หลักสูตรที่เปิดระดับปริญญาตรี

คณะนิติศาสตร์

หลักสูตร / สาขา ข้อมูลหลักสูตร วุฒิการศึกษา ม.6 / เทียบเท่า วุฒิการศึกษา ปวส.
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คู่มือหลักสูตร
UBU Admissions – งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี