หลักสูตรที่เปิดระดับปริญญาตรี

คณะรัฐศาสตร์

หลักสูตร / สาขา ข้อมูลหลักสูตร วุฒิการศึกษา ม.6 / เทียบเท่า วุฒิการศึกษา ปวส.
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คู่มือหลักสูตร
UBU Admissions – งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี