รับตรงครั้งที่ 1


ขั้นตอนการสมัคร

1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร

2. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบรับสมัคร (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน)

3. กรอกข้อมูลการสมัคร Online (ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. - 12 พ.ย. 61 ภายในเวลา 23.59 น.)

4. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร (ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. - 12 พ.ย. 61 ภายในเวลา 16.30 น.)

5. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา(สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)

คุณสมบัติเฉพาะโควตา

โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4-6) จำนวน 5 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จำนวน 5 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จำนวน 3 ภาคเรียน ตามระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4-6) จำนวน 6 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จำนวน 6 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จำนวน 4 ภาคเรียน ตามระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หรือ
3. กรณีที่ผู้สมัครกำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครไว้ดังนี้
    3.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม-ศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
        1) ผู้ที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะ 4 กลุ่มสาขาวิชาดังต่อไปนี้
            1.1) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
            1.2) สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
            1.3) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขางานสถาปัตยกรรม
            1.4) สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา
    3.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
        1) ผู้ที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เฉพาะ 5 กลุ่มสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
            1.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
            1.2) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
            1.3) สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
            1.4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
            1.5) สาขาวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

คณะ/สาขาที่เปิดรับ


ปฏิทินการสมัคร
รายการ
วันเดือนปี
1. การสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร
    ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารสมัคร ผ่านระบบการรับสมัคร เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp และสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร โดยสามารถชำระเงินค่าสมัคร ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
    เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
3. การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
    เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
5. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ และพิมพ์แบบฟอร์ม ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบการรับสมัคร ได้ที่ เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th /registrar/apphome.asp ดังกล่าวเพื่อชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ จึงจะถือว่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยสมบูรณ์

วันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
6. การยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house
    ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house ผ่านเว็บไซต์ http://a.cupt.net

วันที่ 30 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562