ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปกติ ตามแผนการศึกษา

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  1. คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท
  2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
  3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท
  4. คณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
  5. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 32,000 บาท

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  1. คณะนิติศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 17,500 บาท
  2. คณะบริหารศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 17,500 บาท
  3. คณะบริหารศาสตร์
   - สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท
   - สาขาวิชาการตลาด (แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก) ภาคการศึกษาละ 22,500 บาท
  4. คณะรัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 17,000 บาท
  5. คณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  1. คณะพยาบาลศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 41,500 บาท
  2. คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 29,500 บาท
  3. คณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท
  4. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   - สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 42,000 บาท
   - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการศึกษา

นักศึกษาโครงการปกติ

  1. ตั้งแต่ 0-3 หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ 3,500 บาท
  2. ตั้งแต่ 4-6 หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
  3. ตั้งแต่ 7-8 หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ 6,500 บาท
  4. ตั้งแต่ 10 หน่วยกิตขึ้นไปเรียกเก็บตามอัตรานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปกติ ตามแผนการศึกษา

นักศึกษาโครงการพิเศษ

  1. ตั้งแต่ 0-3 หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
  2. ตั้งแต่ 4-6 หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
  3. ตั้งแต่ 7-8 หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
  4. ตั้งแต่ 10 หน่วยกิตขึ้นไปเรียกเก็บตามอัตรานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปกติ ตามแผนการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

สำหรับนักศึกษาต่างสถาบัน นักศึกษาต่างชาติ และบุคคลภายนอก

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  1. ตั้งแต่ 0-3 หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ 3,500 บาท
  2. ตั้งแต่ 4-6 หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
  3. ตั้งแต่ 7-8 หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ 6,500 บาท
  4. ตั้งแต่ 10 หน่วยกิตขึ้นไปเรียกเก็บตามอัตรานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปกติ ตามแผนการศึกษา

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  1. ตั้งแต่ 0-3 หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
  2. ตั้งแต่ 4-6 หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
  3. ตั้งแต่ 7-8 หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
  4. ตั้งแต่ 10 หน่วยกิตขึ้นไปเรียกเก็บตามอัตรานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปกติ ตามแผนการศึกษา

นักศึกษาต่างชาติ

  1. นักศึกษาต่างชาติ ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราสำหรับนักศึกษาโครงการปกติ นอกจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพิ่มอีกในอัตรา 7,500 บาท/คน/ภาคการศึกษาปกติ และอัตรา 4,000 บาท/คน/ภาคการศึกษาฤดูร้อน