รับตรงครั้งที่ 1


ขั้นตอนการสมัคร

1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร

2. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบรับสมัคร (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน)

3. กรอกข้อมูลการสมัคร Online (ระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 61 - 20 มกราคม 62 ภายในเวลา 23.59 น.)

4. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร (ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 61 - 20 มกราคม 62 ภายในเวลา 16.30 น.)

5. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา(สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)

คุณสมบัติเฉพาะโควตา

ภาคการศึกษาพิเศษ(ฤดูร้อน) มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือการศึกษา ในสาขาชีววิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกสื หรือคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียง จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมข้าราชการพลเรีอนให้การรับรองมาตรฐานการศึกษา
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
3. เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนหรือเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชิพครูหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกาาที่สำนักงานเลขานุการครุสภาให้การรับรอง

คณะ/สาขาที่เปิดรับ
คณะ/หลักสูตร
จำนวนการรับ(คน)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
8
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
8
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
8
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
8
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
8
ปฏิทินการสมัคร
รายการ
วันเดือนปี
1. การสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร
    ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารสมัคร ผ่านระบบการรับสมัคร เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp และสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร โดยสามารถชำระเงินค่าสมัคร ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

วันที่ 7 ธันวาคม 61 - 25 มกราคม 2562
2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
    เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
3. การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบข้อเขียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
    เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562