ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

 • ระดับปริญญาโท
  1. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนวันจันทร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
  2. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท
  3. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนแบบช่วงเวลาเดียว ปีการศึกษาละ 40,000 บาท
 • ระดับปริญญาเอก
  1. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนวันจันทร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท
  2. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท

คณะเกษตรศาสตร์

 • ระดับปริญญาโท
  1. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนวันจันทร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
  2. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
 • ระดับปริญญาเอก
  1. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนวันจันทร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
  2. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • ระดับปริญญาโท
  1. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนวันจันทร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท
  2. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท
 • ระดับปริญญาเอก
  1. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนวันจันทร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท
  2. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท

คณะบริหารศาสตร์

 • ระดับปริญญาโท
  1. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนวันจันทร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
  2. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท

คณะเภสัชศาสตร์

 • ระดับปริญญาโท
  1. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนวันจันทร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท
  2. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท
 • ระดับปริญญาเอก
  1. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนวันจันทร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท
  2. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท

คณะศิลปศาสตร์

 • ระดับปริญญาโท
  1. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนวันจันทร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
  2. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
 • ระดับปริญญาเอก
  1. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนวันจันทร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
  2. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท

คณะรัฐศาสตร์

 • ระดับปริญญาโท
  1. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนวันจันทร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
  2. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
 • ระดับปริญญาเอก
  1. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนวันจันทร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
  2. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

 • ระดับปริญญาโท
  1. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนวันจันทร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท
  2. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท
 • ระดับปริญญาเอก
  1. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนวันจันทร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท
  2. หลักสูตรที่เปิดทำการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 1. ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ
  ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 8,500 บาท
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,300 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
 3. ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต 2,300 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
 4. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 6,500 บาท
 5. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเกินระยะเวลาหลักสูตรกำหนด ภาคการศึกษาละ 6,500 บาท
 6. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 6,500 บาท
 7. ค่าธรรมเนียมการศึกษาบุคคลภายนอก ภาคการศึกษาละ 6,500 บาท
 8. ค่าธรรมเนียมวิจัย (อัตราให้เป็นไปตามที่แหล่งทุนระบุ)
  1. คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท
  2. คณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท
  3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท
  4. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท
  5. คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษารายหน่วยกิต

คณะวิทยาศาสตร์

  1. รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 2,500 บาท
  2. รายวิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ 3,000 บาท
  3. รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 3,000 บาท

คณะเกษตรศาสตร์

  1. รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 2,000 บาท
  2. รายวิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ 2,500 บาท
  3. รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 3,000 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์

  1. รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 1,000 บาท
  2. รายวิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ 2,000 บาท
  3. รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 2,000 บาท

คณะบริหารศาสตร์

  1. รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 3,600 บาท
  2. รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 3,600 บาท

คณะเภสัชศาสตร์

  1. รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 2,500 บาท
  2. รายวิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ 3,000 บาท
  3. รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 3,000 บาท

คณะศิลปศาสตร์

  1. รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 2,100 บาท
  2. รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 2,100 บาท

คณะรัฐศาสตร์

  1. รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 2,500 บาท
  2. รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 2,500 บาท

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

  1. รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 1,600 บาท
  2. รายวิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ 2,000 บาท
  3. รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 1,600 บาท