หลักสูตรที่เปิดระดับปริญญาตรี

คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตร / สาขา ข้อมูลหลักสูตร วุฒิการศึกษา ม.6 / เทียบเท่า วุฒิการศึกษา ปวส.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
 • วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 • วิชาเอกภาษาไทย
 • วิชาเอกสังคมศึกษา
 • วิชาเอกเคมี
 • วิชาเอกชีววิทยา
 • วิชาเอกเทคโนโลยี
 • วิชาเอกคณิตศาสตร์
 • วิชาเอกดนตรีศึกษา
 • วิชาเอกฟิสิกส์
 • วิชาเอกพลศึกษา
 • คู่มือหลักสูตร
  UBU Admissions – งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี