1. อ่านคำแนะนำการสมัคร

ยังไม่เข้าใจขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ใช่มั้ย??


2. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ

ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบรับสมัครเข้ามหาวิทยาอุบลราชธานี ใช่มั้ย??

3. เข้าระบบรับสมัครและกรอกใบสมัคร

ลงทะเบียนในระบบรับสมัครของมหาวิทยาอุบลราชธานีแล้ว สมัครเลย!!

4. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร

เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร และสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ข้อควรระวัง

1. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน

2. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสมัคร

3. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ยืนยันการสมัคร] เพราะเมื่อท่านยืนยันการสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) version 9 ขึ้นไป หรือ Browser อื่นๆเช่น Google chomes และ firefox ในการสมัคร**
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิธีรับตรงรอบ Quota ปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Portfolio (TCAS1) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิธีรับตรงรอบ Quota ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครวิธีรับตรงรอบ Quota คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มใช้ผลคะแนนทดสอบ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครวิธีรับตรงรอบ Quota โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท(หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566
คำแนะนำการชำระค่าสมัคร และค่ายืนยันสิทธิ์ ผ่านแอพพลิเคชั่น กรุงไทย / ไทยพาณิชย์ >> โดยเมนู จ่ายบิล

แนะนำการสมัครใช้งานระบบ

แนะนำการชำระเงิน การตรวจสอบสิทธิ์และการยืนยันสิทธ์

ค้นคว้าหาตัวเองก่อนเลือกเรียนหลักสูตร (คลิกเพื่อศึกษา)

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 • โรงพยาบาล
 • เภสัชกรร้านยา
 • เภสัชกรการตลาด
 • เภสัชกรการบริหารงานวิจัยทางคลินิก

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

 • พยาบาลวิชาชีพ
 • พยาบาลประจำโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน
 • อาจารย์สอนวิชาชีพพยาบาล

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 • แพทย์ในระบบราชการ
 • แพทย์ในโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชน
 • นักวิจัย หรือนักวิชาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 • นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานต่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม
 • เจ้าหน้าที่บริหารจัดการมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ในภาคเอกชน เช่น ISO 14000, ISO 17025 เป็นต้น
 • นักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรสาธารณาสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสาธารณสุข
 • นักวิจัยทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • นักวิชาการสาธารณสุขหรือนักวิจัยในหน่วยงานด้านสาธารณสุขในระดับองค์การระหว่างประเทศ
 • อาจารย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์

วิชาเอกสัตวศาสตร์

 • กรมปศุสัตว์
 • กระทรวงเกษตรแสะสหกรณ์
 • ธุรกิจอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์
 • คลินิกรักษาสัตว์

วิชาเอกพืชไร่

 • นักพัฒนาอาชีพการเกษตร
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและผลิตเมล็ดพันธุ์

วิชาเอกพืชสวน

 • นักวิชาการหรือนักวิจัยประจำสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
 • สำนักควบคุมพืชและวัสดุทางเกษตร
 • สำนักวิชาการป่าไม้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

วิชาเอกประมง

 • กรมประมง
 • บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม
 • บริษัทจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
 • บริษัทร่วมทุนทำประมงระหว่างประเทศ
 • บริษัทเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝ่ายจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • นักวิชาการ
 • ผู้แทนขายและให้บริการด้านเทคนิคสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
 • นักโภชนาการ
 • นักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันค้นคว้าและวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ผู้ประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • ผู้ประกอบการอิสระด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ชีวการแพทย์

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัย
 • นักวิทยาศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัย
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
 • นักวิเคราะห์คุณภาพ
 • เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลองค์กรเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัย
 • นักวิทยาศาสตร์
 • นักตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัย
 • นักวิทยาศาสตร์
 • ผู้ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ผู้เชี่ยวชาญในกองพิสูจน์หลักฐาน
 • โรงงานอุตสาหกรรม เช่น นักเคมีในโรงงานอาหาร โรงงานปุ๋ย หรือโรงงานยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์

 • ครู/อาจารย์
 • นักคอมพิวเตอร์
 • ผู้เขียนโปรแกรม/โปรแกรมเมอร์
 • นักวิเคราะห์ระบบข้อมูล
 • ที่ปรึกษาทางด้านระบบฐานข้อมูล
 • ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
 • ผู้ออกแบบและโปรแกรมระบบกราฟิกหรืออนิเมชั่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัย
 • นักสารสนเทศ
 • ผู้ดูและระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัย
 • นักคณิตศาสตร์
 • นักวางแผนการผลิตในโรงงานต่างๆ
 • นักวิเคราะห์การเงินในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และธนาคาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัยทางด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • นักวิชาการด้านอาชีวอนามัย
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
 • นักวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
 • พนักงานบริษัทเอกชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 • ผู้ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
 • นักวิชาการ/นักวิจัย
 • นักวิทยาศาสตร์
 • นักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (จป.)
 • นักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมฝ่ายสิ่งแวดล้อม
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมให้สายการบิน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิทยาศาสตร์
 • นักวิจัยและพัฒนา
 • ผู้ควบคุมดูแลการผลิตในสถานประกอบการด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 • วิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบท่อประปา สุขาภิบาล ดับเพลิง ในอาคาร ฯลฯ
 • วิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบทางเครื่องกลในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม
 • วิศวกรวางโครงการ/บริหารโครงการ
 • วิศวกรออกแบบชิ้นส่วนทางเครื่องกลและออกแบบผลิตภัณฑ์
 • วิศวกรด้านอุตสาหกรรมพลังงาน หรือ พลังงานทางเลือก
 • นักวิจัย นักฝึกอบรม อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชน ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 • เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลของหน่วยงานราชการหรือเอกชน
 • ผู้จัดการโรงงานที่ดูแลในเรื่องของวิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 • นักพัฒนาวางแผนพัฒนา-ควบคุม
 • วิศวกรการผลิต
 • วิศวกรรักษาความปลอดภัย
 • วิศวกรทางด้านการบำรุงรักษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ

 • วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านกระบวนการผลิต
 • วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านการออกแบบและควบคุมกระบวนการ
 • วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านความปลอดภัย
 • วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 • อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เจ้าของกิจการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

 • วิศวกรโยธา
 • วิศวกรออกแบบ
 • วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง
 • วิศวกรประมาณราคา
 • อาจารย์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 • วิศวกรไฟฟ้า
 • วิศวกรโรงงาน
 • ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
 • วิศวกรที่ปรึกษา
 • วิศวกรโครงการ
 • วิศวกรออกแบบ
 • ผู้รับเหมางานระบบ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 • ผู้ออกแบบและควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ระบบระบายน้ำ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ อากาศ และดิน
 • ปรึกษาด้านระบบ ISO 14000 เป็นต้น
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ผู้ควบคุมระบบบำบัดของเสีย
 • วางแผนและออกแบบระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปา
 • การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ควบคุมการก่อสร้างติดตั้งระบบจ่ายน้ำประปา

หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต สาขาการออกแบบนวัตศิลป์

 • นักออกแบบในระบบอุตสาหกรรม
 • ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • นักวิชาการด้านการออกแบบ
 • นักวิจัยและพัฒนาด้านการออกแบบ
 • ช่างศิลป์
 • นิเทศศิลป์
 • ครูศิลปะ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • งานสถาปนิก
 • นักออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์
 • นักออกแบบตกแต่งภายใน
 • นักออกแบบและอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรม
 • นักออกแบบอิสระ
 • อาจารย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • กรมการพัฒนาชุมชน
 • กระทรวงมหาดไทย
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
 • สถาบันวิจัยทางสังคม รวมถึงสถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร

 • พนักงานฝ่ายต่างประเทศ
 • พนักงานฝ่ายส่งออกและนำเข้า
 • พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
 • นักแปล ล่าม
 • นักเขียน
 • เลขานุการ
 • พนักงานต้อนรับ
 • ครู/อาจารย์สอนภาษาจีน
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน
 • มัคคุเทศก์ภาษาจีน
 • ครู อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

 • เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 • บุคลากรในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร เช่น งานโต้ตอบ จดหมายทางธุรกิจ งานประชาสัมพันธ์ งานต้อนรับ เป็นต้น
 • ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนงานในแขนงอื่นๆ
 • กรมการพัฒนาชุมชน
 • กระทรวงมหาดไทย
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
 • สถาบันวิจัยทางสังคม รวมถึงสถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร

 • งานด้านบริหารธุรกิจ เช่น พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานฝ่ายจัดการประชุม เลขานุการ พนักงานส่งเสริมการขาย พนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการ เป็นต้น
 • งานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น พนักงานประจำกองบรรณาธิการ บรรณาธิกร พนักงานพิสูจน์อักษร เป็นต้น
 • งานด้านสื่อสารมวลชน เช่น นักข่าว ผู้ประกาศพิธีกร นักเขียนบทละครวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น
 • งานพัฒนาบุคคล เช่น พนักงานฝ่ายฝึกอบรมบุคลากร เป็นต้น
 • งานด้านการสอน เช่น ครูภาษาไทย ผู้สอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ นักวิชาการ เป็นต้น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร

 • ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศ สถานทูต ฯลฯ
 • ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
 • ล่าม นักแปลภาษาญี่ปุ่น
 • เลขานุการ ผู้ประสานงาน ผู้แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น
 • อาชีพในหน่วยงานหรือบริษัทซึ่งจำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

 • ครู อาจารย์
 • นักวิจัย
 • นักแปล ล่าม ฯลฯ
 • อาชีพด้านสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ
 • อุตสหากรรมการบริการ การท่องเที่ยว โรงแรม ล่ามภาษา งานประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 • นักเขียน กวี นักเขียนบทภาพยนตร์ ฯลฯ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว

 • มัคคุเทศก์
 • ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • นักการขายและการตลาดด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • พนักงานโรงแรม
 • พนักงานต้อนรับในอุตสาหกรรมการบริการ
 • นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์

 • นักโฆษณา
 • นักประชาสัมพันธ์
 • ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์
 • กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
 • ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ ผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ
 • ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ ผลิตเนื้อหาบนสื่อออนไลน์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

 • ครู อาจารย์
 • นักวิจัย
 • นักแปล ฯลฯ
 • ผู้สอนภาษา /สังคม /วิทยาศาสตร์ /ดนตรี /พละศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ

 • ผู้ประกอบการ
 • เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต
 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 • ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • นักเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด

 • นักการตลาด
 • นักการตลาดดิจิทัล
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานลูกค้า(AE)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • นักจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing)
 • นักวิจัยตลาดหรือนักวิเคราะห์การตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของรัฐและเอกชน
 • ผู้อำนวยการสายการเงิน
 • นักวางแผนการเงิน
 • นักวิเคราะห์โครงการ
 • นักวิเคราะห์สินเชื่อ
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • นักวิเคราะห์สินเชื่อ
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • พนักงานธนาคาร
 • ผู้ประกอบการนักวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์
 • นักวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน
 • ที่ปรึกษาการลงทุน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการโรงแรม

 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
 • พนักงานฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ในโรงแรม
 • พ่อครัว
 • พนักงานผสมเครื่องดื่ม
 • Wedding Organizer

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

 • ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้า
 • ที่ปรึกษาการลงทุนระหว่างประเทศ
 • ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดซื้อระหว่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 • เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต
 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 • ผู้ประสานงานทางด้านการค้าและการลงทุน
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน
 • ผู้ประกอบการอิสระ
 • Flight attendant

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี

 • ผู้ทำบัญชี/พนักงานบัญชี/นักวิชาการบัญชี
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • ผู้ตรวจสอบภายในระดับประเทศ (CPIAT) หรือ (CIA) ในระดับสากล
 • ผู้อำนวยการสายการเงิน (Chief Financial Officer)
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
 • ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

 • ผู้พิพากษา
 • พนักงานอัยการ
 • นิติกร
 • ตำรวจ
 • อาจารย์
 • ทหาร
 • ปลัดอำเภอ
 • ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ที่ปรึกษากฎหมาย
 • อนุญาโตตุลาการ
 • เจ้าพนักงานบังคับคดี
 • เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
 • เจ้าพนักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • เจ้าพนักงานคุมประพฤติ
 • เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 • เจ้าพนักงานที่ดิน
 • เจ้าพนักงานคดีปกครอง
 • นักวิจัยทางกฎหมาย
 • งานวุฒิปริญญาตรีต่าง ๆ อาทิ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่บุคคล ฯลฯ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง

 • นายกเทศมนตรี
 • สมาชิกวุฒิสภาผู้แทนราษฎร
 • ข้าราชการการเมือง
 • ปลัดเทศบาล/อำเภอ/จังหวัด/กระทรวง
 • ผู้อำนวยการเขต
 • นักพัฒนาชุมชน
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • นักการทูต
 • เลขานุการ
 • นักปกครอง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

 • นักวิเคราะห์ระบบงาน
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
 • เลขานุการบริหาร
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เจ้าหน้าที่ปนะสานงาน
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • นักวิเคราะห์โครงการ
 • นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาควิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรใหม่)
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์