หลักสูตรที่เปิดระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตร / สาขา ข้อมูลหลักสูตร วุฒิการศึกษา ม.6 / เทียบเท่า วุฒิการศึกษา ปวส.
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟแวร์ คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คู่มือหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คู่มือหลักสูตร
UBU Admissions – งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี