หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
สมัครเพิ่ม
|
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
Officer Zone
#1037: ลำดับการเข้าทดสอบตาบอดสี และสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ให้เข้าทดสอบข้อเขียนทางวิชการและสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ให้เข้าทดสอบข้อเขียนทางวิชการและสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ห้อง ACB 103-106 และ ACB 201 (ชั้น 2)

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557
ลำดับการเข้ารับการตรวจตาบอดสี [202.49 KB]
ลำดับการเข้าสอบสัมภาษณ์ [207.63 KB]
#1035: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาเรียนดีชนบท ประจำปีการศึกษา 2558

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการสั่งพิมพ์เอกสารการชำระเงินแล้วนำไปชำระงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ธนาคารกรุงไทย หรือไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป (ลำดับสำรองรอดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในกรณีที่มีที่นั่งว่างลงในวัน อังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [267.85 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา [1.21 MB]
คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [1.50 MB]
ข้อมูลเกี่ยวกับหอพักนักศึกษาและอัตราค่าหอพัก สำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 [3.57 MB]
#1034: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการสั่งพิมพ์เอกสารการชำระเงินแล้วนำไปชำระงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ธนาคารกรุงไทย หรือไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [283.77 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตากีฬา [396.95 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาศิลปวัฒนธรรม [388.10 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาโอลิมปิกวิชาการ [357.82 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ [363.71 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตารักษ์เกษตร [377.69 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตานักเรียนเรียนดีมีภาวะความเป็นผู้นำฯ [390.79 KB]
คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [1.50 MB]
#1031: ข้อมูลผู้สมัครที่ใบสมัครไม่สมบูรณ์ โปรดติดต่อกลับมหาวิทยาลัยโดยด่วนที่สุด

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ติดต่อกลับมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งแก้ไขข้อมูล ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป

 

No เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล ประเภทข้อมูลไม่สมบูรณ์
1. 227179 นางสาว กาญจนา มุ่งดี ได้เลือกคณะแล้ว แต่ไม่มีข้อมูลการเลือกสาขาวิชา หรือหลักสูตร
2. 227197 นางสาว อมรรัตน์ ศิลชาติ ได้เลือกคณะแล้ว แต่ไม่มีข้อมูลการเลือกสาขาวิชา หรือหลักสูตร
3. 229962 นางสาว สุกัญญา อยู่สุข ได้เลือกคณะแล้ว แต่ไม่มีข้อมูลการเลือกสาขาวิชา หรือหลักสูตร
4. 229580 นาย ณัฐวุฒิ วัดวิเศษ ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆเลย
5. 227147 นางสาว ปฤษฐาพร ปรีชานนท์ ไม่ได้เลือกสถานศึกษา
6. 228372 นางสาว อุบลรัตน์ แจ่มจันทร์ ไม่ได้เลือกสถานศึกษา
ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557
#1030: กำหนดการสอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดีชนบท และโควตากลุ่มความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คณะบริหารศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ให้เข้าสอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ห้อง ACB 103-106 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 ตุลาคม  2557

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557
ข้อมูลเกี่ยวกับกับการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย [89.03 KB]
ข้อมูลเกี่ยวกับกับการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายคณะเกษตรศาสตร์ [215.20 KB]
ข้อมูลเกี่ยวกับกับการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายคณะวิทยาศาสตร์ [304.18 KB]
ข้อมูลเกี่ยวกับกับการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายคณะศิลปศาสตร์ [724.32 KB]
ข้อมูลเกี่ยวกับกับการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายคณะบริหารศาสตร์ [444.80 KB]
ข้อมูลเกี่ยวกับกับการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายคณะนิติศาสตร์ [104.17 KB]
ข้อมูลเกี่ยวกับกับการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายคณะรัฐศาสตร์ [146.22 KB]
ข้อมูลเกี่ยวกับกับการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ [125.21 KB]
ข้อมูลเกี่ยวกับกับการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายสาขาสาธารณสุขศาสตร์ [147.15 KB]
ใบรับรองแพทย์ [71.03 KB]
ใบรับรองแพทย์ (หลักสาธารณสุขศาสตร์) [75.51 KB]
#1026: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์ โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ ที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ อาคารคณะที่มีชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์(ยกเว้นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ให้เข้าทดสอบข้อเขียนทางวิชการและสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามกำหนดการสอบสัมภาษณ์ที่แนบ

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตากีฬา [424.58 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตารักษ์เกษตร [385.11 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ [365.94 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาโิอลิมปิกวิชาการ [362.76 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาศิลปวัฒนธรรม [420.01 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดีชนบท [2.24 MB]
#1024: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการผลิดบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่เรียนดีทั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตชนบทและในเขตเมืองของพื้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั้งในเขตชนบทและในเขตเมืองได้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จำนวน 120 คน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

กำหนดการ : 

- กำหนดการรับสมัคร   7 - 30 ตุลาคม  2557 

- ชำระเงินค่าสมัคร       7 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  5 พฤศจิกายน 2557

- สอบสัมภาษณ์           10 พฤศจิกายน 2557

- ประกาศผล               14 พฤศจิกายน 2557

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์     14 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557


ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557
ประกาศรับสมัครโครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) [1.84 MB]
#1022: คำแนะนำในการค้นหาใบสมัครและใบชำระเงิน
ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557
คำแนะนำการค้นหาเลขที่สมัคร [680.19 KB]
คำแนะนำในการสั่งพิมพ์ใบสมัคร และแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล [980.12 KB]
#1019: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนโควตาวิธีรับตรงพื้นที่ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคมในทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ในสังกัดคณะ/หลักสูตรต่างๆ จำนวน 2,434 คน (ใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน) กรณีนักเรียนที่สมัครเสร็จแล้ว แต่กรอกผลการเรียนเป็น 4 ภาคเรียน ให้นักเรียนแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ที่เมนูแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล

 

กำหนดการ : 

- กำหนดการรับสมัคร   1 - 30 ตุลาคม  2557 

- ชำระเงินค่าสมัคร       2 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  5 พฤศจิกายน 2557

- สอบสัมภาษณ์           10 พฤศจิกายน 2557

- ประกาศผล               14 พฤศจิกายน 2557

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์    14 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
ประกาศรับสมัครโควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ [2.95 MB]
#1017: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสบัณฑิต)

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน 36 คน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

กำหนดการ : 

- กำหนดการรับสมัคร   1 - 30 พฤศจิกายน  2557 

- ชำระเงินค่าสมัคร       2 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 

- สอบสัมภาษณ์           20 มกราคม 2558

- ประกาศผล               23 มกราคม 2558

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์    26 - 30 มกราคม 2558

 

หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องนำส่งชุดเอกสารการสมัครมายังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ในปฏิทินการคัดเลือกฯ (ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2557)

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
ประกาศรับสมัครโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสบัณฑิต) [597.93 KB]
#1018: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โควตานักเรียนเรียนดีชนบท

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในสังกัดสถานศึกษาในพื้นที่ชนบท ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคมในพื้นที่ชนบท โดยวิธีรับตรง โควตานักเรียนเรียนดีชนบท ในสังกัดคณะ/หลักสูตรต่างๆ จำนวน 348 คน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

กำหนดการ : 

- กำหนดการรับสมัคร   17 - 30 กันยายน  2557 

- ชำระเงินค่าสมัคร       17 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557 

- สอบสัมภาษณ์           13 ตุลาคม 2557

- ประกาศผล               17 ตุลาคม 2557

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์    17 - 30 ตุลาคม 2557

 

หมายเหตุ : 

ผู้สมัครจะต้องนำส่งชุดเอกสารการสมัครมายังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติด้วย  การตรวจสอบที่สำคัญ ได้แก่  ผู้สมัครจะต้องอยู่ในลำดับที่ร้อยละ 20 ของสายชั้น  โดย download แบบฟอร์มลำดับของผลการเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด เสนอโรงเรียนต้นสังกัดเพื่อพิจารณาลงนามรับรองและนำส่งชุดเอกสารการสมัครภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย ฯ กำหนดไว้ในปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
ประกาสรับสมัครโควตานักเรียนเรียนดีชนบท [622.31 KB]
หนังสือรับรองการจัดลำดับผลการเรียน [35.01 KB]
Date : Oct'25 2014   07:33:04
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.87.88.52
งานรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
© Copyright 2009
Ubon Ratchathani University
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.