คณะพยาบาลศาสตร์


ขั้นตอนการสมัคร

1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร

2. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบรับสมัคร (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน)

3. กรอกข้อมูลการสมัคร Online (ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 ภายในเวลา 23.59 น.)

4. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร (ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 ภายในเวลา 16.30 น.)

5. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา(สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)

คุณสมบัติเฉพาะโควตา

โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีคุณสมบัติ ดังนี้
    1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4-6) จำนวน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
    2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4-6) จำนวน 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
    3. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก และได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ไว้เรียบร้อยแล้ว

คณะ/สาขาที่เปิดรับ
ปฏิทินการสมัคร
รายการ
วันเดือนปี
1. การสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร
    ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารสมัคร ผ่านระบบการรับสมัคร เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp และสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร โดยสามารถชำระเงินค่าสมัคร ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562
2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
    เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
3. การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
    เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
5. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ และพิมพ์แบบฟอร์ม ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบการรับสมัคร ได้ที่ เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th /registrar/apphome.asp ดังกล่าวเพื่อชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ จึงจะถือว่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยสมบูรณ์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562