ขั้นตอนการสมัคร


1. อ่านคำแนะนำการสมัคร

2. ลงทะเบียนเข้าใช้งาน

3. เข้าระบบรับสมัครและกรอกใบสมัคร

4. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร

เมื่อกรอบใบสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้สมัคร
พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร และสามารถชำระเงิน
ได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์
ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ข้อควรระวัง

1. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน

2. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสมัคร

3. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ยืนยันการสมัคร] เพราะเมื่อท่านยืนยันการสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) version 9 ขึ้นไป หรือ Browser อื่นๆเช่น Google chomes และ firefox ในการสมัคร**

คำแนะนำ