รับตรงครั้งที่ 1


ขั้นตอนการสมัคร

1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร

2. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบรับสมัคร (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน)

3. กรอกข้อมูลการสมัคร Online (ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธ.ค. 2561 ภายในเวลา 23.59 น.)

4. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร (ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธ.ค. 2561 ภายในเวลา 16.30 น.)

5. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา(สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)

คุณสมบัติเฉพาะโควตา

โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4-6) จำนวน 5 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จำนวน 5 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จำนวน 3 ภาคเรียน ตามระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4-6) จำนวน 6 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จำนวน 6 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จำนวน 4 ภาคเรียน ตามระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หรือ
3. กรณีที่ผู้สมัครกำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครไว้ดังนี้
    3.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม-ศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
        1) ผู้ที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะ 4 กลุ่มสาขาวิชาดังต่อไปนี้
            1.1) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
            1.2) สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
            1.3) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขางานสถาปัตยกรรม
            1.4) สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา
    3.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
        1) ผู้ที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เฉพาะ 5 กลุ่มสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
            1.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
            1.2) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
            1.3) สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
            1.4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
            1.5) สาขาวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
    3.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
        1) ผู้ที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมเฉพาะ 14 กลุ่มสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
            1.1) สาขาวิชาช่างยนต์
            1.2) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
            1.3) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
            1.4) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
            1.5) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
            1.6) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
            1.7) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
            1.8) สาขาวิชาสำรวจ
            1.9) สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
            1.10) สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
            1.11) สาขาวิชาช่างต่อเรือ
            1.12) สาขาวิชาโทรคมนาคม
            1.13) สาขาวิชาโยธา
            1.14) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
        2) ผู้ที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมเฉพาะ 8 กลุ่มสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
            2.1) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
            2.2) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
            2.3) สาขาวิชาไฟฟ้า
            2.4) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
            2.5) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
            2.6) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
            2.7) สาขาวิชาสำรวจ
            2.8) สาขาวิชาโยธา

คณะ/สาขาที่เปิดรับ
ปฏิทินการสมัคร
รายการ
วันเดือนปี
1. การสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร
    ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารสมัคร ผ่านระบบการรับสมัคร เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp และสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร โดยสามารถชำระเงินค่าสมัคร ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

วันที่ 1 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
    เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562
3. การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
    เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
5. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ และพิมพ์แบบฟอร์ม ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบการรับสมัคร ได้ที่ เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th /registrar/apphome.asp ดังกล่าวเพื่อชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ จึงจะถือว่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยสมบูรณ์

วันที่ 18 - 28 มกราคม พ.ศ. 2562