หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
|
ใบรายงานตัวเข้าศึกษา
Officer Zone

ใบสมัคร โครงการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
รหัสประจำตัวประชาชน *:
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนของตนเองเท่านั้น

เลือกประเภทโควตา*: คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด
กรุณาเลือกคณะ :
กรุณาเลือก สาขา/หลักสูตร:
หมายเหตุ * จำเป็นต้องกรอก
เลือก เกณฑ์การคัดเลือก : กรุณาเลือกเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ท่านมีคุณสมบัติ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลคะแนนผลการเรียน GPAX คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด
GPAX *:
วิชาภาษาไทย *: สุขศึกษา และพละศึกษา *:
คณิตศาสตร์ *: ศิลปะ *:
วิทยาศาสตร์ *: การงานอาชีพและเทคโนโลยี *:
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม *: ภาษาต่างประเทศ *:
หมายเหตุ * จำเป็นต้องกรอก
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ *:
ชื่อ (ภาษาไทย) *: นามสกุล *:
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *: นามสกุล *:
วัน/เดือน/ปี เกิด *: เชื้อชาติ : สัญชาติ :
จำนวนพี่น้องทั้งหมด : คน ท่านเป็นคนที่ : จำนวนพี่น้องที่กำลังศึกษา : คน
ความพิการ :
ความสามารถพิเศษ :
คลิกเพื่ออ่ารายละเอียด
ดนตรี (ระบุ)
ศิลปอื่นๆ (ระบุ)
กีฬา (ระบุ)
ทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ผู้สมัครเคยขอทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) มาก่อนหรือไม่ ? *: เคยกู้     ไม่เคยกู้
และประสงค์ จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในปี 2560 หรือไม่ ? *: กู้     ไม่กู้
หมายเหตุ * จำเป็นต้องกรอก
ที่อยู่ตามภูมิลำเนา
บ้านเลขที่ *: หมู่ที่ *: ตรอก/ซอย : ถนน :
ตำบล/แขวง *: อำเภอ/เขต *: จังหวัด *: รหัสไปรษณีย์ *:
กรุณาระบุ เบอร์โทรศัพท์ และ ที่อยู่ อีเมลล์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ...!!
โทรศัพท์ที่บ้าน : โทรศัพท์มือถือ : อีเมลล์ :
ชื่อบิดา *: นามสกุล *: สถานภาพ *:
อาชีพบิดา : รายได้บิดา :
ชื่อมารดา *: นามสกุล *: สถานภาพ *:
อาชีพมารดา : รายได้มารดา :
สถานภาพการสมรสของบิดา-มารดา :
หมายเหตุ * จำเป็นต้องกรอก
ข้อมูลผู้ปกครอง
ผู้ปกครองเกี่ยวข้องกับนักศึกษา เป็น *: ชื่อ-นามสกุล ผู้ปกครอง *:
ที่อยู่ผู้ปกครอง
บ้านเลขที่ *: หมู่ที่ *: ตรอก/ซอย : ถนน :
ตำบล/แขวง *: อำเภอ/เขต *: จังหวัด *: รหัสไปรษณีย์ *:
กรุณาระบุ เบอร์โทรศัพท์ และ ที่อยู่ อีเมลล์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ...!!
โทรศัพท์ที่บ้าน : โทรศัพท์มือถือ : อีเมลล์ :
อาชีพผู้ปกครอง : รายได้ผู้ปกครอง :
หมายเหตุ * จำเป็นต้องกรอก
สถานภาพทางการศึกษา
การศึกษาปัจจุบัน *:    
เลขประจำตัวนักเรียน *: คลิกเพื่อดูคำแนะนำ (กรุณาระบุให้ถูกต้อง) ใบ ปพ.๑ เลขที่ : (ถ้ามี)
รหัสสถานศึกษา : ค้นหารายชื่อโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา :
อำเภอ/เขต *: จังหวัด *: รหัสไปรษณีย์ *:
หมายเหตุ * จำเป็นต้องกรอก
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าที่กรอกไปทั้งหมดนั้น เป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ ครบถ้วนตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนด
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.