ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
ผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานระบบ
Click
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
และกรอกใบสมัคร
Click
การแนบเอกสาร
 • ชื่อไฟล์ห้ามมีอักขระ ดังต่อไปนี้
  . / \ " ' * ; - ? [] () ~ ! $ {}

  เนื่องจากไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ได้
 • ไฟล์ที่แนบต้องเป็น .pdf , .jpg และ .png เท่านั้น
 • ปพ.1 สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลังในไฟล์เดียวกัน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ข้อควรระวัง
 • ชื่อ-นามสกุล จะต้องตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
 • ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เนื่องจากใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสมัคร
 • ข้อมูลจะต้องเป็นจริงทุกประการ หากพบว่าไม่ถูกต้องหรือขาดคุณสมบัติจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ
  ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
 • Video แนะนำการสมัคร

  UBU Admissions – งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี