คณะพยาบาลศาสตร์


ขั้นตอนการสมัคร

1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร

2. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบรับสมัคร (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน)

3. กรอกข้อมูลการสมัคร Online (ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 10 มี.ค. 62 ภายในเวลา 23.59 น.)

4. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร (ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 10 มี.ค. 62 ภายในเวลา 16.30 น.)

5. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา(สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)

คุณสมบัติเฉพาะโควตา

    1. กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)
        (1) ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)
        (2) ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือโรงเรียน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดต่อไปนี้ 1. จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดนครพนม 4. จังหวัดบึงกาฬ 5. จังหวัดมหาสารคาม 6. จังหวัดมุกดาหาร 7. จังหวัดยโสธร 8. จังหวัดร้อยเอ็ด 9. จังหวัดเลย 10. จังหวัดสกลนคร 11. จังหวัดศรีสะเกษ 12. จังหวัดหนองคาย 13. จังหวัดหนองบัวลำภู 14. จังหวัดอุดรธานี 15. จังหวัดอุบลราชธานี 16. จังหวัดอำนาจเจริญ 17. จังหวัดนครราชสีมา 18. จังหวัดชัยภูมิ 19. จังหวัดบุรีรัมย์ 20. จังหวัดสุรินทร์
        (3) มีผลการเรียนสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษา 4-6 รวม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 กรณี นักเรียนที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศและกลับมาศึกษาต่อในภาคการศึกษาและปีการศึกษาต่อเนื่องจากที่ศึกษาก่อนไปต่างประเทศ ต้องมีผลการเรียนสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษา 4-6 ทั้งหมดอย่างน้อย 3 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
    2. กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track)
        (1) ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ในจังหวัดที่สมัคร ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้าย ของการรับสมัคร(หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย) ยกเว้น จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาอยู่ในและนอกเขตอำเภอเมืองสามารถสมัครได้
        (2) ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตรและกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับภูมิลำเนาของผู้สมัคร
        (3) มีผลการเรียนสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษา 4-6 ไม่น้อยกว่า 3.00 กรณี นักเรียนที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศและกลับมาศึกษาต่อในภาคการศึกษาและปีการศึกษาต่อเนื่องจากที่ศึกษาก่อนไปต่างประเทศ ต้องมีผลการเรียนสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษา 4-6 ทั้งหมดอย่างน้อย 3 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

คณะ/สาขาที่เปิดรับ
ปฏิทินการสมัคร
รายการ
วันเดือนปี
1. การสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร
    ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารสมัคร ผ่านระบบการรับสมัคร เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp และสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร โดยสามารถชำระเงินค่าสมัคร ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2562
2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
    เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

วันที่ 10 เมษายน 2562
3. การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 18 เมษายน 2562
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
    เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

วันที่ 22 เมษายน 2562
5. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ และพิมพ์แบบฟอร์ม ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบการรับสมัคร ได้ที่ เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th /registrar/apphome.asp ดังกล่าวเพื่อชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ จึงจะถือว่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยสมบูรณ์

วันที่ 23 เมษายน 2562