ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 โดยให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2562 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยต่อไป


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

คำแนะนำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา