ข่าวประกาศ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษา วิธีรับตรง รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2(ด่วนที่สุด)
ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 (โดยใช้คะแนนการทดสอบสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น)(ด่วนที่สุด)
ประกาศรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 3)(ด่วนมาก)