หลักสูตรที่เปิดระดับปริญญาตรี

คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตร / สาขา ข้อมูลหลักสูตร วุฒิการศึกษา ม.6 / เทียบเท่า วุฒิการศึกษา ปวส.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม Third slide คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในยุคดิจิทัล
(ภาษาอังกฤษ)
Third slideคู่มือหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
 • วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 • วิชาเอกภาษาไทย
 • วิชาเอกสังคมศึกษา
 • วิชาเอกเคมี
 • วิชาเอกชีววิทยา
 • วิชาเอกเทคโนโลยี
 • วิชาเอกคณิตศาสตร์
 • วิชาเอกดนตรีศึกษา
 • วิชาเอกฟิสิกส์
 • วิชาเอกพลศึกษา
 • คู่มือหลักสูตร
  UBU Admissions – งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี