หลักสูตรที่เปิดระดับปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร / สาขา ข้อมูลหลักสูตร วุฒิการศึกษา ม.6 / เทียบเท่า วุฒิการศึกษา ปวส.
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คู่มือหลักสูตร
หมายเหตุ
เลือกสาขาวิชาเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2
UBU Admissions – งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี