ค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี ค่าธรรมเนียม ระดับบัณฑิตศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปกติ ตามแผนการศึกษา
คณะ / สาขา ภาคการศึกษาละ / บาท กองทุนกู้ยืนฯ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ 13,000 กยศ. / กรอ.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15,000 กยศ. / กรอ.
คณะเกษตรศาสตร์ 15,000 กยศ. / กรอ.
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32,000 กยศ. / กรอ.
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์ 41,500 กยศ. / กรอ.
คณะเภสัชศาสตร์ 29,500 กยศ. / กรอ.
คณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษ 45,000 กยศ. / กรอ.
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 • สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 • 42,000 กยศ. / กรอ.
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • 18,000 กยศ. / กรอ.
  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์ 12,000 กยศ. / กรอ.
  คณะรัฐศาสตร์ 17,000 กยศ. / กรอ.
  คณะนิติศาสตร์ 17,500 กยศ. / กรอ.
  คณะบริหารศาสตร์ 17,500 กยศ. / กรอ.
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
 • 40,000 กยศ. / กรอ.
 • สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • 22,500 กยศ. / กรอ.
  สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการศึกษา
  โครงการปกติ โครงการพิเศษ
  หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ / บาท หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ / บาท
  ตั้งแต่ 0-3 3,500 ตั้งแต่ 0-3 5,000
  ตั้งแต่ 4-6 5,000 ตั้งแต่ 4-6 10,000
  ตั้งแต่ 7-8 6,500 ตั้งแต่ 7-8 15,000
  ตั้งแต่ 10 หน่วยกิตขึ้นไป เรียกเก็บตามอัตรานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
  ภาคการศึกษาปกติ ตามแผนการศึกษา
  ตั้งแต่ 10 หน่วยกิตขึ้นไป เรียกเก็บตามอัตรานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
  ภาคการศึกษาปกติ ตามแผนการศึกษา
  สำหรับนักศึกษาต่างสถาบัน นักศึกษาต่างชาติ และบุคคลภายนอก
  หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ / บาท
  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ตั้งแต่ 0-3 3,500
  ตั้งแต่ 4-6 5,000
  ตั้งแต่ 7-8 15,000
  ตั้งแต่ 10 หน่วยกิตขึ้นไป เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราสำหรับนักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี
  นักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน
  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราสำหรับนักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี
  นอกจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
  เพิ่มอีกในอัตรา 7,500 / คน / ภาค เพิ่มอีกในอัตรา 4,000 / คน / ภาค
  UBU Admissions – งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี