หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
สมัครเพิ่ม
|
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
|
ใบรายงานตัวเข้าศึกษา
Officer Zone
#1198: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป หลักสูตรการจัดการการโรงแรม และหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป หลักสูตรการจัดการการโรงแรม และหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์ จำนวน 15 คน ประจำปีการศึกษา 2558

ก. สำหรับผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย  จะต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

   1. คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

   1.1 เป็นผู้กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ กำลังสำเร็จการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนนานาชาติ ระดับเกรด 12 ภาคการศึกษาสุดท้าย (เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น)

   1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  หรือ สอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยจะต้องยื่นหลักฐานการสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ ได้แก่ GCSE, IGCSE, GCE O’Level หรือ GCE A’ Level หรือ หลักฐานการสำเร็จการศึกษาวุฒิ IB Certificate หรือ IB Diploma ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย 

    1.3 เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ

    1.4 ไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงทุกประเภทในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ข. สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

                 1.คุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้

     1.1 สอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง     

โดยจะต้องยื่นหลักฐานการสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ ได้แก่ GCSE, IGCSE, GCE O’Level หรือ GCE A’ Level หรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาวุฒิ IB Certificate หรือ IB Diploma    

     1.2 เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย) กำหนดและต้องนำผลการเรียนไปเทียบวุฒิการศึกษาที่สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย ) ด้วยตนเอง

                   สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการเทียบวุฒิการศึกษาได้ที่

                   สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

                   ถนน ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

      โทรศัพท์  02-2885789-91  http://www.bet.obec.go.th

 

กำหนดการรับสมัคร

-กำหนดการรับสมัคร      7-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

-ชำระเงินค่าสมัคร     7-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์    21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

-สอบสัมภาษณ์   23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

-ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์   27-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

 

 

Ubon Ratchathani University invites students to make a Quota Application for the Hotel Management and International Management Program, Faculty of Management Science, academic year 2015. There are 15 quota positions available. The detail is provided as follows:

A. Applicants who studied in Thailand

1. Qualifications

       1.1 Applicants have to be studying in Mathayomsuksa 6 or completed Mathayomsuksa 6 in July 2015. For international school students, the applicants have to be studying in grade 12 of the final semester.

       1.2 Applicants who are completing or completed Mathayomsuksa 6 or passed the grade 12 exams from international schools approved by the Ministry of Education. Also, GCSC, IGCSE, GCE O’ Level or GCE A’ Level or IB Certificate or IB Diploma from international schools in Thailand are required.

       1.3 The applicants have to be healthy and have good mental health and personality in preparation for study and work.

         1.4 Applicants can make only one quota application at Ubon Ratchathani University.  

  B. Applicants who graduated from a foreign country

1. Qualifications

       1.1 The applicants have to complete grade 12 from an international school approved by the Ministry of Education. Also, GCSC, IGCSE, GCE O’ Level or GCE A’ Level or IB Certificate or IB Diploma from international school in Thailand are required.

       1.2 The applicants have to be healthy and have good mental health and personality in preparation for study and work.

 

         However, applicants who graduated from Thai international schools or foreign countries have to get the results of their studies as required by the Ministry of Education and the applicants have to report the result of study to the Bureau of Education Testing, Ministry of Education in person.

          If you want more information, please contact Bureau of Education Testing, Ministry of Education, Bangkok. Tel 02-2885789 or http://www. Bet.obec.go.th

 

Schedule

7-16 July 2015 Application through www.entry.ubu.ac.th

7-16 July 2015 Payment at Krung Thai Bank, Siam Commercial Bank or any post office in Thailand 

21 July 2015 Announcement of the names of interviewees

23 July 2015 Interviews

27 July 2015 Announcement of results of applicants who passed the exam

27-29 July 2015 Applicants’ confirmation of acceptance of position in the program

 

 

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
หลักสูตรการจัดการการโรงแรม และหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์ [335.49 KB]
Ubon Ratchathani University Announcement [201.45 KB]
Applications Form [45.78 KB]
#1193: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตาเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2558(เพิ่มเติม)

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฏาคม 2558 ในเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตาเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2558(เพิ่มเติม) [194.44 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ [115.88 KB]
#1119: ขอเชิญนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 11 ถึง 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้ที่สำคัญและจำเป็น พร้อมทั้งทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ ให้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558

ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการผ่านระบบเตรียมความพร้อมฯ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นี้ ดังมีรายละเอียดตาม กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ฯ เพื่อสรุปข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สามารถตอบรับเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~inforeducation/preacad/

 

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558
#1194: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนทางวิชาการโควตาโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนทางวิชาการโควตาโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558 [502.01 KB]
กำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ [124.90 KB]
#1190: กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ให้นักศึกษาใหม่ที่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558  เรียบร้อยแล้ว ศึกษารายละเอียดเอกสารกำหนดการขึ้นทะเบียนรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558  พร้อมทั้งเตรียมหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ

 

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ประกาศขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ [141.90 KB]
#1192: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

 

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 880 คน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

1. โควตาโอลิมปิกวิชาการ

2. โควตากีฬา

3. โควตาศิลปวัฒนธรรม

4. โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

5. โควตาโครงการรักษ์เกษตร

6. โควตาเรียนดีชนบท

7. โควตาโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

8. โควตาโครงการเพาะพันธ์ปัญญา

 

กำหนดการ: 

กำหนดการรับสมัคร              1 กรกฏาคม - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

- ส่งเอกสารประกอบการสมัคร 1 กรกฏาคม - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร                  1 กรกฏาคม - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์      31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สอบสัมภาษณ์                      7 กันยายน พ.ศ. 2558

- ประกาศผล                          15 กันยายน พ.ศ. 2558

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์              15 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558

 

 

คำแนะนำเกี่ยวกับการกรอกใบสมัคร

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร(เอกสารแนบ) กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน

2. ส่งใบสมัครมาทางอีเมลล์ entry.ubu@gmail.com โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบ ปพ. 1 (4 ภาคเรียน) มาด้วย หรือ นำส่งด้วยตนเองที่งานรับเข้าศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (ชั้น 1 )

3. ในกรณีที่ส่งเอกสารมาทางอีเมลล์ เจ้าหน้าที่จะส่งใบชำระเงินกลับทางอีเมลล์ ภายใน 1 วันทำการ (หากนำส่งเอกสารด้วยตนเองจะได้รับเอกสารการชำระเงินทันที)

4. ชำระเงินค่าสมัคร โดยสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเค้าเตอร์บริการไปรษณีย์ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (โดยผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครได้จากประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย)

5. ส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 (พร้อมแฟ้มสะสมผลงานของแต่ละประเภทโควตา(ถ้ามี)

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 [1,010.44 KB]
แบบฟอร์มใบสมัคร โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 [179.02 KB]
คำแนะนำในการกรอกใบสมัคร โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 [243.57 KB]
#1191: แจ้งการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ (สำหรับผู้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว) ที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 มหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลง วิธีการรับสมัครดังนี้ 

     ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะทำการเปิดระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบรับตรง ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม - 20 สิงหาคม 2558 นั้น แต่เนื่องด้วยมี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ที่ยังเปิดระบบรับสมัคร(เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 นี้) เพื่อลดความสับสนผู้สมัครทั้งสองกลุ่ม มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้ง วิธีการสมัครของทั้ง 2 กลุ่ม ดังนี้

 

1. ผู้สมัครที่จบการศึกษาแล้ว และสนใจสมัครหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th ได้เลยทันที และสามารถสั่งพิมพ์เอกสารการชำระเงิน โดยสามารถนำไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเค้าเตอร์บริการไปรษณีย์ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 

 

 

2. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ปฏิบัติดังนี้ 

 2.1. ดาวน์โหลดใบสมัคร(เอกสารแนบ) กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน

2.2. ส่งใบสมัครมาทางอีเมลล์ entry.ubu@gmail.com โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบ ปพ. 1 (4 ภาคเรียน) มาด้วย หรือ นำส่งด้วยตนเองที่งานรับเข้าศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (ชั้น 1 )

2.3. ในกรณีที่ส่งเอกสารมาทางอีเมลล์ เจ้าหน้าที่จะส่งใบชำระเงินกลับทางอีเมลล์ ภายใน 1 วันทำการ (หากนำส่งเอกสารด้วยตนเองจะได้รับเอกสารการชำระเงินทันที)

2.4. ชำระเงินค่าสมัคร โดยสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเค้าเตอร์บริการไปรษณีย์ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (โดยผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครได้จากประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย)

2.5 ส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 (พร้อมแฟ้มสะสมผลงานของแต่ละประเภทโควตา(ถ้ามี)

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
แบบฟอร์มใบสมัคร โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 [178.90 KB]
#1189: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ธนาคารกรุงไทย และไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1- 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ [304.82 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ [215.48 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ [200.77 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ [186.84 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะบริหารศาสตร์ [289.85 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะศิลปศาสตร์ [307.17 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ [160.49 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข [179.42 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์ [190.33 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะรัฐศาสตร์ [199.30 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ [174.15 KB]
คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [1.50 MB]
#1187: การเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 มีดังนี้

1. ชุดลำรองสุขภาพ (เสื้อมีแขน กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น) ตลอดโครงการการ

2. เอกสารที่เกี่ยวกับนักศึกษา เช่น บัตรประชาชน บัตรประกันสุขภาพ 

3. ยารักษาโรคส่วนตัว 

4. อุปกรณ์ที่นอน เช่น ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ฯลฯ

ประกาศโดย: พรรณราย วงษ์พันเสือ   เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558
#1185: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน

กำหนดการ: 

กำหนดการรับสมัคร   26 มิถุนายน - 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร       27 มิถุนายน - 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์    21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สอบสัมภาษณ์        23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

- ประกาศผล           27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์     27-29 กรกฎาคม 2558

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
ประกาศรับสมัครหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ [393.98 KB]
#1186: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรงโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่3  หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 30  คน (ใช้ GPAX,GPA ในการคัดเลือก) มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

กำหนดการ: 

กำหนดการรับสมัคร   26 มิถุนายน - 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร       27 มิถุนายน - 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์    13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สอบสัมภาษณ์        15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

- ประกาศผล           17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์     17-20 กรกฎาคม 2558

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
ประกาศรับสมัครหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [336.45 KB]
#1166: ปฎิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

ให้นักศึกษาใหม่ที่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558  เรียบร้อยแล้ว ศึกษารายละเอียดคำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในรายการที่สำคัญ ได้แก่

- การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

- การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

 

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [259.75 KB]
#1150: กำหนดการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)

กำหนดการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์) 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
กำหนดการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์) [85.78 KB]
#1141: คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558

ให้นักศึกษาใหม่ที่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558  เรียบร้อยแล้ว ศึกษารายละเอียดคำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในรายการที่สำคัญ ได้แก่

- การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

- การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

- การพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน

- การรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาใหม่

 

หมายเหตุ  กำหนดการดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 และปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา และกำหนดการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง อีกครั้ง อนึ่ง ข้อมูลกำหนดการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลีี่ยนแปลงตามประกาศ/กำหนดการของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตามความเหมาะสมต่อไป

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
คำแนะนำนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 [1.91 MB]
#1138: ขอแจ้งหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ให้บริการตอบข้อมูล ข้อซักถาม ของงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน) งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา จึงขอแจ้งว่าท่านสามารถติดต่อและสอบถามข้อมูล ได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์  045-353120098-227-5590 เท่านั้น  หากติดต่อไปหมายเลขอื่น ขอความอนุเคราะห์โอนสายมายังหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น เพื่อให้ผู้ขอรับบริการได้รับข้อมูลจากหน่วยงานผู้ให้บริการโดยตรง หรือ ส่งข้อคำถามมายัง email : entry.ubu@gmail.com หรือ Page งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

 

หมายเหตุ :

1) เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเบอร์ติดต่อข้อมูลหลายหน่วยงาน บางครั้งการรับสายที่มีการตัดโอนโดยระบบอัตโนมัติ อาจทำให้ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษาได้โดยตรง  ดังนั้น  โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์ ว่าเป็นบุคลากรของ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หรือไม่ (รายนาม ดังนี้ คุณกฤษณา ธีระพงศ์ อภิสิทธิ์ ภีรติ จักรพงศ์ บดินทร์ เดือนดารา และวิชชุดา) เพื่อให้ท่านได้รับทราบข้อมูล ถูกต้อง รวดเร็ว ตาม ต้องการ 

2) หมายเลขโทรศัพท์ ที่ขอความกรุณางดการติดต่อเพื่อให้ผู้รับบริการของหน่วยงานดังกล่าวได้ใช้หมายเลขเพื่อให้บริการนักศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น มีดังนี้ 

    เบอร์โทรภายใน 045-353121 , 045-353131 ของสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งให้ข้อมูลด้านงานหลักสูตร TQF การพัฒนาอาจารย์และภารกิจที่เกี่ยวข้อง  

    - เบอร์โทรภายใน 045-353117,045-3531119  และเบอร์มือถือ 088-7036558 และ 088-7034661 ของงานทะเบียนนักศึกษา กองบริการการศึกษา ซึ่งให้บริการนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ในชั้นปีที่ 1-4 (เฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน ที่รับเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ขึ้นไป และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเท่านั้น ซึ่งมีจำนวนมาก (สามารถใช้บริการได้ภายหลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ภายหลังจากวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558 แล้ว โดยตอบข้อคำถามเฉพาะเรื่องการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม ถอนรายวิชา กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง) 

  

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
Date : Jul'07 2015   13:44:57
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.158.46.108
งานรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
© Copyright 2009
Ubon Ratchathani University
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.