ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. การรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
2. การแนบเอกสารการสมัครและตรวจสอบสถานะการสมัคร ระหว่างวันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพ และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 ธันวาคม 2562
4. การตรวจสุขภาพร่างกาย วันที่ 23 ธันวาคม 2562
5. การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 ธันวาคม 2562
6. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 26 ธันวาคม 2562
7. ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบ TCAS วันที่ 30 มกราคม 2563
8. การยืนยันสิทธิ์ Clearing-house ของ ทปอ. ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563
9. การสละสิทธิ์ผ่านระบบ ทปอ. ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563
10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
11. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

โปรดแนบหลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1.หลักฐานใบรับรองผลการเรียน (Transcripts) และใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา 

2.หลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน

3.หลักฐานการอนุญาตจากต้นสังกัด

4.หลักฐานรับรองการมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับสาธารณสุขในภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5.หลักฐานคะแนนผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

 

คลิก-->ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

คลิก-->หนังสืออนุญาตและรับรองจากผู้บังคับบัญชา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :