หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
สมัครเพิ่ม
|
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
Officer Zone
#1148: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายชื่อตามเอกสารแนบ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2558 หากพ้นกำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศโดย: วรวิทย์ ชาลีพรม   เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต [640.79 KB]
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 [157.25 KB]
#1143: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายชื่อตามเอกสารแนบ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2558 หากพ้นกำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข [251.73 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ [87.63 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะบริหารศาสตร์ [446.95 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หน่วยจัดการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร [88.77 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ [246.71 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะศิลปศาสตร์ [301.07 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ [111.19 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะรัฐศาสตร์ [114.67 KB]
ประกาศมาหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [159.74 KB]
#1144: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายชื่อตามเอกสารแนบ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2558 หากพ้นกำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศโดย: วรวิทย์ ชาลีพรม   เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ [198.22 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ [135.79 KB]
#1147: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายชื่อตามเอกสารแนบ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2558 หากพ้นกำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ประกาศโดย: วรวิทย์ ชาลีพรม   เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาขยายโอกาสทางการศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร (เพิ่มเติม) [36.05 KB]
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่ [176.85 KB]
#1146: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงทั่วไป หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายชื่อตามเอกสารแนบ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2558 หากพ้นกำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงทั่วไป หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ (กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศโดย: วรวิทย์ ชาลีพรม   เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงทั่วไป หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 [185.89 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิธีรับตรงทั่วไป หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ [128.79 KB]
#1145: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงทั่วไป หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2558

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายชื่อตามเอกสารแนบ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2558 หากพ้นกำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงทั่วไป หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2558

 

ประกาศโดย: วรวิทย์ ชาลีพรม   เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิธีรับตรงทั่วไป หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร [44.73 KB]
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงทั่วไป หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2558 [187.72 KB]
#1141: คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558

ให้นักศึกษาใหม่ที่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558  เรียบร้อยแล้ว ศึกษารายละเอียดคำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในรายการที่สำคัญ ได้แก่

- การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

- การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

- การพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน

- การรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาใหม่

 

หมายเหตุ  กำหนดการดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 และปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา และกำหนดการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง อีกครั้ง อนึ่ง ข้อมูลกำหนดการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลีี่ยนแปลงตามประกาศ/กำหนดการของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตามความเหมาะสมต่อไป

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
คำแนะนำนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 [1.91 MB]
#1142: งานรับเข้าศึกษาของดการให้บริการ ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2558

เนื่องด้วยงานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้บริหารและครูแนะแนวการศึกษา ฯ ครั้งที่ 3 ณ ชื่นวารินรีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2558 ในการนี้ งานรับเข้าศึกษาจึงของดการให้บริการตอบข้อซักถาม อีกทั้งบริการวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และจะให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เป็นต้นไป สามารถส่งข้อมูลสอบถามที่ email : entry.ubu@gmail.com

 

หากต้องการติดต่อด่วน ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์  098-2275590 เท่านั้น

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
#1140: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2558 (รับเพิ่มเติม)

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ธนาคารกรุงไทย และไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [54.05 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2558 (รับเพิ่มเติม) [192.57 KB]
#1139: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาเด็กดีมีที่เรียน หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2558

ด้วย หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ในสังกัดหลักสูตรต่างๆ จำนวน 210 คน ดังประกาศที่แนบท้ายนี้

 

 กำหนดการ:

กำหนดการรับสมัคร   16 เมษายน – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร       16 เมษายน – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์     20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สัมภาษณ์และตรวจตาบอดสี        25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

- ประกาศผล              29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์     1 -  5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 


ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558
ประกาศรับสมัครโควตาเด็กดีมีที่เรียน [432.88 KB]
ใบสมัครโควตาเด็กดีมีที่เรียน [42.71 KB]
#1138: ขอแจ้งหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ให้บริการตอบข้อมูล ข้อซักถาม ของงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน) งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา จึงขอแจ้งว่าท่านสามารถติดต่อและสอบถามข้อมูล ได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์  045-353120 , 045-288391 , 045-353223  เท่านั้น  หากติดต่อไปหมายเลขอื่น ขอความอนุเคราะห์โอนสายมายังหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น เพื่อให้ผู้ขอรับบริการได้รับข้อมูลจากหน่วยงานผู้ให้บริการโดยตรง หรือ ส่งข้อคำถามมายัง email : entry.ubu@gmail.com หรือ Page งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

 

*** เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเบอร์ติดต่อข้อมูลหลายหน่วยงาน บางครั้งการรับสายที่มีการตัดโอนโดยระบบอัตโนมัติ อาจทำให้ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษาได้โดยตรง  ดังนั้น  โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์ ว่าเป็นบุคลากรของ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หรือไม่ (รายนาม ดังนี้ คุณกฤษณา ธีระพงศ์ อภิสิทธิ์ ภีรติ จักรพงศ์ บดินทร์ เดือนดารา และวิชชุดา) เพื่อให้ท่านได้รับทราบข้อมูล ถูกต้อง รวดเร็ว ตาม ต้องการ *** 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
#1136: ขอความร่วมมือในการประเมินการให้บริการ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

เพื่อให้การให้บริการของบุคลากร ภายในงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ จึงขอความร่วมมือในการประเมินการให้บริการ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา  ตาม Link ที่แนบมาพร้อมนี้

https://docs.google.com/forms/d/1WqdR6sHmoKEDElzBLQaON-UfVpD-MWc8yep48ABXm-M/viewform?usp=send_form

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

 

หมายเหตุ : 

1.มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  โปรดแสแดงความคิดเห็นแลแะให้ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

2.หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ 045-353120 (ปัจจุบัน ให้บริการได้เพียงหมายเลขเดียว อยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน) หากติดต่อไปหมายเลขอื่น ขอความอนุเคราะห์โอนสายมายังหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น เพื่อให้ผู้ขอรับบริการได้รับข้อมูลจากหน่วยงานผู้ให้บริการโดยตรง

 

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
#1135: ขอความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการ ประจำปี 2558

เพื่อให้การให้บริการได้รับการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการ ประจำปี 2558 จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการให้บริการ ตาม Link ที่แนบมาพร้อมนี้

https://docs.google.com/forms/d/183DJ0J6SzXnwFZexOf9hbyfYat2rp8ZXoUY2sRgAybY/viewform?usp=send_form

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ  

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

 

หมายเหตุ :  มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  โปรดแสแดงความคิดเห็นแลแะให้ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
#1124: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โควตาโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ.6ปี) ตามโครงการพิเศษเพื่อผลิดเภสัชกร ปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน ดังประกาศที่แนบท้ายนี้

 

 กำหนดการ:

กำหนดการรับสมัคร   1 เมษายน – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร       1 เมษายน – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์     20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สัมภาษณ์และตรวจตาบอดสี        25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

- ประกาศผล              29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์     1 -  4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
ประกาศรับสมัครโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร [604.79 KB]
Date : Apr'27 2015   07:11:38
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.83.224.32
งานรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
© Copyright 2009
Ubon Ratchathani University
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.