หลักสูตรที่เปิดระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

หลักสูตร / สาขา ข้อมูลหลักสูตร วุฒิการศึกษา ม.6 วุฒิการศึกษา ปวส.
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณาสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คู่มือหลักสูตร
UBU Admissions – งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี