หลักสูตรที่เปิดระดับปริญญาตรี

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตร / สาขา ข้อมูลหลักสูตร วุฒิการศึกษา ม.6 / เทียบเท่า วุฒิการศึกษา ปวส.
หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คู่มือหลักสูตร
UBU Admissions – งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี