หน้าหลัก
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
|
ใบรายงานตัวเข้าศึกษา
Officer Zone
#1013: กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [126.94 KB]
#1012: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 9) 2557

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสั่งพิมพ์และนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 30 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสละสิทธิ์จากการเข้าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

หมายเหตุ ผู้ที่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการส่ง fax เอกสารการชำระเงินมาที่ หมายเลข 045-288391 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสละสิทธิ์จากการเข้าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 9) [50.80 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในเครือข่ายสุขภาพ 10 จังหวัด [24.90 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นอกเครือข่ายสุขภาพ 10 จังหวัด [22.97 KB]
#1011: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงทั่วไป(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2557

ให้ผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ download แบบฟอร์มชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงไทย พร้อมนำส่งหลักฐานที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกาษา อาคารบริหาร (หลังเก่า) ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือส่งทางโทรสาร 045-288391 045-353119 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557  เพื่อกำหนดรหัสนักศึกษาและกรอกประวัตินักศึกษา

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
ประกาศรับสมัครโควตารับตรงทั่วไป (เพ่ิมเติม) [48.59 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอนผลการเรียน) [16.59 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร สาขาการจัดการธูรกิจ [16.53 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร สาขาบัญชี [16.46 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ [13.11 KB]
Date : Aug'01 2014   08:40:43
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.87.134.74
งานรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
© Copyright 2009
Ubon Ratchathani University
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.