Portfolio65-600คลิก-->ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

1.รับสมัครและชำระเงิน 11 ต.ค. - 30 พ.ย. 2564
2.ส่งเอกสารประกอบการสมัคร 11 ต.ค. - 30 พ.ย. 2564
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 ธ.ค. 2564
4.สอบสัมภาษณ์ 17 ธ.ค. 2564
5.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 23 ธ.ค. 2564
6.แจ้งความจำนงเข้าศึกษา 23-31 ธ.ค. 2564
7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 7 ก.พ. 2565
8.ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 7-8 ก.พ. 2565
9.สละสิทธิ์ในระบบ TCAS 9 ก.พ. 2565
10.ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 11 ก.พ. -5 มี.ค. 2565

คลิก-->คำแนะนำการสมัครและการเข้าใช้งานระบบ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :