Contact Us


ที่อยู่ : งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังเก่า) ชั้น 1

โทรศัพท์ 045-353120, 045-353122, 045-353223, 045-353224

entry.ubu@gmail.com