หน้าหลัก
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
Officer Zone
#1042: การชำระเงินค่าสมัคร โควตาพื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน พื้นที่ภาคอื่น

ผู้สมัครโควตาพื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน พื้นที่ภาคอื่น ที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ภายใน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นี้ เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป โดยผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ และ เคาเตอร์ไปรษณีย์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557
#1038: มหาวิทยาลัยปรับอัตราค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นระบบเหมาจ่าย ในปีการศึกษา 2558

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงอัตราค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นระบบเหมาจ่าย ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่สั่งพิมพ์เอกสารการชำระเงินแล้วก่อนวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ให้ทำการสั่งพิมพ์เอกสารการชำระเงินยืนยันสิทธิ์อีกครั้งเพื่อปรับเป็นอัตราที่ถูกต้อง ส่วนผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ให้ทำการปริ้นใบชำระเงินแล้วนำไปชำระเงินอีกครั้ง (ชำระแค่ส่วนต่างที่ต้องจ่ายเพิ่ม) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 นี้

 

 

**หมายเหตุ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโปรดกรอกข้อมูล ชื่อ สกุล เลขประชาชน เลขที่อ้างอิง และจำนวนเงินให้ครบถ้วนและถูกต้อง

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557
รายชื่อผู้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ครบตามจำนวน และต้องทำการชำระเพิ่ม [250.50 KB]
ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [215.02 KB]
#1041: แจ้งกำหนดการรับสมัครและกำหนดการชำระเงินค่าสมัคร โควตารับตรงพื้นที่(พื้นที่บริการ พื้นที่อีสานและพื้นที่ภาคอื่น) ปีการศึกษา 2558

สำหรับผู้ที่สมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่อีสานและพื้นที่ภาคอื่น) ระบบจะปิดการรับสมัครภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 23.59 น. และสามารถชำระเงินค่าสมัคร โควตารับตรงพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 ได้ภายในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557
#1040: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาเรียนดีชนท และโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ (เฉพาะหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์) ปีการศึกษา 2557

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบดำเนินการสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และสามารถนำไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทยและไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่  30 ตุลาคม 2557 - 10 พฤศจิกายน 2557

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาเรียนดีชนบท (เฉพาะหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์) [1,013.84 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตากลุ่มผู้มีความ (เฉพาะหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์) [1.10 MB]
คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [1.50 MB]
#1019: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนโควตาวิธีรับตรงพื้นที่ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคมในทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ในสังกัดคณะ/หลักสูตรต่างๆ จำนวน 2,434 คน (ใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน) กรณีนักเรียนที่สมัครเสร็จแล้ว แต่กรอกผลการเรียนเป็น 4 ภาคเรียน ให้นักเรียนแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ที่เมนูแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล

 

กำหนดการ : 

- กำหนดการรับสมัคร   1 - 30 ตุลาคม  2557 

- ชำระเงินค่าสมัคร       2 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  5 พฤศจิกายน 2557

- สอบสัมภาษณ์           10 พฤศจิกายน 2557

- ประกาศผล               14 พฤศจิกายน 2557

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์    14 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
ประกาศรับสมัครโควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ [2.95 MB]
#1017: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสบัณฑิต)

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน 36 คน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

กำหนดการ : 

- กำหนดการรับสมัคร   1 - 30 พฤศจิกายน  2557 

- ชำระเงินค่าสมัคร       2 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 

- สอบสัมภาษณ์           20 มกราคม 2558

- ประกาศผล               23 มกราคม 2558

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์    26 - 30 มกราคม 2558

 

หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องนำส่งชุดเอกสารการสมัครมายังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ในปฏิทินการคัดเลือกฯ (ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2557)

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
ประกาศรับสมัครโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสบัณฑิต) [597.93 KB]
Date : Nov'01 2014   06:23:43
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.81.112.187
งานรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
© Copyright 2009
Ubon Ratchathani University
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.