หน้าหลัก
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
|
ใบรายงานตัวเข้าศึกษา
Officer Zone
#1015: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 10) 2557

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสั่งพิมพ์และนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสละสิทธิ์จากการเข้าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

หมายเหตุ ผู้ที่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการส่ง fax เอกสารการชำระเงินมาที่ หมายเลข 045-288391 ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสละสิทธิ์จากการเข้าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [50.74 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในเครือข่ายสุขภาพ 10 จังหวัด [25.18 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นอกเครือข่ายสุขภาพ 10 จังหวัด [26.40 KB]
#1014: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมชมและแสดงนิทรรศการ สามารถตอบรับได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~inforeducation/infoedu/ ระหว่างวันนี้ ถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2557

 

 

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร 045-353120    045-353122    045-353223-4  โทรสาร   045-288391

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557
Date : Aug'23 2014   22:20:15
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 107.22.138.215
งานรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
© Copyright 2009
Ubon Ratchathani University
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.