หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
สมัครเพิ่ม
|
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
|
ใบรายงานตัวเข้าศึกษา
Officer Zone
#1331: ข้อมูลผู้สมัครที่ใบสมัครไม่สมบูรณ์ โปรดติดต่อกลับมหาวิทยาลัยโดยด่วนที่สุด

ข้อมูลผู้สมัครที่ใบสมัครไม่สมบูรณ์ โปรดติดต่อกลับมหาวิทยาลัยโดยด่วนที่สุด

No เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล ErrType
1 303025 นางสาว เกศริน พนมศักดิ์ ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
#1334: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่ได้เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 ไม่ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
#1330: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2559 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [44.34 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตารับตรงพื้นที่บริการ [386.03 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตารับตรงพื้นที่อีสาน [124.80 KB]
คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [1.16 MB]
คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่และการกำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 [1.56 MB]
#1329: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2559 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา [92.50 KB]
คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [1.16 MB]
คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่และการกำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 [1.56 MB]
#1323: รับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)

หาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2) จำนวน 1625 คน ระบบจะเปิดการรับสมัคร 12 เมษายน ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

 

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา (ครั้งที่ 2) [753.47 KB]
#1314: รับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง โควตาโครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 70 คน  ะบบจะเปิดการรับสมัคร 2 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
ประกาศรับสมัครโครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 [303.03 KB]
#1304: คำแนะนำในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

นักศึกษาใหม่โปรดปฏิบัติตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักศึกษาสามารถบันทึกทะเบียนประวัติได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559 เท่านั้น

 

**หมายเหตุ 1. การกรอกผลการเรียนในใบรายงานตัวใช้ผลการเรียน 6 ภาค ที่จบการศึกษาแล้วเท่านั้น

                 2. หากกรอกข้อมูลในใบรายงานตัวผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้ในวันรายงานตัวเท่านั้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลในใบรายงานตัวให้ถูกต้องก่อนลงมือบันทึก 

                 3. ในวันรายงานตัว ไม่ได้มีกิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง 

                 4. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เช็มขัด เข็มกลัด เนคไท ฯลฯ สามารถดำเนินการซื้อได้ที่สำนักงานทรัพย์สินฯ หรือโรงอาหารกลางได้ โดยไม่ต้องรอซื้อวันที่รายงานตัว (ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ลุบุคคล)

            

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559
คำแนะนำในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 [1.56 MB]
รายละเอียดการจองหอพักในมหาวิทยาลัย [181.55 KB]
ระเบียบการแต่งการนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [928.81 KB]
Date : May'02 2016   08:20:01
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.87.39.97
งานรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
© Copyright 2009
Ubon Ratchathani University
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.