หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
Officer Zone
#1457: ประกาศรับสมัคร โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,850 คน โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา www.entry.ubu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในเอกสารประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 045-353223-4 , 045-353120 - 2

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรับสมัคร โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [916.39 KB]
เอกสารคำแนะนำในการสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2560 [1.40 MB]
#1456: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2560

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างวันที่ 21- 24 กุมภาพันธ์ 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์จากการเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2560 [56.54 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2560 [263.46 KB]
ขั้นตอนการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์60 [117.21 KB]
หนังสือยินยอมตัดสิทธิ์ระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) [100.51 KB]
หนังสือขอสละสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต [93.91 KB]
การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทย์ฯ-2560 [878.33 KB]
#1453: ประกาศรับสมัคร โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง: ปวส.) ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง: ปวส.) ประจำปี 2560 จำนวน 30 คน โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา www.entry.ubu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในเอกสารประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 045-353223-4 , 045-353120 - 2

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ประการรับสมัครฯ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ (ปวส.) [417.28 KB]
เอกสารคำแนะนำในการสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2560 [1.40 MB]
#1448: ประกาศรับสมัคร โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร หลักสูตรเภสัชศษสตรบัณฑิต (ภบ. 6 ปี) คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ. 6 ปี) คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560 จำนวน 30 คน โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา www.entry.ubu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในเอกสารประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 045-353223-4 , 045-353120 - 2

ประกาศโดย: กฤษณา เสียงใส   เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
ประกาศรับสมัคร โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2560 [2.28 MB]
เอกสารคำแนะนำในการสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2560 [1.40 MB]
#1447: ประกาศรับสมัคร โครงการพิเศษ หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการพิเศษ หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 70 คน โดยสมัครผ่านระบบคัดเลือกในวันที่ 17 เมษายน ถึง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560
ประกาศรับสมัครฯ [1.37 MB]
เอกสารคำแนะนำในการสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2560 [1.40 MB]
Date : Feb'24 2017   22:07:42
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.205.106.138
งานรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
© Copyright 2009
Ubon Ratchathani University
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.