"ผู้ที่ผ่านการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี TCAS รอบที่ 2 (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าระบบ เพื่อ download เอกสารไปชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป"


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :