หลักสูตรที่เปิดระดับปริญญาตรี

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตร / สาขา ข้อมูลหลักสูตร วุฒิการศึกษา ม.6 วุฒิการศึกษา ปวส.
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
  • สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  • คู่มือหลักสูตร
    UBU Admissions – งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี