ขั้นตอนการสมัคร

1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร

2. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบรับสมัคร (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน)

3. กรอกข้อมูลการสมัคร Online (ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. - 15 มี.ค. 2562 ภายในเวลา 23.59 น.)

4. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร (ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. - 15 มี.ค. 2562 ภายในเวลา 16.30 น.)

5. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา(สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)

คุณสมบัติเฉพาะโควตา

โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 3 มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4-6) จำนวน 5 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จำนวน 5 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จำนวน 3 ภาคเรียน ตามระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4-6) จำนวน 6 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จำนวน 6 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จำนวน 4 ภาคเรียน ตามระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หรือ
3. กรณีที่ผู้สมัครกำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรได้กำหนดคุณสมบัติ

คณะ/สาขาที่เปิดรับ
ปฏิทินการสมัคร
รายการ
วันเดือนปี
1. การสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร
    ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารสมัคร ผ่านระบบการรับสมัคร เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp และสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร โดยสามารถชำระเงินค่าสมัคร ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562
2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
    เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

วันที่ 21 มีนาคม 2562
3. การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 26 มีนาคม 2562
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
    เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

วันที่ 29 มีนาคม 2562
5. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ และพิมพ์แบบฟอร์ม ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบการรับสมัคร ได้ที่ เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th /registrar/apphome.asp ดังกล่าวเพื่อชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ จึงจะถือว่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยสมบูรณ์

วันที่ 29 มีนาคม - 7 เมษายน 2562