หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
สมัครเพิ่ม
|
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
Officer Zone
#1262: รายชื่อผู้ที่ใบสมัครไม่สมบูรณ์ กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยโดยด่วนที่สุด

ให้ผู้มีรายชื่อดังนี้ ติดต่อมหาวิทยาลัยโดยด่วนที่สุดเพื่อรักษาสิทธิ์การเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป

 

ลำดับ เลขสมัคร ชื่อ - สกุล ประเภทของใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์
1. 281540 น.ส.กัญญาภัค  อมรกุล ม่ได้เลือกคณะ/สาขาใดๆ      
2. 282066 นายสิทธินันท์ คงทน ม่ได้เลือกคณะ/สาขาใดๆ 
3. 283243 นายสัภยา ตรงดี ม่ได้เลือกคณะ/สาขาใดๆ 
4. 282994 นายอนุชา มันตา ม่ได้เลือกคณะ/สาขาใดๆ 
5. 283125 น.ส.ฐิติมา ภูนุภา ม่ได้เลือกคณะ/สาขาใดๆ 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
#1261: การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วิธีรับตรงทั่วไป หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 60 คน

(ระบบจะเปิดรับสมัครในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558)

    ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการนำส่งเอกสารการสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรับสมัคร หลักสูตรบัญชับัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ (ระดับ ปวส.) ปี2559 [405.92 KB]
#1260: ประกาศการนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ โครงผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้สมัครที่ส่งเอกสารไม่ครบถ้วน สามารถส่งเอกเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2558 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
รายชื่อผู้ส่งเอกสารประกอบคุณสมบัติโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำวันที่ 27 พ.ย. 58 [89.85 KB]
#1259: ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 ตามรายละเอียดของเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 [51.16 KB]
#1244: การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่  ประจำปีการศึกษา 2559 ในสังกัดคณะ/หลักสูตรต่างๆ จำนวน 2,614 คน

กำหนดการรับสมัคร :   
- รับสมัครผ่านระบบการรับสมัคร www.entry.ubu.ac.th   1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
- ชำระเงินค่าสมัคร  1 ตุลาคม- 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
- สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันผลการเรียน (ครั้งที่ 1)      1 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
- ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการตรวสอบและยืนยันผลการเรียน (ครั้งที่1)    20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558
- สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันผลการเรียน (ครั้งที่ 2)  21-25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558
- ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันผลการเรียน (ครั้งที่ 2)   30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการและเข้าสัมภาษณ์       2 ธันวาคม พ.ศ. 2558
- เข้าทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการและสอบสัมภาษณ์ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ 

16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์    16 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
เอกสารประกาศการรับสมัครคัดเลือกฯ วิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 [759.42 KB]
#1253: การนำส่งชุดเอกสารการรับสมัครเฉพาะวิธีรับตรง โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะเภสัชสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอชี้แจ้งการนำส่งชุดเอกสารการสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            วิธีรับตรง โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559  ดังนี้

 

การนำส่งชุดเอกสารการสมัครมี 2 วิธี ได้แก่

1)นำส่งชุดเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายนพ.ศ. 2558 - 30 ธันวาคมพ.ศ. 2558

หมายเหตุ

         การประทับตราไปรษณีย์ต้องประทับตรา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หากเอกสารประทับตราภายหลังจากวันที่กำหนด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอสงวนสิทธิ์ในการรับเอกสารทางไปรษณีย์และ ตัดสิทธิ์การเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามขั้นตอนต่อไป

2) นำส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเองวันสุดท้าย ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น)  ที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการนำส่งเอกสารการสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 045-353120, 045-353122, 0453-353224 ในเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
เอกสารรายละเอียดในการนำส่งเอกสารการสมัคร [102.67 KB]
#1252: การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559

      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิธีรับตรง โควตารับตรงทั่วไป

ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,226 คน (ใช้คะแนน GPAX , GPA กลุ่มสาระ และ คะแนน GAT/PAT ตามหลักสูตรกำหนด)

      ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัครในเอกสารการรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรับสมัคร วิธีรับตรง โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 [731.46 KB]
#1250: การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกาาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559

จำนวน 36 คน

         ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัครในเอกสารการรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2559 [660.96 KB]
#1251: การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559

       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิธีรับตรงตามพื้นที่ และวิธีรับตรง

โควตาโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ. 6 ปี)  คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 75 คน (ใช้คะแนน GAT/PAT ในการคัดเลือกฯ)

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558
วิธีรับตรงตามพื้นที่ และวิธีรับตรง โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 [627.97 KB]
#1249: การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิธีรับตรงตามพื้นที่ หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์          วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) จำนวน 42 คน  และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ส.บ.) จำนวน 42 คน

            ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในการรับสมัครในเอกสารการรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้

 

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558
วิธีรับตรงตามพื้นที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 [510.65 KB]
#1238: ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้

รอบที่ 2 วิธีรับตรงพื้นที่ (พื้นที่ภาคอีสาน และพื้นที่ภาคอื่น)                

            รับนักเรียนทั่วประเทศ (ใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน GPAX/GPA ตามที่คณะกำหนด) รับทุกคณะยกเว้น พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

 

อบที่ 3  โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โควตารับตรงทั่วไป และตรงตามพื้นที่

            รับนักเรียน(ใช้คะแนนทดสอบ GAT/PAT ตามที่คณะกำหนด) คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศอีกครั้ง)

 

รอบที่ 4 (โครงการพิเศษคณะเภสัชศาสตร์) และโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา

รับนักเรียนทั่วประเทศ (ใช้คะแนนทดสอบ GAT/PAT) เฉพาะคณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุข 

 

รอบที่ 5 รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศผ่านระบบ Admissions กลาง (ใช้องค์ประกอบตามที่ ทปอ.กำหนด)

 

สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศแนบท้าย หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์ 045-353120

045-353122 0453-353224 ในเวลาราชการเท่านั้น 

 

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558
ปฏิทินดำเนินการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 [155.22 KB]
Date : Nov'28 2015   20:02:15
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.221.69.44
งานรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
© Copyright 2009
Ubon Ratchathani University
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.