หลักสูตรที่เปิดระดับปริญญาตรี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

UBU Admissions – งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี