รับตรงครั้งที่ 1


ขั้นตอนการสมัคร

1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร

2. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบรับสมัคร (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน)

3. กรอกข้อมูลการสมัคร Online (ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. - 10 ธ.ค. 61 ภายในเวลา 23.59 น.)

4. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร (ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. - 10 ธ.ค. 61 ภายในเวลา 16.30 น.)

5. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา(สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)

คุณสมบัติเฉพาะโควตา

ภาคปลาย(เพิมเติม) มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมข้าราชการพลเรีอนให้การรับรองมาตรฐานการศึกษา ตามที่หลักสูตรกำหนด และ
2. มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือหลักสูตรกำหนดทั้งนี้นักศึกษาจะต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกใด
  กรณีผู้สมัครมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือสภาบันการศึกษาอื่นในขณะสมัคร เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา หากยังไม่สามารถสำเร็จการศึกษาโดยยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิม มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที

คณะ/สาขาที่เปิดรับ
คณะ/หลักสูตร
จำนวนการรับ(คน)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
5
ปฏิทินการสมัคร
รายการ
วันเดือนปี
1. การสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร
    ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารสมัคร ผ่านระบบการรับสมัคร เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp และสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร โดยสามารถชำระเงินค่าสมัคร ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

วันที่ 23 พ.ย. ถึง 10 ธ.ค. 61
2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
    เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
3. การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบข้อเขียน
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
    เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
5. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ และพิมพ์แบบฟอร์ม ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบการรับสมัคร ได้ที่ เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th /registrar/apphome.asp ดังกล่าวเพื่อชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ จึงจะถือว่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยสมบูรณ์

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561