หลักสูตรที่เปิดสอน


คณะวิทยาศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะเภสัชศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรสาธารณาสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุข

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบนวัตศิลป์

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครอง

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ การบริหารท้องถิ่น)

คณะพยาบาลศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต