หน้าหลัก
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
Officer Zone
#1107: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ธนาคารกรุงไทย และไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2558 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป และนำส่งสำนเนาเอกสารการชำระเงินที่โทรสาร 045-353119

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะเภสั่ชศาสตร์ เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) [114.26 KB]
#1106: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ธนาคารกรุงไทย และไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2558 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
รายชื่อผู้มีาสิทธิ์เข้าศึกษาโควตารับตรงทั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [148.63 KB]
#1105: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยวิธีรับตรงทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยวิธีรับตรงทั่วไป กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กำหนดการ : 

- กำหนดการรับสมัคร   2 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

- ชำระเงินค่าสมัคร       3 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2558

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์     9 เมษายน พ.ศ. 2558

- สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์         20 เมษายน พ.ศ. 2558

- ประกาศผล              24 เมษายน พ.ศ. 2558

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์     24 -  30 เมษายน พ.ศ. 2558 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรับสมัครโควตารับตรงทั่วไป กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) [453.81 KB]
#1070: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558

ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าพักในหอพักนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 12 มกราคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 หากนักศึกษาสนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา โทรศัพท์ 045-353089 , 045-353061 ทั้งนี้สามารถสมัครเข้าหอพักผ่านระบบรับสมัครเข้าหอพักที่ www.ubu.ac.th/web/pnr  

ประกาศโดย: กฤษณา เสียงใส   เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 [628.24 KB]
Date : Feb'28 2015   20:48:51
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.144.254.112
งานรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
© Copyright 2009
Ubon Ratchathani University
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.