หลักสูตรที่เปิดระดับปริญญาตรี

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตร / สาขา ข้อมูลหลักสูตร วุฒิการศึกษา ม.6 วุฒิการศึกษา ปวส.
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คู่มือหลักสูตร
UBU Admissions – งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี