ภาควิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรใหม่)
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์