หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
สมัครเพิ่ม
|
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
Officer Zone
#1289: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ให้ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ระหว่างวันที่  10 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [46.23 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ [186.53 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ [486.03 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ [430.28 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะศิลปศาสตร์ [351.08 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ [89.61 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะรัฐศาสตร์ [219.76 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะบริหารศาสตร์ [614.68 KB]
#1291: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้าศึกษา โครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2559

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ให้ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ระหว่างวันที่  10 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [291.40 KB]
#1288: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่อีสาน พื้นที่ภาคอื่น โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่อีสาน พื้นที่ภาคอื่น โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ และ โควตาพื้นที่อีสาน พื้นที่ภาคอื่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ให้ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ระหว่างวันที่  10 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ [503.53 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข [368.86 KB]
#1290: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตารับตรงทั่วไป หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ (ประกาศนียบัตรขั้นสูง ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ให้ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ระหว่างวันที่  10 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ (ประกาศนียบัตรขั้นสูง ปวส.) [170.78 KB]
#1286: การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.)) ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 40 คน      ะบบจะเปิดการรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มีนาคม พ.ศ.2559

 

    ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการนำส่งเอกสารการสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศรับสมัคร โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [325.22 KB]
คำชี้แจงทั่วไป [95.73 KB]
#1287: ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดติดต่อมหาวิทยาลัยโดยเร่งด่วนที่สุด (เนื่องจากใบสมัครไม่สมบูรณ์)
ลำดับ เลขสมัคร ชื่อ - สกุล ประเภทใบสมัคร หมายเหตุ
1. 291939 น.ส. ขวัญชนก แจ่มอำพร ไม่ได้เลือกคณะ/สาขาใดๆ  
2. 291947 น.ส.รัตติยา ไชยสุข ไม่ได้เลือกคณะ/สาขาใดๆ  
3. 292086 น.ส.ปัถยานี โคช่วย ไม่ได้เลือกคณะ/สาขาใดๆ  
4. 292341 นายนวพรรษ ซึ่งพรหม ไม่ได้เลือกคณะ/สาขาใดๆ  
5. 292382 นายสมรรถชัย เศรษฐนันท์ ไม่ได้เลือกคณะ/สาขาใดๆ  
6. 292652 น.ส.ธัญวรัตน์ จันทร์สนาม ไม่ได้เลือกคณะ/สาขาใดๆ  
7. 292720 น.ส.ปฐมาวดี โพธิ์มั่น ไม่ได้เลือกคณะ/สาขาใดๆ
8. 292729 น.ส.อรปรียา มาตุลกุล ไม่ได้เลือกคณะ/สาขาใดๆ
ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
#1284: การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (ช้คะแนน GPAX , GPA กลุ่มสาระ คะแนน GAT/PAT และคะแนน O-NETตามหลักสูตรกำหนด ) 

 

    ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการนำส่งเอกสารการสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
ประกาศรับสมัคร โดยวิธีรับตรงพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 [457.54 KB]
#1282: การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,175 คน (ช้คะแนน GPAX , GPA กลุ่มสาระ และ คะแนน GAT/PAT ตามหลักสูตรกำหนด ) ะบบจะเปิดการรับสมัครและชำระเงินค่าสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ.2559

 

    ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการนำส่งเอกสารการสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559
ประกาศรับสมัคร โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [835.84 KB]
#1275: การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร หลักสูตรเภสัชศาตรบัณฑิต(ภบ. 6 ปี) (ระบบจะเปิดการรับสมัครและชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ.2559)

 

    ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการนำส่งเอกสารการสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559
คำชี้แจงทั่วไป [148.15 KB]
ประกาศรับสมัครโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 [541.58 KB]
#1136: ขอความร่วมมือในการประเมินการให้บริการ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

เพื่อให้การให้บริการของบุคลากร ภายในงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ จึงขอความร่วมมือในการประเมินการให้บริการ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา  ตาม Link ที่แนบมาพร้อมนี้

https://docs.google.com/forms/d/1WqdR6sHmoKEDElzBLQaON-UfVpD-MWc8yep48ABXm-M/viewform?usp=send_form

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

 

หมายเหตุ : 

1.มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  โปรดแสแดงความคิดเห็นแลแะให้ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

2.หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ 045-353120 045-353122 045-353224 หากติดต่อไปหมายเลขอื่น ขอความอนุเคราะห์โอนสายมายังหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น เพื่อให้ผู้ขอรับบริการได้รับข้อมูลจากหน่วยงานผู้ให้บริการโดยตรง

 

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
#1135: ขอความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการ ประจำปี 2559

เพื่อให้การให้บริการได้รับการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการ ประจำปี 2559 จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการให้บริการ ตาม Link ที่แนบมาพร้อมนี้

https://docs.google.com/forms/d/183DJ0J6SzXnwFZexOf9hbyfYat2rp8ZXoUY2sRgAybY/viewform?usp=send_form

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ  

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

 

หมายเหตุ :  มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  โปรดแสแดงความคิดเห็นแลแะให้ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
Date : Feb'10 2016   15:37:35
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 50.17.114.227
งานรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
© Copyright 2009
Ubon Ratchathani University
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.