หลักสูตรที่เปิดระดับปริญญาตรี

คณะเกษตรศาสตร์

หลักสูตร / สาขา ข้อมูลหลักสูตร วุฒิการศึกษา ม.6 / เทียบเท่า วุฒิการศึกษา ปวส.
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • วิชาเอกพืชไร่
  • วิชาเอกพืชสวน
  • วิชาเอกสัตวศาสตร์
  • วิชาเอกประมง
  • คู่มือหลักสูตร
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คู่มือหลักสูตร
    UBU Admissions – งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี