หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
สมัครเพิ่ม
|
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
Officer Zone

ใบสมัคร โครงการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558
รหัสประจำตัวประชาชน *:
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนของตนเองเท่านั้น

วิธีรับตามโควตา : โควตารับตรง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ (ปวส.)     (ค่าสมัคร 300 บาท)
โครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)     (ค่าสมัคร 200 บาท)
โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา     (ค่าสมัคร 200 บาท)
โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนผลการเรียน) กลุ่ม ปวส     (ค่าสมัคร 300 บาท)
โควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 10     (ค่าสมัคร 200 บาท)
โควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่มจังหวัดที่อยูนอกเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 10     (ค่าสมัคร 200 บาท)
โควตาความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ (ปวส.)     (ค่าสมัคร 150 บาท)
โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา (เฉพาะรัฐศาสตร์) สำหรับผู้เรียนสายศิลป์     (ค่าสมัคร 200 บาท)
หมายเหตุ * จำเป็นต้องกรอก
เลือก เกณฑ์การคัดเลือก : กรุณาเลือกเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ท่านมีคุณสมบัติ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลคะแนนผลการเรียน GPAX คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด
GPAX *:
วิชาภาษาไทย *: สุขศึกษา และพละศึกษา *:
คณิตศาสตร์ *: ศิลปะ *:
วิทยาศาสตร์ *: การงานอาชีพและเทคโนโลยี *:
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม *: ภาษาต่างประเทศ *:
หมายเหตุ * จำเป็นต้องกรอก
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ *:
ชื่อ (ภาษาไทย) *: นามสกุล *:
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *: นามสกุล *:
วัน/เดือน/ปี เกิด *: เชื้อชาติ : สัญชาติ :
จำนวนพี่น้องทั้งหมด : คน ท่านเป็นคนที่ : จำนวนพี่น้องที่กำลังศึกษา : คน
ความพิการ :
ความสามารถพิเศษ :
คลิกเพื่ออ่ารายละเอียด
ดนตรี (ระบุ)
ศิลปอื่นๆ (ระบุ)
กีฬา (ระบุ)
ทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ผู้สมัครเคยขอทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) มาก่อนหรือไม่ ? *: เคยกู้     ไม่เคยกู้
และประสงค์ จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในปี 2558 หรือไม่ ? *: กู้     ไม่กู้
หมายเหตุ * จำเป็นต้องกรอก
ที่อยู่ตามภูมิลำเนา
บ้านเลขที่ *: หมู่ที่ *: ตรอก/ซอย : ถนน :
ตำบล/แขวง *: อำเภอ/เขต *: จังหวัด *: รหัสไปรษณีย์ *:
กรุณาระบุ เบอร์โทรศัพท์ และ ที่อยู่ อีเมลล์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ...!!
โทรศัพท์ที่บ้าน : โทรศัพท์มือถือ : อีเมลล์ :
ชื่อบิดา *: นามสกุล *: สถานภาพ *:
อาชีพบิดา : รายได้บิดา :
ชื่อมารดา *: นามสกุล *: สถานภาพ *:
อาชีพมารดา : รายได้มารดา :
สถานภาพการสมรสของบิดา-มารดา :
หมายเหตุ * จำเป็นต้องกรอก
ข้อมูลผู้ปกครอง
ผู้ปกครองเกี่ยวข้องกับนักศึกษา เป็น *: ชื่อ-นามสกุล ผู้ปกครอง *:
ที่อยู่ผู้ปกครอง
บ้านเลขที่ *: หมู่ที่ *: ตรอก/ซอย : ถนน :
ตำบล/แขวง *: อำเภอ/เขต *: จังหวัด *: รหัสไปรษณีย์ *:
กรุณาระบุ เบอร์โทรศัพท์ และ ที่อยู่ อีเมลล์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ...!!
โทรศัพท์ที่บ้าน : โทรศัพท์มือถือ : อีเมลล์ :
อาชีพผู้ปกครอง : รายได้ผู้ปกครอง :
หมายเหตุ * จำเป็นต้องกรอก
สถานภาพทางการศึกษา
การศึกษาปัจจุบัน *:    
เลขประจำตัวนักเรียน *: คลิกเพื่อดูคำแนะนำ (กรุณาระบุให้ถูกต้อง) ใบ ปพ.๑ เลขที่ : (ถ้ามี)
รหัสสถานศึกษา : ค้นหารายชื่อโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา :
อำเภอ/เขต *: จังหวัด *: รหัสไปรษณีย์ *:
หมายเหตุ * จำเป็นต้องกรอก
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าที่กรอกไปทั้งหมดนั้น เป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ ครบถ้วนตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนด
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.