หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
สมัครเพิ่ม
|
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
|
ใบรายงานตัวเข้าศึกษา
Officer Zone
#914: ประกาศงดให้บริการ ระหว่าง 22 - 25 เมษายน 2557

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ขอประกาศงดการให้บริการ ระหว่าง 22-25 เมษายน 2557 เพื่อร่วมจัดนิทรรศการอุดมศึกษา

ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ อิมแพคเมืองทองฯ

กรณีต้องการติดต่อราชการ หรือ ปัญหาเร่งด่วน โปรดติดต่อส่งข้อคำถาม

Email : entry.ubu@gmail.com

 

 

 

 

 

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
#913: ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา [76.11 KB]
#912: ประกาศขอบเขตขอบเขตการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557
รายละเอียดประกาศ โปรดศึกษาเพิมเติม [154.92 KB]
#911: คำแนะนำนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ในการกรอกประวัตินักศึกษาผ่านระบบ www.entry.ubu.ac.th
ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
คำแนะนำนักศึกษาใหม่ในการกรอกประวัตินักศึกษา [1.86 MB]
#909: ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 (กำหนดรหัสนักศึกษา รอบ ที่ 1)

ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เสร็จสิ้นกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในกลุ่มรับตรงเรียบร้อยแล้ว บัดนี้มหาวิทยาลัยขอประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ โดยให้นักศึกษาใหม่นำรหัสดังกล่าวไปใช้การบันทึกทะเบียนประวัติ และสั่งพิมพ์เอกสารใบรายงานตัวเข้าศึกษา เพื่อใช้ในการรายงานตัวเข้าศึกษาในวันที่ 28 กรกฏาคม 2557 ทั้งนี้โปรดศึกษาวิธีการบันทึกทะเบียนประวัติให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนลงมือกรอกทะบียนประวัติ ตามข่าวประกาศที่ #908

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานรับเข้าศึกษา

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557
คณะเกษตรศาสตร์ [331.37 KB]
คณะวิทยาศาสตร์ [498.53 KB]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ [315.35 KB]
คณะศิลปศาสตร์ [376.35 KB]
คณะเภสัชศาสตร์ [159.19 KB]
คณะบริหารศาสตร์ [733.39 KB]
คณะนิติศาสตร์ [381.40 KB]
คณะรัฐศาสตร์ [461.43 KB]
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข [298.06 KB]
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบ [201.68 KB]
หน่วยจัดการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร [168.10 KB]
#907: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

1. บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงาน/ลูกจ้างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

2. บุคคลทั่วไป ซึ่งต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 

กำหนดการรับสมัคร(เฉพาะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557) เท่านั้น

 

เปิดรับสมัคร         วันที่ 27 มีนาคม - 29 พฤษภาคม 2557

ชำระเงินค่าสมัคร   วันที่ 27 มีนาคม - 29 พฤษภาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  วันที่ 6 มิถุนายน 2557

สอบสัมภาษณ์   วันที่ 9 มิถุนายน 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  วันที่ 11 มิถุนายน 2557

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  วันที่ 11-14 มิถุนายน 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  วันที่ 15 มิถุนายน 2557

เปิดภาคเรียน วันที่ 21 มิถุนายน 2557

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557
ประกาศรับสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 [218.49 KB]
#895: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตามโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  ตามโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปการศึกษา 2557 จำนวน 30 คน  (โดยใช้คะแนน GAT/PATปีการศึกษา 2556 หรือ 1/ 2557)

คุณสมบัติเฉพาะรับ

1. ผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 วิทย์-คณิต GPAX 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป

หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้้น ม.6 หรือ ผู้กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสุตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ทุกสาขา

 

1. เปิดรับสมัคร                                           วันที่ 4 มี.ค. - 28 เม.ย. 2557

2. ชำระเงินค่าสมัคร                                     วันที่ 4 มี.ค. - 29 เม.ย. 2557

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์          วันที่ 6 พ.ค. 2557

4. การสอบสัมภาษณและตรวจตาบอดส           วันที่ 20 พ.ค. 2557

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                 วันที่ 22 พ.ค. 2557

6. ชำระเงินยืนยันสิทธิ์                                  วันที่ 22 - 26 พ.ค. 2557

 

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557
ประกาศรับสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตามโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรคณะเภสัชศาสตร [129.46 KB]
#856: Ubon Ratchathani University Announcement Admission to Bachelor of International Business Management

Ubon Ratchathani University (UBU) invites applications to enter the Bachelor of International Business Management program in the 2013 Academic Year. The total number of students that the Faculty of Management Science is authorized to admit is ten.

 

For applicants studying in or graduated from schools outside Thailand

 1.      Application Requirements

       1.1  Applicants must have completed grade 12 at an international school certified by the Ministry of Education, Thailand. The applicants must present a British educational system certificate such as GCSE, IGCSE, GCE O Level/GCE A Level or IB Certificate or IB Diploma

        1.2  Applicants must be in good physical and mental health, must have a good personality, and be able to show the UBU Admission Committee that their personality will not be an obstacle to their study and careers. 

2. Application Fee

   Applicants send a payment of 500 baht for the application fee statement by email to: entry.ubu@gmail.com 

3. Application Process and Application Document Preparation

    3.1 Enter the websitewww.entry.ubu.ac.th and download application form. Then fill out the form.

    3.2 Attach a copy of passport

    3.3 Attach a copy of transcript

    3.4 Attach a copy of certificate/diploma

    3.5 Attach a copy of English proficiency testing result such as TOEFL, IELTS

or SAT1.

    3.6 Send documents in no. 3.2-3.5 to entry.ubu@gmail.com , ugrittaya@gmail.com  

4. Application documents 

    4.1 Applicants who graduated from  the British educational System such as Great Britain, Singapore, and India present GCSE, IGCSE, GCE O’ Level /GCE A’ Level

     4.2 Applicants who graduated from the United States of America or Canada  present transcript (Grades 10-12) and high school diploma

     4.3 Applicants who graduated from Australia present IB Certificate or IB Diploma

     4.4 Applicants who graduated from New Zealand present Record of Achievement

and NCEA level 2

     4.5 Applicants who graduated from a school with the International Baccalaureate

system present IB Certificate or IB Diploma

     4.6 For those who graduated from other countries or other educational systems present transcript and certificate/diploma approved by the Ministry of Education, Thailand.

       Note that applicants who completed high school at an international school in Thailand or from other countries with an equivalent to M6 must have their diploma/certificate approved by the Bureau of Educational Testing, the Ministry of Education, Thailand.

        Contact address:

Bureau of Educational Testing, the Ministry of Education

Rajadumnernnok Road, Bangkok, Thailand

Telephone Number: 02-2885789 – 91

http://www.bet.obec.go.th

5. Selective Examination

Selection examination dates will be set by the UBU Admission Committee. Examination dates and results will be sent to the applicants.

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557
Ubon Ratchathani University Announcement [1.09 MB]
Applicaiton Form [45.78 KB]
#843: ประกาศเลื่อนการคัดเลือกบุคคลบุคคลเข้าศึกษา รับตรงตามพื้นที่ (บริการ อีสาน ภาคอื่น) และ รับตรงตามโควตา (โอลิมปิกวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม โควตานักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และโควตารักษ์เกษตร)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ รับตรงตามพื้นที่ (บริการ อีสาน ภาคอื่น) และ รับตรงตามโควตา (โอลิมปิกวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม โควตานักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และโควตารักษ์เกษตร ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์                                   วันที่  9  พฤษภาคม 2557

สอบสัมภาษณ์ (คณะเภสัชศาสตร์ และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ )    วันที่ 20  พฤษภาคม 2557

สอบสัมภาษณ์ทุกคณะ ยกเว้น(คณะเภสัชศาสตร์ และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ )  วันที่ 21 พฤษภาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                                               วันที่ 26 พฤษภาคม 2557
ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา                                                    วันที่ 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2557

 

 

และสำหรับสถานศึกษาที่จะยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันผลการเรียนให้กับผู้สมัครที่ได้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ปิดระบบรับสมัคร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา  ระบบจะเปิดให้สถานศึกษายืนยันผลการเรียนอีกครั้ง ในวันที่ 14 มกราคม 2557  เป็นต้นไป 

 

 

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 045-353120, 045-353122,  045353224

ในเวัน เวลา ราชการเท่านั้น  (ยกเว้นเวลา 12.00 -13.00 น. ) 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556
Date : Apr'25 2014   08:22:24
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.243.13.30
งานรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
© Copyright 2009
Ubon Ratchathani University
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.