723 นางสาว เบญจพร กออ่อน ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
68 44733 นางสาว รัตนพร พรมกาวงศ์ กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
69 44737 นางสาว นริศราวรรณ ชุมสิทธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
70 44752 นางสาว จุฑามาศ โคตรหลักคำ โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
71 44827 นางสาว กิ่งแก้ว กุดวงค์แก้ว กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
72 44837 นางสาว กิตติมา วันทา เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
73 44840 นางสาว อารยา สารี เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
74 44910 นางสาว กิตติยา บุ้งทอง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
75 44914 นาย อำนวย ผิวเงิน ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
76 44933 นาย พลากร ภางาม รัตนบุรี สุรินทร์
77 44937 นางสาว พิมพ์ผกา สอนกล้า สังขะ สุรินทร์
78 44986 นาย อุเทน น้ำมนต์ดี รัตนบุรี สุรินทร์
79 44995 นางสาว ณัฐพร แสนดี จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
80 45112 นางสาว รัญชิดา ไพรัมย์ พนมดงรักวิทยา สุรินทร์
81 45281 นาย เกียรติศักดิ์ ฑีฆายุพรรค เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
82 45366 นางสาว ขวัญฤทัย พิมพ์ทอง บัวงามวิทยา อุบลราชธานี
83 45410 นาย ณัฐชนน ทรงคาศรี เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
84 45442 นางสาว อรวรรณ นันทบุตร ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
85 45472 นาย รนัย วงษ์แก้ว เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
86 45561 นาย มณู หนองเป็ด นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
87 45655 นางสาว วิภาดา ทองวงษา พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
88 45679 นางสาว ปัทมา บุญอาจ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
89 45697 นาย วัชรกร ตุ่ยไชย กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
90 45704 นางสาว ลักษมี บาริศรี หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์
91 45955 นาย วีรพงษ์ ใจลาด จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
92 45973 นางสาว ขนิษฐา ภูทอง ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
93 45999 นางสาว จุฑามาศ บุญพันธ์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
94 46092 นางสาว พัชรินทร์ แสงลุน โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
95 46097 นางสาว เจนจิรา ดวงตา เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
96 46153 นาย ชาญชัย หานามไชย จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
97 46193 นาย พานทอง ศรีบุญเรือง นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
98 46212 นางสาว ศิริวิมล พิมพ์โคตร ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
99 46250 นางสาว ศิริพร ภาเภา ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
100 46258 นาย ลิขิต สีนกรณ์ ศิลาลาดวิทยา ศรีสะเกษ
101 46284 นางสาว ภาณุมาส บุญมา สตึก บุรีรัมย์
102 46293 นางสาว รัติกาล เพ็งดี เดชอุดม อุบลราชธานี
103 46304 นางสาว จรินทร ดังประภา ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
104 46315 นางสาว รัติยา เพ็งดี เดชอุดม อุบลราชธานี
105 46340 นางสาว ทิพวรรณ บัวดำ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
106 46361 นางสาว เกศมณี อินทะแสง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
107 46601 นาย เกรียงไกร ทวีจิต เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
108 46708 นางสาว กาญจนา รอดคำทุย เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
109 46726 นาย จักรกริช จะโรจร น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
110 46783 นางสาว จรรยพร วงษ์ศรีแก้ว กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
111 46824 นางสาว ปภัสสร แสงอรุณ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
112 46845 นางสาว วรรณวิสา คำงาม ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
113 46867 นางสาว วิจิตรา อินธิรัตน์ ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
114 46941 นาย เกียรติคุณ ขำเอนก เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
115 46945 นางสาว กรรณิการ์ ท่าบ่อ ธงธานี ร้อยเอ็ด
116 46980 นางสาว อนิสสา การินทร์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
117 47002 นางสาว อัจฉรา เพ็งกาล จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
118 47020 นาย เอกวัฒน์ บุญทวี กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
119 47032 นาย ทวีวัฒน์ ยุรศักดิ์พงศ์ ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ
120 47044 นางสาว ปราณี เพิ่มพันธ์ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
121 47175 นาย กุญชกาจน์ จันทร์ประเสริฐ สังขะ สุรินทร์
122 47204 นางสาว จารุวรรณ พืชสิงห์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
123 47299 นางสาว วิลัยภรณ์ นันทพันธ์ กำแพง ศรีสะเกษ
124 47417 นาย สัตยา เดือนขาว สังขะ สุรินทร์
125 47448 นางสาว ณัฐทิชา คำมุงคุณ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
126 47517 นางสาว อนันพร ริกำแง กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
127 47549 นางสาว อาทิมา อ่วมเจริญ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
128 47631 นาย พิสิฏฐพล พันธุพาน ธาตุพนม นครพนม
129 47707 นางสาว จิราวัถน์ หันน้ำเที่ยง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
130 47722 นางสาว กัลยารัตน์ ทองลือ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
131 47736 นาย เอกชัย ขันทะวัตร์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
132 47822 นาย ทรงศักดิ์ บำเพ็ญ นาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี
133 47826 นางสาว สมรักษ์ พลรักษ์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
134 47843 นางสาว สายใจ ดวนขัน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
135 47884 นางสาว ชิตชนก บุญจัด จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
136 48029 นางสาว น้ำผึ้ง คำมุงคุณ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
137 48233 นาย ประชา ศรกุพันธ์ นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
138 48259 นางสาว ศิริรัตน์ นามกุล เดชอุดม อุบลราชธานี
139 48362 นาย ศักดิ์กรินทร์ คำสด ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
140 48507 นางสาว อลิสา เสนาสุ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
141 48643 นางสาว วิลาวัลย์ ทาทอง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
142 48662 นาย วรพล บุญจิตต์ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
143 48686 นางสาว จารุวรรณ มาบกลาง พุทไธสง บุรีรัมย์
144 48763 นางสาว ยุพาดี ไขแสง เดชอุดม อุบลราชธานี
145 48913 นางสาว ภัทธา วรรณพฤษ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
146 48949 นางสาว พรสุดา กุดวงค์แก้ว กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
147 49003 นางสาว มัณฑนา ทองหล้า มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
148 49208 นางสาว สุรีพร สอนอาจ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
149 49219 นางสาว บัวผัน ชัยวงศ์ษา ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
150 49373 นาย สมบูรณ์ โสภา มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
151 49392 นางสาว สุภารัตน์ ทองนาค เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
152 49433 นาย พิทักษ์ สาสัย มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
153 49436 นาย วิวัฒนชัย ไชยพิมพา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
154 49652 นาย วิโรจน์ หงศิริ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
155 49713 นางสาว สุริยาพร นันตะสูตร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
156 49715 นางสาว สุภาวรรณ ภาโสม ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ศรีสะเกษ
157 50103 นางสาว บัวบาน อุปมัย ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
158 50179 นางสาว ชลธิชา พ่อลีละ ปลาปากวิทยา นครพนม
159 50365 นางสาว พุดรักษา ศรีสุวรรณ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
160 50403 นางสาว หทัยชนก จันทะเสน เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
161 50571 นางสาว มัลลิกา สิงห์จันทร์ อาจสามารถวิทยา ร้อยเอ็ด
162 50697 นางสาว ขวัญชนก ธรรมวงค์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
163 50750 นางสาว สุนิษา สายพิณ วารินชำราบ อุบลราชธานี
164 50872 นางสาว ปรางค์ทิพย์ สร้อยจิตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
165 50876 นางสาว ยุพยงค์ มาภักดี เดชอุดม อุบลราชธานี
166 50916 นางสาว ฐิตาพร แซวประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
167 50939 นาย นนทชัย บุตรสอน หนองซนพิทยาคม นครพนม
168 51083 นางสาว นาตยา จันดาคูณ สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
169 51159 นางสาว อรนุช เชิดชีวี ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
170 51269 นางสาว ชนาพร สุธรรมวิรัตน์ นาถ่อนพัฒนา นครพนม
171 51272 นางสาว ไพลิน พลเยี่ยม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
172 51340 นาย ชานนท์ เสนาะพิณ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
173 51579 นาย ปรัชญา บุญยัง ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
174 51642 นาย จิตรกร เบ็ญตัน พังโคนวิทยาคม สกลนคร
175 51644 นางสาว ศยามล แฉล้มไธสง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
176 51660 นางสาว ฐิติมา จันทร์โพธิ์ พังโคนวิทยาคม สกลนคร
177 51684 นางสาว วาฐินี กะการดี สตึก บุรีรัมย์
178 51740 นางสาว ศศิวิมล แสงใส สตึก บุรีรัมย์
179 51743 นาย สุชาติ วิเศษศรี จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
180 51774 นาย พิชัย ปานทอง พนมดงรักวิทยา สุรินทร์
181 51782 นางสาว กนกพร รัตนา ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
182 51785 นางสาว สุดารัตน์ งามเมือง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
183 51825 นางสาว เกษร เหมะรักษ์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
184 52085 นาย จักรพันธ์ จารุตัน มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
185 52098 นางสาว กนกวรรณ เผ่าพงษ์ สว่างแดนดิน สกลนคร
186 52225 นางสาว เบ็ญจมาศ พันธ์ศรี ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
187 52344 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมดา สังขะ สุรินทร์
188 52369 นางสาว กรกนก แสนสุริวงค์ ร่มเกล้า สกลนคร
189 52397 นางสาว อันธิกา โพธิ์ศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
190 52480 นางสาว หนึ่งฤทัย ช่วยกายตูม มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
191 52483 นางสาว สมฤดี พงษ์ธนู สังขะ สุรินทร์
192 52662 นางสาว อภิญญา พากเพียร มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
193 52672 นางสาว สุภาภรณ์ ไหว้พรหม มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
194 52862 นางสาว ณหทัย สายตา น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
195 52916 นาย ยุทธนา บันลือทรัพย์ สนมวิทยาคาร สุรินทร์
196 53035 นาย ไกรศรี ขยันหา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
197 53045 นางสาว กุลจิรา สาขะยัง ทรายทองวิทยา ร้อยเอ็ด
198 53088 นางสาว กรรณิกา ภูถุ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
199 53096 นางสาว เมรยา มิ่งแนน กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
200 53115 นางสาว อรอิสรา แปลกสินธุ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
201 53128 นางสาว ปริชญา สุดอุ่น พนาศึกษา อำนาจเจริญ
202 53145 นางสาว รุจิษยา ทองน้อย ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
203 53245 นาย ชาญณรงค์ มะลัยโคตร ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์
204 53249 นาย นิวัฒน์ ทันใจ ศรีปทุมพิทยาคม สุรินทร์
205 53280 นางสาว ชุติมา เขาทอง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
206 53293 นางสาว เกศราภรณ์ ลาภูตะมะ กำแพง ศรีสะเกษ
207 53402 นางสาว ปิยวรรณ วงศ์เพ็ญ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
208 53488 นางสาว ปัทมา กสิภูมิ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
209 53522 นางสาว ณัฐวดี สังข์กลมเกลี้ยง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
210 53558 นาย ต้น เเสงสุริยะ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
211 53760 นาย เกรียงไกร ดวนใหญ่ ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ศรีสะเกษ
212 53897 นางสาว เบญจวรรณ์ สุดไสย์ กระแชงวิทยา ศรีสะเกษ
213 53933 นาย ศตวรรษ บุตรวาปี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
214 54053 นาย สิทธิพร สุวรรณไตรย์ คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
215 54078 นาย อรรถชัย สวนไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
216 54201 นางสาว อุไรพร ทองมีเดช มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
217 54364 นาย กมล สายศร กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
218 54409 นางสาว แพรวนภา เครือบุตร กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
219 54412 นางสาว นิภาพร ชินรักษา โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
220 54657 นาย ธนพงษ์ แพนสมบัติ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
221 54659 นางสาว ขวัญภิรมย์ สงสะอาด มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
222 54719 นางสาว มลิวัลย์ บ่อคุ้ม โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
223 54823 นางสาว กานดา ชนะคำ โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
224 55008 นางสาว แพรวดาว ทองจุลละ อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์
225 55145 นาย ภาณุเดช มงคลล้อม กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
226 55168 นางสาว วิไลพร ภูนะ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
227 55192 นาย ศตวรรษ เห็มราช โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
228 55198 นาย วรพล ทองแรง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
229 55332 นาย เจษฎา การะจักร์ นาเวียงจุลดิศวิทยา อำนาจเจริญ
230 55500 นางสาว กัญญาณี ศรีพลกรัง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
231 55545 นางสาว ปาริชาติ ทรงพระ บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
232 55633 นางสาว อัญชลี มาศรักษา เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
233 55743 นาย พรรษิษฐ์ ขันตรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
234 55789 นางสาว จันทร์จิรา เผดิม นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
235 55881 นางสาว สุณิสา หาญยิ่ง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
236 55960 นางสาว วิชชุดา ศิริคำ วารินชำราบ อุบลราชธานี
237 55989 นางสาว พูนทรัพย์ แสนราษฎร์ อาจสามารถวิทยา ร้อยเอ็ด
238 56211 นาย อมเรศ ผาสุก ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
239 56321 นาย ณภัทร วงศ์สุเพ็ง มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม นครพนม
240 56345 นางสาว เพชรรัตน์ วรศิลป์ ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
241 56385 นางสาว ภิรมณ์ญา มูลเมือง มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม นครพนม
242 56392 นาย นิติกร บริบูรณ์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
243 56491 นางสาว สุมาลี สุเมธมงคล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
244 56527 นาย วีรภัทร อินธิกาย นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์
245 56548 นางสาว วลี ประสารรส ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
246 56601 นาย ปะการัง กุลวงค์ คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
247 56812 นาย วุฒิชัย มีนาม สังขะ สุรินทร์
248 57002 นาย จิตกร สมตน คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร
249 57014 นางสาว กวินทิพย์ นามศร เลิงนกทา ยโสธร
250 57016 นาย ศักดา แสงส่อง ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
251 57018 นางสาว อภิญญา แสงเดือน กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
252 57095 นางสาว สุพัตรา แสงประจักษ์ เลิงนกทา ยโสธร
253 57141 นางสาว แขนภา ภูสมยา เลิงนกทา ยโสธร
254 57356 นางสาว สุดารัตน์ สิงห์ธี ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
255 57479 นางสาว อนิสา ก่ำจำปา มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
256 57482 นางสาว ปรียานุช แร่ทอง มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
257 57782 นางสาว จินารักษ์ ศรีภา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
258 57903 นาย ทศพล สามสี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
259 57978 นางสาว วิลาวรรณ เสริมเจริญกิจ หนองซนพิทยาคม นครพนม
260 58050 นาย พิศุทธิภูมิ ให้ศิริกุล มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
261 58198 นาย สราวุธ ศรีวิชัย ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
262 58243 นางสาว อนุสรา นาคไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
263 58315 นางสาว มุนารี เสาว์ทอง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
264 58422 นางสาว พัชรี มีสติ ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
265 58486 นางสาว ดุษฎี ภูมิฐาน เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
266 58558 นางสาว สุรัตดา เหมาะสม กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
267 58616 นาย ณัฐวุฒิ เลิศสุขกิจวัฒนา กำแพง ศรีสะเกษ
268 58646 นางสาว ภิรมย์ลักษณ์ เลื่อนไชย อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
269 58720 นาย พีรชน แก้วคำชาติ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
270 58755 นาย สัตยา ใจใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
271 58758 นางสาว พัชรินทร์ แสนบุตวงษ์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
272 58782 นางสาว วลัยลักษณ์ ชัยนอก กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
273 58833 นาย สุรจิต สุจริต ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
274 58843 นางสาว กิตติญา หาโล๊ะ กำแพง ศรีสะเกษ
275 58857 นางสาว เมนา บุญมานัด เดชอุดม อุบลราชธานี
276 58972 นางสาว วรรณฤดี เพียวสูงเนิน ห้วยหินพิทยาคม บุรีรัมย์
277 58988 นางสาว มณีรัตน์ ม่วงมนตรี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
278 59069 นาย อนุชา ประจงจิตร ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
279 59141 นางสาว หฤทัย คำหาญ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
280 59187 นางสาว สุกานดา แสนกำแพง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
281 59205 นางสาว จารุวรรณ ขันตี กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
282 59297 นางสาว สุชาวดี พิมสุตะ กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
283 59370 นาย วิศิษย์ศักดิ์ แสนณรงค์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
284 59445 นางสาว อินทิรา เอี่ยมโคกสูง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
285 59520 นาย วรวิทย์ สุภาพ ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
286 59522 นาย ณัฐพล วงค์คำ แก้งเหนือพิทยาคม อุบลราชธานี
287 59584 นางสาว วาสนา สุขหุ้ม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
288 59604 นางสาว เบญจวรรณ นนท์คำวงค์ ร่มเกล้า สกลนคร
289 59813 นางสาว เกศินี แหลมอาทิตย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
290 59816 นางสาว ปาริชาติ ถิ่นทัพไทย หนองฮีเจริญวิทย์ ร้อยเอ็ด
291 59828 นาย ไพรัช ทองมนต์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
292 59885 นางสาว วาสนา มาเสมอ กำแพง ศรีสะเกษ
293 59889 นางสาว พิมพ์ชนก รังพงษ์ นางรอง บุรีรัมย์
294 59963 นางสาว กนกพร กองเพชร นางรอง บุรีรัมย์
295 59975 นางสาว วิลาวัลย์ สินอ้วน ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
296 60057 นาย กฤษดา ปองดอง บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
297 60135 นาย วิทยา จำวงศคุ ม่วงมิตรวิทยาคม ร้อยเอ็ด
298 60168 นาย นพพล แก่นท้าว อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
299 60471 นางสาว นันธิยา โคชา เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
300 60474 นาย ณัฐวุฒิ บุตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
301 60475 นางสาว นงเยาว์ วงค์อามาตย์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
302 60696 นางสาว วารุณี ท้าวมา เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี
303 60795 นางสาว ณัฐวดี ศิริรส เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
304 60818 นางสาว จิตรา โซ่เมืองแซะ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
305 60841 นาย ปัญญา วงศ์ตะลา เดชอุดม อุบลราชธานี
306 60864 นางสาว ดรุณี พลเยี่ยม เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
307 60870 นาย กฤษณะ จิตต์พิพัฒน์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
308 60880 นางสาว ราตรี มีหมดจบ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
309 60902 นางสาว สุจิตรา ศรีคุณ นางรอง บุรีรัมย์
310 61056 นาย อภินันท์ ทองมนต์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
311 61119 นางสาว อังศุมาลิน ยามมา นางรอง บุรีรัมย์
312 61178 นางสาว สุพรรษา ธานีพูน ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
313 61271 นาย ภาคิน เจนพานิช นางรอง บุรีรัมย์
314 61314 นางสาว อมรรัตน์ พรหมบุตร นางรอง บุรีรัมย์
315 61316 นางสาว กรรณิการ์ แสงปราบภัย ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
316 61343 นางสาว จริยา นามวงษา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
317 61685 นาย สิรวิชญ์ ประทุมชัย โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
318 61771 นางสาว ฐิตินันท์ คำอ่อนศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
319 62035 นาย เจษฎา สามารถ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
320 62090 นาย ธนายุต บัวสด บัวเชดวิทยา สุรินทร์
321 62373 นาย อธิวัฒน์ พงษ์สุระ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
322 62520 นางสาว นันทนา คงสุขา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
323 62584 นาย สุริยา สองเมือง กู่จานวิทยาคม ยโสธร
324 62781 นาย ธนกฤต พื้นผา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
325 62891 นางสาว กัลยา หมื่นจิตร ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
326 62908 นางสาว กัณฑมาศ พลพาล ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
327 62964 นางสาว มนธิชา จันปุ่ม หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
328 62978 นาย ณรงค์ศักดิ์ แสงศรี บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
329 63081 นาย ไตรรัตน์ บวรชาติ นางรอง บุรีรัมย์
330 63092 นางสาว อรณี มิตรจันทึก นางรอง บุรีรัมย์
331 63295 นางสาว สกุลรัตน์ เข็มเพชร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
332 63319 นาย สิทธิชัย ไกลถิ่น อุเทนพัฒนา นครพนม
333 63509 นางสาว บุษยมาศ จรเด็จ ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
334 63537 นาย ศรเพชร หมั่นชัย แก้งเหนือพิทยาคม อุบลราชธานี
335 63700 นางสาว เกศรินทร์ หอมดี ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์
336 63741 นาย ธีระวัฒน์ ลุนนา บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
337 63803 นาย นิติ พั้วทอง บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
338 63817 นาย อัยการ ยามบุญ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
339 63892 นางสาว ลำไพ เหล็กเพชร นาจะหลวย อุบลราชธานี
340 63902 นาย สมชาย ทองแย้ม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
341 63926 นางสาว พิมพ์ศรี เคี่ยงคำผง อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
342 63939 นางสาว เจนเนตร สุระมาศ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
343 64010 นางสาว อรพรรณ ป้องบุญมี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
344 64080 นาย จักรกฤษ รุ่งศศิธร น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
345 64135 นางสาว นุชจรี มงคลแก้ว น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
346 64201 นางสาว พุทธิภรณ์ นพรัตน์ นางรอง บุรีรัมย์
347 64246 นางสาว วิภาวรรณ โสดาพรม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
348 64387 นางสาว สุภิญา พันธ์ไธสง นางรอง บุรีรัมย์
349 64555 นางสาว บุศยรินทร์ พงษ์ธนู ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
350 64637 นาย ณรงค์ บุตรชาติ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
351 64752 นางสาว ปัญจพร ประถมนาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
352 64757 นาย จำเนียร เปรมทา พนาศึกษา อำนาจเจริญ
353 64762 นาย วิชาญ ดีพลงาม สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
354 64783 นางสาว กุสุมา ดีพร้อม ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
355 64994 นางสาว ศิราภรณ์ ไชยา อุเทนพัฒนา นครพนม
356 65044 นาย วิศรุต อาจหาญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
357 65052 นางสาว กมลชนก โสขวัญฟ้า นางรอง บุรีรัมย์
358 65086 นาย อัฐพล วงศ์ผาบุตร นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
359 65126 นาย ศุภษร คำกลอน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
360 65137 นางสาว อุษา นามบุรี นางรอง บุรีรัมย์
361 65146 นาย สหชน พูลเลิศ สังขะ สุรินทร์
362 65215 นางสาว นุชนภาลัย เหลือนึก สิรินธร สุรินทร์
363 65279 นาย ภัทร ปะโปตินัง ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์
364 65394 นางสาว กัลทริกา โทศรีทา เดชอุดม อุบลราชธานี
365 65456 นางสาว กาญจนา รำไพ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
366 65458 นางสาว รัชนี ปรือปรัก ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ศรีสะเกษ
367 65530 นางสาว วัชราภรณ์ วงษ์คำชัย ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
368 65670 นางสาว บุษยา มิ่งบุญ โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
369 65862 นางสาว สุรีรัตน์ ฤทธิ์พันธุ์ม่วง นางรอง บุรีรัมย์
370 65897 นาย พงษ์สิทธิ์ นาเมืองรักษ์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
371 66014 นางสาว พรสุดา จันทร์หา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
372 66049 นาย ณัฐวุฒิ ภาพยนต์ นางรอง บุรีรัมย์
373 66159 นาย สุทธิพงษ์ สืบสวน เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
374 66190 นาย นัฐพล สิงห์ขร นางรอง บุรีรัมย์
375 66213 นาย ประภาส ใหญ่ปราม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
376 66324 นาย ถาวร สุรพล อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์
377 66343 นาย ภัทรพล วรรณราม เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
378 66377 นางสาว ภานุมาศ อภัยชา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
379 66443 นางสาว เสาวนิต แก้วรักษา นางรอง บุรีรัมย์
380 66517 นางสาว จิราวรรณ แสวงบุญ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
381 66818 นางสาว วรรณิกา ประสาร สตึก บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39363 นางสาว ปวีณา วิมลศาสตร์ พนมดงรักวิทยา สุรินทร์
2 39383 นางสาว วิจิตรา วิลานันท์ โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
3 39523 นางสาว ฉัตรฑริกา จันทะดวง ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
4 39596 นางสาว สุปราณี ผู้มีสัตย์ เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ
5 40315 นางสาว วรรนิศา วิจิตรเชื้อ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 41215 นางสาว จุฑามาศ วงศ์คำ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
7 41752 นางสาว ลักขณา เมืองจันทร์ ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
8 41948 นางสาว อมรา แก่นงาม นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
9 42219 นางสาว โสภิดา รัตนเพชร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
10 42547 นางสาว บุญยนุช โสภะถา เดชอุดม อุบลราชธานี
11 42601 นางสาว เนตรนภา ดีโคตร์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
12 44446 นาย ศรัญญู นุรา ธาตุพนม นครพนม
13 44647 นางสาว อภิระมณ หลาทอง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
14 44665 นางสาว อาภรณ์ ตรีโชคสุวรรณ กำแพง ศรีสะเกษ
15 44735 นางสาว วนิดา เสนาวัง กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
16 44917 นางสาว สุดารัตน์ มาลีหวล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
17 44927 นางสาว สุจินันท์ พรอภิรัตน์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
18 44993 นางสาว อังประภา ตวงโชคสถาพร ธาตุพนม นครพนม
19 46079 นางสาว ขวัญชนก โปร่งจิต ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
20 46374 นางสาว ชุติมา คณารูป มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
21 46386 นางสาว หทัยชนก วรรณคำ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
22 46777 นางสาว ศันศนีย์ ทองงาม ห้วยขะยุงวิทยา อุบลราชธานี
23 47014 นางสาว มาลินี ชาเครือ นาแกพิทยาคม นครพนม
24 47043 นางสาว อรชร นันทิโค บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
25 47453 นางสาว ลำพูล ศรีบันดิษ นาจะหลวย อุบลราชธานี
26 47749 นางสาว อริสา ทับทิมเทศ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
27 48532 นางสาว แพรวพรรณ แคนเสา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
28 49089 นางสาว กรวรรณ ปิดตามาตา ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
29 49250 นางสาว สุภาวดี ตาสว่าง ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
30 49480 นางสาว ชลธิชา เสียมทอง ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์
31 50673 นางสาว สุชาดา ลุนภูงา อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
32 51128 นางสาว เจนจิรา ห้วยทราย คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
33 51217 นางสาว ศยามล สุขรัตน์ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
34 51402 นางสาว เขมฐริกา อักขราสา รัตนบุรี สุรินทร์
35 51666 นางสาว นัฏยา ปัททุม หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
36 52084 นางสาว ปาริชาติ มงคลเสริม ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
37 52296 นางสาว มันทนา ศรีวาที จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
38 52350 นางสาว สุดารัตน์ แก้วไตรรัตน์ ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
39 52545 นางสาว เพ็ญพิชชา เสร็จพร้อม รัตนบุรี สุรินทร์
40 52904 นางสาว มยุรี วงค์ใหญ่ สายธารวิทยา ศรีสะเกษ
41 52968 นาย ณัฐพล ภูเด่นไสย เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
42 53158 นางสาว สราลี ศรีสะอาด รัตนบุรี สุรินทร์
43 53333 นางสาว ศิริพร มีหินกอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
44 53453 นาย อภิเชษฐ์ เชื้อสกล พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
45 53861 นางสาว ขวัญกมล สายเสมา พนาศึกษา อำนาจเจริญ
46 54066 นางสาว อรยา เพียรไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
47 54145 นางสาว ดรุณี นนพละ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
48 54949 นางสาว อริยา พรมบุตร ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
49 54971 นางสาว ศรัณยา แซ่จัง เลิงนกทา ยโสธร
50 55326 นางสาว พัชรียา บุญขาว ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
51 55634 นางสาว เบญจวรรณ บุญสิม ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
52 55749 นางสาว ปวีณา สายสุข หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
53 56843 นางสาว อรัญ สีแลง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
54 56926 นางสาว ปวีณนุช ปราบจันทะ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
55 57123 นางสาว นิตยา กางรัมย์ กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
56 57550 นางสาว กมลชนก บุญธรรม นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
57 57600 นางสาว จุฑามาศ ฉาบพิมาย สตึก บุรีรัมย์
58 58028 นางสาว สุกัญญา รุ่งเรือง กำแพง ศรีสะเกษ
59 58075 นางสาว กรรณิการ์ แกล่มกล้า ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
60 58162 นางสาว ลภัสพิชชา สุรวาทกุล ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
61 59038 นางสาว ประกายแก้ว ไชยรัตน์ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
62 59488 นางสาว วิชุดา อำนวย ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
63 59596 นางสาว คธาทิพย์ ศิริพัฒน์ เดชอุดม อุบลราชธานี
64 59948 นางสาว สร้อยแก้ว บุญขาว ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
65 60424 นาย ธนภพ เดชภิมล ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
66 60699 นางสาว กานดา ผิวงาม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
67 60788 นางสาว ศิวพร ยาสมร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
68 60887 นางสาว วิรยา ทวีวัยชัยพล เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
69 62104 นางสาว ชิดชนก บุญเสริม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
70 63850 นางสาว สิมิรันตร์ สุวรรณธาดา สูงยางวิทยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
71 63884 นาย นัฐพงษ์ ประวิสารัตน์ หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
72 64021 นางสาว พัชรี ไชยเกิด เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
73 64279 นาย สันติชา เลโอนาร์ด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
74 65065 นาย ปลื้มปิติ จุลโคตร เดชอุดม อุบลราชธานี
75 65198 นางสาว ภัทรชนน คุ้มครอง นางรอง บุรีรัมย์
76 65283 นางสาว คารียาห์ ญาณะธรรม สังขะ สุรินทร์
77 65371 นางสาว ปาริฉัตร มณีกัญย์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
78 65474 นางสาว ศุภรดา ผดุงเวียง เดชอุดม อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การท่องเที่ยว
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39151 นางสาว วิชุดา ทำดีกุล พนาศึกษา อำนาจเจริญ
2 39386 นาย พิสุทธิ์ ศรีชื่น กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
3 40994 นางสาว ปิยะนุช บัวดี พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
4 41704 นางสาว วารุณี แสนโคตร นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
5 42069 นางสาว แสงเดือน จันทาเวท ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 42128 นางสาว พัชรวรรณ เกียรติอุทัย ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
7 42239 นางสาว คุณากร ศรีลาเคน น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
8 42304 นางสาว อิสริยะ แซ่ลิ้ม มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
9 43713 นางสาว เบญจวรรณ โพธิ์ขาว กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
10 43773 นางสาว พัชราภรณ์ เหนือพวน หนองซนพิทยาคม นครพนม
11 43841 นางสาว กัญญารักษ์ บุญโสภา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
12 44085 นาย จักรพล แสนโคตร ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
13 44535 นาย ศักรินทร์ ไชโย ธาตุพนม นครพนม
14 44642 นางสาว สุมารินทร์ พันธ์ทอง สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
15 44648 นางสาว อักษราภรณ์ หลอดคำ สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
16 44705 นางสาว จันทร์เพ็ญ พรชู เดชอุดม อุบลราชธานี
17 45374 นาย เศกสิทธิ์ สีสองเมือง เชียงขวัญพิทยาคม ร้อยเอ็ด
18 45881 นางสาว ดวงสุดา กล้าหาญ* โพนงามพิทยาคาร ยโสธร
19 46292 นางสาว อรรถพร ชนะพาห์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
20 46357 นางสาว ศิริพร ศรวิชัย บัวเจริญวิทยา ศรีสะเกษ
21 46363 นางสาว กาญจนา ศุภนาม ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
22 46911 นางสาว สุภาภรณ์ เกษาพันธ์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
23 47070 นางสาว ณัฐสิมา ศิริวรรณ อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
24 47102 นางสาว กิ่งกาญจน์ ผุดผา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
25 47864 นางสาว รัชฎาภรณ์ ทุมประสิทธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
26 48088 นาย ปรเมษฐ์ จังอินทร์ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
27 48508 นางสาว มนัญชยา อุตอามาต สังขะ สุรินทร์
28 48572 นางสาว ทรายแก้ว ไตรพรม สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
29 49127 นางสาว สุรัสวดี จันทพันธ์ ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
30 49142 นางสาว สุภาพร เสน่ห์พูด จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
31 49251 นางสาว อภิญญา เกตะสิทธิ์ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
32 49440 นางสาว ยุพาพร คำพันธ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
33 49447 นางสาว อำภาพร นึกดี ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
34 50019 นางสาว พิชญ์อร ทวีชาติ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
35 50249 นางสาว สายฝน ไหมทอง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
36 50913 นางสาว อรุณี บุญครอง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
37 50973 นางสาว ปภัสรา หลวงศรีภูมิ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
38 50976 นางสาว นารินทร์ อนันตศิลป์ เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
39 51596 นางสาว สุวรรณา พัวพิทยาเลิศ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
40 51622 นางสาว พรรณวิภา อินธิสุทธ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
41 52478 นางสาว อภิญญา บุญภา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
42 52579 นางสาว รัตนาภรณ์ หัสดร ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
43 52589 นางสาว ประดับพร บัวหลวง จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
44 53428 นางสาว อรทัย จันทร์ศรี โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
45 54444 นางสาว นันทิยา สาแดง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
46 54648 นางสาว ศิริญญา อาสานอก ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
47 55068 นางสาว ภัทรวดี บุญมาก ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
48 55213 นาย เอกลิขิต บริบูรณ์ หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์
49 55438 นางสาว อภิวรรณ ขวัญใจ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
50 55589 นางสาว นัดดา ดอนเปตง เดชอุดม อุบลราชธานี
51 55703 นางสาว วิมาลา ไชยศรีษะ บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
52 56143 นางสาว ฤดีรัตน์ วรรณพัฒน์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
53 56761 นางสาว ภาวิณี ภูมะลี น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
54 56842 นางสาว กนกวรรณ นันทวงษ์ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
55 56932 นางสาว ปวีณา สุภนาม ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
56 57825 นางสาว อังคณา ทองอ้ม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
57 58844 นางสาว นารี บุญเรือง ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
58 59215 นางสาว วันวิสา สิงห์นวล นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
59 59474 นางสาว พาณิภัคน์ ช่วงโชติ เดชอุดม อุบลราชธานี
60 59653 นางสาว สุวรรณา ปัตภี เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
61 59925 นางสาว วริษา ปากหวาน ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร
62 59966 นางสาว นัตยา บุญสม ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
63 60183 นางสาว ศิรินทิพย์ จากสูงเนิน อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
64 60273 นางสาว สุวรรณณี ผสม เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
65 60672 นาย วฤทธิ์ แสงสันต์ เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
66 60894 นางสาว อารีรัตน์ เเก้วหาวงค์ ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
67 61555 นางสาว จารุวรรณ สะเดา ตระกาศประชาสามัคคี ศรีสะเกษ
68 61631 นาย จตุโชค ขมิ้นทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
69 61872 นางสาว ศิรินภา สมพันธ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
70 62893 นางสาว รัฐกานต์ งามรุ่งโรจน์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
71 63424 นาย ประนิทัศ ภูขีด วิโรจน์ผดุงศาสน์ ร้อยเอ็ด
72 64069 นางสาว พรพิพัฒน์ สูงโฮง กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
73 64821 นาย ทองใส เข็มแก้ว ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
74 65084 นางสาว สุวิมล มะลิทอง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
75 65572 นางสาว ธิดาพร เอกสะพัง อุเทนพัฒนา นครพนม
76 66149 นางสาว ธิดารัตน์ สืบสำราญ ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาไทยและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39105 นางสาว ศิรินทรา พรมาเนตร กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
2 39154 นางสาว สุรีย์พร อาจวิชัย หนองแวงวิทยาคม มุกดาหาร
3 39946 นางสาว อรอนงค์ สินสุพรรณ์ หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
4 40978 นางสาว พรรณี แพทย์ทองซิว ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
5 41968 นางสาว บุณฑริกา อนุแก่นทราย ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
6 42680 นาย ธีระวัฒน์ แซงดาว ธาตุพนม นครพนม
7 42836 นางสาว อินทรา คำบาล เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
8 44139 นางสาว ณัฏชรินทร์ พรหมมาอาจ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
9 45230 นาย ศักดิ์สิทธิ์ แสงสิงห์ ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
10 45851 นางสาว รัชนก ลาชาวนา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
11 45966 นางสาว อัมพร พันธ์เพ็ง ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
12 45989 นางสาว กนกวรรณ สมหมาย นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
13 46058 นางสาว รัตติยากร ปาทะหา เดชอุดม อุบลราชธานี
14 46174 นางสาว พัชรินทร์ กิตติ แก้งเหนือพิทยาคม อุบลราชธานี
15 46226 นางสาว กรกนก อาดี ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
16 46236 นางสาว สุจิตรา ยืนทน ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
17 47007 นางสาว เกวลี สมมา นาแกพิทยาคม นครพนม
18 47165 นางสาว สุพัตรา ท้าวคำวัง ปลาปากวิทยา นครพนม
19 47188 นางสาว นาฏลดา พรมลี เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
20 47592 นางสาว ปัทมา อินธิมาศ น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
21 47647 นางสาว จุฑารัตน์ น้อยนาดี นาแกพิทยาคม นครพนม
22 47776 นางสาว วาสนา สมหมาย นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
23 48002 นางสาว ศุภรัตน์ เดชะคำภู เดชอุดม อุบลราชธานี
24 48234 นางสาว สุดาพร สายตรง พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
25 48348 นางสาว มณฑยา มาลาวัลย์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
26 48793 นางสาว ศิรประภา มลทินอาจ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
27 49556 นางสาว ทรัพย์ศิริ ชนะกุล กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
28 49653 นางสาว ชวาลา ขาวงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
29 49791 นางสาว พรภัตร วงษาเสน สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
30 49804 นางสาว วนิดา บุญราช ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
31 50106 นางสาว จิรนันท์ เนื้อนวล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
32 50425 นางสาว วรรณวิการ์ ทารินทร์ ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
33 50966 นางสาว ชิตสุภางค์ มุงคุณคำชาว โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
34 51182 นางสาว วทันยา ทองศรี คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
35 51801 นางสาว วันเพ็ญ จันครา สวงษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
36 52263 นางสาว สุกัญญา พลเมือง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
37 52555 นางสาว สุภาวรรณ จันทะบุตร ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
38 53442 นางสาว เพชรรัตดา ละออ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
39 53679 นางสาว อรอุมา โพธิ์หวังประสิทธิ์ ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
40 53974 นางสาว นิจวิภา มีชัย สังขะ สุรินทร์
41 54459 นางสาว วารุณี ชมอินทร์ พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
42 55180 นางสาว อรอนงค์ อุ่นอก เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
43 56152 นางสาว ปัทมาภรณ์ คำจันทร์ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
44 56394 นางสาว รัชดา ลือชา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
45 56423 นางสาว พัชรินทร์ โมฆรัตน์ จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
46 56426 นางสาว สุคนธ์ธาทิพย์ ตรีเมฆ พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ มุกดาหาร
47 56710 นางสาว จุฑาทิพย์ มิ่งชัย คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
48 57046 นางสาว จิรภา สาบุตร วรคุณอุปถัมภ์ ศรีสะเกษ
49 57945 นางสาว จินดาเพชร นามนาค ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
50 58063 นางสาว ศิริลักษณ์ โคตะมาลี พนาศึกษา อำนาจเจริญ
51 58454 นางสาว สุภาพร พลอาจ สายธารวิทยา ศรีสะเกษ
52 58572 นางสาว ณัฏฐาพร ธิสาคร อุเทนพัฒนา นครพนม
53 58612 นางสาว นรินทร์ พันธุชาติ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
54 58615 นางสาว บรรพตรี ศรีหะมงคล อุเทนพัฒนา นครพนม
55 60407 นางสาว จรัญญา พรดอน นางรอง บุรีรัมย์
56 61018 นางสาว พรวิมล ใยคำ กำแพง ศรีสะเกษ
57 61195 นางสาว ธิตภรณ์ ประมูลชาติ กันทรอมวิทยาคม ศรีสะเกษ
58 61441 นางสาว ธัญสุดา โล่ห์นารายณ์ นางรอง บุรีรัมย์
59 61510 นางสาว สรัญญา หนองขุ่นสาร โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
60 62231 นางสาว สกุลพร แหวนเงิน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
61 62258 นางสาว ธิดาชนก ศรีนวล น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
62 62471 นาย วีรชน บาดตาสาว ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
63 63080 นางสาว ทรายแก้ว ดวงพล ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ศรีสะเกษ
64 63251 นางสาว จิราพร อุลหัสสา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
65 64433 นางสาว ศิราณี ลอยเลื่อน ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
66 64440 นางสาว ศิริพัฒน์ บูรณะกิติ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
67 64597 นางสาว นิติยา จักษุมาตร เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
68 64609 นางสาว สุภาพร อาจสิงห์ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
69 66117 นางสาว สุชิรดา คำหา บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาจีนและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38917 นางสาว เจนจิรา ไชยสอน โนนค้อวิทยาคม ศรีสะเกษ
2 38993 นางสาว มัชฌิมา ศรีนอเนตร นางรอง บุรีรัมย์
3 39473 นางสาว พรศิริ หงษ์มณี วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
4 40294 นาย กฤษฎา กมุทมาศ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
5 40870 นาย ธงชัย ปุยฝ้าย วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
6 41748 นางสาว ดาลิกา มะณู ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
7 42413 นางสาว มนัสนันท์ เรืองเดช เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
8 42783 นางสาว อมรรัตน์ สายคูณ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
9 42925 นางสาว วริยดา จิตทวี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
10 43035 นางสาว กรนิภา แสนหยุด วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
11 43468 นางสาว หนึ่งฤทัย พรมชาติ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
12 43482 นางสาว จินตนา วงษาบุตร นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
13 43580 นางสาว นิตยา แสนดี นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
14 45200 นางสาว ลำพูน อุ่นชัย อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
15 45405 นางสาว อภิญญา ทองแท่ง รัตนบุรี สุรินทร์
16 46696 นางสาว นฤทัย ศรีนิล ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
17 47190 นางสาว พัตราภรณ์ มูลมณี จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
18 47198 นางสาว สุจิตรา ดวงสนิท วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
19 50184 นางสาว กนกวรรณ แหวนวงษ์ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
20 50603 นางสาว กัลยา นามเคน น้ำคำวิทยาคม ยโสธร
21 50629 นาย นฤเบศร์ ลัทธิรมย์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
22 52241 นางสาว ปารวตี อนุชาติ วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
23 52514 นางสาว วาณีพรรณ หงษ์ศรีจันทร์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
24 53958 นางสาว ธัญลักษณ์ แสงอุ่น ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
25 54278 นางสาว พรวิมล เคนงาม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
26 55623 นางสาว ธนัชพร วรรณทอง ตูมวิทยา ศรีสะเกษ
27 55870 นางสาว กาญจน์กนก หกพันนา เมยวดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด
28 56975 นางสาว ศิริพร สุนทรประยูร กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
29 57149 นางสาว มัทนา ศุภลักษณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
30 57155 นางสาว มัลลิกา สถานพงษ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
31 57803 นางสาว พัชราภรณ์ พิลากุล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
32 58076 นางสาว นฏกร บัวศรี โนนเพ็กวิทยาคม ศรีสะเกษ
33 58689 นางสาว พิมพ์ชนก บุญเอื้อ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
34 61438 นางสาว อรอนงค์ คันธศร นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
35 61617 นางสาว วาสนา ผลทวี นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
36 61671 นางสาว กัญญารัตน์ วงษ์ศรี นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
37 63155 นางสาว ณัชชานิษฐ์ มณีศรี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
38 63890 นางสาว รุ่งนิภา ปิยวงษ์ เมืองแคนวิทยาคม ศรีสะเกษ
39 63941 นาย พิเชษฐ์พงษ์ ประเสริฐ หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
40 64023 นางสาว นุชรี จันทะรี หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
41 64339 นางสาว วิมลรัตน์ ศิริพร ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
42 64346 นาย อนุชิต ศรีวิเศษ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
43 64772 นางสาว ศุภานัน หอมหวล เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
44 65306 นาย จักรกฤษณ์ อสิพงษ์ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
45 65748 นางสาว สุพพัตรา อาษาสี เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
46 66955 นางสาว นาถอนงค์ พรมภา เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38942 นางสาว สุภาวรรณ ฤทธิพยงค์ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
2 39533 นางสาว วณิชกานต์ เวฬุวนารักษ์ โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์
3 40314 นางสาว อรอนงค์ สุวรรณะ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
4 40926 นางสาว ลดาวัลย์ อินทร์ธิแสง พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
5 42072 นางสาว สุจิตรา ทุมมากรณ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 42118 นางสาว อรฤดี ขอสุข นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
7 42557 นางสาว ณัฐพร ภูวงค์ จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
8 42743 นางสาว พัชราภรณ์ พิมพ์ทอง เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
9 43037 นางสาว กมลรส นาคำ วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
10 44141 นางสาว มลินี เจริญนาม ธาตุพนม นครพนม
11 44144 นางสาว สุพัตรา แก่นลำพันธ์ ธาตุพนม นครพนม
12 44150 นาย อดิศร ทองสง่า ธาตุพนม นครพนม
13 44160 นางสาว ณัฐิดา นันศรีทอง ธาตุพนม นครพนม
14 44720 นางสาว เสาวณีย์ โชติสุภาพ นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
15 45912 นางสาว เจนจิรา สืบศรี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
16 46031 นาย วนัสบดี สง่าญาติ ธาตุพนม นครพนม
17 46589 นาย คมกฤต สง่างาม ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
18 47718 นางสาว ภริดา ศรีพรหม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
19 48227 นางสาว รัตนา สมนึก ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
20 48328 นางสาว จริยา ยอดเกษ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
21 48330 นางสาว บุษบง สุภาทิพย์ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
22 48338 นางสาว สุภาพร เพ็งแจ่ม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
23 48740 นางสาว วลัยลักษณ์ ชื่นชม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
24 50634 นางสาว ยุพิน หวังผล โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
25 51132 นางสาว อังสุมา จิณะกับ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
26 51153 นางสาว ดารัตน์ เตือประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
27 51174 นางสาว ลัทธวรรณ จุสูงเนิน คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
28 54491 นางสาว นาตยา ถนอมบุญ เหล่างามพิทยาคม อุบลราชธานี
29 55470 นางสาว วารุณี สมตน คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
30 56602 นางสาว สุกัญญา มากมาย วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
31 56661 นางสาว ภัทร์ธิดา สิงห์สถิตย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
32 57001 นางสาว ศรีรัตน์ โสมา ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
33 57036 นางสาว ชญานิษฐ์ หงษา คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
34 57051 นางสาว มะลิวัลย์ หอมหวล คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
35 57544 นางสาว พัชราภรณ์ เมืองจันทร์ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
36 57935 นาย อชิตพล กองแก้ว ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
37 57949 นางสาว สมฤทัย แมลงผึ้ง นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์
38 58286 นาย เกรียงศักดิ์ พันธุ์เพ็ง วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
39 61827 นางสาว พรทิพ สำโรง หนองแวงวิทยาคม สุรินทร์
40 64188 นางสาว ธินัดดา ศิลารักษ์ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
41 64780 นางสาว เมลาณี สารศิริ ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
42 66983 นาย ณัฐพล วิลัยพุด อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ประวัติศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 40249 นางสาว จุรีพร ภาระกุล อ่างศิลา อุบลราชธานี
2 40250 นางสาว จตุพร ดอนเส อ่างศิลา อุบลราชธานี
3 40306 นางสาว กุลยา ทองปาน ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
4 44355 นางสาว พัชรี เจริญพงศ์ทวีสิน เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
5 44948 นางสาว อรอนงค์ อัศพิมพ์ ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
6 45362 นาย เอกชัย สรสิทธิ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
7 45819 นาย ปกรณ์ ปุกหุต ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
8 46235 นางสาว อรอนงค์ ยุตะกิจ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
9 47669 นางสาว วรรณิศา เกษศรีรัตน์ ละทายวิทยา ศรีสะเกษ
10 49060 นางสาว นฤมล ศิริพร เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
11 50865 นาย วิทวัส วิเศษหมื่น น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
12 51248 นางสาว ฝนทิพย์ หาญชนะ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
13 51640 นางสาว สุธาทิพย์ เพชรมงคลกุล ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
14 52231 นางสาว พัชรา ไกรษี น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
15 53604 นางสาว จิรพรรณ ศิริบัว ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
16 53680 นางสาว ศรีสุดา แท่งทอง ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
17 54974 นางสาว สุธิรักษ์ บุญแสง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
18 56940 นางสาว นาขวัญ เกษรสร้อย กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
19 57022 นางสาว มนัสญา กสิพันธ์ เลิงนกทา ยโสธร
20 57746 นางสาว กัลยาณี อุโคตร ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
21 57953 นาย อนลัส สิถิระบุตร ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
22 58049 นาย บรรพต พรหมพินิจ นาแกพิทยาคม นครพนม
23 58263 นางสาว รัชนีกร อุ้ยปะโค เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
24 58443 นางสาว สุพัตรา เกิดกล้า มัธยมบักดองวิทยา ศรีสะเกษ
25 58448 นางสาว รุ่งธิวา เนียมมูล กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
26 58940 นาย ฤทธิชัย บุญมา กำแพง ศรีสะเกษ
27 59153 นาย ชัยวัฒน์ พนาจันทร์ พุทไธสง บุรีรัมย์
28 60071 นางสาว อภิญญา พลทม พุทไธสง บุรีรัมย์
29 60851 นาย ณัฐกรณ์ เกษหอม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
30 61508 นางสาว วิภาภรณ์ เทียบศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
31 61909 นางสาว สถาพร เพ็ชร์ทองกลม นางรอง บุรีรัมย์
32 61912 นางสาว สุภาพร บุญมี นางรอง บุรีรัมย์
33 62491 นาย ศักดา หงษา กู่จานวิทยาคม ยโสธร
34 66905 นางสาว ศุภรดา วงศ์เทวราช นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การพัฒนาสังคม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38959 นางสาว วิลาวัลย์ บรรลุศิลป์ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
2 39937 นาย บรรลือ เทียมทัศน์ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
3 40330 นางสาว ณัฐกานต์ อนุพันธ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
4 40530 นางสาว อาภาพร วรบุตร ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
5 40989 นางสาว อารยา ทองเทพ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
6 41194 นางสาว หฤทัย บัวใหญ่ โนนกลางวิทยาคม อุบลราชธานี
7 41583 นางสาว พันธ์ทิพย์ พระโคตร หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
8 42269 นางสาว วิภาดา กองสินแก้ว ธาตุพนม นครพนม
9 42440 นางสาว ฐิติมา อุปรา น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
10 42684 นางสาว อัชฌา ศรีโสดา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
11 43812 นางสาว พรรณวิภา แจ่มใส เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
12 43824 นางสาว อรอนงค์ อุตโท เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
13 44189 นางสาว ธิดาพร ดาสะอาด ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
14 44897 นางสาว เพชรรัตน์ บัวแก้ว ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
15 45070 นางสาว ดวงใจ ฉายประดิษฐ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
16 45183 นาย ชิตพล ทองปาน ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
17 45452 นางสาว สุปราณี สีสวย น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
18 46136 นาย สุรเดช ลาลุน ราษีไศล ศรีสะเกษ
19 46197 นาย ปริวัฒน์ ปลั่งกลาง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
20 46282 นางสาว สุทธารัตน์ ลานนท์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
21 46302 นางสาว ผ่องฉวี ศรีศิลา สตึก บุรีรัมย์
22 46888 นางสาว นงคราญ พัดทาบ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
23 46967 นางสาว วิไลวรรณ สมสร้อย บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
24 47094 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ ชอบเสียง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
25 47154 นางสาว ยุพเรศ วิถุนัด สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
26 48410 นางสาว กนกวรรณ ตนะภักดิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
27 48661 นางสาว ธัญญาพร คืนดี มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
28 48690 นางสาว จันทร์จิรา ถาลี เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
29 48878 นางสาว มะยุรี เมียดสีนา น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
30 49042 นาย ศิริโรจน์ กำปันโน มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
31 49239 นางสาว วณาพร คงเพียร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
32 49260 นางสาว ธนิตา สายหงษ์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
33 50753 นางสาว วิภารัตน์ บุญมารอง ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
34 50911 นางสาว พรประภา เนตตาสาร ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
35 52449 นางสาว เสาวลักษณ์ โนนสังข์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
36 52755 นางสาว ธัญลักษณ์ วัฒนะ หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
37 52857 นาย เศรษฐา พึ่งภพ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
38 53495 นางสาว มยุรา โชคแสน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
39 54447 นางสาว โรยทองทราย จันทร์หอม ธรรมโฆษิตวิทยา นครพนม
40 54524 นางสาว กรกนก พัฒนสงคราม ธรรมโฆษิตวิทยา นครพนม
41 54525 นางสาว อภัสรา บัวสิงห์ เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
42 55865 นางสาว ศิรินทิพย์ ปิ่นสุข ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
43 56008 นางสาว พรชนก ชื่นตา เลิงนกทา ยโสธร
44 56068 นางสาว กรวิภา บุตรกูล นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
45 56283 นางสาว จารุวรรณ ม่วงมิตร ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
46 56441 นาย จักราวุธ นิละบุตร พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ มุกดาหาร
47 56459 นางสาว วรรนิดา สมเจตนา ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
48 56917 นางสาว ปวีณา บุญอินทร์ ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
49 57836 นางสาว จิรภิญญา อินทร์ทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
50 57855 นางสาว อนงค์รัก อยู่เย็น ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
51 57965 นางสาว ทิพวรรณ ยิ่งยงค์ ธงธานี ร้อยเอ็ด
52 58012 นางสาว น้ำผึ้ง พิลาวุฒิ ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ยโสธร
53 58083 นางสาว จุฑามาศ ผดุงสรรพ ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
54 58139 นางสาว จรีวรรณ ผิวเงิน ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
55 58305 นางสาว สุภาวดี ทวีชาติ ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
56 58985 นาย บุญสม แจ่มศรี ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
57 59735 นางสาว หนึ่งฤทัย กันยุดม เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
58 59868 นาย กฤษดา ช่างสลัก ราษีไศล ศรีสะเกษ
59 59937 นาย นัฐพล ชัชชัยวรวงศ์ ราษีไศล ศรีสะเกษ
60 60749 นาย สุรเดช ภารุสุข ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ยโสธร
61 60784 นาย ณรงค์ เหล็กงาม จิกดู่วิทยา อำนาจเจริญ
62 60829 นางสาว สกุลเกษ การนัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
63 61539 นางสาว สกาวรัตน์ พลสิม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
64 61550 นางสาว แพรวนภา ศรีจันจันทวงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
65 61649 นางสาว ดวงพร สิทธิธรรม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
66 61956 นางสาว นาตยา ดวงทอง หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
67 62058 นางสาว สุลิตา เพชรแสน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
68 62243 นางสาว เกวรินทร์ วงษ์ขันติ์ ธาตุพนม นครพนม
69 62328 นางสาว ผกาพร ฐานทองดี หว้านใหญ่วิทยา มุกดาหาร
70 62667 นางสาว ทัศนียา ทองตัน ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
71 62824 นาย ณัฐวุฒิ โพธิวัฒน์ ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
72 62844 นางสาว อชิรญา ฟองอ่อน สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร
73 62904 นางสาว สุกัญญา คำพันธ์ นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
74 62989 นางสาว อาทิตยา นิลแสง พนาศึกษา อำนาจเจริญ
75 62996 นางสาว ปาหนัน ศรีชมภู นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
76 63056 นางสาว ภัทรวดี ขวัญหวัน เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
77 63058 นางสาว ลลิตา หาญชัย นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
78 63067 นางสาว ศิรินันทร์ ช่วยคูณ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
79 63320 นางสาว อุบลทิพย์ ไชยวงค์ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
80 63528 นาย สุรชัย ใต้ชมภู ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ยโสธร
81 63678 นางสาว นิตยา ฉ่ำดำ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
82 63714 นางสาว วาสนา แดงงาม ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
83 63826 นางสาว อมรศรี วรรณวัตร มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
84 64696 นาย พีระพล หวังดี มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
85 64753 นางสาว สุกัญญา บัวพันธ์ ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
86 65266 นางสาว ผกาวัลย์ บุญจริง ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
87 65476 นางสาว ญาณิศา แซ่ฮ้อ หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
88 65479 นางสาว ปัทมาพร ทองบัวบาน หนองบัวฮีวิทยาคม อุบลราชธานี
89 65553 นางสาว บรรจง วริสาร ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
90 65634 นางสาว อาลดา ผิวอ่อน ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
91 66181 นาย ธนาวัฒน์ เชี่ยวพรรษา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
92 66429 นางสาว ธิดารัตน์ ทองลา ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : นิเทศศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38947 นางสาว นริศรา สุดตา พนาศึกษา อำนาจเจริญ
2 40436 นางสาว สมหญิง บัวงาม กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
3 40503 นางสาว สุพัตรา สุริยะวงค์ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
4 40696 นางสาว นาถยา วรรณผล น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
5 40949 นางสาว นนทิยา ทองประสาน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
6 42037 นางสาว ปคุณา แสงจันทร์ สว่างแดนดิน สกลนคร
7 42179 นาย จาตุรนต์ ดอนเหนือ ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
8 42347 นางสาว ปริญญา สมพันธ์เพ็ง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
9 45110 นางสาว รัตนภรณ์ จีระออน สตึก บุรีรัมย์
10 46913 นางสาว สุดารัตน์ กำลังเขียว ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
11 48670 นางสาว สุภัสสร วิลามาตย์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
12 51280 นาย สุธิวัส จันทร์แก้ว สว่างแดนดิน สกลนคร
13 51523 นางสาว ลัดดาวัลย์ วงค์ใหญ่ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
14 52639 นางสาว พรสิริ ภูลสวัสดิ์ นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
15 53916 นาย อิทธิพล สำเร็จกิจ นางรอง บุรีรัมย์
16 53940 นางสาว รัชนีย์ อาจวิชัย พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ มุกดาหาร
17 54937 นางสาว นฤมล พันนาม นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
18 55398 นาย ศราวุธ รามศรี วรคุณอุปถัมภ์ ศรีสะเกษ
19 55692 นาย จารุพัฒน์ นาคพันธ์ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
20 56816 นางสาว จุไรรัตน์ แย้มโชติ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
21 57074 นาย ณัฐพงษ์ พยัคฆา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
22 58022 นางสาว ทัศนีย์ วิบูลย์อรรถ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
23 58152 นางสาว จิตรา แซ่อึ้ง ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
24 58160 นางสาว กานต์ธิดา เบือนกระโทก ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
25 60091 นางสาว จุติภรณ์ อ้นงาม ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
26 60133 นางสาว ธิดารัตน์ ผาเวช ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร
27 63301 นางสาว สุวารี ดัชถุยาวัตร ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
28 64177 นางสาว จินตนา ตันนอก พนมรุ้ง บุรีรัมย์
29 64381 นางสาว ปัญญาพร อัตถยุตต์ นางรอง บุรีรัมย์
30 65412 นางสาว ชลดรินทร์ บุญนิ้ม ธาตุพนม นครพนม
31 66416 นางสาว ละอองดาว ทองเฟื่อง ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การออกแบบอุตสาหกรรม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39212 นาย ภูบดินทร์ คำภีระ แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์
2 39588 นางสาว บุณฑริกา พวงกิจจา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
3 39904 นางสาว สุชิรา โกสิงห์ นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
4 40360 นางสาว พรวิไล เจริญทัศน์ น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
5 40947 นางสาว ชนัญญา คงยืน รัตนบุรี สุรินทร์
6 42007 นาย วัชรินทร์ เหมือยไธสง นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
7 44610 นางสาว พรอารีย์ พลบุรี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
8 45050 นางสาว อุมาพร คำดี หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
9 46117 นางสาว ภัสนันท์ โคตะสุ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
10 46511 นาย นรเศรษฐ์ สะใบ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
11 46547 นางสาว สุดารัตน์ จงจรูญเกียรติ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
12 47438 นางสาว เมตตา เดชะคำภู น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
13 47609 นางสาว ลักขณา ปาซา นาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี
14 47872 นางสาว อทิตยา ติลาชัย เลิงนกทา ยโสธร
15 48544 นางสาว สินาภรณ์ รัตนคำ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
16 48733 นาย ณัฐวุฒิ ประเสริฐศรี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
17 48800 นางสาว ภาวิณี ไชยสิทธิ์* กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
18 49935 นาย เจษฎา โสพัฒ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
19 50894 นางสาว อุไรวรรณ เหาะเหิน สว่างแดนดิน สกลนคร
20 53688 นางสาว อนุชราภรณ์ ราศรีมัย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
21 54793 นางสาว ศิริพร วงษ์คูณ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
22 55241 นางสาว ชุดาภา เชื้อแก้ว พุทไธสง บุรีรัมย์
23 55974 นาย อดิศร บุญกว้าง ประสานมิตรวิทยา ศรีสะเกษ
24 57075 นางสาว วราพร รุ่งเรือง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
25 57587 นางสาว แพรวนภา อินทสิทธิ์ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
26 57667 นางสาว นฤมล น้อยจันอัด เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
27 57938 นางสาว อุลัย ศิลาโพธิ์ นาเวียงจุลดิศวิทยา อำนาจเจริญ
28 60113 นางสาว จรีรัตน์ หล้าอามาตร นางรอง บุรีรัมย์
29 60167 นาย โกมินทร์ เดชนรสิงห์ ม่วงมิตรวิทยาคม ร้อยเอ็ด
30 60733 นาย ทินกร พรมทอง ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
31 61897 นางสาว สุพิชชา การะเกต บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สุรินทร์
32 62825 นาย ณรงค์ ทิพมาตย์ วิโรจน์ผดุงศาสน์ ร้อยเอ็ด
33 63759 นาย พรสวรรค์ ปิยารัมย์ สหธาตุศึกษา อุบลราชธานี
34 64296 นาย นิธิพัฒน์ วันนา โนนสวางประชาสรรค์ อุบลราชธานี
35 64408 นาย พรมวินัย ดาทวี น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
36 64519 นาย จักรกริศน์ หงษ์ทอง ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
37 64657 นางสาว อมรรัตน์ ปรากฏ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
38 65105 นาย ชยินท์ บูรณะอุดม เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
39 65511 นาย วุฒิพงษ์ ครองยุทธ วิโรจน์ผดุงศาสน์ ร้อยเอ็ด
40 66079 นาย เอกชัย คำน้อย ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
41 66813 นาย นนท์ธิวรรธน์ คำประภา อุเทนพัฒนา นครพนม
42 67143 นาย ธนพล คงไทย เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : สถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 40372 นาย ทองคูณ พิมพ์วัน ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
2 41196 นาย พรประสิทธิ์ สมจิตร คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
3 41557 นางสาว ประภัสสร เครือศรี ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
4 41766 นาย วัชระ มูลมะณี พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
5 44779 นางสาว ณัฐธิดา ราตรี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 45126 นางสาว พิมชนก โพธิ์ยิ้ม วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
7 45840 นางสาว วรารัตน์ ศรีสุข ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
8 45954 นาย ภาณุพงศ์ สุวิมลชัยกุล ธงธานี ร้อยเอ็ด
9 47695 นางสาว ติณณา ภาษาพรม กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
10 47845 นาย ศักดิ์ชัย กฤษฎาชาตรี เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
11 47913 นางสาว เจษฎาภรณ์ ศรีส่วย จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
12 48187 นาย ปณวัฒน์ ราชประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
13 49077 นางสาว ปอยฝน ชนะพันธ์ เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
14 49884 นาย พสุภุมิ นาราษฎร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
15 51297 นาย พชรพงษ์ มืดทัพไทย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
16 51757 นางสาว วิภาวดี พรหมลิ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
17 52181 นาย วราวุฒิ สังฆะมณี เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
18 52600 นางสาว กาญจนา ชาสระคู พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
19 52644 นาย ณัฐวุฒิ รูปสูง จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
20 52854 นาย วุฒิเกียรติ เรียมไธสง ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
21 53246 นาย วุฒิพงษ์ ภูติรักษ์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
22 53279 นาย ฉันท์ทัต ดอกดวง เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
23 53426 นางสาว ชิดชนก แก้วสง่า หนองหว้าประชาสรรค์ ศรีสะเกษ
24 54206 นาย ศุภวัฒน์ สินสุวงศ์วัฒน์ พุทไธสง บุรีรัมย์
25 55688 นาย จตุพร แสงคำ สตึก บุรีรัมย์
26 55690 นางสาว วิยดา ธรรมษา บัวเชดวิทยา สุรินทร์
27 55840 นางสาว กนกพร ฤทธิธรรม เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
28 56694 นาย ศรันยู ประโลม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
29 57273 นาย ศิริวัฒน์ ศิริชนะ กระแชงวิทยา ศรีสะเกษ
30 57802 นาย วิรัตน์ รากทอง กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
31 58137 นางสาว ณัฐกานต์ คำนึก ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
32 58766 นางสาว จีรนันท์ จารุสิน หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
33 59066 นาย วินิจ บุญลา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
34 60000 นาย ทศพล กลางประพันธ์ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
35 60190 นางสาว วิไลลักษณ์ สิมารัตน์ พุทไธสง บุรีรัมย์
36 60368 นาย เกียรติศักดิ์ พูลทอง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
37 63590 นาย สุนทร สุขเลิม นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
38 63968 นาย อำพล โคตรพุ้ย สว่างแดนดิน สกลนคร
39 65590 นาย รสพล ปราบหล้า เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38845 นาย กิตติ รองทอง นาคำวิทยา อุบลราชธานี
2 39182 นางสาว สุชาดา ถาวรสุข แตลศิริวิทยา สุรินทร์
3 39278 นางสาว พรพิมล เพิ่มพูล สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
4 39335 นางสาว เฟื่องฟ้า พันหล่อมโส ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
5 39345 นางสาว เนาวรัตน์ ปากหวาน คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร
6 39486 นางสาว ศิราภรณ์ วิเศษพล อาจสามารถวิทยา ร้อยเอ็ด
7 39852 นาย อนุพงษ์ บับภาร เหล่าประชาอุทิศ มุกดาหาร
8 40290 นางสาว ผกามาศ จำปา ไตรมิตร ศรีสะเกษ
9 40336 นาย กฤษณะ พิมพาพันธ์ ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
10 40342 นางสาว สาลิณี หาญห้าว ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
11 40419 นางสาว ธัญญลักษณ์ หนองขุ่นสาร โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
12 40866 นางสาว ปิยะกาญจน์ คงมา ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
13 41264 นางสาว รัชพร หมอยา หนองฮีเจริญวิทย์ ร้อยเอ็ด
14 41401 นางสาว วันวิสา บุญแรง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
15 41417 นางสาว วนิดา แซ่อุ่ย นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
16 42465 นางสาว ศิรินทิพย์ กืกทอง นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
17 43032 นาย ปรัชญา กุกสันเทียะ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
18 43345 นางสาว สุวลักษณ์ ตอรบรัมย์ คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
19 43351 นางสาว อรอนงค์ ตอรบรัมย์ คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
20 43472 นางสาว วนิดา สีคุณ ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
21 43672 นางสาว ทิวาพร สังขวัน โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
22 44255 นาย นิติวัติ เชื้อขาวพิมพ์ นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
23 44434 นางสาว บุศรา บุญเต็ม ธาตุพนม นครพนม
24 44877 นางสาว กานต์ทิพย์ ศรีใสคำ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
25 44925 นางสาว สาวิตรี คำปลิว บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
26 45631 นางสาว วิชชุดา พลศรี น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
27 46139 นางสาว จิราพร แผ่นหิน เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
28 46330 นางสาว ภัทราวดี มุ่งหมาย เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
29 46441 นางสาว สุวิมล ต้นบุญ สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
30 46692 นางสาว พัชรี ทสาร น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
31 46899 นางสาว รุ่งนภา บุญใหญ่ น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
32 47016 นางสาว สุภาพร ชินศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
33 47553 นาย ชัยกมล แววศรี นาคำวิทยา อุบลราชธานี
34 47645 นางสาว รุ่งทิพย์ โสสุด เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
35 47711 นาย อานันท์ ไชยอินทร์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
36 47764 นางสาว จิราภรณ์ ธรรมชาติ น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
37 47769 นางสาว กนกวรรณ ไชยโกฏิ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
38 47981 นางสาว จิรภิญญา ทองอ้ม สังขะ สุรินทร์
39 47992 นางสาว จันทิมา อินทร์วัน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
40 48353 นางสาว นภัสสร สีดา โคกสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
41 48472 นางสาว ธิญากรณ์ ทิมเลขา ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
42 48806 นางสาว ไพรมณี คำมุงคุณ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
43 49150 นางสาว จันทร์ธิรา การะเกษ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
44 49166 นางสาว เครือฟ้า คันศร ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
45 49366 นางสาว พนิดา บุรณวรศิลป์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
46 49737 นางสาว สุกัญญา สีลาทิพย์ วารินชำราบ อุบลราชธานี
47 49773 นางสาว อรวรรณ งามนัก สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
48 49973 นางสาว พรรณนิภา จังอินทร์ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
49 50216 นางสาว นิลาวัลย์ เจริญ บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
50 50240 นางสาว อิสรา มะโนรัตน์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
51 50277 นางสาว พิลาวรรณ ขันตี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
52 50476 นางสาว ภัทราลักษณ์ ลัทธะโล น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
53 50793 นางสาว กมลดา อุตส่าห์ดี สังขะ สุรินทร์
54 51185 นางสาว จุฑามาศ แสนสนอง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
55 51191 นางสาว ปิยธิดา ศรีสุข ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
56 51219 นางสาว จุฑารัตน์ บรรลือ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
57 51336 นาย ทศพร พละศักดิ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
58 51869 นางสาว ภัคจิรา วัลลีย์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
59 51873 นางสาว จรีนารถ ศรีหมวด พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
60 51932 นางสาว มลิพร พลสมพร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
61 52078 นางสาว ราชวดี อินราช โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
62 52113 นางสาว แก้วตา พรหมชาติ ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
63 52135 นางสาว อมรรัตน์ บุญไชย เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
64 52264 นางสาว เมธิตา ตรีสา กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
65 52370 นางสาว สุพัตรา แพงศรี มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
66 53499 นางสาว ปรีอาภา หอมเนียม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
67 53586 นางสาว ศิรินญา สลับศรี* ธาตุศรีนคร สุรินทร์
68 53623 นางสาว สุพัตรา วงษ์เจริญ ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
69 54363 นาย ประจักษ์ นากลาง เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
70 54433 นางสาว นิติยา บุญเลี้ยง ตระกาศประชาสามัคคี ศรีสะเกษ
71 54692 นางสาว จันทร์จิรา เคนคำ โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
72 55252 นางสาว พิไลวรรณ เหล่าหา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
73 55554 นางสาว นิตยา สองศรี เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
74 55689 นาย ศศิวงศ์ บุญสิงห์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
75 56010 นางสาว เบญจมาศ วงค์โหง่น เดชอุดม อุบลราชธานี
76 56326 นางสาว แคทลียา วังคะฮาต คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
77 56386 นางสาว สุดาวรรณ เทียนทอง สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
78 56497 นางสาว เบญจวรรณ บุตรสุวรรณ์ เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
79 56728 นางสาว เทพสิริน พิลากุล พนาศึกษา อำนาจเจริญ
80 57088 นางสาว ศิริพร ชัยบัวแดง คำเขื่อนแก้ววิทยาคม อำนาจเจริญ
81 57153 นาย สิริโรจน์ กิ่งโด ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
82 57163 นาย อนุวัฒน์ เดชศิริ ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
83 57491 นางสาว ธิดารัตน์ ปัตตาโพ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
84 57568 นาย สุขุมพันธุ์ พันธ์จริต เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
85 57626 นางสาว โสรญา เตียงงา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
86 57758 นางสาว มุกระวี เด่นดวง ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
87 57956 นางสาว นางสาวศิริลักษณ์ เเสงนิล เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
88 58016 นางสาว พรรณสิริ บุตรพรม นาแกพิทยาคม นครพนม
89 58071 นางสาว ทิพาวรรณ จำปาหอม ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
90 58188 นางสาว อิสริน จารุสิน ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
91 58258 นางสาว อัมพร แพงมี ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
92 58733 นางสาว วรรณสุนีย์ ป้านภูมิ รัตนบุรี สุรินทร์
93 59163 นางสาว ปัญญาพร สาทิพจันทร์ สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
94 59170 นางสาว อารยา สิมาจารย์ สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
95 59587 นาย นราศักดิ์ อินทร์โท่โล่ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
96 59703 นาย ชาญชัย ลูกเงาะ น้ำคำวิทยาคม ยโสธร
97 59917 นางสาว กิ่งกมล บุญร่วม ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
98 59932 นางสาว ปิยะดา พลโยธา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
99 60138 นาย จิรพล นิลสุ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
100 60143 นางสาว ปภัสรา บุรพวง เชียงใหม่ประชานุสรรณ์ ร้อยเอ็ด
101 60504 นางสาว อุทุมพร ศิริวรรณ์ ถนนหักพิทยาคม บุรีรัมย์
102 60630 นางสาว ขนิษฐา คุณวงศ์ ถนนหักพิทยาคม บุรีรัมย์
103 60631 นาย บุญทรง เรียมทอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
104 60666 นางสาว สุพัตรา สีส่วน นาคำวิทยา อุบลราชธานี
105 60689 นางสาว วิภาวรรณ พุดจีบ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
106 60800 นางสาว อัญชลี อุปชัย ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
107 60907 นาย ธนรัตน์ การุญญเวทย์ หนองพอกวิทยา ร้อยเอ็ด
108 60986 นางสาว วิภารัตน์ รุสำเร็จ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
109 61000 นางสาว อรยา ขานน้ำคำ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
110 61099 นางสาว จุฑาภรณ์ ติมุลา ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
111 61423 นางสาว มัลลิกา จันทพา มัธยมพรสำราญ บุรีรัมย์
112 61993 นางสาว ปวีณา สำราญ บัวเชดวิทยา สุรินทร์
113 62033 นางสาว นิยมลักษณ์ ดลผาด โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
114 62153 นางสาว หนึ่งฤทัย ดาวใสย์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
115 62208 นางสาว สุวรรณภา เพ็งกระจ่าง ตระกาศประชาสามัคคี ศรีสะเกษ
116 62743 นางสาว พรพิศ แพงแก้ว เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
117 62865 นางสาว กัลยา เพ็ญชาลี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
118 62927 นางสาว กรรณิการ์ บัญญัติ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
119 63104 นางสาว อภิญญา ชาระ* ขวาววิทยาคาร ร้อยเอ็ด
120 63502 นาย อธิวัฒน์ ไชยโย วรคุณอุปถัมภ์ ศรีสะเกษ
121 63749 นางสาว อัฉริยา บุญมาวงษา โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
122 63800 นางสาว มะลิวัลย์ รูปใหญ่ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
123 63911 นางสาว อุสุมา กำลังดี เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อุบลราชธานี
124 64288 นางสาว วราพร หวังสม สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
125 64522 นางสาว ณิชกมล สมฤทธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
126 64530 นางสาว พรเทวา เต็นรัมย์ พุทไธสง บุรีรัมย์
127 64845 นางสาว ศิริพร มิ่งขวัญ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
128 64916 นางสาว อัมพร บุญขาว ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
129 64965 นางสาว นุสรา พรมนัส เมืองแกพิทยาคม บุรีรัมย์
130 65116 นางสาว นงลักษณ์ ภูมิเรศสุนทร หนองฮีเจริญวิทย์ ร้อยเอ็ด
131 65129 นางสาว จารุวรรณ ป้อมหิน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
132 65194 นางสาว วันทนา รองสุพรรณ์ เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
133 65318 นางสาว สุภาพร ไทยลา คำเพิ่มพิทยา สกลนคร
134 65352 นางสาว รวินท์พร แข็งกล้า สังขะ สุรินทร์
135 65500 นางสาว สมคิด สีลาพัฒน์ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
136 65615 นางสาว พรทิพย์ ศรีเเก้ว ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
137 65801 นางสาว ปิย์วรา ประสมสุข มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
138 65902 นาย ณัฐสิทธิ์ อัตตะชีวะ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
139 66055 นางสาว ศิริพร ปิยะวงค์ มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
140 66423 นางสาว เมธินี กตะศิลา คลีกลิ้งพัฒนาทร ศรีสะเกษ
141 66432 นางสาว หฤทัย สมพร คลีกลิ้งพัฒนาทร ศรีสะเกษ
142 66514 นางสาว อุไรพร สุภาพ คลีกลิ้งพัฒนาทร ศรีสะเกษ
143 66530 นางสาว พัชรีญา มีบุญ เดชอุดม อุบลราชธานี
144 66579 นางสาว สุกัญญา ชัยยิ่ง คลีกลิ้งพัฒนาทร ศรีสะเกษ
145 66609 นางสาว สุภาพร โสภาพันธ์ คลีกลิ้งพัฒนาทร ศรีสะเกษ
146 66648 นาย สุรศักดิ์ เวียงคำ หนองถ่มวิทยา ศรีสะเกษ
147 66796 นางสาว ลัดดาวัลย์ จันทะสิงห์ โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การเงินและการธนาคาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38858 นางสาว กิตติภรณ์ พันโกฏิ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
2 39020 นางสาว เยาวธิดา พวงไทย เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
3 39185 นางสาว นิลเนตร จันทร์เหลือง คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
4 39219 นางสาว ปรารถนา ป้องกัน คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
5 39401 นางสาว ศิริพร คำบ่อ ไตรมิตร ศรีสะเกษ
6 39529 นางสาว ขนิษฐา คงเจริญ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
7 39666 นาย ชัยยนต์ บุญเอื้อ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
8 39928 นางสาว ปิยะดา เดือนขาว สังขะ สุรินทร์
9 40209 นางสาว ทิพย์มุกดา มาลัย สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
10 40386 นางสาว ตันหยง แบนลี เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
11 40392 นางสาว กนกวรรณ ไพกะเพศ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
12 40529 นาย วีรชัย ศรีภูมาตร์ เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ บุรีรัมย์
13 40792 นางสาว ศิริพร แสนสมัคร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
14 40822 นางสาว วรารัตน์ แก้วลึก น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
15 40931 นางสาว อาทิตยา บุตรวิชา หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
16 40980 นาย อนุวัฒน์ รัตนสุข บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
17 41155 นางสาว สุรีรัตน์ ชาเครือ สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
18 41402 นางสาว พิมพิไล สาระพันธ์ สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
19 41516 นางสาว กนิษฐา ทองสุข สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
20 41652 นางสาว ศุภสุดา สมหมาย นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
21 41663 นาย ภควัต คูเมือง จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
22 41913 นางสาว ชลิตา นามจันดา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
23 42497 นางสาว เยาวลักษณ์ มีคุณ นาคำวิทยา อุบลราชธานี
24 42513 นางสาว เกศกนก รองทอง นาคำวิทยา อุบลราชธานี
25 42518 นาย วันมงคล สกุลศักดิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
26 42519 นางสาว ศิริรัตน์ มณีวงษ์ มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
27 42526 นางสาว ปรียา แปลงดี ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
28 42623 นางสาว วรัญมณี สมเกียรติยศ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
29 43086 นางสาว กิ่งฟ้า ปะโมทาติ อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์
30 43110 นางสาว ฉัตฑริกา ศรีผดุง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
31 43127 นางสาว ธีรารัตน์ มีคุณ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
32 43395 นางสาว ผ่องอำไพ สีเสน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33 43827 นางสาว สุภาพร จ่านัน มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
34 43979 นางสาว รัตนาพร ชุมภู มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
35 44250 นางสาว ประภัสสร บุตรโคตร นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
36 44476 นางสาว อารียา ชะภูธร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
37 44585 นาย อภิวัฒน์ ศรีพุทธิบาล กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
38 44785 นางสาว รัชนีกร เสียงล้ำ คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
39 44906 นาย วรัณญู จันทร์คำลอย ธาตุพนม นครพนม
40 45100 นางสาว ผอบรัตน์ มั่นคง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
41 45164 นางสาว อรพรรณ พันธ์ดา วารินชำราบ อุบลราชธานี
42 45185 นางสาว รุ่งรัตน์ ใยบัว บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
43 45234 นางสาว รุ่งนภา กอกหวาน ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
44 45482 นางสาว สุกัญญา หลักคำ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
45 45607 นางสาว ประภาพร จันทร์ทอง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
46 45940 นางสาว สุวรรณี อุ่นทรัพย์ รัตนบุรี สุรินทร์
47 46076 นางสาว สุภาพร สุขกุล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
48 46205 นางสาว เสาวนีย์ ศิวะสุข ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
49 46259 นางสาว กาญจนา วิเลศ โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
50 46331 นางสาว ศรัญญา พานัด น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
51 46419 นาย อรรถพงศ์ แป๊ะสันเทียะ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
52 46467 นางสาว กรรณิกา เสาว์ยงค์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
53 46697 นางสาว ระพีพรรณ จันสีดา ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
54 46731 นางสาว มาริษา คล้ายคลึง สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
55 46740 นางสาว วรรณิศา แก้วกลึงกลม สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
56 46782 นางสาว กมลวัฒน์ สมสืบ ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
57 46802 นางสาว วนิดา แสงภักดี ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
58 46825 นางสาว สุกัญญา อัญโย ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
59 47037 นางสาว สุรัตธิญาญ์ กลางประพันธ์ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
60 47055 นางสาว เมรี ธรรมอาดูล เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อุบลราชธานี
61 47058 นางสาว วันทา ศิวะสุข ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
62 47074 นางสาว สุณิสา จันทร์แจ้ง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
63 47091 นางสาว วาสนา หลายทอง เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อุบลราชธานี
64 47321 นางสาว แพรวพรรณ พวงจันดา กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
65 47569 นาย พนมกร สดสุข พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
66 47571 นางสาว ศุภรินทร์ โพธิ์ดี สังขะ สุรินทร์
67 47628 นางสาว จุฑารัตน์ พิมพิลา เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
68 47930 นาย จิระวัฒน์ สาวีวัฒน์ หนองถ่มวิทยา ศรีสะเกษ
69 48014 นางสาว ศิริลักษณ์ ขินาวงศ์ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
70 48150 นางสาว จุติพร สีมอม นาจะหลวย อุบลราชธานี
71 48608 นางสาว ยุภา ยางงาม ราษีไศล ศรีสะเกษ
72 48732 นางสาว ขนิษฐา ชาญอักษร ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
73 49214 นางสาว พิจิตรา ชูชิต ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
74 49280 นางสาว จรัสศรี แซ่เอี้ย ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
75 49550 นางสาว ญาณิศา ขำแก้ว พนาศึกษา อำนาจเจริญ
76 49664 นาย ไผทเทพ ทะนงค์ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
77 49774 นางสาว ชญานี ฟองงาม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
78 49805 นางสาว เบ็ญจมาศ โพธิ์แก้ว ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
79 50117 นางสาว ดรุณี สีหานาม บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
80 50336 นางสาว ธนิตา เลื่อนฤทธิ์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
81 50449 นางสาว ศุภลักษณ์ จอระจันทร์ นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
82 50499 นางสาว จริยา โพธิ์ทอง กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
83 50816 นางสาว พรพิมล เดชฤทธิ์ สังขะ สุรินทร์
84 50919 นางสาว พรรณษา เมืองจันทร์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
85 50943 นาย นพดล จันทร์สาม คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
86 51038 นางสาว สุรีวัลย์ เครือแสง สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร
87 51082 นางสาว ชนิตา รอยประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
88 51150 นางสาว กุลยา โพธิพันธ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
89 51202 นางสาว พิจิตรา อริยโกมุท นาจะหลวย อุบลราชธานี
90 51421 นางสาว พฤกษา มัญจกาเภท ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
91 51427 นางสาว ณัฐสุดา สวาสศรี ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
92 51528 นางสาว สุภาวดี บุญบรรลุ กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
93 51771 นางสาว สุจิตรา ฉิมลี รัตนบุรี สุรินทร์
94 51787 นางสาว ละออง บุญพูน ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ศรีสะเกษ
95 51878 นางสาว นวลนภา มีผิว จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
96 52636 นางสาว พรธิวา จำปาหอม พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
97 52645 นางสาว สายจันทร์ เข็มทอง ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
98 52689 นางสาว ชฎาพร น้อยทรง หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
99 52702 นางสาว พิชญ์ชาพัชร์ กลางประพันธ์ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
100 52973 นางสาว ลักขณา น่าบัณฑิต เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
101 53001 นางสาว จุฑามาศ หนูเสน ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
102 53162 นางสาว ขวัญฤทัย จานรัมย์ กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
103 53181 นางสาว ทิยาภา เมี้ยนมิตร นางรอง บุรีรัมย์
104 53413 นางสาว วิไลพร ประเสริฐสังข์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
105 53645 นางสาว พรชนก แก้วมุข ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
106 53676 นางสาว ยุวดี เตียงเฉียง ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
107 53829 นางสาว เมล์วิกา ศรีคุณ นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
108 54263 นางสาว ศรสวรรค์ คำภูแสน เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
109 54321 นางสาว ธนสรณ์ หวลระลึก ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
110 54552 นางสาว นพรัตน์ สุขไชย นาเวียงจุลดิศวิทยา อำนาจเจริญ
111 54642 นางสาว ปานไพลิน ไข่กา ธาตุพนม นครพนม
112 54644 นางสาว พัชรินทร์ เม่นขำ คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
113 54645 นางสาว เอมฤดี วังคะฮาต คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
114 54778 นางสาว ปานหยก วัลลีย์ ธาตุพนม นครพนม
115 54927 นางสาว ภาพิมล บุญอิ้ง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
116 54957 นางสาว อภินันท์ ศรีสุธรรม ประสานมิตรวิทยา ศรีสะเกษ
117 54973 นางสาว สุพัตรา ไชยสิทธิ์ ประสานมิตรวิทยา ศรีสะเกษ
118 55148 นางสาว อุไรพร ยุติรักษ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
119 55159 นางสาว ปพัชญา สะโมทัย ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
120 55246 นางสาว กนกภรณ์ แจ้งกรณ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
121 55325 นาย วรวุฒิ สุขมา เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
122 55399 นางสาว ชไมพร นอลา บัวงามวิทยา อุบลราชธานี
123 55445 นางสาว จันทเกษ โลณจิต ชุมชนบ้านบุเปือย อุบลราชธานี
124 55609 นาย วายุ จันทร์แรม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
125 55670 นางสาว ปัญจภาพร ช่อทอง ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์
126 55693 นางสาว พรทิพย์ กาลบุญ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
127 55768 นางสาว สิริรัตน์ จันทร์มา สังขะ สุรินทร์
128 55769 นางสาว อนุสรา พุ่มพวง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
129 56378 นางสาว ละอองศรี สู่บุญ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
130 56391 นางสาว พริ้งไพลิน วิเศษศรี พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ มุกดาหาร
131 56538 นางสาว สุดารัตน์ ผิวจันทร์ ศิลาลาดวิทยา ศรีสะเกษ
132 56856 นางสาว นัยนา ขีระนา นาแกพิทยาคม นครพนม
133 56904 นางสาว อุไรรัตน์ ดวงไข พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
134 57008 นางสาว สมพร ภูมี กำแพง ศรีสะเกษ
135 57142 นางสาว ทานตะวัน อินทรบุตร ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
136 57175 นาย ยุทธพงษ์ แก้วคำ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
137 57215 นางสาว นิรินดา เชาว์ระกำ นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
138 57219 นาย นายวีระพันธ์ วรรณทวี พนาศึกษา อำนาจเจริญ
139 57539 นางสาว สุภัสสร ศรีสุวงค์ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
140 57616 นางสาว อรอนงค์ อุติลา เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
141 57705 นาย ธีระวัฒน์ สุดวิเศษ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
142 57744 นางสาว พัชรี จันทรสิงห์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
143 57761 นาย ทินกร นามแสน มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
144 57807 นางสาว จิตนภา พันธุชาติ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
145 57879 นางสาว เพ็ญวิไล กันยุตะ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
146 58019 นางสาว พงศ์ลดา สุภาพ ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
147 58054 นางสาว ปิยะนุช สุดดี ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
148 58097 นาย มนัส แสงชาติ ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
149 58281 นางสาว รุ่งนภา บุษบรรณ์ กระแชงวิทยา ศรีสะเกษ
150 58303 นางสาว รัชณี บุญศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
151 58727 นางสาว จริยา เกษาพันธ์ รัตนบุรี สุรินทร์
152 58995 นางสาว ป่านแก้ว ลายพยัคฆ์ ถนนหักพิทยาคม บุรีรัมย์
153 59121 นางสาว วิลาวรรณ วรรณฟัก อุเทนพัฒนา นครพนม
154 59427 นางสาว ศิวปรียา ลับรัมย์ มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
155 59672 นางสาว จิรนันท์ นาเมืองรักษ์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
156 59754 นางสาว ปาริฉัตร ล่ำสัน ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
157 59761 นางสาว นารีรัตน์ จำปา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
158 59772 นางสาว ศิริดาว สมทรัพย์ ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
159 59773 นางสาว จุไรรัตน์ ใจสว่าง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
160 59892 นางสาว อาภาพร ฮองต้น สว่างแดนดิน สกลนคร
161 59901 นางสาว ภัทราภรณ์ เนื้อนวล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
162 59907 นางสาว วันญาพร สุวรรณเพชร นาแกพิทยาคม นครพนม
163 59938 นางสาว ชฎาพร หล่อประโคน นางรอง บุรีรัมย์
164 59983 นางสาว พิมพ์ลัดดา พิมศร ราษีไศล ศรีสะเกษ
165 60036 นาย อานนท์ สากุล โพนสูงประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
166 60048 นางสาว อัมพร พลคำสี ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
167 60081 นางสาว อัญชลี ศรีหนองแสง อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
168 60334 นางสาว รุจิรา ฉายละออ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
169 60776 นางสาว ยุพา อัจนา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
170 61016 นาย อนุวัฒน์ วีระวงค์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
171 61429 นางสาว หนึ่งฤทัย อามาตย์ พังโคนวิทยาคม สกลนคร
172 61512 นางสาว พัชรินทร์ ตั้งรัตนไพศาล นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
173 61521 นางสาว พนิดา ภูลสวัสดิ์ ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
174 61625 นางสาว คมคาย สายหมั้น ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
175 61665 นางสาว นุชรินทร์ อุ่นหล้า เหล่างามพิทยาคม อุบลราชธานี
176 61775 นางสาว นัฐติยา วงษ์พิทักษ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
177 61852 นางสาว สุทธิชา ใจมนต์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
178 61906 นางสาว ศศิธร สุทธิกรม กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
179 62074 นาย ธีรวัฒน์ วรรณโชติ ธวัชบุรีวิทยาคม ร้อยเอ็ด
180 62142 นางสาว นัฐติยา โคตรพันธ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
181 62585 นางสาว จุฑารัตน์ การะเกษ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
182 62774 นางสาว พรวิมล กอเดช เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
183 62786 นาย อภินันท์ ชมภูพร ร่มเกล้า สกลนคร
184 62840 นางสาว จงรักษ์ ยืนยั่ง อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
185 62888 นาย วสวัต ดงใต้ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
186 62894 นาย พัฒนา จันทะคูณ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
187 62921 นางสาว ธมลวรรณ เข้มแข็ง ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
188 62926 นาย ธีระพล รัตนวงศ์สวัสดิ์ นางรอง บุรีรัมย์
189 62946 นางสาว พิมพ์วดี พิทักษ์วศิน นางรอง บุรีรัมย์
190 62993 นางสาว รุ่งทิวาภรณ์ พลวงศ์ษา เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
191 63468 นาย ชวิศ ศรีจันทร์ เหล่าประชาอุทิศ มุกดาหาร
192 63474 นาย ภาณุวัฒน์ แสงกล้า วารินชำราบ อุบลราชธานี
193 63814 นางสาว นวรัตน์ นาระโท สหธาตุศึกษา อุบลราชธานี
194 63971 นางสาว บุตรสดี บัวใหญ่ เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อุบลราชธานี
195 64085 นางสาว พรทิพย์ สินเนือง หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
196 64086 นางสาว สมปอง โสสว่าง โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
197 64103 นางสาว ณีรนุช สิมมาทอง โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
198 64444 นางสาว ศิริลักษณ์ อามาตย์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
199 64523 นางสาว ชาวิณี แสงสุวรรณ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
200 64533 นางสาว วิไลวรรณ ตองอบ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
201 64572 นางสาว พรนรินทร์ โสภาพ กำแพง ศรีสะเกษ
202 64608 นางสาว พุทธิดา แก้วกาญจน์ สตึก บุรีรัมย์
203 64654 นางสาว อำไพ ควรสุข พนมรุ้ง บุรีรัมย์
204 64898 นาย ทศพล สนทนา นางรอง บุรีรัมย์
205 64953 นางสาว ทิพวรรณ สุระเสน กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
206 64967 นางสาว วตรี ขันแสง สตึก บุรีรัมย์
207 64977 นางสาว วนิดา วงค์ตะลา เดชอุดม อุบลราชธานี
208 64979 นางสาว ลัดดาวัลย์ สาระภัย เดชอุดม อุบลราชธานี
209 65031 นาย อดิศักดิ์ ศรีสิงห์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
210 65092 นางสาว จริยา แซ่แขก สตึก บุรีรัมย์
211 65111 นางสาว อาทิตยา จำนงค์ พรานวิบูลวิทยา ศรีสะเกษ
212 65269 นางสาว นริศรา พงศ์สถิต สหธาตุศึกษา อุบลราชธานี
213 65324 นางสาว วริสรา แพทย์มด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
214 65373 นางสาว สุดารัตน์ วงศ์ศรีแก้ว บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
215 65375 นางสาว พรรณี ชาวสวน ทุ่งหลวงพลับพลาไชย ร้อยเอ็ด
216 65376 นางสาว ปัทมาววรรณ์ สายหยุด ทุ่งหลวงพลับพลาไชย ร้อยเอ็ด
217 65398 นางสาว รสลิน กุนาพรม หนองพอกวิทยา ร้อยเอ็ด
218 65734 นางสาว วิลัยลักษณ์ เสรัมย์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
219 65938 นางสาว ธัญญา ดีทวี ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
220 66236 นางสาว กรรณิกา บุญเจือ เดชอุดม อุบลราชธานี
221 66253 นางสาว เบญจวรรณ ขาวสอาด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
222 66855 นาย สามารถ อินานันท์ แวงใหญ่พิทยาสรรค์ มุกดาหาร
223 67071 นางสาว ขนิษฐา คำพันธ์ หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการการโรงแรม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 42235 นางสาว ทิพย์วารี มิ่งสอน เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
2 45863 นางสาว ลดาวัลย์ ไชยคราม ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
3 46151 นางสาว ศิริพร ทรงศิริ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
4 46774 นางสาว รัตนา มารมย์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
5 46871 นาย วีระยุทธ ทาศรีทอง ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
6 47668 นางสาว ภาวิดา พรมดาว ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
7 50993 นางสาว ปิยะนุช ยอดมั่น ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
8 52818 นางสาว นาฎลดา ชาตะเคน ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
9 53151 นาย เศรษฐบุตร บังศรี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
10 53446 นางสาว ลักษฎาวรรณ โสภาดี หนองถ่มวิทยา ศรีสะเกษ
11 53569 นางสาว พรพรรณ ผิวผ่าน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
12 54126 นางสาว สุดารัตน์ เยื้องรัมย์ สตึก บุรีรัมย์
13 54189 นาย จิรัฐิติ บุตรชารี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
14 55641 นางสาว อรอนงค์ เหลืองงาม เชียงแก้วพิทยาคม อุบลราชธานี
15 56269 นางสาว ยุภา แสงกล้า น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
16 56470 นางสาว วิภาดา ปินะถา คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
17 56565 นางสาว ศิริพร กัณหารินทร์ วารินชำราบ อุบลราชธานี
18 56670 นางสาว หงษระดา วงศ์นิล ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
19 57727 นาย ธีรพล สัมฤทธิ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
20 57750 นางสาว กนกวรรณ ศิริวรรณ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
21 58241 นางสาว สุภัตตรา เดชะคำภู วารินชำราบ อุบลราชธานี
22 58428 นางสาว วิภาดา บริสุทธิ์ ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
23 59375 นางสาว ธนัญญา สาแก้ว ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์
24 59479 นาย บูรพา คงทอง แก้งเหนือพิทยาคม อุบลราชธานี
25 60140 นางสาว พัชรินทร์ ไชยสิทธิ์ ถนนหักพิทยาคม บุรีรัมย์
26 60325 นาย นพพล จันทรวารี โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
27 61255 นางสาว แคทริยา ทากุดเรือ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
28 61484 นาย พีระวัฒน์ ใต้เมืองปาก จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
29 61656 นางสาว ยลดา โพธิสิงห์* ขวาววิทยาคาร ร้อยเอ็ด
30 62708 นางสาว วันวิสาข์ ขันติวงษ์ สายธารวิทยา ศรีสะเกษ
31 63030 นาย วิสสุต จตุภัทรกุล นางรอง บุรีรัมย์
32 63162 นาย สถาพร โพธิศรี เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
33 64088 นางสาว ศจีพันธ์ เพ็งมาตร โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
34 64781 นางสาว กรรณิการ์ คนขยัน ดงยางวิทยาคม อุบลราชธานี
35 64806 นางสาว ชไมพร ลาสิงหาญ นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
36 65588 นางสาว ศิริกาญจน์ นิวาส นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
37 65619 นางสาว สายรุ้ง หัตถวงษ์ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
38 66487 นางสาว วชิราภรณ์ เสี้ยวทอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
39 66912 นางสาว อุไรวรรณ หาลวย นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
40 66934 นางสาว ผกากรอง ทังโส นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
41 66971 นาย อภิสิทธิ์ คำพินิจ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
42 67126 นางสาว ฤทัยรัตน์ หาระสาร มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การบัญชี
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38926 นางสาว เพ็ญประภา เกษชาติ โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
2 39277 นางสาว จิราภรณ์ เพราะทอง สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
3 39447 นาย ธนกฤต ธนุวรรณ พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
4 39463 นางสาว ศกลรัตน์ สุดามาตย์ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
5 39549 นางสาว ขนิษฐา บุญเพิ่ม สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
6 40033 นางสาว ปวีณ์ธิดา มารมย์ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
7 40041 นางสาว แววตา แสงโพธิ์ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
8 40429 นางสาว นิภาพร เขียวอ่อน กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
9 40449 นางสาว สุนิษา จารุกขมูล เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
10 40769 นางสาว ศิริลักษณ์ แสนโคตร หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
11 40906 นางสาว มาลา ศิริบูรณ์ น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
12 40944 นางสาว อรจิรา ภิญโย สังขะ สุรินทร์
13 40952 นางสาว กวินทรา หอมทอง สังขะ สุรินทร์
14 40955 นางสาว ชาลินี เดชธนาเลิศ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
15 41128 นางสาว สุนิสา เชื่อมรัมย์ สตึก บุรีรัมย์
16 41298 นางสาว ศุภาพิชญ์ อ่อนเรือง โพนสูงประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
17 41380 นางสาว ไอลดา วรสุทธิ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
18 41447 นางสาว ปรียาภรณ์ คำเจริญ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
19 41543 นางสาว ปวีณา นนทวงค์ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
20 41679 นางสาว สินีนาถ ต้นจำปา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
21 41892 นางสาว จริยา รัชวงค์ น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
22 42459 นางสาว ณัฐภรณ์ ลัพเสถียร พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
23 42694 นางสาว ลลิต แก้วอยู่ จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
24 42708 นางสาว เจนจิรา สมัญญา สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
25 42878 นางสาว สุกัญญา ปากวิเศษ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
26 42982 นางสาว หทัยรัตน์ บ้งพรม โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
27 43408 นางสาว ดวงใจ แหวนหล่อ ราษีไศล ศรีสะเกษ
28 43498 นางสาว รุ่งอรุณ มวลสุข นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
29 43621 นางสาว กุลธิดา นาคะบัตร ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
30 43630 นางสาว กมลรัตน์ วัดระดม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
31 43674 นางสาว พรสุดา สากล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
32 43882 นางสาว พัชรี บุญครอง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
33 44064 นาย อรรถวุฒิ ภาระราช พนาศึกษา อำนาจเจริญ
34 44131 นางสาว จิราพร เชื้อขาวพิมพ์ นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
35 44234 นางสาว จินดาพร กระแสสินธุ์ สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
36 44360 นางสาว ชนนิกานต์ ชาลี ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
37 44541 นาย วรวิท วงศ์ตาหล้า นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
38 44832 นางสาว ธิดาเกษ สายแวว เดชอุดม อุบลราชธานี
39 44987 นางสาว ปณัยยา คณะพันธ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
40 45241 นางสาว จิราภรณ์ บุญยิ่ง มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
41 45279 นางสาว น้ำทิพย์ ศรีแก้ว เดชอุดม อุบลราชธานี
42 45375 นางสาว นิภาพร สืบผง ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
43 45831 นางสาว วารุณี เบ็ญปรัง น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
44 46072 นางสาว จายาพร ศรีศิลา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
45 46703 นางสาว ศศิธร เบ้าคำ เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
46 46747 นางสาว ดลญา สาริวัน สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
47 47174 นางสาว กฤตยา กุหลาบกุลี สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
48 47469 นางสาว มณีรัตน์ นิยมญาติ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
49 47666 นางสาว สุมาลี ตระการจันทร์ ละทายวิทยา ศรีสะเกษ
50 47699 นางสาว ยุภาพร สืบสุนทร โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
51 47728 นางสาว สกาวเดือน โลมาสืบ เดชอุดม อุบลราชธานี
52 48241 นางสาว กมลรัตน์ ทองเรือง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
53 48343 นางสาว สุวรรณี บุตรทอง สังขะ สุรินทร์
54 48656 นางสาว น้ำทิพย์ ชัยสอน บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
55 48742 นางสาว อัญชลี โพธิสาร โพนสูงประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
56 48787 นางสาว สกุล สุขสนิท จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
57 49199 นางสาว เพียงพร แก่นคำ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
58 49356 นางสาว ปัทมา อ้วนทูล เดชอุดม อุบลราชธานี
59 49426 นางสาว ธิดารัตน์ หนองกก บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
60 49468 นางสาว วิจิตรา อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
61 49609 นาย สุขสันต์ ผมทอง สังขะ สุรินทร์
62 49799 นางสาว กัญญาณัฐ ศิลาน้ำเที่ยง ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์
63 49899 นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์คำจันทร์ นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
64 50260 นางสาว ศิริรัตน์ บุญรินทร์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
65 50284 นางสาว พัชรียา สมาน หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
66 50306 นางสาว เจษฎา ชูรัตน์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
67 50461 นางสาว ดาวรุ่ง สหุนาลุ ยางวิทยาคาร สุรินทร์
68 50529 นางสาว มีนา สืบเพ็ง หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
69 50765 นางสาว กรองทอง คำล้วน สว่างแดนดิน สกลนคร
70 50781 นางสาว วงศ์สุดา ขนานแข็ง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
71 50822 นางสาว นวลอนงค์ งามล้ำ สังขะ สุรินทร์
72 50849 นางสาว เสาวลักษณ์ คุณเลิศ นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์
73 51235 นางสาว วรรษมล บุญสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
74 51346 นางสาว เบญจวรรณ อินตา สังขะ สุรินทร์
75 51388 นางสาว ดาริกา สารทอง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
76 51418 นางสาว แพรวพร กาลจักร ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
77 51623 นางสาว นุชนาถ วุฒิยาสาร ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
78 51669 นางสาว สุภาวรรณ ชำนาญพนา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
79 51706 นางสาว นัฐติพร นักธรรม ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
80 52128 นาย เอกลักษณ์ ชาติมนตรี ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
81 52243 นางสาว รัตนากร คำจันทร์ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
82 52280 นางสาว ณัฐิยา นมัสการ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
83 52342 นางสาว นภาพร งามแฉล้ม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
84 52349 นางสาว จารุวรรณ ชัยเมืองดี จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
85 52509 นางสาว วัชราภรณ์ เทศนา เดชอุดม อุบลราชธานี
86 52691 นางสาว ปณิตา กันภัย ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
87 52730 นางสาว กมลพร ยั่งยืน เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
88 52932 นางสาว ลัดดา ชาติวงค์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
89 53021 นางสาว หฤทัย ปักษาไพร หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
90 53022 นางสาว สุพัตรา ปราบภัย เหล่างามพิทยาคม อุบลราชธานี
91 53306 นางสาว วิชุดา พันธ์ภักดี ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
92 53706 นางสาว สำราญ สารคุณ ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
93 53805 นางสาว อนุธิดา โสรัตน์ พุทไธสง บุรีรัมย์
94 53904 นางสาว วิชชุดา แก้วลึก เดชอุดม อุบลราชธานี
95 53980 นางสาว เพ็ญลักษณ์ ศิริวานก อุเทนพัฒนา นครพนม
96 54089 นางสาว ธีราพร นาจำปา ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์
97 54290 นางสาว สุนิสา บุญทศ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
98 54483 นางสาว ฉลวย สิงห์สาย เหล่างามพิทยาคม อุบลราชธานี
99 54559 นางสาว จรรยารักษ์ ชูกลิ่น พรานวิบูลวิทยา ศรีสะเกษ
100 55313 นางสาว ลดาวัลย์ ไหมทอง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
101 55472 นาย สมเกียรติ พิศเพ็ง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
102 55578 นางสาว สุกัญญา เลาประโคน บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
103 55953 นางสาว ปัญชลี บุญทอง นางรอง บุรีรัมย์
104 56017 นางสาว ปาริชาติ เมืองพิล ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร
105 56439 นางสาว สุชัญญา สอนอาจ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
106 56646 นางสาว วิลาวัลย์ พันแสนซา พุทไธสง บุรีรัมย์
107 56763 นางสาว ปวีณา รอบแคว้น แสลงโทนพิทยาคม บุรีรัมย์
108 57078 นาย นภัทรสกร พวงท้าว ประชาพัฒนศึกษา ศรีสะเกษ
109 57213 นางสาว จิราภรณ์ จันทาทอง ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
110 57227 นางสาว ดวงใจ เพาะไธสง เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
111 57564 นางสาว สกุลรัตน์ พูนประโคน บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
112 57779 นางสาว ศิริกานต์ มั่นธรรม โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
113 57787 นางสาว ทิพวรรณ คำศรี โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
114 58109 นางสาว นฤมล สิทโท ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
115 58150 นางสาว สกุลพร รัตนศรี พนาศึกษา อำนาจเจริญ
116 58181 นางสาว มยุรี ดาโรจน์ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
117 58662 นางสาว พรสุดา สาแก้ว ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์
118 59016 นางสาว อัจฉราภรณ์ พิลาสันต์ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
119 59139 นางสาว ศุภรัตน์ แสวงผล กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
120 59171 นางสาว รัชนี ศรีเครือดำ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
121 59282 นางสาว สุชาดา สำราญสุข ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
122 59330 นางสาว สุวิมล วุฒิยาสาร ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
123 59389 นางสาว มาลินี อินตะนัย ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
124 59673 นางสาว อมิตรา แสงเมือง เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
125 59717 นางสาว สายฝน ดิษฐเจริญ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
126 59765 นางสาว ปวัลย์ฎา สมศักดิ์ บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
127 59802 นางสาว ยุภาวดี จูมมะณีย์ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
128 59933 นางสาว เพชรรัตน์ อาจองค์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
129 59951 นางสาว เปรมวดี ศรีสวรรค์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
130 59987 นางสาว จิตรลดา ธรรมมา คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
131 60240 นางสาว ธิดารัตน์ เกิดมงคล ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
132 60489 นางสาว นันทิยา อิ่มบุตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
133 61017 นางสาว สุลัดดา ธงชัย ดงรักวิทยา ศรีสะเกษ
134 61035 นางสาว ปรียานุช คูสกุล บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
135 61108 นางสาว มลฤดี แสนเดช นางรอง บุรีรัมย์
136 61397 นางสาว อนัญพร สุขเพสน์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
137 61774 นางสาว สุภาพร เปรียบนาน ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
138 62021 นางสาว สุธาศินี ทองศิริ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
139 62910 นางสาว จิราภรณ์ ทองเจียว สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร
140 63027 นางสาว บุษฎี ศรีราตรี เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
141 63090 นางสาว อรทัย ศรีวิสัย โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ร้อยเอ็ด
142 63098 นางสาว ชื่นกมล อุทธาธรณ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
143 63133 นางสาว จริยา กุลบุตร เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
144 63294 นาย วาทสิทธิ์ พงษ์ด้วง เดชอุดม อุบลราชธานี
145 63592 นาย ทิวา จันทรไทย วิโรจน์ผดุงศาสน์ ร้อยเอ็ด
146 63664 นางสาว รินทร์ลภัส นพสิทธิ์ธรรม สังขะ สุรินทร์
147 63713 นางสาว เสาวลักษณ์ สิงห์ขันธ์ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
148 64476 นางสาว ปรมาภรณ์ วิสาพรม เดชอุดม อุบลราชธานี
149 64534 นางสาว สาวิตรี บุญขาว ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
150 65078 นางสาว จำปา ปัดถา สังขะ สุรินทร์
151 65293 นางสาว อารยา โพธิสาร กันทรอมวิทยาคม ศรีสะเกษ
152 65443 นางสาว ศิริพร ใจหาญ รัตนบุรี สุรินทร์
153 65749 นางสาว เบญจมาศ บุญทศ ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
154 66881 นางสาว สุภาพร คำผา กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ)
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 40364 นางสาว วนิดา ผาลอด ธาตุพนม นครพนม
2 40543 นางสาว วริฎฐา หล้าพรหม ธาตุพนม นครพนม
3 40832 นางสาว สุพัตรา บุญเสริม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
4 42493 นางสาว ปรารถนา มีคุณ นาคำวิทยา อุบลราชธานี
5 44516 นางสาว ธิดารัตน์ สมฤทธิ์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
6 44634 นาย ชนะภัย วรรณอุ่น ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
7 45920 นางสาว ระวีวรรณ นามวงษ์ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
8 46013 นาย จักรี บุ้งทอง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
9 46228 นางสาว อมรรัตน์ ศรีรักษา ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
10 47359 นาย ธนวรรธก์ สุวรรณศรี ธาตุพนม นครพนม
11 47395 นาย อภิชาติ พันธา นาแกพิทยาคม นครพนม
12 47682 นางสาว สิริพร กรรณิการ์ สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
13 52201 นางสาว รำไพ สมรัมย์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
14 52640 นางสาว มนัญญา เมษาดี มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
15 53046 นาย บุญครอง ทองแสง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
16 54810 นางสาว จินตนา อมรพรพิทักษ์ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
17 55527 นาย วรากร ทองตรีพันธ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
18 56352 นางสาว พัชรีพร พลวี โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
19 57034 นางสาว วิชชุดา คำหินกอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
20 58731 นางสาว จิตราพร ชัยปัญญา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 40259 นางสาว ชนิสรา โนนจันทร์ อ่างศิลา อุบลราชธานี
2 40383 นางสาว ธัญลักษณ์ ปทุมสูติ ธาตุพนม นครพนม
3 40847 นางสาว วรรณี เชิดนาม พิมพ์รัฐประชาสรรค์ บุรีรัมย์
4 40865 นางสาว กนกนารถ จำปาประโคน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
5 42785 นางสาว จิราภรณ์ เรืองศรี กำแพง ศรีสะเกษ
6 42818 นาย นราศักดิ์ ผุยนาเพียง กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
7 42968 นางสาว สมฤดี กุหลาบกุลี สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
8 43348 นางสาว ณัฏฐภรณ์ ฉิมงาม พนมดงรักวิทยา สุรินทร์
9 44024 นางสาว จิตตาภา แว่นระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
10 44799 นาย ทะนุ เติมใจ ประชาพัฒนศึกษา ศรีสะเกษ
11 44892 นางสาว อ้อมใจ สมัย เดชอุดม อุบลราชธานี
12 45908 นางสาว สุชาดา อำไพ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
13 45968 นางสาว จิราพร นาคำ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
14 46337 นางสาว สุนทรีย์ แก้วหลวง ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
15 46368 นางสาว สุรัสวดี ศรีสุธรรม พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
16 46695 นางสาว วิจิตรา นาคละออ ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
17 47143 นางสาว ยุวธิดา อินโสภา ราษีไศล ศรีสะเกษ
18 47427 นางสาว จุไรรัตน์ นิยม น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
19 47542 นาย สุริยา วงค์คะสุ่ม นาแกพิทยาคม นครพนม
20 47559 นางสาว อรณี ระเนีย น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
21 47935 นางสาว มินธิณีย์ บุญจริง โคกสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
22 48460 นางสาว อรุณี พรมน้อย นาถ่อนพัฒนา นครพนม
23 49951 นาย นิรันดร์ คำเกิด สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
24 50945 นางสาว ปรียนุช พิมพบุตร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
25 52011 นางสาว อรัญญา ชัยประภา หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
26 53183 นางสาว นริศรา ทางาม เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
27 54270 นางสาว ชญานิน สุดตา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
28 54871 นางสาว นุชจรี ชิดเกิดสุข พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
29 56179 นาย ศิวณัฐ คัญทับ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
30 56498 นาย ปรีชา กิริยานนท์ ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ศรีสะเกษ
31 57695 นาย กิตติพงศ์ สาธร ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
32 58666 นางสาว ปิยรัตน์ แสงเมือง เลิงนกทา ยโสธร
33 58783 นาย อาทิตย์ แสงเพชร์ สามขาวิทยา ร้อยเอ็ด
34 60857 นางสาว กรกนก สองสี วารินชำราบ อุบลราชธานี
35 61028 นางสาว จุฑามาศ ที่รัก ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
36 61937 นางสาว เกษศิรินทร์ สุขคุ้ม สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
37 63956 นางสาว สุจิตรา มากเจริญ ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
38 64028 นางสาว ชนาธิบ เหล่าดี มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
39 64111 นางสาว จุรีรัตน์ ขันแก้ว มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
40 64590 นางสาว รัตนภรณ์ ทนไทย ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
41 64674 นางสาว จิระนันท์ เลื่อมใส ศรีน้ำคำศึกษา อุบลราชธานี
42 64985 นางสาว จารุวรรณ ไชยา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
43 65563 นางสาว สุกันยา อุทัยศรี สหธาตุศึกษา อุบลราชธานี
44 65692 นางสาว อรอนงค์ อินทร์ราช หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
45 65738 นางสาว ผการัตน์ จันทร์จริง* หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
46 65780 นางสาว สุพัตรา จันทรง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
47 65831 นางสาว ภิมรพรรณ ลาดหนองขุ่น โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
48 66061 นางสาว พรพิมล แผ่นคำลา ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
49 66185 นางสาว สุพัตรา พูลผล คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
50 66529 นางสาว วิภาดา วงษาทุม* วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
51 66661 นางสาว นิลวรรณา นิเรียงรัมย์ สตึก บุรีรัมย์
52 66675 นาย ทวีศักดิ์ ชมชู ดูกอึ่งประชาสามัคคี ร้อยเอ็ด
53 66701 นาย สุพจน์ จันทร์สมาน เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อุบลราชธานี
54 66976 นางสาว รัชนีกร มงคล รัตนบุรี สุรินทร์
55 67028 นาย อธิวัฒน์ คำทองสุข ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการการตลาด
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39078 นางสาว วิภาพร โสพันธ์ เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
2 39387 นางสาว กนกวรรณ พละศักดิ์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
3 39856 นางสาว วัลนภา บุตรวร ธาตุพนม นครพนม
4 42368 นางสาว พัชชา เกษบุตร มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
5 43073 นางสาว วริญา บุญอ่อน มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
6 43412 นางสาว สุพัตรา ขันแก้ว ราษีไศล ศรีสะเกษ
7 44050 นางสาว ยุพา พระพรม พิมพ์รัฐประชาสรรค์ บุรีรัมย์
8 44110 นางสาว กัลยา พิลาศาสตร์ นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
9 44337 นางสาว อภิชญา จารุการ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
10 45201 นางสาว สุภาวรรณ ขยันวงษ์ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
11 45371 นางสาว กรรณิกา ทันธิมา นาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี
12 45440 นางสาว ภิสุฎา นิลคง ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
13 45468 นางสาว กรรณิกา ไทยกุล นาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี
14 45949 นางสาว วิลัยพร ชุ่มเย็น น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
15 46365 นางสาว บังอร บุญพจน์ มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
16 47041 นางสาว สุณัฐดา มีดี เดชอุดม อุบลราชธานี
17 47290 นางสาว พิกุลรัตน์ ทองอ้ม สังขะ สุรินทร์
18 48253 นางสาว อรณี สมจันทร์ นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
19 48333 นางสาว พรสุดา เชนรัมย์ สตึก บุรีรัมย์
20 48393 นางสาว ศุภรักษ์ มาลา นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
21 48542 นางสาว อภัสสร ทองดี ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
22 50198 นางสาว พรพิมล เฉลิมสุขจิตศรี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
23 50604 นางสาว ปิยะพร ธิอามาตย์ ดงสว่างวิทยา อุบลราชธานี
24 50755 นางสาว ประภา หิมะคุณ วารินชำราบ อุบลราชธานี
25 50760 นางสาว สุพา ยะราช ห้วยข่าพิทยาคม อุบลราชธานี
26 50780 นางสาว นิตยา สมพร ราษีไศล ศรีสะเกษ
27 52421 นาย ธีรภัทร สิมลี เดชอุดม อุบลราชธานี
28 53529 นางสาว ฐิติมา บัวผัน ธวัชบุรีวิทยาคม ร้อยเอ็ด
29 53832 นางสาว นริศรา มีทอง เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
30 54593 นางสาว ปนัดดา หีบแก้ว พุทไธสง บุรีรัมย์
31 54673 นางสาว ประกายทิพย์ บุตะเคียน ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ศรีสะเกษ
32 55563 นาย ทินกร ประมาพงศ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
33 55675 นางสาว กานต์ธิดา ฟักนวม สังขะ สุรินทร์
34 55908 นางสาว พิกุล คะนะนา ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
35 56005 นางสาว จินตหรา ลำพุทธา กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
36 56336 นางสาว ศิริวรรณ ผิวสุวรรณ ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
37 56356 นางสาว ไพลิน คลุ้มกระโทก พนมดงรักวิทยา สุรินทร์
38 56722 นางสาว สุปราณี หลงคำรัตน์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
39 56795 นางสาว อัจฉราวรรณ เทียนทอง สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
40 57049 นางสาว ปรียานุช คำลือ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
41 57647 นางสาว บุษศราภรณ์ ทิ้งโคตร ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
42 58266 นาย สถาพร พระสุรัตน์ กระแชงวิทยา ศรีสะเกษ
43 58546 นางสาว พรรณรวี ชนะผล กันทรอมวิทยาคม ศรีสะเกษ
44 58579 นางสาว พิไลวรรณ์ สมเพชร์ กันทรอมวิทยาคม ศรีสะเกษ
45 58786 นางสาว ภัสราภรณ์ ผุดผ่อง เดชอุดม อุบลราชธานี
46 58855 นาย ธงไท โพธิยันต์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
47 59147 นางสาว ลัดดาภรณ์ กันน้อย โพธิ์ทองพิทยาคม ร้อยเอ็ด
48 59176 นางสาว วัฒน์สมล ศรีดาเรือง เดชอุดม อุบลราชธานี
49 59602 นางสาว เดือนเต็ม จินดาวงษ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
50 59716 นางสาว วันนิสา จันแก้ว เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
51 59768 นางสาว ปาริฉัตร ถิ่นทัพไทย หนองฮีเจริญวิทย์ ร้อยเอ็ด
52 59965 นางสาว วิจิตรา กาญจนสาร ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
53 60020 นาย อาทิตย์ พลเยี่ยม บัวเชดวิทยา สุรินทร์
54 61042 นางสาว กาญจนา กิ่วไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
55 61190 นางสาว ปิยะวรรณ เทอำรุง หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
56 61673 นางสาว จุไรวรรณ อาษา นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
57 62470 นางสาว รัตนา นักปาละโถ กู่จานวิทยาคม ยโสธร
58 62777 นางสาว รฎาภรณ์ ทองนาค เดชอุดม อุบลราชธานี
59 62979 นาย ภูเบศ นาเมืองรักษ์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
60 63103 นางสาว ปนัดดา พันธุมี ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
61 63158 นางสาว เจนจิรา พนมวงศ์ตะวัน อุเทนพัฒนา นครพนม
62 63333 นางสาว วิภาวรรณ วงศ์ศรีกุล เดชอุดม อุบลราชธานี
63 63710 นางสาว ชิดชนก ทองเรือง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
64 63773 นางสาว รัตนาพร พรมจันทร์ โพนทันเจริญวิทย์ ยโสธร
65 63785 นางสาว พรนิภา ทาคำสุข โพนทันเจริญวิทย์ ยโสธร
66 63838 นาย วุฒิชัย อ้วนใหญ่ นาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี
67 64082 นาย จำลอง สุภาพ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
68 64464 นางสาว นิภาวรรณ บุตรภักดี โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
69 64788 นางสาว ศศิมาภรณ์ คงสุข ดงยางวิทยาคม อุบลราชธานี
70 65245 นางสาว วาสนา วงเวียน กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
71 65277 นาย ธนากร หนูสิงห์* พนาศึกษา อำนาจเจริญ
72 65816 นาย ศิริพงษ์ ห้วยทราย คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
73 66068 นาย พัชรพล ปลื้มสงวนวงศ์ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
74 66621 นางสาว ชลดา แสนลัง เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ)
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39065 นางสาว วิชุดา หันจัดการ กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
2 39099 นางสาว เปรมิกา ทองเหลือง กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
3 39108 นางสาว พิกุล ลาธุลี กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
4 39479 นางสาว อาภาภรณ์ เกื้อกูล เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
5 39771 นางสาว นุชนาฎ สุทธิอาจ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
6 40022 นางสาว ธาราภรณ์ แก้วคำ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
7 40196 นางสาว สุพรรณี ทองใบ หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
8 40363 นาย วิวัฒน์ หงษ์สาวงค์ ธาตุพนม นครพนม
9 40747 นางสาว กรองกาญจน์ กุลตา ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
10 40890 นางสาว สุรีฉาย หล่ายสาม กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
11 41145 นางสาว รัชนี ศรีสอน ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
12 41149 นางสาว วิชุดา ฮว่างวัน ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
13 41154 นางสาว หทัยรัตน์ ประดับทอง ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
14 41190 นางสาว หนึ่งฤทัย ต้นพรหม คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
15 41291 นาย ปกป้อง ดึงประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
16 41359 นาย อภิชา วุฒิเสน สว่างแดนดิน สกลนคร
17 41384 นางสาว นฤมล โกศล กันทรลักษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
18 41395 นางสาว วิลาสินี พรหมภักดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
19 41415 นางสาว จารุวรรณ ชอบเสียง สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
20 41887 นางสาว นวิยา กมลคร ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
21 42480 นางสาว ปพิชญา เชื้อใหญ่ พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
22 42632 นาย สุริยา พันปาง มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
23 42787 นางสาว วรวีย์ อาจพงษา เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
24 42989 นางสาว อุษา แพงเรียน กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
25 42999 นางสาว วิชุดา สายเหล็ก กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
26 43062 นางสาว วรากุล บัวสุดตา เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
27 43099 นางสาว รุ่งทิวา ประกายแก้ว ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
28 43161 นางสาว พิลาศลักษณ์ อรุณพงษ์ ธาตุพนม นครพนม
29 43403 นางสาว รัตติกาล พรรณารักษ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
30 43470 นางสาว พรทิพย์ ฟุ้งสุข นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
31 43511 นางสาว สุธาทิพย์ อนาราช ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
32 43569 นาย เชษฐา แจ่มใส ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
33 43600 นางสาว สุภัตรา กะการดี ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
34 43649 นาย ภูมินทร์ วรวงษ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
35 44161 นางสาว กฤตติยา กระลาม นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
36 44173 นางสาว ฤดีมาศ ใสกระจ่าง นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
37 44782 นางสาว พัชราภรณ์ จิตแสวง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
38 45417 นางสาว อรัญญา กัญญาสาย ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
39 45627 นางสาว อรนุช ตาลหอม เดชอุดม อุบลราชธานี
40 45832 นางสาว ปนัดดา ขันเงิน เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
41 45886 นางสาว จีราพร พุ่มจันทร์ อ่างศิลา อุบลราชธานี
42 46020 นางสาว อริสรา ฉายารัตน์ กันทรลักษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
43 46081 นางสาว กัลยาณี เชื้อเมฆ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
44 46239 นางสาว เยาวพา บุญภา ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
45 46267 นาย สิทธิศักดิ์ บุญราช มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
46 46633 นาย อุทัย แจ่มเชื้อ เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
47 46984 นาย ศราวุฒิ สีทา คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
48 47059 นางสาว ธิพากร ใหญ่โสมานัง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
49 47501 นางสาว รัตนา นันทา บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ
50 48440 นางสาว สุชาดา อาจศรี ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
51 48659 นางสาว วลัยลักษณ์ สีหามาตย์ กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
52 48778 นางสาว วนิศรา ทองทัพ พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
53 49154 นางสาว ศรินทรา ชนโนราช จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
54 49218 นางสาว มิ่งขวัญ อุ่นสำโรง หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
55 49241 นางสาว พิมพ์ชนก ประสวนศรี เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
56 49984 นางสาว จันทรา เชื้อคำฮด ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
57 50021 นางสาว กมลทิพย์ เทศกูล ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
58 50101 นางสาว ณัฐชา ชาติมนตรี ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
59 50171 นางสาว สุภิญญา โซ่เมืองแซะ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
60 50200 นางสาว นันทิยา นูคำเฮือง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
61 50506 นางสาว เพ็ญนภา นันทะเสนา โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
62 50818 นางสาว วิภาวดี สุจริต วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
63 50827 นางสาว สัญศิริ ไชยสุวรรณ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
64 51065 นางสาว นงนุช เสนคำสอน สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
65 51135 นางสาว รัตนา พละเลิศ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
66 51678 นางสาว ยุวดี โชคบริสุทธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
67 51772 นางสาว นิโลบล พูนศิริ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
68 51833 นางสาว พัชราภรณ์ โพธิ์โสภา จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
69 52093 นางสาว ขวัญฤดี มีทรัพย์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
70 52806 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ขวัญเนตร เดชอุดม อุบลราชธานี
71 52962 นางสาว ปทิตตา ขันชะลี เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
72 53358 นางสาว นุชจรี ลาขุมเหล็ก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
73 53505 นาย ตะวัน สีสด หนองหว้าประชาสรรค์ ศรีสะเกษ
74 54003 นางสาว แพรวนภา สรรพวุธ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
75 54465 นางสาว วิชุดา ศรีพรม กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
76 54507 นางสาว สุพรรณี อินทะโคตร ปลาปากวิทยา นครพนม
77 54816 นางสาว จันทิมา ดวงคำ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
78 55060 นางสาว สิริพร พาที สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
79 55361 นางสาว น้ำทิพย์ เชื้อวังคำ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
80 55362 นางสาว บุษยารัตน์ จงสู้ กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
81 55587 นางสาว รื่นฤทัย ทองสง่า เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
82 55765 นางสาว พัชราภรณ์ จันทร์มณี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
83 56316 นางสาว วรารัตน์ พรสุด ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
84 56343 นาย ทศพล กุลวงศ์ คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
85 56662 นางสาว จิรนิตย์ อุปรา กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
86 56827 นางสาว อนุสรา กิ่งนนท์ พิมพ์รัฐประชาสรรค์ บุรีรัมย์
87 56908 นางสาว รจนา วังนุราช ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
88 57475 นาย วีระชัย ภักดี ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
89 57740 นาย พงษ์พัฒน์ ไตรรัตน์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
90 58238 นางสาว อุไรรัตน์ สาริบุตร มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
91 58387 นาย อิทธิวรรษ ภูตะอินทร์ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
92 58429 นางสาว สร้อยสุดา ประทาพันธ์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
93 58529 นาย ภานุพงศ์ สุทธิประภา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
94 58606 นางสาว ปาริฉัตร ทรงพระ บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
95 59162 นางสาว พัชรา พวงจันทร์ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
96 59204 นาย สิทธิพร ศรีหวาด จตุรภูมิพิทยาคาร ศรีสะเกษ
97 59358 นางสาว ชวิตา ตวงทรัพย์ สิริเกศน้อมเกล้า ศรีสะเกษ
98 59893 นางสาว ญาณี รัตนวัน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
99 59994 นาย โสริยะ สันดร ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
100 60098 นางสาว นุจรินทร์ กูฏโสม กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
101 60900 นาย วิสิทธิศักดิ์ คูณดี เดชอุดม อุบลราชธานี
102 61131 นาย ธีรพงษ์ บุญตา ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
103 62016 นางสาว สุนารี ป้องปก อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
104 62038 นางสาว กมลวรรณ มูลคำ พนมรุ้ง บุรีรัมย์
105 62827 นางสาว หัสยา บุญเพิ่ม เดชอุดม อุบลราชธานี
106 63355 นางสาว ชฎาณิศ ฉัตรโอภาส กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
107 63367 นางสาว ชนิดา ศรีจันทรา คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
108 63643 นางสาว วิชชุดา มัฐผา กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
109 63856 นางสาว รุจิรา งามแสง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
110 64526 นาย จักรพงษ์ สังข์หวด ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
111 64750 นางสาว กนกวรรณ ต้นสิน พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
112 64775 นางสาว เมธิตา กลิ่นพยอม กันทรลักษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
113 65109 นาย ธวัชชัย จริยรัตน์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
114 65469 นางสาว จิราภรณ์ สมคณะ ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ศรีสะเกษ
115 65516 นางสาว อลิสา อุปัญญ์ คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
116 65524 นางสาว นฤมล เสนคราม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
117 65683 นางสาว สุภาวดี วะรงค์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
118 65759 นางสาว พัชรี จันหนองหว้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
119 66007 นางสาว ณิชาภัทร์ พรหมอารักษ์ บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
120 66468 นาย ธีรพงศ์ แก้วนาพันธ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
121 66481 นางสาว นุจรี ศรีโกตะเพชร สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
122 67008 นางสาว นภาพร เหมะธุลิน พะทายพิทยาคม นครพนม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การปกครอง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39464 นางสาว วิจิตรา ศรีรักษ์ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
2 41341 นาย ฉัตรชัย พินไธสง นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
3 41369 นางสาว ศิริพร ศรีหาราช เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
4 41397 นางสาว วารุณี ภูรับ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
5 42051 นางสาว ปิยะนันท์ สุขจันทร์ เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ
6 42146 นางสาว ตติยา สุดเสียงสังข์ สังขะ สุรินทร์
7 42462 นางสาว วราลักษณ์ ศิลา ธาตุพนม นครพนม
8 42511 นางสาว วิลาวัลย์ สุวรรณน้อย ธาตุพนม นครพนม
9 42580 นางสาว ศุภมิตรา ปิยะนันท์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
10 43036 นาย ธีระวัฒน์ ภูสุวรรณ ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
11 43513 นางสาว สุภาพร ศิลาหล่อม ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
12 43660 นางสาว วิรัญญา ธัมเม เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
13 43700 นางสาว วรินธร วงศ์พิทักษ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
14 44322 นาย เป็นหนึ่ง วันหนา กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
15 44584 นางสาว อรทัย อารมย์เพียร เดชอุดม อุบลราชธานี
16 44707 นางสาว อุบลวรรณ ศิริชัย ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
17 44708 นางสาว อารัตน์ดา อุตภู ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
18 44715 นางสาว ปิยะพร คำสด ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
19 44889 นางสาว ศิรินันท์ อุตพันธ์ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
20 44920 นางสาว สุภัสสรณ์ นิโส บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
21 45202 นาย วีระวัฒน์ เทียมทัศ ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
22 45402 นาย ผไทวัฒน์ ค้าคล่อง ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
23 45469 นางสาว วิภาดา คันธะเนตร นาจะหลวย อุบลราชธานี
24 45614 นาย ณัฐพล พนันชัย ธาตุพนม นครพนม
25 45917 นางสาว มาริษา ทาหอม เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
26 45938 นาย ทรงพล สารกิจ เดชอุดม อุบลราชธานี
27 45982 นาย ณัฐพงษ์ เบ็ญปรัง เดชอุดม อุบลราชธานี
28 46194 นางสาว สุกาญดา ปะตังถาโต ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
29 46435 นาย ณัฐวุฒิ ศรีสนิท เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
30 46773 นาย จักรกฤษ ดวงดี สตึก บุรีรัมย์
31 46780 นางสาว อารีรัตน์ ธิวะโต พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
32 46787 นางสาว สุพัตรา เสมอภาค พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
33 47388 นาย รักษ์พล สุระขันธ์ กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
34 47713 นางสาว จุรีรัตน์ นันทะรักษ์ โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
35 47803 นาย คมสัน สุคำภา ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
36 47861 นางสาว สิริลักษณ์ สุดใส สังขะ สุรินทร์
37 47865 นางสาว ศิรินทิพย์ ดาวไสย์ กระแชงวิทยา ศรีสะเกษ
38 47962 นาย เจตนิพัทธ์ แก้วไธสง คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
39 48824 นางสาว บรรลุ คลังมนตรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
40 49093 นางสาว อรพรรณ สนธิการ์ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
41 49328 นางสาว จารุณี มาตศรี จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
42 49898 นางสาว เฟื่องฟ้า พริ้งเพราะ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
43 50278 นางสาว ยุวันดา จันทพันธ์ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
44 50325 นางสาว วราภรณ์ ปุระกัน พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
45 50422 นางสาว สุพัตรา ศรีมาวงษ์ น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
46 50625 นาย อดิศักดิ์ สมรัตน์ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
47 50863 นาย บุญเรือง ทองอิน ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
48 51739 นาย ธชา แก้วสา ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
49 52061 นาย กนกศักดิ์ สายธนู สนมวิทยาคาร สุรินทร์
50 52088 นางสาว อลิสา ธนะวงศ์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
51 52587 นางสาว นรินรัตน์ พึ่มกุล มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
52 52798 นาย ธนากร สุตะภักดิ์ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
53 53004 นางสาว สุภัสตรา ยางธิสาร ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
54 53282 นางสาว ทิพวรรณ บุญพร้อม บัวเชดวิทยา สุรินทร์
55 53368 นาย ภานุมาศ สง่างาม บัวเชดวิทยา สุรินทร์
56 53417 นางสาว กัญญา แปลงไลย์ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
57 53467 นางสาว เกษรากร ยะไชยศรี ส่องดาววิทยาคม สกลนคร
58 53557 นางสาว วีระญา ขันแก้ว ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
59 53582 นางสาว นิตยา สิมมา ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
60 54116 นางสาว จุฬาลักษณ์ ฮาบเมืองซอง มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
61 54356 นางสาว ปิยะภัทร เชื้อพงธรรม สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
62 54746 นางสาว ปาริฉัตร ภูปากน้ำ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
63 54765 นางสาว จันทร์จิรา โสมประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
64 54863 นางสาว พิฆัมพร โนนตูม ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
65 54926 นาย มนตรี ไชยเศรษฐ์ นาโพธิ์วิทยา อุบลราชธานี
66 54934 นางสาว กรรณิการ์ มณีภักดี ประสานมิตรวิทยา ศรีสะเกษ
67 54990 นาย บำรุงศักดิ์ แสนสวาท เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
68 55384 นาย อิทธิชัย พลศรีดา มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
69 55750 นางสาว สุธินี สอาดเอี่ยม ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
70 56490 นาย จีระวัฒน์ หันจางสิทธิ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
71 57308 นางสาว ปนัดดา บุญเจือ สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
72 57492 นางสาว วิภาดา จำปาอ่อน มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
73 57614 นางสาว สุพัตรา มลิลา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
74 57991 นาย จรูญสันต์ คำล้วน เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
75 58265 นาย สมชาย อนันสาธารณ์ ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
76 58728 นางสาว ณัฐพัชร์ วงศ์เจริญ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
77 58845 นางสาว พลอยไพลิน นามวงค์ กำแพง ศรีสะเกษ
78 59209 นางสาว จารุวรรณ โยงรัมย์ สตึก บุรีรัมย์
79 59287 นางสาว รุ่งทิพย์ ธรรมนาม จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
80 59652 นางสาว ปาจารีย์ บุญเฮ้า มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
81 59694 นางสาว จุฑามาศ จรอนันต์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
82 59958 นางสาว อาทิตยา เสียงใส กู่จานวิทยาคม ยโสธร
83 59980 นาย จักรเรศ ทองศรี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
84 59998 นางสาว จันทร์ทิพย์ เกษทอง เดชอุดม อุบลราชธานี
85 60189 นาย รัฐา ดาดวง พนาศึกษา อำนาจเจริญ
86 61043 นางสาว สุวนันท์ ศรีกระสอน นาแกพิทยาคม นครพนม
87 61096 นาย คมสันต์ จวงจันทร์ พุทไธสง บุรีรัมย์
88 61261 นางสาว สุภัทรา แก้วน้อย จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
89 61282 นาย มโนทัย พิลา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
90 61854 นางสาว สุภัทรา หวังคู่กลาง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
91 61980 นาย สุทิน อินทร์โท่โล่ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
92 62304 นางสาว ภัทรวดี เมืองโคตร หว้านใหญ่วิทยา มุกดาหาร
93 62401 นางสาว พิมลพรรณ วรรณพงษ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
94 63112 นางสาว เขมจิรา ทองนำ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
95 63190 นางสาว ปิยวรรณ ปัสสา มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
96 63348 นาย สุพจน์ ขันแก้ว มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
97 63646 นางสาว มณีรัตน์ สระคูพันธ์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
98 63960 นางสาว สุภาพร พาโคกทม ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
99 64133 นาย กิตติพงษ์ พรมทอง พนาศึกษา อำนาจเจริญ
100 64171 นาย ธีรศักดิ์ อาจสาลี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
101 64273 นาย อภิชาติ สิมาจารย์ นางรอง บุรีรัมย์
102 65341 นาย วิษณุ สุวรรณไตรย์ คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
103 65374 นางสาว ศิริภร ภูมิภาค โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
104 65433 นางสาว โอรัญ คำหงษ์สา สตึก บุรีรัมย์
105 65527 นางสาว ปนัดดา แสนสุข หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
106 65830 นาย รัฐธีร์ ผลรุ่ง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
107 65873 นาย ธีระชัย ผิวเรือง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
108 66111 นางสาว วชิราพร สิมพันธ์ ห้วยขะยุงวิทยา อุบลราชธานี
109 66122 นางสาว ธิติมา สีมาขันธ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
110 66636 นาย นัฐพล เหล็กศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
111 66718 นางสาว อมรรัตน์ นิ่มสนิทนันท์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39478 นางสาว ปัทมิกา สว่างไธสง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
2 39877 นางสาว อินธุอร สุรินทร์ ธาตุพนม นครพนม
3 40813 นางสาว ศิรินันท์ พื้นชมภู เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
4 41218 นางสาว สุธาสินี ชาลี ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
5 41624 นาย วัฒนพงษ์ สีดารักษ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 41682 นางสาว อัจฉรา สลางสิงห์ คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร
7 41723 นางสาว ดวงนภา บุญเสริม น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
8 41768 นาย ธีรพล พงษ์บัว อ่างศิลา อุบลราชธานี
9 41806 นางสาว พัชรี บุตรสาวะ ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
10 42306 นางสาว อณัตฎา วิสาพล ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
11 42727 นางสาว น้ำฝน กางหอม ตูมวิทยา ศรีสะเกษ
12 42744 นาย สุวิชชา อินทพรม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
13 42826 นาย นุชา เหล่าพุทธา กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
14 42839 นางสาว วิรารินทร์ สายบุตร จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
15 43016 นางสาว วัชลาวลี ทองจันทร์ สินรินทร์วิทยา สุรินทร์
16 43053 นางสาว อัจฉรา ศรีมงคล เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
17 43108 นางสาว นิตยา ปรากฎชื่อ สินรินทร์วิทยา สุรินทร์
18 43119 นางสาว ชฎาภรณ์ บุญเต็ม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
19 43767 นาย ยุทธพงษ์ จักรคม ธาตุพนม นครพนม
20 43818 นาย อนุพงษ์ เพ่งพิศ สังขะ สุรินทร์
21 44063 นางสาว วิลาวรรณ ภูสมสาย พังโคนวิทยาคม สกลนคร
22 44908 นางสาว ธนัชชา สุดเต้ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
23 45006 นางสาว อริสรา พลชุมแสง คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
24 45032 นาย อาชัญ จันทร์ถาวร ธาตุพนม นครพนม
25 45170 นางสาว สุดารัตน์ แฝงละโคก บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
26 45453 นางสาว ทัศนีย์ พรทิพย์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
27 45516 นาย สามารถ แก้วคำ ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
28 45941 นางสาว อภิญญา ทุมรี พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
29 46173 นางสาว วนิดา บุญทองสุข ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
30 46188 นางสาว วิลัยวรรณ ประสานพันธ์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
31 46266 นาย สถาพร ทองน้อย ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
32 46332 นางสาว ขวัญนภา คำพิราช เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
33 46491 นางสาว พรนภา มาตา น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
34 46737 นางสาว รัตนาภรณ์ สมนึก ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
35 46746 นางสาว สร้อยวรีย์ ผิวเพชร ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
36 46766 นางสาว สุกัญญา สุริวงค์* ทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) บุรีรัมย์
37 46771 นางสาว ศิริเกษ ชนะไชย ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
38 46864 นางสาว นุจรินทร์ ฉวีรักษ์ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
39 47597 นางสาว พรสุดา ถิ่นระหา ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
40 47626 นางสาว สุนิสา ชาดดา นาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี
41 47683 นางสาว อารดา กล่อมใจ ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
42 48295 นางสาว วยุรี นามบุญมี พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
43 48307 นางสาว จิราพร อุปชา เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
44 48451 นางสาว วราภรณ์ ใจชุ่ม หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
45 48798 นางสาว รัตติกาล พลศักดิ์ หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
46 48864 นางสาว อภิญญา ศรีลาชัย พรานวิบูลวิทยา ศรีสะเกษ
47 49001 นาย ธวัชชัย พันธโคตร ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
48 49078 นางสาว นิติภรณ์ โคตรตา ปลาปากวิทยา นครพนม
49 49269 นางสาว จุฑามาศ งามพักตร์ ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
50 49635 นางสาว อรอุมา วงค์เจริญ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
51 49897 นางสาว อภิชญา สวยสะอาด ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
52 49930 นางสาว วันนา บุตรดาษ น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
53 50082 นางสาว อรทัย เดื่อนา สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
54 50180 นางสาว พรพิมล รองทอง กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
55 50287 นางสาว กรรณิกา ระยับศรี สังขะ สุรินทร์
56 50307 นางสาว ทิวารักษ์ แซ่โล้ว สังขะ สุรินทร์
57 50351 นางสาว อมิตา เหมือนมาตย์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
58 50884 นางสาว อารีรัตน์ พาลี ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
59 51077 นางสาว จุฑามาศ หวังเป็น ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
60 51089 นาย พีรพัฒน์ คำแก้ว โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
61 51257 นาย นนทนันท์ ข้องนอก นาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี
62 51594 นาย ธวัชชัย ประกอบ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
63 51688 นางสาว อรุณี ศิริรจน์ สังขะ สุรินทร์
64 51811 นาย ศุภชัย ยอดอาจ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
65 51851 นางสาว อุมาริน จันทร์ประยูร เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
66 51927 นางสาว นิศานาถ ไตรพรม สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
67 52125 นางสาว จันทิมา เป้งทอง ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
68 52506 นางสาว นุชธิดา บือทอง พนาศึกษา อำนาจเจริญ
69 52719 นางสาว เยาวลักษณ์ ซื่อสัตย์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
70 52759 นาย พัทธพล เกื้อทาน หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
71 53078 นางสาว มาณิกา พันธ์โบ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
72 53362 นางสาว ฐิติยา ประดาสุข กำแพง ศรีสะเกษ
73 53404 นางสาว สุภาพร เดสูงเนิน ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
74 53415 นางสาว รัชนี พรหมทอง ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
75 53497 นางสาว วรรณิสา เกษแก้ว บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ
76 53527 นางสาว ลักษิกา จันทง กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
77 53565 นาย เก่งกาจ พิธิธรรม จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
78 53784 นางสาว รัชนู ละอองเอก ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
79 53895 นางสาว อ้อมใจ สวยไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
80 54376 นางสาว เสาวลักษณ์ ทะรังสร้อย ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
81 54652 นาย ศิริพงษ์ วิลา พรานวิบูลวิทยา ศรีสะเกษ
82 54791 นาย พงศ์ประพันธ์ ยังจันทร์อินทร์ นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
83 56045 นางสาว ปวีณา แก้วเพชร บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
84 56293 นางสาว ศศิมาภรณ์ เสียงล้ำ คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
85 57047 นางสาว ดวงใจ มังคละ กันทรอมวิทยาคม ศรีสะเกษ
86 57212 นางสาว ทัศณีย์ ดีตลอด* ทุ่งมนวิทยาคาร สุรินทร์
87 57599 นางสาว จุฑามาศ สลาเลิศ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
88 57929 นางสาว วรานันท์ ชัยมา* ทุ่งมนวิทยาคาร สุรินทร์
89 57958 นางสาว อรอุมา ป้องศรี หนองพอกวิทยา ร้อยเอ็ด
90 58112 นางสาว ศศิมาภรณ์ จิตพล โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
91 58519 นางสาว วรัญญา ศิริโส สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
92 58541 นางสาว อุไรรักษ์ สุดตา กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
93 58878 นาย รณชัย พยอมชื่น อุเทนพัฒนา นครพนม
94 58886 นางสาว ณัฐยา สิงห์ชัย เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
95 59074 นาย นัฐวุฒิ เทพคำราม เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
96 59130 นางสาว นิโลบล สินทรัพย์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
97 59230 นางสาว ศรีสุดา พูลภิรมย์ กำแพง ศรีสะเกษ
98 59655 นางสาว ศุภาฑินันท์ งามผิวเหลือง ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
99 59789 นางสาว เดือนฉาย บุญมาชู หนองหว้าประชาสรรค์ ศรีสะเกษ
100 59825 นางสาว อรวรรณ อุปมัย ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
101 60146 นางสาว บัณฑิตา ไชยพัฒน์ กำแพง ศรีสะเกษ
102 60151 นาย ภูรินทร์ ดีละอ่อน เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
103 60160 นางสาว จิตรา นวลสุวรรณ์ นางรอง บุรีรัมย์
104 60890 นางสาว กนกอร นาขะมิ้น อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
105 61251 นาย นิทัศน์ ฤทธิทิศ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
106 62030 นางสาว รัตนา ไชยสีดา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
107 62232 นาย ศราวุฒิ กุตาวัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
108 62915 นางสาว นฤมล บุระพันธ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
109 63780 นาย ศุภวัฒน์ นามแก้ว โพนทันเจริญวิทย์ ยโสธร
110 64234 นางสาว สุนิสา อาจปานกลาง นางรอง บุรีรัมย์
111 64368 นางสาว เพ็ญพร สังคะธรรม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
112 65613 นางสาว ไอรัชดา บุญมาเรือง เดชอุดม อุบลราชธานี
113 65787 นางสาว รัตติกาล เบิกบาน ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
114 65835 นางสาว แพรวนภา วินิจรักษา พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
115 65976 นางสาว พักตร์นภา เทพแสง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
116 66146 นางสาว พนิดา ใจมนต์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
117 66424 นางสาว นัชชา ปานภักดี นางรอง บุรีรัมย์
118 66555 นางสาว อุบลรัตน์ วงสาเคน อุเทนพัฒนา นครพนม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39280 นางสาว กิตติกา กุลรัตน์ สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
2 39696 นางสาว จิราพรรณ ขันขาว สนมวิทยาคาร สุรินทร์
3 40253 นางสาว เบญจมาศ จันทราช แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์
4 40840 นางสาว จริยา สุขหล้า กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
5 41522 นาย สุวัจน์ ศิริบุตร ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
6 41620 นางสาว นิลวรรณ โพธิสาร กันทรอมวิทยาคม ศรีสะเกษ
7 41831 นาย ณัฐพงษ์ บุญแจก วารินชำราบ อุบลราชธานี
8 41950 นางสาว ปทุมพร เพ็งเวลุน พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
9 42009 นาย พัฒนพงษ์ ริดไธสง นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
10 42869 นางสาว ปวีณา ยัดไธสง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
11 43202 นางสาว ศิริรัตน์ เพ็งแจ่ม กำแพง ศรีสะเกษ
12 43606 นางสาว วารุณี อุ่นเนื้อ กำแพง ศรีสะเกษ
13 43754 นางสาว นวพร กูลธรรม วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
14 43817 นางสาว กัลยาวรรณ วรษา ราษีไศล ศรีสะเกษ
15 44169 นาย ณัฐนันท์ ศรีนุเคราะห์ กำแพง ศรีสะเกษ
16 44630 นางสาว วิชชุดา กันนุฬา ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
17 44635 นางสาว วรางคณา พึ่งพบ สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
18 45523 นางสาว อัมพร ค่ายพรม สังขะ สุรินทร์
19 45582 นางสาว ปวีณ์นิตา สามทอง ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
20 46283 นางสาว สุดารัตน์ นวลละออง บัวเจริญวิทยา ศรีสะเกษ
21 46779 นาย นรพันธ์ จันทร์หอม เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
22 46951 นางสาว หทัยรัตน์ ทองสวย สตึก บุรีรัมย์
23 47101 นางสาว เบญจมาศ โพธิ์ขาว กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
24 47342 นางสาว เบญญาภา มณฑล สังขะ สุรินทร์
25 47607 นางสาว นราวรรณ ศรีตะบุตร ราษีไศล ศรีสะเกษ
26 47827 นาย วิรัตน์ กองมณี ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
27 48204 นางสาว น้ำฟ้า สิทธิศาสตร์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
28 48256 นาย ณฤเดช ส่องโสม เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
29 48267 นาย ศักดิ์ธิสิทธิ์ วรบุตร ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
30 48490 นาย สุรชาติ เงินสูงเนิน สนมวิทยาคาร สุรินทร์
31 48647 นางสาว กาญจนา หงษ์ทอง กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
32 48750 นางสาว เนตรนภา ทวิยานนท์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
33 48900 นาย อิทธิพล พิมพรัตน์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
34 48917 นางสาว สะริญญา ชมชื่น จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
35 49807 นาย มงคลลักษ์ วงษ์ศรีมี จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
36 50450 นางสาว กาญจนา จุลทัศน์ สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
37 51344 นาย สุพรรณ ชินจักษ์ อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์
38 51593 นางสาว สิรินทรา อมรินทร์อิศรางกูล เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
39 51727 นาย ชัยยุทธ บุญเติม ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
40 51970 นางสาว อรพรรณ แสนสิน พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
41 52378 นางสาว จิราพร สำนัก กำแพง ศรีสะเกษ
42 52956 นางสาว ศศิธร สีมานะ ดงสว่างวิทยา อุบลราชธานี
43 53153 นาย สิทธิชัย โคตรทอง รัตนบุรี สุรินทร์
44 53409 นางสาว สุดารัตน์ โกศล เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
45 53579 นางสาว สุนันทา แก้วกาฬ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
46 53672 นาย สาธิต สังข์สุวรรณ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
47 53788 นางสาว ชุติมา ช่างสาร ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
48 53970 นางสาว สุธิตา ถิ่นชนก สังขะ สุรินทร์
49 54165 นาย อลงกรณ์ มุทาพร มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
50 55046 นาย วัชระพงศ์ พรรณา ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
51 55417 นางสาว อภิญญา อินธิราช ร่มเกล้า สกลนคร
52 55744 นางสาว พิมพ์จันทร์ คำยก บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
53 55780 นางสาว อรวรรณ สำราญดี ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
54 55927 นางสาว รุ่งนภา กองศักดิ์ นางรอง บุรีรัมย์
55 56577 นางสาว กาญจนา โคตะพันธ์ ศิลาลาดวิทยา ศรีสะเกษ
56 56750 นางสาว สายฝน ทิพพย์สมบัติ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
57 57069 นางสาว บุษบา โสภณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
58 57100 นางสาว ดลยา ดวงศรี หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
59 57113 นาย วันเฉลิม แต่งงาม ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
60 57494 นางสาว นิตยา รังศรี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
61 57525 นางสาว นงนุช ดวงเดือน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
62 57837 นาย สุรชัย จันทขาล สตึก บุรีรัมย์
63 57887 นางสาว ละอองดาว หาระสาร มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
64 57922 นางสาว ปนัดดา นันทวัตร ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร
65 58074 นาย อรรถพล เทินสะเกษ ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
66 58259 นาย วีระพงษ์ หนองกก กำแพง ศรีสะเกษ
67 58660 นางสาว กฤติยา บุตรดี กุดไผทประชาสรรค์ สุรินทร์
68 58748 นางสาว กานดา ภูเกิด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
69 59054 นางสาว เนตรนารี มะลิวรรณ์ นางรอง บุรีรัมย์
70 59128 นางสาว จันทิมา สำราญดี ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
71 59341 นางสาว ริศรา มะโนรัตน์ อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
72 59678 นางสาว สาธิยา หาสุข หนองแวงวิทยาคม สุรินทร์
73 59712 นาย ประดิษฐ์ ลาวัลย์ โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
74 59888 นางสาว พรพิมล เรืองสัตย์ เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
75 59910 นางสาว จุฑาทิพย์ บรรดาศักดิ์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
76 60001 นางสาว นงเยาว์ โพธิ์พันธ์ เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
77 60007 นางสาว รัตมณี นวนบุรี อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
78 60095 นางสาว หทัยรัตน์ ซ่อนกลิ่น ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
79 60164 นางสาว สุดาทิพย์ ศิริสา เดชอุดม อุบลราชธานี
80 60478 นางสาว พจมาน ปีแก้ว ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
81 60728 นาย โยธิน พิมมะลี สนมวิทยาคาร สุรินทร์
82 61172 นางสาว น้ำฝน สมเนตร พนาศึกษา อำนาจเจริญ
83 61215 นาย จิรพนธ์ เข็มดี กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
84 61924 นาย เรืองชัย ประเสริฐสังข์ วิโรจน์ผดุงศาสน์ ร้อยเอ็ด
85 62361 นางสาว ปทุมทอง โสมแสน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
86 63009 นาย นันทชัย พาโน อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
87 63019 นางสาว พรวิภา วิชาเกวียน ทรายมูลวิทยา ยโสธร
88 63050 นางสาว กัญญา ประชุมฉลาด ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
89 63240 นางสาว กนกกัญญา จันทร์พวง นางรอง บุรีรัมย์
90 63620 นาย จิตร ผลแก้ว ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
91 64035 นางสาว รันา ทองแท่ง กุดไผทประชาสรรค์ สุรินทร์
92 64344 นางสาว ศิริลักษณ์ งามเจริญ ราษีไศล ศรีสะเกษ
93 64822 นาย เสถียร วิเชียร ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
94 65390 นางสาว สมฤดี จันทะพันธ์ สตึก บุรีรัมย์
95 65733 นางสาว เยาวมาลย์ วิเศษชาติ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
96 66010 นาย อดิศักดิ์ โคกโพธิ์ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ประมง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 42004 นาย พงศ์พันธ์ แสนอยู่ นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
2 42363 นางสาว กนกวรรณ โนนแก้ว เชียงแก้วพิทยาคม อุบลราชธานี
3 43589 นางสาว จริยา เสนาจันทร์ นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
4 43875 นาย อนุวัติ อุปัญญ์ คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
5 44097 นางสาว นัฐฎาวดี โกพลรัตน์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
6 44315 นาย อภิสิทธิ์ ชื่นใจ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
7 44891 นาย สุภาพ ศิริวงศ์ ธาตุพนม นครพนม
8 46537 นาย บัณฑิต ผลสุข ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
9 47513 นางสาว อทิตยา เชื้อคนแข็ง ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
10 48387 นาย วรเชษฐ์ จันทนาม ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
11 48397 นางสาว ตรีรัตน์ คำพูล ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
12 49265 นางสาว มณนิกา ศิลางาม บัวเชดวิทยา สุรินทร์
13 53838 นาย อานันต์ หอมเนียม จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
14 53950 นางสาว ศิรินุช ปัททุม พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ มุกดาหาร
15 54580 นาย มนูญ ละนาม น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
16 54684 นางสาว พันธุ์ทิพย์ กลางประพันธ์ ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
17 54729 นาย วัลลภ มลิพันธ์ ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
18 55053 นางสาว มณีรัตน์ อินทนันท์ บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
19 57553 นางสาว พรวิมล วันทอง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
20 57708 นางสาว สุกัญญา หม่องเหล็ก ร่มเกล้า สกลนคร
21 58910 นาย ณัฐพงษ์ แสงจำปี สว่างแดนดิน สกลนคร
22 59232 นางสาว รุ่งอรุณ ชาลี ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
23 61006 นางสาว อรอุมา ชานุชิต มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
24 61546 นางสาว ศศิธร เพชรดีคาย ร่มเกล้า สกลนคร
25 61815 นาย ศราวุธ จันคณา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
26 61867 นาย ศราวุธ นามบุญเรือง โพนทันเจริญวิทย์ ยโสธร
27 62046 นางสาว จินตนา บุตรไธสง นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
28 62859 นางสาว วรรณิดา กุลดิถี พนมรุ้ง บุรีรัมย์
29 63937 นาย สุธี สังฆะพิลา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
30 64180 นางสาว นาริน นุศิษย์ภาพ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
31 64955 นางสาว ณิชกานต์ หมื่นจิตร ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
32 65393 นางสาว สุธิดา ชาชัย ร่มเกล้า สกลนคร
33 66051 นางสาว ศิวิลัย ละออ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เทคโนโลยีการอาหาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39087 นางสาว รุ่งทิวา รัฐสมุทร สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
2 39136 นางสาว วิชชุดา บุญสมยา สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
3 39435 นางสาว นันทยา บุบผาวาส พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
4 40043 นางสาว น้ำฝน อ่อนสนิท นางรอง บุรีรัมย์
5 40417 นางสาว ศิริพร โคตรวงค์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
6 40820 นางสาว สรัลรัตน์ นาเมืองรักษ์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
7 40826 นาย บัญชา สาระวัน น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
8 42359 นางสาว ปาริชาติ บัวทอง เชียงแก้วพิทยาคม อุบลราชธานี
9 43662 นางสาว นันทิยา ทองสิม ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
10 44138 นางสาว ชนิภรณ์ ภูทองแท้ กำแพง ศรีสะเกษ
11 44691 นางสาว บุหงา ภาวงค์ ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
12 44756 นาย พิศณุพงษ์ กาละพันธ์ กำแพง ศรีสะเกษ
13 45388 นางสาว ชลาลัย ไม้น้อย มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
14 45725 นางสาว วิกานดา เมืองงาม สังขะ สุรินทร์
15 47739 นางสาว เมวิกา แสงโคตรมา เต่างอยพัฒนศึกษา สกลนคร
16 47851 นางสาว พัณณิดา อินธิเดช บัวเจริญวิทยา ศรีสะเกษ
17 48211 นางสาว วิไลวรรณ แสงใส บัวเชดวิทยา สุรินทร์
18 48756 นางสาว ดาริกา ถนัดค้า จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
19 49365 นางสาว กนกกร เสริมผล ตานีวิทยา สุรินทร์
20 49608 นางสาว รัตนา กันนุฬา บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ
21 50798 นางสาว อรุณี ศรีวะรมย์ ทรายมูลวิทยา ยโสธร
22 50985 นางสาว วราภรณ์ แสนทวีสุข เดชอุดม อุบลราชธานี
23 51134 นางสาว ศิรินันต์ กวดขัน น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
24 51683 นางสาว กมลรัตน์ เทียนนาวา ตระกาศประชาสามัคคี ศรีสะเกษ
25 51742 นางสาว วิชชุดา โคตรพรม ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
26 51880 นางสาว พรสุดา พงษ์เพชร ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ศรีสะเกษ
27 51884 นางสาว กุลธิดา นาคพิพัฒน์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
28 52189 นาย นิรันดร์ วรรณประภา น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
29 52275 นางสาว ธิดารัตน์ แก้วพวง น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
30 52991 นางสาว วรางคณา ศรีผุย กำแพง ศรีสะเกษ
31 52999 นางสาว นริศรา พวงจำปา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
32 53468 นางสาว วิสุดา สายทอง บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ
33 53515 นางสาว ชลธิชา คำโคตรสูนย์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
34 53635 นางสาว ณฐินี ขวัญทอง คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
35 54394 นางสาว ทิพวัลย์ เรียบร้อย ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
36 55941 นางสาว พรรณธิตา นาวา อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
37 56274 นางสาว สุดารัตน์ พาเหนียว บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
38 56337 นางสาว นภาพร โพธิวัฒน์ ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
39 56636 นางสาว วรรณวิภา ศรีภักดี มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
40 57734 นางสาว แพรวนภา โคตรสิมมา มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
41 58090 นางสาว สุจิตรา คำเงา นารีนุกูล 2 อุบลราชธานี
42 58214 นาย พลรักษ์ คู่กระสังข์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
43 58528 นางสาว พรรณี เสาร์ศิริ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
44 58802 นางสาว กัญญาวีร์ ภูมิเดช สามขาวิทยา ร้อยเอ็ด
45 58902 นางสาว พศิกา ฤทธิวัชร นางรอง บุรีรัมย์
46 59118 นางสาว วิมล กระแสเทพ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
47 59191 นางสาว ขนิษฐา สุขเกษม น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
48 59221 นาย ชัชวาล หวังเจริญ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
49 59472 นางสาว จิราภรณ์ โพธิ์ชัย เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
50 59503 นางสาว วิจิตรา คำอินทร์ บัวเชดวิทยา สุรินทร์
51 59614 นางสาว ลีลาวดี วงศ์คำจันทร์ ไตรมิตร ศรีสะเกษ
52 59897 นางสาว ปิยดา สำหรับชื่อ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
53 59944 นางสาว วราภรณ์ สุดสวาด บัวเชดวิทยา สุรินทร์
54 60017 นางสาว ลักขณา สมทอง บัวเชดวิทยา สุรินทร์
55 60275 นางสาว สุพรรณี รักดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
56 61057 นางสาว ยุวดี ฤาษี ดงรักวิทยา ศรีสะเกษ
57 61653 นางสาว คณารัตน์ พ่อค้าช้าง นาแกพิทยาคม นครพนม
58 61857 นางสาว สิริพร ม่วงละออ หนองแวงวิทยาคม สุรินทร์
59 62040 นางสาว พิมพ์ชนก มีธรรม จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
60 62085 นางสาว อารียา พรสี่ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
61 62161 นางสาว ศศิวิมล สิมมา ราษีไศล ศรีสะเกษ
62 62447 นางสาว จันทิมา บุญเจริญ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
63 63540 นางสาว พิทยาภรณ์ สีโท หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
64 63893 นาย ไพฑูรย์ กองเกิด หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
65 64203 นางสาว ปรัชญา ทรงบรรพต พนมรุ้ง บุรีรัมย์
66 64349 นางสาว กัณฐิกา คำสอน ราษีไศล ศรีสะเกษ
67 64366 นาย กฤษฎา ศรีสมบัติ โนนชัยศรีวิทยา ร้อยเอ็ด
68 64610 นางสาว ปวีณา คงพลปาน พนมรุ้ง บุรีรัมย์
69 64996 นางสาว วันทนีย์ ทองเหลือง น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
70 66604 นางสาว กณิกา พรหมประโคน บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เภสัชศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38883 นางสาว พรสุดา ตระการจันทร์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
2 39713 นางสาว สุรินทร สีทา ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
3 41947 นางสาว วีรยา ศรีสุริยชัย ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
4 42528 นางสาว วรินทร์พร ภาระเวช โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
5 43072 นางสาว ทักษิณีย์ ศรีพล ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
6 43798 นาย วราวุธ วิโรพรม ธาตุพนม นครพนม
7 44329 นางสาว เมธาวี ลับลิพล เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
8 45068 นางสาว สุวนันท์ สิมอุตย์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
9 47750 นางสาว จุรีรัตน์ นรดี ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
10 49425 นางสาว อมรรัตน์ โคตรปัญญา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
11 49987 นาย ปิยสิทธิ์ ดำพะธิก ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
12 49991 นาย ญาณศิลป์ วงศ์ประสาร ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
13 50553 นางสาว ธารทิพย์ ธีวะสาสน์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
14 51552 นางสาว อรุณรัตน์ คำสุข ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
15 52389 นาย ณฤทธิ์ บุญรอด นางรอง บุรีรัมย์
16 54104 นาย กฤษฏิ์พจน์ ซึ้งศิริทรัพย์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
17 55182 นางสาว อรณี ปัตถาติ นางรอง บุรีรัมย์
18 56685 นาย ปัฐนกวินท์ ชูชื่น จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
19 56725 นาย ฐาปกร จันดารัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
20 56775 นาย ปุณพงศ์ ชุ่มเมืองปัก จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
21 57048 นางสาว วิภาวี ทะนานทอง นางรอง บุรีรัมย์
22 57288 นางสาว เปรมิกา ธงยศ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
23 57468 นาย อธิบดี ศักดิ์ศินานนท์ ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
24 57796 นาย ศุภชัย ศรีมันตะ กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
25 57918 นางสาว ธนัฏฐา อินทร์ตา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
26 58110 นางสาว อัมรินทร์ สิงห์ประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
27 58272 นางสาว ภาวิณี อ่อนอินทร์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
28 58890 นางสาว ณิชกมล สัตตธารา นางรอง บุรีรัมย์
29 59886 นาย จตุรภัทร สมานพงษ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
30 59909 นางสาว กนกวรรณ พันธ์สำโรง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
31 61243 นาย ธนพงษ์ อิงเเอบ นางรอง บุรีรัมย์
32 61881 นางสาว สินีวรรณ เสาวรัจ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
33 62031 นาย อดิศักดิ์ รัตนสงคราม บัวเชดวิทยา สุรินทร์
34 62296 นาย ศาสตร์ศิลป์ หอยสังข์ หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
35 62451 นาย ศิริวัฒน์ เสาวกูล นางรอง บุรีรัมย์
36 62459 นางสาว ณิศรา สุวรรณมาโจ อุเทนพัฒนา นครพนม
37 62651 นางสาว เจนจิรา ชนะกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
38 62738 นางสาว วาทินี งามพิมลกุล นางรอง บุรีรัมย์
39 62752 นาย เอนก แก้วสวาท นางรอง บุรีรัมย์
40 63324 นางสาว หทัยภัทร บุตรประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
41 64700 นางสาว เขมิกา สาธุรัมย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
42 64722 นางสาว กุลนิภา กฤตยานวัช ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
43 65261 นางสาว สุนิสา มั่นคง นางรอง บุรีรัมย์
44 66256 นางสาว ธิดารัตน์ โทขันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สาขาวิชา/หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38848 นางสาว ชุตินันท์ ขันธจันทร์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
2 39171 นางสาว ปาลิตา บุญนาที เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
3 39263 นางสาว จิราภรณ์ ศรีบุรมย์ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
4 39761 นางสาว กนกพร แก้วโยธา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
5 39850 นางสาว สามินี ธาตุทำเล เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
6 40086 นางสาว สุวิมล พวงศรี ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
7 40129 นางสาว ปาณิศรา ยานิพันธ์ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
8 40212 นาย ธนกร อรัญวาสน์ ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
9 40673 นาย ณัฐพงศ์ สมปาน โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์
10 40698 นางสาว สาวิตรี จุดโต ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
11 40700 นางสาว จิตรลดา ใจกล้า ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
12 40882 นางสาว วิชชุดา กะตะศิลา คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
13 40913 นางสาว ภานุชนาถ สายบัว ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
14 41724 นางสาว อนุสรา เย็นวัฒนา โพนทองวิทยายน ร้อยเอ็ด
15 41749 นาย วิทยา ทองหล่อ อ่างศิลา อุบลราชธานี
16 42854 นางสาว ศรีสุดา ศาลางาม จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
17 43107 นางสาว วารุณี พ่ออามาตย์ นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
18 43809 นางสาว สุวรรณี ภูศิริ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
19 44168 นางสาว อรวรรณ แพงพันตอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
20 44940 นางสาว ธาดา บรรลือทรัพย์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
21 44947 นางสาว สุรีภรณ์ มาลาล้ำ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
22 45399 นางสาว กมลชนก ดีนาน รัตนบุรี สุรินทร์
23 45495 นางสาว อรณิชา แข็งแอ เต่างอยพัฒนศึกษา สกลนคร
24 45650 นางสาว สุภาภรณ์ ไตรยสุทธิ์ กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
25 46217 นางสาว รัชนีกร คำเครื่อง ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
26 46244 นางสาว ธัญญลักษณ์ ราชธานี ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
27 46707 นางสาว กุลธิดา สร้อยสนธิ์ บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
28 46724 นางสาว ทิพย์สุดา คำโสมศรี นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
29 46993 นางสาว ดารุณี ฤทธิ์ไธสง ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
30 46995 นางสาว ลลิตา อินภูวา นาแกพิทยาคม นครพนม
31 47008 นางสาว เมธินี ปัญญาพ่อ นาแกพิทยาคม นครพนม
32 47252 นางสาว สาวิตรี เหลืองอภิชาตกุล เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
33 47315 นางสาว ทิพยวรรณ มิตรแสง บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
34 47690 นาย จักรพันธ์ รักษาก้านตรง โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
35 47767 นางสาว รสสุคนธ์ ชิณวงษ์ ลิ้นฟ้าพิทยาคม ศรีสะเกษ
36 47815 นางสาว ปาริชาติ มณีรัตน์ สังขะ สุรินทร์
37 48195 นางสาว ศิริลักษณ์ วงค์อามาตย์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
38 48363 นางสาว วิชชุดา เอ็นดู ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
39 48569 นางสาว นรินทร์ วงศ์สุวรรณ ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
40 48713 นางสาว วิลาวัลย์ วงศ์ทิพย์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
41 48879 นางสาว จุไรรัตน์ ศาลางาม จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
42 48943 นางสาว ญาดา รังพงษ์ นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์
43 49048 นางสาว สิรินธร์ วงศ์ไชยา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
44 49213 นางสาว ทิพย์รัตน์ แก้วสมศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
45 49337 นางสาว นิตติยา วงแหวน ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
46 49340 นางสาว ศรัญญา ปัญญา กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
47 49644 นางสาว รัชฎาภรณ์ ภาคชัย เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
48 50073 นางสาว สุมาลี ปลื้มจิตร หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
49 50132 นาย ภราดร บุญพอ ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
50 50185 นางสาว กนกพร จันจำรัส ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
51 50222 นางสาว กนิษฐา บุญอาษา ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
52 50232 นางสาว จุฑามาศ บุญจันทร์ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
53 50349 นางสาว ไพริน ปุณประวัติ สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
54 50405 นางสาว เรวดี อุตสาหะ กำแพง ศรีสะเกษ
55 50495 นางสาว ลลิตา บรรเทิงสุข มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
56 50783 นางสาว จิราวรรณ ช่ออินทร์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
57 51337 นางสาว สุภาวรรณ นักผล มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
58 51745 นางสาว ผกามาศ สาลีหอม มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
59 52099 นางสาว สุวิมล ยอดสิงห์ แตลศิริวิทยา สุรินทร์
60 52463 นางสาว สาธิกา ผ่านดี กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
61 52557 นางสาว ภัทริญญา ประสาระเอ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
62 52695 นางสาว ธิติมา เทศราช ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
63 52972 นางสาว เจนนี่ สมนึก มัธยมวาริชภูมิ สกลนคร
64 53133 นางสาว วรรณธนา พรมแพน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
65 53392 นางสาว ยุภา สุภาพ กำแพง ศรีสะเกษ
66 53764 นางสาว ภคินี ศรีสุไชย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
67 53809 นางสาว ปนัฎฐา ปาลสาร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
68 53913 นางสาว รัชณีพร เรียบเรียง พนาศึกษา อำนาจเจริญ
69 54049 นาย สิทธิศักดิ์ แพงคำแดง กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
70 54191 นางสาว พิชญ์สิริ ลำเภาพันธ์ นางรอง บุรีรัมย์
71 54246 นางสาว มยุรี มงคลดี สตึก บุรีรัมย์
72 54837 นางสาว เนตรดาว ปทุมพร จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
73 54841 นางสาว กัลย์ธิรา คำผง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
74 54846 นางสาว กุลรัตนา เรืองศักดิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
75 55167 นาย ทศพล มาตคูเมือง หนองพอกวิทยา ร้อยเอ็ด
76 55748 นางสาว ดวงกมล สละ นางรอง บุรีรัมย์
77 55850 นาย ธัญวิทย์ นิลพุฒ ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
78 55917 นางสาว ธนาพร ผ่องแผ้ว มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
79 56713 นาย กฤษดา วงเวียน คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
80 56865 นางสาว สิริพร วงมณี แตลศิริวิทยา สุรินทร์
81 57080 นางสาว จิรภา ธีระวงศ์ไพศาล ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
82 57188 นางสาว สุพัตรา ดีด้วยชาติ นางรอง บุรีรัมย์
83 57294 นางสาว มีนา ชัยรัมย์ นางรอง บุรีรัมย์
84 57301 นาย เกียรติกร อัตรสาร มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
85 57452 นาย ชัชวาล แถลงการณ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
86 57489 นาย ณัฐกิจ ศิริจันทร์ นางรอง บุรีรัมย์
87 57495 นาย เผชิญ ชินป่า ทรายมูลวิทยา ยโสธร
88 57522 นาย ณัฐวุฒิ อยู่สุข ทรายมูลวิทยา ยโสธร
89 57724 นางสาว ภัทรสุดา แก่นแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
90 57741 นาย กรกช ทีสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
91 57878 นาย กัมปนาท สมชาติ เดชอุดม อุบลราชธานี
92 57984 นางสาว เกศแก้ว จันสมุด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
93 58301 นางสาว จีราภรณ์ อินปากดี เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
94 59104 นางสาว สุภาภรณ์ ภูวงศ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
95 59848 นางสาว สมฤทัย มีแย้มภักดิ์ นางรอง บุรีรัมย์
96 59875 นางสาว ชุติกาญจน์ ทักโลวา เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
97 60147 นางสาว อภิญญา วงษ์กล้า ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
98 60260 นางสาว สุพัตรา พันธุรัตน์ ม่วงมิตรวิทยาคม ร้อยเอ็ด
99 60270 นางสาว ณีรณา ข่าวกระโทก นางรอง บุรีรัมย์
100 61266 นาย คเชนทร์ จันทร์เทศ นางรอง บุรีรัมย์
101 61433 นางสาว นิดา นครังสุ อุเทนพัฒนา นครพนม
102 61440 นางสาว รักษ์สุดา กิมชัยวงศ์ อุเทนพัฒนา นครพนม
103 61518 นางสาว นุชนาฎ พละมาตย์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
104 61557 นางสาว สุวิมล อ้วนผิว ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
105 61668 นางสาว นิภาพร หอมสมบัติ ร่มเกล้า สกลนคร
106 61711 นางสาว พิจิตรา นามโน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
107 61717 นางสาว วชิราพร กองสุข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
108 61962 นางสาว ศิวะนีย์ หวังดี ไร่ใต้ประชาคม อุบลราชธานี
109 62543 นางสาว ขวัญชนก มูลศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
110 62750 นางสาว นันท์ธิณี อมรวงศ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
111 62837 นาย กล้าณรงค์ ไชยเพ็ชร นาแกพิทยาคม นครพนม
112 63676 นาย โกวิท วันนาพ่อ ร่มเกล้า สกลนคร
113 64521 นางสาว น้ำทิพย์ ใจทัด ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
114 65823 นาย ชัยปกิตฒ์ ภูบาล นางรอง บุรีรัมย์
115 66047 นาย วราวุฒิ เจริญสุข นางรอง บุรีรัมย์
116 66210 นางสาว กรรณิการ์ สุขสุแพทย์ นางรอง บุรีรัมย์
117 66399 นางสาว สุภมาส ฉายาวิสาร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
118 66408 นาย สุรจิตร์ โคตรคำ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
119 66611 นางสาว กรรณิการ์ ยงยุทธ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
120 67114 นางสาว หทัยชนก อาภรณ์พงษ์ นางรอง บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38867 นางสาว สรวีย์ ศรีโนนม่วง นารีนุกูล อุบลราชธานี
2 39013 นางสาว เจนจิรา ทุมเสน อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3 42685 นาย อานันท์ รอดกลาง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
4 45678 นางสาว ณัฐกานต์ โลหิตะ นารีนุกูล อุบลราชธานี
5 47183 นาย ชาญณรงค์ สงคราม ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
6 48632 นางสาว พัชราภรณ์ บัวขาว สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
7 50809 นางสาว อรทัย บุญถวิล สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
8 52050 นางสาว อัญทิกา โถชัยคำ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
9 52760 นาย อภิรัชน์ จำปารักษ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
10 53807 นางสาว วัลดา ญัญญะจันทร์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
11 54478 นาย อภิศักดิ์ จันทร์โรจนานนท์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
12 55666 นาย วณิชยา ไตรมูล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
13 57530 นางสาว มยุรี พงษ์ศรี น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
14 60465 นางสาว กนกวรรณ ณ อุบล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
15 62680 นางสาว พิริยา เฉียบแหลม สิรินธร สุรินทร์
16 66041 นางสาว ธนาพร กอมะณี นารีนุกูล อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39251 นางสาว มาริสา จุฬามณี บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
2 39303 นาย ก้องภพ ก่ำซ้อน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
3 39757 นาย ศิวดล ผลาผล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
4 42022 นางสาว กีรติ พันทะสาร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
5 42701 นางสาว ณัฐวิกา คำล้น อาเวมารีอา อุบลราชธานี
6 43404 นาย นราธิป โชคชยสุนทร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
7 46380 นาย ปวรวัฒน์ จึงประเสริฐ มุกดาหาร มุกดาหาร
8 47704 นาย ชิตกมล ศรีชมภู สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร
9 48164 นาย พงศกร ด้วงโพนทัน ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
10 49167 นางสาว กิ่งกาญจน์ เข็มลาด ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
11 49777 นางสาว ณัฐธิดา มณีเรือง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
12 50394 นางสาว จิตรเลขา ผ่องแผ้ว อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
13 50585 นางสาว มธุรส สมดี มุกดาหาร มุกดาหาร
14 50722 นาย พันธวัช ปฐมวงศ์ไพรัช* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
15 50990 นาย วสันต์ แพทยาโยธิน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
16 51138 นาย ศุภวิชญ์ ทิมา นารีนุกูล อุบลราชธานี
17 51372 นาย กำภูพล ทวีศรี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
18 51777 นาย ธนาวิทย์ ภิเนษกรมณ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
19 52494 นางสาว รติภรณ์ ทาริวงศ์ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
20 54012 นางสาว ดวงเพชร ร่มโพธิ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
21 55629 นาย คงศิลป์ ผ่านแสนเสาร์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
22 57368 นาย นิรันดร์ เนืองเฉลิม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
23 57449 นาย อิฎฐวัชร เสตพันธ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
24 58939 นางสาว เสาวนีย์ บุราเลข นารีนุกูล อุบลราชธานี
25 58989 นาย ศุภวิชญ์ ใจซื่อ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
26 60331 นาย อัครพงศกร รักษาศรี นารีนุกูล อุบลราชธานี
27 60485 นางสาว ยุวธิดา ขันทีท้าว ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
28 60901 นาย กิตติศักดิ์ ศิริบูรณ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
29 61300 นาย สรภพ พรมประเสริฐ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
30 61401 นาย สิทธิศักดิ์ อนุภักดิ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
31 62084 นาย พงษ์สิทธิ์ พงศ์ศักพิบูรณ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
32 62183 นาย พิพัฒน์ พิสิฐเมธากุล มุกดาหาร มุกดาหาร
33 62193 นาย พจนะ สมศิริ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
34 63140 นางสาว จันทร์เพ็ญ ดวงกุลสา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
35 63231 นางสาว จารุนันท์ ศรีแก้ว นารีนุกูล อุบลราชธานี
36 63297 นางสาว พัชรินทร์ จงสุข บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
37 63376 นางสาว จิตตราภรณ์ อินวัน ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
38 63686 นางสาว ชิดกมล คณะบุตร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
39 63687 นางสาว อารีรัตน์ ผดุงเวียง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
40 64382 นาย นราวิชญ์ เรืองกาญจนไพศาล นารีนุกูล อุบลราชธานี
41 64401 นางสาว อรอนงค์ มาพงษ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
42 66139 นางสาว กมลวรรณ มลิวรรณ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
43 66792 นางสาว พิชชาภา หารไชย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
44 66987 นาย กานต์ชนก ม่อมพะเนาว์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : จุลชีววิทยา
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39672 นางสาว วัศยานันท์ คำเติม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
2 39897 นางสาว กัลยกร วงษาเนาว์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
3 39969 นาย ยรรยง ม่วงอ่อน ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
4 40516 นางสาว ขวัญฤดี คำศรีพล สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
5 42016 นางสาว โสวิชญา หัวคำ นารีนุกูล อุบลราชธานี
6 42666 นางสาว ยุพาวดี คำมณี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
7 43528 นางสาว ศิริวรรณ รัตนโคตร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
8 43944 นางสาว สุภัชฌา สุภาทอง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
9 44094 นางสาว จิรัชญา นามวงษ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
10 44368 นาย อัครพล โอภาสพสุ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
11 44406 นางสาว ปวีณา คงเสมา อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
12 44435 นาย ครรชิต ม่อมพะเนาว์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
13 45252 นางสาว วรรณริสา คำทวี สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร
14 45824 นางสาว พิมพ์ชนก พันธ์หนองบัว ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
15 46366 นางสาว สุวิมล มะริสาน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
16 47437 นาย จิรายุทธ วภักดิ์เพชร ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
17 47477 นางสาว กนกพร เชื้อจิตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
18 47875 นางสาว ชนิกานต์ เสริมศรี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
19 48044 นางสาว กานต์ธีรา คำโท ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
20 49765 นางสาว มารี บุญเจริญ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
21 50514 นางสาว นาฏอนงค์ ดำพะธิก นารีนุกูล อุบลราชธานี
22 50557 นางสาว ลัญธริมา พวงศิริ สิรินธร สุรินทร์
23 50566 นางสาว พรพรรณ สุขบุญ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
24 50678 นาย สมชาติ สกุลคู ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
25 50930 นาย ชยุตม์ เสนาเทพ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
26 51522 นาย สิทธินนท์ ผุยคำสิงห์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
27 51632 นาย ชนะชัย อุดมวรรณ นารีนุกูล อุบลราชธานี
28 51848 นางสาว ศศิธร กุแก้ว สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
29 51875 นางสาว อรอุมา ก้านเพ็ชร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
30 53946 นางสาว ณัฐนิชา พุทธิผล อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
31 54242 นางสาว นริศรา ชัยอุป บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
32 54329 นางสาว สิริรัตน์ สุขศรี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
33 54953 นางสาว เพชรา กันหาบุตร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
34 55089 นางสาว เกียรติสุดา สมพงษ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
35 55774 นางสาว ณิชกานต์ วงษ์ไกร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
36 56980 นางสาว ศิริวรรณ วันหลัง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
37 57297 นางสาว สยุมพร บุระพร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
38 57397 นางสาว กนกอร นามขันธ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
39 59099 นางสาว รับขวัญ สุวรรณกูฏ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
40 60105 นาย วัฒนกร แก้วลอย สุรวิทยาคาร สุรินทร์
41 60370 นาย ณภัทร ศุภวุฒิ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
42 60397 นาย อาทิตย์ พัฒชา อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
43 61394 นางสาว สมฤทัย ปิยะพิสุทธิ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
44 62350 นางสาว สิริศร สมบัติพล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
45 62360 นาย กิตติวัฒน์ อัครพัฒน์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
46 62805 นางสาว ศุภนิดา งามดี นารีนุกูล อุบลราชธานี
47 63286 นาย ณัฐพงศ์ ทองสุข ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
48 64520 นาย เฉลิมเกียรติ์ เทศประสิทธิ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
49 64787 นางสาว อรุณี แถวไธสง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
50 64999 นางสาว วริษฐา สมเจริญ สิรินธร สุรินทร์
51 66292 นางสาว หทัยชนก ปิ่นงาม บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เคมี
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38878 นางสาว เกศรา วงศ์รัตน์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
2 39146 นางสาว อาภัสรา บุญชิต เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
3 39736 นาย อนุวัฒน์ ไชยรัตน์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
4 39764 นาย เผ่ากมล ต้นคำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
5 39922 นางสาว กรกนก คืนดี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
6 40146 นางสาว ภัทรา ซาผู มุกดาหาร มุกดาหาร
7 42222 นางสาว กุสุมา คำหล่า สุรวิทยาคาร สุรินทร์
8 42225 นาย จุติพันธ์ ไชยชนะ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
9 43822 นางสาว ฐิติมา เกษสิมมา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
10 44032 นางสาว ภัทราภรณ์ บุญทวี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
11 44215 นางสาว พัชญา ศรีเสมอ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
12 44582 นางสาว นทิยา บุญเจือ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
13 44958 นางสาว ชญานี เสริมศรี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
14 45038 นางสาว วิมลฉัตร ภูศรีฐาน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
15 45751 นาย เจตนิพัทธ์ โกวิทเทวาวงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
16 45859 นางสาว กนกนารถ พันธ์คำ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
17 46690 นางสาว เอมอัชฌา มรรคพิมพ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
18 48077 นางสาว ศศิมณี กัลยาณลาภ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
19 48577 นางสาว ธนันต์พร ชุมปัญญา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
20 48595 นางสาว ชิดชนก จำปีเพชร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
21 48912 นางสาว สุจินันท์ ศรีวงษ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
22 49065 นางสาว ณัฐพร ทองให้ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
23 49145 นางสาว ปภัสรา บรรหารบุตร นารีนุกูล อุบลราชธานี
24 49590 นางสาว รินรดา ลูกรัตน์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
25 49611 นางสาว ขนิษฐา แสนวงษ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
26 49758 นาย วิรุฬ พิมพ์พรหม มุกดาหาร มุกดาหาร
27 49768 นาย ณัฐพล สุขแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
28 50020 นางสาว จิราพร เทศภูมิ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
29 51349 นางสาว ภัทราพร เรืองกาญจนไพศาล นารีนุกูล อุบลราชธานี
30 51420 นางสาว เกตุวดี หมู่หมี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
31 52051 นางสาว สไบนาง ศิริมนตรี นารีนุกูล อุบลราชธานี
32 54212 นางสาว จุฑามาศ คำเพชรดี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
33 54398 นางสาว สุดารัตน์ พรมบุตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
34 55818 นางสาว สุชานาฎ ถิ่นขาม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
35 55951 นาย พงศกร อมรไชย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
36 56830 นางสาว ติวราณี สายสุด นารีนุกูล อุบลราชธานี
37 58505 นาย ธนากร ฝอยจันทร์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
38 58640 นางสาว น้ำทิพย์ สายแวว นารีนุกูล อุบลราชธานี
39 59012 นาย จักรพงศ์ สายแวว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
40 63400 นางสาว กนกวรรณ คะรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
41 64139 นางสาว ชุตินันท์ วงศ์ขอนแก่น มุกดาหาร มุกดาหาร
42 65143 นางสาว อัญชนา ตอนศรี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
43 66204 นาย ธรรมปพน ทวันเวช บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
44 66784 นางสาว ณัฐธิดา บูรรุงโรจน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ฟิสิกส์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39927 นาย ศราวุฒิ ลิ่งไธสง นารีนุกูล อุบลราชธานี
2 40553 นางสาว รวีวรรณ รุ่งรือง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
3 41098 นางสาว นุชนารถ เเสนพุก ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
4 41296 นาย พชรพงศ์ พิเชฐโสภณ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
5 44399 นาย ณัฐพล ธรรมิกบวร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
6 45760 นางสาว วิชญาพร นามจันทรา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
7 46801 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ วาณิชย์รุ่งเรือง จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
8 48494 นางสาว ชุติกานต์ วงศ์ใหญ่ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
9 48948 นางสาว ณัฏฐิกานต์ สิงห์ภา ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
10 48955 นางสาว กฤษติญา โชคสวัสดิ์นุกูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
11 53420 นาย นิพัทธโรจน์ ส่องแสง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
12 55731 นางสาว กนกวรรณ โนนคำเฮือง จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
13 56203 นาย ชัยวัชร์ สายทอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
14 58073 นาย สหรัฐ เจริญสิน สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
15 58419 นาย พนมกร สุมังคะ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
16 58806 นางสาว ดารารัตน์ วังโน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
17 64313 นาย วัชรพงศ์ ราชกรม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
18 65057 นาย ทีปกร เจริญรอย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
19 65797 นางสาว ณัชชา สาวีรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
20 66538 นาย กฤตานน กากแก้ว สุรวิทยาคาร สุรินทร์
21 66580 นาย พีรสิทธ์ คำวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
22 66783 นางสาว กลรัตน์ เชิดโคกศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39454 นางสาว รดา โกษาแสง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
2 40571 นางสาว ณิชาวรรณ ป้องกัน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
3 42163 นาย บดิศร ศรีวิชัย มุกดาหาร มุกดาหาร
4 42850 นาย รัชพล สายรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
5 43563 นางสาว ชนนิกานต์ เอิบสุข นารีนุกูล อุบลราชธานี
6 44251 นางสาว มณฑิรา มุขสาร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
7 44439 นางสาว บุศบรรณ์ สมบูรณ์พันธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
8 44499 นางสาว วชิราภรณ์ มะปะตัง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
9 44591 นาย ธวัชชัย โชครัตน์ประภา สุรวิทยาคาร สุรินทร์
10 47270 นาย กรวิชญ์ ฉายแสง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
11 47293 นางสาว ปิยะพร อุปลีพันธุ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
12 47512 นางสาว วราภรณ์ จันทร์สมุด นารีนุกูล อุบลราชธานี
13 47914 นางสาว ธัญลักษณ์ ปัสสาสัย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
14 47916 นางสาว ณิจยาวรรณ มะธิปิไข นารีนุกูล อุบลราชธานี
15 47922 นางสาว มณีวรรณ ปวีร์เดชาวัชร์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
16 48905 นาย ธนวัฒน์ สามารถ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
17 49696 นาย วงศกร ขันอ่อน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
18 50331 นางสาว อภิญญา ศรบุญทอง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
19 50744 นางสาว พิณแพรวพราว งามสนิท สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
20 51024 นาย วีรภัทร ล้อมวง อาเวมารีอา อุบลราชธานี
21 51234 นาย โชคชัย ชุมนุม อาเวมารีอา อุบลราชธานี
22 51571 นาย ศุภกฤต สีแดง นารีนุกูล อุบลราชธานี
23 51650 นาย ชัยพัต ชุ่มใจ ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
24 51773 นางสาว คัทลียา ธนศักดิ์กุลศิริ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
25 52458 นาย จาตุรณต์ ภาวศิลป์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
26 53152 นาย ณัชพล จันทะคาม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
27 56015 นาย กฤษฎา วิเศษชาติ บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
28 58346 นาย พรเทพ เกิดสมพงษ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
29 58695 นางสาว สิตานัน มิตรสุภาพ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
30 59606 นาย เอกทัศน์ มูลมณี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
31 60445 นาย ศิวาวุฒิ ว่องไว อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
32 61047 นางสาว ชนิตา คุลบุตร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
33 63368 นาย ชัยยุทธ มุระชีวะ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
34 64319 นาย ปิยะนันท์ ขุนทวี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
35 64324 นาย อิทธิพงศ์ พ่ออามาตย์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
36 64471 นาย วิชญพงศ์ แต้สงเคราะห์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
37 64704 นาย จิรายุส วรรณรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
38 64828 นาย ชิษณุพงศ์ วีระกุล นารีนุกูล อุบลราชธานี
39 64937 นาย ศุภชัย จันทร์รัก เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
40 66590 นาย ตันติกร ลือฤทธิ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39163 นางสาว ศรีสุดา รินทร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
2 42682 นางสาว ศริยา จรูญคงถาวร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
3 44014 นาย นิกร พิมพา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
4 44600 นางสาว ชัญญานุช พรหมดิเรก สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
5 45033 นางสาว กิตติธร พุทธวรรณ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
6 45698 นางสาว ศุทธินี ลัทธิวรรณ นารีนุกูล อุบลราชธานี
7 46348 นางสาว กรกฎ ไชยเพชร ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
8 47344 นาย ยศพนธ์ ยางงาม ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
9 48480 นางสาว นิออน เมืองแพน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
10 51237 นางสาว ธรรศภรณ์ โกศัลวิตร นารีนุกูล อุบลราชธานี
11 51830 นางสาว ธัญลักษณ์ ศิริวุฒิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
12 51837 นางสาว อาทิตยา สวัสดี ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
13 52261 นาย สุทิเทพ อิ่มจงใจรักษ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
14 52808 นาย ชโลธร อัปการ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
15 53214 นาย อภิชาติ ไพสนิท สุรวิทยาคาร สุรินทร์
16 53615 นางสาว สุวรรณี ชิณวงศ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
17 55996 นางสาว นพเก้า หาชัย สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
18 56620 นางสาว อ่อนอุษา ขันธรักษา นารีนุกูล อุบลราชธานี
19 58113 นางสาว มนฤดี ชูรัตน์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
20 58262 นางสาว ธนาภรณ์ พูลเพิ่ม นารีนุกูล อุบลราชธานี
21 58337 นางสาว ยุราวัลย์ บังจันทร์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
22 59175 นาย พงษ์พัฒน์ ฝ่ายบุตร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
23 63402 นางสาว จินตหรา มัลละยัติ มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
24 65740 นาย ธนวัฒน์ พิมพ์หงษ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
25 67184 นาย ธีริทธิ์ ชาญประดิษฐ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 41371 นางสาว รุจิราภรณ์ วงศ์อินทร์อยู่ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
2 44573 นางสาว พิมพ์อัมพร คำพรมมา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
3 45554 นาย ชนัญชัย วงษ์เลิศ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
4 47882 นาย มารุต มหานิติพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
5 49508 นางสาว บุณยาพร จันศิริ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
6 49869 นางสาว อารยา โขงจำปา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
7 50630 นาย สมโภชน์ ชุมจิตร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
8 51435 นางสาว สุพรรณี อันทะไชย สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
9 51730 นางสาว ลัดดาวัลย์ ทองใบ มุกดาหาร มุกดาหาร
10 52306 นางสาว ธาริณี วัฒกตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
11 52408 นางสาว เสาวภาคย์ คำศรี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
12 52812 นางสาว พรลภัส อามาตย์เสนา บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
13 53016 นางสาว ธิดารัตน์ จันทินมาธร สิรินธร สุรินทร์
14 54543 นางสาว อรวรรณ พันดวง ศิลาทองพิทยาสรรค์ ยโสธร
15 55105 นางสาว ธาริณี วัฒกตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
16 55626 นางสาว ขนิษฐา นนไพวัลย์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
17 56133 นางสาว ปิยธิดา ดวงอานนท์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
18 56169 นางสาว ปุณณดา โทนะพันธ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
19 56772 นางสาว ศุภธิดา ประเสริฐทรง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
20 58372 นางสาว นันท์หทัย ศิริผล นารีนุกูล อุบลราชธานี
21 58862 นางสาว พิมพฤดา กองรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
22 59526 นางสาว ปวีณอร อังกาบ เทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด
23 61135 นางสาว ธัญญาพร สายแวว นารีนุกูล อุบลราชธานี
24 61899 นางสาว ชฎาพร หลักคำ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
25 63721 นางสาว นิภาพร หิรัญรัตน์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
26 64301 นางสาว จารวี ผิวหอม ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38861 นางสาว ภารวี ไหลประเสริฐ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2 38960 นาย สหพล สีพิทักษ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 38989 นาย สำเร็จ อยู่เจริญ นารีนุกูล อุบลราชธานี
4 39643 นางสาว ปริยาพร มณีกรรณ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
5 39649 นางสาว ปัญญรัตน์ ปัญญาบุตร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
6 39652 นางสาว สุนิสา บุญให้ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
7 40024 นาย กรกฏ อุดมเดช สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
8 40537 นาย ชนาเทพ สูงสนิท ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
9 40541 นาย ณัฐพงษ์ มิ่งพฤกษ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
10 41274 นาย ปกรณ์ศักดิ์ สีหะวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
11 41489 นาย ศิวดล ตั้งวีระพรพงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ
12 41911 นาย พีรวัฒน์ มะวงษ์ ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
13 42077 นาย ธานี ศรีสุข นารีนุกูล อุบลราชธานี
14 42257 นางสาว อรัญญา จันดาวงค์ วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
15 42491 นางสาว รัชนีพร นิลพนมชัย ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
16 42618 นาย คณาธิป บุญจันทร์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
17 42659 นาย พงศภัค สิทธิมาตร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
18 42672 นาย ฉัตรชัย บุญไชยโย สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
19 42721 นาย สราวุฒิ ฝนทั่ง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
20 43168 นางสาว ปนิยากร อุดมวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
21 43478 นาย ภูเบศ นิชรัตน์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
22 43766 นางสาว ปวีณ์สุดา แสวงดี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
23 44231 นาย ฉัตรดนัย สุวรรณรงค์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
24 44745 นาย ทศวิทย์ เส้นเศษ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
25 44833 นาย วัฒนา จันทสิงห์ นาวังวิทยา อำนาจเจริญ
26 44915 นางสาว รชย พลวิจิตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
27 45190 นาย องอาจ พื้นผา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
28 45196 นาย วิชญ์พล วงศ์ศิริ นครพนมวิทยาคม นครพนม
29 45735 นางสาว รติมา มีแยบ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
30 46121 นาย รัฐปกรณ์ แสงสาย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
31 46817 นาย วัชรพงษ์ ทองเถาว์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
32 46822 นาย กฤษฎา อุปชิน อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
33 46874 นางสาว จุฬาลักษณ์ บุญศล สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
34 47027 นางสาว สุกัญญา บัวซ้อน อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
35 47323 นาย ฉัตรดนัย อิ้มพัฒน์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
36 47355 นาย ชาญวิทย์ โคตรุฉิน ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
37 47371 นางสาว ธนพร พบลาภ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
38 47420 นาย มุรธา สิงหสุต จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
39 47432 นาย คมกริช สอนโยหา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
40 47874 นาย ธนกร เมืองรี สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
41 47973 นาย สิทธิศักดิ์ วิเศษพงษ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
42 48079 นาย ไพฑูรย์ บุญส่ง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
43 48103 นาย อธิปัตย์ บุญธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
44 48110 นางสาว ประภาพร นวลอ่อน บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
45 48189 นาย รนกฤต พิพัฒน์กฤตย์เมธี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
46 48419 นางสาว พิจิกา ภูมิแสน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
47 48558 นางสาว ดาริน สุวรรณดี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
48 48718 นาย ชาญจิตร วงษ์ลคร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
49 48724 นาย อธิปไตย นวลศิริ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
50 48919 นาย ปภัสสรร บรรทะโก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
51 49206 นาย จักรพงษ์ เพียรมี สุรวิทยาคาร สุรินทร์
52 49503 นาย อาชวิน พิจิตรธรรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
53 49876 นางสาว ประกายกุล จันทะนงค์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
54 49961 นาย ชัชวินท์ ทองสุ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
55 50076 นางสาว รัชนีกร โมลาเลิศ พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
56 50246 นาย สัตยา คำโสภา สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
57 50346 นาย ประพันธ์ พรมชาติ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
58 50474 นาย เขมรินทร์ ทองสุข เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
59 50542 นาย อนุพงษ์ อนุฤทธิ์ สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
60 50698 นาย สหชัย จันทร์เหลือง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
61 51000 นาย ศรัณย์ ไชยวิรุฬห์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
62 51043 นาย สันติภูมิ อาจหาญ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
63 51148 นาย ดุลยเทพ กะมณี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
64 51254 นางสาว อัจฉราพร สีดาว ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
65 51326 นางสาว อาธิตญา น้อยพรหม สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
66 51345 นาย อติวิชญ์ อัครรุ่งเรืองกุล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
67 51387 นาย จิตติพงษ์ จิตทวี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
68 51686 นาย พงษ์ระวี แสงสุข นารีนุกูล อุบลราชธานี
69 51752 นางสาว กิตติมา ไชยมหา นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
70 51799 นางสาว ศตพร โสมโสภา นารีนุกูล อุบลราชธานี
71 51805 นางสาว เพียงใจ เฉลิมวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
72 51879 นาย วิศรุต เชื้อประทุม นารีนุกูล อุบลราชธานี
73 51893 นาย สหภาพ เพียรชนะ นารีนุกูล อุบลราชธานี
74 51908 นาย พรรณเชษฐ์ ทองคำใส นารีนุกูล อุบลราชธานี
75 51925 นาย ภาณุวัฒน์ กอดแก้ว นารีนุกูล อุบลราชธานี
76 51962 นาย ไกรยรัตน์ จริยวรานุกูล นารีนุกูล อุบลราชธานี
77 51980 นาย ภุชงค์ บุญชอบ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
78 52020 นาย พิสุทธิ์ ตรีพงษ์ พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
79 52026 นาย ธนพล ศรีทำนา พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
80 52328 นางสาว ชนรดี วิชญพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
81 52434 นางสาว วิริยา เชื้อทอง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
82 52801 นาย มงคล ชิตะวงค์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
83 52868 นาย พีระพงษ์ นาโสก มุกดาหาร มุกดาหาร
84 52920 นาย จิรศักดิ์ ศรีใส ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
85 53069 นาย วิทยา ปานพิมพ์ สิงห์สามัคคีวิทยา ยโสธร
86 53270 นาย ณัฐศักดิ์ การุณ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
87 53667 นาย ศรายุธ ศรีโนนยาง นารีนุกูล อุบลราชธานี
88 54128 นาย วีระวุฒิ นันตะพัก ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
89 54241 นาย เมธีไนย์ ส่งสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
90 54274 นาย อธิวัฒน์ บุญสงค์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
91 54311 นาย ศุภสิทธื์ นันทภักดิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
92 54373 นาย ธนพงศ์ รัตนเมธานันท์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
93 54566 นาย สิทธินารถ เกิดโภค สุรวิทยาคาร สุรินทร์
94 54677 นางสาว ชมพูนุช แสงเพ็ง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
95 54819 นาย จักรกฤษ พรหมอารักษ์ สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
96 54977 นางสาว สุภาดา บุญจริง อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
97 55121 นางสาว สุรัตนา บุญใส ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
98 55287 นางสาว สุภาวดี สุมาลุย์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
99 55727 นาย รัชชานนท์ ประเสริฐสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
100 55778 นาย วสันต์ สังข์กฤษณ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
101 55833 นาย พงษ์พัฒน์ ดาโอภา สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
102 55836 นางสาว สุภรัตน์ คำพรหม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
103 55945 นาย จักราช สิงห์สิทธิ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
104 56092 นาย วัชรโชค เพชรเกษม ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
105 56119 นาย ณัฐวิชญ์ เหมเกียรติกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
106 56157 นาย ปัฐวี ลับโกษา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
107 56185 นาย ณัฐิพงษ์ ฟองนวล สุรวิทยาคาร สุรินทร์
108 56231 นางสาว ณฐพร เพิ่มบุญ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
109 56312 นาย วัชรพงษ์ ปารดิษฐ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
110 56554 นาย ศราวุธ บุญเต็ม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
111 56769 นาย ประสิทธิ์ สุพล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
112 57041 นาย ทวีศักดิ์ สีเทา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
113 57043 นางสาว อุบลวรรณ พรรณา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
114 57044 นาย ธราธร จันทบาล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
115 57299 นาย ณรงค์ฤทธิ์ สายลุน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
116 57325 นาย ภานุพงศ์ ศรีจามร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
117 57333 นาย อโนทัย นามวงค์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
118 57352 นางสาว ธนภรณ์ พรมนนท์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
119 57373 นาย อานนท์ แก่นบัว อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
120 57567 นาย นฤพนธ์ โชคชาตรี บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
121 57864 นาย อิสรา ชิงชนะ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
122 57866 นาย พงศกร ศรีนุเสน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
123 57877 นาย วรินทร ยืนยง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
124 57925 นาย กฤษณะ ทานะขันธ์ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
125 57997 นาย อภิเชษฐ์ ทัดเทียม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
126 58285 นาย วราวุฒิ พุฒพิมพ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
127 58359 นาย เอเชีย นุสเส อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
128 58619 นาย อนุวัฒน์ จันทะมนตรี บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
129 58775 นาย เอกชัย ศรีแก้ว สุรวิทยาคาร สุรินทร์
130 58850 นาย จักรกฤษณ์ กาญจนรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
131 58929 นาย เอกพิศิษฏ์ อุตรา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
132 58955 นาย จักรกฤษณ์ พิมพ์วงษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
133 58991 นาย อารยะ อารีย์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
134 59044 นาย จักรกริช ทาศิริ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
135 59144 นาย วิทวัส ลายประดิษฐกร อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
136 59289 นาย กิตติคุณ นามวงษ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
137 59329 นาย ปรีชาพล นาคีรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
138 59347 นาย เวทิศ ปราบจันดี อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
139 59434 นาย ภูวเดช รังแก้ว สุรวิทยาคาร สุรินทร์
140 59624 นาย สิรุตม์ เทียนธีรปัญญา นครพนมวิทยาคม นครพนม
141 60154 นาย อธิวัฒน์ สายเบาะ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
142 60305 นาย ปฏิภาณ พูลมาศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
143 60363 นาย พิพัฒน์ สุขเจริญ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
144 60443 นางสาว พัชริดา สุวรรณเพชร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
145 60448 นาย อภิรัฐ พิลาลัย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
146 60602 นาย วิษณุ พันครู ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
147 60611 นาย ยงยุทธ เชื้อทุม ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
148 60767 นาย วศิน กัลยาประสิทธิ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
149 61037 นาย ธวัชชัย สุดเทวา ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ
150 61154 นางสาว ชลธิชา โพธิ์งาม สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
151 61295 นาย ธีรวัฒน์ บุตรบุราณ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
152 61312 นางสาว ฤทัยชนก เหลาฉลาด บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
153 61335 นาย วงศกร อุพลรัมย์ ภัทรบพิตร บุรีรัมย์
154 61359 นาย เป็นต้น ไตรวัฒนธงไชย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
155 61386 นาย เสฎฐวุฒิ เยาวเรศ* ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
156 61677 นางสาว อธิพร บุตรสอน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
157 61746 นาย สาวิทย์ นาคมิตร สุรวิทยาคาร สุรินทร์
158 62032 นาย ศตวรรษ พิมพ์สังกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
159 62036 นาย จิรัฐิกร ชื่อมี สุรวิทยาคาร สุรินทร์
160 62263 นาย อิทธิกร ทองละมุล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
161 62280 นาย ยุทธพันธ์ ศิลาโชติ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
162 62286 นาย พีระยุทธ แสนทวีสุข อาเวมารีอา อุบลราชธานี
163 62367 นาย ชัชชัย เจริญผล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
164 62395 นาย จักรพันธ์ ช่องวารินทร์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
165 62411 นาย ธนะศักดิ์ แป้นจันทร์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
166 62426 นาย ธเนศ วงศาสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
167 62428 นาย ปณิธาน ปนิทานัง นารีนุกูล อุบลราชธานี
168 62734 นางสาว ศศิประภา อุประถัมภ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
169 62832 นาย ก้องภพ ยอดชรูด ศรีไผทสมันต์ สุรินทร์
170 63132 นางสาว ณัฐฐินันท์ คำชมภู นารีนุกูล อุบลราชธานี
171 63212 นาย จิรวัฒน์ ไชยศรีรัมย์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
172 63276 นาย ปริญชนก เขตนิมิตร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
173 63341 นางสาว ฉัตรแก้ว กองทรัพย์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
174 63346 นางสาว กนกทิพย์ ปทุมไกยะ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
175 63358 นางสาว ฐิตาพร คำภู อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
176 63390 นาย ทศพร จันทวารา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
177 63428 นาย กิตติ บุญสงค์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
178 63455 นาย ธีรภัทร สมัครพงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
179 63656 นางสาว กีรติ ทิพย์ชำรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
180 63953 นาย ปรัชญา ประทุมเทศ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
181 64146 นาย คณิตย์ คำโพธิ์ทอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
182 64292 นางสาว วชิราภรณ์ บัวศิริ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
183 64294 นางสาว เบญจวรรณ แสงทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี
184 64305 นางสาว พิชานิกานต์ วีระพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
185 64405 นาย อดิศักดิ์ โพพิลา นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
186 64414 นาย วีรธรรม นครไทย มุกดาหาร มุกดาหาร
187 64466 นาย ราเมศวร์ เลขาตระกูล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
188 64551 นาย ทวีทรัพย์ พัฒนกิจวิบูลย์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
189 64688 นาย จักรพงศ์ ชาติสิทธิพัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
190 64718 นาย ทวีทรัพย์ ตุ้มทอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
191 64723 นาย วรนาถ มีมาก สุรวิทยาคาร สุรินทร์
192 64928 นางสาว พัชราภรณ์ จินดาศรี นาดีวิทยา สุรินทร์
193 64941 นาย อัคพล สายสิน สุรวิทยาคาร สุรินทร์
194 64982 นาย อัครพล แทนคำ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
195 65094 นาย ณัฐวุฒิ วงศ์ใหญ่ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
196 65273 นาย อภิชา ชินศิริ ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
197 65492 นาย ชัชชล แย้มกระโทก* วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
198 65659 นาย ทวีป มุกดาจารุจินดา มุกดาหาร มุกดาหาร
199 66116 นาย เอกดนัย สารราษฎร์ สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
200 66142 นาย อธิวุฒิ ชิดใจ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
201 66327 นาย ภูเบศ กิณเรศ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
202 66638 นาย ภูชิต ชินวิวัฒน์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
203 66664 นางสาว ชุติกาญจน์ ศุภลักษณ์ ยุวทูตศึกษา 2 อุบล อุบลราชธานี
204 66727 นาย อนิรุตต์ ผ่องแผ้ว วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
205 66734 นาย ยุทธจักร โสภาบุตร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
206 66736 นาย โสภณ เดชะคำภู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
207 66918 นาย พงศกรณ์ เขียมรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
208 66929 นาย นวมินท์ โชติแสง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
209 66960 นาย ธีรภัทร์ โพธิ์ขาว ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
210 67053 นาย เนติ จำปาทอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
211 67134 นางสาว นันทิยา ราชาไกร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39461 นางสาว มานิตา บุญปก สุรวิทยาคาร สุรินทร์
2 39558 นางสาว ศุภนิดา อุโลก ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
3 40945 นางสาว บงกชกร ช่างเกวียน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
4 43469 นางสาว พัชรินทร์ บุปผา อาเวมารีอา อุบลราชธานี
5 43838 นางสาว ปรีดาพร แก้วนามไชย ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
6 44595 นางสาว เซลซิเลีย แอนเนท ลินด์ควิสท์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
7 45289 นางสาว สุพัตรา ลาดบาศรี เซนต์โยเซฟท่าแร่ สกลนคร
8 47797 นางสาว พัชรี สมหมาย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
9 47990 นางสาว สิริรักษ์ ธานี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
10 48022 นางสาว กนกวรรณ คำศรีสุข นารีนุกูล อุบลราชธานี
11 48379 นางสาว ศิตา จั่นวิลัย สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
12 48382 นางสาว จุฑาทิพย์ บุญบุตตะ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
13 48682 นางสาว อภิญญา เชื้อดี อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
14 48871 นาย อัครินทร์ คำงาม ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
15 50085 นางสาว วรรณวิสา คุณโทเงิน อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
16 50327 นางสาว สุวิมล สีมุน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
17 50906 นางสาว หทัยชนก ภูมินา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
18 51318 นางสาว ธนศร เกศบุรมย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
19 51470 นางสาว รติรัตน์ กุลจิตติสาธร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
20 51937 นางสาว ชลลดา วัฒนสกุลชล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
21 51947 นางสาว ณัฏฐนิช มีชัย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
22 52911 นางสาว ธีรวรรณ สุนทร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
23 53058 นางสาว รุ้งเพชร วันชา อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
24 53085 นางสาว ศศิวิมล คำศรี ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
25 53165 นางสาว กรวิก รามางกูร มุกดาหาร มุกดาหาร
26 54134 นางสาว วรัมพร พิมสอน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
27 55608 นางสาว นัดดามาศ มาดล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
28 56162 นางสาว อภิชญา แสนมะโน บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
29 56208 นางสาว พรพิมล สารพล สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
30 56510 นางสาว นุศรา ยิ่งเจริญทรัพย์ไพศาล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
31 56963 นาย เมธีพิพัฒน์ ยาวะโนภาส ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
32 57296 นางสาว ปริญญาภรณ์ กองแก้ว สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
33 57314 นางสาว ภัควดี กาญจนะชาติ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
34 57775 นาย อนวัช นิ่มรัตนสิงห์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
35 58963 นางสาว สุภาวดี เทียบคุณ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
36 59115 นางสาว ธีรนาฏ ผลเกิด บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
37 59295 นางสาว สุภาพร ใจเสงี่ยม ศรีไผทสมันต์ สุรินทร์
38 60295 นางสาว ณัฐณิชา จันทร์ทอง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
39 60369 นาย ธนิต โคตะมา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
40 60438 นางสาว เจนจิรา นาคบุตรศรี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
41 60832 นางสาว พัชรินทร์ พิมพบุตร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
42 61310 นาย ชัยวุฒ คำวัง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
43 61370 นางสาว สมฤดี ตาลศรี นารีนุกูล อุบลราชธานี
44 61860 นางสาว นิรชา โพธิ์ศรี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
45 62222 นางสาว ธัญญา จันทร์คามคำ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
46 62948 นางสาว เสน่ห์นุช เรียบร้อย สิรินธร สุรินทร์
47 63314 นางสาว อุดมลักษณ์ สุขเพิ่ม สิรินธร สุรินทร์
48 64025 นาย จุฑาวุฒิ โพธิราช สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
49 64208 นางสาว โชติกา บำรุงหงษ์ นครพนมวิทยาคม นครพนม
50 65284 นาย ชนะพล พิมเสน จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
51 65747 นาย วันชัย มณีภาค ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
52 66262 นางสาว เยาวภา ชูกำแพง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
53 66652 นางสาว ศุภานันท์ สุขใจ นารีนุกูล อุบลราชธานี
54 66999 นางสาว ภัทรสุดา หนองกก ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การท่องเที่ยว
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39324 นางสาว ปริญดา นามประกอบ นารีนุกูล อุบลราชธานี
2 39377 นาย ทศพร ไพยะกาญจน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
3 39586 นางสาว วารุณี ธรรมภิบาล นารีนุกูล อุบลราชธานี
4 39619 นางสาว ณพัติกานต์ สลับศรี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
5 39663 นางสาว หทัยกาญจน์ ทาอินทะ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
6 40074 นางสาว อนุธิดา หมุนสิงห์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
7 40699 นางสาว สุภาวดี ดงภูยาว สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
8 42509 นางสาว จุฑาพร กมุทชาติ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
9 42976 นางสาว ศุภร นิชรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
10 43427 นางสาว พิชามญชุ์ อุปยโสธร นารีนุกูล อุบลราชธานี
11 43466 นาย ณัฐวุฒิ สุรารักษ์วงษ์วีระ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
12 43474 นางสาว จุฑารัตน์ สีหาบุตร อาเวมารีอา อุบลราชธานี
13 43792 นางสาว กชกร พลชนะ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
14 43924 นางสาว วาสนา จันทร์เขียว อาเวมารีอา อุบลราชธานี
15 43963 นางสาว พุทธพร ทิพย์อุตร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
16 43995 นางสาว พรทิพย์ นวจองพันธ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
17 44127 นางสาว ฐนิตา คันธจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
18 44952 นางสาว อรวรรณ แสงงาม นารีนุกูล อุบลราชธานี
19 47211 นาย มารวย ประสพโชค ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
20 47907 นางสาว สุพัตรา ณุวงษ์ศรี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
21 48681 นางสาว สุนิสา ทองปัญญา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
22 48969 นางสาว จันทร์จิรา ปัตตายะโส สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
23 49278 นางสาว รุจิวรรณ จันเทพา ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ
24 49289 นางสาว รัตนา บัวจันทร์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ
25 49421 นางสาว นิศาชล สถาผลสวัสดิ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
26 49595 นางสาว กนกวรรณ อุปพงษ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
27 49597 นาย วสันต์ ศรีผุย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
28 50471 นางสาว ชุติมา เถาว์ทิพย์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
29 51404 นางสาว สุดธิดา ชลัมพุช เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
30 51620 นางสาว จิราพร กิตวัน ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ
31 52549 นางสาว พริมรตา รัตนไพบูลย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
32 52605 นางสาว ธิดาวรรณ จันทรุกขา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
33 52908 นางสาว สุกัญญา เพ็งพา นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
34 53514 นางสาว ทวินันท์ สารสิมมา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
35 53994 นางสาว พรพิมล ต้นวงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
36 54124 นางสาว ชิดาวรรณ วันดีวงษ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
37 54309 นางสาว พิริยา อุทธสิงห์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
38 55084 นางสาว ประกรศรี ศรีมันตะ นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
39 55150 นางสาว พรปวีณ์ ธิวัฒน์วรานิกุล สิรินธร สุรินทร์
40 55536 นางสาว ปรารถนา เทพศรีหา นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
41 56518 นางสาว รุ่งนภา งามประจบ ศรีไผทสมันต์ สุรินทร์
42 56979 นางสาว ชิดชไม ยังมี ศิลาทองพิทยาสรรค์ ยโสธร
43 57124 นางสาว ณัฐนิช โมธธรม ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
44 57271 นางสาว สุนันทา แสงพราว วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์
45 57665 นางสาว วารุณี คำพิลา มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
46 57745 นางสาว ศิณีนาถ นวลศรี ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
47 58154 นางสาว อุมาวดี ดีดวงพันธ์ ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
48 60343 นางสาว จันทร์จิรา ทนทาน นารีนุกูล อุบลราชธานี
49 60715 นางสาว เดือนเพ็ญ บำรุงตา ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
50 61069 นางสาว ธมลวรรณ สกุลพงษ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
51 62018 นางสาว ฐิติยา เหลาแพง นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
52 62709 นาย วิวัฒน์ วิเศษนคร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
53 63245 นางสาว กิตติยา ทัดแก้ว สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
54 64995 นางสาว จุฑามาศ คำอุดม สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
55 65056 นางสาว รสสุคนธ์ ธรรมสัตย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
56 65326 นางสาว สุกัญญา ไพฑูรย์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
57 65775 นางสาว ปภาพินท์ ศรีประดู่ มุกดาหาร มุกดาหาร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาไทยและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39589 นางสาว เนตรชนก พรมวัง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
2 40697 นางสาว สุปราณี จิตรมย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
3 40845 นางสาว สุนันท์ จำใบรัตน์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
4 42029 นาย ศุภฤกษ์ จงสุวัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
5 42158 นางสาว ณัฏฐนันท์ สลักคำ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
6 42236 นางสาว เกศมณี ทองทำมา วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
7 42643 นางสาว ฤดีรัตน์ เดชกังวาล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
8 43279 นางสาว ภัคชัญญา โลเกต สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
9 44028 นางสาว วันวิสา แสวงผล สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
10 44598 นางสาว รัตน์สุดา วิเศษดี นารีนุกูล อุบลราชธานี
11 45403 นางสาว สุณิสา วงศ์รัมย์ สินรินทร์วิทยา สุรินทร์
12 46378 นางสาว จุฑาภรณ์ อภิวงค์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
13 46455 นางสาว กนกพิชญ์ โพนชัย ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
14 46501 นางสาว กฤติยาพร แสงตา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
15 46524 นางสาว นรมน วรบุตร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
16 46999 นางสาว จันทร์เพ็ญ ชารีผาย สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
17 47200 นาย เกียรติศักดิ์ ประภาสัจจะเวทย์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
18 48100 นางสาว อัจฉรา ถวิลไพร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
19 48790 นางสาว สุภัสสร สีหะวงษ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
20 49415 นางสาว นาตยา วงค์ปัดสา นารีนุกูล อุบลราชธานี
21 49516 นางสาว พรรณปพร บัวแย้ม อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
22 49924 นางสาว จุฬาทิพย์ สืบบุตร นารีนุกูล อุบลราชธานี
23 49990 นางสาว ศิรินันท์ กุตเสนา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
24 50689 นางสาว รัชสุดา สายตา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
25 50719 นางสาว ภัทรภร สิงห์สุข อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
26 51126 นางสาว อรณี สวัสดิ์เอื้อ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
27 51764 นางสาว เกตุวดี ฉายาประเสริฐ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
28 52675 นาย วีรสิทธิ์ ประกอบศรี นารีนุกูล อุบลราชธานี
29 52735 นางสาว พงษ์จิตร ตั้งตระกูล นารีนุกูล อุบลราชธานี
30 53298 นางสาว จุไล ไชยส่ง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
31 53489 นางสาว กันตนา จันธิราช อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
32 54333 นางสาว ครียพัฒ วันทาพงษ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
33 54350 นางสาว จริยา ไชยสาร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
34 54404 นางสาว ณัฐพร ศิลปไชย ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
35 54787 นางสาว อรพิน ปาทอง สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
36 54982 นางสาว สุวิมล วิลา นารีนุกูล อุบลราชธานี
37 56344 นางสาว สุภิสรา พุ่มโพธิ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
38 56961 นางสาว นิตยา ศรีกุล สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
39 57306 นางสาว จิราพร ค่ำคูณ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
40 57318 นางสาว วรีรัตน์ สิงห์บัวบาน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
41 57642 นางสาว รัตนาภรณ์ ทองมหา มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
42 58868 นางสาว รัชนีกร บุดดาวงศ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
43 58889 นางสาว สุธากร สอนคะ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
44 59908 นางสาว เหมือนฝัน ระวิวรรณ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
45 60563 นางสาว สุดาภัทร์ จันลุทิน อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
46 61226 นางสาว พรพิมล ขันจำปา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
47 61595 นางสาว รักษ์สุดา คุณยงค์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
48 62185 นางสาว กุลระวี จิ๋วโคราช สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
49 62504 นางสาว รุ่งนภา โกมล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
50 63707 นางสาว วิภาดา สารราษฎร์ ราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
51 65128 นางสาว ช่อลัดดา ทัพละ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาจีนและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38998 นางสาว อมรรัตน์ สีแสด นารีนุกูล อุบลราชธานี
2 39572 นางสาว อมรรัตน์ แซ่จึง นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 40418 นางสาว กิตติกุล พรมชาติ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
4 41533 นางสาว อภัสรา โนนแก้ว นารีนุกูล อุบลราชธานี
5 41980 นางสาว เพชรไพลิน สวัสดิ์ตระกูล อาเวมารีอา อุบลราชธานี
6 42113 นางสาว จิรานุช ชุมนวล อาเวมารีอา อุบลราชธานี
7 42151 นางสาว ทิพาพร สังฆมโนเวศ นารีนุกูล อุบลราชธานี
8 42449 นางสาว กิตติยา โคมทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี
9 42498 นางสาว บุษยพัชร์ สิทธิปกรณ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
10 42664 นางสาว ปาริฉัตร ลิ้มพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
11 43159 นางสาว จิราพัจน์ สินวิวัฒนกุล นารีนุกูล อุบลราชธานี
12 43173 นางสาว สุธาดา บุญโสม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
13 43729 นางสาว อุษาวดี ตรีกลาง นารีนุกูล อุบลราชธานี
14 43751 นางสาว สุวพิชญ์ เสงี่ยมศักดิ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
15 43758 นางสาว พนิดา ตั้งพูนผลสวัสดิ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
16 43779 นางสาว พิชโสภา คำหงษา นารีนุกูล อุบลราชธานี
17 48156 นางสาว ศุภนุช กาญจนธำรง นารีนุกูล อุบลราชธานี
18 48193 นางสาว ปวีณา ศรีชัยยา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
19 49769 นางสาว ทวิพร ประวิง สิรินธร สุรินทร์
20 49894 นาย ศรัณย์ ใจทอง ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
21 50638 นางสาว ชญาณิกานต์ ขันธ์เพชร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
22 51369 นางสาว กนกภรณ์ อ้วนพรหมมา มุกดาหาร มุกดาหาร
23 51750 นางสาว จิตราวดี มะอาจเลิศ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
24 51780 นาย ภูเบศวร์ ปลูกพันธ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
25 53459 นางสาว ปิยนันท์ โพธิวัฒน์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
26 54070 นางสาว อนงรัตน์ คนคง คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ
27 55450 นางสาว ราตรี บุญสุภาพ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
28 57172 นางสาว ภัทรสุดา ทองมี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
29 57606 นางสาว นริศรา ภูมิสถาน ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
30 58206 นางสาว ธนภร เกิดอินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
31 59168 นางสาว อริสา ไชยปัญญา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
32 60813 นางสาว ณัฐชนิกา ศิลปเจริญ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
33 62196 นางสาว เสาวลักษณ์ ไชยปัญญา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
34 63233 นาย สหพล ลาลุน ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
35 63306 นางสาว ปภาวี นิธิธนาดุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
36 63875 นางสาว กาญจน์ทิพย์รัตน์ นางาม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
37 64255 นางสาว ศศิธร เจริญสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี
38 64425 นางสาว วิรากานต์ ใยอุ่น พระครูพิทยาคม บุรีรัมย์
39 64432 นางสาว มุกดา สืบสาย พระครูพิทยาคม บุรีรัมย์
40 64484 นางสาว ไอริณ วงศ์บุญ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
41 65581 นางสาว พิชญานันท์ ดวงจิตร พระครูพิทยาคม บุรีรัมย์
42 66658 นาย สุบิน ใจแจ้ง วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38824 นาย ธนศิษฏ์ ธิศาเวช นารีนุกูล อุบลราชธานี
2 38996 นางสาว วรารัตน์ มาลาสาย นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 39001 นางสาว ทอฝัน โพธิ์เอก นารีนุกูล อุบลราชธานี
4 39016 นางสาว ทัตชา อินทรสด นารีนุกูล อุบลราชธานี
5 39023 นาย ศักรินทร์ เสาสูง นารีนุกูล อุบลราชธานี
6 39045 นางสาว เพชรญาธิป พันธุ์สุวรรณ นารีนุกูล อุบลราชธานี
7 39328 นางสาว รุ่งทิพย์ เขียวหวาน นารีนุกูล อุบลราชธานี
8 40404 นางสาว อภัสรา จำปาสุข ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
9 40719 นางสาว ขนิษฐา ศรีธรรมมา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
10 40995 นางสาว ประกายดาว หลาวทอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
11 41123 นางสาว วรรณกานต์ บุญสะอาด นารีนุกูล อุบลราชธานี
12 41817 นางสาว กุลธิดา เหล่าแค ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
13 42284 นาย นที สุขเจริญ นารีนุกูล อุบลราชธานี
14 42287 นางสาว ธันยชนก เบ้าทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี
15 43981 นางสาว เจนจิรา ทานะมัย นารีนุกูล อุบลราชธานี
16 44016 นางสาว พรพิราลักษณ์ ศรีโชค เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
17 45420 นางสาว สุดาพร มุทาวัน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
18 47277 นางสาว กรวิกา พูลทา ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
19 47286 นางสาว อัญญานี บูรณ์เจริญ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
20 48262 นางสาว วิลัยภรณ์ เวียงคำ ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
21 48279 นางสาว สมพร บัวแก้ว ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
22 49113 นางสาว จิราภรณ์ บัวโรย นารีนุกูล อุบลราชธานี
23 49409 นางสาว จันทร์จิรา รินทร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
24 49626 นางสาว ศุภัสสร รายระยับ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
25 50225 นางสาว มุกมณี สามงามยา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
26 50245 นางสาว จารุวรรณ สุวพัฒน์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
27 50254 นางสาว เพชรรัตน์ พูลผล สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
28 51066 นาย มงคล แซ่ตั้ง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
29 52637 นางสาว สุมิตรา ศรีบุระ นารีนุกูล อุบลราชธานี
30 52917 นางสาว นงนุช อุดม สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
31 55603 นางสาว กิ่งกานต์ กรองแก้ว สิริเกศน้อมเกล้า ศรีสะเกษ
32 55710 นางสาว ศิริรัตน์ อิ่มใจ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
33 55808 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองดำ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
34 56243 นาย ศักรินทร์ ทองแสน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
35 58239 นางสาว ณัฐวดี กุลบุตร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
36 58470 นางสาว ณัฐชา แนวจำปา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
37 59042 นาย วันเฉลิม ชุยชม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
38 59874 นางสาว พัชรินทร์ จันทะวงษา นารีนุกูล อุบลราชธานี
39 60530 นางสาว อโรชา สุทธภักดี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
40 61077 นางสาว อมลวรรณ ทองที นารีนุกูล อุบลราชธานี
41 62397 นางสาว พิมลมาศ จันทร์มณีเลิศ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
42 62476 นางสาว ศุภักษร ทองแก้ว นาวังวิทยา อำนาจเจริญ
43 62551 นางสาว พัชรี ศรีมะณี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
44 62567 นางสาว นิตยา ไชยชนะ นารีนุกูล อุบลราชธานี
45 62593 นางสาว จุฑามาศ สร้อยสิงห์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
46 63420 นางสาว โชติกา เดชไพรขลา บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
47 63704 นางสาว ศิรินิภา พยุงวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
48 67064 นาย สรศักดิ์ ประวิทย์สิทธิกุล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ประวัติศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 41651 นางสาว ภัทราภรณ์ พวงศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
2 42980 นางสาว สุเมธินี บุญทัน นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 45695 นางสาว อารียา เวชกามา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
4 46471 นางสาว ทิฆัมพร สุชัยราช ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
5 46615 นางสาว วนิดา เมยแดง ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ
6 47852 นางสาว กนกวรรณ วงษาหาร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
7 48024 นางสาว นฤทัย ชัยรัตน์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
8 49445 นางสาว วรางรัตน์ กรแก้ว ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
9 50531 นาย ธนพนธ์ รงรอง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
10 52699 นางสาว เพ็ญนภา นาคพันธ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
11 52811 นาย จตุรงค์ แพงอ่อน นารีนุกูล อุบลราชธานี
12 53670 นางสาว สุกัญญา ยาวะโนภาส ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
13 53833 นางสาว สิริยาพร พรหมดิเรก สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
14 55783 นางสาว สุกัญญา จันฤศิล สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
15 58183 นางสาว ศุภานิช เฝ้าทรัพย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
16 59366 นางสาว เกศินี แสงงาม นารีนุกูล อุบลราชธานี
17 59836 นางสาว เนตรชนก เครือทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี
18 60985 นาย อนันต์ธวัช เชื้อไทย สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
19 61609 นางสาว สุชฎาพร ชำนาญ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
20 62817 นาย ธีรศักดิ์ ประจวบ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
21 63363 นางสาว ชลิดา สืบสาย บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
22 63389 นาย วัชรภัทร เกตวงษา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การพัฒนาสังคม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39281 นางสาว จันทร์จิรา โพนชัยยา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
2 40147 นาย เตชินท์ วีระเสถียร สุรวิทยาคาร สุรินทร์
3 42592 นางสาว ภัสราภรณ์ ทาโคตร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
4 42690 นางสาว กมลชนก น้ำคำ นารีนุกูล อุบลราชธานี
5 43506 นางสาว เยาวเรศ ยืนยาว นารีนุกูล อุบลราชธานี
6 43722 นางสาว อุบลวดี อันทปัญญา นารีนุกูล อุบลราชธานี
7 43828 นางสาว กาญจนา ทองอ่อน นารีนุกูล อุบลราชธานี
8 44623 นางสาว สุกัลยา ปงก๋า สิงห์สามัคคีวิทยา ยโสธร
9 45670 นาย ปิยวัฒน์ กิมะพงศ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
10 46856 นางสาว พัชรินทร์ สุขประเสริฐ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
11 47385 นาย สรชัช พิทักษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
12 47642 นางสาว นุชนาถ วาปีเก ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
13 47727 นางสาว มนต์พร อาจวิชัย ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
14 47820 นางสาว ปิยภัทร สายสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
15 48621 นางสาว สุนทรี โสธิธรรม สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
16 49125 นางสาว กมลชนก โจกรัมย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
17 49147 นางสาว จุรีรัตน์ สายสุด เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
18 49161 นางสาว กมลชนก บัวสด เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
19 49181 นางสาว มาริษา กฤษณา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
20 49386 นางสาว พรพิมล วีระไชยสิงห์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
21 50204 นางสาว จรรยาพร ปิ่นทองคำ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
22 50236 นาย สันต์พงศ์ คงเสมอ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
23 50262 นางสาว จันทนา กาหลง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
24 51084 นางสาว พรทิพย์ นวลอินทร์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
25 51169 นางสาว ชนายิกา วงศ์พิมล นารีนุกูล อุบลราชธานี
26 51384 นางสาว สุกัญญา คำสม สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
27 51630 นางสาว สุปภาดา พรหมสุข ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
28 52167 นางสาว อมรรัตน์ แซ่ฉั่ว สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
29 52633 นางสาว คัทรียา โยธี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
30 52820 นาย พุฒิพงศ์ ภูรินิธิพล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
31 52975 นาย ปรเมษ ตะนะดี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
32 53227 นางสาว กานดา แซ่จู เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
33 53449 นางสาว รัชนู สมคะเน อำนาจเจริญพิทยาคม อำนาจเจริญ
34 53868 นางสาว ชลลดา บาคำ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
35 54203 นางสาว ศิรินันท์ ทองโสม มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
36 54988 นาย สุกฤษณ์ รินทา สุรวิทยาคาร สุรินทร์
37 54991 นางสาว เอื้ออารี เอกพันธ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
38 55120 นางสาว สุภกาญจน์ แสนคำ มุกดาหาร มุกดาหาร
39 55382 นางสาว เกษฎาพร วรรณสุทธิ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
40 55801 นางสาว ณัฐฐินันท์ นันทะเสนา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
41 56135 นางสาว อัสมาภรณ์ ภาระพงษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
42 57363 นาย วัชรพงษ์ เจริญผล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
43 57437 นางสาว วสิตา นีระพันธ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
44 57760 นางสาว อรอนงค์ ช่วยมิตร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
45 58094 นางสาว ศิริวรรณ โมริดา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
46 58124 นางสาว รัชนีกร ดีดวงพันธ์ ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
47 58710 นางสาว กัณฐิกา วงษ์อุ่น นารีนุกูล อุบลราชธานี
48 59381 นาย ชัยวิทย์ คงนิล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
49 59535 นางสาว สมิตา สาโรจน์ เทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด
50 59776 นาย วราวุฒิ พูลผล ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
51 60895 นางสาว จิราวรรณ พร้อมสุข อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
52 61411 นางสาว มุกดาภรณ์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย มุกดาหาร มุกดาหาร
53 61802 นางสาว รักษ์คณาภรณ์ จันทร์เกษม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
54 62276 นางสาว ฐานุมาศ ทีคำเเก้ว นารีนุกูล อุบลราชธานี
55 62381 นาย เชนทร์ณฤทธิ์ สุวรรณรัตน์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
56 62942 นางสาว พัชรินทร์ นีอำมาตย์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
57 63862 นางสาว กนกวรรณ เที่ยงคูณ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
58 64935 นาย สหัสชัย สารทอง สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
59 65206 นางสาว วรัตนันท์ สิริเตชะวิรากูล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
60 66177 นางสาว ศศิตา พรหมบุตร สิรินธร สุรินทร์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : นิเทศศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 39584 นางสาว วชิรา บุญหล้า อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2 43258 นางสาว ชนัดดา แดงอาจ นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 43259 นางสาว สุพัชนา สมศรี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
4 43499 นางสาว อารยา สร้อยทอง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
5 44983 นางสาว ฐิติพร พินิจ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
6 46496 นางสาว กนกพรรณ ทับทิมแดง ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
7 46516 นางสาว ประภาพรรณ สีหาฤทธิ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
8 47317 นางสาว เพ็ญพิชฌา เจริญผลธนากานต์ สิรินธร สุรินทร์
9 47429 นางสาว ยุพาพร สวัสดิ์วงศ์ชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
10 47960 นางสาว จิรดา เหลืองตระกูล มุกดาหาร มุกดาหาร
11 48027 นาย ภานุพงศ์ เถาวัลย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
12 48342 นาย ณัฏฐพล ธนินท์ธาดาภรณ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
13 48555 นางสาว กรกนก รุ่งบรรเทา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
14 48927 นางสาว แพรวา คุณวุฒิ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
15 50305 นางสาว ชวดี พิชัยวัตต์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
16 50520 นางสาว วิมลพรรณ จูฑะพงศ์ธรรม ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
17 50965 นางสาว จุฑามาศ บุตรรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
18 52126 นางสาว อารียา ทัศนะพิทักษ์วงศ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
19 52384 นางสาว สุชัญญ์ญา บุญมาก สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
20 52519 นางสาว สุณีรัตน์ ศรีคำภา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
21 53740 นาย กฤษณรักษ์ แลศิลา มุกดาหาร มุกดาหาร
22 54469 นางสาว ประวรรณภา วงค์ษา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
23 54954 นางสาว เวทสินี หาญกล้า อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
24 55232 นางสาว วิภาวี จิ๋วเจริญ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
25 56446 นางสาว ปวีณา เชื้อไทย ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
26 58143 นางสาว สุชาวดี ติวสูงเนิน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
27 58179 นางสาว พรรณวดี สิงห์เรือง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
28 62344 นางสาว ปิยนุช อนุชานุรักษ์ สิรินธร สุรินทร์
29 62776 นางสาว รวิภา ประสระบาล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
30 62780 นางสาว เจนจิรา เสนาโนฤทธิ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
31 64000 นางสาว วชิราพร ปัญญาธานี สิรินธร สุรินทร์
32 64553 นางสาว ไอลดา ประเสริฐสังข์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
33 66820 นางสาว สมฤทัย คิดสำราญ สิรินธร สุรินทร์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : นิติศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 38901 นางสาว อิศราภรณ์ กิ่มเกลี้ยง นารีนุกูล อุบลราชธานี
2 38933 นางสาว พิชญ์สินี ศิริโชติ นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 39024 นางสาว นัฐพร แสงภารา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
4 39027 นาย ศัตยา เศียรทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี
5 39029 นาย ธีรพล พัดทอง นครพนมวิทยาคม นครพนม
6 39076 นางสาว ชุติมา พิสุทธิศุภร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
7 39228 นางสาว สุนีรัตน์ กตะศิลา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
8 39254 นางสาว กัญญาณัฐ บุญมี ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
9 39319 นางสาว สิริกร วงศ์ป้อม สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
10 39494 นาย ปุณณรัตน์ สาสนาม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
11 39617 นางสาว สลิตา ภาโมนัย บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
12 39752 นางสาว ธัญญพรรษ วงศ์อนันต์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
13 39799 นางสาว วิจิตรา ต้นโพธิ์ ศรีบัวบานวิทยาคม นครพนม
14 40057 นางสาว ทิศากร ทิพจร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
15 40081 นางสาว วัชรีพร อรุณพงษ์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
16 40631 นางสาว สุกัญญา พลพวก นารีนุกูล อุบลราชธานี
17 40833 นางสาว พุทธิพร อนุศาสตรชน เทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด
18 41625 นางสาว นฤมล เบ้าหล่อ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
19 41709 นาย ชัยณรงค์ บุระณะ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
20 41842 นาย ปองพงษ์พันธ์ แดงด้อมยุทธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
21 41860 นางสาว ภิญญรัตน์ วิสมิตนันท์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
22 41912 นาย อัศวเดช โพธิ์ชัย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
23 42039 นางสาว อุลัยพร มาตทองจันทร์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
24 42175 นางสาว กุลธิดา ง่อนสว่าง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
25 42553 นาย ภูสิทธิ์ นิลเพชร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
26 42631 นางสาว วริณทิพย์ ศรีสาย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
27 42735 นางสาว สิริกาญดา คาดีวี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
28 42748 นางสาว กานต์ชนา อ้นศรีวงศ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
29 42750 นาย วุฒินันท์ เปรมปรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
30 42812 นาย ณัฐพล วัดภักดี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
31 43082 นางสาว ฐิตินันท์ ไตรนาคม สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
32 43296 นางสาว เมธิณี ผดุงกิจ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
33 43453 นาย ธีระศักดิ์ ต้นกัลยา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
34 43544 นาย ศิขรินทร์ สะอาด นารีนุกูล อุบลราชธานี
35 43593 นางสาว แพรวนภา หิทธิเดช สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
36 43800 นาย ธเนศร์ ลีโย บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
37 43964 นาย ณภัทร โอสายไทย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
38 44108 นางสาว วรากานต์ คำดำ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
39 44148 นาย พัลลภ ประทุมเทศ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
40 44273 นางสาว วิภารัตน์ ศรีสุวรรณ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
41 44359 นาย ธนพงศ์ เกษรบัว สุรวิทยาคาร สุรินทร์
42 44466 นางสาว ชนกนันท์ อบภิรมย์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
43 44615 นางสาว วีนัส สืบราช ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
44 44693 นางสาว ชฎาพร ฝ่ายบุญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
45 44875 นางสาว ชโรธร วงค์โสภา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
46 45237 นางสาว ปวีณา จำนงกิจ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
47 45313 นางสาว ณัฐพร สายทอง วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
48 45335 นางสาว นงเยาว์ พรมบุตร สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร
49 45411 นางสาว ปัทมา วงษ์สุดตา นครพนมวิทยาคม นครพนม
50 45609 นาย ภาณุวัฒน์ วิลามาศ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
51 45654 นาย ศิริวัฒน์ ปราศจาก สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
52 45690 นางสาว ช่อเพชร ค้ำคูณ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
53 45915 นางสาว จุฑามาศ แสนสุข อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
54 45919 นางสาว นุชจิรา ฮามวงศ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
55 46147 นาย บัณฑิต จันทานิตย์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
56 46242 นางสาว จริยา รจนัย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
57 46375 นางสาว ณิชกานต์ สุทธปัญญา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
58 46425 นางสาว ภัทรียา สุดบอนิจ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
59 46463 นาย อติชาต มะระโชติสกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
60 46486 นาย คเณศ เสมาเงิน ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
61 46506 นาย พีรณัฐ แก้วสง่า เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
62 46526 นางสาว กิตติมา ศิรินคร นารีนุกูล อุบลราชธานี
63 46543 นางสาว คงขวัญ สุขวรรณ นารีนุกูล อุบลราชธานี
64 46582 นางสาว กานติมา ศรีโวหะ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
65 46901 นางสาว ศิรินภา ลาสูงเนิน พระครูพิทยาคม บุรีรัมย์
66 46989 นางสาว ทิพย์สุดา ชัยชนะ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
67 47179 นางสาว อาภิรดา คล่องขยัน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
68 47199 นาย สุชาญสิทธิ์ หล้าคำ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
69 47201 นางสาว กนกพรรณ เสรีรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
70 47608 นางสาว จารุพร พิมพ์อุบล สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
71 47621 นางสาว หทัยภัทร ไตรประวัตร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
72 47667 นาย ปรมินทร์ มานะสุวรรณชัย ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
73 47705 นางสาว จุฑามาศ อินทนนท์ สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร
74 47756 นางสาว ณัฐพร วีระษร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
75 47978 นาย ธนศักดิ์ ศิรินาโพธิ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
76 47987 นางสาว ญาจิตร มังคละคีรี ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
77 48049 นางสาว รติพร มัชฌิมา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
78 48158 นางสาว ปรียา อินนวล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
79 48377 นางสาว จิรปรียา จันครา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
80 48575 นางสาว ธัญญาลักษณ์ เหมือนประโคน บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
81 48776 นาย ตุลา จันทวงศ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
82 48881 นาย ธนาวัฒน์ บุญเกลี้ยง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
83 48933 นางสาว ทิติยา พรหมจันทร์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
84 49137 นางสาว ธัญวรัตน์ รักพุทธะ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
85 49322 นาย วัชระพงษ์ พันธุมาศ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
86 49412 นางสาว ภาวิณี บุญประสาน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
87 49561 นาย อนุวัฒน์ ฉัตรธนะพานิช ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
88 49610 นาย พรชัย ครองใจ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
89 49629 นางสาว ลักษ์สุดา โพธิ์ทอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
90 49648 นาย ปิยวัฒน์ ขันโมลี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
91 49669 นางสาว กวินทิพย์ ชาญพิพัฒน์ไพบูลย์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
92 49723 นาย คเณศวร คำลอย บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
93 49811 นางสาว มัลลิกา ทีบัวบาน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
94 49842 นาย ชลชัย ดวงแก้ว นารีนุกูล อุบลราชธานี
95 50053 นางสาว จารุวรรณ ภูสังข์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
96 50069 นางสาว กาญจนา เนินทราย อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
97 50091 นางสาว ชมพู ปัญญาวงษ์ ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
98 50104 นางสาว โสภาพรรณ จตุหงษ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
99 50196 นางสาว ภานุมาส โสมาบุตร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
100 50490 นางสาว ภัทรินทร์ ณะตะวัน สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
101 50588 นางสาว วรนุช บุญเฉลียว สิรินธร สุรินทร์
102 50679 นาย สรกานต์ ควรหัตถ์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ยโสธร
103 50825 นางสาว ปัทมา ติ่งแสง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
104 50828 นางสาว ณัชชา ทองมี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
105 50961 นาย กฤษนัย ไชยมณี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
106 50988 นาย กวี บัวชม อาเวมารีอา อุบลราชธานี
107 50989 นางสาว วราภรณ์ เมืองศรี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
108 51096 นางสาว วิชุดา กาบบัว สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
109 51163 นางสาว ธีรนุช คำเฮือง อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
110 51199 นางสาว นันทการ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
111 51543 นางสาว อาทิติยา ไชยบุดดี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
112 51563 นาย สิทธานต์ อาจหาญ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
113 51748 นาย กิตติโรจน์ บุญธิมา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
114 51800 นาย ปริวัฒน์ แก้วไชยพาน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
115 51895 นาย กฤษดา โพธิ์เจริญ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
116 52150 นางสาว อรนุช คำจันทร์ มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
117 52172 นางสาว อภิญญา วาที นารีนุกูล อุบลราชธานี
118 52174 นางสาว ฐิติรัตน์ พงษ์ศิริ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
119 52216 นางสาว ภิญญดา ชาลี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
120 52265 นาย สุธาบดี โพนสิงห์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
121 52267 นาย ปรัชญา พิมพ์ดี นารีนุกูล อุบลราชธานี
122 52424 นางสาว สุธาทิพย์ ทองสา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
123 52446 นางสาว พิชญ์สุดา คำเรียงศรี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
124 52677 นาย ธนากร คำนึง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
125 52780 นางสาว จารวี ศรีพอ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
126 52813 นางสาว พรสุดา โสมณวัฒน์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
127 52816 นางสาว ณัฐฑิยา ภูสมศรี ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
128 52970 นาย สุรพิชญ์ เข็มแก้ว ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
129 52997 นางสาว รัษฎากร ดวงจันทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
130 53008 นาย พุฒิพงศ์ แสงหอย นารีนุกูล อุบลราชธานี
131 53081 นางสาว วรรณิสา ล้านแก้ว มุกดาหาร มุกดาหาร
132 53101 นาย สมจิตร แสงเพชร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
133 53154 นาย อัสนีย์ ยืนยั่ง มุกดาหาร มุกดาหาร
134 53215 นางสาว สกุลรัตน์ พันสาย สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร
135 53401 นางสาว ภาวิดี ดำเนินงาม วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์
136 53465 นางสาว ชุดาพร ชาเสน อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
137 53644 นาย ฐิตินนท์ กุลศักดิ์วิมล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
138 53656 นาย ณัฐพงศ์ กรแก้ว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
139 53671 นางสาว ปรีญานุช เบียนรัมย์ บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
140 53768 นางสาว ชไมพร อรรคเสลา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
141 54075 นางสาว อนุศรา นพมาศ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
142 54308 นาย กฤษฎา ภูมั่น ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี
143 54646 นางสาว วีรยา แสงพรมชาลี ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
144 54678 นางสาว ศศิธร อุ่นเจริญ สตรีศึกษา 2 ร้อยเอ็ด
145 54961 นางสาว ทิพย์สุดา โสดา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
146 54969 นางสาว เมธนันท์ ศักดิ์วงค์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
147 54978 นางสาว มีนา ดีรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
148 55013 นาย วรวุฒิ แซ่ลิ้ม อาเวมารีอา อุบลราชธานี
149 55025 นางสาว พิรงรอง บุญจักษุ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
150 55030 นางสาว ศศิธร พุ่มจันทร์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
151 55031 นางสาว จรรยารักษ์ นิทัศน์ชุติกุล บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
152 55181 นางสาว ณัชชา ยุทธปรีชานันท์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
153 55226 นางสาว จริยา ยางเครือ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
154 55281 นางสาว ณัฐพร บุญรอง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
155 55318 นาย กรวิชญ์ ลอยหา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
156 55400 นางสาว เบญจรัตน์ ประเสริฐพงษ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
157 55491 นางสาว จุฑามาส เทพวงษา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
158 55507 นางสาว อุมาพร ใจธรรม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
159 55556 นางสาว นภาพร นิคม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
160 55557 นางสาว พรรณิการ์ นาโสก นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
161 55740 นาย จุติกานต์ ไหลหลั่ง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
162 55771 นาย กฤตลักษณ์ นามมนตรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
163 55900 นางสาว รัดดาวรรณ ไชยโคตร ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
164 55967 นางสาว ภราดา ศิลาเลิศ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
165 55990 นางสาว นนทิชา ไชยวงศ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
166 56035 นางสาว ณัฐณิชา เพียรประเสริฐกุล สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
167 56079 นาย มาธุสรณ์ ใจแน่น สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
168 56151 นางสาว สุพัชรฎา พาหาทรัพย์อนันต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
169 56232 นางสาว เจนจิรา สนั่นเอื้อ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
170 56346 นางสาว ชินีนาฏ พระไชยบุญ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
171 56368 นางสาว จุฑามาศ สุวรรณศรี มุกดาหาร มุกดาหาร