ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพิ่มเติม

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เสร็จสิ้นแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ ดังมีรายชื่อและกำหนดการแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หากพ้นกำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

(รองศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67192 นาย ธีรดนย์ แสงทอง อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2 67266 นางสาว มัลลิกา วิริยาภิรมย์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
3 67269 นาย ศุภวิชญ์ ประกอบจรรยา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
4 67302 นาย ศักดิ์ชัย รุ่งแสง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
5 67328 นาย กิตติทัต เชื่องดี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
6 67345 นางสาว มุกดา สุยะรา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
7 67346 นางสาว ศุภานัน เหล่าทองสาร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
8 67364 นางสาว วรางคณา รัตนวัน ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
9 67400 นางสาว เกสราพรรณ เพิ่มดี อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
10 67410 นางสาว เจนนภา อุตมังค์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
11 67577 นาย สุรชัย ตระกูลตั้งไพศาล มุกดาหาร มุกดาหาร
12 67686 นาย กฤตวิทย์ สิงห์เงา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
13 67722 นาย ธีระพงษ์ พินธุรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
14 67733 นาย ตุลศักดิ์ สืบภา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
15 67778 นาย ชาญณรงค์ แสงอุ่น นารีนุกูล อุบลราชธานี
16 68034 นาย สนธิ ประกอบศรี คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ
17 68166 นาย อภิรัชน์ จำปารักษ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
18 68169 นางสาว ชมานันท์ จันทชุม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
19 68179 นาย กัมพล สมสูง อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
20 68302 นาย ไกรสร ไกรษี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
21 68316 นาย อนุวัตร คำมุงคุล อาเวมารีอา อุบลราชธานี
22 68397 สามเณร ธนวิทย์ สุขเกิด ศรีศาสนวิทยา วัดด้ามพร้า อุบลราชธานี
23 68422 นาย วุฒิชัย กลีบปทุม ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
24 68434 นาย ฐาปกรณ์ ทองมนต์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
25 68456 นาย เชาวริน มั่นวงศ์ ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี
26 68460 นางสาว ปรียาณัฐ เหมือนฤทธิ์ ยุวทูตศึกษา 2 อุบล อุบลราชธานี
27 68486 นาย อภิศักดิ์ คำผาลา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
28 68501 นาย ยุทธนา มหุนี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
29 68624 นางสาว สุจิตรา แก้วศิริ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
30 68636 นาย ภูวพล ส่งเสริม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
31 68646 นาย โชควัฒนา อาศัยบุญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
32 68704 นางสาว นุชนาฏ เสน่หา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
33 68741 นาย กิตติภณ สุขกวี นารีนุกูล อุบลราชธานี
34 68792 นาย ธวัชชัย เพ็งปอภาร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
35 68932 นางสาว นิศรา จันทร์หอม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
36 68938 นาย ณัฐภูมิ ก้านจักร์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
37 68970 นางสาว อรุณวดี เทพนะ* สิรินธร สุรินทร์
38 69009 นางสาว จิราพร ปรุเขตร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
39 69054 นาย ธนชาติ สังขะทา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
40 69105 นางสาว นภาวรรณ เมืองโคตร มุกดาหาร มุกดาหาร
41 69330 นาย เศรษฐราวุฒิ กิติราช วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
42 69398 นาย วันชัย ไทยอ่อน วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
43 69409 นาย ณัชพล กาบยุบล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
44 69783 นาย ชัยพฤกษ์ ฉายกล้า สุรวิทยาคาร สุรินทร์
45 69787 นาย ชิตพล ไชยสา ยุวทูตศึกษา 2 อุบล อุบลราชธานี
46 69872 นางสาว พันทิวา โกยรัมย์ วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์
47 69889 นาย ฐิติพงศ์ รัตนเมธาธร อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
48 69929 นางสาว กนกวรรณ คำศรีสุข นารีนุกูล อุบลราชธานี
49 70015 นาย คมเดช เกตุพละ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
50 70029 นาย จักรินทร์ อินต๊ะปวง นารีนุกูล อุบลราชธานี
51 70033 นาย ไพรัตน์ ตรีพงษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
52 70035 นาย ชิษณุพงศ์ วีระกุล นารีนุกูล อุบลราชธานี
53 70036 นางสาว รุจิวรรณ จันเทพา ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ
54 70101 นาย คมกริช สุนิกุล นารีนุกูล อุบลราชธานี
55 70105 นาย สิทธิโชค บรรลุ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
56 70191 นาย สดายุ ชูช่วย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
57 70211 นาย เกียรติศักดิ์ อาจคะนอง นารีนุกูล อุบลราชธานี
58 70215 นาย ชัชพงศ์ คงยิ่ง นารีนุกูล อุบลราชธานี
59 70313 นางสาว ศันทณีย์ แสงหล้า นารีนุกูล อุบลราชธานี
60 70614 นาย พงศ์พิสิฐ ตันติเศรษฐ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
61 70622 นาย นิรันดร์ เนืองเฉลิม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
62 70766 นาย พิษณุ ทองรินทร์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
63 70982 นาย ปกป้อง คติชอบ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
64 70998 นาย ณัฐพงษ์ แสงฤทธิ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
65 71098 นาย เดชาธร อินทะแสง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
66 71130 นางสาว จิราวดี ละออจันทร์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
67 71165 นางสาว จิตราภรณ์ สำอางเนตร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
68 71208 นาย วิศรุต สัมฤทธิ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
69 71236 นาย พงศ์ปภัส โพไทร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
70 71429 นาย เกียรติศักดิ์ แสนทวีสุข ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
71 71431 นาย ไตรลักษณ์ ดวงจันทร์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
72 71446 นาย ราเมศวร์ เลขาตระกูล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
73 71451 นางสาว ธิดารัตน์ คำแพง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
74 71469 นาย ชนาธิป คำแสนหมื่น วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
75 71513 นาย ธีรวิทย์ เสรีรัตนาคร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
76 71648 นาย วัชระพล นามมูลตรี บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67806 นาย พิชยา เพียสา อาเวมารีอา อุบลราชธานี
2 69186 นางสาว นริศรา แซ่จึง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
3 69759 นางสาว สุพิชญาณีต์ พงษ์พิเดช ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
4 69943 นาย ปิยะราช อาษากิจ นารีนุกูล อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67268 นาย ธีระชัย โค้วไพโรจน์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2 67719 นาย รุจิภาส ชาติกานนท์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 67903 นางสาว สิริกานดา สุดศักดา นารีนุกูล อุบลราชธานี
4 68232 นางสาว จิราภรณ์ ถือสัตย์ คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ
5 68568 นาย เดชาวัต คณะพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
6 68599 นาย พีรัช นฤนาทโกศลพิชิต เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
7 68769 นาย ศตายุ ช้างสีสังข์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
8 68913 นางสาว เกศรา พรหมบริรักษ์ ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
9 69173 นางสาว วิรตา พลออำนวย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
10 69353 นาย คามิน วันดี สุรวิทยาคาร สุรินทร์
11 69501 นางสาว กุหลาบ สีภาบุญ พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
12 69610 นาย วิษณุ ฝอยทอง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
13 69650 นาย ฐิรวัฒน์ วงศ์สาลี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
14 70100 นางสาว จุฬาลักษณ์ สิมมาเคน นารีนุกูล อุบลราชธานี
15 70952 นาย เทวัญ โพธิกะ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
16 71015 นางสาว วิชชุดา วะสุวรรณ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
17 71131 นาย จิรวัฒน์ บัวแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
18 71468 นาย ยุทธนา พิกุลศรี มุกดาหาร มุกดาหาร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : จุลชีววิทยา
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67369 นางสาว จุฑามาศ สมานจิต วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์
2 67514 นางสาว จุฑาภรณ์ อภิวงค์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
3 67524 นางสาว ศิริพรรณ โสดาวงค์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
4 67564 นางสาว ภัทรจิตร คำน้อย นารีนุกูล อุบลราชธานี
5 67606 นาย อรรถวุฒิ พันธ์บุตร อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
6 67818 นางสาว อมรรัตน์ ศรีปัญญา มุกดาหาร มุกดาหาร
7 67868 นาย ศุภชัย โลมารักษ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
8 68352 นางสาว วิลาสินี ศรีทะวรรณ์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
9 68429 นางสาว สุกัญญา ไทยทองหลาง มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
10 68555 นางสาว กัลยา กุลบุตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
11 68643 นางสาว ณลิดา จำปาสด อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
12 68694 นางสาว พิสมัย การกล้า เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
13 68791 นางสาว ทองม้วน ศรไชย ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี
14 69216 นางสาว อัญชลี เศรษฐมาตย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
15 69229 นาย วัชรพงษ์ ทองสวัสดิ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
16 69319 นาย อรรฆยพงศ์ วิศิษฏ์ศิลป์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
17 69328 นางสาว พรรณปพร บัวแย้ม อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
18 69582 นางสาว เอมิกา รักไร่ มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
19 69692 นางสาว กาญจนา บุญเสริม นารีนุกูล อุบลราชธานี
20 69731 นาย อานุภาพ เหล่าเภา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
21 69733 นางสาว กมลพรรณ พรมมาลุน บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
22 69901 นางสาว วราลักษณ์ อินทร์ขาว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
23 69911 นางสาว วนาลี ชูวงค์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
24 69974 นางสาว ปนัดดา มุคำ นารีนุกูล อุบลราชธานี
25 69996 นางสาว ณัฐกานต์ ปราสาทศรี นารีนุกูล อุบลราชธานี
26 70006 นางสาว ลัดดาวัลย์ นาโสก นาโสกวิทยาคาร มุกดาหาร
27 70034 นางสาว พิกุลเเก้ว สาวิกัน พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
28 70102 นางสาว รุ่งนภา วงษ์คำเกิด ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
29 70107 นางสาว พรพิภัทร ไชยเดช เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
30 70328 นางสาว ชวพร บุญปก ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
31 70385 นาย พลนวัฒน์ แท่นทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี
32 70485 นางสาว พิกุลแก้ว ศรีนาม ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
33 70797 นางสาว เกษณีย์ โพธิ์ขาว สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
34 70806 นางสาว ผกามาศ บุญธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
35 70814 นางสาว กมลชนก ปัญญัง พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
36 70817 นางสาว กนกพรรณ เข็มเพ็ชร นารีนุกูล อุบลราชธานี
37 70848 นางสาว วรรณวนัช มณีวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
38 70877 นาย อัครวิชญ์ บุญใส เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
39 70888 นางสาว สุธาสินี จันทะชาลี นารีนุกูล อุบลราชธานี
40 70902 นางสาว ดวงหทัย คำสาว นารีนุกูล อุบลราชธานี
41 71044 นางสาว ศิริรัตน์ ศรีไทย นารีนุกูล อุบลราชธานี
42 71184 นางสาว ศิริธร แก้วเนตร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
43 71351 นาย อรรถพล ศรีกุล คูซอดประชาสรรค์ ศรีสะเกษ
44 71381 นางสาว ณัฐชยา จารุพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
45 71504 นางสาว กัญญารัตน์ หวังสุข อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
46 71511 นางสาว ศศิธร เจริญนนท์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
47 71528 นางสาว ยุวดี ลายทอง* นายมวิทยาคาร อำนาจเจริญ
48 71638 นาย ศักดิ์ดา ศรีเวียง ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ
49 71642 นางสาว หทัยภัทร มิ่งคำ นารีนุกูล อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เคมี
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67330 นางสาว ปิยวรรณ สมนึก เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
2 67414 นางสาว ปวิดา บัวเขียว นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 67421 นางสาว อโณทัย ศรีเพ็ง* น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
4 67477 นางสาว ศิริวรรณ ดำดิน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
5 67517 นางสาว คคนางค์ รัชอินทร์ มุกดาหาร มุกดาหาร
6 67684 นางสาว กรชนก บรรดาศักดิ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
7 67687 นางสาว นันทิยา ดีบุบผา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
8 67715 นาย ณัฐพล บุตรเกตุ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
9 67740 นางสาว สิริภา จินดาโสภณ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
10 67760 นางสาว ปรียาภรณ์ งามวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
11 68066 นางสาว ปราณี วงค์เครื่อง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
12 68366 นางสาว อังคณ์ภัทร บุรัสการ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
13 68394 นาย ขจรศักดิ์ เขตดอน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
14 68557 นางสาว นันท์ชพร หอมทอง อาเวมารีอา อุบลราชธานี
15 68581 นางสาว ทิวากร เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
16 68627 นางสาว อัจฉรีย์ รัฐวัฒนานนท์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
17 68657 นางสาว ศศิธร เย็นแย้ม สุรวิทยาคาร สุรินทร์
18 68688 นางสาว น้ำฝน กิ่งวัน ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
19 68696 นางสาว พรรณปพร ถวัลย์เวช ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
20 68710 นางสาว อรพรรณ ทรงคะรักษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
21 68726 นางสาว ประภาวัลย์ ขันอาสา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
22 68784 นาย ธนพล แสงชาติ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
23 68861 นางสาว วิมลสิริ กองไชย อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
24 69240 นางสาว ชัชฎาภรณ์ เพ็ชรรัตน์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
25 69390 นางสาว พัชฎาภา วันณวงค์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
26 69392 นางสาว ยุวดี ศรีนารักษ์* ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
27 69400 นางสาว จิราภรณ์ วรรณโสภา นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
28 69447 นาย เมธา รัตนพิทักษ์สุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
29 69530 นางสาว สุทธิกานต์ ปรือทอง อำนาจเจริญพิทยาคม อำนาจเจริญ
30 69550 นางสาว ประภาพรรณ มีธรรม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
31 69667 นางสาว ภิชานันท์ ดุจดา นารีนุกูล อุบลราชธานี
32 69932 นางสาว กิติยา ดำพธิก นารีนุกูล อุบลราชธานี
33 69941 นางสาว สุพรรณษา พันทะนาม* นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
34 70002 นางสาว สุพิชญา สาหินกอง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
35 70214 นาย ณรงค์เดช บุญเชิด นารีนุกูล อุบลราชธานี
36 70296 นางสาว สุภาพร เทียมวงค์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
37 70548 นางสาว ฑิตาพร ฝ่ายอินทร์* นครพนมวิทยาคม นครพนม
38 70617 นางสาว นิตยา คำพันธ์ อำนาจเจริญพิทยาคม อำนาจเจริญ
39 70666 นางสาว พลอยไพลิน หินอ่อน อำนาจเจริญพิทยาคม อำนาจเจริญ
40 70697 นางสาว สุภาภรณ์ สงวน* วัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ
41 70717 นางสาว สุพัตรา เตชะสุน มัธยมโพนค้อ ศรีสะเกษ
42 70798 นางสาว ณัฐพร บุญรอง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
43 70956 นางสาว เบญจวรรณ คนกาญจน์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
44 71016 นางสาว นวพรรณ เชื้ออ่ำ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
45 71043 นางสาว วรนาท จันทรประทักษ์ พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
46 71238 นางสาว กัณฐิกา ปัญญาดิษฐ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
47 71280 นางสาว รุ้งลาวัลย์ รินชาลี นารีนุกูล อุบลราชธานี
48 71286 นางสาว ศิริพร มารยาท ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
49 71493 นางสาว สุปรียา ฉลาดดี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
50 71517 นางสาว วิภาวรรณ ราชภักดี นารีนุกูล อุบลราชธานี
51 71632 นางสาว นำศิริ พิริยะกิจไพบูลย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ฟิสิกส์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67998 นางสาว ฐิติมา สีทา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
2 68188 นางสาว สุนิสา ทองมหา มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
3 68336 นางสาว ประภาพร วงษ์เย็น อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
4 68387 นางสาว ลัดดาวัลย์ สิงห์สวัสดิ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
5 69087 นางสาว สุภาณี พรมวงศ์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
6 69227 นาย ฉัตรมงคล เผือกไร่ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
7 70361 นาย ภัทรวิชช ศรวิชัย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
8 70492 นางสาว แพรวพรรณ ดวงไข นารีนุกูล อุบลราชธานี
9 71487 นาย ธีร์ธนวัจน์ พร้อมพรม นารีนุกูล อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67865 นางสาว อัญชลี ดิษฐกระจัน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
2 67879 นางสาว รุ่งทิวา อินทร์หา นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 67909 นางสาว กมลรัตน์ บุญยืน นารีนุกูล อุบลราชธานี
4 68007 นาย จิรศักดิ์ กรรมกร อุบลวิทยากร อุบลราชธานี
5 68012 นาย จักรพันธ์ องควานิช เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
6 68814 นาย ณรงค์ฤทธิ์ พนมเริงไชย อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
7 69244 นาย ณัชพล ทาตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
8 69388 นางสาว อาทิตยา ฉลองชัยสิทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
9 71082 นาย พงษ์สิทธิ์ พงศ์ศักพิบูรณ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
10 71385 นางสาว สุภาวัลย์ พิทักษ์ ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
11 71438 นาย กรวิชญ์ ฉายแสง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
12 71497 นางสาว รุ่งนภา โกมล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
13 71499 นางสาว สุชากานต์ สิงห์ทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67202 นางสาว กนกภรณ์ อรุณมณี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
2 67231 นางสาว สุนิสา กันหาบุตร อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3 67945 นางสาว นิตยา วงค์ต๋อ นารีนุกูล อุบลราชธานี
4 68030 นาย ศุภนนท์ ไตรพิพัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
5 68234 นางสาว พัชรินทร์ โคตรอาษา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
6 68266 นางสาว กิติยากร ไชยสา อาเวมารีอา อุบลราชธานี
7 68954 นางสาว กิตติมา ผาหยาด นารีนุกูล อุบลราชธานี
8 69445 นางสาว พฤกษา สังคบุตร นารีนุกูล อุบลราชธานี
9 69531 นางสาว สุนิศา กองชัย นารีนุกูล อุบลราชธานี
10 69811 นางสาว เรณุกา โพธิ์อ่อน อาเวมารีอา อุบลราชธานี
11 69882 นางสาว ฐานุมาศ ทีคำเเก้ว นารีนุกูล อุบลราชธานี
12 69925 นาย เตชินท์ วีระเสถียร สุรวิทยาคาร สุรินทร์
13 70051 นางสาว ภัสรา พิมพ์กินรีย์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
14 70655 นางสาว ชนิสรา บุษบงก์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
15 70665 นางสาว สโรชา สายพันธ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
16 70693 นาย มนัสกิจ นันฑะโกสุมภ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
17 70917 นางสาว กัญญาภัค โพธิ์มา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
18 70963 นางสาว ชฎาพร หอมชาติ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
19 71564 นางสาว วรรณภา บุญเถิง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67226 นางสาว กมลพรรณ แสนจันทร์ สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร
2 67238 นางสาว ศศิธร หมึกสันเทียะ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3 67462 นาย หนึ่งบุรุษ เหมือนตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
4 67464 นางสาว ทิพวัลย์ ประทาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
5 68090 นางสาว มณีฉาย ปะกังพลัง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
6 68612 นางสาว ดาวัลย์ กันหารินทร์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
7 68753 นางสาว พิมลจรรย์ กางกั้น นารีนุกูล อุบลราชธานี
8 69086 นางสาว ปิยะดา น้อยนาง* สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
9 69232 นางสาว พิมพ์นารา บุญประจันทร์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
10 69584 นางสาว วชิราภรณ์ สุขคณา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
11 69655 นางสาว ณัฐฑิฌา ทอนติลา* นครพนมวิทยาคม นครพนม
12 69892 นางสาว นาตยา วงค์ปัดสา นารีนุกูล อุบลราชธานี
13 69907 นางสาว น้ำหอม ถาวร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
14 70162 นางสาว จิราพร สำนักนิตย์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
15 70566 นางสาว เกษกนก วิทยาขาว นารีนุกูล อุบลราชธานี
16 70646 นางสาว ปิยาภรณ์ ธรรมสาร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
17 71078 นางสาว ปฐมาพร สาระภักดี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
18 71175 นาย พีรศิลป์ ไชยโพธิ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
19 71474 นางสาว ธิดารัตน์ หมีแก้ว นารีนุกูล อุบลราชธานี
20 71496 นางสาว เกศกนก คณานันท์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
21 71567 นางสาว ฐาลินี พูลสุวรรณ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67187 นาย ชวลิต วัฒนาโยธิน* ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
2 67201 นางสาว สุทธาสิณี พรชัยอรรถกุล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
3 67320 นางสาว ดวงฤทัย บุตรเนียร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
4 67394 นางสาว กิจตรีกานต์ ถำอุทก นารีนุกูล อุบลราชธานี
5 67404 นางสาว นัฎทริญทร นามบุญเรือง นารีนุกูล อุบลราชธานี
6 67407 นางสาว สุฑิตา สนใจ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
7 67412 นางสาว สุภานันท์ คำแผ่น นารีนุกูล อุบลราชธานี
8 67448 นางสาว ณริสสา ไชยราช อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
9 67499 นางสาว ศศิตา ถาวรเจริญกุล นารีนุกูล อุบลราชธานี
10 67522 นางสาว สุพิชชา สุนทรักษ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
11 67581 นาย นฤชา ยืนยง มุกดาหาร มุกดาหาร
12 67592 นางสาว เนตรชนก ศรไชย อาเวมารีอา อุบลราชธานี
13 67597 นางสาว จินตนา แก้วชิณ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
14 67613 นางสาว เสถียร พงจิตรภักดิ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
15 67751 นางสาว ประภาพรรณ มุธุสิทธิ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
16 67842 นางสาว จิรดา เหลืองตระกูล มุกดาหาร มุกดาหาร
17 67981 นางสาว ชิดชนก ทรงชัยยศ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
18 67982 นางสาว จิรวดี ศิริโท นารีนุกูล อุบลราชธานี
19 68075 นางสาว เรณุกา นาโสก มุกดาหาร มุกดาหาร
20 68209 นาย เกียรติศักดิ์ พิริยะวิวัฒน์วงศ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
21 68365 นางสาว ขนิษฐา แสงทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี
22 68404 นางสาว อภิญญา อ่อนคำผาง นารีนุกูล อุบลราชธานี
23 68435 นางสาว จงจิตร กล่ำพุฒธา ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี
24 68535 นาย วัชรินทร์ แว่นทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี
25 68547 นางสาว ศศิธร พลภักดี หนองขอนวิทยา อุบลราชธานี
26 68553 นาย ชัยวัฒน์ อุทัยกรณ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
27 68697 นางสาว ภัสอาภา นำพา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
28 68764 นางสาว วสิตา นีระพันธ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
29 68816 นางสาว มาลารัตน์ แสนทอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
30 68850 นางสาว ปนิดา ฝ่ายไทย ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี
31 68875 นางสาว อภิญญา วาที นารีนุกูล อุบลราชธานี
32 68914 นางสาว วิภาดา เปลี่ยนสมุทร อาเวมารีอา อุบลราชธานี
33 69110 นาย วุฒิชัย บุญทศ นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
34 69174 นางสาว ดวงใจ ทองกลม สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
35 69202 นางสาว อนุธิดา หมุนสิงห์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
36 69218 นางสาว ฐิตาภรณ์ แก้วประภา อาเวมารีอา อุบลราชธานี
37 69384 นางสาว ปารวี ชมโคกกรวด บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
38 70019 นาย ณภัทร พานิชย์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
39 70041 นางสาว เจนจิรา ชุรีกรณ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
40 70082 นาย ฉัตรณรงค์ ธงไชย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
41 70266 นางสาว ชุรีพร ดีดวงพันธ์ ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
42 70315 นางสาว ศิณีนาถ นวลศรี ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
43 70438 นาย ศักรินทร์ ทองทับ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
44 70499 นางสาว สิริรัฐ ธนาพรชัยพงษ์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
45 70508 นางสาว ชญานิศ ทองจุล นารีนุกูล อุบลราชธานี
46 70545 นางสาว ณิจยาวรรณ มะธิปิไข นารีนุกูล อุบลราชธานี
47 70696 นางสาว จินตนา บุตรเพชร* วัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ
48 70885 นางสาว สมฤดี ตาลศรี นารีนุกูล อุบลราชธานี
49 71144 นางสาว สุทธามาศ วรบุตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
50 71179 นางสาว วนิดา พันธรัตน์* วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ยโสธร
51 71292 นางสาว สุวิมล จันทาดี นารีนุกูล อุบลราชธานี
52 71313 นางสาว ศิรินิภา พยุงวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
53 71443 นางสาว พัชรี ศรีสุโพธิ์* นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
54 71549 นางสาว จิติกานต์ สุดาชม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การท่องเที่ยว
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67539 นางสาว ดารุณี สายเคน อาเวมารีอา อุบลราชธานี
2 67561 นางสาว มยุรฉัตร ฉัตรทอง อาเวมารีอา อุบลราชธานี
3 67594 นางสาว มัชฌากร อินทรวัลณ์กูล อาเวมารีอา อุบลราชธานี
4 67766 นาย ไชยพัฒน์ กล้ายุทธ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
5 68321 นางสาว วราภรณ์ จรูญกุล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
6 68437 นางสาว กัญญารัตน์ ภักดีล้น ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี
7 68544 นางสาว ทิพวรรณ พันธุมา ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
8 69220 นางสาว จุติรัตน์ รอดภัย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
9 69387 นางสาว เอื้องฟ้า สมหวัง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
10 69647 นางสาว กมลชนก น้ำคำ นารีนุกูล อุบลราชธานี
11 69915 นางสาว สุธาสินี สุวรรณคำ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
12 69961 นางสาว สุดารัตน์ ศรีเสาว์* สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
13 70259 นางสาว ละอองดาว งามงอน สุรวิทยาคาร สุรินทร์
14 70927 นางสาว นุชรีย์ สีสมยา* นายมวิทยาคาร อำนาจเจริญ
15 71183 นางสาว เพ็ญแข ใสสวัสดิ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
16 71214 นางสาว ธัญญา โทนุการ คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ
17 71450 นางสาว อรดี จำปาศรี ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
18 71540 นางสาว ปัทามา คำศิริ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
19 71570 นาย พงษ์ทวี บุญทน* นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาไทยและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67236 นางสาว รัชการ จําปาทอง อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2 67282 นางสาว ทศพร โล่ห์เงิน มุกดาหาร มุกดาหาร
3 67319 นางสาว ชดาภรณ์ กองแก้ว นารีนุกูล อุบลราชธานี
4 67386 นางสาว ชวนพิศ ครองยุทธ ยุวทูตศึกษา 2 อุบล อุบลราชธานี
5 67609 นางสาว จุฑามาศ งามยิ่ง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
6 67854 นางสาว ศุภนิดา สัตยากูล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
7 67951 นางสาว อารียา ชมดง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
8 67986 นางสาว ยลดา สลางสิงห์ มุกดาหาร มุกดาหาร
9 68183 นางสาว โพธิวรรณ สีทาน้อย นารีนุกูล อุบลราชธานี
10 68760 นางสาว พรนภา ศรีสมุทร นารีนุกูล อุบลราชธานี
11 69769 นางสาว เมธิณี ทองกาล มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
12 69895 นางสาว พัชราภรณ์ มุ่งสิน นารีนุกูล อุบลราชธานี
13 70039 นางสาว ครียพัฒ วันทาพงษ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
14 70242 นางสาว สุภาวดี เทียบคุณ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
15 70349 นาย เจษฎายุทธ ราตรี อาเวมารีอา อุบลราชธานี
16 70395 นางสาว พิมพลอย วิเศษศิลป์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
17 70465 นาย ศุภฤกษ์ จงสุวัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
18 70484 นางสาว ฉัตรลดา จันทร์สอน นารีนุกูล อุบลราชธานี
19 70612 นาย เจษฎา อินทา ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ประวัติศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67422 นางสาว รักษ์สุดา การะกิจ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
2 67569 นาย วันวิวัฒน์ พาลี นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 67635 นางสาว วารุณี ขันธ์ดวง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
4 67763 นาย ชุติเดช บุญมาอุด นารีนุกูล อุบลราชธานี
5 67987 นาย กฤติชัย ยุตวัน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
6 68273 นางสาว สุภัสตา โพธิ์ไทรย์ มุกดาหาร มุกดาหาร
7 68707 นางสาว ทิพาพร ผลเกิด นารีนุกูล อุบลราชธานี
8 69203 นาย ชัยวิทย์ คงนิล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
9 69299 นางสาว ปรารถนา วงศ์หมั้น หนองขอนวิทยา อุบลราชธานี
10 70212 นาย โรจนศักดิ์ โพธิสาร นารีนุกูล อุบลราชธานี
11 70481 นางสาว แกมกาญจน์ มุระดา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
12 70949 นาย เอกสิทธิ์ บาลอ่อน นารีนุกูล อุบลราชธานี
13 70962 นางสาว หฤทัย แสวงสิน* นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
14 71415 นาย ภานุเดช อ่อนจันทร์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
15 71483 นาย พีรภัทร ห้าวเหิม* สุรวิทยาคาร สุรินทร์
16 71524 นางสาว พัชราภรณ์ แสงวิเศษ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : นิเทศศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67225 นางสาว ภคพร กุมารสิงห์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
2 67342 นางสาว กุลธิดา เอกฉันท์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3 67541 นางสาว พนิดา ตั้งพูนผลสวัสดิ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
4 67546 นางสาว นิติพร แสงทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี
5 67583 นางสาว ปิยะธิดา สวัสดิ์กุล นารีนุกูล อุบลราชธานี
6 67649 นางสาว โสรญา ชัยไพรินศิริ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
7 67667 นางสาว พัชราภรณ์ จันใด เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
8 67785 นาย สุวิทย์ สายแวว อาเวมารีอา อุบลราชธานี
9 67938 นาย ทศพล พิมพ์ผะกา นารีนุกูล อุบลราชธานี
10 68358 นางสาว วิไลพร ผิวอ่อน อาเวมารีอา อุบลราชธานี
11 68409 นางสาว ภิญญดา นาสมปอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
12 69604 นางสาว พรผกา แก้วคูณ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
13 69659 นางสาว พิมพ์วิมล แสงศรี อาเวมารีอา อุบลราชธานี
14 69705 นางสาว อุมาพร ใจธรรม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
15 70003 นางสาว วราลักษณ์ ประกอบกิจ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
16 71221 นางสาว กัญญารัตน์ การภักดี นารีนุกูล อุบลราชธานี
17 71244 นางสาว กรวิกา พูลทา* ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
18 71248 นางสาว หนึ่งฤทัย โพธิ์ขาว* ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
19 71481 นางสาว ธิดารัตน์ ไชยประณิธาน ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : นิติศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67218 นาย พีรพล สัตรูพ่าย สุรวิทยาคาร สุรินทร์
2 67237 นางสาว เทพสุดา กว้างสวาสดิ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3 67327 นาย วราวุธ งอกคำ* นครพนมวิทยาคม นครพนม
4 67419 นางสาว เกษร บุตรี* น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
5 67440 นางสาว อิศยาภรณ์ ทองเกษมสกุล อาเวมารีอา อุบลราชธานี
6 67579 นางสาว ศิรินทร์ นนทวงค์ มุกดาหาร มุกดาหาร
7 67653 นาย อิทธิ โคตรอาษา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
8 67698 นาย รัชโรจน์ บุตรบุรี มุกดาหาร มุกดาหาร
9 67702 นางสาว อัจฉรา โภคสวัสดิ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
10 67754 นาย วีระวัฒน์ นามศิริ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
11 67761 นาย พฤฒิพงศ์ พรมสำลี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
12 67798 นางสาว อัจฉราภรณ์ สารการ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
13 67800 นาย ณัฐรินทร์ บูรณ์เจริญ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
14 67850 นาย จีรวัสส์ สิงหนาค เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
15 67853 นาย คีรีเอก บุญมงคล นารีนุกูล อุบลราชธานี
16 67880 นางสาว มานิตา ปานอินทร์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
17 68031 นางสาว ธารารัตน์ ทองเหลือง มุกดาหาร มุกดาหาร
18 68206 นางสาว จิราพร โพธิ์คาร นารีนุกูล อุบลราชธานี
19 68268 นางสาว นริศรา ซาเสน มุกดาหาร มุกดาหาร
20 68293 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ วิสุงเร นารีนุกูล อุบลราชธานี
21 68334 นางสาว ปิยะนุช ตาธุวัน ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี
22 68343 นาย อภิชาติ พื้นสวรรค์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
23 68350 นาย ณัฐภัทร เทพบุตร สุรวิทยาคาร สุรินทร์
24 68357 นางสาว ภัทราวดี เต็มรักษ์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
25 68393 สามเณร ธีระพัฒน์ โพธิ์พุ่ม ศรีศาสนวิทยา วัดด้ามพร้า อุบลราชธานี
26 68408 นาย คุณานนต์ ช้อนทอง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
27 68428 นางสาว ถิราภรณ์ ทองไทย ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
28 68432 นางสาว จุฑารัตน์ บุญก่ำ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
29 68453 นาย วงศธร ปั่นสันเทียะ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
30 68462 นางสาว สุพิชญา อุปาละ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
31 68512 นางสาว นิตยา กุกุดเรือ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
32 68703 นางสาว จิราพร อรรคศรีวร อาเวมารีอา อุบลราชธานี
33 68718 นาย อิทธิพล ศรีโชค เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
34 68766 นางสาว สุภาภรณ์ สุภาลี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
35 68967 นาย พนมพร ศรีลาชัย ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
36 69025 นางสาว นิตยา ศรีกุล สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
37 69061 นาย ภควัต ไชยชิต เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
38 69085 นาย ศราวุฒิ นามกันยา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
39 69100 นาย พิทักษ์ ภาคภูมิ ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
40 69107 นาย วัชระพงษ์ พันธุมาศ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
41 69212 นางสาว พัชราภรณ์ สุขติเวชพงศ์* นครพนมวิทยาคม นครพนม
42 69320 นางสาว หทัยพร นาโสก นาโสกวิทยาคาร มุกดาหาร
43 69354 นาย วศิน ศรีลาดเลา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
44 69396 นาย วีรพล จบหล้า สุรวิทยาคาร สุรินทร์
45 69441 นาย คชพล ชาววัง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
46 69575 นางสาว ศิริวิภา สังฆะพันธ์* หนองบ่อสามัคคีวิทยา อุบลราชธานี
47 69577 นางสาว สริญญา เหมือนตา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
48 69615 นาย ฐาปกรณ์ อุดมศรี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
49 69625 นาย พนมพร หล้าสร้อย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
50 69753 นางสาว จรินยา วงศ์ผา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
51 69763 นาย เสรี งามแสง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
52 69794 นางสาว พิชญาภรณ์ มณีราชกิจ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
53 69845 นางสาว พิมวดี ศรีศักดิ์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
54 69868 นางสาว พิศชนก สิทธิสัตย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
55 69944 นางสาว มัณฑนา แสงกุรัง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
56 70025 นาย พัทธกิต อุ่นสี นารีนุกูล อุบลราชธานี
57 70151 นาย กำพล ศรีพรหม สุรวิทยาคาร สุรินทร์
58 70227 นางสาว สมร สุดาเดช* นครพนมวิทยาคม นครพนม
59 70241 นางสาว อริศรา พยอม* ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
60 70250 นาย กันตพัฒน์ จิโรจธีรวงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
61 70364 นาย ปณต อ่อนน้อม สุรวิทยาคาร สุรินทร์
62 70366 นางสาว อภัสนันท์ สุดเต้ นารีนุกูล อุบลราชธานี
63 70384 นางสาว รัตนาภรณ์ ทองมหา มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
64 70439 นาย ชัยธวัช ซื่อสัตย์บุญ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
65 70441 นางสาว รัชนีกร คำทวี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
66 70543 นาย ศุภชัย คูณทวี ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
67 70555 นางสาว อุมารินทร์ แสงหิรัญ นารีนุกูล อุบลราชธานี
68 70575 นางสาว วิยะดา คงดี ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
69 70715 นาย กิตติโชติ เฉลิมศรี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
70 70736 นางสาว ฐิติมา ศรีนะพรม สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร
71 70938 นาย พัชรพล ศรีไพล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
72 71117 นางสาว วิรงค์รอง สุตะพันธ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
73 71124 นางสาว จันทิมา หวังสุดดี วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์
74 71219 นาย ชนาวีร์ ศรีผดุง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
75 71249 นางสาว ชลธิชา ลากูล บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
76 71255 นางสาว สุทธิชา บุญสิทธิ์ ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
77 71302 นาย พิเชษฐ์ มีธรรม นารีนุกูล อุบลราชธานี
78 71347 นางสาว กัญญาวี ศิริวรรณ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
79 71398 นางสาว จุฑามาศ บัวภา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
80 71459 นางสาว สุภัสสร กุลบุตร์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
81 71464 นางสาว กมลวรรณ สุทธมาตย์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
82 71467 นางสาว สุวรรณา พาริวงษ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
83 71472 นาง พัชรภรณ์ ธรรมสุภา บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
84 71475 นาย นันท์ ศิริพานิช ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
85 71575 นาย ศราวุฒิ สาระสิงห์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
86 71645 นางสาว อิสราภรณ์ ณ อุบล นารีนุกูล อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การออกแบบอุตสาหกรรม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67297 นางสาว รับพร ลำภา นารีนุกูล อุบลราชธานี
2 67595 นางสาว ธัญรดี ปลั่งนิล อาเวมารีอา อุบลราชธานี
3 68519 นาย อภิสิทธิ์ จ่าสะอาด สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
4 69102 นางสาว ภาวิณี ละดาห์* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
5 69687 นาย กีรติ ชูเชิดดอก บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
6 69734 นาย ธวัชชัย อุทานุเคราะห์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
7 70537 นางสาว บุญญิสา โควสุรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
8 70992 นางสาว ปิยดา ลาลุน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
9 70994 นางสาว ธนัชญา แก้วเสน่ห์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
10 71127 นางสาว ภัทร์ศมน บุรกรณ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67738 นางสาว ณัฐภัสสร กุลบุตร นารีนุกูล อุบลราชธานี
2 68455 นางสาว ศศิกานต์ พัสสุดี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
3 68755 นางสาว ปาณฉัตร ภัทรธนพงศกร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
4 68817 นางสาว วิไลลักษณ์ มุงคุณพรม อาเวมารีอา อุบลราชธานี
5 69178 นางสาว ปริชาติ แสงงาม นารีนุกูล อุบลราชธานี
6 69236 นาย สุรชัย ถมปัด นารีนุกูล อุบลราชธานี
7 69496 นางสาว สุทธิกมล แสงทองสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
8 69516 นางสาว น้ำทิพย์ ทรัพย์คูณ ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
9 70045 นางสาว วิจิตรา นักบุญ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
10 70577 นาย ประชากร โพธิ์เวียง มุกดาหาร มุกดาหาร
11 70871 นาย คมสัน หมายทวี อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
12 71193 นางสาว ศิรดา จันทร์ธานี มุกดาหาร มุกดาหาร
13 71410 นาย สาธิต สมยิ่ง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
14 71533 นางสาว จริยา ไชยสาร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
15 71590 นางสาว อภิญญา แก้วกาญจน์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
16 71596 นางสาว ศิริลัดดา สาระใต้ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
17 71654 นาย เดชาธร กระจายศรี สุรวิทยาคาร สุรินทร์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การเงินและการธนาคาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67227 นาย ฉัตรชัย ใจชื่น สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร
2 67235 นางสาว วราภรณ์ ไกรยวงษ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3 67274 นางสาว พัชรินทร์ สุขประเสริฐ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
4 67318 นางสาว พรจิตร จำปาแก้ว นารีนุกูล อุบลราชธานี
5 67322 นาย ชลชัย ดวงแก้ว นารีนุกูล อุบลราชธานี
6 67339 นางสาว พิริยาพร สาระพันธ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
7 67403 นางสาว ภัทรภร สิงห์สุข อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
8 67408 นางสาว ธนาภรณ์ นันท์ดี อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
9 67416 นางสาว ประภัสสร อภัยพันธ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
10 67423 นางสาว ยุวรี บุรินทร์รัมย์* น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
11 67473 นางสาว ชลธิชา ซำสันเทียะ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
12 67516 นางสาว กันตนา จันธิราช อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
13 67540 นางสาว นลพรรณ จันเหลือง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
14 67547 นางสาว เสาวลักษณ์ สุขสบาย ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
15 67645 นางสาว อัสมาภรณ์ ภาระพงษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
16 67671 นางสาว พิมพ์จันทร์ คำเติม ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
17 67682 นาย ธีรชัย สายเสมา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
18 67688 นางสาว เบญจภรณ์ เนติรัตน์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
19 67703 นางสาว อภิชญา พรมรักษ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
20 67769 นางสาว ประภัสสร โคกโพธิ์ ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
21 67866 นางสาว วริฏฐา จันทศรีคำ นารีนุกูล อุบลราชธานี
22 67872 นางสาว วัลลิกา สุพินิจ มุกดาหาร มุกดาหาร
23 68271 นางสาว ยุพิน โยธาโทน มุกดาหาร มุกดาหาร
24 68275 นางสาว ชไมพร ปานคีรี นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
25 68378 นางสาว สิวารัตน์ แสงกล้า มุกดาหาร มุกดาหาร
26 68388 นางสาว ศุภลักษณ์ ภาผล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
27 68395 นางสาว ชนัญชิดา นามวงษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
28 68471 นางสาว ขนิษฐา ทาหอม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
29 68476 นาย ปริวรรต สอนอาจ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
30 68509 นางสาว สุพัตรา คณะมี อุบลวิทยากร อุบลราชธานี
31 68541 นางสาว ประกายวรรณ เชื้อวงศ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
32 68637 นางสาว พรพรรณ ทองเพชร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
33 68745 นางสาว อภิญญา บุญศรี นารีนุกูล อุบลราชธานี
34 68777 นางสาว กรรณิกา พูลสวัสดิ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
35 68949 นาย อธิพงษ์ จันทร์เหลือง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
36 69037 นางสาว ณิชานันท์ แย้มโกสุมภ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
37 69138 นางสาว สุกัญญา แสนจันทร์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
38 69201 นาย สรวิศ จันทร์มณีเลิศ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
39 69235 นางสาว นภสร ชาริโท เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
40 69282 นางสาว ณิชมน ศรีสวัสดิ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
41 69463 นางสาว สินีนาถ ชมเกียรติกุล สวายวิทยาคาร สุรินทร์
42 69499 นางสาว วิภาพร สิงห์กันยา พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
43 69503 นางสาว พรรณิภา วรนาม พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
44 69640 นางสาว อิสรียา อินท์บุตร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
45 69652 นาย วีระยุทธ ขันตีชู* นาวังวิทยา อำนาจเจริญ
46 69710 นางสาว วรีรัตน์ สิงห์บัวบาน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
47 69713 นางสาว จิราพร ค่ำคูณ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
48 69728 นางสาว น้องนิด ผ่องใส วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์
49 69791 นางสาว คอติยา ตายูเคน* สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
50 69837 นางสาว พัชรินทร์ ช่วงชิง นารีนุกูล อุบลราชธานี
51 69843 นางสาว รัศมี มะลิวงษ์ ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
52 69910 นางสาว ดุษฎี บุตรงาม สุรวิทยาคาร สุรินทร์
53 69947 นางสาว รุ่งทิพย์ สาสังข์* สิรินธร สุรินทร์
54 69986 นางสาว เจนจิรา จันทิมพ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
55 70135 นางสาว อรทัย สาไชยันต์ พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
56 70175 นางสาว ภัทราวรรณ ประกอบเสริม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
57 70179 นางสาว ปนิดา อิ่มเต็ม สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
58 70352 นางสาว ลัดดาวัลย์ พรมสมบัติ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
59 70357 นาย ณัฐพล กันตา* ศรีบัวบานวิทยาคม นครพนม
60 70413 นาย อธิวัฒน์ พูลสวัสดิ์ พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
61 70503 นางสาว ชานัตตา ศรีแก้ว อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
62 70628 นางสาว สกุลรัตน์ สวัสดีพ่อ สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
63 70667 นางสาว นัฐกานต์ ศิลาเกตุ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
64 70670 นางสาว นิภาวรรณ นามนนท์ พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
65 70692 นางสาว แคทรียา จุกแก้ว สุรวิทยาคาร สุรินทร์
66 70694 นาย นัฐพล ผจงสวัสดิ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
67 70776 นางสาว อุมาวดี ดีดวงพันธ์ ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
68 70860 นางสาว นิตยา สีดาคำ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
69 70893 นางสาว สุหรรษา สงวนพันธุ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
70 70908 นางสาว มณีนุช โกพลรัตน์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
71 70989 นางสาว วรานันท์ จันทศรีคำ นารีนุกูล อุบลราชธานี
72 71089 นางสาว กัญจนณัฏฐ์ จะนันท์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
73 71224 นาย ภานุวัฒน์ ทองแจ่ม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
74 71365 นางสาว ณัชทิชา แนบชิด อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
75 71471 นางสาว ธัญญะรัตน์ ธัญโรจน์วรภัทร บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการการโรงแรม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67189 นางสาว นรมน วรบุตร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
2 67195 นางสาว กฤติยาพร แสงตา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
3 67247 นางสาว สกาว เภาแก้ว วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
4 67249 นางสาว ณัฐพร สายทอง วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
5 67263 นางสาว ฐิติรัตน์ ดวงผกา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
6 67497 นางสาว สิริขวัญ ทองลอง อาเวมารีอา อุบลราชธานี
7 67625 นางสาว เพ็ญพร กองไชย อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
8 67861 นางสาว พัชรี สายแวว นารีนุกูล อุบลราชธานี
9 68211 นางสาว วิชชุดา สิงห์กล้า อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
10 69327 นางสาว ทิพากร ดวงมณีย์ ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
11 69522 นาย ณัฏฐ์ชัย บัวใหญ่ ยุวทูตศึกษา 2 อุบล อุบลราชธานี
12 69760 นางสาว ไอลดา กิ่งแสง นารีนุกูล อุบลราชธานี
13 70925 นางสาว วริณทิพย์ ศรีสาย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การบัญชี
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67229 นางสาว อรัญญา นามวงศ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2 67278 นางสาว อภิญญา พละศูนย์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
3 67332 นางสาว จุฬารัตน์ ตรีรานุรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
4 67379 นางสาว ธิดารัตน์ สระเพ็ชร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
5 67389 นางสาว จุฑามาศ ณรงค์เเสง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
6 67471 นางสาว วิภาดา แก้วกล้า เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
7 67476 นาย โกวิทย จรัญญากรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
8 67636 นางสาว จิรสุดา สายโท อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
9 67642 นางสาว ชญานิศ สิ้นภัย อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
10 67643 นางสาว ชลิตา สิทธิกัน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
11 67660 นางสาว วิชุดา สีคำแท้ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
12 67736 นางสาว รุ่งตะวัน ทองสา นารีนุกูล อุบลราชธานี
13 67747 นางสาว ปุณยาพร กันภัย นารีนุกูล อุบลราชธานี
14 67878 นางสาว ศุภาณิกา สีทน* วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี
15 67934 นางสาว สุชานันท์ คำศรีสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
16 67983 นางสาว แสงเดือน สำรวยประเสริฐ มุกดาหาร มุกดาหาร
17 68064 นางสาว ภัทรวดี เนื่องเฉลิม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
18 68083 นางสาว นิตยา เดชคำภู ดอนมดแดงวิทยาคม อุบลราชธานี
19 68140 นางสาว วิลาวัณย์ สิทธิศักดิ์ ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
20 68229 นางสาว อารีรัตน์ อุ้ มบุญ นารีนุกูล อุบลราชธานี
21 68361 นางสาว สุชานาฏ กนกหงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
22 68405 นางสาว ปรียนันท์ พร้อมพรชัย* เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
23 68450 นางสาว ณัฐพร ปัถพี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
24 68507 นางสาว จินดาวรรณ พัฒนาศรี นารีนุกูล อุบลราชธานี
25 68516 นางสาว กษมาพร ลาผ่าน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
26 68537 นางสาว อรอุมา แก้วสุข ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
27 68573 นางสาว สุกัญญา สิมมา* สิรินธร สุรินทร์
28 68654 นางสาว จิราภรณ์ เจริญฤทธิ์* สิรินธร สุรินทร์
29 68685 นางสาว ศศิมาพร ถีระทัน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
30 68744 นางสาว เมวดี ศรีสมบัติ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
31 69145 นางสาว พรทิพย์ นวลอินทร์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
32 69170 นางสาว อุไรวรรณ ศรีวะโสภา สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร
33 69492 นางสาว ศิวะพร มงคลกาล* วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34 69519 นางสาว ลัดดาวัลย์ คูณเมือง นารีนุกูล อุบลราชธานี
35 69634 นางสาว สุวิมล บุญทำนุก นารีนุกูล อุบลราชธานี
36 69639 นางสาว กิราพร ศรีสวัสดิ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
37 69744 นางสาว นุศรา วงศรีเทพ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
38 69880 นางสาว วิลาสินี จันทร์วัติ นารีนุกูล อุบลราชธานี
39 69900 นางสาว ไพจิตร พระทาเพชร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
40 69973 นางสาว สุนิตา โรจนมณเฑียร นารีนุกูล อุบลราชธานี
41 70016 นางสาว สุริษา สีชนะกุล นารีนุกูล อุบลราชธานี
42 70079 นางสาว กนกอร คล้ายพงษ์พันธุ์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
43 70235 นาย ภูเบศ รับงาม สุรวิทยาคาร สุรินทร์
44 70345 นางสาว สุพัตรา สายแสงจันทร์ สิรินธร สุรินทร์
45 70602 นางสาว นภาพร ดุลรัมย์ มัธยมโพนค้อ ศรีสะเกษ
46 70751 นางสาว วาสนา สืบสุวรรณ์* วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ยโสธร
47 70784 นางสาว กรรณิการ์ สุทธมาตย์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
48 70851 นางสาว ประภัสสร ทุมเสน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
49 70912 นาย ฐิติพงศ์ สมัครนิล นารีนุกูล อุบลราชธานี
50 71073 นางสาว นำโชค ไชยพันโท มุกดาหาร มุกดาหาร
51 71093 นางสาว นิภาภรณ์ นานาวัน สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
52 71125 นางสาว พัณนิดา แก้วภักดี คูซอดประชาสรรค์ ศรีสะเกษ
53 71200 นาย สัจจะ โพธิ์กฏ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
54 71319 นางสาว จีรนันท์ ประทุมมาศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
55 71360 นาย ณัฐพล พิศดาร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
56 71368 นาย ปกรณ์กริช สีลวานิช ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
57 71369 นางสาว รัชฎาภรณ์ บุญเกิ่ง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
58 71396 นางสาว อชาวดี เข็มทอง* ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
59 71437 นางสาว สุจิตรา ทับทิมหิน อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
60 71458 นางสาว แก้วฤทัย ทองนอก อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
61 71460 นางสาว รติกร ศิริพานิช ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
62 71484 นางสาว ภัทรา เคร่งครัด อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
63 71546 นาย อุทัย หอมสมบัติ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
64 71557 นางสาว สุพัตรา สายรักษ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ)
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67694 นางสาว วริศรา ปาณะวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
2 67753 นางสาว ทิพย์สุดา ชาวเมืองโขง นารีนุกูล อุบลราชธานี
3 68438 นางสาว พักตร์จิรา คำลาจันทร์ ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี
4 68533 นาย จีระคิด อุตตราช ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
5 69339 นางสาว บุษยา รอไธสง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
6 69518 นางสาว กมลชนก อุดรสาร ยุวทูตศึกษา 2 อุบล อุบลราชธานี
7 69695 นางสาว จุฑาธาร ไชยวัฒกุลกิจ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
8 69949 นางสาว นิตยา คำริกาบุตร ยุวทูตศึกษา 2 อุบล อุบลราชธานี
9 71445 นางสาว ยิ่งยศพันธุ์ ลำพุทธา มุกดาหาร มุกดาหาร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67665 นางสาว หทัยรัตน์ มูระภา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2 67830 นาย อภิสิทธิ์ สุวรรณ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
3 67978 นางสาว จริยา ยางงาม* นารีนุกูล อุบลราชธานี
4 68170 นางสาว อภิจารีย์ ศรีเสริม อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
5 68171 นาย ศักดิ์ชาย สุขใหญ่ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
6 68177 นาย ภูมินทร์ สำราญวงค์ มุกดาหาร มุกดาหาร
7 70193 นาย เวทิศ แนวมั่น ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
8 70864 นาย วิโรจน์ เกียรติพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
9 70891 นางสาว อุบลวดี อันทปัญญา นารีนุกูล อุบลราชธานี
10 71427 นาย ศรัณย์ บุญศิริ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
11 71463 นาย นที นิคหิต ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
12 71506 นาย พีรภัทร แสงชา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการการตลาด
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67239 นางสาว จุฑามาศ เอกอุ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
2 67787 นางสาว สุจิตรา อุทธา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
3 68025 นางสาว จันจิรา สายแวว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
4 68602 นางสาว อรอมล บุญเจือ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
5 69191 นางสาว ธนิดา กองสาร์* หนองบ่อสามัคคีวิทยา อุบลราชธานี
6 69535 นางสาว เพชรรัตน์ ศรีโรจน์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
7 69906 นาย ชัยพิชิต กิตติการอำพล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
8 70243 นางสาว จิราพร อุปะละ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
9 70792 นางสาว กานดา แซ่จู เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
10 71228 นางสาว กนกอร ศรีนวล นารีนุกูล อุบลราชธานี
11 71318 นางสาว อัญธิดา สุนิพัฒน์* ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
12 71320 นางสาว สาลินี สามสี นารีนุกูล อุบลราชธานี
13 71404 นางสาว สิริยากร สุทธิกุล นารีนุกูล อุบลราชธานี
14 71447 นางสาว ยมลพร วัฒนานุการ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
15 71563 นางสาว ยมลภัทร วัฒนานุการ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ)
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 68865 นางสาว สุภาวดี กาวัลย์ นารีนุกูล 2 อุบลราชธานี
2 69094 นางสาว มาริสา ทองยา* น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
3 69807 นางสาว หทัยชนก สุโข บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
4 69937 นางสาว ตรีรัก ผิวเงิน* นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
5 70370 นางสาว เสาวลักษณ์ แก้วเชียงทอง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
6 70496 นางสาว ศิริรัตน์ โพธิราช ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
7 71213 นางสาว อมรรัตน์ สีงาม คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ
8 71278 นางสาว ศิรินทิพย์ มั่นหมาย สุรวิทยาคาร สุรินทร์
9 71287 นาย อภิชาติ ลื่อเลื่อง* สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
10 71324 นางสาว ณัฐชานันท์ ทาธิสา นารีนุกูล อุบลราชธานี
11 71619 นาย ณัฏฐพล ธนินท์ธาดาภรณ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การปกครอง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67742 นางสาว ระพีพรรณ สุขจิตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2 68040 นางสาว นรีนุช กำลังงาม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3 68054 นาย ปนวัฒน์ เทียนแก้ว นารีนุกูล อุบลราชธานี
4 68390 นาย ปรัชพงษ์ บุญสุข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
5 69003 นางสาว อุไรรัตน์ เจริญวงศ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
6 69215 นางสาว อมรา แก้วกุล นารีนุกูล อุบลราชธานี
7 69808 นาย กวี บัวชม อาเวมารีอา อุบลราชธานี
8 70026 นาย ศุภณัฐ แก่นบุบผา นารีนุกูล อุบลราชธานี
9 70265 นางสาว นิภาวดี ทีอุปมา สุรวิทยาคาร สุรินทร์
10 70388 นาย ณัฐวุฒิ กนกแก้ว อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
11 70677 นาย ตุลา จันทวงศ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
12 71169 นางสาว ศุภรดา เชื้อคมตา สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
13 71301 นาย ผดุงเกียรติ พิทักษา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
14 71532 นาย สันติ เสริมทองหลาง* นายมวิทยาคาร อำนาจเจริญ
15 71566 นาย จักรกฤษณ์ วันทาพรหม อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
16 71584 นางสาว โชติรส ศรีคราม* ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
17 71628 นาย จักรกฤษณ์ เทวา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
18 71629 นาย โชคชัย สายชมภู สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67233 นางสาว กิตติญา ทองแจ่ม อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2 67234 นาย ทรงพล ประเสริฐศรี อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3 67573 นางสาว จริยา ชาตาสุข มุกดาหาร มุกดาหาร
4 68787 นางสาว จิราภรณ์ คำแก่นกลาง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
5 69095 นางสาว ยุวธิดา สร้างสุข* น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
6 69209 นางสาว ศิรินทิพย์ พรมโสภา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
7 69426 นาย สุรศักดิ์ กุลสอนนาน ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
8 69586 นางสาว กรรณิการ์ ก้อนแก้ว ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
9 69589 นางสาว วิลาพร ทองมหา ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
10 70549 นางสาว อารยา แสงหิรัญ นารีนุกูล อุบลราชธานี
11 70572 นาย ชาญณรงค์ พลยา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
12 71034 นางสาว วิลัยพร ชูแก้ว อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สาขาวิชา/หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67279 นางสาว ภัชราพร พิมภูธร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
2 67329 นางสาว รัชดากร งามเถื่อน อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
3 67563 นางสาว ณิชาวรรณ ป้องกัน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
4 67664 นาย รชฏ โคตรสินธุ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
5 68003 นางสาว กำไลทิพย์ รัตนศรี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
6 68006 นางสาว กำไลขวัญ รัตนศรี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
7 68124 นาย วรวุฒิ แซ่ลิ้ม อาเวมารีอา อุบลราชธานี
8 68363 นางสาว ณัฏฐกันย์ ร่าเริงยิ่ง* สิรินธร สุรินทร์
9 68746 นาย ศาศวัต โสภิพันธ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
10 68763 นาย ณัฐวัตร ศิริชัยมงคลกุล สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
11 68776 นางสาว เอมิกา ศรีกฤษณรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
12 68881 นางสาว วรัญญา เศรษฐาวงศ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
13 68895 นางสาว วรางคณา ป้องเศร้า สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
14 68903 นาย เสงี่ยม จันเทวา* ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
15 68960 นางสาว เสาวภาคย์ คำศรี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
16 69779 นาย อภิชาติ ไพสนิท สุรวิทยาคาร สุรินทร์
17 69782 นางสาว อาภิรดา คล่องขยัน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
18 69881 นาย นิกร พิมพา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
19 69972 นางสาว จิราภรณ์ เกื้อกูล สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
20 70007 นางสาว วิจิตรา พาประจง นารีนุกูล อุบลราชธานี
21 70043 นางสาว สุวิมล ทองสง่า ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
22 70160 นางสาว ณัฐกานต์ ทองเลิศ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
23 70217 นางสาว จรรยา สาวงษ์ สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
24 70237 นาย ปราชญาพฤทธิ์ เพ็งทอง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
25 70437 นางสาว ธนภรณ์ สายโท อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
26 70547 นาย วิวัฒน์ เหล่าชัย* นครพนมวิทยาคม นครพนม
27 70644 นาย วสุวัช กะตะศิลา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
28 70759 นางสาว สุชญา ขุนทวี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
29 70775 นางสาว กนกพรรณ เสรีรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
30 70785 นางสาว มนสิชา โพธิ์วิสันต์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
31 70879 นางสาว วรัญญา ซาเสน มุกดาหาร มุกดาหาร
32 70940 นางสาว อังคณา ชูรัตน์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
33 70973 นางสาว ชลธิชา จันทร์สิงห์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
34 71164 นาย เปรื่องปรัช พันธุ์ดี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
35 71187 นางสาว วิภาดา พลพวก นารีนุกูล อุบลราชธานี
36 71281 นางสาว จันทร์จิรา นาศรี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
37 71633 นางสาว สุธาสินี จรรยาเพศ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
38 71634 นางสาว เปรมากร หยาดไธสง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
39 71635 นางสาว สุภัค ยศวิไล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
40 71640 นางสาว ณัฐชา ยุพฤทธิ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67381 นางสาว ศุภนิดา สุราษฎร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
2 67478 นาย ภาณุกรณ์ บุญสิทธิ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
3 67584 นางสาว แก้วกัลยา แววศรี อาเวมารีอา อุบลราชธานี
4 68100 นางสาว จุไรรัตน์ แสงตา ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี
5 68173 นางสาว พิราวรรณ วสุนันต์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
6 68457 นาย พีระภัทร จันทร์โท สุรวิทยาคาร สุรินทร์
7 68631 นางสาว จิรารัตน์ ถูระบุตร อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
8 68695 นางสาว วรัญญา นาคสวาท อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
9 68751 นาย ปิติภพ ผลแก้ว อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
10 68837 นางสาว จริยา พาชอบ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
11 68923 นางสาว ประภัสสร นิลวิเศษ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
12 70501 นางสาว รัชนีกร ดีดวงพันธ์ ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
13 70538 นาย อนิรุทธ์ บุญหนา อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
14 70770 นางสาว มีนา ทาดาวุธ ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
15 71033 นางสาว รัตน์ดาภรณ์ ภูสีโคตร* นายมวิทยาคาร อำนาจเจริญ
16 71439 นางสาว อรณี จันทะราช อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ประมง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 68097 นางสาว มณฑินี ดอกจันทร์ มหิธรวิทยา สุรินทร์
2 68959 นางสาว นาตยา ดีแป้น เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3 71106 นาย อัครพงษ์ ประดับเพชร สุรวิทยาคาร สุรินทร์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : ในเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เทคโนโลยีการอาหาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 68506 นางสาว เจนจิรา ปุ่มแก้ว มหิธรวิทยา สุรินทร์
2 69021 นางสาว นริศรา อุตมะกูล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
3 69092 นางสาว ณัฏฐรัตน์ หาญณรงค์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
4 69879 นางสาว ศิริพร ธนาคุณ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67209 นางสาว ทิพวรรณ วงษาชัย บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
2 67261 นาย เกรียงไกร กุลวงศ์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
3 67280 นาย วรรณกร พิมเพ็ง* โนนสวางประชาสรรค์ อุบลราชธานี
4 67307 นาย พงศกร โงชาฤทธิ์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
5 67308 นางสาว กัลยา ปะถะมา ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
6 67321 นาย พัลลภ วรบุตร ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
7 67357 นาย พงศกร แสบงบาล คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
8 67362 นางสาว สุทธิลักษณ์ วงษ์สีดา* นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
9 67367 นางสาว เพชรลดา แก้ววินัด จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
10 67452 นาย วีรชัย ศรีภูมาตร์* เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ บุรีรัมย์
11 67468 นางสาว ธิดารัตน์ มะโนชาติ ศรีแก้วพิทยา ศรีสะเกษ
12 67498 นาย สถาพร ภาคกายี ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
13 67526 นางสาว เมธิญา พุดกลาง ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
14 67548 นาย ชาวี สุภาพันธ์ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
15 67556 นาย วีระยุทธ โกสันต์ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
16 67591 นางสาว วรัญญา จันทร์สุข* โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
17 67624 นางสาว ลัดดาวัลย์ บุณเจริญ ละทายวิทยา ศรีสะเกษ
18 67685 นางสาว ขนิษฐา จิตอามาตย์ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
19 67931 นาย ธนากร บริบูรณ์ ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ
20 68045 นางสาว กาญจมาศ ทองทิพย์ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
21 68055 นาย เฉลิมชัย ศรีทอง* วารินชำราบ อุบลราชธานี
22 68161 นาย ยุทธนา แก้วคำสอน สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
23 68279 นาย ณัฐกรณ์ ลอยสุวงษ์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
24 68342 นางสาว จุติภรณ์ ไหวดี เดชอุดม อุบลราชธานี
25 68487 นางสาว นฤมล วันทา โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
26 68550 นางสาว เบญญทิพย์ พลอยอ่ำศรี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
27 68572 นาย อภิเดช ชุมสงค์* หนองหมื่นถ่านวิทยา ร้อยเอ็ด
28 68687 นาย ธัชพล วงศ์แก้ว เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
29 68978 นาย นพดล จันทร์สาม คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
30 69068 นาย นวภัทร ภูพิมาย* จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31 69106 นางสาว สุพัตรา รัตนะวัน กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
32 69482 นางสาว วิลาวัลย์ มีงามดี ตานีวิทยา สุรินทร์
33 69646 นางสาว สุปราณี ผู้มีสัตย์ เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ
34 69651 นาย ณรงค์ศักดิ์ บุญพรมมา มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
35 69719 นาย ณรงค์ บุตรชาติ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
36 70069 นาย ไพบูลย์ พรมใจ เชียงใหม่ประชานุสรรณ์ ร้อยเอ็ด
37 70164 นาย สุรเดช ลาลุน ราษีไศล ศรีสะเกษ
38 70176 นาย พลวัฒน์ ค่าแพง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
39 70200 นางสาว อรสา อุทธาพงษ์* ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
40 70249 นางสาว อิสรีย์ ผู้พัฒนพงษ์* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
41 70367 นางสาว วรรณวนัช คงศักดิ์ไพบูลย์* โนนเทพ สุรินทร์
42 70391 นาย ไพรัตน์ ตรกสังข์* น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
43 70394 นางสาว ศิริพร อำตำงาม ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
44 70410 นาย สุริยันต์ พรมโคตร ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
45 70411 นาย ธันยวุฒิ สุขเกษม ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
46 70488 นาย สายชนะ มั่นยืน* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
47 70514 นาย ศักดิ์ชัย ตระทอง ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
48 70526 นาย ณัฎฐพงศ์ อาจหาญ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
49 70724 นางสาว เปรมฤทัย ทองละมุล ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
50 70748 นางสาว รัตนาพร คำหล้า เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
51 70760 นาย สุจินต์ ถาวร ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
52 70849 นาย เกรียงไกร พรมแสน* กู่สวนแตงพิทยาคม บุรีรัมย์
53 70913 นาย ณัฐวุฒิ บุตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
54 70919 นาย อนิรุต วรรณภพ* ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
55 70948 นางสาว ศุภลักษณ์ แก้วสีสุข โพธิ์ทองพิทยาคม ร้อยเอ็ด
56 70996 นาย ศรัญญู คำจันทร์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
57 71007 นาย พิษณุ สมจิตร คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
58 71014 นาย เรืองชัย ประเสริฐสังข์ วิโรจน์ผดุงศาสน์ ร้อยเอ็ด
59 71045 นางสาว วีระณา ไกรศรี นาจะหลวย อุบลราชธานี
60 71072 นาย เฉลิมศักดิ์ ทศภูชัย โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
61 71080 นางสาว เสาวณีย์ ขยายวงษ์* ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
62 71101 นาย สายฟ้า จูมพิลา เมืองกลางประชานุกูล ยโสธร
63 71123 นาย อติชาติ จักรชุม เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
64 71129 นาย สุวัจน์ ศิริบุตร ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
65 71133 นางสาว อรอนงค์ บุพศิริ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
66 71315 นางสาว กาญจนา ซาตัน บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
67 71337 นาย เอกชัย ขันทะวัตร์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
68 71420 นาย ศรัณฑ์ภัทร สักใส ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
69 71561 นาย วิศวะ เกื้อทาน* เลิงนกทา ยโสธร
70 71585 นาย นพรัตน์ ลักขนัติ พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
71 71615 นาย วุฒิชัย อ้วนใหญ่* นาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี
72 71618 นาย กังวาลชัย ส่วยโสภา* เลิงนกทา ยโสธร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67254 นาย เมฆ ต่องสุพรรณ วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
2 68281 นางสาว ระพีพร นงนุช นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
3 68291 นาย มรกต กาละปัตย์ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
4 68481 นางสาว กนกวรรณ พละศักดิ์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
5 69111 นาย ธีระทรัพย์ สมบูรณ์ กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
6 69704 นางสาว สุภัตรา คำภา บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ
7 70046 นางสาว จิรณัฐมณญ์ พันทะปิว* เลิงนกทา ยโสธร
8 70523 นางสาว ทิพวรรณ พร้อมพูน* ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
9 70763 นางสาว จุรีรัตน์ จันทาทอง โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
10 71386 นางสาว ขวัญภิรมย์ สงสะอาด มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67311 นางสาว สิโรธร สันคะนุช วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
2 67730 นางสาว อลิษา สุนทรา ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
3 67822 นางสาว อาลิตา พิมพ์ไชย วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
4 67855 นาย วชิระ แสงชัย เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
5 68108 นางสาว ลลิตา ศรีประมาณ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 68215 นาย โชคชัย จำสูญ* โพธิ์ทองวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
7 68475 นาย สันติสุข จุลนีย์ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
8 68618 นางสาว อนุสรา อินทร์ตา พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
9 68660 นางสาว อรุณวดี วงงาม ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย อุบลราชธานี
10 69699 นางสาว ธัญญาลักษณ์ วณิชอนุกูล ประชาพัฒนศึกษา ศรีสะเกษ
11 70065 นาย ณัฐพล แก้วศรี มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
12 70231 นาย นิพนธ์ ชื่นจิตร รัตนบุรี สุรินทร์
13 70824 นางสาว จินตนา ผลเพิ่ม* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
14 70858 นางสาว กอแก้ว คัทมาร มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
15 71359 นางสาว วิไลพร สีภักดี น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : จุลชีววิทยา
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67207 นางสาว รัชฏาพร สุพรม บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
2 67288 นางสาว กัญญารักษ์ บุญโสภา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
3 67301 นางสาว แสงเดือน จันทาเวท ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
4 67323 นางสาว กฤษณา สุตัญตั้งใจ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
5 67366 นางสาว เพชรินทร์ จันทะศิลา ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
6 67530 นางสาว อริสรา เข็มแก้ว ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
7 67535 นางสาว จุฑามาศ บุญอุทัย ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
8 67555 นางสาว วรรณศิการ์ บุญทวี คำเตยวิทยา ยโสธร
9 67615 นางสาว ณริศรา เชษฐสิงห์ เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
10 67776 นางสาว จิตราภรณ์ วงศ์อินทร์ เดชอุดม อุบลราชธานี
11 67824 นางสาว ชะไบพร จันดีเลิศ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
12 67971 นางสาว สุธิรักษ์ บุญแสง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
13 68079 นางสาว กนกวรรณ ก้อนทรัพย์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
14 68099 นาย นำชัย ธระคำหาญ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
15 68174 นางสาว สุนันทา บัวใหญ่ เดชอุดม อุบลราชธานี
16 68180 นางสาว รัตนาพร ชุมภู มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
17 68263 นางสาว ชฎาพร น้อยทรง* หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
18 68274 นางสาว ปรางค์ทิพย์ สัตย์รักษ์ ตูมวิทยา ศรีสะเกษ
19 68301 นาย สุนทร สุขเลิม นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
20 68371 นางสาว ดาริณี บุญประจำ รัตนบุรี สุรินทร์
21 68427 นางสาว ชฎากร ทุ่นทอง คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
22 68526 นางสาว สมหญิง นามแก้ว ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
23 68604 นางสาว มาลัย ลุยพิมพ์* สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
24 68609 นางสาว เสาวลักษณ์ มังคะการ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
25 68673 นางสาว ณัฐธิดา เบ็ญเจิด สตึก บุรีรัมย์
26 68675 นางสาว พัชราภรณ์ พลเยี่ยม หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
27 68757 นางสาว ทิพย์ธัญญา โสดาพรม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
28 68772 นางสาว เสาวณีย์ เชื้อชัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี
29 68831 นางสาว มาริสา แก้วพระปราบ* น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
30 68859 นางสาว พรทิวา พันธ์แพง หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
31 68878 นาย กิตติพันธ์ ผลจันทร์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
32 69012 นางสาว อารีรัตน์ ศรีบุญ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
33 69014 นางสาว ปรียนุช พรมจันทร์ โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
34 69043 นางสาว วิไลลักษณ์ พละหงส์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
35 69285 นางสาว สุวิมล พงษ์วัน กุญชรศิรวิทย์ ศรีสะเกษ
36 69355 นางสาว วิลาวัลย์ โดรัมย์ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
37 69374 นาย ณัฐพล พนันชัย* ธาตุพนม นครพนม
38 69382 นางสาว ฐิติมา ภูมิลำเนา* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
39 69423 นางสาว ทิพวรรณ วันศรี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
40 69444 นางสาว วาสนา สยามนต์ หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
41 69502 นางสาว สิริพร จันทร์เพ็ญ เชียงแก้วพิทยาคม อุบลราชธานี
42 69505 นางสาว เสาวลักษณ์ ชอบทอง รัตนบุรี สุรินทร์
43 69546 นางสาว วิพัฒวดี ดวงใจ* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
44 69691 นาย นภัทรสกร พวงท้าว ประชาพัฒนศึกษา ศรีสะเกษ
45 69740 นางสาว นพินดา แสงสุกวาว เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
46 69745 นางสาว ศจีพันธ์ เพ็งมาตร โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
47 69893 นางสาว อุบลวรรณ ชนะพาห์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
48 69956 นางสาว นุจรี โกฎหอม รัตนบุรี สุรินทร์
49 69970 นางสาว ศุภาพิชญ์ อ่อนเรือง โพนสูงประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
50 69987 นาย วัชรินทร์ จันทุมา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
51 70080 นาย อานนท์ วงศ์คำ เดชอุดม อุบลราชธานี
52 70083 นางสาว ณัฐนิชา เจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
53 70169 นางสาว จิรัชยา พางาม สังขะ สุรินทร์
54 70201 นางสาว จันจิรา วงศ์คำสาย อุเทนพัฒนา นครพนม
55 70216 นางสาว เรวดี ศรีถนัด มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
56 70225 นาย วราวุฒิ เพ็งงาม รัตนบุรี สุรินทร์
57 70276 นางสาว นิติยา ดาราพันธ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
58 70449 นางสาว ชนนิกานต์ ครองบุญ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
59 70477 นางสาว นริศรา ศาลาแก้ว เดชอุดม อุบลราชธานี
60 70530 นางสาว กรรณิการ์ สมทรัพย์ พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
61 70620 นางสาว ผุสดี จอมรัตน์ ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ
62 70765 นาย กฤษณพล วาลีประโคน เดชอุดม อุบลราชธานี
63 70829 นางสาว บุญจิรา ภูยิหวา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
64 70866 นางสาว นันทวดี คุณาพันธ์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
65 70909 นางสาว น้ำตาล ปานเพ็ชร ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์
66 70941 นางสาว ผกามาศ กุลวงศ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
67 70960 นางสาว สุภาวดี บัวทอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
68 70967 นางสาว ณัฐิกา ชาติมนตรี ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
69 70968 นางสาว เพียงขวัญ แก่นท้าว คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
70 70979 นางสาว ลัดดา จันทรบูชา* ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
71 70981 นาย สุรชัย เเก้วสีสุข โพธิ์ทองพิทยาคม ร้อยเอ็ด
72 71020 นางสาว เยาวดี หินซุย หนองฮีเจริญวิทย์ ร้อยเอ็ด
73 71039 นางสาว รุ่งทิพย์ เวลา อุเทนพัฒนา นครพนม
74 71109 นางสาว ศิริพร เกษอินทร์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
75 71166 นางสาว จันทร์เพ็ญ เหมือนมาตย์* ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
76 71263 นางสาว กมลวรรณ ลอยหา หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
77 71276 นางสาว พิกุล ผดาวัลย์* สหธาตุศึกษา อุบลราชธานี
78 71352 นางสาว สุจิตตรา พิมพ์ภู โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
79 71353 นางสาว นิตยา ขวัญทะรี โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
80 71378 นางสาว สุภาลักษณ์ พามา ศึกษาประชาสามัคคี สกลนคร
81 71406 นางสาว ปิยะภรณ์ ลครไชย* กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เคมี
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67232 นางสาว กาญจนา มาจอมศรี* นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
2 67258 นาย พงษ์พันธ์ ศรีโกศล โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
3 67291 นางสาว นิสากร นามวงษ์ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
4 67310 นางสาว วรรณภา สายตรง* ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
5 67481 นาย ธวัชชัย บุทอง* หนองแวงวิทยาคม สุรินทร์
6 67508 นางสาว มณีญา เทพสมบัติ เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
7 67559 นางสาว สุนิสา คนซื่อ คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
8 67587 นางสาว ยอดหญิง เข็มทอง บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
9 67662 นาย อานนท์ สากุล โพนสูงประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
10 67718 นางสาว เจนจิรา โยธะวัช บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
11 67762 นาย อภิสิทธิ์ อุทคำกอง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
12 67891 นางสาว ดวงใจ แถมวัน เดชอุดม อุบลราชธานี
13 67911 นางสาว ปาลิกา เอกธาดาธนกิจ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
14 67928 นาย ธนดล ชาดา ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ
15 67956 นางสาว ฐิติมน วิเศษชาติ ตูมวิทยา ศรีสะเกษ
16 68046 นาย ชัยประสิทธิ์ เลิศศิริ* ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
17 68084 นางสาว ณัฐทิชา คำมุงคุณ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
18 68113 นางสาว นันทิยา หน่อแก้ว ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
19 68145 นางสาว ณัฐญาณี บัวงาม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
20 68146 นางสาว จิราภรณ์ พันธ์เพ็ง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
21 68164 นางสาว ภาวิณี วิชลิน ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
22 68200 นางสาว พัชรียา มัทธนัง เมยวดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด
23 68237 นางสาว เหมสุดา ร้อยมาลี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
24 68323 นางสาว สุภนิดา สิงหาสา* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
25 68478 นางสาว ประภัสสร ฑีฆะสุข บ้านไทยวิทยาคม อุบลราชธานี
26 68489 นางสาว รัศมี คำใต้ ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
27 68611 นางสาว เรไร เจตนา ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
28 68632 นางสาว นิราภรณ์ อำคา ดงสว่างวิทยา อุบลราชธานี
29 68644 นาย ธงชัย พาหา เมืองแคนวิทยาคม ศรีสะเกษ
30 68698 นางสาว นงค์ลักษณ์ บุตรดี* วังยางวิทยาคม นครพนม
31 68700 นางสาว อัจฉรียา หวังโสม รัตนบุรี สุรินทร์
32 68724 นางสาว ขวัญนภา คำพิราช เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
33 68839 นางสาว ชุติมา ดวงสิน ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
34 68845 นางสาว ชลิตา ทรงศิลป์* พังโคนวิทยาคม สกลนคร
35 68887 นาย สิทธิพร ศรีหวาด* จตุรภูมิพิทยาคาร ศรีสะเกษ
36 68897 นาย ภาสกร อุตส่าห์ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
37 68996 นางสาว ริญาพร สมหวัง* ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
38 68997 นางสาว รัชนี เกื้อกูล ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
39 69142 นางสาว ปรีญาภัทร ตะวังทัน* อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
40 69152 นางสาว จริยา แก้วใส ทรายมูลวิทยา ยโสธร
41 69211 นางสาว สุดารัตน์ ถินสถิตย์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
42 69365 นางสาว ศริญญา อินทร์จันทร์ดา ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
43 69397 นาย จุตินันต์ พันธ์ยม คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
44 69591 นางสาว เมทินี นิยม โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
45 69764 นางสาว อรวิภา อรเพชร* นาโปร่งประชาสรรค์ ยโสธร
46 69839 นางสาว ศศิวิมล ปัสสาจันทร์* นาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี
47 69898 นางสาว ศรัญญา แก่นท้าว บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
48 69902 นางสาว สุนิสา บัวโรย เชียงใหม่ประชานุสรรณ์ ร้อยเอ็ด
49 69938 นางสาว เบญจวรรณ สมชอบ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
50 69942 นางสาว สุวดี มิรัตนไพร* พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
51 70056 นางสาว พัชรียา จอมหงษ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
52 70066 นางสาว ลำพูล สงค์พิมพ์ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
53 70137 นาย มงคลชัย เกตศักดิ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
54 70186 นางสาว ศศิประภา สุภาษร มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
55 70271 นางสาว จุฑารัตน์ แก่นจันทร์ วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
56 70587 นางสาว กนกอร สุพร คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
57 70606 นางสาว อภิสรา จันทร์สุข* พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
58 70647 นางสาว ธัญญารัตน์ ชิณวงศ์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
59 70757 นาย อภิชาต บรรลังค์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
60 70804 นางสาว รุ่งฤทัย กูดโสม ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
61 70819 นาย คมสันต์ เอกศิริ ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
62 70876 นาย ณัฐพล วงเวียน มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
63 70921 นางสาว นารถฤดี จันทปสาร ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
64 70933 นางสาว เบญจมาศ พิมพ์สมาน หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
65 70943 นางสาว อุไรรัตน์ บุญเรือง* ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
66 70997 นางสาว พิชญา ธนูศิลป์* นางรอง บุรีรัมย์
67 71000 นาย ชัชวาลย์ แก้วรักษา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
68 71012 นาย พลพฤทธิ์ ไชยกาล นาจะหลวย อุบลราชธานี
69 71128 นางสาว วิชาดา บุญเชื้อ กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
70 71141 นางสาว กิตติยา ชนะพาห์ กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
71 71160 นาย ณฐกร คันธชาติ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
72 71195 นางสาว ปิยาภรณ์ สิงหาด เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
73 71218 นางสาว ดาราวรรณ ขุนไชย* พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
74 71269 นางสาว กนกพร ร่วมรักษ์ กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
75 71338 นางสาว เกษมณี อุทาจิต โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
76 71498 นางสาว สิรีธร ปัสสาคำ นาจะหลวย อุบลราชธานี
77 71502 นางสาว จันทร์จิรา บุญขาว ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
78 71519 นางสาว วรรณนิษา ต้นสิงห์ ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
79 71553 นางสาว ดวงกมล หิรัญพันธ์ ดอนมดแดงวิทยาคม อุบลราชธานี
80 71554 นางสาว วิริยา ชะเทียนรัมย์ แวงแก้ววิทยา ศรีสะเกษ
81 71593 นาย อมรชัย ไชยโคตร ไตรมิตร ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ฟิสิกส์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67654 นางสาว อัญชลี สมพร้อม โพนสูงประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
2 68065 นาย ธนพล ขันเขตต์ ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ
3 68743 นางสาว สุดาพิชญ์ ธงศรี เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
4 68976 นาย นิธิกร เที่ยงทัศน์* จตุรภูมิพิทยาคาร ศรีสะเกษ
5 69184 นางสาว ผกามาศ อภัยโส เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
6 69277 นางสาว สุปราณี สอนใจ ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
7 69402 นางสาว นิรชนก พันธ์ท้าว ตาลสุมพัฒนา อุบลราชธานี
8 69469 นางสาว นันธิดา ทองแก้ว ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
9 69548 นาย วัชระ ศรีเมือง กุญชรศิรวิทย์ ศรีสะเกษ
10 70180 นาย สุวินัย โสภาพันธ์ พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
11 70489 นางสาว อรทัย อารมย์เพียร เดชอุดม อุบลราชธานี
12 70539 นางสาว เจนจิรา จันทะนันท์* พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
13 71024 นางสาว อภินันท์ บุญชะโด หนองฮีเจริญวิทย์ ร้อยเอ็ด
14 71188 นาย เทวฤทธิ์ ชาติเจริญศิลป์สุข* พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
15 71371 นางสาว ศศิมาภรณ์ สีจันแสง มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
16 71399 นาย กฤษฎา บุญหาร พนาศึกษา อำนาจเจริญ
17 71466 นางสาว ลำแพน จันทะสน ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ
18 71607 นางสาว พุทธรักษา พิมพ์ลาย* แร่วิทยา สุรินทร์
19 71614 นางสาว พิไลวัลย์ พิมพ์ลาย* แร่วิทยา สุรินทร์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67368 นาย พีรดนย์ ไชยมี วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
2 68071 นางสาว ตรีรัตน์ คำพูล ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
3 68966 นางสาว ณัฐธิดา ราตรี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
4 69709 นางสาว ศรินยา คงคาพันธ์ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
5 69858 นาย ชนะภัย วรรณอุ่น ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 70094 นาย สรณ ศุขเกษม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
7 71091 นาย สนธญา ไชยสุวรรณ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
8 71391 นางสาว จุฑามาส สุพรรณ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67294 นางสาว นิภาพร จําปาศรี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
2 67436 นางสาว ธนาภรณ์ รองเมือง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
3 67915 นางสาว รุ่งทิวา ประกายแก้ว ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
4 68086 นางสาว ลลิตา หาญชัย นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
5 68243 นางสาว วิจิตตรา อาษา นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
6 68369 นางสาว จิรภิญญา ชมชื่น* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
7 68399 นางสาว อนงลักษณ์ แซ่ล้อ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
8 68564 นาย เจนนุวัฒน์ อาภรณ์ศรี* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
9 68692 นางสาว อรวรรณ สำราญดี ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
10 68862 นางสาว ธนาวรรณ วงค์มาเกษ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
11 68924 นางสาว สุกานดา เสนงาม เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
12 69044 นางสาว ยุวดี น้อยหลุบเลา คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
13 69310 นางสาว อารียา ชะภูธร* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
14 69405 นางสาว วิจิตรา วิลามาศ* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
15 69580 นาย ธวัชชัย มุ่งงาม สังขะ สุรินทร์
16 69736 นางสาว สมปอง โสสว่าง โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
17 69804 นางสาว วิกานดา ดวนใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
18 69934 นาย ปริวัฒน์ ปลั่งกลาง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
19 70009 นางสาว สุกัญญา บุญแท้ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
20 70057 นางสาว วรางคณา คำแก้ว โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
21 70661 นางสาว ชิดชนก เสนพิมพา ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
22 71052 นางสาว จันทร์ดา วรรณสิงห์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
23 71119 นางสาว หทัยชนก แก้วบุญเรือง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
24 71317 นางสาว ขวัญกมล เลิศไพศาลสกุล* นางรอง บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67228 นางสาว จริยา เสนาจันทร์* นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
2 67604 นางสาว ชลธิชา กุระจินดา ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
3 67616 นางสาว เมวิกา พวงลำเจียก ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
4 67679 นางสาว นิภาวรรณ แซ่ตั้ง* เลิงนกทา ยโสธร
5 67961 นาย นฤพล มูลเซอร์ ทรายทองวิทยา ร้อยเอ็ด
6 68089 นางสาว ธนัญญา โทรวัฒนา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
7 68201 นางสาว กัญญารัตน์ ศรีสุข ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
8 68235 นาย เก่งกาจ พิธิธรรม* จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
9 68338 นางสาว ธีรารัตน์ ตุ้มทอง สังขะ สุรินทร์
10 68463 นางสาว ขวัญชนก สุทธิอาคาร เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
11 68468 นางสาว สาธิยา คูณราช* เลิงนกทา ยโสธร
12 68470 นางสาว นพมาศ บทศรี* เลิงนกทา ยโสธร
13 68594 นางสาว จิรสุตา สุขเสริม* นางรอง บุรีรัมย์
14 68655 นางสาว ธนาภรณ์ คูณคง* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
15 68912 นางสาว อรณี พรรณา* นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
16 69135 นางสาว ประภัสสร ทองดา หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
17 69175 นางสาว เมธินี ชมพันธ์ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
18 69302 นาย อาทิตย์ ศรีเสน คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
19 69364 นางสาว ยุรีพร ทำทอง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
20 70326 นางสาว นดา สุดศักดิ์กรี จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
21 70521 นาย อภิชาติ ศรีมงคล อุเทนพัฒนา นครพนม
22 70619 นางสาว เยาวพา ยี่สุ่นหอม ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์
23 70660 นางสาว มณฑิตา อินทรามะ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
24 70924 นางสาว ชฎาพร มัจฉาชาติ* นางรอง บุรีรัมย์
25 70999 นาย ภัทรพล ทรัพย์สุข* บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
26 71205 นางสาว วาสนา สายมั่น ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
27 71312 นางสาว จุฑารัตน์ ทองคำ* จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67265 นาย ธนารักษ์ ไชยศรี* ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
2 67391 นางสาว อาภัสรินทร์ ปัสสาคำ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
3 67449 นางสาว ศิรินญา กันนุฬา บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ
4 67521 นาย พิทักษ์ ศิลณรงค์ กระเทียมวิทยา สุรินทร์
5 67562 นางสาว วิจิตรา แสนจันทร์* ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
6 67572 นางสาว จิตติมา ธิบูรณ์บุญ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
7 67678 นางสาว กฤติยา แสงแก้ว* เลิงนกทา ยโสธร
8 67726 นางสาว จินตนา แก้วพวง กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
9 67765 นางสาว ปวิตรา แซ่เล้า สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
10 67781 นาย ศรัณย์ วิชาธรณ์ ดงยางวิทยาคม อุบลราชธานี
11 67829 นางสาว นันทิยา มะณีสาย เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
12 67914 นางสาว วัลภา แกล้วกล้า ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ
13 67996 นางสาว วิจิตรา วิรัตนนันท์ โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
14 68117 นางสาว หทัยชนก ทามล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
15 68125 นางสาว ศิริขวัญ ประกิจรัมย์* ทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) บุรีรัมย์
16 68147 นางสาว ศิริพร เปรียญ โพนสูงประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
17 68238 นางสาว จริยา จิตรมั่น บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ
18 68411 นาย บูชิต ณรงค์พันธ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
19 68505 นางสาว อารีรัตน์ ยุทธศรี เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
20 68522 นาย ดุสิต บุญทา โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
21 68588 นางสาว สายสุรีย์ หงษ์หิรัณยา* สนมวิทยาคาร สุรินทร์
22 68645 นางสาว สมปอง สีลากุล หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
23 68661 นางสาว สุดาพร แสงแก้ว เมืองแคนวิทยาคม ศรีสะเกษ
24 68668 นางสาว ลัดดาวรรณ ศรีนวล เมืองแคนวิทยาคม ศรีสะเกษ
25 68826 นางสาว อินทรา คำบาล เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
26 68934 นางสาว อิศศริญาภรณ์ คูณตุ้ม โนนกลางวิทยาคม อุบลราชธานี
27 68958 นางสาว ศันศนีย์ ทองงาม* ห้วยขะยุงวิทยา อุบลราชธานี
28 68995 นางสาว สิริธัญญ์ เมคัน บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
29 68998 นางสาว พัณณ์ชิตา วิจิตรธำรงศักดิ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
30 68999 นางสาว สุมาลัย แสนทวีสุข* นาโพธิ์วิทยา อุบลราชธานี
31 69006 นางสาว พรรณทิพา บุญน้อย ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
32 69133 นางสาว ศิริพร ภูติรักษ์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
33 69340 นางสาว ศิริลักษณ์ เมืองแวง ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
34 69352 นางสาว นงนุช ใจตุ้ย ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
35 69595 นาย อภินันท์ ดาทอง ตานีวิทยา สุรินทร์
36 69653 นางสาว รัตนาภรณ์ หน่อแก้ว มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
37 69743 นางสาว เพ็ญนภา คำเหลี่ยม ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
38 69775 นางสาว จันทร์เพ็ญ พรชู เดชอุดม อุบลราชธานี
39 69917 นางสาว ขนิษฐา วงค์คำ กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
40 69963 นางสาว เบ็ญจพร กุนอก เชียงใหม่ประชานุสรรณ์ ร้อยเอ็ด
41 70106 นางสาว อริสรา กำไมล์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
42 70120 นางสาว ณีรนุช สิมมาทอง โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
43 70171 นางสาว นิทรา สุขสานต์ เดชอุดม อุบลราชธานี
44 70372 นางสาว ศิริกัญญา คำปุน คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
45 70440 นางสาว อุไรลักษณ์ โสมา เดชอุดม อุบลราชธานี
46 70444 นางสาว ภาราตี เรือนเจริญ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
47 70603 นางสาว อทิตยา ลุนละบุตร เดชอุดม อุบลราชธานี
48 70607 นางสาว สุจิตรา วรสิงห์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
49 70624 นางสาว ทิวารักษ์ แซ่โล้ว สังขะ สุรินทร์
50 70686 นาย ธีรภัทร บุ้งทอง นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
51 70722 นางสาว อาภาพร สุวรรณะ ชุมชนบ้านบุเปือย อุบลราชธานี
52 70738 นาย ฐานันดร ดียิ่ง ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
53 70790 นางสาว นิลาวรรณ อันตะละโลก มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
54 70815 นางสาว พัชรียา บุญขาว ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
55 70818 นางสาว พิมพิไล สร้อยปัสสา เดชอุดม อุบลราชธานี
56 70881 นางสาว กุสุมา พากุล ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย อุบลราชธานี
57 70882 นางสาว จริยา เจริญ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
58 70944 นางสาว หัทยา มาหา* ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
59 70946 นางสาว พรศิริ มาทวงศ์* ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
60 70990 นางสาว หนึ่งฤทัย ภัทรดำรงค์ ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ
61 71051 นางสาว วาริณี ไกรศรี นาจะหลวย อุบลราชธานี
62 71067 นางสาว พิชญา ชาลีหอม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
63 71088 นางสาว นุชจรี เนตรสูงเนิน ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
64 71090 นางสาว ชาลิสา ศรีสง่า พนาศึกษา อำนาจเจริญ
65 71112 นางสาว วลีรัตน์ ไชยสุวรรณ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
66 71151 นางสาว ธนาภรณ์ แข่งขัน มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
67 71234 นางสาว รัตนาวดี เรืองศรี นาจะหลวย อุบลราชธานี
68 71289 นางสาว มยุรี วงค์ใหญ่* สายธารวิทยา ศรีสะเกษ
69 71367 นางสาว ธัญญาภัทร์ ทองบุญโท* ทุ่งหลวงพลับพลาไชย ร้อยเอ็ด
70 71397 นางสาว ธัญญารัตน์ กองนางอ้ม ศึกษาประชาสามัคคี สกลนคร
71 71417 นาย วุฒินันท์ วิชัย นาจะหลวย อุบลราชธานี
72 71516 นางสาว อรุณกมล อัปกาญจน์ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
73 71599 นาย ณรงค์ฤทธิ์ โลกคำลือ* นาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การท่องเที่ยว
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67289 นางสาว รัชนีกรณ์ โคตสิริ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
2 67374 นางสาว พิไลวรรณ เหล่าหา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
3 67438 นาย พงษ์สิทธิ์ มณี ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
4 67603 นางสาว นิตยา สุมนาตย์* ธาตุพนม นครพนม
5 68051 นางสาว รุจี ขยันการ* โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
6 68242 นางสาว นัฐธิดา ถาศักดิ์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
7 68290 นาย สิทธิชัย ท้าวนอก มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
8 68407 นางสาว ชลชนก สุทธิอาคาร เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
9 68421 นางสาว พิสมัย เพ็ชรมาก* ประดู่แก้วประชาสรรค์ สุรินทร์
10 68832 นาย ชวลิต ดีไธสง ตลาดโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
11 68877 นางสาว มุทิตา รินทระ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
12 69132 นางสาว สุจาริณี พงษ์สุระ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
13 69385 นางสาว สายใจ ศรีธรรม กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
14 69641 นางสาว ศรันญา มะลิงาม* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
15 69757 นาย ภราดร สาธรราช เดชอุดม อุบลราชธานี
16 69833 นาย บุญโชค ศรีลาชัย ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ศรีสะเกษ
17 70004 นางสาว กุลนิษฐ์ ผลจันทร์* คำเตยวิทยา ยโสธร
18 70090 นางสาว กรรณิการ์ โทสิงห์ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
19 70316 นางสาว นภมณฑ์ เหล่าบุตรสา มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
20 70355 นางสาว จิตรา โซ่เมืองแซะ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
21 70409 นาย วฤทธิ์ แสงสันต์ เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
22 70458 นางสาว วรรณกรณ์ พิมพ์พร* พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
23 70623 นางสาว หทัยทิพย์ คำนนท์ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
24 70889 นางสาว รุ่งนภา ภาดี กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
25 71036 นางสาว สุธิลักษ์ ลวดทอง* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
26 71380 นางสาว เบญจมาศ อินทจักร กำแพง ศรีสะเกษ
27 71432 นางสาว จินตนาภรณ์ คำสวัสดิ์ ตาลสุมพัฒนา อุบลราชธานี
28 71542 นางสาว คชาถรณ์ ไทรย้อย* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ภาษาไทยและการสื่อสาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67429 นางสาว พิศมัย สีมาคำ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
2 67432 นางสาว จุรีรัตน์ พั่วชู โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
3 67659 นางสาว เสาวคนธ์ เดชประเสริฐ บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ
4 68020 นาย บุญครอง อ่อนสุด เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
5 68239 นางสาว สุนิสา ทะนานคำ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
6 68311 นางสาว อัญชลี โสสว่าง นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
7 68355 นางสาว สุนิสา พงษ์สุระ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
8 68628 นางสาว อุทัยวรรณ ทุมเมฆ เดชอุดม อุบลราชธานี
9 68667 นางสาว วันวิสา จารุไชย ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
10 68678 นางสาว ศรัณยพา เสมอศรี ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
11 68682 นางสาว อาลดา ผิวอ่อน ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
12 68719 นางสาว อุบลวรรณ ไชยราช เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
13 68962 นางสาว กนกวรรณ พรมฉวี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
14 68969 นางสาว ณิฐินันท์ ปานประชาติ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
15 69672 นางสาว นฤมล จอมใจ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
16 69675 นางสาว กิรติ นาสารี บ้านไทยวิทยาคม อุบลราชธานี
17 69676 นางสาว พัชรี ไชยแสง เมยวดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด
18 69684 นางสาว อรอุมา สุวรรณะจู ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
19 69703 นางสาว สุกัญญา คูณผล ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
20 69715 นางสาว สุดาพร จันทะสอน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
21 69754 นางสาว เนตรปรียา ผาสุด พนาศึกษา อำนาจเจริญ
22 70122 นางสาว ประนัดดา มลสิน โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
23 70153 นางสาว สุพัตรา อุคำ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
24 70285 นางสาว เจนจิรา วิสามารถ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
25 70432 นางสาว ฐาปนี กาบบัวศรี นาจะหลวย อุบลราชธานี
26 70532 นางสาว กนกอร อุ้มบุญ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
27 70579 นางสาว พัชรินทร์ เข็มทอง พนาศึกษา อำนาจเจริญ
28 71316 นางสาว อนุสรา ณ เรืองผล* กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ประวัติศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67241 นางสาว ธนิตา สายหงษ์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
2 67797 นางสาว สุพรรษา สว่างภพ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
3 68085 นางสาว เสาวณีย์ ชมคุณ เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
4 68663 นาย เฉลิมพร แสงแก้ว เมืองแคนวิทยาคม ศรีสะเกษ
5 69005 นาย ทรนง ใจทอง ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
6 69017 นางสาว จิตติพร วงค์คำเหลา ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ
7 69199 นางสาว สาวิณี สารภาพ* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
8 69345 นางสาว นัตติยา ถนอมสมบูรณ์* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
9 69635 นางสาว ศศิธร หลงผดุง* กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
10 70017 นาย โชคอนันต์ ประสานพิมพ์* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
11 70821 นางสาว นฤมล มณีสังข์ เดชอุดม อุบลราชธานี
12 70928 นาย สันติสุข ไชยสำแดง* นาโพธิ์วิทยา อุบลราชธานี
13 71139 นาย ยุทธนา ช่วยตา พนาศึกษา อำนาจเจริญ
14 71440 นางสาว อ้อมใจ ฟองลม มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : นิเทศศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67942 นางสาว จรรยา จันทร์นัน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
2 68649 นางสาว วิราวรรณ แหวนหล่อ เมืองแคนวิทยาคม ศรีสะเกษ
3 68864 นางสาว สุพัตรา สารบูรณ์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
4 69031 นางสาว ชนิสรา ญาณะรมย์ หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
5 69067 นาย กิตติศักดิ์ พิมพ์บุญมา หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
6 69204 นางสาว สุทธารัตน์ ลานนท์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
7 69394 นาย วิชัย ทองทรวง หวายคำวิทยา ศรีสะเกษ
8 69594 นางสาว นันทนา ทองจันทร์ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
9 69654 นางสาว ญาณิศา แซ่ฮ้อ หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
10 70244 นางสาว บรรพตรี ศรีหะมงคล อุเทนพัฒนา นครพนม
11 70275 นางสาว ปนัดดา พรหมงอย* เต่างอยพัฒนศึกษา สกลนคร
12 70287 นางสาว สุรางคนา วิบูลย์ธรรมกิจ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
13 70317 นางสาว รุ่งทิพย์ นนท์พละ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
14 70344 นางสาว จริยาพร สุดาเดช* พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
15 70747 นางสาว ชลธิชา มั่นหมาย* จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
16 70750 นางสาว ปาริชาติ สนอง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
17 70961 นาย ปิยพงศ์ วงศ์วัฒนา สังขะ สุรินทร์
18 71083 นางสาว ปัทมา เทพโพด เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
19 71509 นางสาว นาตาลี บุญแถม นาจะหลวย อุบลราชธานี
20 71580 นางสาว องอร เหลืองวิเศษ* พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
21 71626 นางสาว กนกวรรณ ตนะภักดิ์* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : นิติศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67212 นางสาว สิริวิภา ประถมไชย บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
2 67222 นางสาว นีรนุช แสนสุริวงค์* นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
3 67314 นางสาว เพชรรัตน์ วรศิลป์ ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
4 67326 นางสาว นิตยา จันฤาชัย* พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
5 67467 นางสาว เพ็ญสุภา พรมกิ่ง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 67538 นางสาว ชนาพรรณ อ่ำสมคิด ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
7 67683 นางสาว เจนจิรา สุทธิแพทย์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
8 67707 นางสาว สุจิตตรา สังฆะศรี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
9 67782 นางสาว บุษบา บัวลา ดงยางวิทยาคม อุบลราชธานี
10 67813 นางสาว ญานิกา สีชะนะ ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
11 67845 นาย เจษฎา อานันต์ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
12 67902 นาย เศรษฐา พึ่งภพ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
13 67940 นางสาว ศิริลักษณ์ โคตะมาลี พนาศึกษา อำนาจเจริญ
14 68043 นางสาว รัชนี คำมุงคุณ* นาแกพิทยาคม นครพนม
15 68053 นางสาว กาญจนา จันขยัน* ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
16 68072 นางสาว สุธาทิพย์ ขวัญคำ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
17 68080 นางสาว คนิษฐา ตลับไธสง ห้วยหินพิทยาคม บุรีรัมย์
18 68082 นาย กฤษดา ปองดอง บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
19 68103 นางสาว อภิระมณ หลาทอง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
20 68105 นาย อธิวัฒน์ คุดนา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
21 68132 นาย กิตติพงษ์ พรมทอง พนาศึกษา อำนาจเจริญ
22 68135 นางสาว ศิรประภา มลทินอาจ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
23 68210 นางสาว วิราวัลย์ ชาวนา บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
24 68230 นาย ศตวรรษ เห็มราช โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
25 68248 นางสาว นาตยา สอนคำเสน โนนค้อวิทยาคม ศรีสะเกษ
26 68278 นางสาว จิราภรณ์ อาษาดี ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
27 68308 นางสาว ชฎาภรณ์ บรรลือ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
28 68344 นางสาว อัณชนา อ่อนอาจ* ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
29 68414 นาย สุเมธี ทาริวงค์ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
30 68418 นางสาว เมวิกา ทองประภา* ทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) บุรีรัมย์
31 68474 นางสาว ทิวากร วันริโก น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
32 68490 นางสาว สมจิตร ผดาจิตร โชคชัยวิทยา มุกดาหาร
33 68517 นางสาว เจนจิรา ดวงตา เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
34 68548 นาย ทวีวัฒน์ ยุรศักดิ์พงศ์ ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ
35 68579 นาย วานิช พันเดช* โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
36 68617 นาย ณัฐพงค์ แซ่อึง กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
37 68652 นางสาว รุจิรา จุลนีย์* กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
38 68653 นางสาว อริสรา ศิริโส* โพธิ์ทองวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
39 68676 นางสาว อุษา นามปัญญา ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
40 68677 นางสาว กัลยาณี เชื้อเมฆ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
41 68708 นางสาว รุ่งนภา เเสงศรี โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
42 68739 นางสาว ประไพ ศิลาชัย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
43 68786 นางสาว วัชราภรณ์ วงษ์คำชัย ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
44 68794 นางสาว จันทร์ทิพย์ สมุติรัมย์ ตลาดโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
45 68796 นางสาว เอื้อการย์ สุระวรรณะ ตลาดโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
46 68798 นางสาว ปภัสศิริ เสนนอก* สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
47 68888 นางสาว สุนันทา ตุลาคม เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
48 68889 นางสาว สุภาภรณ์ ทองงา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
49 68986 นางสาว อุไรรัตน์ สาริบุตร มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
50 68988 นางสาว ณัฐพร ผลจันทร์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
51 68990 นางสาว เพ็ญศรี ถาวร กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
52 69023 นาย สุวิชชา อินทพรม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
53 69029 นางสาว สุภาพร ลอยหา ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
54 69062 นางสาว อุมาภรณ์ ชินวงค์ รัตนบุรี สุรินทร์
55 69076 นาย วชิระ สีแสด* หนองบัวฮีวิทยาคม อุบลราชธานี
56 69136 นาย ภานุพันธ์ พันธ์พาห์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
57 69151 นางสาว อนิสสา การินทร์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
58 69226 นาย สุรชาติ สิตวงษ์ โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
59 69284 นางสาว บุษบากร คำเมือง กุญชรศิรวิทย์ ศรีสะเกษ
60 69297 นางสาว ชนากานต์ บุตรศรี พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
61 69323 นางสาว วารุณี ท้าวมา เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี
62 69331 นางสาว อินทิรา เอี่ยมโคกสูง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
63 69369 นาย วรพงษิ์ วรสุทธิ์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
64 69386 นางสาว แก้วตา ยืนสุข ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
65 69395 นางสาว อนงนาฎ วงค์ทะเล ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
66 69399 นางสาว พรรัชดา อัมภรัตน์* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
67 69456 นางสาว ธาราภรณ์ แก้วคำ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
68 69483 นางสาว วงเดือน รัตนกรณ์ ตานีวิทยา สุรินทร์
69 69500 นาย โชคชัย ดอกบัว* ศรีแก้วประชาสรรค์ ยโสธร
70 69620 นางสาว ศุภากร จิตรบุญพิทักษ์ คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
71 69631 นาย นพพร สิงห์อ่อน เดชอุดม อุบลราชธานี
72 69683 นางสาว วิภาดา แสนใจต๊ะ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
73 69755 นางสาว วงษ์มานิฉัตร ผาหยาด ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
74 69827 นางสาว กวินา ก้อนคำ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
75 69836 นางสาว รุจิรา งามแสง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
76 69914 นาย ธนภัทร ศรีวะรมย์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
77 69919 นางสาว กัญญารัตน์ ภิริรักษ์ โพนทองวิทยายน ร้อยเอ็ด
78 69946 นางสาว รัตนา พละเลิศ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
79 69951 นางสาว กัลทริกา โทศรีทา เดชอุดม อุบลราชธานี
80 69988 นางสาว ปรียาพร ศิลาเหลือง* พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
81 70030 นางสาว นีรนาถ มังกรทอง* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
82 70161 นางสาว เขมจิรา ทองนำ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
83 70165 นางสาว สุดารัตน์ สิงห์ธี* ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
84 70177 นางสาว รจนา คนเพียร คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
85 70213 นางสาว นฤมล ธรรมพิทักษ์* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
86 70247 นางสาว ปิยธิดา ทองจัตุ วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
87 70256 นาย วโรดม เทศนา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
88 70257 นางสาว อารีรัตน์ ธิวะโต พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
89 70299 นางสาว ลลิตา บุทฤทธิ์ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
90 70341 นางสาว ดาวัลย์ บุญเทียม เดชอุดม อุบลราชธานี
91 70359 นางสาว ปัทมา อินธิมาศ* น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
92 70400 นางสาว อภิวัน ม่วงมนตรี* พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
93 70412 นาย จักรกริช จะโรจร น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
94 70541 นางสาว ภัทรวดี อินทา นาจะหลวย อุบลราชธานี
95 70678 นางสาว พัชรภรณ์ พลซ้าย ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
96 70706 นางสาว สุภัสสร ดุจดา* หนองบัวฮีวิทยาคม อุบลราชธานี
97 70755 นางสาว ฤทัยรัตน์ จันทสุข ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
98 70756 นาย กิตติพงษ์ แก้วคูณ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
99 70820 นาย อนุพันธ์ ภักดี พนาศึกษา อำนาจเจริญ
100 70837 นางสาว เสาวลักษณ์ เพชรมี เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
101 70872 นางสาว อัจฉราพร ใจจุลละ* พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
102 70934 นางสาว สุรัตดา เหมาะสม กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
103 70947 นางสาว แสงเทียน อินทะศรี โพธิ์ทองพิทยาคม ร้อยเอ็ด
104 70991 นาย ธีรภัทร สิมลี เดชอุดม อุบลราชธานี
105 71010 นางสาว นิตยา ขวัญสูนู วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
106 71056 นางสาว นุจรี พันขาม พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
107 71065 นางสาว จิรพร เวียนขุนทด จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
108 71114 นางสาว หทัยกาญจน์ อุดหนุน โนนค้อวิทยาคม ศรีสะเกษ
109 71142 นางสาว ปัทมา กสิภูมิ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
110 71154 นางสาว นิธิกานต์ ประวะกุล* เลิงนกทา ยโสธร
111 71159 นางสาว รัตติยาภรณ์ บุญเต็ม* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
112 71189 นาย สิริวัฒน์ ทองอินทร์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
113 71192 นางสาว อุดมศร นาขนานรัมย์* กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
114 71237 นางสาว ศิริวรรณ ทำนุ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
115 71265 นางสาว รัตนา กันนุฬา บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ
116 71271 นางสาว พัชรา กิ่งก้าน บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ
117 71332 นางสาว ศิริกฤษณ์ เขียวกลม เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
118 71348 นางสาว พรนิภา ทาหอม เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
119 71388 นางสาว คณารมย์ ทอนมาตร ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
120 71421 นางสาว ปุณฑริกา บุญแสนแก้ว* กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
121 71521 นางสาว สุพัตรา อิ่มใจ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
122 71559 นางสาว วิภาดา ตาทิน ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
123 71565 นาย ณัฐวุฒิ เชิดศิริผล ตาลสุมพัฒนา อุบลราชธานี
124 71608 นางสาว วราภรณ์ คำพระทิตย์ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การออกแบบอุตสาหกรรม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67210 นางสาว มานิตา วรโยธา* เลิงนกทา ยโสธร
2 67810 นางสาว กมลทิพย์ เทศกูล ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
3 68656 นางสาว วันเรือน พรมดี เมืองแคนวิทยาคม ศรีสะเกษ
4 68981 นางสาว วิภาวี แก้วศรี* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67188 นางสาว สรญา วงค์เลิศ คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
2 67384 นางสาว ฐิติพร จันทร์ศิริ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
3 67669 นางสาว น้ำตาล รอดสาตรา มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
4 67744 นางสาว พัดชา เสียงล้ำ* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
5 68247 นางสาว นิโลบล ประวาฬ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
6 68384 นางสาว จิราภรณ์ สุตรา ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
7 69192 นางสาว ชลธิชา ผิวผ่อง คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
8 69196 นางสาว อภิรมย์ สมสอางค์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
9 69333 นางสาว นางสาวศิริลักษณ์ เเสงนิล เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
10 69337 นางสาว กนกทิพย์ บัวใหญ่* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
11 69361 นางสาว ยุวนันท์ สาระบัว ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
12 69393 นาย วรเชษฐ์ กุลโชติ โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
13 69442 นางสาว เพ็ญพิกุล บรรพตะธิ* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
14 69547 นางสาว เจนจิรา สืบศรี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
15 69966 นางสาว เกศเเก้ว อยู่คง* นาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี
16 70166 นางสาว วาสนา ระเมิด เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
17 70727 นางสาว สิริวิภา แก้วบุปผา ชุมชนบ้านบุเปือย อุบลราชธานี
18 70805 นาย ธนรัตน์ การุญญเวทย์* หนองพอกวิทยา ร้อยเอ็ด
19 71279 นางสาว มุกระวี เด่นดวง* ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
20 71330 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ ชอบเสียง* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การเงินและการธนาคาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67270 นางสาว ปภาวี บุญนำ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
2 67303 นางสาว สุดารัตน์ หลักทอง ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
3 67305 นางสาว สุภาวดี ทองสุข ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
4 67418 นางสาว นิภาพร นิยมชาติ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
5 67534 นางสาว นิ่มนวล พุฒตาล เดชอุดม อุบลราชธานี
6 67570 นางสาว สราลี สายวร เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
7 67582 นาย ไผทเทพ ทะนงค์ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
8 67709 นางสาว เพชรดา หาญคำ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
9 67817 นางสาว จินตหรา ท่าลาด ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
10 67852 นางสาว ปรีอาภา หอมเนียม* ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
11 67864 นางสาว อุษารัตน์ แก้วสุพรรณ* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
12 67876 นางสาว จิราภรณ์ บรรพชาติ ศรีแก้วพิทยา ศรีสะเกษ
13 67906 นางสาว ปาริชาติ คำด้วง คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
14 67953 นางสาว เทพสุดา จันทรัตน์* ประสานมิตรวิทยา ศรีสะเกษ
15 67990 นางสาว วนิดา เนื้ออ่อน วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
16 68021 นางสาว แจ่มจิตร จันทะเวช ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
17 68035 นางสาว อรอุมา หานาค เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี
18 68047 นางสาว ดวงนภา บุญรินทร์* กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
19 68062 นางสาว พวงผกา สินไทย ศรีแก้วพิทยา ศรีสะเกษ
20 68107 นางสาว อัมพวัน บุญช่วย เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
21 68129 นางสาว ธัญญรัตน์ มะณีใสย์ หวายคำวิทยา ศรีสะเกษ
22 68137 นางสาว ละอองศรี สู่บุญ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
23 68138 นางสาว ปวีณา วรรณจู ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
24 68149 นางสาว แพ อุทิตสาร พนาศึกษา อำนาจเจริญ
25 68150 นางสาว นิลาวัลย์ ทัดแก้ว โพนสูงประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
26 68156 นางสาว หทัยรัตน์ บ้งพรม โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
27 68157 นางสาว ปริยานุช วงศ์เคน โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
28 68198 นาย กิตติชัย ศิริโท บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
29 68262 นางสาว ฤทัยรัตน์ ไกรษี บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ
30 68360 นาย อนันต์ ศรีสุวรรณ โนนค้อวิทยาคม ศรีสะเกษ
31 68368 นาย คุณากร วันดี* โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
32 68375 นางสาว วราภรณ์ ยืนยั่ง พนาศึกษา อำนาจเจริญ
33 68502 นางสาว สิริมา ปานเอม โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
34 68563 นางสาว วิจิตรา อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
35 68574 นางสาว พรสุดา อำรุง ทรายทองวิทยา ร้อยเอ็ด
36 68683 นางสาว วิลาวัลย์ แววศรี เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
37 68736 นาย คุณานนต์ สืบเสน กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
38 68825 นางสาว สุทธินันท์ สมฤทธิ์ ตลาดโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
39 68847 นางสาว นภาวรรณ คำเเหง* ห้วยข่าพิทยาคม อุบลราชธานี
40 68909 นางสาว นฤมล จันทนะชาติ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
41 68931 นางสาว วรรณา ไหล่กลาง โนนกลางวิทยาคม อุบลราชธานี
42 68933 นางสาว ไพริน ผาสุข นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
43 69040 นางสาว ปรียานุช คำลือ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
44 69042 นาย วัชรพงษ์ กิตติปัญจมาศ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
45 69103 นางสาว อรวรรณ คำธิวงษ์ สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
46 69108 นางสาว อรพรรณ พันธ์ดา* วารินชำราบ อุบลราชธานี
47 69155 นางสาว รำไพ บุตรใส จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
48 69207 นางสาว ชุติมา วงศ์ใหญ่* ประสานมิตรวิทยา ศรีสะเกษ
49 69262 นางสาว หัทยา สิทธิลักษณ์ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
50 69265 นางสาว สุวิมล ใบทอง กุญชรศิรวิทย์ ศรีสะเกษ
51 69292 นางสาว รุ่งลักษณ์ ทองพราว ตลาดโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
52 69325 นางสาว นิรันดร์รัตน์ มะณีแสง โพนสูงประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
53 69336 นาย มนัส แสงชาติ ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
54 69343 นางสาว ทิพาพร บุญชิด* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
55 69363 นางสาว หทัยรัตน์ บุ้งทอง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
56 69373 นางสาว สุกัญญา หลักคำ* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
57 69478 นางสาว กิติยาภรณ์ ทองวุฒิ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
58 69484 นางสาว สกาวเดือน เจ็ดรัมย์ ตานีวิทยา สุรินทร์
59 69486 นางสาว ศิริดาว สมทรัพย์ ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
60 69526 นางสาว ภัทร์ธีรา มูลสิน ตลาดโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
61 69536 นางสาว ปานขวัญ จันทร์ตะคุ ประชาพัฒนศึกษา ศรีสะเกษ
62 69609 นางสาว ศิริยาพร สุระชาติ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
63 69629 นางสาว กนกวรรณ คนฉลาด* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
64 69633 นางสาว อรุณ บุญชิต นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
65 69656 นาย ไพรฑูรย์ คุริโน บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
66 69664 นาย นายวีระพันธ์ วรรณทวี พนาศึกษา อำนาจเจริญ
67 69668 นางสาว สิริณา หาสุข เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
68 69697 นางสาว กัลยา ราชัย บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
69 69751 นางสาว จิรารัตน์ ลาทอง กระเทียมวิทยา สุรินทร์
70 69862 นาย อิทธิพล บรรลุพร ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
71 69864 นางสาว สุปราณี เชื้อสา* หนองถ่มวิทยา ศรีสะเกษ
72 69923 นางสาว จารุวรรณ สร้อยสน ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
73 69993 นางสาว วรรณวิภา วามะชาติ* ขุมคำวิทยาคาร อุบลราชธานี
74 70049 นางสาว ลัดดา ยงยืน เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
75 70116 นางสาว วรวรรณ์ กุตัน เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
76 70126 นางสาว ศิริกัลยา กระสังข์ กำแพง ศรีสะเกษ
77 70172 นางสาว ณัฐกมล ปักการัง คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
78 70173 นางสาว จุฑามาศ พิมพ์ลา รัตนบุรี สุรินทร์
79 70187 นางสาว นงเยาว์ สาลีศรี คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
80 70229 นาย พัชรพล ทานะสิงห์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
81 70319 นางสาว วิชุดา นุเวช* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
82 70353 นาย วัฒนา โคตรทัศน์* พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
83 70397 นางสาว ผกาวดี วันศรี เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
84 70398 นางสาว วิรยา ทวีวัยชัยพล เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
85 70431 นางสาว ปิยะพร ปัสสา วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
86 70435 นางสาว มาริสา พวงแก้ว นาจะหลวย อุบลราชธานี
87 70472 นางสาว อภิญญา พากเพียร มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
88 70478 นางสาว อฐืพร อยู่สุข พนาศึกษา อำนาจเจริญ
89 70672 นางสาว แจ่มนภา ที่รักษ์ คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
90 70731 นางสาว รัชฎาวรรณ ลัดดา* พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
91 70918 นางสาว สุธีธิดา ราวินิช* พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
92 70951 นาย ประเสริฐ ห่วงสุขสกุล เดชอุดม อุบลราชธานี
93 70953 นางสาว แสงระวี เดชฤทธิ์ สังขะ สุรินทร์
94 71021 นางสาว อาทิตยา ชมชื่น จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
95 71081 นางสาว ปิยาภรณ์ ซึ่งพรม* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
96 71155 นางสาว พัชรี ชะริชา หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
97 71212 นางสาว รัตนาภรณ กองทำ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
98 71246 นาย ประภาส แสงขุรัง* บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
99 71270 นางสาว นิภาภรณ์ เมฆมล คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
100 71275 นางสาว วัลลี มะระดี คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
101 71295 นางสาว จรรยา ทาทอง กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
102 71335 นางสาว จุฑาวรรณ นาดี เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
103 71339 นางสาว อุมาพร ใสแก้ว กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
104 71465 นางสาว นันทวดี ลาวัน* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
105 71601 นางสาว สมฤดี บุริวงศ์* ห้วยขะยุงวิทยา อุบลราชธานี
106 71605 นางสาว อาทิตยา อ่อนมณี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการการโรงแรม
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67466 นางสาว นิตยา แสนดี นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
2 67618 นางสาว ประภาพร แจ่มใส ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
3 67658 นางสาว ลำไพ จันทร์ชนะ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
4 67808 นางสาว พิมสุดา กองกาล นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สกลนคร
5 67835 นาย วัฒนา วงเกย เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
6 67929 นางสาว ศิศิธร บุญบำเรอ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
7 68244 นางสาว รัตนาพร โกสม นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
8 68250 นางสาว นุศราภรณ์ อินทร์เลิศ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
9 68254 นางสาว วาสนา ผลทวี นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
10 68255 นางสาว พันธ์นิภา คันธศร นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
11 68294 นางสาว ยุภาดา จูมณีย์ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
12 68359 นางสาว อรณี ผุดผา โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
13 68983 นางสาว มณีรัตน์ ภาษาพรม โคกสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
14 69004 นางสาว ผอบรัตน์ มั่นคง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
15 69079 นางสาว อรพรรณ ฉลาดล้ำ เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี
16 69217 นางสาว พิชญาภรณ์ ธรรมวงศ์* ดอนแรดวิทยา สุรินทร์
17 69304 นางสาว จิราพร พสุมาตร์ ดงสว่างวิทยา อุบลราชธานี
18 69312 นางสาว สาวิตรี คำปลิว บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
19 69314 นางสาว สุปราณี จิตโชติ* หนองถ่มวิทยา ศรีสะเกษ
20 69318 นางสาว ลำใย คำศรี* หนองถ่มวิทยา ศรีสะเกษ
21 69322 นางสาว อังสุดา หวังดี ดงสว่างวิทยา อุบลราชธานี
22 69859 นางสาว พุทธรักษณ์ โพธิ์ขาว* หนองถ่มวิทยา ศรีสะเกษ
23 69897 นางสาว ชิตชนก นาโสก โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
24 69948 นางสาว รัตนา มารมย์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
25 70158 นางสาว ทัศนีย์ ดนตรี คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
26 70771 นางสาว อุไรวรรณ กำลังกล้า เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ
27 71005 นางสาว รำไพ กว้างขวาง หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
28 71017 นางสาว สุดารัตน์ คำเชิด กำแพง ศรีสะเกษ
29 71104 นาย วิเชียร บุญขจร ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
30 71600 นางสาว อรอนงค์ สุวรรณะ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การบัญชี
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67224 นางสาว กนกวรรณ กาบบัวศรี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
2 67264 นางสาว กัญญารัตน์ ยืนมั่น เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อุบลราชธานี
3 67281 นางสาว สุรีพร สอนอาจ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
4 67283 นางสาว อรพรรณ มีนิยม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
5 67296 นางสาว เบญจวรรณ นามมุงคุณ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 67304 นางสาว วรรณนิกา ไชยสัตย์ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
7 67306 นางสาว สุนิสา ทองหลาง ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
8 67352 นางสาว เพชรรัตน์ นามเกาะ วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
9 67420 นางสาว กมลชนก จันดี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
10 67479 นางสาว อนุสรา ส่องแสง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
11 67480 นางสาว นภาภรณ์ ส่องแสง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
12 67509 นางสาว ทัศนีย์ งามศรี ละทายวิทยา ศรีสะเกษ
13 67666 นางสาว จันทร์จิรา เสนาพรม ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
14 67710 นางสาว เดือนนภา เขาแก้ว ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
15 67750 นางสาว กุลธิดา ทองก่ำ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
16 67786 นางสาว วรรณิกา หมู่แก้ว เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
17 67788 นางสาว จุรีพร ภาระกุล* อ่างศิลา อุบลราชธานี
18 67789 นางสาว ยุพา ดรุณพันธ์* อ่างศิลา อุบลราชธานี
19 67821 นางสาว นภาพร งามแฉล้ม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
20 67908 นางสาว ปทิตตา ขันชะลี เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
21 67979 นางสาว วัชราภรณ์ กิจเกียรติ์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
22 68119 นางสาว แสงจันทร์ พรอินทร์ ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ
23 68136 นางสาว อภิญญา ศิริลักษณ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
24 68144 นางสาว กมลนาถ จันทร์ดี* เลิงนกทา ยโสธร
25 68172 นางสาว อัญชลี โพธิสาร* โพนสูงประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
26 68194 นางสาว ศิริพร ทองนำ มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
27 68227 นางสาว วัชรีญา มณีรัตน์ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
28 68319 นางสาว รจนา บุญวัง* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
29 68326 นางสาว อนุธิดา ผลวิสุทธิ์ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
30 68525 นางสาว เกษรินทร์ ลาภพูล เดชอุดม อุบลราชธานี
31 68560 นางสาว ชลิตา ไชยรา พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
32 68633 นางสาว ขนิษฐา นครังสุ อุเทนพัฒนา นครพนม
33 68686 นางสาว ศิริพร ความสวัสดิ์ หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
34 68691 นางสาว สุชาดา บุญสุข หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
35 68711 นางสาว วิชุดา สุขสำราญ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
36 68722 นางสาว เกวลิน สาระกิจ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
37 68795 นางสาว อำไพ ปู่ใจดี ตลาดโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
38 69118 นางสาว เปรมิกา ทองเหลือง กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
39 69315 นางสาว สุกัญญา คำใบ มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
40 69379 นางสาว อุไรวรรณ วงศ์โสภา* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
41 69437 นางสาว กนิษฐา แหวนวงษ์ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
42 69446 นางสาว รวิสรา เชี่ยวชูกุล เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
43 69525 นางสาว อมรรัตน์ โพธิ์ไชยศรี เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
44 69552 นางสาว ปิยมาศ ศิริรักษ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
45 69598 นางสาว ทัศนีย์ มโนธรรม เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
46 69680 นางสาว พรนิภา สัจจะวิสัย* โพนสูงประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
47 69761 นางสาว น้ำทิพย์ ศรีแก้ว เดชอุดม อุบลราชธานี
48 69773 นางสาว ฐิติณัฐดา ไกยนารถ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
49 69819 นางสาว รัชนีย์ ตันสุ เดชอุดม อุบลราชธานี
50 69852 นางสาว พิชญ์ชาพัชร์ กลางประพันธ์* หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
51 69873 นางสาว รัชนี สัชชานนท์ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
52 69922 นาย ธีรภัทร์ แสนคมคาย เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
53 69980 นางสาว รุ่งทิวา คุ้มทรัพย์* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
54 70021 นางสาว พัชรี บุญครอง* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
55 70117 นางสาว สุนันทา นาครินทร์* น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
56 70127 นางสาว ขวัญดาว เงานอ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
57 70138 นางสาว ศิรินันทร์ พวงจันทร์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
58 70210 นางสาว ธนาภรณ์ โสภาพ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
59 70251 นางสาว อริษา คำบุญ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
60 70283 นางสาว สุภัสสร พรหมสาขา ณ สกลนคร* เต่างอยพัฒนศึกษา สกลนคร
61 70307 นางสาว ชลดา แสนลัง เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
62 70337 นาย สุรศักดิ์ ราษีทอง ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
63 70422 นางสาว สุกัญญา สนหา ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
64 70466 นางสาว เรวดี นิยม คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
65 70592 นาง ทิพย์วรรณ ศรีชา เดชอุดม อุบลราชธานี
66 70597 นางสาว วิภาวี สินทรัพย์ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
67 70733 นางสาว นภาพร สิงยะเมือง โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
68 70847 นางสาว ยุพารัตน์ แก่นจันทร์ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
69 70883 นางสาว ชนิดาภา ศิลปางค์กุล กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
70 70907 นางสาว พรสุดา สาแก้ว ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์
71 70915 นาย พีรธัช ธรรมบรรเทิง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
72 70959 นางสาว นิพาภรณ์ ภารพัฒน์ กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
73 70969 นางสาว บุษบา แสงงาม* ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
74 70975 นางสาว ประภัสสร พันธะ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
75 70976 นางสาว ศิวพร ศิริญาณ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
76 71022 นางสาว ปาริฉัตร ถิ่นทัพไทย หนองฮีเจริญวิทย์ ร้อยเอ็ด
77 71096 นางสาว มานิกา บุตรอำคา* ศรีแก้วประชาสรรค์ ยโสธร
78 71210 นาย ชิษณุพงศ์ สารบัว หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
79 71304 นางสาว สุภาวดี พงศ์อินธรรม เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
80 71379 นางสาว ฐิตาพร บุริวงศ์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
81 71384 นางสาว ธัญพิชชา มนตรีโพธิ์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
82 71401 นาย สถาพร พิมพันธ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
83 71444 นางสาว มณีรัตน์ อาจหาญ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
84 71454 นางสาว ลลิตา นันทวงค์ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
85 71543 นางสาว ปรียานุช สมบัติ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
86 71544 นางสาว พรสุดารัตน์ พรหมราช เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
87 71547 นางสาว พิชุดา บุญจิตต์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
88 71548 นางสาว ธิดารัตน์ อินทร์หา เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
89 71604 นางสาว นิภาพร วิเศษโวหาร ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
90 71641 นางสาว เนตรนภา บุญเกิด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ)
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67312 นางสาว สุดารัตน์ พรมนนท์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
2 71273 นางสาว พัชรี ทิพย์ประโคน* บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67923 นางสาว สุวดี ลวดทอง นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
2 68223 นางสาว พิชญ์ชญาฎา สดสร้อย นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
3 69166 นาย ชาญเดช ตั้งบุญญศิลป์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
4 69506 นางสาว นิรัชดา สระแก้ว รัตนบุรี สุรินทร์
5 70852 นางสาว ปิยะมาศ ทินโนรส* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
6 70880 นางสาว วิจิตรา สนธยา* วารินชำราบ อุบลราชธานี
7 71245 นางสาว หัทยา แคนังเรียะ* น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
8 71479 นางสาว ชยาวดี มหาชาติ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการการตลาด
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67897 นางสาว จุฑารัตน์ บรรลือ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
2 69307 นางสาว อุไรรัตน์ วงณะลา บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
3 69476 นางสาว พัชราภรณ์ จิตแสวง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
4 69590 นางสาว จินตนา เทนคำเนาว์ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
5 69707 นางสาว จุไรวรรณ สำรวมรัมย์ ตลาดโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
6 69884 นางสาว นภาพร โอณะวัตร มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
7 70163 นางสาว วรรณสุนีย์ ป้านภูมิ รัตนบุรี สุรินทร์
8 70270 นางสาว พิชญาณัฏฐ์ ขยายวงศ์ วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
9 70461 นางสาว เยาวลักษณ์ ทิณพัฒน์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
10 70634 นางสาว กมลทิพย์ คำภูเขียว วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
11 70636 นาย วรากร ทองตรีพันธ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
12 70942 นางสาว ดวงพร สิทธิธรรม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
13 71310 นางสาว นิฤมล ดวงแก้ว บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
14 71358 นางสาว รัชดา ลือชา* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
15 71518 นางสาว พรพิมล แผ่นคำลา ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ)
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67284 นางสาว ทิพวรรณ ปราณีวัฒ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
2 67460 นางสาว อ้อยใจ โอดคำดี บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ
3 67512 นางสาว แสงระวี รัตนวงค์ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
4 67550 นางสาว เกศมณี อินทะแสง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
5 67812 นางสาว สัญศิริ ไชยสุวรรณ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
6 68093 นางสาว ยุพา ปลุกใจ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
7 68658 นางสาว นิโลบล ศรีสุข* โพธิ์ทองวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
8 68797 นางสาว มนัสชนก ตลาดเงิน ตลาดโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
9 68908 นางสาว ชฎาภรณ์ บุญเต็ม* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
10 69060 นางสาว ลักษิกา จันทง* กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
11 69119 นางสาว พรพรรณ ทัศนารักษ์ นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
12 69267 นางสาว ลัดดาวัลย์ อันทะชัย เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อุบลราชธานี
13 69270 นางสาว กัญญาวีร์ ดรุณพันธ์ เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อุบลราชธานี
14 69275 นางสาว สุพัตรา พูลผล คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
15 69984 นางสาว ช่อเอื้อง ชุมมุง เดชอุดม อุบลราชธานี
16 69985 นางสาว ปทุมพร วงษ์ตรี เดชอุดม อุบลราชธานี
17 70252 นางสาว พรพรรณ มหาเสนา ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
18 70376 นางสาว มลิวัลย์ ฤไพบูลย์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
19 70493 นางสาว อลิษา พิมพกัน* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
20 70664 นางสาว พัชชา เกษบุตร มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
21 71560 นางสาว เรวดี มีสกุล ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การปกครอง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67221 นางสาว จิราภรณ์ วรรณประภา กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
2 67309 นาย ทนงศักดิ์ ไชยรัตน์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
3 67376 นางสาว จงรักษ์ สุขเสวย ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
4 67455 นาย ศตวรรษ ศาลางาม กาบเชิงวิทยา สุรินทร์
5 67558 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ศรีสุระ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
6 67565 นาย นิรันดร์ วรรณประภา น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
7 67794 นาย อรรถพล คงสิงห์* ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
8 68866 นางสาว พัชราภรณ์ อุตสาหพันธ์ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
9 68874 นางสาว บุปผา นามศรี ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
10 68894 นางสาว อภิญญา ทุมรี พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
11 69034 นางสาว หัทยา ไขแสง คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
12 69176 นาย ทรงพล สารกิจ เดชอุดม อุบลราชธานี
13 69195 นาย รณชัย ขอสืบ เดชอุดม อุบลราชธานี
14 69214 นางสาว วรรณพร สมผิว น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
15 69243 นาย วรรษพงศ์ เขียวทอง เดชอุดม อุบลราชธานี
16 69490 นาย ยุทธนา กัญญาพันธ์ กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
17 69628 นาย จักรกฤษ รุ่งศศิธร น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
18 70134 นาย พนม สุขรักษ์ โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
19 70202 นางสาว กมลชนก ยืนยั่ง คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
20 70368 นาย วัชระ สุริยนต์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
21 70416 นาย พิสิษฐ์ รำแพน* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
22 70491 นางสาว อุไรรัตน์ ดวงไข* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
23 70527 นาย พุทธินันท์ ทำทอง คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
24 70720 นางสาว สิริพร มุสิกา* อ่างศิลา อุบลราชธานี
25 71097 นางสาว กัญญา แปลงไลย์* ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
26 71264 นางสาว วิชุดา หันจัดการ กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
27 71373 นาย อิทธิวรรษ ภูตะอินทร์ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67196 นางสาว วรัษฐา ทองอินทร์ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
2 67206 นางสาว ยลลดา ศรีโยธี เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
3 67529 นางสาว วราพร บุญชอบ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
4 67605 นางสาว สุภาพร น้อยวงศ์ วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
5 67819 นางสาว จันทร์จิต จำปาขาว ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
6 68111 นาย นพพร แก่นจันทร์ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
7 68300 นางสาว จิราภรณ์ เชาว์สุทธิโชติ* หนองพอกวิทยา ร้อยเอ็ด
8 68340 นางสาว วาสนา ดุจดา เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
9 68374 นางสาว กฤษณา กิ่มเกลี้ยง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
10 68524 นางสาว รัตติกาล พลศักดิ์ หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
11 68799 นางสาว วราภรณ์ ใจชุ่ม หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
12 68822 นาย อนันต์ ไชยสิงห์ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
13 68936 นางสาว พัชรา กลิ่นบ้านหม้อ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
14 69117 นางสาว วิภารัตน์ หอมจำปา โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
15 69464 นางสาว ชนาพร ตะเคียนเกลี้ยง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
16 69539 นางสาว สมพร ดาศรี ประชาพัฒนศึกษา ศรีสะเกษ
17 70071 นางสาว ภิรมย์ญา จุลโยธา เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
18 70451 นางสาว สายสุรีย์ สุขรี่ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
19 70839 นาย ณัฎฐ์ชวภณ ศรีสะอาด ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
20 71113 นางสาว ขนิษฐา ทันธิมา กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
21 71217 นาย ธิติพันธ์ ดาวงษ์ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67197 นางสาว ปรียาภรณ์ นามวงษ์ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
2 67256 นางสาว จุฑามาศ อยู่กรุง สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
3 67285 นางสาว นิตยา มนเทียนอาจ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
4 67290 นางสาว วริยดา จิตทวี ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
5 67298 นางสาว สุพัฒสร หาญมนตรี* นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
6 67315 นางสาว จิราพร แซ่ตั้ง ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
7 67324 นางสาว เบญจวรรณ เอ็นมาก* ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
8 67334 นางสาว ศศิธร เพชรดีคาย ร่มเกล้า สกลนคร
9 67354 นาย กิตติทัช กุรีวรรณ์ วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
10 67371 นางสาว จันทร์จิรา บุรานนท์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
11 67445 นางสาว ทิพย์วรรณ ดวงแก้ว โนนค้อวิทยาคม ศรีสะเกษ
12 67495 นางสาว กนกกาญจน์ อ่อนละมุล เดชอุดม อุบลราชธานี
13 67523 นาย วลงกรณ์ วงค์ตาผา* นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
14 67735 นางสาว แก่นนภา พวงเพชร นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
15 67749 นางสาว ราตรี บุตรวงค์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
16 67904 นางสาว เนตรนภา เมืองโคตร หว้านใหญ่วิทยา มุกดาหาร
17 67917 นางสาว อมรฤดี บัวผาย ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
18 68009 นางสาว ประภัสสร ตองตาสี* นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
19 68106 นาย ธนานันท์ เจียรกุล กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
20 68114 นาย นิพนธ์ ศรีลาชัย ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
21 68134 นางสาว จุลีพร โคตะโน ธงธานี ร้อยเอ็ด
22 68178 นางสาว วราภรณ์ จันทร์มาลา เดชอุดม อุบลราชธานี
23 68213 นาย ชัยวัฒน์ จำสูญ* โพธิ์ทองวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
24 68288 นางสาว หทัยรัตน์ บุญทวี คำเตยวิทยา ยโสธร
25 68292 นาย เอกชัย อภัยศรีลา ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
26 68304 นาย ณรงค์เดช จันทโสม ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
27 68332 นางสาว ปาหนัน ศรีชมภู นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
28 68337 นางสาว วัชราภรณ์ ส่งเสริม เดชอุดม อุบลราชธานี
29 68373 นางสาว เมวิกานต์ อ้อมชมภู* น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
30 68482 นางสาว พรพิมล สีพลหงษ์ บ้านไทยวิทยาคม อุบลราชธานี
31 68496 นางสาว เนตรนภา ไชยพล ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
32 68589 นางสาว ปิยนุช คำนุ* สนมวิทยาคาร สุรินทร์
33 68592 นางสาว อุไรพร ยุติรักษ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34 68638 นางสาว พรรณิภา ใยแสง ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
35 68723 นาย อดิเเรก บุญนาม ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
36 68754 นาย กฤษฎา อุปมา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
37 68873 นางสาว อมรรัตน์ ศรีรักษา ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
38 68918 นางสาว น้ำฝน กางหอม ตูมวิทยา ศรีสะเกษ
39 68964 นางสาว อาทิตยา ดุจดา* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
40 69167 นางสาว ชุติมา โพธิ์คำ กุญชรศิรวิทย์ ศรีสะเกษ
41 69222 นางสาว จารุณี แก้วนิวงค์* รามราชพิทยาคม นครพนม
42 69272 นางสาว เพ็ญศิริ ศรีแสง ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
43 69351 นางสาว ปริศนา เกรัมย์ ตลาดโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
44 69356 นางสาว จิรัชญา สุขิน* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
45 69439 นางสาว พัฒน์นิดา ไชยรัตน์ หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
46 69449 นางสาว ขวัญชนก เขจรสัตย์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
47 69455 นางสาว กมลพร คำโสภา ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
48 69600 นางสาว เสาวณีย์ สายเนตร กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
49 69611 นางสาว สุนิสา หนองทุ่ม จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
50 69648 นาย วงศธร สุวรรณศิลป์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
51 69785 นางสาว ชุติมณฑน์ เกงขุนทด* โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
52 69992 นางสาว พรรณนิดา โทวาท นาจะหลวย อุบลราชธานี
53 70008 นางสาว ประภาภรณ์ เสียงเย็น* หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
54 70063 นางสาว รัชนีกร รองพล เดชอุดม อุบลราชธานี
55 70067 นางสาว ราตรี ริลทัย ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
56 70128 นางสาว ธัญญลักษณ์ พูลดี กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
57 70159 นางสาว ไตรทิพย์ อุบลปิ่นนคร ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
58 70198 นางสาว จุฑาทิพย์ เปลี่ยมสติ โนนค้อวิทยาคม ศรีสะเกษ
59 70207 นางสาว โสรญา แก้วดี* ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
60 70253 นางสาว จารุวรรณ สิงสารี วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
61 70264 นางสาว วิริญจ์ อรรคธรรม นาจะหลวย อุบลราชธานี
62 70288 นางสาว สุมาลี ชำนาญ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
63 70291 นางสาว สุดารัตน์ วงศ์ศรีแก้ว บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
64 70443 นางสาว จุฑามาศ ผดุงสรรพ* ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
65 70689 นางสาว ศรีสง่า แกะมา วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
66 70826 นางสาว วรรณีภรณ์ เสมาชัย โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
67 70830 นางสาว วัลลดา มูลสาร ทรายมูลวิทยา ยโสธร
68 70832 นางสาว กิตติยา แก้วแสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
69 70987 นางสาว ลัดดา วรรณฑา ชุมชนบ้านบุเปือย อุบลราชธานี
70 71009 นางสาว ปภัสสร สองศรี วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
71 71053 นางสาว ชุติมา ยมรัตน์ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
72 71115 นาย นุชิต ขันทอง กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
73 71135 นางสาว อารัตน์ดา อุตภู ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
74 71207 นางสาว เบญจมาศ กิ่งทอง กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
75 71223 นาย อานนท์ ปัญญาสิทธิ์* กู่สวนแตงพิทยาคม บุรีรัมย์
76 71242 นางสาว จรีวรรณ ผิวเงิน* ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
77 71322 นางสาว กลิ่นผกา สาสาย เดชอุดม อุบลราชธานี
78 71340 นางสาว อำภา ห่อไธสง* ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
79 71343 นางสาว สุกัลยา วัฒนะ* ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
80 71428 นางสาว พิณประภา ยั่งยืน มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
81 71541 นางสาว ขวัญฤดี แสนทวีสุข เดชอุดม อุบลราชธานี
82 71578 นางสาว ชิดชไม ชานนใจ พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
83 71591 นาย ณัฐพงษ์ เบ็ญปรัง เดชอุดม อุบลราชธานี
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : ประมง
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67295 นางสาว สุพัตรา สาระวัน ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
2 67496 นางสาว สุกัญญา สุวรรณโค ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
3 67886 นาย ธราวุธ กุลสุวรรณ เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
4 69301 นาย นครินทร์ เฉลิม ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
5 69504 นางสาว ภิญญดา. สาเกตุ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
6 69541 นางสาว กุสุมา ด่านวันดี จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
7 69636 นางสาว นริสา วงศ์เจริญ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
8 69842 นางสาว กัลยา เชื้อสกล เชียงแก้วพิทยาคม อุบลราชธานี
9 70064 นางสาว สุพัตรา บุญหล้า เดชอุดม อุบลราชธานี
10 70396 นาย สุบิน มานุช นาจะหลวย อุบลราชธานี
11 70668 นางสาว สุดารัตน์ งามเมือง เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
12 71146 นางสาว สุกัญญา ภูวงษา* บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
13 71252 นางสาว นุธิดา อุ่นวงศ์ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
14 71477 นางสาว สุภาพร มีรัตน์* กระเทียมวิทยา สุรินทร์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เทคโนโลยีการอาหาร
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67383 นางสาว ปณัฐดา บุญเภา ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
2 67388 นางสาว สุพัตรา เลิศนาวีพร อุเทนพัฒนา นครพนม
3 67483 นางสาว ขวัญเรือน บาลโสง* ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
4 67823 นางสาว สาวิตรี ดวงแก้ว บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
5 67901 นางสาว พรพิมพ์ตา นันตะภักดิ์* ธาตุพนม นครพนม
6 67985 นางสาว ธรณ์ธันย์ ศิริโท บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
7 68221 นางสาว รัตติยา ทวาเงิน บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
8 68473 นางสาว ภาวินี ทะรินทร์ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
9 68735 นางสาว วิรัตน์ จอระจันทร์* นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
10 68827 นางสาว ลีลาวดี วงศ์คำจันทร์ ไตรมิตร ศรีสะเกษ
11 69308 นางสาว ชลธิชา คำโคตรสูนย์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
12 69335 นาย สุริยา ทุดปอ ห้วยหินพิทยาคม บุรีรัมย์
13 69802 นางสาว ปุยฝ้าย ไชยสัตย์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
14 69950 นางสาว สุพัชรา ชนะพาห์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
15 70084 นางสาว กุลธิดา มาเหลา มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
16 70085 นางสาว ปิยนุช มาอ่อน มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
17 70334 นางสาว นิภาวรรณ บัวไข ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
18 70630 นางสาว จามจุรี จันทะดี ศรีน้ำคำศึกษา อุบลราชธานี
19 70701 นางสาว จันทเกษ โลณจิต ชุมชนบ้านบุเปือย อุบลราชธานี
20 70741 นางสาว พัชรี จิตรักสินธ์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
21 70835 นางสาว วันวิสาข์ จันทร์เพ็ญ รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บุรีรัมย์
22 70932 นางสาว วราภรณ์ บุญโท มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
23 71032 นางสาว นารินทร์ อนันตศิลป์ เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โควตาพื้นที่บริการ : นอกเขตอำเภอเมือง
คณะ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สาขาวิชา/หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตร์
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 67211 นางสาว มิรันตี คำวันดี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
2 67292 นาย เทวินทร์ บัวจูม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
3 67344 นางสาว อาทิตยา แสงศรีเรือง* นางรอง บุรีรัมย์
4 67446 นางสาว มัลธิภา บุญโทเงิน คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
5 67537 นางสาว ณัฐฐินันท์ คำชาลี* ลิ้นฟ้าพิทยาคม ศรีสะเกษ
6 67727 นางสาว อโณทัย ทองทั่ว ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
7 67739 นางสาว ณัฐชากานต์ สุขเสริม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
8 67768 นาย โชคชัย บุบผาเต คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
9 67780 นางสาว ทิพธัญญา ดวงศรี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
10 67784 นางสาว อารีรัตน์ ยงประเสริฐ ไตรมิตร ศรีสะเกษ
11 67802 นางสาว วราภรณ์ ไชยศรีษะ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
12 67848 นางสาว สุภาพร สอนน้อย วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
13 67924 นางสาว ขวัญหทัย พูนมาน* ทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) บุรีรัมย์
14 67992 นางสาว นัฎฐวรรณ จันทร์เก เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
15 68110 นางสาว หทัย สายน้อยยาว ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
16 68115 นางสาว ปิยพร แก้วศิริ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
17 68130 นางสาว วันเพ็ญ สอดศรีจันทร์ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
18 68143 นาย วรวัฒน์ นีละวัน มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
19 68159 นางสาว ประภารัตน์ เกษกันท์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
20 68186 นางสาว ฐิติภา หลอมพลทัน สตึก บุรีรัมย์
21 68377 นางสาว วรรษชล ลุนาวัน เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
22 68386 นางสาว จิรารัตน์ รัตนะอาษา พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
23 68401 นาย ทิวัตถ์ วงษ์ขันธ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
24 68433 นางสาว จันทรานุช จันทพรม เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
25 68466 นางสาว สุกัญญา พันธ์สาย* เลิงนกทา ยโสธร
26 68469 นางสาว จิราภรรณ์ ไชยมาตย์* เลิงนกทา ยโสธร
27 68552 นางสาว ภิชานันท์ สร้อยมาศ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
28 68641 นางสาว ทิพย์ภรณ์ คำพวงชัย เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
29 68734 นางสาว วิภารัตน์ วรไธสง* นางรอง บุรีรัมย์
30 68768 นางสาว มนต์ลัดดา สมบัติ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
31 68812 นางสาว ปานสุดา นำภา โนนค้อวิทยาคม ศรีสะเกษ
32 68907 นางสาว ศศิธร คำสวรรค์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
33 68920 นางสาว เบญญาภา เดชทะสอน อุเทนพัฒนา นครพนม
34 68941 นางสาว กัลยา บัวสะบาล เดชอุดม อุบลราชธานี
35 68973 นางสาว สุรีรัตน์ ฤทธิ์พันธุ์ม่วง* นางรอง บุรีรัมย์
36 68994 นาย อธิวัฒน์ พงษ์จำนงค์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
37 69071 นางสาว อรอนงค์ จันลา มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
38 69078 นางสาว ปวีณา เสมะนู เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
39 69247 นาย อุเทน น้อยสงวน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
40 69256 นาย อนุสรณ์ สุดสุข บัวงามวิทยา อุบลราชธานี
41 69257 นางสาว น้ำผึ้ง สยุมพร บัวงามวิทยา อุบลราชธานี
42 69429 นางสาว บัณรส สายสอน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
43 69436 นาย พลวัฒน์ พันธุ์สุข ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
44 69529 นาย อนุชิต คะปัญญา บ้านข่าพิทยาคม นครพนม
45 69532 นางสาว นงเยาว์ แซ่ตี ห้วยจริงวิทยา สุรินทร์
46 69593 นางสาว กนกวรรณ อ่ำอ่อน ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
47 69614 นาย พงษ์เทพ อรุณทิพย์* ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
48 69784 นาย ชยพล พิพัฒน์ โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
49 69790 นางสาว ชุติมา คณารูป มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
50 69871 นางสาว พัชรี ช่วงชัย มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
51 69960 นางสาว วิชุดา นันทา กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
52 69981 นางสาว อนุสรา พุ่มพวง* พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
53 70192 นางสาว ศิริรัตน์ พิบาล* นางรอง บุรีรัมย์
54 70224 นางสาว สุพัตรา เสมอภาค พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
55 70239 นางสาว ขวัญใจ แว่นใหญ่* พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
56 70300 นางสาว อารีรัตน์ ซ่อนกลิ่น* ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
57 70331 นางสาว อรวรรณ ไชยชาติ ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
58 70343 นาย ณัฐพงษ์ บุญเจือ อุเทนพัฒนา นครพนม
59 70356 นางสาว กนกพร วารี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
60 70377 นาย ยุทธจักร แสงอรุณ สตึก บุรีรัมย์
61 70561 นางสาว เสาวลักษณ์ พิทักษ์* กระแชงวิทยา ศรีสะเกษ
62 70781 นางสาว ละอองดาว จำปาจีน* ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
63 70803 นางสาว ณัฐธิชา บุญเอื้อ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
64 70812 นางสาว วิไลลักษณ์ เฮงกูล* นางรอง บุรีรัมย์
65 70845 นางสาว ปราณี เพ่งพิศ สังขะ สุรินทร์
66 70936 นางสาว อารียา พรสี่ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
67 70966 นางสาว ทิพวรรณ หม่องกระโทก* นางรอง บุรีรัมย์
68 71037 นาย สิรวิชญ์ ประทุมชัย โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
69 71059 นางสาว ภัททวดี สว่างเเสง เดชอุดม อุบลราชธานี
70 71079 นางสาว สุวรรณณี ผสม เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
71 71085 นางสาว แคทรียา สีวะกุล* เลิงนกทา ยโสธร
72 71092 นางสาว สุชาดา บูคะธรรม พนาศึกษา อำนาจเจริญ
73 71156 นางสาว กนวรรณ ไกยะฝ่าย เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
74 71163 นางสาว พัสตราภรณ์ วงค์แก้ว โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
75 71172 นางสาว สุวรรณี ชิณวงศ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
76 71174 นางสาว กรรภิรมย์ บัวเผื่อน* ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
77 71328 นางสาว รวิพร ติราวรัมย์ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
78 71536 นาย ชวลิต ชาลาภคำ* เลิงนกทา ยโสธร
79 71583 นาย มงคล อัศวภูมิ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
80 71595 นางสาว กรรณิการ์ ใจอยู่ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการยืนยัน GPA หรือตรวจสอบ GPA จากสถานศึกษา